I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 47. Labo Abalahlekelwe Ngumsebenzi kaMoya oNgcwele Basengozini Kakhulu

Emsebenzini wokusabalalisa ivangeli likaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, bambalwa abantu abangashiya konke futhi bashiye imindeni yabo, kuze kufike lapho bezwa ukuthi ngeke baphindele ekhaya iminyaka eyishumi, noma impilo yonke, futhi bangezwa kuhlupheka ngenxa yalokhu; lawa ngamandla abantu abawanikwa nguMoya oNgcwele. Kodwa leli zinga ngeke kufinyelelwe kulo ngesiqu esingokomoya somuntu, ngoba abantu abanalo iqiniso, banobuqotho obuthile kuphela bokusebenzela uNkulunkulu. Uma abantu benesinqumo esithile sokufuna iqiniso, bese uMoya oNgcwele ubanika umusa othile, khona-ke bayozizwa beneliseke kakhulu futhi bayoba nohlobo oluthile lwamandla, bese bekwazi ukuphuma basebenzele uNkulunkulu—lona ngumusa kaNkulunkulu. Kodwa kunabantu abathile abangalandeli indlela efanele lapho benza umsebenzi wabo, abafuni nhlobo iqiniso futhi baze ngisho baziphathe nakabi, futhi esimweni esinjalo uMoya oNgcwele awusebenzi kubo. Okungukuthi, umuntu akalungile, futhi noma uMoya oNgcwele uke wasebenza kubo, lowo msebenzi uyobhidlika, bese kuthi ngokungalindelekile balandele indlela ebheke ezansi. Uma unesinqumo sokufuna iqiniso, khona-ke uMoya oNgcwele uzokunika umusa wokuthokozelwa, futhi ungaqhubeka ukufuna ngendlela eholwa nguMoya oNgcwele; iqiniso liyoya ngokuya likhanya kuwe, isinqumo sakho siyoya ngokuya sizinza, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele kuwe uyoya ngokuya uba lula. Uma abantu bengahambi ngendlela elungile khona-ke uMoya oNgcwele, ekugcineni, uyobasusa, futhi emva kokususwa, isinqumo sabo sokuqala, umdlandla wabo wokuqala, namandla abo okushiya nokuzikhandla kuyonyamalala, bese bengakwazi ukuzibamba ekuthini, “Kungani ngake ngakholwa kuNkulunkulu? Ukuba ngangingakholwanga kuNkulnkulu, ngabe ngibhekene nalokhu manje?” Lapho lokhu kuzisola, kukhononda, nokuba nombono ophambene kuvela, uMoya oNgcwele uyobe esevele eyekile ukusebenza. Noma ngabe laba bantu bengasetshenziswa ekushumayeleni ivangeli noma ekwenzeni omunye umsebenzi, abazobe bekwenza kuzobe kungewona umsebenzi kaMoya oNgcwele. Uzokwenziwa nje ngokwethembela ekuhlakanipheni nasemfundweni encane abanayo. Nakuba bezokwazi ukwenza lezi zinto zangaphandle ezitholwa yinyama, ngeke kubonise isiqondisa sikaMoya oNgcwele, noma kubonise umqondo kaMoya oNgcwele. Njengomenzi womsebenzi nje, noma ngabe uMoya oNgcwele awusebenzi kuye, umuntu usengawenza umsebenzi isikhathi esithile. Vele, unemiqondo yomuntu, ingqondo yomuntu, ukucabanga komuntu; wehlukile enkomeni, ehhashini, noma embongolweni—unokucabanga komuntu futhi usezingeni eliphezulu lesilwane, futhi okungenani angenza izinto ezithile ezingenziwa umuntu ojwayelekile. Uhambe nje ngendlela engalungile; akafuni iqiniso, noma insindiso, noma ukubuyisa uthando lukaNkulunkulu, ngakho ngenkathi ehamba uthola ukuthi indlela iyaphela, futhi akukho angakwenza ngaphandle kokugoduka ayophila impilo yomndeni elula. Okwamanje, abantu abaningi basho lokhu: “Ngiyazi ukuthi ngimubi ngokwemvelo! Nginozwela kakhulu, futhi ngihlubuke ngokwedlulele.” Noma ngabe bathini, abayazi imvelo yabo, futhi abaqondi lutho lweqiniso; noma ngabe bakhuluma kahle kanjani ngemfundiso futhi babonakala beqonda konke, abakwazi ukwenza lutho, futhi lokhu kwanele ukufakazela ukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele kubo usuvele unyamalele. Ngakho-ke, noma ngabe ubuntu bakho bunjani noma uqonda imfundiso engakanani, ubekezelele ukuhlupheka okungakanani noma kungakanani okushiyile, uma uMoya oNgcwele ungasebenzi kuwe khona-ke konke kuyophela. Ngaphandle komsebenzi kaMoya oNgcwele umuntu uyisiwula; angakanani-ke amandla umuntu angaba nawo? Ukholo olungakanani? Lungaba namsebenzi muni ulwazi lomuntu? Thatha ukuba sejele njengesibonelo: Kusuka lapho abantu baqala khona ukukholwa kuNkulunkulu abantu bahlangane nalokhu; bahlala beshushiswa futhi bezingelwa, bebalekela yonke indawo. Lokhu okuhlangenwe nakho kwaqopha, emcabangweni nasenhliziyweni yomuntu ngamunye, umbhalo ongacisheki: “Angikwazi ukuba nguJuda, angikwazi nhlobo ukukhuluma ngomsebenzi webandla.” Ababaningi yini abantu abalungiselele lokhu? Kodwa lapho wehlelwa yishwa, ungase wenze izinto ngokungenhloso. Umuntu akabi nguJuda ngomzuzu wokudideka. Kushiwo phambilini ukuthi lokho oyoba yikho ekugcineni kufanele kuqale kunqunywe ukuthi uyavunywa yini nguNkulunkulu. Ukuze ubone ukuthi unokuvunywa nguNkulunkulu yini wukubuka ikakhulu ezintweni ezifana nokuthi unaye yini uMoya oNgcwele osebenza kuwe, ukuthi uMoya oNgcwele uyakukhanyisela futhi akuqondise, nokuthi uhambisana nomusa othile yini.

Lapho abantu abathile beqala ukwenza umsebenzi wabo, babegcwele umdlandla, kusengathi abasoze bakhathala. Kodwa kungani kuthi besaqhubeka babonakale bephelelwa umdlandla? Umuntu ababenguye nomuntu abanguye manje ngabantu ababili abehlukene. Kungani baguquka? Kwakuyisiphi isizathu? Kungenxa yokuthi ukukholwa kwabo kuNkulunkulu kwahamba ngendlela engalungile ngaphambi kokubuyela emzileni ofanele. Bakhetha indlela engalungile. Kwakukhona into eyayifihlwe phakathi kokufuna kwabo kokuqala, kwase kuthi ngomzuzu obalulekile leyo nto yavela. Kwakufihlweni? Ukulindela okwakuphakathi kwezinhliziyo zabo ngenkathi bekholwa kuNkulunkulu, ukulindela kokuthi usuku luzofika maduze ukuze usizi lwabo luphele; ukulindela ukuthi uNkulnkulu uzoguqulwa nokuthi konke ukuhlupheka kwabo kuzophela. Bonke balangazelela usuku lapho bengabuyela khona ekhaya ukuze bahlangane nemindeni yabo, lapho kungasekho kushushiswa, lapho bekhululeke ngokuphelele, lapho bengakwazi ukukholwa kuNkulunkulu ngokuvulekile ngaphandle kwezithiyo zabanye, futhi wonke umuntu engaphila esimweni esithokomele lapho bengagqoka kahle futhi badle kahle. Abanalo bonke leli themba? Le micabango ikhona ekujuleni kwazo zonke izinhliziyo zabo ngoba inyama yomuntu ayizimisele ukuhlupheka futhi ilangazelela izinsuku ezinhle njalo lapho yedlula ekuhluphekeni. Lezi zinto ngeke zembulwe ngaphandle kokuba khona kwezimo ezilungile[a]. Lapho kungenankinga, wonke umuntu uzobonakala ephila kahle kakhulu, abonakale ikakhulu enesiqu esingokomoya, eqonda iqiniso kahle kakhulu, futhi abonakale egcwele amandla kakhulu. Ngelinye ilanga, lapho kuvela khona inkinga, yonke le micabango iyoqhamuka. Umqondo wabo uyoqala ukuthwala kanzima, abanye bayoqala ukwehlela phansi. Akuyikho ukuthi uNkulunkulu akakuvuleli indlela yokuphuma, noma ukuthi uNkulunkulu akakuniki umusa Wakhe, futhi ngempela akukhona ukuthi uNkulunkulu akabucabangi ubunzima bakho. Ukuthi ukubekezelela lobu buhlungu manje kuyisibusiso sakho, ngoba kufanele ubekezelele lokho kuhlupheka ukuze usindiswe futhi uphile, futhi kumiselwe. Ngakho ukuba lokhu kuhlupheka kukwehlele kuyisibusiso sakho. Ungacabangi ukuthi lokhu kuyinto elula; lokhu akuyona into yokudlala ngabantu nokubenza bahlupheke; okushiwo yilokhu kujulile, kubaluleke ngokwedlulele. Uma ungashadi nhlobo yonke impilo yakho, noma ungaphindeli ekhaya yonke impilo yakho, lezo kuyoba yizinto ezibalulekile. Uma indlela ohamba ngayo ilungile, uma okufunayo kulungile, khona-ke ekugcineni lokho okutholayo kuzoba ngokungaphezulu kokwabangcwele basendulo, futhi izethembiso oyozithola ziyoba zinkulu ngokwengeziwe. Manje abantu abathile bahlala becabanga: “Ngabe uNkulunkulu ngempela uyokukhumbula konke lokhu kuhlupheka engikubekezelelayo? Uma ngandlela thile kungekho muntu ongisekelayo ekugcineni, ngiyokwenzani? Ngubani oyonginakekela lapho ngigula? UNkulunkulu uyazi? Kuyophela nini lokhu kuhlupheka? Ukukhanya kosuku kuyofika nini?” Abantu bahlala belindele lezi zinto kodwa abazindli ngokuthi ukubaluleka kokuhlupheka kwabo kuyini. Bahlala belangazelela ukuthi uNkulunkulu aguquke ukuze bazisuse ukuhlupheka. Wonke umuntu unezinhlelo zakhe zokuzicabangela yena, futhi ekugcineni kusemvelweni yomuntu ukukhaphela uNkulunkulu; abekho abantu abathanda uNkulunkulu ngempela, akekho umuntu ofisa uNkulunkulu, ofuna ukuphila ndawonye noNkulunkulu; bajahe kakhulu ukuba uNkulunkulu ashiye umhlaba. “Noma ngabe uNkulunkulu uhlupheke kangakanani, uma nje ehamba futhi singakwazi ukususwa kulokhu kuhlupheka, khona-ke kuyolunga.” Kungani abantu besho lokho? Kulezi zinsuku abantu abaningi balindele lokhu: “Uma uNkulunkulu ehamba, siyobe sesibusa njengamakhosi futhi ngeke siphinnde sihlangane nalokhu kuhlupheka; udrako omkhulu obomvu naye uyoqedwa, futhi kuyofuneka sisebenzise induku yensimbi ukubusa phezu kwazo zonke izizwe nabo bonke abantu, futhi ngeke bese sibona ukukhanya kosuku?” Abanye abantu baze ngisho bazicabangele: “Myeni, zingane, zihlobo, bangani—nonke ningodeveli abangishushisayo. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uyovela obala bese enijezisa. Niyobona ukuthi yindlela esiyilandelayo kuphela eyindlela elungile.” Noma ngabe leli themba alinakho ukungalungi, kukhona into engalungile ngezimo ezithile kubantu.

Akekho ohlela ukuhamba ngale ndlela impilo yonke, efuna iqiniso lokuzuza ukuphila nokuqonda uNkulunkulu, nokuphila impilo enenjongo njengoPetru ekugcineni. Ngakho, abantu bayaphambuka endleleni yabo, abanayo indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo ekuqhubekeni kwendlela, futhi uMoya oNgcwele awusasebenzi phakathi kubo, futhi bahamba behlehlela emuva; wonke umsebenzi onzima osuka ekukholweni kweminyaka eyisishiyagalombili kuya kweyisishiyagalolunye ubhidlika ngokuphelele—lokhu kuyinto eyingozi kakhulu. Ukuhlupheka okungaka, ukulalela izintshumayelo eziningi kangaka, ukuqhubeka iminyaka eminingi kangaka, konke kuyize; lokhu kuyingozi kakhulu! Kulula ukwehla, kodwa kulukhuni ukwenyuka nokukhetha indlela elungile umuntu okufanele ayihambe. Amakhanda abantu amaningi adidekile! Abakwazi ukukhetha ngokucacile ukuthi iyiphi indlela elungile nokuthi iyiphi ephambukayo. Emva kokuzwa izintshumayelo ezininigi nokufunda amazwi kaNkulunkulu amaningi, bayazi ukuthi unguNkulunkulu, kodwa abakakholwa; bayazi ukuthi yindlela yangempela, kodwa abakakwazi ukuhamba ngayo; kwaze kwaba nzima ukusindisa abantu! Ungamazi kanjani ukuthi unguNkulunkulu kodwa ungakholwa kuye? Awuyena uSathane? Ngeke sikhulume ngemvelo yakho, kodwa uyinto ewuhlobo olunjani, kungani uyisiwula kangaka? Uyazi ukuthi yindlela yangempela kodwa awuyifuni, uyaliqonda iqiniso kodwa awukwazi ukulenza, ngakho awuyena uSathane? Emqondweni wakho akukho nhloso yokuphila, indlela yokuphila, noma yikuphi ezintweni zomuntu wangempela; ufana nesilwane nje. Ngakho, kubantu abathile, akukhona ukuthi uMoya oNgcwele awusebenzi ngamabomu kubo noma ubembula ngamabomu, ukuthi ayikho indlela yokuthi usebenze kubo. Abantu bakhohlakele kakhulu, kulukhuni kakhulu ukubhekana nabo, futhi abakhethi indlela elungile, ngakho uMoya oNgcwele ungasebenza kanjani kubo? Njalo lapho uMoya oNgcwele usebenza unika abantu indawo yokuzikhethela, futhi awuphoqeleli muntu. Kodwa inhliziyo yomuntu inobuwula ngokwedlulele; abalithandi iqiniso, abazimisele ukuhamba indlela yokuhlupheka, futhi abazimisele ukuzikhandla noma ukuzidela. Abantu banaka kuphela lokhu okuphambi kwabo, futhi banokuzicabangela ngokwedlulele. Uma kukhona into phambi kwabo abayibonayo nabayithokozelayo, khona-ke bayofuna lokho, futhi bayoziziba lezo zinto abangaziboni noma abazibona zingenamqondo; yilesi isimo sabantu abaningi, futhi kucishe kungabi nandawo yokuthi uMoya oNgcwele usebenze kubo. Abanye abantu bathi: “Ngingabuxazulula kanjani lobo bunzima? Mhlawumbe kuyosiza uma ngithola umuntu oqondayo ukuba akhulume nami.” Emva kokuba omunye umuntu eqeda ukukhuluma nabo, bayavuma ukuthi isimo sinjalo, futhi bayaqonda ezingeni lemfundiso, kodwa bathi abakwazi ukukusebenzisa. Uma ungakwazi ukukukwenza pho kubaluleke ngani ukukutshela ngakho? Kufanele ubuyele eceleni! Awufanele ukuzwa iqiniso! Awufanele ukukholwa kuNkulunkulu! Kufanele nje ulindele ukubhubha! Ngenxa yokuthi lokho okukhethile yindlela embi, eyenyanyekayo, enobudeveli, akukhathaleki ukuthi kukhulunywa iqiniso elingakanani kuwe, ngeke ulithande, ngakho kufanele ubuyele eceleni nje! Akukho sidingo sokusho noma yini kulolu hlobo lomuntu. Kulezi zinsuku kuvame ukuzwakala lokhu: “Ngiqonda konke, angikwazi nje ukukwenza.” La magama awubufakazi bokuthi lowo muntu ungudeveli, futhi uwuhlobo lukaSathane ngokuphelele. Umuntu ongathandi iqiniso nakanjani ungumuntu omubi; lokho umuntu akuthandayo, akwethembayo, akulangazelelelayo nakomelayo kubonisa ngokuphelele imvelo yalowo muntu. Uma ungalithandi iqiniso khona-ke ungokadeveli, uyinto yokubhujiswa; uma uthanda iqiniso khona-ke ungomunye walabo abamiselwe nabakhethwe nguNkulunkulu; akucacile lokhu? Indlela umuntu ayikhethayo ibaluleke kakhulu. Ungazindla ngokuzotha nangokucophelela, futhi awephuzile kakhulu ukuphenduka. Uma unesinqumo, khona-ke kuyinto enhle; labo abangenasinqumo bangabaphansi kakhulu kunabaphansi. Okungenani kufanele ube nesinqumo; okokuthi ungafinyelela kanjani kulokho ozimisele ukukwenza, ungakuqeda kanjani lokhu ozimisele ukukwenza, kufanele kube nendlela yalokhu. Okokuqala nje, kufanele uqonde iqiniso, wazi isiphetho esizolandela esintwini, wazi indlela isintu okufanele siyihambe kanye nemigomo okufanele bafinyelele kuyo. Kuthiwe, “Zonke izinto nezindaba zisezandleni zikaNkulunkulu.” Ungahlangana nala mazwi, futhi ulinganise zonke izinto ngawo. Manje ngoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele ulalele uNkulunkulu? Kuyini ukubaluleka kokukholwa kuNkulunkulu? Ngabe ukukholwa kuNkulunkulu kungenxa yokuthola izibusiso nje? Manje uhamba kule ndlela, kodwa uzokwazi yini ukubekezela kuze kube sekugcineni? Uzoyihamba kanjani esikhathini esizayo? Lapho uhlangana nobunzima kufanele ube nezaga zeqiniso ukuze uzikhuthaze, ukuze ungaphelelwa amandla, ungabi buthakathaka, ungadonseli emuva, ungakhonondi ngoNkulunkulu, futhi ungoni kuNkulunkulu—kufanele uqonde futhi ucacelwe ngalezi zinto.

Lapho abantu bejabule, bathi; “Ngizimisele ukusebenzela uNkulunkulu, ngiyosebenzela uNkulunkulu impilo yami yonke.” Kodwa mhlawumbe ngesikhathi esithile lapho behlangana nezinkinga, bayoba nokucabanga okubi, bese bethi kubona: “UNkulunkulu muphi? Angikwazi ukuqhubeka nokukholwa Kuye. Le ndlela ilukhuni kakhulu!” Emva kokuthandaza, kunokugxeka: “Ngikweleta uNkulunkulu!” Ngokwazi ukuthi ukweleta uNkulunkulu, akufanele ubuye wenze kanjalo. Mhlawumbe-ke usuku luyofika lapho uyobhekana nesigameko esingesihle bese uphinda udonsele emuva uphinde ukhononde ngoNkulunkulu: “Kungani uNkulunkulu engihlelele lezi zimo, kungani ehlala engenza ngihlupheke?” Abantu bahlala bekhononda, futhi bathi bakweleta uNkulunkulu. Abaguquki. Lapho bebhekana namashwa noma izinto ezingemnandi kuyoba khona ukudumala nokuthukuthela, futhi okubi kakhulu kuyoze kube nabantu abathile abasho amazwi athile okuhlambalaza nokwahlulela; kamuva bayozwa ukuthi bekungalungile ukukhuluma ngaleyo ndlela, bazizwe bedabukile ngalokho, bese bezama ngokushesha ukwenza imisebenzi ethile futhi benze izinto ezithile ezinhle ukuze bakhokhele lokho. Kukhombisani konke lokhu? Imvelo yomuntu imbi, abacabangi kahle futhi abanamqondo. Njengokwenza ukuhwebelana kwezebhizinisi, lapho bedinga uNkulunkulu bazomsondeza, futhi lapho bengamdingi bazoqhela Kuye futhi bamelane Naye, benze lokho okubajabulisayo. Umuntu unokuzithwala futhi uyagabadela, futhi akanalo uvalo. Akananzondo noma uthando lwangempela enhliziyweni yakhe, akehlukanisi phakathi kokulunga nokungalungi; akanamingcele. Akanazinjongo, ingasaphathwa eyezimiso noma umuzwa wokulunga uma enza noma yini. Inhliziyo yomuntu imbi kakhulu. Kulesi simo, abantu basalangazelela izethembiso ezinkulu abangazemukela, inqwaba yezibusiso abangazithola, ukuthi bayokuthatha kanjani ukugqama noma ukuthokoza abayohlangana nakho. Kulapho becabanga ngalezi zinto lapho becabanga khona: “Waze wathandeka uNkulunkulu! Kufanele ngikhokhe uthando lukaNkulunkulu!” Kungani bethi “uyathandeka”? Bakususelaphi ukuthi “ukukhokha”? Ngabe kushiwo ngenhloso? Ngamazwi anozwela akhulunywa emoyeni wokuthanda nokujabula kwesikhashana, kodwa kuyabalwa yini njengokuqonda kwangempela? Ngabe lolu wuthando lwangempela? Ngabe lusuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho? Uma unalokhu kuqonda ngempela, khona-ke kungani usalokhu ukhononda? Uma ngempela uzizwa ukweleta uNkulunkulu kungani-ke ukhononda? “Nkulunkulu, awubanga nomusa kimi, ungizibile, awungiphathanga kahle, ngakho ngeke ngikunake! Awungidingi, ngakho ngeke ngisakusebenzela!” Abantu banokungeneliswa okuningi kakhulu phakathi kubo! Ekugcineni, basacabanga: “Ngiyamthanda uNkulunkulu! Ngithanda uNkulunkulu ngaphezu kokumthanda kwabanye.” Kwenzeka kanjani ukuthi lokhu kube wuthando olungokoqobo lukaNkulunkulu? Ukuthi abantu bangasho lokhu kufakazela ukuthi abayazi imvelo yabo, abazazi ukuthi bayini, ukuthi bangobani, nokuthi abakwazi ukuzilinganisa. Empeleni kusemvelweni yawo wonke umuntu ukumelana nokukhaphela uNkulunkulu; lokhu kuyinto ejwayelekile kuwo wonke umuntu futhi bonke banazo lezi zinto ngaphakathi kwabo. Akukho noyedwa okuthanda ngokweqiniso lokho okufanele kuthandwe, futhi ngaphezu kwalokho akekho ozonda lokho okufanele kuzondwe; abanamingcele futhi ayikhulunywa eyombono, ngaphakathi kwabo akukho mehluko phakathi kokulungile nokungalungile, akukho mehluko phakathi kokumnyama nokumhlophe, ingasaphathwa eyomehluko phakathi kweqiniso nemfundiso noma inkolo ephambene; abakwazi ukwehlukanisa phakathi kwanoma iyiphi kulezi zinto. Abantu abacacelwa ukuthi yini efanele uthando, yini efanele ukufunwa, nokuthi yini efanele ukuzondwa, futhi abakwazi ukuthathwa njengabanokwahlukanisa. Lapho abantu bomhlaba becula iculo, “Buya Ekhaya Kaningi,” abanye abantu badonseleka kude. Banani abantu ngaphakathi kwabo? Ngabe banalo iqiniso elithile? Abanye abantu bacabanga ukuthi bangenza umsebenzi othile, ukuthi banezimfanelo ezithile, futhi babonakala beneqiniso elithile. Empeleni, awunalutho, futhi awulutho! Noma ukwazi ukukhuluma izimfundiso ezimbalwa kwabanye manje, mhlawumbe ngelinye ilanga esikhathini esizayo uyonxenxwa ngabanye, futhi unqikaze kabi kunawo wonke omunye umuntu, futhi uyoba nombono ophambeni kunawo wonke omunye umuntu. Uyakukholwa lokhu? Uyayikholwa le ndaba? Kungase kube wukuthi awukahlangani nokuba nombono ophambene kakhulu noma ukuwa okukhulu, futhi ucabanga ukuthi uqine kakhulu. Ngaphandle kwalolo lwazi ucabanga ukuthi unesiqu esingokomoya esikhulu, kodwa ngelinye ilanga lapho udalulwa, uyokhala bese uthi, “Ngiphelile, ngiphelile nje.” Uqala ukusuka kokubi kakhulu uye kokunye. Abantu abaningi babegcwele amandla ngenkathi beqala ukukholwa kuNkulunkulu, kodwa mhlawumbe babhekana ubuso nobuso nento eyabenza ngokushesha baba buthakathaka, futhi abaphindanga bakwazi ukusukuma futhi. Usuzibonile izinkinga ezithile ngalaba bantu? Amandla noma ubuthakathaka bomuntu ngamunye akuyona into abangayiqondisa bona. Izinto ezicashe ngaphakathi kubantu zingaphuma noma nini futhi noma kuyiphi indawo. Awukho udoti ongcolile oncane ngaphakathi kubantu, futhi uphuma uwumfula ongapheli! Ngakho-ke, imvelo yabantu iyimvelo kaSathane—awukho nhlobo umehluko—futhi yehluke ngokuphelele engqikithini kaNkulunkulu. Esikhathini esedlule, uNkulunkulu wathi: “Ngingamthanda unomphelo umuntu, futhi ngingamzonda unomphelo umuntu.” Okungukuthi, unendinganiso, uza nezinqumo Zakhe, futhi unesisekelo afika ngaso kulezi zinqumo. Unokwahlulela Kwakhe, izilinganiso nezindinganiso zalokho akuthandayo nakuzondayo, okumjabulisayo nalokho akwenyanyayo. Abantu abanazo lezi zinto ngakho bazophambuka lapho behamba, bayothatha ngamawala futhi, uma bengaqondiswa muntu, bayohlala beya endleleni engalungile.

Abanye abantu basalokhu bethemba: “UNkulunkulu uzowushiya nini umhlaba? Shesha uhambe. Emva kokuhlangana nomsebenzi Wakhe kule minyaka embalwa, kufanele ngishade kodwa angikwazi; uyabona, yilokhu engikutholayo ngokukholwa kuNkulunkulu yonke le minyaka!” Umthwalo wonke ube usubekwa kuNkulunkulu. Abazi nhlobo ngalokho abakutholile ngaleyo minyaka, nokuthi kubaluleke ngani. Ukuba bekungekhona ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu, khona-ke amaShayina ngabe kade ashabalala; mhlawumbe lokhu kuyinto abanye abangeke bayikholwe. Uma ungayikholwa, lokho-ke kusho ukuthi awuziqondi izinto ngokugcwele, kodwa lokhu kuyiqiniso. Abantu baze bacabange: “Ngaphandle kokuqondiswa nguNkulunkulu, sisengayihamba indlela. Sifunde incwadi ethi Izwi Livela Lisenyameni izikhathi eziningi kakhulu, ihleliwe emiqondweni yethu, futhi siyaziqonda izimiso, ngakho sesingahola.” Ungahola ngempela? Awukwazi ukuhamba endleleni elungile, futhi uyaphambuka emva kokuhamba ibangana, ngakho ungangena ngempela kokungokoqobo? Selokhu anikakholwa. Kungathiwa noma ngubani uyophambuka uma engenalo uhlobo lokuqondiswa oluvela kuNkulunkulu. Ngabe uMoya oNgcwele wayesebenza eNkathini Yomusa? Akasebenzanga uMoya oNgcwele? Mangaki amahlelo ahlukana emva kwalokho? Kwakungamahlelo ayengacabangeki ayo yonke imibala, ngisho nalawo anamagama angacabangeki futhi angakhumbuleki. Iyini inkinga kulokhu? Izinto zemvelo yabantu eziphakathi kubo kufanele ziqondwe ngokugcwele, futhi kufanele kube nokuqondwa kwengqikithi yabantu. Ukuqonda nokubona ngokugcwele akusho ukuthi kufanele ulokhu uhleli lapho, kodwa kusho ukuthi kusuka lapho kufanele usukume bese ufuna iqiniso, ufunde amazwi kaNkulunkulu ukuze wazi imvelo yomuntu, uqonde ingqikithi yomuntu, futhi wenze umzamo ngeqiniso; yile ndlela kuphela ongahamba ngayo indlela elungile. Izwi likaNkulunkulu liletha ukukhanya futhi lembula imvelo yomuntu, bese lenza abantu bazi ukuthi ingqikithi yabo iyini. Kubaluleke kakhulu ukubona ngale kwengqikithi yomuntu ekhohlakele. Uyabona, uSathane uyinto engacaci. UNkulunkulu wambuza: “Uphumaphi?” uSathane wayesephendula: “Ekwehleni ngenyuka emhlabeni, nasekuhambeni ngenyuka futhi ngehla kuwo.” Uma ulalela ngokucophelela kule nkulumo kaSathane ethi “Ekwehleni ngenyuka emhlabeni,” uyozibuza, uyeza noma uyahamba? Ngakho-ke, le nkululumo iyinkulumo engacaci, kule nkulumo uSathane angehlulelwa njengento engacaci. Emva kokuba abantu bekhohlakaliswe nguSathane abacaci ngaphakathi; lapho benza izinto abanandlela yokwenza, abanazindinganiso, futhi abanazimiso, ngakho wonke umuntu weduka kalula. Lapho uSathane elinga u-Eva, wathi: “Kungani ungadli isithelo saloya muthi?” U-Eva waphendula, “UNkulunkulu uthe uma ngidla isithelo saloya muthi, ngiyokufa.” USathane wayesethi, “Ngeke ufe nakanjani uma udla isithelo saloya muthi.” Inhloso yale nkulumo kaSathane yayiwukulinga; yayingasho ukuthi ngempela uma edla isithelo salowo muthi umuntu ngeke afe, wayethi nje ngeke nakanjani umuntu afe, futhi lokhu kwenza ukuthi umuntu acabange: “Uma ngingeke nakanjani ngife, kufanele ukuba kulungile ukusidla.” Umuntu akakwazanga ukumelana nesilingo sokudla isithelo. Ngale ndlela, uSathane wafinyelela enjongweni yakhe yokulinga umuntu ukuze enze isono; akazange athathe umthwalo wemfanelo, ngoba akazange aphoqe muntu ukuba asidle. Manje bonke abantu ngaphakathi kwabo banobuthi bukaSathane obuvivinya uNkulunkulu futhi bulinge umuntu. Kwesinye isikhathi lapho abantu bekhuluma bakhuluma ngamaphimbo kaSathane, ngenhloso yokuvivinya nokulinga. Yonke imicabango nemiqondo egcwele kubantu ingubuthi bukaSathane, indlela abayibonisayo iyinto kaSathane, futhi kwezinye izikhathi ukucisha iso nokunyakaza kwezandla kuphatha inhlansi yokuvivinya nokulinga. Abantu abaningi bathi: “Ngikholwa kuNkulunkulu futhi ngilandela ngale ndlela, ngakho kufanele ngithole okuthile. Angifuni iqiniso kodwa ngilandela kuze kube sekugcineni, futhi ngisebenzisa wonke amandla ami ukuzikhandla nokushiya izinto ekuqhubekeni kwemisebenzi yami. Ngisho noma ngenza iziphambeko ezithile, kukhona engisengakuthola.” Abakwazi abakushoyo. Ekukhohlakaleni okungaka okukubantu, bangakwazi kanjani ukuguquka uma bengafuni iqiniso? Ngezinga lokukhohlakala umuntu analo, uma kungekho kuvikeleka okuvela kuNkulunkulu, khona-ke umuntu anganqikaza bese ekhaphela uNkulunkulu noma nini. Ngabe uyakukholwa lokho? Noma uziphoqa, ngeke ufinyelele ekugcineni ngoba isigaba sokugcina esokwakha iqembu labanqobi; kungaba lula njengoba ucabanga? Ekugcineni akudingeki ukuba abantu baguquke ngamaphesenti ayi-100, kodwa okungenani kufanele kube namaphesenti angama-30 noma 40 okuguquka; okungenani kufanele ukhiphe izinto ezigxile ngaphakathi kuwe bese uziguqula, futhi ukwazi ukufinyelela ekufuneni kukaNkulunkulu amaphesenti angama-30 kuya ku-40, noma okungcono ufinyelele ekuguqukeni okungamaphesenti angama-60 kuya kwangama-70, okuchaza ukuthi uneqiniso elithile phakathi kuwe, ukuthi unezinto ezithile ezihambelana noNkulunkulu ngaphakathi kuwe, nokuthi lapho uhlangana nezinkinga ngeke kube lula kuwe ukuphikisa uNkulunkulu, futhi ngeke kube lula ukucasula isimo sikaNkulunkulu. Ngale ndlela, ekugcineni, uyopheleliswa, futhi unconywe.

Abanye abantu bahlala becabanga: Ngabe ukukholwa kuNkukunkuku akukhona ukuya emihlanganweni, ukucula amaculo, ukulalela izwi likaNkulunkulu, ukuthandaza, ukwenza imisebenzi ethile? Akunjalo?” Kungakhathaleki ukuthi ninesikhathi eside kangakanani ningabakholwa kuNkulunkulu, anikakuqondi ngokugcwele ukubaluleka kokukholwa kuNkulunkulu. Empeleni, ukubaluleka kokukholwa kuNkulunkulu kujule ngendlela engakholakali, futhi abantu abakacabangi ngokugcwele ngakho. Ekugcineni, izinto eziphakathi kubantu okungezikaSathane, nezinto zemvelo yabo kufanele ziguquke, futhi kufanele zivumelane nezidingo zeqiniso; yilokhu kuphela okungukuthola insindiso ngempela. Uma ufana nowawuyikho enkolweni—umemeza nje amazwi emfundiso noma umemeza iziqubulo ezithile, bese wenza izenzo ezithile nokuziphatha okuhle, futhi ungenzi izono ezithile, ungenzi izono ezisobala—lokhu akukachazi ukuthi usungene emzileni olungile wokukholwa kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi nje uyakwazi ukulandela imithetho, ngabe kusho ukuthi uhamba endleleni efanele? Ngabe kusho ukuthi ukhethe ngokufanele? Uma izinto eziphakathi emvelweni yakho zingaguqukile futhi ekugcineni usamelana noNkulunkulu futhi usacasula uNkulunkulu, khona-ke lokhu kuyinkinga enkulu. Uma ukholwa kuNkulunkulu kodwa ungayixazululi le nkinga, khona-ke ungathathwa njengosindisiwe? Kuchaza ukuthini, ukusho Kwami lokhu? Kungokunenza nonke niqonde ezinhliziyweni zenu ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu akukwazi ukwehlukaniswa namazwi kaNkulunkulu, noNkulunkulu, noma neqiniso. Kufanele uyikhethe kahle indlela yakho, ufake amandla eqinisweni futhi ufake amandla emazwini kaNkulunkulu. Ungabi nje nolwazi olungavuthiwe bese uzibona uvuthiwe, noma uwaqonde ngaleyo ndlela nje. Uma wenza izinto ngokuxhamazela, uzozilimaza wena nje kuphela. Umuntu akufanele aphambuke ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu; uma ekugcineni kungekho Nkulunkulu enhliziyweni yakhe, futhi ephethe incwadi nje eyibuka sengathi uthokozela izimbali ngenkathi egabavula phezu kwehhashi, ngaphandle kokuba nesikhala sikaNkulunkulu enhliziyweni yakhe, khona-ke uphelile. Kusho ukuthini ukuthi “Ukukholwa komuntu kuNkulunkulu akukwazi ukwehlukaniswa namazwi kaNkulunkulu”? Ngabe uyaqonda? Kuyaphambana yini nokuthi “Ukukholwa kuNkulunkulu akunakwehlukaniswa kuNkulunkulu”? Ungaba kanjani noNkulunkulu enhliziyweni yakho uma amazwi kaNkulunkulu engekho enhliziyweni yakho? Uma ukholwa kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu engekho enhliziyweni yakho, namazwi kaNkulunkulu, nokuqondisa kukaNkulunkulu, khona-ke uphele nya. Uma ungakwazi ukwenza into encane ngokokufunwa nguNkulunkulu, khona-ke lapho ubhekene nodaba olukhulu olumaqondana nesimiso ngeke ukwazi ngokwengeziwe ukugcwalisa okufunwa nguNkulunkulu. Lokhu kusho ukuthi awunabufakazi, futhi lokhu kuyahlupha, futhi kukhombisa ukuthi awunalutho. Kunezinto eziningi ezingeke zichazwe ngemininingwane, futhi ngolunye usuku kuphela lapho uMoya oNgcwele ukukhanyisela uyokwazi ukuqonda ngokugcwele. Njengamanje ngingasebenzisa kuphela inkulumo abantu abayocabanga ukuthi ijwayeleke ngempela futhi akunamqondo kakhulu ukuyiveza. Uyazi ukuthi kuleli zwe, ngenkathi wehlelwa yilokhu kuhlupheka futhi uthokozela umsebenzi kaNkulunkulu, abakwamanye amazwe ngempela banomona ngani nonke? Izifiso zabamanye amazwe zithi: Nathi sifuna ukuhlangana nomsebenzi kaNkulunkulu, singabekezelela noma yini ngenxa yawo. Nathi sifuna ukuthola iqiniso! Futhi sifuna ukuzuza ulwazi oluthile, ukuzuza isiqu esingokomoya esithile, kodwa ngeshwa asinaso leso simo. Bacabanga ukuthi abantu baseShayina babusiseke kakhulu, kodwa nicabanga ukuthi yibo ababusisekile, futhi ninomona ngabo; lokhu yikho ngempela okuwukuphila esibusisweni kodwa ungakwazi ukusizwa ukuthi yiso. Ukwenza leli qembu labantu liphelele ezweni likadrako omkhulu obomvu, ukubenza babekezelele lokhu kuhlupheka, kungathiwa kuwukuphakanyiswa okukhulu. Kwake kwathiwa: “Kade ngayiletha inkazimulo Yami eMpumalanga isuka kwa-Israyeli.” Niyayiqonda nonke incazelo yale nkulumo manje? Kufanele uyihambe kanjani indlela engaphambili? Kufanele ulifune kanjani iqiniso? Uma ungalifuni iqiniso uzowuthola kanjani-ke umsebenzi kaMoya oNgcwele? Uma ulahlekelwa ngumsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke uyoba sengozini enkulu. Ukuhlupheka kwamanje akubalulekile. Uyazi ukuthi kuyonenzelani?

Imibhalo engezansi

a. Umbhalo wokuqala awunakho ukuthi “ezilungile.”

Okwedlule:Isahluko 45.Abantu Abadidekile Ngeke Basindiswe

Okulandelayo:Isahluko 50. Ukuthi Unalo Noma Awunalo Iqiniso Kunquma Konke

Ungase Uthande Nalezi