Ukusabalalisa Ivangeli

"Ngenza umsebenzi Wami emhlabeni jikelele, kanti eMpumalanga, ukuhlokoma akupheli, kunyakazisa wonke amabandla nezinkolo. ... Bonke abantu mabeze phambi kwesihlalo Sami sobukhosi bazobona inkazimulo yobuso Bami, bezwe izwi Lami, babuke nemisebenzi Yami. Lokhu yintando Yami ephelele; kungukuphela novuthondaba lohlelo Lwami, kanye nenhloso yokuphatha Kwami. Izizwe zonke mazingidumise, zonke izilimi zingivume, bonke abantu bangithembe, bonke abantu bancike Kimi!" (Izwi Livela Lisenyameni).