I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 8.Ukuqonda Imvelo Nokwenza Iqiniso

1. Abantu Abayiqondi Kahle Imvelo Yabo

Okwamanje niyazi nje ngobunye ubunzima benu, niyakwazi ukukhohlakala okuvame ukwenzeka kalula, nokuthi yiziphi izinto okulula kini ukuzenza; nokho, into enzima kunazo zonke ukukwazi ukuzilawula nina. Anazi ukuthi nizokwenza nini okuthile noma yiziphi izinto ezibucayi enizozenza. Kungenzeka ukuthi kunento ethile obucabanga ukuthi ngeke wayenza, kodwa ngesikhathi esithile noma endaweni ethile lokho kwenzeka; uyenzile ngempela futhi wayisho. Lezi zinto ezingalindelekile ziyizinto abantu abangakwazi ukuzilawula; kungenzeka kanjani lokhu? Kungenxa yokuthi abantu ezikhathini zamanje abasiqondi ngokuphele isiqu semvelo yabo; abayiqondi ngempela noma abasiqapheli isiqu sabo ngokujulile ngezindlela eziningi ezinkulu; ngakho ukwenza iqiniso kuyinto ekhandla kakhulu kubo. Isibonelo, uma umuntu ekhohlisa, engathembekile kwakushoyo nakwenzayo, uzothini uma umbuza ukuthi ayini amaphutha akhe amakhulu? Uzothi: “Ngikhohlisa kancane nje.” Uzomane athi ukhohlisa kancane, kodwa angeke athi umthetho wakhe uyakhohlisa, futhi ngeke athi ungumuntu okhohlisayo. Akayiboni imvelo yakhe ngokujula kangako, akayibheki njengebucayi noma njengokujula njengoba abanye abanye abantu beyibona . Njengoba abanye abantu beyibona, lomuntu akeve ekhohlisa futhi akalungile; wonke amazwi awashoyo angamanga, amazwi akhe nezenzo akuthembekile, kodwa akaboni ukuthi kujule kangakanani. Yize noma engakuqaphela lokho kancane, kuyoba ukuqaphela okungatheni. Ngakho uma ekhuluma noma esebenza, uyohlale embula okuthile ngemvelo yakhe, kuyilapho enganakile. Ucabanga ukuthi uthembekile kulokhu akwenzayo futhi wenza izinto ngokuvumelana neqiniso. Eqinisweni, ngokombono wababukele, lo muntu akuve engalungile futhi uyakhohlisa; akakathembeki emazwini akhe nasezenzweni. Lokhu kusho ukuthi kusenomehluko omkhulu phakathi kwendlela abaqonda ngayo imvelo yabo nendlela uNkulunkulu embule ngayo imvelo yomuntu. Lokhu uNkulunkulu akwembulayo akulona iphutha, kodwa kunalokho ukuntula okujulile kokuqonda komuntu ngemvelo yakhe. Abantu abanakho ukuqonda okuyisisekelo noma okukhulu ngabo uqobo, kodwa kunalokho bayagxila futhi banikele ngamandla abo ezenzweni zabo nasekubukekeni kwangaphandle. Ngisho noma othile ngezinye izikhathi esho okuthile ngokuziqonda yena uqobo, ngeke kube okujulile impela. Akekho oke wacabanga ukuthi kunohlobo olunjena lomuntu noma onohlobo lwalemvelo yokwenza loluhlobo lwento noma ukwambula okuthile ngendlela ethile. UNkulunkulu wembule imvelo nesiqu somuntu, kodwa umuntu uqonda ukuthi indlela yabo yokwenza izinto nendlela yokukhuluma inephutha futhi inesici; ngakho kuyinto ekhandlayo kubantu ukwenza iqiniso. Abantu bacabanga ukuthi amaphutha abo ayizinto nje ezibonakala isikhashana, avela nje uma benganakile, kunokuba kube ukwembulwa kwemvelo yabo. Abantu abaziqonda ngale ndlela angeke bakwazi ukusebenzisa iqiniso, ngoba abakwazi ukwamukela iqiniso njengeqiniso futhi abalomele iqiniso; ngakho-ke, lapho besebenzisa iqiniso, njengenjwayelo balandela imithetho. Abantu abayiboni imvelo yabo njengeyonakele kangako, futhi bakholelwa ukuthi abekho ezingeni lokubhujiswa nokujeziswa. Bacabanga ukuthi akuyona into enkulu ukuqamba amanga ngezinye izikhathi, futhi bangcono kakhulu kunangaphambili; kodwa eqinisweni, ngokwamazinga, kunomehluko omkhulu, ngoba abantu banezenzo ezithile ezingaveli ziphambana neqiniso, kodwa eqinisweni abalisebenzisi iqiniso.

2. Ukuqonda Imvelo Yakho Nokuzilawula Ekwenzeni Izinto Ngokweqile

Izenzo ezishintshile azisho ukuthi nemvelo yabantu nayo ishintshile. Isizathu sokusho lokhu ukuthi izenzo azikhushintshi kangako ukubonakala komuntu okudala noma imvelo yabantu. Kungemva kokuba abantu beqonda kuphela imvelo yabo lapho beyokwenza ngokujulile kunokumane nje bathobele imithetho. Abantu kulezi zikhathi zamanje abazimiseli lapho besebenzisa iqiniso; abafinyeleli ngokuphelele kokudingwa yiqiniso. Abantu bamane basebenzise elinye iqiniso, benze izingxenye zeqiniso. Basebenzisa iqiniso kuphela ezimweni ezithile nasezindaweni ezithile. Abalisebenzisi iqiniso kuzo zonke izindawo nakuzo zonke izinto. Ngezinye izikhathi lapho umuntu ejabule noma esesimweni esihle, noma lapho wonke umuntu exoxa bendawonye futhi ezizwa ekhululekile ngaphakathi, uzokwenza izinto ezithile ezivumelana neqiniso futhi asho izinto ezinohlonze; kodwa lapho enabantu abangebahle noma abantu abaye bawa, angathi ukuphuma futhi angaziphathi kahle. Yilapho abantu bengenaso nhlobo isimo sokubekezela ekusebenziseni iqiniso. Kunalokho, lesi senzo senziwa ngaphansi kwethonya lesi khashana nasesimweni sesikhashana somuntu nezindawo; kungenxa yokuthi futhi awunakho ukuqonda ngesimo sakho nemvelo. Ngakho-ke, ngezinye izikhathi wenza into obungayilindele. Ingabe niyangikholwa? Niqonda kuphela ezinye izimo futhi aniyiqondi imvelo yenu; ngakho-ke, angeke ugomele ngokuthi yiziphi izinto oyozenza ngelinye ilanga, kusho ukuthi, angeke walawula ngokuphelele. Ngezinye izikhathi, uyakwazi ukusebenzisa iqiniso esimweni njengokungathi ushintshile kancane, kodwa kwenye indawo awulisebenzisi iqiniso. Awukwazi ukuzisiza. Awukwenzi manje, kodwa ngokushesha ngemva kwalokho uyakwenza futhi yonke into ngaphakathi isekhona. Lokhu kufakazela ukuthi awuyiboni lendaba kahle noma awuyiqondi ngokujulile, futhi awusiqondi ngokujulile isimo sakho esonakele futhi ekugcineni uzoyenza.

Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ukube ubukwazile ukuqonda ngokujulile imvelo yakho futhi wayenyanya, ngakho ubungakwazi ukuzilawula futhi usebenzise iqiniso.

3. Isimo Sabantu Abangalisebenzisi Iqiniso Akulona Uthando Ngeqiniso

Ezinsukwini zamanje, abantu abanandaba nokusebenzisa iqiniso, bamane banake kakhulu ukuhlangana ndawonye baxoxe futhi banelise isimo sabo sengqondo ukuze bangazizwa bengakhululekile noma bephikiswa. Abakucabangi ukubeka izingqondo zabo ekusebenziseni eqiniso. Akukhathaliseki ukuthi kusiza kanjani okwangaleso sikhathi, ngemva kwaleso simo, ayisayifezi injongo yangempela, ngoba unaka kuphela ukuqonda noma ulalela iqiniso, kodwa awukunaki ukusebenzisa iqiniso. Ubani phakathi kwenu onibekele kafushane ukuba nisebenzise liphi iqiniso kuziphi izimo? Akekho! Kungafingqwa kanjani? Umuntu kumele abe nezinto adlule kuzo ukuze akwazi ukukufingqa; kodwa ukukhuluma nje okungasho lutho angeke kukwazi. Lena indlela enzima kakhulu kubantu—abakuthakaseli ukusebenzisa iqiniso. Ukukwazi ukusebenzisa iqiniso ekuphileni kuya ngezinto umuntu azithandayo; abanye abantu bazihlomisa ngeqiniso ukuze bashumayele ivangeli, kanti abanye bakwenza ukuze basize ibandla, kodwa abakwenzi ukuze basebenzise iqiniso nokuba baguquke bona uqobo. Abantu abanaka lezi zinto bakuthola kunzima ukusebenzisa iqiniso. Lena enye yezinto ezinzima kubantu.

4. Ukusebenzisa Iqiniso Kubonakala Ezenzweni Ezibonakalayo

Abanye abantu bathi: ngizwa sengathi ngiyakwazi ukusebenzisa iqiniso elithile manje, akukhona ukuthi angikwazi ukulisebenzisa nhlobo. Kwezinye izindawo, ngingazenza izinto ngokuvumelana neqiniso, okusho ukuthi ngibalwa njengomuntu olisebenzisayo iqiniso, futhi ngibalwa njengomuntu oneqiniso. Eqinisweni, ngokungafani nesimo sangaphambili, noma ngokungafani nangalesi sikhathi uqala ukukholelwa kuNkulunkulu, kunokuguquka okuncane. Kudala, wawungaqondi lutho, futhi wawungazi ukuthi liyini iqiniso noma ukuthi sasiyini isimo esonakele. Manje wazi izinto ezithile futhi uyakwazi ukuba nezenzo ezithile ezinhle, kodwa lokhu kumane kuyingxenye encane nje kuphela yokuguquka; akukona ukuguquka ngokweqiniso kwesimo sakho, ngoba awunalo iqiniso eliphambili nelijulile elihlanganisa imvelo yakho. Uma kunokuguquka okuthile, akufani nemuva lakho, futhi lokhu kuguqulwa kuwukuguquka okuncane kuphela kobuntu bakho. Nokho, uma kuqhathaniswa nesimo esiphakeme seqiniso, awusondeli nakusondela. Lokhu kusho ukuthi awufinyelelanga ezingeni lapho usebenzisa iqiniso.

Ngezinye izikhathi abantu abasezimweni ezinjengalezi abazi ukuthi kwenzekani: Angiphikisani futhi nginomdlandla, kodwa uma kuziwa ekusebenziseni iqiniso nasekuqondeni iqiniso, ngizwa sengathi ayikho indlela kimi nokuthi angiyithandi lengxenye. Kungenzeka kanjani lokho? Ngezinye izikhathi awusiboni kahle lesi simo futhi uyaphoqeleka ukuba wenze okuthile ekwenzeni lokhu nalokhuya, kodwa ubunzima bakho bangempela bulokhu bungakasombululwa. Uzizwa sengathi: Ngikwenzile futhi ngizinikelile; kodwa kungani ngisazizwa ngingaqinisekile? Lokhu kungenxa yokuthi ukuziphatha kwakho nezenzo zakho kuncike ezinjongweni zakho ezinhle; kwenziwe ngenkuthalo ngokuzicabangela, kodwa awuzange ufune intando kaNkulunkulu futhi awuzange wenze izinto ngokuvumelana nezidingo zeqiniso. Kusale kangaka, okukwenza uhlale uzizwa uqhelelene nezidingo zikaNkulunkulu nokuthi futhi abaqinisekiswanga futhi baye baphikisa bengazi. Izifiso zenu nenkuthalo kuhluke kakhulu kunezidingo zeqiniso; bahlukile ngokuphathelene nemvelo yabo. Izenzo zabantu zangaphandle angeke zivale isikhala seqiniso, futhi izenzo azivumelani nhlobo nezinjongo zikaNkulunkulu; kunalokho iqiniso kuwukwenziwa kwentando kaNkulunkulu. Abanye abantu abashumayela ivangeli bayezwa ukuthi ababona abangenzi lutho, futhi bayazibuza: Usho kanjani ukuthi angilisebenzisi iqiniso? Manje ake ngibuze wena: Lingakanani iqiniso elisenhliziyweni yakho? Zingaki izinto ozenze ngokuvumelana neqiniso phakathi nesikhathi oshumayele ngaso ivangeli? Ingabe inhliziyo yakho iyayiqonda intando kaNkulunkulu? Angeke washo nokuthi umane wenza izinto noma usebenzisa iqiniso, ngoba ugcizelela kuphela ukusebenzisa izenzo zakho ukuze wanelise uNkulunkulu nokwenza uNkulunkulu ajabule, kodwa anihambisani nothando lukaNkulunkulu niqiniseka ngokuthi “Nifuna intando kaNkulunkulu kuzo zonke izinto ukuze nanelise uNkulunkulu ngokuvumelana neqiniso.” Uma uthi uyalisebenzisa iqiniso, ngakho sishintshe kangakanani isimo sakho phakathi nalesi sikhathi? Lwenyuke kangakanani uthando lwakho ngoNkulunkulu? Lokhu kwanele ukubonisa ukuthi uyalisebenzisa yini iqiniso noma cha.

Okwedlule:Isahluko 7.UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III

Okulandelayo:Isahluko 9.Ukufuna Intando KaNkulunkulu Kanye Nokwenza Iqiniso Ngokuqikelela Okukhulu