5. Umuntu angabakha kanjani ubuhlobo beqiniso noNkulunkulu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Abantu bakholwa kuNkulunkulu, bathanda uNkulunkulu, futhi banelisa uNkulunkulu ngokuthinta uMoya kaNkulunkulu ngenhliziyo yabo, kanjalo bazuza ukwaneliseka Kwakhe; futhi lapho bedingida amazwi kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, babe sebekhuthazwa uMoya kaNkulunkulu. Uma ufisa ukufinyelela ekuphileni okufanele komoya futhi wakhe ubudlelwane obufanele noNkulunkulu, kumele uqale unikele ngenhliziyo yakho Kuye, uthulise inhliziyo yakho phambi Kwakhe. Kungemva kokuba uthulule yonke inhliziyo yakho kuNkulunkulu kuphela lapho ungakwazi khona kancane kancane ukuba nokuphila komoya okufanele. Uma, ekukholweni kwabo Kuye, abantu benganikeli ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu, uma inhliziyo yabo ingekho Kuye, futhi bengabheki umthwalo Wakhe njengowabo, yonke into abayenzayo iwukukhohlisa uNkulunkulu, futhi iwukuziphatha kwabantu benkolo, lokhu akukwazi ukwamukela ukuncoma kukaNkulunkulu.

kwesithi “Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obujwayelekile NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi kaMoya Ongcwele ayizinto zomsebenzi kaMoya Ongcwele, kanti ukukhanya okuqhubekayo okulethwa uMoya Ongcwele kumuntu ngalesi sikhathi kuyindlela yokwenza kaMoya Ongcwele. Iyini le ndlela yokwenza kaMoya Ongcwele namuhla? Ingukuhola abantu emsebenzini kaNkulunkulu, nasempilweni yakamoya ejwayelekile. …

1. Okokuqala, kumele uthulule inhliziyo yakho emazwini kaNkulunkulu. Akumele uphokophelele amazwi kaNkulunkulu esikhathi esedlule, futhi akumele uwafunde noma uwaqhathanise namazwi anamuhla. Kunalokho, kumele uthulule inhliziyo yakho emazwini kaNkulunkulu. Uma kukhona abantu abasafisa ukufunda amazwi kaNkulunkulu, izincwadi ezikhuluma ngezinto zikamoya, noma ezinye izindlela zokushumayela zesikhathi esidlule, abangalandeli amazwi kaMoya Ongcwele, kusho ukuthi bayiziphungumangatha; uNkulunkulu uyabazonda abantu abanjalo. Uma uzimisele ukwamukela ukukhanya kukaMoya Ongcwele namuhla, kusho ukuthi thulula inhliziyo yakho yonke emazwini kaNkulunkulu. Lena yinto yokuqala okumele uyenze.

kwesithi “Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni ZikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngokwazi uNkulunkulu kuphela uphinde umgculise esisekelweni sokudla nokuphuza amazwi Akhe kancane kancane umuntu angakha ubuhlobo beqiniso Naye. Ukudla nokuphuza amazwi Akhe uphinde uwasebenzise indlela ebonisa ukusebenzisana kahle kakhulu noNkulunkulu, iphinde ibeyindlela efakazela ukuthi umuntu ungomunye wabantu Bakhe. … Ukuze uzuze ukuphila okufanele kukamoya, kumele uqale ngokudla uphinde uphuze amazwi kaNkulunkulu bese uyawasebenzisa, kulesi sisekelo kuyokhandeka ubuhlobo obufanele phakathi komuntu noNkulunkulu.

kwesithi “Labo Abasimo Sabo Siguqukile Yilabo Abangene Oqotsheni Lwamazwi KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ekukholelweni kuNkulunkulu, okungenani kumele ulungise indaba yokuba nobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu. Ngaphandle kobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu, kuyalahleka ukubaluleka kokukholelwa kuNkulunkulu. Ukwakha ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu ngokugcwele kutholakala ngokuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu busho ukuthi ungakwazi ukungabaza noma ukuphika noma imuphi umsebenzi kaNkulunkulu futhi uwuthobele, ngaphezu kwalokho kusho ukuba nezinhloso ezinhle phambi kukaNkulunkulu, ungacabangi ngawe, uhlale wenza izinto ezithandwa umndeni kaNkulunkulu zibe into ebaluleke kakhulu kunoma yini oyenzayo, wamukele ukuhlolwa uNkulunkulu, futhi uzithobe emalungiselweni kaNkulunkulu. Uyakwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu noma nini lapho wenza noma yini; yize noma ungayiqondi intando kaNkulunkulu, kusamele ufeze imisebenzi yakho kanye nezibopho ngendlela engcono kakhulu ongakwazi ngayo. Akukephuzi kakhulu ukulinda ukuthi intando kaNkulunkulu yembulwe kuwe bese ukwenza lokhu. Lapho ubuhlobo bakho noNkulunkulu sebujwayelekile, uyophinde ube nobuhlobo obujwayelekile nabantu. Yonke into yakhelwe esisekelweni samazwi kaNkulunkulu. Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ukwenza ngokuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, ukulungisa imibono yakho, ungenzi izinto eziphika uNkulunkulu noma ziphazamise ibandla. Ungazenzi izinto ezingakuzuzisi ukuphila kwabafowethu nodadewethu, ungazisho izinto ezingabasizi abanye abantu, ungazenzi izinto eziyihlazo. Yiba nobulungiswa nenhlonipho lapho wenza zonke izinto futhi uzilethe zonke phambi kukaNkulunkulu. Ngisho noma inyama ibuthaka ngezinye izikhathi, uyakwazi ukusondeza okubaluleke kakhulu ekuzuziseni umndeni kaNkulunkulu, ungafuni ezakho izinzuzo, futhi wenze okulungile. Uma ungenza ngale ndlela, ubuhlobo bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile.

Noma nini lapho wenza noma yini, kumele uhlole ukuthi zilungile yini izisusa zakho. Uma ukwazi ukwenza ngokuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, kusho ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile. Lesi isikali okuqalwa kuso. Uma, ngesikhathi uhlola okukugqugquzelayo kwakho, kuba nalokho okungalungile, futhi uma ungakwazi ukuzifulathela wenze okuhambisana namazwi kaNkulunkulu, kusho ukuthi uyoba umuntu olungile phambi kukaNkulunkulu, okuyoveza ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile, nokuthi konke okwenzayo kungenxa kaNkulunkulu, hhayi ngenxa yakho. Noma nini lapho wenza noma usho okuthile, kumele ulungise inhliziyo yakho, ube olungile, ungaholwa yimizwa yakho, noma wenze intando yakho. Lena imiyalo amakholwa kaNkulunkulu aziphatha ngayo. Izisusa nesiqu somuntu kungembuleka entweni encane, ngakho ukuze abantu bangene endleleni yokwenziwa baphelele kuNkulunkulu, kumele baqale balungise izisusa zabo nobuhlobo babo noNkulunkulu. Kulapho kuphela ubuhlobo bakho noNkulunkulu buvamile, lapho uyokwazi khona ukupheleliswa uNkulunkulu, kulapho kuphela lapho ukusebenza kukaNkulunkulu, ukukuhlanza, ukukuyala, nokukucwenga kuyokwazi khona ukufinyelela umphumela ofunekayo. Lokho kusho ukuthi, abantu bayakwazi ukuba noNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, bangafuni izinzuzo zabo, bangacabangi ngekusasa labo (okubhekisela ekucabangeni kwenyama), kodwa kunalokho bathwala umthwalo wokungena ekuphileni, benza okusemandleni ukufuna iqiniso, bazithobe emsebenzini kaNkulunkulu. Ngale ndlela, izinhloso ozifunayo zilungile, futhi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile.

kwesithi “Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: 2. Kungani uNkulunkulu kufanele ahlulele futhi asole abantu?

Okulandelayo: 6. Ngonjani umuntu othembekile? Kungani uNkulunkulu ethanda abantu abathembekile?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi