I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 23. Indlela Yokuqonda Ubunye Benyama Nomoya KaNkulunkulu

Abanye abantu bayabuza, “uNkulunkulu ubuka ekujuleni kwenhliziyo yesintu, futhi inyama noMoya kaNkulunkulu kuyinto eyodwa. UNkulunkulu wazi konke okushiwo abantu, ngakho ngabe uNkulunkulu uyazi ukuthi sengikholwa Kuye?” Ukuphendula lo mbuzo kubandakanya indlela yokuqonda uNkulunkulu osesimweni somuntu kanye nobudlelwane phakathi koMoya Wakhe nenyama. Abanye bathi, “uNkulunkulu ungokoqobo ngendlela ephathekayo. Kodwa inyama nomoya Wakhe kuyinto eyodwa, ngakho kufanele akwazi lokho!” Ukuqonda uNkulunkulu ikakhulu kungukuqonda ingqikithi Yakhe nezici zoMoya Wakhe, futhi umuntu akufanele azame ukunquma ukuthi inyama kaNkulunkulu iyakwazi yini okuthile noma uMoya kaNkulunkulu uyakwazi yini okuthile; uNkulunkulu uhlakaniphile futhi uyamangalisa, akaqondakali kumuntu. Cabanga ukuthi lapho ulala ebusuku, umoya wakho uhambile wase ubuya. Ubuzokwazi ukuthi uyephi? Ungawuthinta umoya phakathi kuwe? Uyazi ukuthi umoya wakho wenzani? Inyama, uMoya, nomuntu onoMoya ovezwa enyameni yakhe—lezi yizindaba eningakaziqondi ngokucacile. Lapho uNkulunkulu eba yinyama bese uMoya uvezwa enyameni, ingqikithi yomuntu ongumphumela walokho inobunkulunkulu, okwehluke kakhulu engqikithini yomuntu onobuntu nohlobo lomoya ohlala ngaphakathi emzimbeni womuntu; kuyizinto ezimbili ezehlukene ngokuphelele. Ingqikithi yomuntu nomoya wakhe inamathele kulowo muntu. UMoya kaNkulunkulu unamathele enyameni Yakhe, kodwa usenamandla onke. Ngenkathi enza umsebenzi Wakhe kusuka ngaphakathi enyameni, uMoya Wakhe futhi usebenza yonke indawo. Awukwazi ukucela ukubona imvelo yalokhu kuba namandla onke noma ukukubona ngokucacile. Kwanele ukuba ubone indlela uMoya oNgcwele osebenza ngayo ebandleni lapho inyama yenza umsebenzi Wakhe. UMoya unesici sokuba namandla onke; ulawula wonke umhlaba nezulu futhi usindisa labo obakhethayo, futhi usebenza phakathi kwalabo abangaphansi ukukhanyisela wonke umuntu, ngenkathi inyama yenza umsebenzi Wakhe ngesikhathi esifanayo. Awukwazi ukuthi inyama intula uMoya ngenkathi uMoya usebenza phakathi kwalabo abangaphansi. Uma usho lokho, ngabe uyobe ungaphiki ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu? Nokho, kukhona izinto ezithile inyama engazazi. Lokhu kungazi kuyingxenye ejwayelekile nengokoqobo kaKristu. Ukuthi uMoya kaNkulunkulu uvela ngokuphathekayo ngaphakathi kwenyama kufakazela ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe uyingqikithi yaleyo nyama. UMoya Wakhe usuvele ukwazi konke lokho ingxenye Yakhe engokoqobo yenyama engakwazi, ngakho umuntu angasho ukuthi uNkulunkulu vele useyayazi leyo nto. Uma uphika ingxenye yoMoya ngenxa yengxenye engokoqobo yenyama futhi uphike ukuthi le nyama inguNkulunkulu uqobo Lwakhe, khona-ke wenze iphutha elifanayo nelabaFarisi. Abanye bathi, “Inyama noMoya kaNkulunkulu kuyinto eyodwa, ngakho ngabe uNkulunkulu uyazi ukuthi bangaki abantu esibazuzele Kuye lapha ngesikhathi esisodwa ngenkathi sishumayela ivangeli? Angase azi, ngoba akushiwo yini ukuthi uMoya nenyama kuyinto eyodwa? UMoya uyazi ngakho futhi inyama nayo iyezwa ngakho, ngoba kuyinto eyodwa! Ukukhuluma kwakho kanje kuphika inyama. Inyama iveza ingxenye Yakhe engokoqobo nejwayelekile: Kukhona izinto ezithile inyama ekwazi ukuzazi nezinto inyama engadingi ukuzazi. Leyo yingxenye Yakhe ejwayelekile futhi engokoqobo. Abanye bathi, “UMoya uyazi, ngakho inyama nakanjani iyazi.” Into enjalo ingaphandle komkhawulo ongokoqobo, futhi ngalokho uphika ingqikithi yenyama. Izinto ezithile ngoNkulunkulu osesimweni somuntu zehlukile endleleni abantu abacabanga ngayo ukuthi azibonakali, azithinteki, ziyimfihlakalo; nokuthi Yena uyakwazi ukwazi into ethile ngaphandle kokuvinjwa yindawo noma ukwakheka komhlaba. Uma kunjalo, khona-ke lokho akuyona inyama kodwa kuwumzimba womoya. Emva kokuba uJesu ebethelwe esiphambanweni wase evuka, wakwazi ukungena emnyango ovalekile, kodwa kwakunguJesu ovukile. UJesu ngaphambi kokuvuka wayengeke adlule odongeni; akukho ndlela. Wayevinjwa yindawo, ukwakheka komhlaba nesikhathi. Lokho kuyingxenye ejwayelekile yenyama.

Kunodaba okufanele lulinganiswe futhi kukhulunywe kabanzi ngalo. Umane uthi inyama noMoya kaNkulunkulu kuyinto eyodwa ngakho inyama iyakwazi lokho umoya okwaziyo, kodwa inyama iveza ingxenye ejwayelekile nengokoqobo. Ngaphezu kwalokho, kukhona lolu daba olunye. Lapho enza umsebenzi Wakhe esenyameni kusuke kunguye uqobo owenzayo: Kokubili uMoya nenyama kwenza umsebenzi. Wenziwa ikakhulu yinyama; inyama iphambili. UMoya usebenza ukukhanyisela abantu, ukuqondisa, ukusiza, ukuvikela, nokubabheka, ngenkathi inyama ibambe iqhaza eliphambili emsebenzini. Nokho, uma efuna ukwazi umuntu, kuwudaba olulula. Lapho umuntu efuna ukwazi omunye, ngeke alazi izinga lobubi bezenzo zomunye ngaphandle kokuthi azibone. Kodwa uNkulunkulu osesimweni somuntu uhlala enomuzwa ngokuthi umuntu ongaphansi uziphetha kanjani futhi uyakwazi ukwenza ukwahlulela. Ngeke kwenzeke ukuthi akanakho lokhu kubona. Ukuthi akamazi umuntu othile kuyinto yomqondo wamagama nje, kodwa akunakwenzeka ukuba angazi lutho ngalowo muntu. Ngokwesibonelo, uyazi futhi uyaqonda ukuthi noma yimuphi kinina ngaphansi uziphatha kanjani nokuthi yini enizoyenza, nokuthi yibuphi ububi enizobenza futhi kuliphi iqophelo. Abanye bathi, “Uma uNkulunkulu eqonda konke, uyazi ukuthi ngikuphi njengamanje?” Akakwazi lokhu; akubalulekile ukwazi lokhu. Ukukuqonda ngempela akukhona ukwazi ukuthi ukuphi nsuku zonke. Akukho sidingo sokwazi lokho. Ukuqonda ozokwenza ngokwemvelo kwanele, futhi kwanele Ngaye ukuthi enze umsebenzi Wakhe. UNkulunkulu ungokoqobo ngendlela enza ngayo umsebenzi Wakhe. Akufani nokucabanga kwabantu ukuthi lapho uNkulunkulu azi umuntu, kufanele azi ukuthi umuntu ukuphi, lokho akucabangayo, lokho akushoyo, lokho azokwenza kamuva, ukuthi ugqoka kanjani, ukuthi ubukeka kanjani, njll. Empeleni, umsebenzi wensindiso uNkulunkulu awenzayo ikakhulu awudingi ukwaziwa kwalezi zinto. UNkukunkulu ugxila kuphela ekwazini ingqikithi yomuntu nendlela yokuqhubeka ekuphileni kwakhe. Lapho uNkulunkulu eba yinyama, ukuvezwa kwenyama kungokoqobo futhi kwejwayelekile, futhi lokhu kuba ngokoqobo nokwejwayeleka kukhona ukuze kufeze umsebenzi wokunqoba nokusindisa isintu. Kodwa, akekho okufanele akhohlwe ukuthi ukuba ngokoqobo nokujwayeleka kwenyama kungukuzibonakalisa Kwakhe okungokwemvelo kakhulu lapho uMoya kaNkulunkulu uhlala enyameni Yakhe. Ngakho, uthi, ngabe uMoya uyazi? UMoya uyazi. Nokho uyazinaka lezi zinto? Akazinaki, ngakho futhi nenyama ayinandaba nalezi zindaba zakho. Noma kunjani, uMoya nenyama kuyinto eyodwa, futhi akekho ongakuphika lokhu. Kwezinye izikhathi unemicabango enhliziyweni yakho—ngabe uMoya uyakwazi okucabangayo? Ngempela uMoya uyazi. UMoya ubuka phakathi ekujuleni kwenhliziyo futhi uyazi ukuthi abantu bacabangani, kodwa umsebenzi Wakhe akuwona owokumane azi ngemicabango yabantu. Kodwa, kufanele aveze iqiniso kusuka phakathi enyameni ukuze aguqule imicabango yezinhliziyo zabantu. Imicabango yenu ngezinto ezithile ayivuthiwe ngokwedlulele. Nicabanga ukuthi uNkulunkulu kufanele azi konke. Abanye abantu bayamngabaza uNkulunkulu osesimweni somuntu uma uNkulunkulu engayazi into abacabanga ukuthi kufanele ayazi. Konke lokhu kungenxa yokuthi abantu banokuqonda okunganele ngengqikithi kaNkulunkulu obe yinyama. Kukhona izinto ezingaphandle komkhawulo womsebenzi wenyama angeke azikhathaze ngazo. Lokhu kuyisimiso sendlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Niyaziqonda lezi zinto manje?

Ngitshele, ngabe uyazi ukuthi ungowamuphi umoya? Uyakwazi ukuzwa umphefumulo wakho? Uyakwazi ukuthinta umphefumulo wakho? Uyakwazi ukuzwa lokho okwenziwa ngumphefumulo wakho? Awazi, angithi? Uma ukwazi ukuzwa futhi uthinte into enjalo, khona-ke kungomunye umoya ngaphakathi kuwo owenza okuthile ngokuphoqa—ulawula izenzo namazwi akho. Kuyinto engaphandle kwakho, hhayi enguwe. Labo abanomoya omubi bakuzwa ngokujulile lokhu. Noma inyama kaNkulunkulu iveza ingxenye Yakhe engokoqobo nejwayelekile, njengomuntu akakwazi ukuchaza ngokukhululeka noma afike eziphethweni Ngaye. UNkulunkulu uyazehlisa futhi azifihle ukuze abe njengomuntu; izenzo Zakhe aziqondakali.

Okwedlule:Isahluko 21. Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholwa Ngeqiniso KuNkulunkulu

Okulandelayo:Isahluko28. Ngaphandle Kweqiniso Kulula Ukucasula UNkulunkulu

Ungase Uthande Nalezi