I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 40. Okufanele Ukwazi Ngokuguqula Isimo Sakho

Phakathi nayo yonke le minyaka yokubona umsebenzi kaNkulunkulu nokulalela izintshumayelo, kukhona abantu abathile abaziqondayo bona, nabantu abathile abangenakho ukuziqonda; abantu abathile bayakwazi ukuxoxa ngezinto ezithile ezingokoqobo, baphinde baxoxe ngezimo zabo zangokoqobo, ukungena kwabo siqu, ukuthuthuka kwabo siqu, ukusilela kwabo, nendlela abahlela ukungena ngayo. Abanye abantu abakwazi nhlobo ukukhuluma ngalezo zinto, bakwazi kuphela ukukhuluma ngezimfundiso, ukukhuluma ngezindaba zangaphandle njengomsebenzi wangaphandle, izimo zamanje, intuthuko ekusabalaliseni ivangeli, kodwa lutho ngokungena kokuphathekayo ekuphileni noma okuhlangenwe nakho siqu. Lokhu kukhombisa ukuthi abakangeni emzileni ofanele ukuze bangene ekuphileni. Ukuguquka kwesimo akukhona ukuguquka ezenzweni, akukhona ukuguquka kokuzenzisa kwangaphandle, akukhona ukuguquka okunomdlandla wesikhashana, kodwa ukuguquka kwangempela kwesimo okuletha uguquko ezenzweni. Izinguquko ezenzweni ezinjalo zehlukile ezinguqukweni zokuziphatha kwangaphandle. Ukuguquka kwesimo kusho ukuthi uqondile futhi unolwazi ngeqiniso, nokuthi iqiniso selibe ukuphila kwakho. Esikhathini esedlule, uqonde iqiniso elimayelana nalolu daba, kodwa wangakwazi ukulenza; iqiniso belinjengemfundiso nje kuwe engahlali. Manje, isimo sakho sesiguqukile, futhi awuqondi iqiniso nje kuphela, kodwa futhi wenza ngokuhambisana neqiniso. Usukwazi ukususa izinto obuzithanda esikhathini esedlule; ukwazi ukuyeka izinto obuzimisele ukuzenza, imicabango yakho siqu, nemiqondo yakho. Usuyakwazi ukuyeka izinto obungakwazi ukuziyeka esikhathini esedlule. Lokhu kungukuguquka kwesimo futhi kuyinqubo yokuguqula isimo sakho. Kuzwakala kulula kakhulu, kodwa empeleni, umuntu ophakathi kwakho kufanele ezwe ubunzima obuningi, anqobe umzimba wakhe futhi ashiye izinto zenyama yakhe ezingezemvelo yakhe. Kufanele futhi edlule ekubhekanweni naye nokuthenwa, ekusolweni nasekwahlulelweni, futhi kufanele ahlangane nokuvivinywa. Kungemuva kokuhlangana nakho konke lokhu lapho umuntu engaqonda khona imvelo yakhe. Ukuba nokuqonda okuthile akusho ukuthi ukwazi ukuguquka ngokushesha. Kufanele akhuthazelele ubunzima endleleni. Kanjalo, ngabe ungayenza into lapho uqeda nje ukuyiqonda? Awukwazi ukuyenza ngokushesha. Esikhathini osithathayo ukuze uqonde, abanye bazokuthena futhi babhekane nawe, futhi isimo sizokuphoqa ukukwenza ngale ndlela nangaleya ndlela. Ngezinye izikhathi, awuzimiseli ukuqhubeka nalokhu, uthi, “Kungani ngingakwazi ukukwenza ngaleya ndlela? Kufanele ngikwenze ngale ndlela?” Abanye bathi, “Uma ukholwa kuNkulunkulu, khona-ke kufanele ukwenza ngale ndlela. Ukukwenza ngale ndlela kuhambisana neqiniso.” Ekugcineni, uyofika eqophelweni elithile lapho uqonda khona intando kaNkulunkulu futhi uqonda amaqiniso athile emva kokuhlangana nokuvivinywa, futhi ngandlela thize uyojabula futhi uzimisele ukukwenza. Uqala ungabaze ukukwenza. Thatha ukufeza imisebenzi ngokuzinikela njengesibonelo. Unokuqonda okuthile ngokufeza imisebenzi yakho nokwethembeka kuNkulunkulu, futhi uyawaqonda amaqiniso, kodwa uyozinikela nini ngokuphelele kuNkulunkulu? uyoyifeza nini ngokuphelele imisebenzi yakho ngamazwi nangezenzo? Lokhu kuyodinga isikhathi esithile. Ngesikhathi sale nqubo, ungehlelwa ubunzima obuningi; abantu bayobhekana nawe, abantu bayokuthena, abantu bayokuqondisa, bakucindezele futhi bakuphoqe. Amehlo awo wonke umuntu ayogqolozela wena, bese ekugcineni, ubone: Kuyinkinga yami. Ngabe kuyemukeleka ukufeza imisebenzi yami ngaphandle kokuzimisela? Angikwazi ukunganaki nokwenza ngokugcina icala. UMoya oNgcwele uyakukhanyisela ngaphakathi futhi uyokusola uma wenza iphutha. Kule nqubo, uyoqonda izinto ezithile ngawe futhi uyokwazi ukuthi awumsulwa ngokwedlulele, unezinhloso eziningi zakho siqu nezifiso eziningi kakhulu ekufezeni imisebenzi yakho. Emva kokwazi lokhu, ungaya ngokuya ungena emzileni ofanele futhi uyokwazi ukuguqula izenzo zakho.

Mayelana nengqikithi yokufeza imisebenzi yenu, ngabe ngempela niyifeza kahle kangakanani imisebenzi yenu? Niyifeza kahle kangakanani imisebenzi yenu ngokuhambisana neqiniso emva kokuguqula izimo zenu? Ngokucabanga ngalokhu, ungakwazi ukuthi isimo sakho ngempela siguquke kangakanani. Ukuguquka kwesimo akulona udaba olulula kangako. “Izenzo zami ziguqukile, futhi ngiyaliqonda iqiniso. Ngingakhuluma ngokuhlangenwe nakho okuthile kuyo yonke ingxenye yeqiniso futhi ngingakhuluma ngolwazi oluthile oluncane. Ngaphezu kwalokho, uMoya oNgcwele ungisolile ngalolu daba futhi sengiyakwazi ukuluyeka kancane futhi ngiyakwazi ukuthoba kancane.” Lokhu kungethathwe njengenguquko esimweni sempilo. Ngani? Uyakwazi ukuyeka kancane, kodwa lokho okwenzayo akukafiki ezingeni lokwenza iqiniso ngempela. Mhlawumbe isimo sakho sifanelekile okwesikhashana futhi izimo zakho ziyavuma, noma izimo zakho ziyakuphoqa ukuba uziphathe ngale ndlela, noma isimo somqondo wakho sizinzile futhi uMoya oNgcwele uyasebenza, khona-ke uyakwazi ukukwenza. Uma ubuphakathi kokuvivinywa njengoJobe owezwa ubuhlungu bokuvivinywa, noma njengoPetru owacelwa nguNkulunkulu ukuthi afe, ubuyokwazi ukuthi, “Noma ngifa emva kokufinyelela ekwazini Wena, kuyobe kulungile”? Ukuguquka esimweni akwenzeki ngokushesha, futhi akusho ukuthi ungenza iqiniso kuso sonke isimo emva kokuqonda iqiniso. Ngaphandle, kubonakala sengathi wenza iqiniso, kodwa empeleni, inhlobo yezenzo zakho ayikhombisi ukuthi wenza iqiniso. Baningi abantu abanokuziphatha okuthile kwangaphandle, abakholwa ukuthi “Ngenza iqiniso. Ngabe angiyifezi imisebenzi yami? Ngabe angishiyanga umndeni nomsebenzi wami? Angenzi iqiniso ngokufeza imisebenzi yami?” Kodwa uNkulunkulu uthi: “Angivumi ukuthi wenza iqiniso.” Kuyini lokhu? Lokhu kuyindlela yokuziphatha. Uma ngikhuluma iqiniso, ungalahlwa ngecala ngenxa yakho; ngeke kunconywe, ngeke kukhunjulwe. Uma ngikhuluma iqiniso ngokwengeziwe, ekuhlaziyeni lokhu, wenza ububi, ukuziphatha kwakho kuphikisa uNkulunkulu. Ngaphandle, awunqamuli, awuphazamisi, awulimazi lutho, noma wenze ngokuphambene nanoma yiliphi iqiniso. Kubonakala sengathi okwenzayo kuyezwakala futhi kunomqondo, kodwa wenza ububi futhi umelana noNkulunkulu. Ngakho kufanele ubheke emthonjeni njengoba uNkulunkulu efunile, ukuze ubone ukuthi kunokuguquka esimweni sakho noma ukuthi ulenzile iqiniso. Akuqondene nokuhambisana nemicabango nemibono yomuntu, noma nalokho okuthandwa nguwe siqu. Kodwa, nguNkulunkulu oshoyo ukuthi izenzo zakho zineqiniso nokuthi ziyafika noma azifiki ezindinganisweni Zakhe. Ukuzilinganisa ngezimfuno zikaNkulunkulu yiyona kuphela indlela elungile. Inguquko esimweni nokwenza iqiniso akulula njengoba abantu becabanga. Niyaqonda manje? Ninakho okuhlangenwe nakho ngalokhu? Ningase ningakuqondi uma kubandakanya ingqikithi yezindaba. Niyobe ningene ngokungajulile ngokwedlulele. Nigijima lonke usuku, kusuka entathakusa kuze kuyohwalala, nisheshe nivuke nephuze ukulala, kodwa aniqondi ngokucacile ukuthi kuyini ukuguquka kwesimo noma siyini isimo sangempela. Akukhi phezulu lokhu? Kungakhathaleki ukuthi umdala noma umusha, ningase ningayizwa ingqikithi nokujula kwenguquko esimweni. Nazi kanjani ukuthi uNkulunkulu uyanincoma noma cha? Okungenani, uyozwa uqine kakhulu enhliziyweni yakho mayelana nakho konke okwenzayo, uyozwa uMoya oNgcwele ukuqondisa futhi ukukhanyisela futhi usebenza kuwe lapho ufeza imisebenzi yakho, wenza noma muphi umsebenzi emndenini kaNkulunkulu, noma ezikhathini ezejwayelekile; ukuziphatha kwakho kuyohambisana ngokuphelele namazwi kaNkulunkulu, futhi lapho usunokuhlanganwe nakho okusezingeni elithile, uyozwa ukuthi okwenzile esikhathini esedlule bekufanelekile ngokwanele. Uma emva kokuzuza okuhlangenwe nakho isikhathi esithile, uzwa ukuthi ezinye zezinto ozenzile esikhathini esedlule bezingafanelekile futhi awenelisekile ngazo, futhi ngempela bekungenaqiniso ezintweni ozenzile, khona-ke kufakazela ukuthi konke okwenzile bekuwukumelana noNkulunkulu. Kufakazela ukuthi ukusebenza kwakho bekugcwele ukuhlubuka, ukumelana nokuziphatha kobuntu. Lapho sekushiwo lokhu, kufanele nikuqonde kanjani ukuguqula isimo senu? Niyaqonda? Ningase ningavami ukuxoxa ngokuguqula isimo senu futhi ningavami ukuxoxa ngenihlangene nakho siqu. Okuhle kakhulu, nixoxa nithi: “Nganginombono ophambene esikhathini esikhathini esithile esedlule. Kamuva ngathandaza kuNkulunkulu, ngathi, ‘O Nkulunkulu, ngikhanyisele futhi ungikhanyise.’ Futhi, uNkulunkulu wangikhanyisela, ‘Kudingekile ukuba labo abakholwa kuNkulunkulu babe nokuvivinywa.’ Lapho ngizindla ngalokhu, ngezwa ukuthi kwakulungile, ngakho ngangingasale sengibekezela. Ekugcineni amandla ami aphakama angabe ngisaba nombono ophambene. Empeleni, ngangingayifezanga imisebenzi yami ngokuzinikela.” Emva kokuxoxa ngalezi zimo, abanye abantu bathi: “Sicishe sifane sonke, simnyama ngengegwababa.” Kuyahlupha ukuvama ukukhuluma ngalezi zinto. Uma izinto ezijulile zingabambeki, ekugcineni, akukho kuguquka esimweni.

Ukuguquka esimweni ikakhulu kubhekisele ekuguqukeni emvelweni yakho. Imvelo ayiyona into ongayibona ngokuziphatha kwangaphandle; imvelo ibandakanya ngokuqondile umsebenzi nokubaluleka kobukhona babantu. Ibandakanya ngokuqondile ukubaluleka kokuphila komuntu, izinto ezijulile phakathi komphefumulo, nengqikithi yabantu. Ukuba abantu babengakwazi ukwamukela iqiniso, khona-ke babengeke babe nezinguquko kulezi zingxenye. Izimo zabantu kungathiwa ziguqukile kuphela lapho sebehlangane nomsebenzi kaNkulunkulu futhi sebengene ngokugcwele eqinisweni, baguqula abakwazisayo kanye nokubheka kwabo ubukhona nokuphila, babuka izinto ngendlela efana nekaNkulunkulu, futhi bakwazi ukuthobela nokuzinikela kuNkulunkulu. ungabonakala ufaka amandla athile, ungaqina ekubhekaneni nobunzima, ungakwazi ukwenza izinhlelo zomsebenzi ezivela kokungenhla, noma ungakwazi ukuya noma kuphi lapho utshelwa ukuthi yana khona, kodwa lezi yizinguquko ezincane kakhulu ezenzweni zakho, futhi azanele ukuba zibe ukuguquka esimweni sakho. Ungakwazi ukugijima ngezindlela eziningi, futhi ungakwazi ukuzwa ubunzima obuningi futhi uzwe ukwehliswa okukhulu; ungazizwa useduze kakhulu noNkulunkulu, noMoya oNgcwele usebenza kuwe, kodwa lapho uNkulunkulu ecela ukuba wenze okuthile okungavumelani nemicabang0 yakho, uyaqhubeka ungathobi, ufuna okokuzithethelela, futhi uyahlubuka uphinde umelane noNkulunkulu, kuze kufike ngisho eqophelweni lapho ugxeka futhi ukhale Kuye. Yinkinga ebucayi le! Lokhu kufakazela ukuthi usenemvelo yokumelana noNkulunkulu nokuthi awuguqukile nakancane. Abanye abantu baze bahlulele uNkulunkulu, bethi uNkulunkulu akalungile. Banemicabango ngoNkulunkulu, futhi basengaqagulisana noma bacele kuNkulunkulu: “UNkulunkulu kufanele enze le nto ngokuvulekile ukuze wonke umuntu axoxe ngayo.” Izenzo ezinjalo zifakazela ukuthi bangamadimoni amabi amelana noNkulunkulu. Imvelo yabo ayisoze yaguquka. Lolu hlobo lomuntu kufuneka luyekwe. Yilabo kuphela abangemukela iqiniso, abafuna nabaphenyela ukuzuza iqiniso lapho bengawuqondi umsebenzi kaNkulunkulu banethemba lokuthola inguquko ezimweni zabo. Kohlangene nakho, kukhona izimo ezejwayelekile ezidinga ukwehlukaniswa. Mhlawumbe ukhala kabuhlungu uma uthandaza, noma mhlawumbe uzwa uthando oluningi kakhulu lukaNkulunkulu enhliziyweni yakho futhi uzwa useduze kukaNkulunkulu. Lokhu kalula kuyisimo lapho uMoya oNgcwele usebenza kuwe, kodwa awukamthandi uNkulunkulu, awukabi nalo iqiniso, futhi impela akunakushiwo ukuthi isimo sakho siguqukile.

Uqala kuphi ekuguquleni isimo sakho? Uyazi? Kuqala ekuqondeni imvelo yakho. Yilokhu okusemqoka. Khona-ke ufinyelela kanjani ekukuqondeni? Abanye abantu bathi, “Funa ukuveza kwakho ukukhohlakala.” Uzihlola kanjani uma usuqedile ukufuna? Ungakuthola lokhu ngesikhathi ufeza imisebenzi yakho. Kuthiwani uma ungayifezi imisebenzi yakho? Ungakuthola? Ungakuthola ngesikhathi uphila nomndeni wakho noma uxhumana nabantu? Ukuthola kanjani? Abanye bathi, “Kufanele ukuthungathe ngazo zonke izikhathi!” Nina omakadebona kade nenza ngale ndlela iminyaka eminingi; seninakho ukuqonda imvelo yenu? Nisasalelwe yindlela ende! Uthi kufanele ukuthungathe nsuku zonke, ngezikhathi zonke; ngaphandle kokudla nokulala, kufanele uhlale uthungatha. Ubheka kuphi? Ubheka kuziphi izinto? Ukuthola kanjani? Uyoba yini umphumela? Abanye bathi, “Ukuqonda imvelo yakho. Lapho uqonda imvelo yakho, ungaguquka.” Kulula kunoma ubani ukusho lokhu. Kodwa uthungatha kanjani? Ukuqonda kanjani? Kufanele ibe khona indlela. Awukwazi ukukhuluma ngezinto ezingenalutho. Uma ikhona indlela, khona-ke uyoyazi indlela yokukuthola. Ngaphandle kwendlela, khona-ke umane umemeza nje isiqubulo, “Kufanele sonke siqonde izimvelo zethu. Izimvelo zethu azizinhle. Lapho siqonda izimvelo zethu, khona-ke singaguqula izimo zethu.” Lapho usuqedile ukumemeza, akulutho olungaphezu kokukhipha umoya oshisayo, futhi akekho oqonda imvelo yakhe. Lokhu kuthiwa ukukhuluma izimfundiso ngaphandle kwendlela. Ngabe ukusebenza ngale ndlela akoni izinto? Uyoba yini umphumela wokusebenza ngale ndlela? Nonke nivame ukumemeza isiqubulo esithi, “Kufanele siqonde izimvelo zethu! Kufanele sonke sithande uNkulunkulu! Kufanele sonke sithobele uNkulunkulu! Kufanele sonke siwe phambi kukaNkulunkulu! Kufanele sonke sikhonze uNkulunkulu! Noma ngubani ongathandi uNkulunkulu akamukeleki!” Ukukhuluma ngalezi zimfundiso akusebenzi futhi akuzixazululi izinkinga. Kufanele uyiqonde kanjani imvelo yakho? Ukuqonda imvelo yakho empeleni kuwukuhlaziya ukujula komphefumulo; kuyilokho okusempilweni yakho. Kuwumqondo kaSathane futhi imibono eminingi kaSathane obuphila ngayo ekuqaleni, okungukuthi, ukuphila kukaSathane obukade uphila ngakho. Ungaqonda imvelo yakho kuphela ngokwembula izinto ezijulile zomphefumulo wakho. Uzembula kanjani? Ngokwenza lezi zinto nje, abantu abaningi ngeke bakwazi ukuzembula nokuzihlaziya. Imvamisa, emva kokuqeda ukwenza okuthile, awufinyeleli ekuqondeni. Mhlawumbe emva kweminyaka emithathu noma eyisihlanu uyoba nokuphaphama, futhi ube nokuqonda okuthile.

Manje, ukuze uqonde imvelo yakho, kufanele uhlanganise izingxenye ezehlukahlukene: Okokuqala, kufanele ucacelwe yilokho okuthandayo enhliziyweni yakho. Lokho akusho izinto othanda ukuzidla noma ukuzigqoka, kodwa kusho izinhlobo zezinto ozithandayo, izinto ozihawukelayo, izinto ozikhonzayo, izinto ozifunayo, nezinto ozinakayo. Uyacacelwa ngalokhu? Uyazi ukuthi yiziphi izinhlobo zezinto ezingena ezintweni ozithandayo? Yizinto ovame ukuzinaka, izinto ozikhonzayo, uhlobo lwabantu othanda ukuthintana nabo, uhlobo lwezinto othanda ukuzenza, nohlobo lwabantu obakhonze kakhulu emqondweni wakho. Ngokwesibonelo: Abantu abaningi bathanda abantu abakhulu, abantu abahle kakhulu ekukhulumeni nasekubukekeni, noma abantu abanamancoko; abanye abantu bathanda abantu ababukisayo. Lena yingxenye emayelana nabantu abathanda ukuxhumana nabo. Ngokwengxenye yezinto abantu abazithandayo, kufaka ukuzimisela ukwenza izinto okulula ukuzenza, ukuthanda ukwenza izinto abanye abacabanga ukuthi zinhle, nezinto abantu abayozincoma, bazibabaze, futhi bazituse emva kokuzibona. Kukhona isici esikhona kubo bonke abantu abazithandayo ezimvelweni zabo. Okungukuthi, bathanda izinto nabantu abanye abantu abazihawukelayo ngenxa yokubukeka kwazo ngaphandle, bathanda izinto nabantu ababukeka bebahle futhi benokunotha, futhi abenza abanye abantu babakhonze ngenxa yokubukeka kwangaphandle. Izinto abantu abazithandayo zinkulu, ziyaxhopha, zinhle, futhi zinkulu. Bonke abantu bakhonza lezi zinto. Kuyabonakala ukuthi abantu abanalutho olungolweqiniso, futhi abanamfanekiso womuntu wangempela. Akukho nelincane izinga lokubaluleka ekukhonzeni lezi zinto, kodwa abantu bayazithanda lezi zinto. Emehlweni abantu abangakholwa kuNkulunkulu, lezi zinto abantu abazithandayo ngokukhethekile zinhle, futhi bazimisele ukuzifuna ngokukhethekile. Ukunika isibonelo esilula: Kukhona abalandeli phakathi kwabangakholwa. Balandela abalingisi noma abaculi, babacele ukuthi babasayinele futhi bashiye imiyalezo, noma babaxhawule futhi babasingathe. Ngabe lezi zinto zikhona ezinhliziyweni zamakholwa? Uyawacula ngezikhathi ezithile amaculo abantu abadumile obakhonzile? Noma uke ubalingise noma ugqoke ngendlela abagqoka ngayo inhliziyo yakho eyilangazelelayo? Wenza laba bantu abakhulu nabadumile izinto ozikhonzayo nemifuziselo yokukhonza kwakho. Lezi yizinto ezejwayelekile abantu abazithandayo ngaphakathi. Ngabe amakholwa ngempela awazikhonzi lezi zinto? Phakathi ekujuleni kwenhliziyo, iningi labantu lisenenhliziyo yokuzikhonza. Ukholwa kuNkulunkulu, futhi kubonakala sengathi awuzifuni ngokucacile lezo zinto. Nokho, enhliziyweni yakho usazihawukela lezo zinto, futhi usazithanda lezo zinto. Uke ucabange: “Ngisafuna ukulalela umculo wabo, futhi ngisafuna ukubuka izinhlelo ze-TV abalingisa kuzo. Baphila kanjani? Baphi manje? Uma ngingase ngibabone futhi ngibaxhawule, khona-ke kuyoba kuhle, futhi ngisho noma ngingafa kuyobe kufanele.” Kungakhathaleki ukuthi bakhonza bani, bonke abantu bayazithanda lezi zinto. Mhlawumbe awunalo ithuba noma awunaso isimo sokuhlangana nalaba bantu, izinto, noma izimpahla; nokho, lezi zinto zisenhliziyweni yakho. Ukulangazelela lezi zinto kuwukubisha odakeni nabantu balo mhlaba; yilokho uNkulunkulu akwenyanyayo, kuntula iqiniso, kuntula ubuntu, futhi kuwumfanekiso kadeveli. Lesi yisibonelo esilula, yilokhu abantu abakuthandayo ngaphakathi. Ungembula imvelo yakho ezintweni ozithandayo.

Izinto abantu abazithandayo zibonakala ngendlela abagqoka ngayo. Abanye abantu bazimisela ukugqoka izingubo ezingajwayelekile, izingubo ezidonsa amehlo abanye, izingubo ezinemibala, noma izingubo ezixakile. Bazimisela ukuphatha izinto abantu abaningi abangaziphathi ngokwejwayelekile, futhi bathanda izinto ezingadonsa abantu bobulili obungafani nobabo. Baphatha lezi zinto futhi bagqoke lezi zingubo, okukhombisa ukuthi lezi zinto zikhona nakanjani ezimpilweni zabo naphakathi ekujuleni kwezinhliziyo zabo. Lezi zinto abazithandayo azinaso isithunzi nokuqonda, akuzona izinto zomuntu oqotho. Izinto abazithandayo azilungile futhi imibono yabo iyafana neyabantu bomhlaba. Ngihlanganile nabantu abathile izingubo zabo, okokuhlobisa, kanye nemibono yabo yayifana neyabantu bomhlaba. Angikwazanga ukubona iqiniso kubo. Ngakho, lokho okuthandayo, lokho okukhonzayo, lokho okuhawukelayo, nalokho okucabangayo enhliziyweni yakho nsuku zonke kumele imvelo yakho. Kwanele ukufakazela ukuthi imvelo yakho ithanda ukungalungi, futhi ezimweni ezibucayi, imvelo yakho imbi futhi ayelapheki. Kufanele uhlaziye imvelo yakho ngale ndlela, okungukuthi, bheka lokho okuthandayo nalokho okushiyayo empilweni yakho. Mhlawumbe ulungile okwesikhashana kothile, kodwa lokhu akufakazeli ukuthi uyamthanda. Okuthandayo ngempela yilokhu kanye okusemvelweni yakho; noma ngabe amathambo akho ayephulwa, ubuzolokhu ukuthanda futhi ubungeke ukwazi ukukushiya. Lokhu akulula ukukuguqula. Thatha ukuthola umuntu ozoshada naye njengesibonelo. Izinyoni ezinezimpaphe ezifanayo zibuthana ndawonye. Uma owesifazane ngempela ethanda umuntu, khona-ke abanye abantu ngeke bakwazi ukukuvimba lokho. Noma abazali bakhe bangamephula umlenze, uyoqhubeka abaleke naye; angamane afe kunokuthi angamshadi. Kwenzeka kanjani lokhu? Kungenxa yokuthi akekho ongaguqula lokho umuntu anakho phakathi ekujuleni phakathi kuye. Ngisho noma ungakhipha inhliziyo yakhe bese efa umphefumulo wakhe uyoqhubeka uthande into efanayo. Lezi yizinto zemvelo yomuntu, futhi zimele ingqikithi yomuntu. Izinto abantu abazithandayo ziqukethe ukungalungi okuthile, ezinye zisobala futhi ezinye azinjalo; ezinye zinendluzula ezinye azinjalo; abanye abantu banokuzithiba, futhi abanye abakwazi ukuzilawula; abanye abantu bacwila ezintweni zobumnyama, futhi lokhu kufakazela ukuthi abanalo nelincane izinga lokuphila. Ukuba abantu bebekwazi ukungaxakwa nokuvinjwa yilezo zinto, bekuyofakazela ukuthi izimo zabo bese ziguqukile kancane nokuthi bese benesiqu esingokomoya esincane. Abanye abantu baqonda amaqiniso athile futhi bezwa ukuthi banempilo nokuthi bathanda uNkulunkulu. Eqinisweni, kusekusha kakhulu, ukuguqula isimo akulona udaba olulula. Ngabe imvelo ilula ukuqondwa? Noma ngabe uqonde okuncane, bekungeke kube lula ukuguquka. Lokhu kuyindawo enzima kubantu. Kungakhathaleki ukuthi abantu, izindaba, noma izinto ziguquka kanjani eduze kwakho, futhi kungakhathaleki ukuthi umhlaba ungabhekiswa phezulu, uma uqondiswa yiqiniso eliphakathi kuwe, iqiniso seligxilile ngaphakathi kuwe, futhi amazwi kaNkulunkulu eqondisa impilo yakho, eqondisa okuthandayo, futhi eqondisa okuhlangenwe nakho nobukhona bakho, khona-ke uyobe usuguquke ngempela. Manje lokhu okuthiwa yinguquko ngabantu nje beba nokubambisana okuncanyana nomdlandla nokholo oluncanyana, kodwa lokhu akukwazi ukuthathwa ngokuthi kuwukuguquka futhi akufakazeli ukuthi abantu banokuphila; kungenxa yokuthandwa ngabantu nje.

Ngaphezu kokwambula izinto abantu abazithandayo ezimvelweni zabo, ezinye izingxenye eziqondene nezimvelo zabo nazo zidinga ukwambulwa; okwesibonelo, imibono yabantu ngezinto, izindlela zokwenza zabantu nezinjongo zabantu empilweni, izinto ezibalulekile zokuphila kwabantu nokubuka impilo, kanye nazo zonke izinto eziphathelene neqiniso. Zonke lezi yizinto ezijulile ngaphakathi kwemiphefumulo yabantu futhi zinobudlelwane obuqondile nokuguquka kwesimo. Ake sibheke ukuthi yikuphi ukubuka impilo komuntu onemvelo ekhohlakele. Ungathi bakholwa ukuthi “Wonke umuntu akazibheke yena bese udeveli ethatha ongemuva kunabo bonke.” Abantu baziphilela bona, futhi uma kubekwa ngokusobala, banjengezingulube nezinja; konke abanendaba nakho okudliwayo, izingubo, nokudla. Impilo yabo ayinanhloso enye futhi ayinalo ngisho nelincane izinga lokubaluleka noma umsebenzi. Ukubuka impilo yilokho othembela kukho ukuze usinde futhi uphile; uyilokho okuphilelayo, kanye nendlela ophila ngayo. Konke lokhu kuyingqikithi yemvelo yomuntu. Ngokuhlaziya izimvelo zabantu, uyobona ukuthi abantu bonke bamelana noNkulunkulu. Bonke bangodeveli futhi akekho umuntu olunge ngokweqiniso. Ungayazi ngempela ingqikithi nokukhohlakala komuntu kuphela ngokuhlaziya izimvelo zabantu bese uqonda ukuthi abantu empeleni bangobani, abantu bantulani ngempela, lokho okufanele bahlonyiswe ngakho, nokuthi kufanele bakuphile kanjani ukufana nomuntu. Ukwazi ngempela ukuhlaziya izimvelo zabantu akulula. Ngeke kube khona ngaphandle kweqiniso nokuhlangenwe nakho.

Okwedlule:Isahluko 39.Umehluko Phakathi Kwezinguquko Zangaphandle Kanye Nezinguquko Esimweni

Okulandelayo:Isahluko 41. Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu

Ungase Uthande Nalezi