Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Okuqukethwe

Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Eba Inyama

UNkulunkulu waba inyama ngenxa yokuthi umsebenzi wakhe awuwona umoya kaSathane, noma into engaphili, kodwa umuntu, oyinyama wonakaliswe uSathane. Lokho kuyiqiniso ngoba inyama yomuntu ikonakalisile ukuthi uNkulunkulu wayenza ngenjongo yomsebenzi Wakhe; ngaphezu kwalokho, iwumnyombo wenkohlakalo, uNkulunkulu umuntu umenze waba umnyombo womsebenzi Wakhe kuzo zonke izigaba zomsebenzi Wakhe wensindiso. Umuntu unokufa, uyinyama negazi, futhi uNkulunkulu Yedwa ongasindisa umuntu. Ngale ndlela, uNkulunkulu kumele abe inyama emise okomuntu ukuze enze umsebenzi Wakhe, ukuze futhi umsebenzi Wakhe uphumelele kangcono. UNkulunkulu kumele abe inyama ukuze enze kahle umsebenzi Wakhe, ngoba umuntu uyinyama, futhi akakwazi ukunqoba isono nokuzishintsha emzimbeni wenyama. Nakuba ukwakheka nesiqu sikaNkulunkulu osenyameni kwehluka kakhulu endleleni umuntu akheke ngayo, kodwa ukubukeka kuyefana nokomuntu futhi ubukeka njengomuntu ovamile, uphila ukuphila komuntu ojwayelekile futhi labo abambonayo ngeke bawubone umuhleko phakathi Kwakhe nomuntu ojwayelekile. Le ndlela yokubukeka evamile nobuntu obuvamile kwanele Kuye ukuze enze umsebenzi Wakhe waphezulu enobuntu obuvamile. Inyama Yakhe imvumela ukuba enze umsebenzi Wakhe ewumuntu ovamile, ngaphezu kwalokho, iyamsiza ukuthi afeze umsebenzi wensindiso yabantu. Nakuba ukubukeka Kwakhe ngendlela evamile kuye kwabangela ukudideka okukhulu kubantu, ukudideka okunjalo akuwuphazamisanga kakhulu umthelela womsebenzi Wakhe kubantu. Ngamafuphi, umsebenzi wenyama Yakhe evamile umzuzisa kakhulu umuntu. Nakuba abantu abaningi bengakwamukeli lokhu kubukeka Kwakhe okuvamile, umsebenzi Wakhe usengathela, futhi izimpawu zokuthela kwawo sezibonakele ngosizo lokubukeka okuvamile. Kulokhu akunakungabaza. Kusukela emsebenzi Wakhe wenyama, umuntu uzuza ngokuphindwe kashumi noma ka-12 izinto ezengeziwe kunasecebweni labantu mayelana nokubukeka Kwakhe okusamuntu, futhi wonke lawo macebo azogwinywa umsebenzi Wakhe. Kanti umthelela umsebenzi Wakhe osube nawo, okuwukuthi, ulwazi umuntu analo Ngaye, luludlula kude umcabango womuntu Ngaye. Akunakwenzeka ukuba uwubone ngeso lengqondo noma uwukale umsebenzi awenza enyameni, ngoba inyama Yakhe ayifani neyanoma imuphi umuntu wenyama, nakuba ingxenye engaphandle ifana ncamashi, isiqu asifani. Inyama Yakhe yenza ibe miningi imicabango kubantu mayelana noNkulunkulu, kodwa inyama Yakhe ingenza umuntu aqongelele ulwazi oluningi, futhi ingehlula noma iyiphi ingxenye engaphandle. Ngoba akagcini nje ngokuba umuntu, kodwa unguNkulunkulu onengxenye engaphandle yomuntu, futhi akekho ongazi imfihlakalo noma ongamqonda ngokugcwele. UNkulunkulu ongabonakali futhi othintekayo uyathandwa futhi wemukelwa yibo bonke. Uma uNkulunkulu emane nje ewuMoya ongabonwa umuntu, kulula kumuntu ukuba akholelwe kuNkulunkulu. Umuntu angazilawula ngokukhululeka emicabangweni yakhe, angakhetha noma yisiphi isithombe asithandayo njengesithombe sikaNkulunkulu ukuze azijabulise futhi azenze ajabule. Ngaleyo ndlela, umuntu angenza noma yini ejabulisa kakhulu kuNkulunkulu wakhe, okuyinto lo Nkulunkulu azimisele ukuyenza, ngaphandle kokwesaba. Okukhulu nakakhulu, umuntu ukholelwa ukuthi akekho oqotho nozinikele kuNkulunkulu okudlula yena, nokuthi bonke abanye bayizinja ezingabezizwe futhi abathembekile kuNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi yilokho okufunwa yilabo abanezinkolelo ezingaqondakali kuNkulunkulu futhi ezisekelwe ezimfundisweni; abakufunayo konke kuthi akufane, kunomehluko nje omncane. Kumane kuwukuthi umfanekiso kaNkulunkulu ezingqondweni zabo uhlukile, kodwa isiqu sabo siyafana.

Umuntu akahlupheki ngenkululeko yakhe yokukholelwa kuNkulunkulu, futhi uyakujabulela ukukholelwa kuNkulunkulu. Leli elinye “lamalungelo nenkululeko yomuntu,” okungenamuntu ongagxambukela kulo, ngoba umuntu ukholelwa kuNkulunkulu wakhe, hhayi kuNkulunkulu wabanye; lokho kuyimpahla yakhe yedwa, futhi wonke umuntu unalo lolu hlobo lwempahla. Umuntu le mpahla uyibheka njengengcebo eyigugu, kodwa kuNkulunkulu ayikho into ephansi nengafaneleki ngoba alukho uphawu olucacile ekumelaneni noNkulunkulu kunakule mpahla yomuntu. Umsebenzi kaNkulunkulu owenza uNkulunkulu abe inyama engathinteka futhi ize ibonakale nokubonakala. Akawona uMoya ongenasimo, kodwa uyinyama engathinteka futhi ibonwe umuntu. Nokho, onkulunkulu abaningi abantu abakholwa kubo abanayo inyama futhi abanaso isimo. Ngale ndlela, uNkulunkulu osamuntu usephenduke isitha sabantu abaningi abakholelwa kuNkulunkulu, futhi labo abangeke bamamukele uNkulunkulu osamuntu, nabo baba izitha zikaNkulunkulu. Umuntu unemibono, hhayi nje ngenxa yendlela yakhe yokucabanga, noma ngenxa yokuhlubuka kwakhe, kodwa ngenxa yale mpahla yomuntu. Abantu bafa ngenxa yale mpahla yomuntu, futhi ingunkulunkulu ongaqondakali ongenakuthintwa, ongeke abonakale, futhi ongekho ndawo lokho okonakalisa ukuphila komuntu. Ukuphila komuntu akonakaliswa uNkulunkulu osamuntu, futhi akonakalisa nangengozi uNkulunkulu osezulwini, kodwa nguNkulunkulu osezingqondweni zabantu. Okuwukuphela kwesizathu esenza uNkulunkulu osamuntu abe inyama, kungenxa yezidingo zomuntu owonakalisiwe. Kungenxa yezidingo zomuntu hhayi ezikaNkulunkulu, futhi konke anikela ngakho nokuhlupheka Kwakhe kungenxa yesintu, akukhona okwenzuzo kaNkulunkulu. Abekho ochwepheshe nemiklomelo kuNkulunkulu; akufanele avune izithelo zesikhathi esizayo, kodwa lokho ayevele ekweletwa khona. Konke akwenzayo nanikela ngakho ngenxa yesintu akakwenzeli ukuba athole imiklomelo emikhulu kodwa ukwenzela isintu ngokuqondile. Nakuba umsebenzi kaNkulunkulu enyameni ubandakanya ubunzima obuningi obungacabangeki, imiphumela okugcina kuba nayo iyidlula kude leyo yomsebenzi owenziwa uMoya ngokuqondile. Umsebenzi wenyama unobunzima, futhi inyama ayinakuba nesiqu esifana nesikaMoya; ngeke ikwazi ukuthwala izenzo ezifana nezoMoya, mancane kakhulu amathuba okuthi ibe negunya elifanayo nelikaMoya. Kodwa isiqu somsebenzi wale nyama sisidlula kude esomsebenzi owenziwe uqondiswa uMoya, nenyama ngokwayo iyimpendulo yazo zonke izidingo zomuntu. Ngoba labo abazosindiswa, abuwubukeli phansi uMoya kuhlanganisa nenyama: Umsebenzi kaMoya ukwazi ukuhlanganisa indawo yonke, zonke izindaba, imifula, amachibi, nezilwandle, kodwa umsebenzi wenyama uthela kahle kuwo wonke umuntu othintane nomuntu wenyama. Okungaphezu kwalokho, inyama kaNkulunkulu ethintekayo umuntu angayiqonda futhi ayethembe kangcono, futhi ingajulisa ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu, futhi ingashiya kumuntu incazelo ecacile ngezenzo zikaNkulunkulu. Umsebenzi kaMoya umbozwe ubunkimbinkimbi bawo, kunzima ngomuntu onokufa ukuthi awuqonde, futhi kunzima nakakhulu kubo ukuthi bawubone, ngakho babambelela emicabangweni engathi shú. Nokho, umsebenzi wenyama uvamile, futhi usekelwe ezintweni ezingokoqobo, kanti futhi uqukethe ukuhlakanipha okucebile, uyiqiniso elingabonakala ngisho nangeso lenyama lomuntu; umuntu angabubona ngokoqobo ubuhlakani bomsebenzi kaNkulunkulu, asikho isidingo sokuthi asebenzise iso lakhe lengqondo. Lokhu ukunemba nokuba yigugu kwangempela komsebenzi kaNkulunkulu enyameni. UMoya ungenza kuphela izinto ezingabonakali ngeso lomuntu futhi okunzima kuye ukuthi azibone ngeso lengqondo, isibonelo, ukukhanyiselwa uMoya, ukunyakaza kukaMoya, ukuqondiswa uMoya, kumuntu onengqondo, lokho akunikezi incazelo ecacile. Bahlinzeka kuphela ushintsho, noma incazelo eyenabile, futhi ngeke ukhiphe imiyalelo ngamazwi. Nokho, umsebenzi kaNkulunkulu enyameni uhluke kakhulu: Unesiqondiso esicacile samazwi, unenjongo ecacile, futhi unemigomo ecacile eyizimfuneko. Ngakho akudingeki ukuthi umuntu abhule, noma asebenzise iso lakhe lengqondo noma aqagele. Lokhu ukukhanyiswa komsebenzi enyameni, futhi kuhluke kakhulu emsebenzini kaMoya. Umsebenzi kaMoya ulungele isilinganiso esithile kuphela, ngeke ungene esikhundleni somsebenzi wenyama. Umsebenzi wenyama unika umuntu imigomo enembe kakhulu futhi edingekayo nengokoqobo, umnike nolwazi oluyigugu kunomsebenzi kaMoya. Umsebenzi oyigugu kakhulu kumuntu owonakele yilona onamazwi anembile, imigomo ecacile, futhi ongabonakala noma uthinteke. Umsebenzi onengqondo kuphela nesiqondiso esifika ngesikhathi izinto ezidingwa abantu ovivinyweni lwabo, futhi umsebenzi wangempela ongasindisa umuntu ekukhohlakaleni kwakhe nasesimilweni sakhe esiwohlokile. Lokhu kungafezwa kuphela uNkulunkulu osamuntu; uNkulunkulu osamuntu kuphela ongasindisa umuntu enkohlakalweni ayeyenza nasesimilweni sakhe esiwohlokile. Nakuba uMoya uqhamuka kuNkulunkulu, umsebenzi ofana nalo ungenziwa kuphela inyama kaNkulunkulu. Uma uMoya usebenze wodwa, khona-ke umsebenzi Wakhe ngeke usebenze ngendlela efanele—leli iqiniso elimsulwa. Nakuba abantu abaningi sebephenduke izitha zikaNkulunkulu ngenxa yale nyama, lapho uNkulunkulu eqeda umsebenzi Wakhe, labo abamelene Naye ngeke bamane nje bayeke ukuba izitha Zakhe, kodwa kuyokwenzeka okuphambene ngokuthi babe ofakazi Bakhe. Bayoba ofakazi abanqotshwe Nguye, ofakazi abafanelekayo Kuye futhi abayinto eyodwa Naye. Wenza ukuba umuntu azi ukubaluleka komsebenzi Wakhe enyameni, futhi umuntu kufanele akwazi ukubaluleka kwenyama Yakhe enjongweni yokuba khona komuntu, kufanele azi indima Yakhe yangempela ekudlondlobaleni kokuphila komuntu, ngaphezu kwalokho, kufanele azi ukuthi le nyama iyoba umthombo ophilayo wokuphila umuntu angenakuyehlukanisa. Nakuba inyama kaNkulunkulu ingafani nakancane nobuntu nesikhundla sikaNkulunkulu, futhi kumuntu ibonakala ifanelana noNkulunkulu, le nyama ayisivezi ngempela isithombe esicacile sikaNkulunkulu, noma isiqu sangempela sikaNkulunkulu, ingenza umsebenzi uMoya kaNkulunkulu ongeke ukwazi ukuwenza ngokuqondile. Njengokubaluleka kwangempela kukaNkulunkulu osamuntu, futhi yilokhu kubaluleka nokuba yigugu kwawo umuntu angakwazisi futhi angakwazi. Nakuba bonke abantu bephakamisa uMoya kaNkulunkulu futhi bebukela phansi inyama kaNkulunkulu, kungakhathaliseki ukuthi bacabangani, ukubaluleka kwangempela nokuba yigugu kwenyama kukudlula kude okoMoya. Empeleni, lokhu kumayelana nabantu abakhohlakele kuphela. Wonke umuntu ofuna iqiniso futhi olangazelela ukubona uNkulunkulu, umsebenzi kaMoya ungamnika kuphela ukunyakaza nesambulo, nomuzwa wesiyalo umuntu angenakuwubona ngeso lengqondo, futhi umuzwa omkhulu, ophakeme, futhi owaziswayo, kodwa ongatholakali nhlobo. Umuntu noMoya kaNkulunkulu bengabukelana kude kuphela, njengokungathi kunebanga elide phakathi kwabo, futhi abasoze bafana, njengokungathi bahlukaniswe okuthile okungabonakali. Eqinisweni, lokhu ukuluthwa umuntu akunikwe uMoya, okubangelwa ukuthi umuntu noMoya abalona uhlobo olulodwa, futhi uMoya nomuntu abasoze baphila ndawonye emhlabeni owodwa, nokuthi uMoya awunalutho kumuntu. Ngakho umuntu akawudingi uMoya, ngoba uMoya awukwazi ukwenza ngokuqondile umsebenzi odingwa umuntu. Umsebenzi wenyama unikeza umuntu imigomo yangempela angayilandela, amazwi acacile, nomuzwa wokuthi uNkulunkulu ungumuntu ongokoqobo, ojwayelekile, othobekile futhi ovamile. Nakuba umuntu angase amesabe, kubantu abaningi akulula ukuzwana: Umuntu angabubona ubuso Bakhe, ezwe izwi Lakhe, futhi akudingeki ukuthi aze ambukele ekudeni. Le nyama kuyasondeleka kuyo, ayikude, noma ayiyona inkimbinkimbi, kodwa iyabonakala futhi iyathinteka, ngoba le nyama isemhlabeni owodwa nomuntu.

Ngoba bonke labo abaphila enyameni, ukushintsha izimo zabo kudinga ukuthi babe nemigomo, futhi ukwazi uNkulunkulu kudinga ukuba ufakaze ngezenzo Zakhe zangempela nobuso Bakhe bangempela. Kokubili lokhu kungafezwa ngenyama kaNkulunkulu, futhi kungafezwa kuphela ngenyama evamile nengokoqobo. Yilokhu okwenza uNkulunkulu osamuntu adingeke, futhi yikho okumenzwa adingwe yiso sonke isintu esikhohlakele. Njengoba abantu kudingeka ukuthi bazi uNkulunkulu, izithombe ezingaqondakali nonkulunkulu abanamandla angaphezu kwemvelo kumele baxoshwe ezinhliziyweni zabo, njengoba kudingeka ukuba kunqunywe isimo sabo esikhohlakele, kumele bazi kuqala isimo sabo esikhohlakele. Uma umuntu enza kuphela umsebenzi ngenjongo yokuqothula izithombe zikankulunkulu ongaqondakali ezinhliziyweni zabantu, khona-ke ngeke aphumelele ukufeza imiphumela ecacile. Izithombe zonkulunkulu abangaqondakali abasezinhliziyweni zabantu azinakwembulwa, zinqunywe noma ziqedwe ngokuphelele ngamazwi kuphela. Ngokwenza kanjalo, ekugcineni kuyoba yinto engenakwenzeka ukukhipha lezi zinto ezingene zajula kubantu. UNkulunkulu ongokoqobo kuphela nesithombe sangempela sikaNkulunkulu okungangena esikhundleni salezi zinto ezingaqondakali nezinamandla angaphezu kwavamile futhi angenza abantu ukuba bamazi kancane kancane, futhi lokhu kungafezwa ngale ndlela kuphela. Umuntu uyabona ukuthi uNkulunkulu ayemfuna ngezinye izikhathi ezedlule akaqondakali futhi unamandla angaphezu kwavamile. Into engazuza lokhu akukhona ukuhola okuqondile kukaMoya, ingasaphathwa eyezimfundiso zomuntu, kodwa uNkulunkulu osamuntu. Imibono yomuntu isala ngemuva lapho uNkulunkulu osamuntu esenza umsebenzi Wakhe, ngoba ukuvama nokuba ngokoqobo kukaNkulunkulu osamuntu kungqubuzana nonkulunkulu abangaqondakali nabanamandla angaphezu kwavamile abasezingqondweni zabantu. Umbono oyiwona womuntu ungembulwa kuphela ngokuthi uqhathaniswe noNkulunkulu osamuntu. Ngaphandle kokumqhathanisa noNkulunkulu osamuntu, imibono yomuntu ayisobe yembulwa; ngamanye amazwi, ngaphandle kokuqhathanisa, ukuba ngokoqobo kwezinto ezingaqondakali akusobe kwembulwa. Akekho okwazi ukusebenzisa amazwi ukuze enze lo msebenzi, futhi akekho okwazi ukucacisa lo msebenzi esebenzisa amazwi. NguNkulunkulu kuphela ongenza umsebenzi Wakhe, futhi akekho omunye ongenza lo msebenzi esikhundleni Sakhe. Akunandaba ukuthi ulimi olukhulunywa umuntu lucebe kangakanani, ngeke akwazi ukuveza ukuba ngokoqobo nokuvama kukaNkulunkulu. Umuntu uNkulunkulu angamazi kangcono, futhi ambone ngokucacile, uma uNkulunkulu esebenza Yena mathupha phakathi kwabantu futhi aveze indlela abukeka ngayo nesiqu Sakhe. Lokhu ngeke kufezwe yinoma imuphi umuntu wenyama. Empeleni, uMoya kaNkulunkulu nawo awukwazi ukufeza lokhu. UNkulunkulu angasindisa isintu esonakele ethonyeni likaSathane, kodwa lo msebenzi ngeke ufeze ngokuqondile uMoya kaNkulunkulu; kunalokho ungafezwa kuphela inyama enoMoya kaNkulunkulu, inyama kaNkulunkulu osamuntu. Le nyama ingumuntu futhi inguNkulunkulu, inyama enobuntu obuvamile futhi uNkulunkulu ayinike wonke amandla aphezulu. Ngakho, ngisho noma le nyama ingewona uMoya kaNkulunkulu, futhi yehluka kakhulu eMoyeni, isenguNkulunkulu osamuntu uqobo osindisa isintu, owuMoya futhi oyinyama. Akunandaba ukuthi ubizwa ngani, ekugcineni usenguNkulunkulu osindisa isintu. Ngoba uMoya kaNkulunkulu awubonakali enyameni, futhi umsebenzi wenyama uphinde ube umsebenzi kaMoya kaNkulunkulu; umehluko kumane kube ukuthi lo msebenzi awenziwa kusetshenziswa isiqu sikaMoya, kodwa kusuke kusetshenziswa isiqu senyama. Umsebenzi odinga ukwenziwa uMoya ngokuqondile awumdingi uNkulunkulu osamuntu, futhi umsebenzi owenziwe inyama ngeke uqondiswe uMoya, kodwa ungenziwa kuphela uNkulunkulu osamuntu. Yilokhu okudingekayo kulo msebenzi, futhi nokudingwa yisintu esikhohlakele. Ezigabeni ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, sisodwa isigaba esenziwa siqondiswa uMoya, futhi ezinye izigaba ezimbili zaziqondiswa uNkulunkulu osamuntu, zingaqondiswa uMoya ngokuqondile. Umsebenzi womthetho owenziwa uMoya wawungabandakanyi ukushintsha isimo esikhohlakele somuntu, futhi awuzange udinge noma yiluphi ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu. Umsebenzi wenyama kaNkulunkulu eNkathini Yomusa naseNkathini Yombuso, uhlanganisa isimo somuntu esikhohlakele nolwazi lwakhe ngoNkulunkulu, futhi uyingxenye ebalulekile nebucayi yomsebenzi wensindiso. Ngakho, isintu esikhohlakele siyidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu osamuntu, futhi siwudinga kakhulu umsebenzi oqondile kaNkulunkulu osamuntu. Isintu sidinga ukuba uNkulunkulu osamuntu aseluse, aseseke, asiphuzise, asondle, asahlulele futhi asijezise, futhi siwudinga kakhulu umusa nokutakulwa uNkulunkulu osamuntu. UNkulunkulu wenyama kuphela, ongaba ithemba lomuntu, umelusi womuntu, nosizo lwamanje lomuntu, futhi konke lokhu kuyisidingo sikaNkulunkulu osamuntu namuhla nasesikhathini esedlule.

Umuntu wonakaliswe uSathane, futhi uyisidalwa sikaNkulunkulu esiphakeme kunezinye, ngakho umuntu udinga ukusindiswa uNkulunkulu. Injongo yokusindisa kukaNkulunkulu ngumuntu, hhayi uSathane, futhi into okufanele isindiswe inyama yomuntu kanye nomphefumulo wakhe, hhayi udeveli. USathane uyena uNkulunkulu ahlose ukumqothula, umuntu uyinhloso yensindiso kaNkulunkulu, futhi inyama yomuntu yonakaliswe uSathane, ukuze okusindiswa kuqala kube inyama yomuntu. Inyama yomuntu yonakaliswe kakhulu, futhi iye yaba okuthile okumelene noNkulunkulu, ukuze ngisho kumelane ngezindlela ezisobala noNkulunkulu futhi kuze kumphike. Le nyama eyonakele ayinakulawuleka, futhi ayikho into okunzima ukumelana nayo noma ukuyishintsha ukwedlula isimo esonakele senyama yomuntu. USathane ufike aphazamise inyama yomuntu, futhi asebenzise inyama yomuntu ukuze aphazamise umsebenzi kaNkulunkulu kanye necebo likaNkulunkulu, ngaleyo ndlela umuntu agcine esephenduke uSathane, kanye nesitha sikaNkulunkulu. Ukuze umuntu asindiswe, kumele aqale anqotshwe. Kungenxa yalokhu okubangela ukuthi uNkulunkulu evuma inselelo ayiphonselwayo bese ethatha umzimba wenyama ukuze enze umsebenzi ahlose ukuwenza futhi alwe impi noSathane. Injongo Yakhe ukusindiswa kwesintu, esonakalisiwe, nokunqotshwa nokuqothulwa kukaSathane, ohlubuka Kuye. Unqoba uSathane emsebenzini wakhe wokunqoba abantu, futhi aphinde asindise isintu esonakele ngaso leso sikhathi. Ngakho, uNkulunkulu usombulula izinkinga ezimbili ngesikhathi esisodwa. Usebenza enyameni, akhulume enyameni, futhi enze wonke umsebenzi enyameni ukuze axhumane kangcono nomuntu futhi amnqobe kangcono umuntu. Isikhathi uNkulunkulu agcina ngaso ukuba inyama, umsebenzi Wakhe wezinsuku zokugcina uyophothulwa enyameni. Uyohlukanisa bonke abantu ngokwezinhlobo zabo, asonge wonke lo msebenzi wokuqondisa, futhi aqede wonke umsebenzi Wakhe enyameni. Ngemva kokuba wonke lo msebenzi Wakhe wasemhlabeni uphela, uyoba ngumnqobi ngokuphelele. Esebenza enyameni, uNkulunkulu uyobe esesinqobe ngokuphelele isintu, futhi esesizuze sonke isintu. Ingabe lokho akusho yini ukuthi wonke umsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa usuphelile? Lapho uNkulunkulu ephothula umsebenzi Wakhe wokuqondisa enyameni, njengoba ehlule uSathane futhi wamnqoba, uSathane ngeke esaba nalo elinye ithuba lokonakalisa isintu. Umsebenzi kaNkulunkulu wokuqala osamuntu kwakuwukuhlengwa nokuthethelelwa kwezono zomuntu. Manje sekuwumsebenzi wokunqoba nokubutha isintu ngokugcwele, ukuze uSathane engabe esaba nayo enye indlela yokwenza umsebenzi wakhe, futhi uyolahleka aphele, uNkulunkulu uyoba iqhawe langempela. Lona umsebenzi wenyama, umsebenzi owenziwe uNkulunkulu uqobo. Umsebenzi wokuqala oyizigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu wenziwa uMoya, hhayi inyama. Umsebenzi wokugcina wezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, wona wenziwa uNkulunkulu osamuntu, awenziwa uMoya ngokuqondile. Umsebenzi wokuhlenga wesigaba esiphakathi nawo wenziwa inyama kaNkulunkulu. Phakathi nawo wonke umsebenzi wokuqondisa, umsebenzi obaluleke kakhulu umsebenzi wokusindisa abantu ekonakalisweni uSathane. Umsebenzi oyinhloko ukunqoba okuphelele kwesintu esikhohlakele, ngaleyo ndlela izinto zibuyele esimweni sokuhlonipha uNkulunkulu enhliziyweni yomuntu onqotshiwe, futhi avunyelwe ukuba aphile ukuphila okuvamile, okuwukuthi ukuphila okujwayelekile kwesidalwa sikaNkulunkulu. Lo msebenzi ubucayi futhi uwumgogodla womsebenzi wokuqondisa. Ezigabeni ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu wensindiso, isigaba sokuqala somsebenzi womthetho sasihlukile emsebenzini owumgogodla wokuqondisa; sasinenswebu yomsebenzi wokusindisa, futhi sasingesona isiqalo somsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa umuntu ekubusweni uSathane. Isigaba sokuqala somsebenzi senziwa uMoya ngokuqondile, ngenxa yokuthi ngaphansi komthetho, umuntu wayazi kuphela ukunamathela emthethweni, wayengenalo iqiniso elengeziwe, futhi ngenxa yokuthi umsebenzi weNkathi Yomthetho kwakwethukela uhlanganisa izinguquko esimweni somuntu, kuncane kakhulu okwakubandakanyekile emsebenzini wokusindisa umuntu ekubusweni uSathane. Ngakho uMoya kaNkulunkulu waqeda lesi sigaba esiphakeme somsebenzi esasingahlanganisi isimo esikhohlakele somuntu. Lesi sigaba somsebenzi sazala ubuhlobo emsebenzini owumgogodla wokuqondisa, futhi asihlanganisi lutho olutheni emsebenzini osemthethweni wensindiso, futhi awudingi ukuba uNkulunkulu abe inyama ukuze enze umsebenzi Wakhe. Umsebenzi owenziwe uMoya awuqondakali kalula, futhi uyesabeka kumuntu; kunzima ngoMoya ukuba uqondise umsebenzi wensindiso, nokunikeza umuntu ukuphila ngokuqondile. Okufaneleka kakhulu ngomuntu ukuba aguqule umsebenzi kaMoya uvumelane naye, okusho ukuthi, lokho okufaneleka kumuntu ukuthiuNkulunkulu abe umuntu ojwayelekile, ovamile ukuze enze umsebenzi Wakhe. Lokhu kudinga uNkulunkulu osamuntu ozokwenza umsebenzi kaMoya, futhi kumuntu ayikho indlela efanelekayo yomsebenzi kaNkulunkulu. Phakathi kwalezi zigaba ezintathu, izigaba ezimbili zenziwa inyama, futhi lezi zigaba ezimbili ziwumgogodla womsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa. Ababili abasamuntu bayaphelelisana. Isigaba sokuqala sikaNkulunkulu osamuntu sabeka isisekelo sesigaba sesibili, futhi kungashiwo ukuthi oNkulunkulu ababili abasamuntu bayaphelelisana, futhi bayavumelana. Lezi zigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu zenziwa uNkulunkulu ngomzimba Wakhe wenyama ngoba zibaluleke kakhulu emsebenzini kaNkulunkulu wokuqondisa. Kungacishe kushiwo ukuthi, ngaphandle komsebenzi woNkulunkulu ababili abasamuntu, wonke umsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa ubuyoma nse futhi umsebenzi wokusindisa isintu uyoba izinkulumo nje ezingasho lutho. Ukubaluleka nokungabaluleki kwalo msebenzi kuncike ezidingweni zabantu, nokuthi sikhohlakele ngezinga elingakanani isintu, nesimo sokungalaleli kukaSathane nokuphazamisa kwaso umsebenzi. Umsebenzi ofanele ophakanyisiwe ngenxa yesimo salo msebenzi, nokubaluleka komsebenzi. Uma kuziwa ekubalulekeni kwalo msebenzi, ekutheni iyiphi indlela okufanele isetshenziswe—umsebenzi owenziwa uMoya noma owenziwa uNkulunkulu osamuntu, noma umuntu—umsebenzi oyoqedwa kuqala owenziwa umuntu, futhi lokho kungenxa yesimo somsebenzi, kanye nomsebenzi kaMoya okanye nomsebenzi wenyama, ekugcineni kuyonqunywa ukuthi umsebenzi owenziwa inyama umzuzisa kangcono yini umuntu kunomsebenzi owenziwa uMoya, futhi unezinzuzo eziningi. Lona umcabango uNkulunkulu ngaleso sikhathi anquma ngawo ukuthi umsebenzi wenziwa uMoya noma inyama. Kunokubaluleka nezisekelo ezisesigabeni ngasinye somsebenzi. Aziyona nje imicabango engasekelwe ndawo, futhi azenziwa nje ngeziyalezo; kunokuhlakanipha kwezinga elithile kuzo. Njengeqiniso elisemva kwawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu. Ngokukhethekile, kunecebo elengeziwe likaNkulunkulu emsebenzini onjalo njengoba uNkulunkulu osamuntu ezibambela mathupha emsebenzini onjalo. Futhi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, nesiqu Sakhe esiphelele kuvezwe ngokusobala kuzo zonke izenzo Zakhe, imicabango esebenzayo; lona nguNkulunkulu eba ngokoqobo kakhudlwana. Le micabango nemibono kunzima kakhulu kumuntu ukuba abe nakho, futhi kunzima ngomuntu ukuba akukholwe, ngaphezu kwalokho kunzima ukuthi umuntu akwazi. Umsebenzi owenziwe umuntu ungowemithetho evamile, lokho kwanelisa kakhulu kumuntu. Kodwa uma uqhathaniswa nomsebenzi kaNkulunkulu, kuba nomehluko omkhulu; nakuba izenzo zikaNkulunkulu zinkulu futhi umsebenzi kaNkulunkulu usezingeni elikhulu, kusuke kunesikhathi esiningi, amacebo namalungiselelo umuntu angenakuwacabanga. Zonke izigaba zomsebenzi womuntu azisekelwe emyalweni, kodwa futhi zibandakanya izinto eziningi ezingeke zikhulumeke ngolimi lwabantu, futhi lezi zinto azibonakali emehlweni omuntu. Kungakhathaliseki ukuthi umsebenzi kaMoya noma kaNkulunkulu osamuntu, ngamunye uqukethe amacebo omsebenzi Wakhe. Akasebenzi ngokungenasisekelo, futhi akenzi umsebenzi ongabalulekile. Lapho uMoya usebenza ngokuqondile kusuke kungenxa yenjongo Yakhe, futhi lapho eba umuntu (okungukuthi, lapho eguqula ingxenye Yakhe yangaphandle) ukuze asebenze, kusuke kungokwenjongo Yakhe kakhulu. Kungani omunye angase amukele isiqu Sakhe kanjalo nje? Kungani engase kanjalo nje abe umuntu obhekwa njengophansi futhi oshushiswayo?

Umsebenzi Wakhe enyameni yiwona obaluleke kakhulu, okuyiwona okuvame ukubhekiselwa kuwo uma kukhulunywa ngomsebenzi, futhi oyosonga lo msebenzi uNkulunkulu osamuntu, hhayi uMoya. Abanye bakholelwa ukuthi ngezinye izikhathi uNkulunkulu angeza emhlabeni ukuze abonakale kumuntu, kuyilapho kufanele ahlulele isintu, ahlole umuntu ngamunye engabi bikho osalayo. Labo abacabanga kanjalo abazi lutho ngesigaba sikaNkulunkulu osamuntu. UNkulunkulu akahluleli umuntu ngamunye, futhi akavivinyi umuntu ngamunye; ukwenza lokho bekungeke kube umsebenzi wokwahlulela. Ingabe ayifani inkohlakalo yaso sonke isintu? Ingabe asifani sonke isiqu sikaNkulunkulu? Okwahlulelwayo isiqu sesintu esikhohlakele, isiqu somuntu esonakaliswe uSathane, nazo zonke izono zomuntu. UNkulunkulu akehluleli amaphutha angathi shú omuntu. Umsebenzi wokwahlulela kukhona okumelelayo, awenzi ngenxa yomuntu othile. Kunalokho, uwumsebenzi okwahlulelwa kuwo iqembu labantu ukuze kwahlulelwe sonke isintu. Ngokwenza Kwakhe lo msebenzi kulo lonke iqembu labantu, uNkulunkulu osenyameni usebenzisa umsebenzi Wakhe ukumelela umsebenzi waso sonke isintu, ngemva kwalokho wanda kancane kancane. Kuyafana nangomsebenzi wokwahlulela. UNkulunkulu akahluleli uhlobo oluthile lomuntu noma iqembu elithile labantu, kodwa wahlulela abangalungile kuso sonke isintu—abantu abamelene noNkulunkulu, ngokwesibonelo, ukuphazamiseka komsebenzi kaNkulunkulu. Okwahlulelwayo isiqu sesintu esimelene noNkulunkulu futhi lo msebenzi ungumsebenzi wokunqoba ngezinsuku zokugcina. Umsebenzi nezwi likaNkulunkulu osamuntu okubonwa umuntu kuwumsebenzi wakwahlulela ongaphambi kwesihlalo esimhlophe sobukhosi phakathi nezinsuku zokugcina, izinto ezenziwa umuntu esikhathini esedlule. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu osamuntu uwukwahlulela okungaphambi kwesihlalo esimhlophe sobukhosi. UNkulunkulu osamuntu wanamuhla unguNkulunkulu owahlulela sonke isintu phakathi nezinsuku zokugcina. Le nyama nomsebenzi Wakhe, nezwi Lakhe kanye naso sonke isimo Sakhe, konke kungokwakhe. Nakuba umthamo womsebenzi wakho ulinganiselwe, futhi ungabandakanyi indawo yonke ngokuqondile, isiqu somsebenzi wokwahlulela siwukwahlulelwa ngokuqondile kwaso sonke isintu; akuwona umsebenzi owenziwa ezweni laseChina kuphela, noma owenzelwa isibalo esincane sabantu. Phakathi nomsebenzi kaNkulunkulu enyameni, nakuba umthamo womsebenzi ungabandakanyi indawo yonke, umelela umsebenzi wendawo yonke, futhi ngemva kokuqonda umsebenzi osemthamweni wenyama Yakhe, lo msebenzi uyowusabalalisela ngokushesha endaweni yonke, ngendlela efanayo nalena ivangeli likaJesu elasabalala ngayo endaweni yonke ngemva kokuvuswa nokunyukela ezulwini kukaJesu. Kungakhathaliseki ukuthi kungumsebenzi kaMoya noma wenyama, kuwumsebenzi ofezwa ngaphansi komthamo othile, kodwa omelela umsebenzi wayo yonke indawo. Phakathi nezinsuku zokugcina, uNkulunkulu ubonakala enza umsebenzi Wakhe esebenzisa ukubonakala Kwakhe okusamuntu, futhi uNkulunkulu osenyameni uyena owahlulela abantu esesihlalweni esimhlophe sobukhosi. Kungakhathaliseki ukuthi unguNkulunkulu kaMoya noma wenyama, lowo owenza umsebenzi wokwahlulela unguNkulunkulu owahlulela isintu phakathi nezinsuku zokugcina. Incazelo yalokhu itholakala emsebenzini Wakhe, ayisekelwe endleleni abukeka ngayo ngaphandle noma kwezinye izinto eziningi. Nakuba umuntu enemibono yakhe ngala mazwi, akekho ongaphikisana nokwahlulela kukaNkulunkulu osamuntu nokunqotshwa kwaso sonke isintu. Kungakhathaliseki ukuthi ahlaziywa kanjani, amaqiniso ayohlale engamaqiniso. Akekho ongathi “Umsebenzi wenziwa uNkulunkulu, kodwa inyama ayiyena uNkulunkulu.” Umbhedo lowo, ngoba lo msebenzi awunakwenziwa muntu ngaphandle kukaNkulunkulu osenyameni. Njengoba lo msebenzi usufeziwe, kulandelwa lo msebenzi, umsebenzi wokwahlulela ngeke usenziwa okwesibili; uNkulunkulu osamuntu wesibili usewusonge wonke umsebenzi wokuqondisa, kufanele kube nesigaba sesine somsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba lowo owahlulelwayo umuntu, umuntu wenyama owonakalisiwe, hhayi umoya kaSathane owahlulelwa ngokuqondile, umsebenzi wokwahlulela awenziwa ezweni likaMoya kodwa phakathi kwabantu. Akekho ofaneleka ukwedlula uNkulunkulu osenyameni ukwenza umsebenzi wokwahlulela inyama yomuntu ekhohlakele. Uma ukwahlulela kwakwenziwa ngokuqondile uMoya kaNkulunkulu, khona-ke ngabe konke kulungile. Ngaphezu kwalokho, lowo msebenzi ubuyobe wanele ukuze umuntu awemukele, ngoba uMoya awukwazi ukubhekana ubuso nobuso nomuntu, futhi ngenxa yalokhu, imiphumela ngeke isheshe ivele, futhi umuntu ngeke akwazi ukungaphazamiseki ngesimo sikaNkulunkulu ngendlela ekahle. USathane anganqotshwa ngokuphelele kuphela uma uNkulunkulu osenyameni ahlulela isintu. Ukuba sesimweni esivamile somuntu, kungenza uNkulunkulu osenyameni ahlulele ngokuqondile abantu abangalungile; lokhu kuwuphawu lobungcwele Bakhe, nolokuba ingqayizivele Kwakhe. UNkulunkulu kuphela ofanelekayo, futhi osesikhundleni sokwahlulela umuntu, ngoba uneqiniso nokulunga, futhi angakwazi ukwahlulela abantu. Labo abangenalo iqiniso nokulunga ngeke bakwazi ukwahlulela abanye. Uma lo msebenzi wawenziwa uMoya kaNkunkulu, khona-ke ubengeke anqotshwe uSathane. UMoya ungaphezulu kakhulu kwezidalwa ezinokufa, futhi uMoya kaNkulunkulu ungcwele, uyinqobile inyama. Uma uMoya wenze lo msebenzi ngokuqondile, ubengeke akwazi ukwahlulela konke ukungalaleli kwabantu, futhi ubengeke akwazi ukwambula konke ukungalungi kwabantu. Ngoba umsebenzi wokwahlulela wenziwa kusetshenziswa nemibono yomuntu ngoNkulunkulu, futhi akaze abe nemibono ngoMoya, futhi uMoya ungakwazi kangcono ukwambula ukungalungi komuntu ngalokho wenze ububi buhlale obala. UNkulunkulu osamuntu uyisitha sabo bonke labo abangamazi. Ekwahluleleni imibono yabantu nalabo abamelene Naye, uphinde aveze konke ukungalaleli kwesintu. Imiphumela yomsebenzi Wakhe enyameni ibonakala ngokucacile kuneyomsebenzi kaMoya. Ngakho ukwahlulelwa kwaso sonke isintu akwenziwa uMoya ngokuqondile, kodwa kuwumsebenzi kaNkulunkulu osamuntu. UNkulunkulu osenyameni angabonwa noma athintwe umuntu, futhi angamnqoba ngokuphelele umuntu. Ebudlelwaneni bakhe noNkulunkulu osenyameni, umuntu uyayeka ukuphikisa bese eyalalela, ukushushisa bese emukela, ashiye imibono abe nolwazi, ukwenqaba abe nothando. Lena imiphumela yomsebenzi kaNkulunkulu osamuntu. Umuntu usindiswa kuphela ngenxa yokuvuma ukwahlulelwa, bese uNkulunkulu emazi kancane kancane ngamazwi Akhe, anqotshwe Nguye phakathi nokumelana Naye, futhi athole ukuphila kuye ngokwamukela kwakhe isijeziso. Wonke lo msebenzi umsebenzi kaNkulunkulu osenyameni, hhayi umsebenzi kaNkulunkulu onesiqu sikaMoya. UNkulunkulu osamuntu wenze umsebenzi omkhulu kakhulu, okuwumsebenzi obucayi ezigabeni ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu kunezigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu osamuntu. Inkohlakalo yomuntu iyisithiyo esikhulu emsebenzini kaNkulunkulu osamuntu. Ngokukhethekile, umsebenzi owenziwa kubantu ngezinsuku zokugcina unzima kakhulu, nendawo ayiyinhle, nombono womuntu ngamunye awuhluzekile kahle. Kodwa ekupheleni kwalo msebenzi, usazofeza umphumela wawo, ngaphandle kweziphazamiso; futhi lo mphumela ukwenza uvume kunomsebenzi kaMoya. Izigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu kufanele zisongwe uNkulunkulu wenyama, futhi ziphothulwe uNkulunkulu osamuntu. Umsebenzi obaluleke kakhulu futhi obucayi kakhulu yilona owenziwa uNkulunkulu osenyameni, futhi insindiso yabantu kufanele ivele kuNkulunkulu osenyameni. Ngisho noma sonke isintu besicabanga ukuthi uNkulunkulu osenyameni akahlanganise lutho nomuntu, eqinisweni ukuphila kwaso sonke isintu kuncike kule nyama.

Sonke isigaba somsebenzi kaNkulunkulu senzelwe sonke isintu, futhi siqondiswe kuso sonke isintu. Ngisho noma kungumsebenzi Wakhe enyameni, usaqondiswe kuso sonke isintu; unguNkulunkulu waso sonke isintu, futhi unguNkulunkulu wakho konke okudaliwe nokungadaliwe. Nakuba umsebenzi Wakhe enyameni unomthamo othile, futhi nomgomo walo msebenzi nawo ulinganiselwe, isikhathi ngasinye lapho eba inyama khona ukuze enze umsebenzi Wakhe, okuthile okukhulu kakhulu emsebenzini Wakhe; akakhethi nje ukusebenza neqembu labantu abangavelele, kunalokho ukhetha ukusebenza neqembu elikwaziyo ukumelela umsebenzi Wakhe wenyama. Leli qembu likhethwe ngenxa yokuthi umthamo womsebenzi Wakhe ulinganiselwe, futhi ulungiselelwe ngokukhethekile umsebenzi wenyama Yakhe. Ukukhetha kukaNkulunkulu lezi zinto emsebenzini Wakhe akuyona into engenasisekelo, kodwa ngokomgomo: Inhloso yomsebenzi kumele izuzise umsebenzi kaNkulunkulu osenyameni, futhi kumele imelele sonke isintu. Ngokwesibonelo, amaJuda ayekwazi ukumelela sonke isintu ngokwamukela ukuhlengwa nguJesu, futhi amaShayina ayakwazi ukumelela sonke isintu ngokwamukela ukunqoba kukaNkulunkulu osamuntu. Kunesisekelo sokumelela kwamaJuda sonke isintu, futhi kunesisekelo sokumelela kwamaShayina sonke isintu ngokwamukela ukunqoba kukaNkulunkulu osamuntu. Akukho okwembula ukubaluleka kokuhlengwa ukwedlula umsebenzi wokuhlenga owenziwa amaJuda, futhi akukho okwembula impumelelo enkulu yomsebenzi wokunqoba komsebenzi ukwedlula umsebenzi wamaShayina. Umsebenzi nezwi likaNkulunkulu osamuntu kubonakala kuphela uma kuhloselwe iqembu elincane labantu, kodwa eqinisweni, umsebenzi Wakhe phakathi kwaleli qembu elincane labantu ungowendawo yonke, futhi izwi Lakhe libhekiswe kuso sonke isintu. Ngemva kokuphela komsebenzi wakhe enyameni, labo abamlandelayo kufanele baqale ukusakaza umsebenzi awenzile phakathi kwabo. Into engcono kakhulu ngomsebenzi Wakhe enyameni ukuthi angashiya amazwi anembile nentando Yakhe ecacile esintwini, kulabo abamlalelayo, ukuze ngemva kwalokho abalandeli Bakhe badlulise ngokunembile wonke umsebenzi Wakhe wenyama nentando Yakhe kuso sonke isintu kulabo abayemukelayo le ndlela. Umsebenzi kaNkulunkulu wasenyameni kuphela owenziwa phakathi kwabantu obufeza ngempela ubuntu bukaNkulunkulu nenjongo yokuhlala Kwakhe nabantu. Yilo msebenzi kuphela ogcwalisa isifiso somuntu sokubona ubuso bukaNkulunkulu, ofeza umsebenzi kaNkulunkulu, futhi ulalele izwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu osamuntu uqeda inkathi lapho isintu sikwazi ukubona khona kuphela umhlane kaJehova, bese uqeda nenkolelo yesintu yokuthi uNkulunkulu akaqondakali. Ngamafuphi, umsebenzi kaNkulunkulu wokugcina osamuntu oletha sonke isintu enkathini enengqondo, futhi ejabulisayo. Akagcini nje ngokuphothula inkathi yomthetho nemfundiso; okukhulu nakakhulu, wembula esintwini uNkulunkulu ojwayelekile olungile futhi ongcwele ovula umsebenzi wohlelo lokuqondisa, aveze okuyinkimbinkimbi nalapho isintu siphokophele khona, Uyena owadala isintu waqeda nomsebenzi wokuqondisa futhi ubezifihlile izinkulungwane zeminyaka. Uletha inkathi yezinto eziyinqaba ekupheleni, uphothula inkathi isintu esifisa ngayo ukubona ubuso bukaNkulunkulu kodwa singakwazi, uqeda inkathi isintu esikhonza ngayo uSathane, futhi aholele sonke isintu enkathini entsha. Konke lokhu kuwumphumela womsebenzi kaNkulunkulu enyameni esikhundleni sikaMoya kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu esebenza enyameni Yakhe, labo abamlandelayo abasagcini nje ngokufuna ngemva kwalezo zinto eziyinkimbinkimbi nezingaqondakali, futhi bayayeka ukuqagela intando kaNkulunkulu ongaqondakali. Lapho uNkulunkulu esakaza umsebenzi Wakhe enyameni, labo abamlandelayo kufanele badlulise umsebenzi awenzile enyameni kuwo amagatsha namagumbi, futhi kufanele bakhulume wonke amazwi Akhe ezindlebeni zaso sonke isintu. Konke okulalelwe yilabo abezwe ivangeli Lakhe kufanele kube amaqiniso omsebenzi Wakhe, kufanele kube yizinto umuntu azibonile futhi wazizwela zona, kufanele kube amaqiniso hhayi inzwabethi. La maqiniso awubufakazi obusabalalisa umsebenzi Wakhe, futhi angamathuluzi awasebenzisayo ekusakazeni kabanzi umsebenzi. Ngaphandle kokuba khona kwamaqiniso, ivangeli Lakhe lalingeke lisakazeke kuwo wonke amazwe nakuzo zonke izindawo; wayengeke akwazi ukunqoba indawo yonke, wayeyogcina ngokukucabanga engqondweni. Umuntu akakwazi ukuthinta umoya futhi akawuboni, futhi umsebenzi wenyama awukwazi ukushiya ubufakazi noma amaqiniso ngomsebenzi kaNkulunkulu kumuntu. Umuntu akufanele angabuboni ubuso bukaNkulunkulu, futhi kufanele ahlale ekholelwa ukuthi akekho uNkulunkulu oyinqaba. Umuntu akufanele angabuboni ubuso bukaNkulunkulu, futhi kufanele ezwe amazwi uNkulunkulu awakhulumile. Ngemva kwakho konke, imicabango yomuntu ayinakungena esikhundleni sobuso bukaNkulunkulu bangempela; isimo sikaNkulunkulu sangempela nomsebenzi Wakhe ngeke kuluthwe umuntu. UNkulunkulu ongabonakali osezulwini nomsebenzi Wakhe kungalethwa emhlabeni uNkulunkulu osamuntu kuphela ozenzelayo Owakhe umsebenzi kubantu. Lena indlela enhle kakhulu uNkulunkulu avela ngayo kubantu, indlela abantu abambona ngayo uNkulunkulu futhi bazi ubuso Bakhe, ngeke kufezwe uNkulunkulu ongekho samuntu. Ukufeza kukaNkulunkulu umsebenzi Wakhe kulesi sigaba, umsebenzi Wakhe vele usube nomphumela omuhle futhi ube impumelelo. Umsebenzi kaNkulunkulu osenyameni usuyiqedile kakade ingxenye engamaphesenti angama-90 awo wonke umsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa. Le nyama yenze kwaba nesiqalo esihle kuwo wonke umsebenzi Wakhe, futhi iwukufingqwa komsebenzi Wakhe, isabalalise wonke umsebenzi Wakhe, yenza nokulungisisa kokugcina kwawo wonke umsebenzi Wakhe. Ngaphezu kwalokho, ngeke kube nomunye uNkulunkulu osamuntu ozokwenza isigaba sesine somsebenzi kaNkulunkulu, futhi ngeke kusaba nomunye umsebenzi omangalisayo kaNkulunkulu osamuntu wesithathu.

Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu enyameni simelela umsebenzi Wakhe wazo zonke izinkathi, asimeleli inkathi ethile njengomsebenzi womuntu. Kunjalo nangesiphetho somsebenzi kaNkulunkulu osamuntu wokugcina, uyobe ungasho ukuthi umsebenzi usuphele ngokuphelele, ngoba umsebenzi Wakhe umelela yonke inkathi, awumeleli inkathi asuke enza ngayo umsebenzi Wakhe kuphela. Kumane kuwukuthi nje uqeda umsebenzi wayo yonke inkathi phakathi nesikhathi eseyinyama, ngemva kwalokho usakazeke kuzo zonke izindawo. Ngemva kokuba uNkulunkulu osamuntu efeze inkonzo Yakhe, umsebenzi Wakhe olandelayo uyowunika abalandeli Bakhe. Ngale ndlela, umsebenzi Wakhe wayo yonke inkathi uyoqhubeka ungaphazamiseki. Umsebenzi wayo yonke inkathi kaNkulunkulu osamuntu kuyothiwa uphelile uma ususakazeke kuyo yonke indawo. Umsebenzi kaNkulunkulu osamuntu uyoqala inkathi entsha, labo abayoqhubeka nomsebenzi Wakhe bayobe bengabantu abasetshenziswa Nguye. Wonke umsebenzi owenziwa umuntu ungaphansi kwenkonzo yomuntu kuNkulunkulu osenyameni, awukwazi ukudlula umthamo wawo. Uma uNkulunkulu osamuntu engazi ngomsebenzi Wakhe, abantu ngeke bakwazi ukudlulisa inkathi endala, futhi abakwazi ukuqala inkathi entsha. Umsebenzi owenziwa umuntu umane uyilokho okungafezwa umuntu futhi awummeleli uNkulunkulu. UNkulunkulu osamuntu kuphela ongeza aqede umsebenzi okufanele awenze, ngaphandle Kwakhe, akekho omunye ongenza lo msebenzi. Eqinisweni, engikhuluma ngakho kumayelana nomsebenzi kaNkulunkulu osamuntu. Lo Nkulunkulu osamuntu uzoqale enze umsebenzi ongangqubuzani nemibono yomuntu, aphinde enze neminye futhi nayo engangqubuzani nemibono yomuntu. Injongo yomsebenzi iwukunqotshwa kwabantu. Kwesinye isibonelo, uNkulunkulu osamuntu akahlangabezani nemibono yomuntu, ngaphezu kwalokho wenza umsebenzi owengeziwe ongqubuzana nemibono yabantu ngakho umuntu uba nemibono engemihle Ngaye. Umane nje wenza umsebenzi wokunqoba phakathi kwabantu abanemibono eminingi Ngaye. Kungakhathaliseki ukuthi bamphatha kanjani, uma eseyifezile inkonzo Yakhe, bonke abantu bayoba ngaphansi kombuso Wakhe. Iqiniso lalo msebenzi akulona elamaShayina kuphela, kodwa umelela sonke isintu esizonqoba. Imiphumela efezwe kulaba bantu yandulela ezofezwa kuso sonke isintu, futhi imiphumela yomsebenzi awenza esikhathini esizayo izokwandisa imiphumela emihle kubantu. Umsebenzi kaNkulunkulu enyameni awubandakanyi imikhosi emikhulu, futhi awuyona impicabadala. Ungokoqobo, ungumsebenzi lapho okukodwa uma ukuhlanganisa nokukodwa kwenza okubili. Awucashile kubantu futhi awukhohlisi muntu. Lokho abantu abakubonayo kuyizinto zangempela, futhi umuntu uzuza amaqiniso nolwazi. Lapho umsebenzi uphela, umuntu uzoba nolwazi oluthile Ngaye, futhi labo abamfuna ngobuqotho uNkulunkulu ngeke besaba nemibono Ngaye. Leli akulona nje iqiniso ngamaShayina, kodwa kumelela nomthelela womsebenzi wawo ekunqobeni sonke isintu, ngoba ayikho into ezuzisa njengomsebenzi wokunqoba isintu kunenyama, nomsebenzi wale nyama, nayo yonke into ekule nyama. Bawusizo emsebenzini wakhe wanamuhla, futhi bayoba usizo kuwo nasesikhathini esizayo. Le nyama izonqoba sonke isintu futhi izozuza sonke isintu. Awukho umsebenzi ongcono lapho sonke isintu siyobona khona uNkulunkulu, simlalele futhi simazi. Umsebenzi owenziwe umuntu umelela umthamo olinganiselwe, futhi lapho uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe akakhulumi nomuntu othile, kodwa ukhuluma nesintu sonke, nabo bonke abamukela amazwi Akhe. Ukuphela akhuluma ngakho okwabo bonke abantu, akukhona nje okomuntu othile. Akekho amphatha ngendlela ekhethekile, futhi akekho ambandlululayo, amsebenzelayo, amkhulumelayo, kodwa izinto uzenzela sonke isintu. Lo Nkulunkulu osamuntu usesihlukanisile kakade sonke isintu ngokwezinhlobo zaso, usesahlulele sonke isintu, futhi usesihlele ngokwezindawo zaso ezisifanele. Nakuba uNkulunkulu umsebenzi Wakhe ewenze eChina kuphela, eqinisweni usewuxazululile umsebenzi wendawo yonke. Ngeke alinde kuze kube yilapho umsebenzi Wakhe ususakazeke kuso sonke isintu ngaphambi kokuba ahlele izinto Zakhe ngokulandelana kwazo. Ingabe ngeke kwephuze kakhulu lokho? Manje usekulungele ngokugcwele ukuqeda umsebenzi Wakhe ozayo ngaphambi kwesikhathi. Ngoba Lowo osebenzayo uNkulunkulu esenyameni, wenza umsebenzi ongenamkhawulo ngomthamo osesilinganisweni, ngemva kwalokho uzokwenza umuntu enze umsebenzi Wakhe; lona umyalo womsebenzi Wakhe. Angaphila isikhathi esithile kuphela nomuntu, ngeke ahambe nomuntu kuze kube yilapho umsebenzi wenkathi usuphelile. Kungenxa yokuthi unguNkulunkulu obikezela ikusasa ngaphambi kwesikhathi. Ngemva kwalokho, ngamazwi Akhe, uzohlukanisa sonke isintu, ayale isintu ukuba singene emsebenzini Wakhe. Akekho oyokweqa, futhi bonke bayokulungiselela lokhu. Ngakho enkathini ezayo siyoqondiswa ngamazwi Akhe, hhayi uMoya Wakhe.

Umsebenzi kaNkulunkulu enyameni kumele wenziwe enyameni. Uma wenziwe ngoMoya kaNkulunkulu ngokuqondile ubungeke ube nayo imiphumela. Ngisho noma wenziwe uMoya, ngeke ubaluleke ngalutho futhi ekugcineni ngeke ube namsebenzi. Zonke izidalwa zifisa ukwazi ukuthi yikuphi okubalulekile okusemsebenzini kaMdali, nalokho okumelelayo, nalokho oyikho, kungaba ukuthi unegunya eliphelele ngokuhlakanipha, noma ubaluleke kakhulu. Umsebenzi awenzayo owokusindisa sonke isintu, ngenjongo yokunqoba uSathane, nokuzifakazela kuso sonke isintu. Umsebenzi awenzayo kumele ubaluleke kakhulu. Inyama yomuntu yonakaliswe uSathane, kanti-ke ayiboni, futhi ilimele kakhulu. Into ebaluleke kakhulu eyenza ukuthi uNkulunkulu asebenze enyameni ukuthi inhloso Yakhe ukusindisa abantu, abayinyama, nokuthi uSathane naye usebenzisa abantu ekuphazamiseni umsebenzi kaNkulunkulu. Impi noSathane empeleni imayelana nokunqoba abantu, futhi ngesikhathi esifanayo, umuntu uyinto uNkulunkulu afuna ukuyisindisa. Ngale ndlela, umsebenzi kaNkulunkulu osamuntu, ubalulekile. USathane wonakalise inyama yomuntu, umuntu waphenduka umfuziselo kaSathane, futhi waba yinto uNkulunkulu okufanele ayehlule. Ngale ndlela, umsebenzi wokulwa noSathane nokusindisa isintu wenzeka emhlabeni, uNkulunkulu kumele eze emhlabeni ukuze asindise isintu. Lona umsebenzi ongokoqobo. Lapho uNkulunkulu esebenza enyameni, usuke empeleni elwa noSathane. Lapho esebenza enyameni, usuke enza umsebenzi Wakhe embusweni kaMoya, enza wonke umsebenzi Wakhe embusweni kaMoya emhlabeni. Kunqotshwa umuntu, ongalaleli, ohlulwayo umfuziselo kaSathane (eqinisweni nalona kusewumuntu), onobutha Naye, oyosindiswa ekugcineni kusewumuntu. Ngale ndlela, kubaluleke kakhulu ngaye ukuba abe umuntu onengxenye engaphandle yesidalwa, ukuze alwe impi yangempela noSathane, anqobe abantu, abangamlaleli, futhi abanengxenye engaphandle njengaye, asindise abantu abahlukunyezwe uSathane. Isitha sakhe umuntu, into alwela ukuyinqoba umuntu, owadalwa Nguye. Ngakho kumele abe umuntu, futhi ngale ndlela, umsebenzi Wakhe uba lula. Uyakwazi ukunqoba uSathane, anqobe isintu, ngaphezu kwalokho, asindise isintu. Nakuba le nyama ivamile futhi ingokoqobo, akanayo inyama evamile: Akanayo inyama yomuntu kuphela, kodwa uneyomuntu neyaphezulu. Lena indlela ahluke ngayo kumuntu, futhi uphawu lwesiqu sikaNkulunkulu. Inyama efana nalena kuphela engenza umsebenzi ahlose ukuwenza, ifeze inkonzo kaNkulunkulu enyameni, iwufeze ngokugcwele umsebenzi Wakhe kubantu. Uma bekungenjalo umsebenzi Wakhe uyohlale ungenalutho. Ngisho noma uNkulunkulu angalwa futhi anqobe uSathane, isimo esidala esonakele somuntu asinakulungiswa, futhi labo abangamlaleli abamelana Naye abasoze baba sembusweni Wakhe, okuwukuthi, akasoze asinqoba isintu, ngeke asizuze sonke isintu. Uma umsebenzi Wakhe emhlabeni ungeke ulungiseke, ngakho ukuqondisa Kwakhe ngeke kuphele, futhi sonke isintu asisobe sangena ekuphumuleni. Uma uNkulunkulu engakwazi ukungena ekuphumuleni nezidalwa Zakhe, ngeke ube bikho umphumela womsebenzi wokuqondisa, futhi inkazimulo kaNkulunkulu iyonyamalala. Nakuba inyama Yakhe ingenalo igunya, umsebenzi awenzayo ubuyokufeza lokhu. Lesi isiqondiso esingenakuvinjwa somsebenzi Wakhe. Kungakhathaliseki ukuthi inyama yakhe inalo igunya noma cha, uma nje uNkulunkulu esakwazi ukuzenzela umsebenzi, khona-ke unguNkulunkulu Ozimele. Akunandaba ukuthi le nyama ibukeka ivame futhi ijwayeleke kangakanani, uzowenza umsebenzi okufanele awenze, ngoba inyama Yakhe inguNkulunkulu ayiyena umuntu. Into eyenza le nyama yenze umsebenzi umuntu angeke awenze ukuthi isiqu sayo ngaphakathi asifani nesomuntu, futhi okungamenza asindise umuntu ukuthi isiqu Sakhe sihlukile kwesomuntu. Le nyama ibaluleke kakhulu esintwini ngoba ungumuntu, futhi unguNkulunkulu, ngoba angenza umsebenzi umuntu ovamile oyinyama angeke akwazi ukuwenza, ngoba angasindisa umuntu okhohlakele, aphila Naye emhlabeni. Nakuba ehlukile kumuntu, uNkulunkulu osamuntu ubaluleke kunawo wonke umuntu esintwini, ngoba angenza umsebenzi ongeke wenziwe uMoya kaNkulunkulu, angedlula uMoya kaNkulunkulu ukuze ethule ubufakazi kuNkulunkulu Uqobo, futhi angasizuza kangcono isintu kunoMoya kaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, nakuba inyama ivamile futhi ijwayelekile, umnikelo nokubaluleka kwayo ekubeni khona kwesintu kuyigugu kakhulu, ukubaluleka kwangempela kwale nyama akunakucatshangwa umuntu. Nakuba le nyama ingenakumbhubhisa ngokuqondile uSathane, angasebenzisa umsebenzi Wakhe ukuze anqobe isintu futhi ehlule uSathane, enze uSathane awulethe ngokugcwele umbuso Wakhe. Ngenxa kaNkulunkulu osamuntu, uNkulunkulu engakwazi ukunqoba uSathane asindise isintu. Akambhubhisi ngokuqondile uSathane, kodwa uba inyama ukuze enze umsebenzi wokunqoba isintu, esonakaliswe uSathane. Ngale ndlela, ukwazi kangcono ukwethula ubufakazi Kuye uqobo phakathi kwezidalwa, futhi ukwazi kangcono ukusindisa isintu esonakalisiwe. Ukunqoba uSathane kukaNkulunkulu osamuntu kuwubufakazi obukhulu, kuhlaba umxhwele, ukwedlula ukubhujiswa ngokuqondile kukaSathane nguMoya kaNkulunkulu. UNkulunkulu osenyameni ukulungele kangcono ukusiza abantu ukuthi bazi uMdali, futhi ukulungele kangcono ukwethula ubufakazi Kuye uqobo phakathi kwezidalwa.