I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 34. Ukubaluleka Nendlela Yokwenza Umthandazo

Nithandaza kanjani njengamanje? Kuyithuthukisa kanjani imithandazo yenkolo? Yini eniyiqonda ngempela ngokubaluleka komthandazo? Ingabe nike nayihlola le mibuzo? Wonke umuntu ongathandazi uba kude noNkulunkulu, wonke umuntu ongathandazi ulandela intando yakhe; ukungathandazi kubonisa ukuba kude noNkulunkulu kanye nokulahla uNkulunkulu. Nazini ngempela ngomthandazo? Njengamanje, umsebenzi kaNkulunkulu usuya ekupheleni, futhi ubuhlobo phakathi kukaNkulunkulu nomuntu bungabonakala ngomthandazo womuntu. Wenza kanjani lapho abantu abangaphansi kwakho bekuthopha futhi bekudumisa ngempumelelo yomsebenzi wakho? Usabela kanjani lapho abantu bekunikeza ukusikisela? Ingabe uyathandaza ebukhoneni bukaNkulunkulu? Niyathandaza lapho kunezinto ezinikhathazayo nobunzima, kodwa ingabe niyathandaza lapho izimo zenu zihamba kahle, noma lapho ninomuzwa wokuthi nibe nomhlangano oyimpumelelo? Ngakho abaningi benu abathandazi! Uma ube nomhlangano oyimpumelelo, kufanele uthandaze; kufanele wenze umthandazo wokudumisa. Uma othile ekudumisa, uyaqhosha, uzizwe sengathi uneqiniso, uwela esimweni esibi, futhi inhliziyo yakho iyajabula. Awunawo umthandazo wokudumisa, ingasaphathwa eyomthandazo wokubonga. Umphumela wokuwela kwakho kulesi simo ngukuthi umhlangano wakho olandelayo uzoba yisicefe, ngeke ube namazwi ozowasho, futhi uMoya oNgcwele ngeke usebenze. Abantu abanakuziqonda izimo zabo, benza umsebenzi omncane bese bejabulela izithelo zomsebenzi wabo. Esimweni esibi, kuba nzima ukusho ukuthi zingaki izinsuku abazozidinga ukuze balulame. Lolu hlobo lwesimo luyingozi kakhulu. Nonke niyathandaza lapho kunento enikhathazayo noma lapho izinto ningaziboni ngokucacile; niyathandaza lapho ninokugabaza kanye nokungaqiniseki ngento ethile noma ngesimo senu sokukhohlakala esidaluliwe. Nithandaza kuphela lapho nidinga okuthile. Kufanele uthandaze nalapho ube nempumelelo ethile emsebenzini wakho. Lapho uthola imiphumela ethile emsebenzini wakho, uyajabula, futhi lapho usujabulile, awuthandazi; ngaso sonke isikhathi uyajabula bese uhlala njalo uvaleleke ngaphakathi. Abanye benu ngalesi sikhathi bathola isiyalo: Lapho uyothenga, uhlangabezana nenkinga futhi kube nokuthile okungakuhambeli kahle; umninisitolo usho amazwi angenamusa nanokhahlo amaningi ongawajabuleli futhi ucindezeleke, futhi namanje awukazi ukuthi umone ngani uNkulunkulu. Eqinisweni, esikhathini esiningi, uNkulunkulu usebenzisa isimo esingaphandle ukuze akuyale; ngokwesibonelo, usebenzisa izinto ezinjengomuntu ongakholwa okuthukayo, noma enze ukuba imali yakho yebiwe ukuze akwenze ungajabuli. Ekugcineni, uzoya ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuze uthandaze futhi ngesikhathi uthandaza, uzosho amazwi athile. Uzoqaphela ukuthi isimo sakho besingalungile, ngokwesibonelo, kade wanelisekile futhi uzijabulisa wena…, khona-ke uzozizwa usunengwa ukwaneliseka kwakho. Kanye namazwi asemthandazweni wakho, isimo esingalungile esingaphakathi kuwe sizoshintsha. Ngokushesha nje lapho uthandaza, uMoya oNgcwele uzosebenza kuwe; uzokunika uhlobo lomuzwa futhi ukwenze uphume esimweni esingalungile. Umthandazo awukhona ukufuna kuphela. Akukhona ukuthi uyathandaza lapho udinga uNkulunkulu bese ungathandazi lapho ungamdingi uNkulunkulu. Nike naqaphela yini ukuthi uma uhlala isikhathi eside ungathandazi, ngisho noma unawo amandla futhi ungenawo umbono ophambene, noma uzwa sengathi unesimo esijwayeleke ngokukhethekile ngaphakathi, uzozwa sengathi uzenzela wena izinto futhi ayikho imiphumela kulokho okwenzayo?

Ngike ngathi ngaphambili: “Abantu bamatasa ngezindaba zabo futhi bazenzela abakuthandayo.” Namuhla, abantu abathandazi lapho besebenza; uNkulunkulu akekho nhlobo ezinhliziyweni zabo, futhi bayacabanga: “Ngizomane ngenze ngokuvumelana nezinhlelo zasemsebenzini futhi ngaphandle kwalokho ngeke ngenze lutho olubi noma ngiphazamise lutho….” Awuthandazi futhi ngaphezu kwalokho awubongi. Lesi simo asisihle neze! Ngokuvamile, uyazi ukuthi lesi simo asilungile, kodwa uma ungenayo indlela efanele yokusilungisa, awunakuguquka. Ngisho noma uliqonda iqiniso, awunakukwazi ukulenza; ngisho noma usazi isimo sakho esingafanele esingaphakathi (ukuzidla, ukukhohlakala, noma ukuvukela), ngeke ukwazi ukusilungisa noma ukusivimbela. Abantu bamatasa ngokuzenzela abakuthandayo futhi abawulaleli umsebenzi noma ukusebenza koMoya oNgcwele. Banaka izindaba zabo kuphela futhi ngenxa yalokho, uMoya oNgcwele uyabashiya. Uma uMoya oNgcwele ubashiya, bazozwa ubumnyama kanye nokoma; ngeke bathole ngisho nokuncane ukondleka noma injabulo. Abantu abaningi bathandaza kanye kuphela njalo ezinyangeni eziyisithupha. Bazinakela bona izindaba zabo futhi benza umsebenzi wabo, kodwa bazizwa bengenandaba, ngezinye izikhathi bayacabanga: “Ngenzani, futhi lokhu kuzophela nini?” Ngisho nale micabango izovela. Ukungathandazi isikhathi eside kuyingozi enkulu! Impilo yebandla ngaphandle kokuba kuke kube nomthandazo kwenza ukuhlangana kungajabulisi futhi kube nesidina. Ngakho-ke, lapho nindawonye, kufanele ngaso sonke isikhathi nithandaze futhi nidumise, futhi uMoya oNgcwele uzosebenza kahle ngokukhethekile. Amandla uMoya oNgcwele owanikeza abantu awapheli; abantu bangawusebenzisa ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokuwuqeda—uhlale ukhona ngaso sonke isikhathi. Lapho abantu bezethemba bona, kungenzeka babe nekhono lokukhuluma ngokushelela, kodwa uma uMoya oNgcwele ungasebenzi kulokhu, khona-ke yini abangakwazi ukuyifeza? Ngokuvamile, abantu bathandaza izikhathi ezintathu kuye kwezinhlanu ngamagama ebinzana elilodwa kuphela noma amabili, “O Nkulunkulu, ngiyakubonga, ngiyakudumisa,” bese bengabi nalutho olunye abalushoyo, abakwazi ukuvula imilomo yabo. Yiliphi izinga lokukholwa leli; kuyingozi kakhulu! Akunjalo? Abantu bakholwa kuNkulunkulu, kodwa abanawo ngisho namazwi okumdumisa noma okumbonga, futhi abanawo amazwi okukhazimulisa uNkulunkulu. Abakaze ngisho nakanye basho amagama athi “cela uNkulunkulu,” futhi banamahloni kakhulu okuwasho. Bonakele kakhulu! Naphezu kweqiniso lokuthi ubiza uNkulunkulu futhi uyamvuma uNkulunkulu enhlizinyweni yakho, uma ungezi phambi kukaNkulunkulu, futhi inhliziyo yakho ikude noNkulunkulu, khona-ke uMoya oNgcwele ngeke usebenze. Ikakhulu nina baholi, njalo ekuseni lapho nivuka, kufanele nithandaze. Ngemva kokuthandaza, usuku lwakho luzoba luhle kakhulu futhi lube mnandi, futhi uzozwa uMoya oNgcwele eceleni kwakho ukuvikela ngaso sonke isikhathi. Uma kuphela usuku ungathandazile, noma uthathe izinsuku ezintathu kuya kwezinhlanu ngaphandle kokuthandaza, uzozizwa unesizungu esikhulu futhi ulahliwe. Uzobakhumbula abathandekayo bakho futhi ukubalangazelela kwakho kuyoqina kakhulu.

Manje ngithole ukuthi abantu bonke banenkinga: Lapho benenkinga, beza ebukhoneni bukaNkulunkulu, kodwa umthandazo ngumthandazo kanti izinkinga yizinkinga, futhi abantu bacabanga ukuthi akufanele bakhulume ngezinto ezibakhathazayo lapho bethandaza. Akuvamile ukuthi nibe nomthandazo wangempela, kanti abanye benu abayazi ngisho nendlela yokuthandaza; eqinisweni, umthandazo ngokuyinhloko umayelana nokukhuluma ngalokho okusenhliziyweni yakho, njengengxoxo evamile. Nokho, abanye abantu baba nombono ophambene lapho bethandaza, futhi kungakhathaliseki ukuthi uyavumelana yini nentando kaNkulunkulu noma cha, bafuna uNkulunkulu ukuba abanike lokho abakucelayo. Ngenxa yalokho, lapho bethandaza ngokwengeziwe kuya ngokuba yisicefe. Lapho uthandaza, kungakhathaliseki ukuthi yini ecelwa yinhliziyo yakho, izifiso nezicelo, noma lapho ufuna ukusingatha ezinye izindaba ongaziqondi kahle cela kuNkulunkulu ukuhlakanipha, amandla, noma ukukhanyiselwa, kufanele ube ocabangelayo endleleni okhuluma ngayo. Uma ungacabangeli, futhi uguqa bese uthi: “Nkulunkulu, nginike amandla futhi ngenze ngibone ukuthambekela kwami okungokwemvelo; ngicela ukwenze. Noma, ngicela unginike lokhu noma lokhuya, ngicela ungenze ngibe njengalokhu noma njengalokhuya,” leli gama elithi “cela” lingasho ukufuna ngamandla, futhi kuba sengathi ucindezela uNkulunkulu ukuba enze lokho. Ngaphezu kwalokho, unquma kusengaphambili izindaba zakho siqu. UMoya oNgcwele ubheka imithandazo enjalo njengokuthi: Njengoba usuzinqumele wena kusengaphambili, futhi ufuna ukwenza ngaleyo ndlela, uzoba yini umphumela walolu hlobo lomthandazo? Kufanele ufune futhi uzithobe emithandazweni yakho; ngokwesibonelo, uma kuphakama indaba ongakwazi ukuyisingatha, khona-ke uthi: “O Nkulunkulu! Le indaba engibhekene nayo, futhi angazi ukuthi ngingayisingatha kanjani. Ngizimisele ukujabulisa weNa kule ndaba, ngizimesele ukufuna weNa, ngifisa ukuba kwenzeke intando yaKho, ngifisa ukwenza ngokuvumelana nezinhloso zaKho, futhi kungabi ngokuvumelana nezami siqu. Wena uyazi ukuthi izinhloso zomuntu ziphambene nentando yaKho; zimelene Nawe futhi azivumelani neqiniso. Ngifisa ukwenza ngokuvumelana nezinhloso zaKho kuphela. Ngicela ungikhanyisele futhi ungihole kule ndaba, ukuze ngingakucasuli….” Lolu hlobo lomthandazo lufanelekile. Uma umane uthi: “O Nkulunkulu, ngiyakucela ukuba ungisize futhi ungihole; ngilungiselele indawo ekahle nabantu abakahle, ukuze ngiwenze kahle umsebenzi wami,” lapho lolu hlobo lomthandazo seluphelile, ulokhu ungazi ukuthi iyini intando kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi uzama ukwenza uNkulunkulu ukuba enze izinto ngokuvumelana nezifiso zakho.

Manje kudingeka niqonde ukuthi izinto enizisho emithandazweni yenu zinengqondo yini noma cha. Kungakhathaliseki ukuthi uyisiwula noma uthandaza ngenhloso ngale ndlela, uma imithandazo yakho ingenangqondo, khona-ke uMoya oNgcwele ngeke usebenze kuwe. Ngakho-ke, lapho uthandaza, amazwi owashoyo kufanele abe nengqondo, futhi izwi lakho libe ngelifanele: “O Nkulunkulu! Uyabazi ubuthaka bami futhi uyakwazi nokuvukela kwami. Ngicela nje ukuba unginike amandla, ukuze ngimelane nezilingo zalolu hlobo. Nokho, akube ngokwentando yaKho. Ngicela lokhu kuphela futhi angazi ukuthi iyini intando yaKho, kodwa ngifisa ukuba intando yaKho yenziwe; kungakhathaliseki ukuthi uyangisebenzisa yini enkonzweni noma ungenza ngikhonze njengesiphazamiso, ngizimisele ukwenza noma yini. Kodwa ngicela amandla nokuhlakanipha ukuze ngikujabulise kule ndaba. Ngizimisele ukuzithoba emalungiselelweni aKho….” Ngemva kokuthandaza ngale ndlela, uyozizwa uqine kakhulu. Ukumane uphikelele nje ekuceleni njalo, khona-ke lapho usuqedile ukucela kuzomane nje kube ngamazwi angasho lutho, ngenxa yokuthi usuzinqumele kusengaphambili izinhloso zakho. Lapho uguqa ukuze uthandaze, kufanele usho okuthile okunjengokuthi: “O Nkulunkulu! Uyabazi ubuthaka bami futhi uyazazi izimo zami. Ngicela ungikhanyisele kule ndaba futhi ungenze ngiqonde intando yaKho. Ngifisa nje ukuzithoba kuwo wonke amalungiselelo aKho nezifiso zenhliziyo yami ukuba zikuthobele….” Uma uthandaza kanje, khona-ke uMoya oNgcwele uzokushukumisa futhi uma umthandazo wakho ungaqondile, khona-ke uzoba yisicefe nesidina, futhi uMoya oNgcwele ngeke ukushukumise; umane ukhuluma okungezwakali, uthandaza buthule, noma uvala amehlo bese usho amazwi ambalwa owathandayo, okuwukumane ushwampuluze. Uma ushwampuluza, ingabe uMoya oNgcwele ungasebenza? Abantu abeza ebukhoneni bukaNkulunkulu kufanele bonke baziphathe kahle futhi babonise inhlonipho. NgeNkathi Yomthetho lapho abapristi benza iminikelo, bonke babeguqa. Umthandazo awuyona into elula. Abantu beza phambi kukaNkulunkulu, kodwa namanje basadelela futhi abanakuzithiba, futhi bafuna ukucambalala emibhedeni yabo bese bevala amehlo abo. Lokhu akwamukeleki! Uma ulele embhedeni futhi uthandaza, ukholwa ukuthi uNkulunkulu angakuzwa, awukhombisi ubumnene! Angisho lezi zinto ngoba ngifuna abantu balandele imithetho ethile; okungenani, izinhliziyo zabo kufanele ziphendukele kuNkulunkulu futhi kufanele babe nesimo senhlonipho phambi kukaNkulunkulu.

Ngokuvamile imithandazo yenu ayinangqondo; yonke inala mazwi: “O Nkulunkulu! Njengoba ungivumele ukuba ngibe umholi, kufanele wenze yonke into engiyenzayo ukuthi ibe efanele ukuze umsebenzi Wakho ungaphazamiseki futhi izinto ezithandwa umndeni kaNkulunkulu zingalimali. Kufanele ungenze ukuba ngenze izinto ngale ndlela….” Ingabe lokhu kuyadingeka? Lo mthandazo awunangqondo! Ingabe uNkulunkulu angasebenza kuwe lapho uza phambi kukaNkulunkulu futhi uthandaze ngokungenangqondo kanje? Uma uza ebukhoneni bukaKristu futhi ukhulume Kimi ngokungenangqondo, ingabe mina ngingalalela? Uyokhishwa! Ingabe lokho akufani yini nokuza ebukhoneni bukaMoya nangokuza ebukhoneni bukaKristu? Lapho uza ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuzokhuleka, kufanele ucabange ngendlela yokukhuluma ngokunomqondo futhi okufanele ukusho ukuze ukwazi ukushintsha isimo sakho sangaphakathi sibe nobubele. Zehlise, bese uthandaza futhi uzozwa okuthile. Ngokuvamile lapho abantu bethandaza, bayaguqa bese bevala amehlo abo futhi bangasho lutho; bamane bathi, “O Nkulunulu, o Nkulunkulu!” Bamene basho la mazwi amabili, bamemeze isikhathi eside ngaphandle kokusho okunye. Kungani kwenzeka kanjalo? Isimo sakho asilungile! Ingabe niba nazo izikhathi ezinjengalesi? Ngokwesimo senu samanje, niyakwazi eningakwenza nezinga eningakwenza ngalo, futhi niyazazi ukuthi ningobani. Nokho, ngokuvamile isimo sakho asijwayelekile. Ngezinye izikhathi, isimo sakho siyalungiseka, kodwa uye ungazi ukuthi silungiseke kanjani, futhi kaningi uthandaza ngaphandle kwanoma yimaphi amazwi, ucabanga ukuthi yingoba awufundile. Ingabe kudingeka ukuthi ufunde ukuze uthandaze? Umthandazo awukona ukubhala indaba, umane uwukukhuluma ngokomqondo womuntu ovamile. Bheka umthandazo kaJesu (ukukhuluma ngomthandazo kaJesu akukhona ukwenza abantu ukuba bathathe isimo kanye nokuma okufana nokwaKhe), eNsimini yaseGetsemane wathandaza: “Uma kungenzeka….” Okusho ukuthi “uma kungase kwenzeke.” Kwenzeka ngokubonisana futhi hhayi ngokuthi “ngiyakucela.” Wayenenhliziyo yokuzithoba emthandazweni waKhe, futhi esesimweni sokuzithoba kwaKhe, wathandaza: “Uma kungenzeka, akudlule kimi lesisitsha; nokho kungabi njengoba ngithanda mina, kodwa njengoba uthanda wena.” Waqhubeka ethandaza ngale ndlela okwesibili, nangokwesithathu wathandaza: “Intando Yakho mayenziwe.” Waqonda intando kaNkulunkulu uYise, wathi: “Mayenziwe intando yakho.” Wakwazi ukuzithoba ngokuphelele ngaphandle kokuzikhethela yeNa ngezinga elincane kakhulu. Wathi, “Uma kungenzeka, akudlule kimi lesi sitsha.” Kusho ukuthini lokho? Kwakungenxa yomcabango wokopha esiphambanweni okwenziwa ukuphefumula kwaKhe komzuzu wokugcina wokufa kanye nobuhlungu obukhulu. Lokhu kwakubandakanya ukufa futhi wakusho ngaphansi kombono wokuthi wayengakayiqondi ngokuphelele intando kaNkulunkulu uYise. Wazithoba kakhulu ngoba wakwazi ukuthandaza ngaleyo ndlela nakuba ecabanga ngobuhlungu bokubethelwa. Umthandazo wakhe wawungovamile, akazange athandazele ukuthola ushwele okhethekile ukuze angabulawa hhayi nokuba itulo lokubulawa kwakhe lisuswe, kodwa kunalokho wayefuna okuyizinhloso zikaNkulunkulu odabeni ayengaluqondi. Uma eqala ukuthandaza, wayengaqondi futhi wathi: “Uma kungenzeka … kodwa njengoba uthanda wena.” Wathandaza kuNkulunkulu esesimweni sokuzithoba. Okwesibili, wathandaza ngendlela efanayo. Sekukonke, wathandaza izikhathi ezintathu (yiqiniso ukuthi le mithandazo emithathu ayenzekanga ngezinsuku ezintathu), futhi emthandazweni waKhe wokugcina, wayeseziqonda ngokuphelele izinhloso zikaNkulunkulu. Ngemva kwalokho, akabange esacela lutho. Emithandazweni yaKhe yokuqala emibili, wafuna, futhi wazama ukuthola, wayeselokhu esesimweni sokuzithoba. Nokho, abantu abathandazi kuNkulunkulu kanjalo. Baye bathi, “ngiyakucela ukuba wenze lokhu nalokhu futhi ngicela ungihole kulokhu nakulokhu, futhi ngikucela ungilungisele izimo zami….” Mhlawumbe ngeke akulungisele izimo zibe kahle futhi uzokuvumela ukuba ubhekane nobunzima. Uma abantu ngaso sonke isikhathi bethi, “Nkulunkulu, ngikucela ukuba ungilungisele futhi ungiphe amandla,” umthandazo ungaba nokungacabangeli okukhulu! Kufanele ube nokucabangela lapho uthandaza, futhi kufanele ube nesimo sokuzithoba lapho uthandaza. Unganqumi. Ngaphambi kokuba uthandaze, uyanquma: Kufanele ngicele uNkulunkulu futhi ngitshele uNkulunkulu ukuthi kufanele enzeni. Lolu hlobo lomthandazo lunokungacabangeli okukhulu. Ngokuvamile, uMoya awuyilaleli nhlobo imithandazo yabantu, ngakho-ke, imithandazo yabo iyisicefe.

Nakuba abantu beguqa ukuze bakhuleke endaweni engabonakali, bayakhuluma futhi bathandaze, kufanele uqonde ukuthi imithandazo yabantu futhi iyindlela yokusebenza koMoya oNgwele. Lapho abantu bethandaza futhi befuna isimo esikahle, uMoya oNgcwele nawo uzobe ngesikhathi esifanayo usebenza. Lezi yizici ezimbili uNkulunkulu nabantu abangasebenzisana kuzo ngempumelelo, noma ngamanye amazwi, kusuke kunguNkulunkulu osiza abantu basingathe izindaba. Lena indlela yokubambisana komuntu noNkulunkulu; futhi yindlela uNkulunkulu enza ngayo abantu baphelele. Futhi ikakhulu yindlela ejwayelekile yabantu yokungena ekuphileni—akuwona umkhosi. Umthandazo awukona ukuthi umuntu amane avukwe amadlingozi noma asho iziqubulo ezithile; akunjalo. Ukube bekunjalo, khona-ke bekuzokwanela ukumane ukwenzele nje ugcina icala futhi umemeze iziqubulo ezithile; bekungeke kudingeke ukuba ucele okuthile, bekungeke kube nesidingo sokukhuleka futhi bekungeke kube nesidingo senhlonipho. Ukubaluleka komthandazo kujule kakhulu! Uma uvame ukuthandaza futhi uma wazi indlela yokuthandaza, ukuthandaza njalo ngokuzithoba nokuba ocabangelayo, khona-ke njalo isimo sakho ngaphakathi siyojwayeleka ngokukhethekile. Uma uthandaza njalo ngokusho iziqubulo ezimbalwa futhi ungenamthwalo okusindayo, noma ucabanga ngendlela okhuluma ngayo efanele noma engafanele emthandazweni wakho, nokuthi luhlobo luni lwendlela yokukhuluma olungekona ukukhulekela kweqiniso, futhi uma ungakaze uzikhathaze ngalezi zindaba, khona-ke imithandazo yakho iyoba engenampumelelo futhi isimo esingaphakathi kuwe siyoba esingejwayelekile ngaso sonke isikhathi; ngeke ungene ngokujulile ezifundweni zokuthi kuyini ukucabanga okuvamile, kuyini ukuzithoba kweqiniso, kuyini ukukhulekela kweqiniso, nokuthi kufanele wenzeni. Zonke lezi yizindaba ezifihlekile. Ngenxa yokuthi abantu abaningi banokuxhumana okuncane Nami, beza kuphela ebukhoneni bukaMoya bese bethandaza. Lapho uthandaza, okubandanyekayo ukuthi ingabe amazwi akho anakho yini ukucabangela, noma ingabe amazwi akho amayelana nokukhulekela kweqiniso yini, noma ingabe uNkulunkulu uyakudumisa yini ngezinto ozicelayo, noma ingabe amazwi akho amayelana nokwenza ukushintshiselana, noma ingabe kukhona izinto zobuntu ezingadingeki emazwini akho, noma ingabe amazwi akho, izenzo kanye nezinqumo kuyavumelana yini neqiniso; noma ingabe unayo yini inhlonipho ejulile, ukumesaba nokuzithoba ngoNkulunkulu; noma ingabe umphatha ngempela uNkulunkulu njengoNkulunkulu? Kufanele uzimisele futhi ube qotho ngamazwi owasho emthandazweni lapho ungekho phambi kukaKristu. Kungale ndlela kuphela lapho ungaba khona umuntu ovamile lapho kunoKristu. Uma ungazimiseli lapho usebukhoneni bukaMoya, lapho uza ebukhoneni bomuntu (uKristu), ngaso sonke isikhathi kuyoba nokungqubuzana, noma uyoba ongacabangeli emazwini akho, noma ngeke uthembeke emazwini akho, noma ngaso sonke isikhathi uyophazamisa amazwi akho kanye nezenzo. Ngemva kokuba indaba isiphelile, ngaso sonke isikhathi uyozibeka icala. Kungani ngaso sonke isikhathi uzibeka icala? Kungoba ngokuvamile awuliqondi iqiniso ekukhulekeleni kwakho uNkulunkulu kanye nendlela ophatha ngayo uNkulunkulu. Ngakho-ke, lapho izindaba ezikukhathazayo zikwehlela, uyadideka futhi ungazi ukuthi kufanele wenzeni, futhi ngaso sonke isikhathi uzokwenza izinto kabi. Abantu abakholwa kuNkulunkulu beza kanjani ebukhoneni bukaNkulunkulu? Ngomthandazo. Lapho uthandaza, bheka indlela yokukhuluma ngokucabangela, indlela yabantu yokukhuluma endaweni ekahle, indlela yokukhuluma ngokuzithoba. Iyiphi indlela yokukhuluma eyenza inhliziyo yakho ingakhululeki (ngaphandle kwemithandazo engashiwo ngobuqotho). Kungaba ngcono kakhulu uma ungaprakthiza okwesikhathi esithile bese uza ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngokuvamile, imithandazo yakho yokuba khona kukaMoya ayinakho ukucabangela futhi awukunaki lokhu. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu akakuboni, ngakho ungasho noma yini oyifunayo, futhi ukuthi kunokuthile okusho kabi akuyona into ebalulekile. Awunaki futhi unokuphazamiseka engqondweni usuku lonke, ngenxa yalokho, lapho uza ebukhoneni bukaKristu, wesaba ukuthi okuthile uzokusho kabi nokuthi okuthile uzokwenza kabi. Nakuba wesaba ukusho okuthile kabi, uzokusho kabi okuthile; Nakuba wesaba ukwenza okuthile kabi, nakanjani uzowenza amaphutha; nakuba wesaba ukuba nesikweletu, nakanjani uyoba nesikweletu, futhi ngeke ukwazi ukukhokhela isikweletu sakho. Ngenxa yokuthi awuxhumani njalo noKristu noma uzwe uKristu ekhuluma nawe ubuso nobuso. Ungeza njalo kuphela ebukhoneni bukaMoya ukuzokhuleka, ufune futhi uzithobe, ngoba ngisho noma ngikhuluma nawe ubuso nobuso, bewuzozethemba wena ukuze uhambe le ndlela. Kusukela manje, kufanele niqaphelisise lokho enikushoyo lapho nithandaza. Ngesikhathi uthandaza, zindla, futhi uzwe, futhi uMoya oNgcwele ukukhanyisele, uzokwenza intuthuko kulesi sici. Umuzwa wokukhanyiselwa uMoya oNgcwele ufihleke ngokukhethekile. Uma unale mizwa efihlekile nokuqashelwa okufihlekile, uma ngemva kwalokho wenza izinto ezithile futhi uphathe izinto ezithile, noma futhi unakekele izinto ezithile, noma uxhumane noKristu, khona-ke uzokwazi ukubona ukuthi yimaphi amazwi anengqondo, yimaphi amazwi angenangqondo, yiziphi izinto ezinengqondo, nokuthi yiziphi izinto ezingenangqondo. Lokhu kuhlangabezana nezinjongo zomthandazo.

Abantu abaningi abaseBhayibhelini babethandaza futhi babengafinyeleli eziphethweni ngemva kokuxoxa ngokuthile. Yonke into yagcina inqunywe uMoya oNgcwele ngomkhuleko. iJeriko yahlaselwa ngomthandazo; abantu baseNineve baphenduka futhi nabo bacela intethelelo kuNkulunkulu ngomkhuleko. Umthandazo awuwona umkhosi, kunokubaluleke kakhulu kuwo. Siyabona emithandazweni yabantu ukuthi bakhonza uNkulunkulu ngokuqondile. Uma ubheka lokhu njengomkhosi, ngokuqinisekile ngeke umkhonze kahle uNkulunkulu. Kungathiwa uma imithandazo yakho ingeqotho ngempela, khona-ke uNkulunkulu ngeke akubale, uyokuziba. Uma uzitshwa, ngabe uMoya oNgcwele uyosebenza kuwe? Ngakho-ke, uphelelwa amandla ekwenzeni umsebenzi wakho. Kusukela manje, ngaphandle komthandazo, ngeke usebenze. Ngumthandazo owenza umsebenzi futhi ngumthandazo owenza inkonzo. Ungumholi nomuntu okhonza uNkulunkulu, kodwa awukaze uzinikele emthandazweni futhi awukaze uyibheke njengebalulekile kakhulu imithandazo yakho. Ngokukhonza ngale ndlela, ngeke uphumelele. Yiziphi izimfanelo umuntu aba nazo ukuze angathandazi? Ukuthi uNkulunkulu waba yinyama? Lokho akusona isizathu. Ngezinye izikhathi nami futhi ngiyathandaza. Lapho uJesu esenyameni wayethandaza lapho ehlangabezana nezindaba ezibucayi. Wathandaza entabeni, esikebheni, nasensimini, futhi wafundisa abafundi Bakhe ukuthandaza. Uma usondela njalo ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi uthandaza njalo, lokho kuyobonisa ukuthi uNkulunkulu awumthathi kalula. Uma uzenzela njalo umsebenzi wakho futhi isikhathi esiningi ungathandazi, futhi njalo wenza lokhu kanye nalokho ngaphandle Kwakhe, khona-ke awukhonzi uNkulunkulu, kodwa kunalokho umane uzenzela okwakho. Ingabe awulahlwa ngokuzenzela okwakho? Ngokubheka kwangaphandle, akubonakali sengathi kunokuthile okwenzile okuphazamisayo, futhi kubonakala sengathi awumhlambalazile uNkulunkulu, kodwa wenza into yakho. Ingabe awuphazamisi? Nakuba ngaphandle kubonakala sengathi awuphazamisi, ngendlela owenza ngayo uyamenqaba uNkulunkulu.

Bonke abantu bahlangabezene nalokhu; izinto ezenzeka kubo ngendlela eningafuni ngayo kunzima kakhulu ukuzithwala; lapho bengakhululekile, bazokhuluma nothile futhi ngemva kwesikhashana, bayobe sebengazizwa bengakhululekile. Kodwa lokhu akusixazululi isimo sabo. Ngezinye izikhathi lapho behlelwa ubunzima emsebenzini, bazizwa becindezelekile, futhi lapho bebhekana nokuthenwa nokuqondiswa, bazizwa becindezeleke kakhulu…. Phakathi nalokho kungaphatheki kahle basondele izikhathi ezingaki ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuzokhuleka? Isikhathi ngasinye bazenzela izinguquko futhi bashintsha endleleni enokuphazamiseka kwengqondo. Ngakho-ke, abantu balkholwa kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akekho ezinhliziyweni zabo. Bonke ngokuphuphutheka benza izinto ezingenanzuzo, njengesinxibi esicosha ingcosana yalokhu nengcosana yalokhuya emgqomeni kadoti, bese sigcwalisa isikhwama saso; kodwa akunamsebenzi walutho futhi kwenziwe ngobumpumputhe obuphelele. Abantu baphambuka njalo endleleni elungile, bayaphambuka kuyo ngezikhathi ezithile. Singabona ubuntu babantu kulokhu. Ubuntu babantu ukukhaphela. Abanaye uNkulunkulu emva kokusebenza isikhathi esithile. Baze ngisho bacabange: “Ngiyakholwa kuNkulunkulu; kungani ngingenaye uNkulunkulu? Ingabe angimsebenzeli uNkulunkulu?” Inhliziyo yakho ayinaye uNkulunkulu, uziqhelisele kude noNkulunkulu futhi wamlahla kunoma yini oyenzayo. Umthandazo uyinto enkulu kakhulu; uma ukhonza ngaphandle kokuthi uke uthandaze, ngakho ukukhonza kwakho kuyize. Isimo sakho siyoba esingajwayelekile ngokwengeziwe futhi uzoba nemiphumela emincane. Umthandazo awuphathelene nokuthi amazwi akho mahle kangakanani ngesikhathi uthandaza, udinga kuphela ukukhuluma amazwi enhliziyo yakho futhi ukhulume ngokwethembeka ngobunzima bakho. Khuluma ngokombono wokuba yingxenye yendalo nangokuzithoba: “O Nkulunkulu, uyazi ukuthi inhliziyo yami ilukhuni kakhulu. O Nkulunkulu, ngihole kule ndaba; uyazi ukuthi nginobuthaka, ngintula kakhulu futhi angifaneleki ukusetshenziswa Nguwe. Ngiyavukela futhi ngiphazamisa umsebenzi waKho lapho ngenza izinto; izenzo zami azivumelani nentando Yakho. Ngicela wenze umsebenzi Wakho futhi sizohlonipha futhi sizobambisana kuphela….” Uma ungeke usho la magama, khona-ke awenzi lutho. Abanye abantu bayacabanga: “Lapho ngithandaza kufanele ngiqonde ukuthi umthandazo unayo yini ingqondo noma cha; akunakwenzeka ukuthandaza.” Lokhu akuyona inkinga. Kwenze ngokuzilolonga okwesikhashana futhi uzokwazi ukukwenza. Thandaza futhi uzokwazi uma kukhona amazwi angafanele. Lapho abantu bethandaza, ubuhlobo babo noNkulunkulu bungobuqonde kakhulu. Ubuhlobo phakathi kwabantu noNkulunkulu bujula kakhulu ngesikhathi somthandazo. Ngokuvamile, ingabe ungaguqa futhi uthandaze ngaso leso sikhathi lapho wenza okuthile? Ngeke kwenzeke. Ubuhlobo babantu noNkulunkulu busondelana kakhulu lapho beguqa bese bethandaza. Lapho ufunda izwi likaNkulunkulu, uma uthandaza bese uphinde ulifunda, uzozwa umehluko. Uma ungathandazi okwesikhathi esithile, khona-ke ngeke uwaqonde amazwi kaNkulunkulu lapho uwafunda. Ngeke ukwazi lokho akushoyo lapho usuqedile ukuwafunda.

Ukuthandaza nokufuna ubukhona bukaNkulunkulu akukhona ukuphoqelela uNkulunkulu ukuba enze lokhu nalokhuya. Uyini umthandazo onengqondo? Uyini umthandazo ongenangqondo? Uzokwazi ngemva kokuzuza ulwazi okwesikhathi esithile. Ngokwesibonelo, ngemva kokuthandaza ngalesi sikhathi, uyezwa ukuthi uMoya oNgcwele awenzi ngaleyo ndlela futhi awukuholi ngaleyo ndlela. Lapho uthandaza ngokulandelayo, ngeke uthandaze kanjalo, ngeke uphoqe uNkulunkulu njengoba wenzile esikhathini esedlule, futhi ngeke ucele kuNkulunkulu izinto ezivumelana nentando yakho. Uzothi: “O Nkulunkulu! Yonke into ayenziwe ngokwentando yaKho.” Uma nje ugxila kule ndlela, futhi ucinga okwesikhashana, khona-ke uyokwazi ukuthi kuyini “ukungabi nangqondo.” Kukhona futhi uhlobo lwesimo lapho abantu bezwa emoyeni wabo ukuthi lapho bethandaza ngokuvumelana nezinhloso zabo, baba yisicefe, abakwazi ukukhuluma, banobunzima, futhi abanalutho abangalusho. Lapho besho okuningi, kuba nzima ngokwengeziwe. Lokhu kubonisa ukuthi lapho uthandaza ngale ndlela, kulandela inyama ngokuphelele, futhi uMoya oNgcwele awusebenzi noma awukuqondisi ngaleyo ndlela. Le yindaba yokuphumputha nendaba yokuba nolwazi. Ngisho noma ngabe sengiqedile ukukhuma nawe manje, lapho uhlangabezana nalokhu, kungenzeka ube nezimo ezithile ezikhethekile. Umthandazo ngokuyinhloko uwukukhuluma ngokwethembeka: “O Nkulunkulu! Uyakwazi ukonakala kwami, futhi namuhla ngenze enye into engenangqondo. Benginenhloso ngaphakathi, kodwa ngiyakhohlisa. Ngaleso sikhathi angenzanga ngokwentando yaKho noma ngokuvumelana neqiniso, kodwa kunalokho ngenze ngokuvumelana nenhloso yami, futhi ngazivikela. Manje sengiyabona ukukhohlakala kwami futhi ngicela ungikhanyisele ngokwengeziwe futhi ungivumele ukuba ngiqonde iqiniso nokuba ngilenze ukuze ngehlukane nalezi zinkohlakalo.” Khuluma ngale ndlela; vuma futhi ukhulume iqiniso ngezinto zangempela ezikukhathazayo: “O Nkulunkulu! Ngizimisele ukwehlukana nokukhohlakala kwami, ngizimisele ukuguqula isimo sami futhi ngenze iqiniso….” Ngokuvamile abantu abathandazi ngempela, bamane bacabange futhi bazindle, bamane babe nokuthambekela kwengqondo nokuphenduka. Nokho, abaliqondi kahle iqiniso, elifanele ukwenziwa ngomthandazo. Ngemva komthandazo, izinga lakho lokuqonda liyojula ngokwengeziwe kunokumane uzindle. UMoya oNgcwele wenza umsebenzi wokukuthinta, futhi isimo, imizwa, nokuthinteka okunika kona kuyokwenza ube nokuqonda okujulile ngale ndaba, kanti izinga lakho lokuphenduka liyojula kakhulu. Uzozisola ngokujulile ngale nto futhi uyiqonde kahle. Uma umane nje uzihlola, bese kamuva, ungabi nendlela efanele yokwenza, futhi ungenzi noma iyiphi intuthuko eqinisweni, khona-ke ngeke ukwazi ukushintsha. Ukwenza isibonelo, ngezinye izikhathi lapho abantu benza isinqumo, bayacabanga: “Kufanele ngizikhandle ngenkuthalo ngoNkulunkulu futhi ngilubonise ngenkuthalo uthando lukaNkulunkulu.” Lapho unalokhu kuzimisela kushukumisa umzamo wakho, intshiseko yakho ngeke ibe yinkulu kakhulu, futhi inhliziyo yakho ngeke igxile ngokuphelele kulesi sici. Kodwa, uma uthinteka lapho uthandaza bese futhi wenza isinqumo: “Ngizimisele ukubhekana nobunzima, ngizimisele ukuthola izilingo Kuwe, ngizimisele ukuzithoba Kuwe ngokuphelele. Kungakhathaliseki ukuthi buningi kangakanani ubunzima obuzoba khona, ngizimisele ukubonakalisa uthando lwaKho. Ngijabulela uthando lwaKho olukhulu nalokhu kuphakanyiswa okukhulu. Ngikubonga ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami futhi ngikunika inkazimulo.” Ngalolu hlobo lomthandazo, uzonikwa amandla; lokhu okuwumphumela otholakala ngomthandazo. Ngemva kokuthandaza, uMoya oNgcwele uzokhayisela abantu, futhi uhole abantu, futhi unikeze abantu ukholo nesibindi sokwenza iqiniso. Abanye abantu befunda izwi likaNkulunkulu nsuku zonke kodwa bengayikhiqizi le miphumela. Ngemva kokufunda amazwi kaNkulunkulu, bese behlanganyela futhi babe nokuxhumana, izinhliziyo zabo ziyokhanya, futhi bazoba nayo indlela. Uma uMoya oNgcwele futhi ukushukumisa, imithwalo esindayo nesiqondiso, khona-ke kuyoba nomehluko omkhulu. Uma uthinteka kancane lapho nje ufunda amazwi kaNkulunkulu, bese ukhala ngaleso sikhathi, lokho kuthinteka kuzophela ngemva kokusebenza isikhashana. Uma unokuthandaza kwezinyembezi, umthandazo oqotho noma ukuthandaza okuqotho, amandla akho ngeke aphele ezinsukwini ezintathu ngemva kokubauthandazile. Ingabe akuyena wonke umuntu oke wenza lokhu? Lokhu kuwumphumela otholakala emthandazweni. Injongo yomthandazo ukuthi abantu beze ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi bathole izinto uNkulunkulu ahlose ukubanika zona. Uma uthandaza njalo futhi uza njalo ebukhoneni bukaNkulunkulu, khona-ke uzohlanganyela kaningi noNkulunkulu futhi ube nobuhlobo obufaneleyo noNkulunkulu, futhi ngaso sonke isikhathi uzokwenza ukuthi uthinteke, ngaso sonke isikhathi uthole amalungiselelo Akhe, futhi ngakho-ke uzoguqulwa, izimo zakho zizoqhubeka zithuthuka futhi ngeke uphindele emuva. Ikakhulu lapho abafowethu nodadewethu behlangana ndawonye emthandazweni. Lapho umthandazo usuphelile, kuba namandla amakhulu kakhulu, ubuso bawo wonke umuntu bugcwale umjuluko futhi bezwa ukuthi bazuze izinto eziningi. Empeleni, ngemva kwezinsuku ezimbalwa zokuba ndawonye bengazange baxoxe kangako, kwakuwumthandazo owabenza baba namandla, futhi bafisa ukuthi ngabe bashiya imindeni yabo nezwe lonke ngaso leso sikhathi, bafisa sengathi bangadela yonke into, konke ngaphandle kukaNkulunkulu. Uyabona ukuthi amandla abo makhulu kakhulu. UMoya oNgcwele usebenza ukunika abantu la mandla futhi abantu abasoze bawajabulela ngokugcwele! Uma ungathembeli kula mandla, wenza lukhuni inhliziyo yakho futhi ube ntamo-lukhuni; noma uma uthembela emandleni akho okuzimela nasezifisweni zakho, ngakho-ke ungaya kuphi? Ngeke uye kude ngaphambi kokuba ukhubeke futhi uwe, futhi ngeke ube nalawo mandla njengoba uhamba. Abantu kufanele babe nokuxhumana noNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuye ekugcineni, kodwa abantu balahla uNkulunkulu njengoba behamba. UNkulunkulu unguNkulunkulu, abantu ngabantu, futhi bahamba ngezindlela zabo ezihlukene. UNkulunkulu ukhuluma izwi Lakhe kanti abantu bahamba ngezindlela zabo, kunezindlela ezimbili ezihlukene. Bona noNkulunkulu basezindleleni ezimbili. Lapho abantu bengenawo amandla ekukholweni kwabo, beza kuNkulunkulu bese bethandaza futhi basho amazwi ambalwa ukuze bathole amandla athile. Ngemva kokuthola amandla amancane, bayabaleka. Ngemva kokubaleka isikhathi esithile, baphelelwa amandla, bese bephindela kuNkulunkulu futhi bacele ukuba abanike amandla amancane engeziwe. Abantu banjalo nje futhi abakwazi ukubambelela isikhathi eside. Lapho abantu beshiya uNkulunkulu, khona-ke abanayo indlela.

Ngiphawule ukuthi ikhono labantu abaningi lokuzibamba lintuleka kakhulu. Kungani kunjalo? Abantu abathandazi, futhi lapho bengathandazi, abanakho ukuzithiba; lapho bengenakho ukuzithiba, abanawo umusa noma ukuthobeka; bamane nje banake ubuntu, ubuqotho, nokwazi isimo sabo esikhohlakele. Abantu abayinaki indlela uMoya oNgcwele osebenza futhi uthinte ngayo ngempela abantu, nendlela okufanele bafune ngayo intando kaNkulunkulu ekuphileni kwabo kwansuku zonke. Bakholwa kuphela ezinhliziywenu zabo ukuthi uNkulunkulu ukhona ngempela. Ukholo lwabantu kuNkulunkulu lumane nje luwukuvuma uNkulunkulu, futhi lwehlukile ezintweni zempilo yasemoyeni. Kuyizwe lezinto ezibonakalayo nje, futhi liphika izinto zomoya. Ngakho, nakuba abantu behamba, bayalahleka futhi bawele emseleni ikhanda lihamba phambili. Ngaphandle komthandazo, ukwenza kwabo iqiniso kuba ngokulalela isimiso esisodwa kuphela kwezithile eziningi; benza kuphela imithetho. Nakuba ungamcasuli uNkulunkulu ngokufeza amalungiselelo aphezulu, ulalela imithetho nje. Imizwa engokomoya yabantu namuhla indikindiki futhi ithatha kancane. Kunezinto eziningi ezifihlekile ebuhlotsheni babantu noNkulunkulu, njengomuzwa wokuthinteka ngokomoya noma ukukhanyiseleka; kodwa abantu abakuzwa lokhu, bandikindiki kakhulu. Kufana nokuhlabelela, lapho abantu bengahlabeleli njalo, ngakho abaqiniseki ngemvunge. Abantu abalifundi izwi likaNkulunkulu futhi abanakho ukuxhumana nezinto zempilo engokomoya. Abanakho ukuqonda izimo zabo. Ngaphandle kokuthandaza futhi ngaphandle kwempilo yebandla, akunakwenzeka ukuqonda isimo sempilo engokomoya. Ingabe nizwa ngale ndlela? Ukuze ukholwe kuNkulunkulu, kuyadingeka ukuba uthandaze. Ngaphandle kokuthandaza, khona-ke ngeke ube nomfanekiso wokukholwa kuNkulunkulu. Manje sithi, asikho isidingo semithetho, umuntu angathandaza nganoma yisiphi isikhathi futhi kunoma iyiphi indawo. Ngakho, akuvamile ukuthi abanye abantu bathandaze; bavuka ekuseni futhi bangathandazi. Bakama izinwele zabo, bageze ubuso babo, bese befunda futhi bacule. Ebusuku bayalala futhi balale bengathandazile. Ingabe nizizwa ngale ndlela? Uma umane ufunde izwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthandaza, khona-ke uzofana nomuntu ongakholwa ofunda izwi likaNkulunkulu futhi angaliqondi. Ngaphandle komthandazo, inhliziyo yakho ngeke izinikele ngokugcwele futhi ngeke ube nemizwa efihlekile emoyeni wakho noma ukuthinteka emoyeni wakho. Uzoba ndikindiki futhi wenze kancane, futhi uzomane nje usho izinto ezingaphandle mayelana nokushintsha isimo sakho. Kubonakala sengathi uyakholwa kuNkulunkulu, kodwa empeleni, ukujula kwemizwa yakho akuthintekile. Kubonakala sengathi awukholkholwa kuNkulunkulu, futhi awuthandazi kungakhathaliseki ukuthi uzama kanjani. Lokhu kakade kuyingozi enkulu. Ukude kakhulu noNkulunkulu, kubonakala sengathi uNkulunkulu akekho enhliziyweni yakho. Ukubuyela emoyeni ukuze uthandaze akuphazamisi umsebenzi omatasa ngaphandle; akukhona kuphela ukuthi akwenzi ukuphazamiseka, kodwa futhi kuyazuzisa emsebenzini.

Okwedlule:Isahluko28. Ngaphandle Kweqiniso Kulula Ukucasula UNkulunkulu

Okulandelayo:Isahluko 36.Ukuzazi Ngokuyinhloko Kuwukwazi Imvelo Yomuntu

Ungase Uthande Nalezi