Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Isahluko 21.Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholelwa Ngeqiniso KuNkulunkulu

Uma ungenalo ulwazi ngento ethile, khona-ke awazi ukuthi iphathwa kanjani futhi uzoyiphatha kabi. Ngisho noma ukwazi ukuyiphatha, futhi uyacabanga: “Sengikuchaze kahle kakhulu konke lokhu futhi sengikhulume okuningi ngakho. Nabo futhi sebekuzwe kaningi. Konke engikuxoxile ngale nkinga ngokuyisisekelo kuyiqiniso, akunjalo?” empeleni, konke kuyimfundiso nje, futhi usebenzisa imfundiso ukuze uxazulule inkinga. Kungani ngithi kuyimfundiso? Konke okushoyo kuyiqiniso, kodwa okushoyo akuqondene nenkinga futhi akuwuthinti umnyombo wale nkinga—ukuthi ikuphi le nkinga, iyini inkinga ngayo, kungani laba bantu bengenza izinto ezinjalo noma ukuthi yiziphi izimo eziphakama kubo. Uma ungakwazi ukumba lezi zinto uzikhiphe, ngeke ukwazi ukuxazulula inkinga; kumele uvundulule umnyombo wenkinga. Njengalapho nje abantu benezinhlungu esiswini. Kunezinhlobo eziningi zobuhlungu besisu: Abanye bezwa izinhlungu ngenxa yokuthi bathole amakhaza, abanye ngenxa yokuthi badle into ebandayo, abanye ngenxa yokuthi banokuvuvuka kanti abanye kungenxa yamajaqamba. Ngeke kwenzeke uma nikwazi ukuqondana ngokucacile. Uma ubavumela bonke bathathe amaphilisi ezinhlungu, abanye bangase bangazizwa okwesikhashana izinhlungu, futhi kwabanye ngeke asebenze nhlobo amaphilisi ezinhlungu. Ngakho ukuhola abantu kufana nodokotela owelapha isiguli. Kudingeka ukuqonde ngokugcwele umnyombo wesifo ukuthi ukuphi. Uma ungakwazi ukuthola umnyombo wenkinga yabo noma isimo sabo, noma uthole ukuthi likuphi iphutha labo noma iyini inkinga yabo, noma ukuthi bembula ziphi izinto lapho bekhuluma, khona-ke ngeke ukwazi ukuxazulula inkinga. Ucabanga ukuthi konke okushoyo kuyiqiniso, lapho empeleni konke kumane kuyimfundiso, futhi akubalulekile kakhulu. Isibonelo, abanye abantu benza amaphutha emisebenzini yabo, ngakho uyashumayela kubo: “Lapho senza umsebenzi wethu, kumele sizinikele, kufanele samukele isibopho ngenxa kaNkulunkulu. Ukwenza umsebenzi wethu yisibopho okufanele sisifeze, futhi akumele singanaki.” Uhlale ushumayela ngalokhu. Empeleni, bakuqonda konke lokhu, futhi bayazi ukuthi akufanele babe abanganaki emsebenzini wabo, futhi bayazi ukuthi bangawenza kanjani kahle umsebenzi wabo. Kodwa abawenzi kahle, ngakho kufanele uqondisise ukuthi izimo ziyini. Kungenzeka abanalo ikhono ngakho izinto bazenza kabi, noma bayiziphukuphuku futhi abakwazi ukupheleliswa, akunandaba ukuthi ubafundisa kanjani, ngeke bakwenze ngendlela efanele, futhi lolu olunye uhlobo lwesimo. Olunye uhlobo lwesimo ukuthi mhlawumbe banamathele emndenini wabo. Olunye ukuthi mhlawumbe baboshwe izinkinga zasemsebenzini wabo noma emshadweni wabo. Noma kunjalo, olunye ukuthi banokukhathazeka ngekusasa labo: “Uma ngithunyelwa ekhaya ngenxa yokuthi angikwazi ukuwenza kahle umsebenzi wami, ngizokwenzani?” Ziningi izinhlobo zezimo, ngakho uthi lawo mazwi ambalwa awanamsebenzi. “Akumele sibe abanganaki, kumele sizinikele kuNkulunkulu. Izinhloso zethu zangaphakathi kufanele kube ezifanele, akumele sibe nemibandela lapho senza umsebenzi wethu futhi kufanele silalele uNkulunkulu ngale kokuthi usiphatha kanjani.” Akusizi ukushumayela kanje. Uphinde ushumayele umbono wokukholelwa kuNkulunkulu, uthi, “Kungani senza imisebenzi yethu?” Lokhu akunamsebenzi otheni. Awukwazi ukusebenzisa la mazwi ezimweni ezihlukene unganakile. Labo kini, asebenolwazi oluthile olungokoqobo futhi abaqonda izimfundiso ezithile, lapho niba nezinkinga ezithize endleleni yokuphila kwenu kwamihla yonke, niyacabanga, “Lokhu kuhlangana nayiphi inkinga? Manje kunezinkinga eziningi ngokwenza imisebenzi nokusakaza ivangeli, ngakho ngizoxoxa ngokwenza umsebenzi womuntu.” Uma ngithi ukujula kancane, “Ngizoxoxa ngombono wokukholelwa kuNkulunkulu.” Ngemva kokuba ushumayele ngalokhu, abanye basenza amaphutha afanayo ngokuzayo. Empeleni akubasizanga ngalutho, ngoba uxoxe ungawubambile umnyombo wenkinga. Isibonelo, kunabanye abangamabhimbi okuzalwa, abacula kabi. Abanye bayababuza: “Hlobo luni lwenkinga lolu?” Bayaphendula, “Kuwukungabi nalo ikhono!” Basho lokhu. Lokhu kuwukungabi nalo kanjani ikhono? Kungenxa yokuthi ufuzo lokucula alwedlulelanga kubo. Awunakusho ukuthi abakwazi ngenxa yokuthi abanalo ikhono, angithi? Ukubhimba kwabo kuwufuzo futhi akunakushintsha. Baphetha ngokuthi kungenxa “yokungabi nalo ikhono,” kodwa akulona yini iphutha leli? Akukuhle ukuphoqa into endaweni okungeyona eyayo. Ngoba labo manje asebehlome ngemfundiso ethile nolwazi olungokoqobo, namanje awukwazi ukuthi angasetshenziswa kuphi la mazwi. Lapho kufika isikhathi sokusebenzisa iqiniso ukuze kuxazululwe izinkinga, igcina ingekho kuzo okwazi ukuyixazulula. Uyazibuza: “Ngineqiniso eliningi, ngakho kwenzeka kanjani ngingakwazi ukuxazulula lezi zinkinga? Kungani ngiba netwetwe lapho nje ngiba nenkinga?” Lokho kufakazela ukuthi awukaliqondi iqiniso futhi awukaze uliqonde iqiniso. Abanye abantu bathi: “Nginolwazi olusezingeni eliphakeme. Ngaya ikolishi iminyaka eminingi, ngakho ngazi okuningi ngefilosofi, ipolitiki nomthetho, ingqondo yami ibukhali uma kukhulunywa ngolimi. Ngifunde okuningi ezwini likaNkulunkulu futhi okuningi ngikubambe ngekhanda. Kodwa lapho ngiqeda ukuxazulula izinkinga, kungani bethi ngisebenzise imfundiso ukuze ngizixazulule, bethi angisebenzisanga iqiniso?” Ikuphi inkinga la? Awuliqondi iqiniso; awuqondi ukuthi lisho ukuthini “iqiniso.”

Ekukholelweni kwabo kuNkulunkulu, bonke abantu bangakhuluma ngezimfundiso, bathi, “Yonke imibono yethu ekukholelweni kuNkulunkulu kumele ihlanzeke,” “Kufanele simlalele uNkulunkulu” “Kufanele sithande uNkulunkulu” “Kufanele siyenze ngobuqotho imisebenzi yethu,” “Akumele sihlubuke kuNkulunkulu,” futhi “Kumele siziqonde thina.” Nakuba sebekhulume kaningi ngalezi zinto, abaziqondi. Abakabi nakho ukuqonda kwangempela ngencazelo eyisisekelo salawa maqiniso. Uqonda kuphela amazwi asobala, hhayi incazelo yomoya noma ingaphakathi lamazwi. Ngakho, aninalo iqiniso ezinhliziyweni zenu. Kungenzeka ninokuqonda okungatheni, kodwa kusezingeni eliphansi kakhulu. Kulabo asebekholelwe isikhathi eside kuNkulunkulu futhi abanolwazi oluthize, kuncane abakuqondayo ezinhliziyweni zabo ngezinto ezibalulekile, kodwa abakwazi ukuveza noma ukusebenzisa ukuqonda kwabo. Ngoba labo abasha ebandleni, bangakhuluma kuphela ngezinye izimfundiso futhi bashumayele ivangeli ukuze bazuze abantu, kodwa abaliqondi nhlobo iqiniso. Labo kini abafundile futhi abazi ngamasiko nabo abaliqondi iqiniso. Ungakubheki ukuqonda kwakho izimfundiso noma incazelo engokoqobo njengokuqonda iqiniso. Abanye asebemnkantshubomvu ebandleni abanekhono elihle futhi abawuqonda kahle umoya, kungenzeka banolwazi oluncane ngeqiniso, kodwa noma kunjalo abanakusho ukuthi bayaliqonda. Lapho ukhuluma ngokuqonda, emishweni eyishumi oyishoyo mhlawumbe mibili enamazwi anokuqonda kweqiniso. Okunye okushoyo kuyimfundiso, kodwa uzwa sengathi manje ungakwazi—ungashumayela njalo ngosuku noma ngezinsuku eziningi nomaphi la uya khona, uhlale unokuthile ongakusho futhi akupheli. Lapho usuqedile, ufuna ukukuhlela kube incwadi, ikhophi bese uyisabalalisa, ube “usaziwayo okubhalwe ngokuphila kwakhe” okuthi, lapho isikhishiwe, uvumele abantu badle futhi baphuze la mazwi futhi lokhu kuyobazuzisa bonke. Abantu abanakulithola nhlobo iqiniso, uma beqonda kangcono baqonda incazelo engokoqobo. Uma bezihlomisile ngokwezinga elithile, ngenxa yokuthi bahlakaniphile futhi bakwazi ukukhumbula izinto, ngenxa yokuthi bavamise ukuhamba bakhulume yonke indawo, ngomsebenzi kaNkulunkulu, ngokubaluleka kokuba senyameni, inkimbinkimbi yokuba senyameni, nezindlela nezigaba zomsebenzi kaNkulunkulu, bacabanga ukuthi bona sebelitholile iqiniso, ukuthi seliliningi kakhulu. Lokhu akunamqondo! Kufakazela ukuthi akekho kubo oqonda iqiniso. Manje abantu baqonda ezinye izimfundiso, abaziqondi bona siqu, ingasaphathwa eyokwakha umqondo. Ngokuqonda izimfundiso ezithile, bacabanga ukuthi sebeneqiniso, ukuthi khona sebeyizinto ezinkulu, futhi bayaphakama, bacabange: “Ngilifunde kaningi izwi likaNkulunkulu. Amanye amazwi ngiwakhumbula njengoba enjalo futhi ngiwafake enhliziyweni yami. Nomaphi la ngiya khona, uma ngiqala ukukhuluma ngingaqhubeka izinsuku, ngingakhuluma okuhlelekile futhi okucacile nganoma iyiphi ingxenye emazwini kaNkulunkulu.” Eqinisweni awuqondi lutho. Kungani kuthiwa awuqondi? Kolunye uhlangothi ukuthi anikwazi ukuxazulula izinkinga, anikwazi ukuthola umnyombo wazo, futhi anikwazi ukubona ngale kwesiqu sazo. Kolunye uhlangothi ukuthi, akunandaba ukuthi inkinga noma indaba iyini, ulwazi lwenu ngayo aluphelele futhi luyadida, aninakuyihlanganisa neqiniso.

Mayelana nombono wokukholelwa komuntu kuNkulunkulu—indlela abantu abakholelwa ngayo kuNkulunkulu, yini engabizwa ngokuthi “inkolelo,” hlobo luni lomuntu oyikholwa, hlobo luni lwabantu abanoNkulunkulu enhliziyweni yabo, ungawachaza kanjani amazwi athi “ukukholelwa kuNkulunkulu,” ungaliqonda kanjani leli qiniso, hlobo luni lombono olubonisa ukuthi umbono womuntu ngokukholelwa kuNkulunkulu ufanele, hlobo luni lombono olubonisa ukuthi umbono womuntu ngokukholelwa kuNkulunkulu awufanele, futhi abantu kufanele bakholelwe kanjani kuNkulunkulu—ingabe nike nacabanga ngalezi zinto? Nonke nibonakala “niyizikhondlakhondla” zeqiniso. Nike nacabanga ngokuthi yakhiwa yini inkolelo? Yiziphi izinto enizenza ekuphileni kwenu kwamihla yonke ezibonisa ukungabi nankolelo, yiziphi izinto ezenziwa yiwalo makholwa anenkolelo yangempela, yiziphi izinto ezenziwa yilabo abangakholwa, futhi ezintweni ohlangana nazo ekuphileni kwakho kwamihla yonke, yiziphi kuzo ezimayelana nokukholelwa kuNkulunkulu futhi yiziphi kuzo ezingahlangene nokukholelwa kuNkulunkulu—ungakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngokucacile? Uyiqonda ngempela incazelo yokukholelwa kuNkulunkulu? Uyaqonda ukuthi hlobo luni lomuntu olunenkolelo yangempela, noma ukuthi hlobo luni lomuntu oluyikholwa langempela? Uyayiqonda incazelo yezidalwa ezidaliwe ezikholelwa kuNkulunkulu? Lokhu kubandakanya imibono yokukholelwa kuNkulunkulu. Abanye abantu bathi: “Ukukholelwa kuNkulunkulu kuyinto enhle futhi kuyindlela efanele. Ukukholelwa kuNkulunkulu kungcono kunanoma yiliphi ibhizinisi noma indlela yokuphila. Ukukholelwa kuNkulunkulu kuyinto enkulu kakhulu ekuphileni komuntu. Ukwenza umsebenzi wakho ngenxa kaNkulunkulu kuyilapho ukholelwa kuNkulunkulu kuwukubonakaliswa okungokoqobo. Inhloso yokukholelwa kuNkulunkulu ukusindiswa nokwanelisa intando Yakhe.” Nonke nike nazisho phambilini lezi zinto, akunjalo? Niwaqonda ngempela la mazwi? Cha, anikaze empeleni niwaqonde. Inkolelo yangempela kuNkulunkulu ayibandakanyi ukukholelwa Kuye ukuze usindiswe futhi ingasaphathwa eyokuba umuntu olungile. Futhi ayikho mayelana nokukholelwa kuNkulunkulu ukuze uthandwe abantu. Empeleni abantu akufanele babheke ukukholelwa kwabo kuNkulunkulu njengenkolelo yokuthi uNkulunkulu ukhona, akukho okungaphezu kwalokho; akukhona ukuthi kufanele umane ukholelwe ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso, indlela, ukuphila, nanokuthi akukho okungaphezulu. Futhi akukhona ukuthi umane wazi uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuthi umane ukholelwe ukuthi uNkulunkulu unguMbusi wazo zonke izinto, ukuthi uNkulunkulu unguSomandla, ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto emhlabeni, ukuthi uNkulunkulu uhlukile futhi mkhulu kakhulu. Akukhona ukuthi umane ukholelwe kulokhu; kunalokho okokuthi—sonke isiqu sakho nayo yonke inhliziyo yakho—kufanele kulandele uNkulunkulu, uvume ukuba isisebenzi sikaNkulunkulu, uvume uNkulunkulu akusebenzise enkonzweni Yakhe, nokuthi kufanele wenze noma yini ngenxa kaNkulunkulu. Akukhona ukuthi nje labo abashiwo kusengaphambili futhi bakhethwa uNkulunkulu kufanele bakholelwe Kuye. Empeleni, sonke isintu kufanele sikhonze uNkulunkulu, simthobele futhi simlalele, ngoba isintu sadalwa uNkulunkulu. Lokhu manje kuthinta indaba yesiqu. Uma uhlale ukhuluma ngezinhloso zakho ekukholelweni kuNkulunkulu, uthi, “Asikholelwa yini kuNkulunkulu ngenhloso yokuthola ukuphila okungunaphakade? Asikholelwa yini kuNkulunkulu ngenhloso yokusindiswa?” sengathi ukukholelwa kwakho kuNkulunkulu kufana nohlobo oluthile lwento engabalulekile, ukukholwa ngenxa nje yokuthola okuthile, ngakho lona akuwona umbono okufanele ube nawo ekukholelweni kuNkulunkulu. Mayelana nawo wonke amaqiniso, abantu kufanele bafune, bazame ukuthola futhi baphenye ukuthi iyini incazelo yangaphakathi yeqiniso, indlela yokwenza ingxenye yeqiniso, nendlela okungangenwa ngayo kulo—lezi izinto abantu okufanele babe nazo. Kuzo zonke izingxenye zeqiniso abantu manje okufanele babe nazo, niqonda kuphela ingaphandle lemfundiso, okubonakala ngaphandle, anisiqondi isiqu seqiniso, njengoba ningakaze nisazi. Isibonelo: Kuneqiniso eliningi elisengxenyeni yokwenza umsebenzi womuntu, kuneqiniso eliningi futhi engxenyeni yokuthanda komuntu uNkulunkulu, nokuzazi, abantu kufanele baqonde iqiniso eliningi. Kuneqiniso eliningi ekubalulekeni nasemfihlakalweni bokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu nakho okumele kuqondwe. Kuneqiniso eliningi elisezindabeni ezifana nendlela abantu okufanele bakhonze ngayo uNkulunkulu, okufanele baziphathe ngayo, okufanele balalele ngayo uNkulunkulu, okufanele bakwenze ukuze bahambisane nentando kaNkulunkulu nendlela okufanele bakhonze ngayo uNkulunkulu. Abantu bacabanga kanjani noma bazame ukuthola imibuzo yazo zonke lezi zingxenye zeqiniso? Kuneqiniso elijule kakhulu kuzo zonke lezi zingxenye, futhi kudingeka abantu bawazi. Uma ungawazi, ukhuluma kuphela ngokubonakala kwamazwi, ungawatholi noma wazi ukujula kwawo, uyohlale uphila ekubonakaleni kwamazwi, futhi ngeke ukwazi ukushintsha.

Lapho abantu abajwayelekile bephawula ngani nina eningabaholi, nithi: “Mmh, yini ekwenza ufaneleke ukuphawule ngami? Zingaki izintshumayelo ongazishumayela? Kungakanani ongakukhuluma? Bangaki abantu ongabahola? Yini ongayenza?” Kuba sengathi uyafaneleka. Uma uqhubeka kanje uzongena enkingeni; ungakhonza isikhashana kodwa uzogcina ungene enkingeni. Ngokwabo bonke abantu, uma amabandla endaweni noma esigodini enikelwa kini futhi engekho owengamela nina izinyanga eziyisithupha, niqala ukuphambuka. Uma engekho onengamelayo unyaka, nibaholela kude futhi nibaphambukise. Uma kudlula iminyaka emibili engakabi bikho okuqondisayo, uletha labo bantu phambi kwakho. Kungani kunjalo? Wake wacabanga ngalo mbuzo? Ngitshele ungakwazi ukuba njena? Ulwazi lwenu lungakwazi ukusiza abantu isikhashana nje. Ngokuhamba kwesikhathi, uma uqhubeka usho into efanayo, abanye abantu bazokwazi ukubona; bazothi awuzinzile kakhulu, untula kakhulu ekujuleni. Akukho ongakwenza ngaphandle kokuzama ukudukisa abantu ngokukhuluma izimfundiso. Uma uhlale uqhubeka ukhuluma kanje, labo abangaphansi kwakho bazolandela izindlela, izinyathelo nesibonelo sokukholelwa kuNkulunkulu nokwazi, futhi bazokwenza lawo mazwi nezimfundiso, ekugcineni, njengoba ukhuluma ngale ndlela, bayosebenzisa wena njengesibonelo. Uholela abantu ezimfundisweni, labo abangaphansi kwakho bazofunda izimfundiso kuwe, njengoba izinto ziqhubeka uyobe uthathe inkambo engafanele. Bonke abangaphansi kwakho bayakulandela, ngakho uyacabanga: “Nginamandla manje; ngakho abantu abaningi bayangilalela, izwe lizwa ngami.” Lokhu kukhaphela okukubantu unganakile kukwenza ujikele uNkulunkulu umenze inhloko engelutho, nawe uqobo ube usuzakhela umbuso thizeni noma iqembu. Idlondlobala kanjani imibuso namaqembu? Idlondlobala ngale ndlela. Buka abaholi bayo yonke imibuso namaqembu. Bonke banenkani, bazenza osiyazi, bachaza iBhayibheli ngaphandle komongo walo nangokwemicabango yabo. Bonke bancike eziphweni nasolwazini olunzulu ukuze benze umsebenzi wabo. Ukube akukho ababekwazi ukukushumayela, ingabe labo bantu bebeyobalandela? Ngemva kwakho konke, kukhona abakufundayo, futhi kuncane abangakusho ngemfundiso, noma ukwazi indlela yokunqoba abanye nendlela yokusebenzisa obunye ubuqili, abalethe ngakho abantu phambi kwabo futhi babakhohlisa. Ngokulindelekile, labo bantu bakholelwa kuNkulunkulu—kodwa eqinisweni balandela abaholi babo. Uma behlangana nalabo abashumayela indlela yeqiniso, abanye kubo bayothi, “Kudingeka sixhumane naye ngokukholelwa kwethu kuNkulunkulu.” Buka indlela abadinga ngayo imvume yomuntu othile ukuze bakholelwe kuNkulunkulu; akuyona yini inkinga leyo? Baphenduke ini labo baholi? Ingabe abakabi yini abaFarisi, abelusi bamanga, abaphikikrestu, nezikhubekiso ekwamukeleni kwabantu indlela yeqiniso? Lolu hlobo lwabantu lufana noPawulu. Kungani ngisho lokhu? Izincwadi ezabhalwa uPawulu cishe ezeminyaka eyizinkulungwane ezimbili edlule, futhi ziyiveza yonke iNkathi Yomusa. Bonke abantu badla futhi baphuza la mazwi akhe, bawabheka njengento ejwayelekile, njengokuhlupheka, ukuyala umzimba womuntu, nokuthola umqhele wokugcina wokulunga. Abantu bakholelwa kuNkulunkulu ngokuhambisana namazwi akhe nezimfundiso zakhe. Ingakanani intando kaNkulunkulu abantu abangayiqonda phakathi neNkathi Yomusa? Ngaphezu kwalokho, labo abalandela uJesu ngaleso sikhathi babebancane, futhi babebancane kakhulu ababemazi—ngisho nabafundi Bakhe abaningi empeleni babengamazi. Umuntu ngeke asho ukuthi ukukhanya okuncane umuntu akuthole emakhasini eBhayibheli kumele intando kaNkulunkulu. Ingasaphathwa eyokuthi ukukhanya okuncane kusho ukuqonda uNkulunkulu. Abantu banenkani futhi bayaziqhenya futhi abanaye uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Ngokuqonda imfundiso okuncane, bayazibekela futhi bakhe imibuso eminingi. Ngenhlanhla, leyo kwakuyiNkathi Yomusa futhi uNkulunkulu wayengaqinisile isandla kumuntu; yonke imibuso namaqembu egameni likaJesu kwasetshenzwa uMoya oNgcwele, futhi konke kwenziwa uMoya oNgcwele ngaphandle kwalapho kwakwenziwa khona umsebenzi wemimoya emibi, ngakho iningi labantu lalisajabulela umusa kaNkulunkulu.

Akunandaba ukuthi phambilini bewulandela omunye umuntu noma ukuthi awuyanelisanga intando kaNkulunkulu, kumele uze phambi kukaNkulunkulu kulesi sigaba. Uma kulesi sigaba uqhubeka ulandela umuntu othile ngenxa yokwazi lesi sigaba somsebenzi, khona-ke ngeke usathethelelwa, kuyoba njengoPawulu. Kusukela ekuqaleni, ngasebenzisa uPawulu noPetru baba izibonelo. Kungani? Lezi izindlela ezimbili ezihluke kakhulu. Uma othile ekukholelweni kwakhe kuNkulunkulu engahambi endleleni kaPetru, angahamba endleleni kaPawulu. Lezi ukuphela kwezindlela ezimbili. Akunandaba ukuthi uwumlandeli noma uwumholi, konke kuyafana. Uma ungahambi endleleni kaPetru, kusho ukuthi uhamba endleleni kaPawulu. Kuyinto engagwemeki futhi ayikho indlela yesithathu ongahamba kuyo. Uma abantu bengayiqondi intando kaNkulunkulu, bengamazi uNkulunkulu, bengafuni ukuqonda iqiniso futhi bengakwazi ukumqonda ngokucacile uNkulunkulu, ekugcineni kufanele kube njengakuPawulu. Uma ungafuni ukwazi uNkulunkulu, ungafuni ukuqonda intando kaNkulunkulu, kodwa funa kuphela ukukhuluma nokuzihlomisa ngezimfundiso, yileyo ndlela ongamenqaba futhi umkhaphele ngayo uNkulunkulu, ngoba imvelo yomuntu yenqaba uNkulunkulu. Lezo zinto ezingahambisani neqiniso nakanjani zivela entandweni yomuntu. Umuntu akanakusho ukuthi azikabi zimbi kakhulu, ngaphandle kokungahambisani kwazo neqiniso. Abanye bathi: “Nakuba lezi zinto zingenziwa ngokuhambisana neqiniso, angikacabangi ukuthi zenqaba uNkulunkulu.” Uma wenza noma yini engahambisani neqiniso, nakanjani uzomenqaba uNkulunkulu. Uma kungenziwa ngokuhambisana neqiniso, khona-ke kwenziwa ngokuhambisana nezimfundiso nentando yomuntu. Kuqubuke kuSathane noma entandweni yomuntu. Lokhu kuhlaza uNkulunkulu. Labo abangalifuni iqiniso, nakuba bekholelwa kuNkulunkulu, abakwazi ukulalela uNkulunkulu, abakwaziyo nje ukumenqaba.

Okwedlule:Isahluko 19. Incazelo Yokuzwa KukaNkulunkulu Ubuhlungu Bomhlaba

Okulandelayo:Isahluko 34.Ukubaluleka Nendlela Yokwenza Umthandazo

Ungase Uthande Nalezi