I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 10. Labo Abathanda Iqiniso Banendlela Abayilandelayo

1. Ukuthi Izimo Zabantu Zijwayelekile Kuncike Ekutheni Bayalithanda Yini Iqiniso noma Cha

Abantu abaningi baveze inkinga elandelayo: Ngemva kokuhlanganyela okungenhla, bazizwa bekhanyiseleke bhá, bathole amandla, futhi bengenayo imizwa yokuphelelwa yithemba—kodwa izimo ezinjalo ziba khona cishe izinsuku eziyishumi kuphela, ngemva kwesikhathi esithile bangase bangabe besaba nazo izimo ezijwayelekile. Yini inkinga? Ingabe nake nazibuza ukuthi yini ebangela lokhu? Kungani izimo zakho ziba zinhle kakhulu phakathi nalezo zinsuku zokuqala eziyishumi? Abanye bathi lokhu kuwumphumela wokungagxili eqinisweni. Kodwa-ke ngabe ufike kanjani kuleli zinga lesimo esijwayelekile ngemva kokuzwa ngokuhlanganyela? Kungani ngemva kokuzwa iqiniso wajabula kakhulu? Abanye bathi kungenxa yokusebenza kukaMoya Ongcwele. Kungani-ke ukusebenza kukaMoya Ongcwele kwama cishe ngemva kwezinsuku eziyishumi? Abanye bathi kungenxa yokuthi bayavilapha futhi bayeka ukuzikhandla. Kungani uMoya oNgcwele ungeke usebenze ngisho noma abantu bezama ukwenza intuthuko? Ingabe wawungazami yini ukuzikhandla? Kungani-ke uMoya Ongcwele ungasebenzi? Izizathu abantu abazinikezayo azivumelani nokuyikho ngempela. Lapha, kufanele siphakamise iphuzu elilandelayo: Ukuthi uMoya Ongcwele uyasebenza yini noma cha, ukubambisana kwabantu akunakushalazelelwa. Abantu abalazi kahle iqiniso nabalithandayo bayokwazi ukuhlala ngaso sonke isikhathi benesimo esijwayelekile, kungakhathaliseki ukuthi uMoya Ongcwele uyasebenza yini noma cha. Kulabo abangalithandi iqiniso—ngisho nakuba iqiniso lisobala kubo futhi nakuba uMoya Ongcwele usebenza kakhulu—kunomkhawulo abangase benze ngawo iqiniso kanye nenani lesikhathi abangalenza ngaso. Ngaphandle kwaleso sikhathi, abenzi lutho ngaphandle kokuba babonakalise imvelo yabo siqu kanye nezithakazelo zomuntu siqu. Ngakho, ukuthi izimo zomuntu ziyalifinyelela yini izinga lesimo esijwayelekile noma cha kanye nokuthi angalenza yini iqiniso akunqunywa nje kuphela ukuthi uMoya Ongcwele uyasebenza yini noma cha, futhi akunqunywa nje kuphela ukuthi ulazi kahle yini iqiniso noma cha, kodwa kunalokho kuncike ekutheni uyafuna yini ukwenza iqiniso noma cha kanye nokuthi uyalithanda yini iqiniso noma cha.

Ngokujwayelekile, umuntu uzwa iqiniso, futhi okwesikhathi izimo zabo zijwayelekile impela. Ngaleso sikhathi sesimo esijwayelekile, iqiniso lenza izimo zakho zibe sesimweni esijwayelekile. Likwenza uqaphele imvelo yakho siqu eyonakele; inhliziyo yakho iyajabula futhi ikhululeke bese izimo zakho ziyashintsha zibe ngcono. Kodwa ngemva kwesikhashana, kube nokuthile okungakwenza ukhungatheke; iqiniso elikuwe liyasithibezwa bese ungaqondile ungaligxilisi lelo qiniso engqondweni yakho; ungazami ukufuna uNkulunkulu ezenzweni zakho, wenze yonke into ngendlela yakho futhi ungabi naso nhlobo isifiso sokwenza iqiniso. Ngokuhamba kwesikhathi, ulahlekelwa yiqiniso obukade unalo. Ulokhu ubonakalisa imvelo yakho siqu, ungamnikezi uMoya Ongcwele ithuba lokuba usebenze kuwe; awulokothi ufune izinhloso zikaNkulunkulu; ngisho noma usondela kuNkulunkulu, umane uyenza nje. Ngesikhathi uqaphela ngempela ukuba ngokoqobo kokugula kwakho, inhliziyo yakho isuke isikude kakhulu noNkulunkulu; umelene noNkulunkulu ezintweni eziningi futhi washo amazwi amaningi okuhlambalaza. Kusekhona ukuhlengwa kwalabo abangakayi kude kakhulu nalokhu, kodwa kulabo asebehambe ibanga elide ekuhlambalazeni uNkulunkulu futhi bamelana noNkulunkulu, bephikisana ngesikhundla, nangokudla kanye nezambatho, akusekho ukuhlengwa. Injongo yokuhlanganyela okusobala ngeqiniso ukwenza abantu ukuba benze iqiniso kanye nokushintsha isimo sabo, hhayi ukumane ubenze bajabule. Uma uqonda iqiniso kodwa ungalenzi, ngakho ukuhlanganyela ngeqiniso kanye nokuqonda iqiniso ngeke kube okubalulekile. Uma uqonda iqiniso kodwa ungalenzi, uzolahlekelwa yithuba lakho lokuthola iqiniso futhi ulahlekelwe yiwo onke amathuba okusindiswa. Uma wenza iqiniso oliqondayo, uzothola iqiniso elengeziwe, elijulile; uzothola insindiso kaNkulunkulu; uzothola ukucaciselwa, ukukhanyiselwa kanye nokuqondiswa uMoya Ongcwele. Abaningi bakhononda ngokuthi uMoya Ongcwele awukaze ubakhanyisele, kodwa abazi ukuthi empeleni yibo abangalenzi iqiniso. Ngakho-ke, izimo zabo azisoze zifinyelele esimweni esijwayelekile futhi ngeke baze baqonde intando kaNkulunkulu.

2. Udinga Kuphela Ukwenza Iqiniso Nendlela Izovuleka Phambi Kwakho

Abanye bathi izinkinga zabo ngeke zixazululeke ngokwenza iqiniso. Abanye bakholelwa ekutheni iqiniso ngeke lixazulule ngokuphelele izimilo ezikhohlakele zabantu. Iqiniso liwukuthi izinkinga zabantu zingaxazululwa zonke; okubalulekile ukuthi abantu bangenza yini ngokuvumelana neqiniso noma cha. Izinkinga zenu zamanje aziwona umdlavuza noma izifo ezingelapheki; uma ningenza iqiniso, zonke lezi zinkinga zingashintsha, kuye ngokuthi nenza ngokuvumelana yini neqiniso noma cha. Uma uhamba endleleni efanele, uzophumelela; uma uhamba endleleni engafanele, kuzophela ngawe. Isibonelo, abanye abantu benza umsebenzi wabo bengazange bacabange indlela abangenza ngayo izinto ngendlela ewusizo emsebenzini noma ukuthi indlela abenza ngayo izinto iyavumelana yini nentando kaNkulunkulu; ngenxa yalokho, benza izinto eziningi uNkulunkulu azenyanyayo. Ukube bebangenza ngokuvumelana neqiniso ezintweni zonke, bebengeke yini babe abantu benhliziyo kaNkulunkulu? Abanye abantu bayalazi iqiniso kodwa abalenzi, bakholwa ukuthi iqiniso limane nje liyilokhu futhi akukho okwengeziwe. Bakholelwa ekutheni ngeke lixazulule imiqondo yabo siqu kanye nokukhohlakala kwabo. Ingabe akulona yini lolu uhlobo lomuntu oyinhlekisa? Ingabe ababona yini abangenangqondo? Akusikhona yini ukuthi bazibona kwangathi bahlakaniphile? Uma abantu benza ngokuvumelana neqiniso, isimilo sabo esonakele sizoshintsha; uma abantu bekholelwa kuNkulunkulu futhi bemkhonza ngokwendlela yobuntu babo bemvelo, akekho noyedwa wabo ongaba nesimilo esishintshile. Abanye abantu banaka okuphathelene nabo usuku lonke bese bengakwazi ukuhlola noma ukwenza iqiniso elikhona. Ukwenza kanjalo akunangqondo ngempela; abantu abanjalo abantu abaphethwe yimvelo yabo, banesibusiso kodwa abasijabuleli! Indlela ikhona, okudingekayo nje ukuthi wenze. Uma uzimisele ukwenza iqiniso, ubuthakathaka bakho kanye nezici ezibulalayo kungashintshwa, kodwa kufanele ngaso sonke isikhathi uqaphele futhi ubhekane nobunzima obukhulu. Ukukholelwa kuNkulunkulu kudinga inhliziyo enokuhlakanipha—ungakholelwa ngokufanele yini kuNkulunkulu uma wamukela indlela enjalo yokuyekelela?

Abanye abantu bahloma ngamaqiniso athile nje kuphela okusetshenziswa ezimweni eziphuthumayo noma ukuze bangazinaki bona kanye nokuthi basize abanye, hhayi ukuze baxazulule izinkinga zabo siqu; laba sibabiza ngokuthi “abantu abazidelayo.” Babheka abanye njengopopayi beqiniso kanti bona banjengamakhosi eqiniso, afundisa abanye ukuba babambelele ngokuqinile eqinisweni futhi benze okuthile ngalo, kuyilapho bona beyizibukeli ezisemaceleni ezingenzi lutho—luhlobo luni lwabantu lolu? Bahlome ngamazwi athile eqiniso ukuze bafundise abanye kuphela, kuyilapho bona bangenzi lutho lokuzivikela ukuba bangayi ekubhujisweni kwabo—akuve kudabukisa! Uma amazwi abo angasiza abanye, kungani engabasizi bona? Kufanele sibabize ngokuthi abazenzisi abangenalo iqiniso langempela. Banikeza abanye amazwi eqiniso futhi bacele abanye ukuba bawenze, kodwa bona bangenzi mzamo wokuthi bawenze—ingabe lokho akwenzi benyanyeke yini? Empeleni bona abanakulenza, kodwa baphoqelela abanye ukuba benze amazwi eqiniso—yeka ukuthi lokhu kuyindlela enonya kanjani! Abasebenzisi into yangempela ukuze basize abanye; abanikezi abanye into ephuma enhliziyweni enothando; bamane badukisa abantu futhi bayabonakalisa. Uma lokhu kuqhubeka—kumuntu ngamunye owedlulisela amazwi eqiniso komunye—ingabe wonke umuntu ngeke yini agcine ekhuluma amazwi eqiniso kuphela kodwa engakwazi ukulenza iqiniso? Abantu abanjalo bangashintshwa kanjani? Abaziboni nhlobo izinkinga zabo siqu; ingaba khona kanjani indlela ngabo?

Yonke inkinga inendlela yokuxazululwa; enkingeni ngayinye ngaso sonke isikhathi kuzoba neqiniso eliphathelene nayo elingakusiza likunike indlela eya phambili futhi likusize ushintshe. Ngisho noma ushintsho lungenzeki masinyane, ungakwazi manje ukubona isimo sakho. Uma lamaqiniso angeke azixazulule izinkinga zabantu, khona-ke bekungeke yini kusho ukuthi lokho uNkulunkulu akushilo kuyize? Ngakho-ke, uma uzimisele ukwenza iqiniso, ngaso sonke isikhathi uyoba nendlela ozoyilandela.

Okwedlule:Isahluko 9.Ukufuna Intando KaNkulunkulu Kanye Nokwenza Iqiniso Ngokuqikelela Okukhulu

Okulandelayo:Isahluko 11.Ukulungisa Imvelo Nokwenza Iqiniso

Ungase Uthande Nalezi