I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu

UJiayi    Edolobheni LaseFuyang, Esifundazweni Sase-Anhui

Imvelo yami inokuzithwala kakhulu; kungakhathaleki ukuthi ngenzani, njalo ngisebenzisa ukuhlakanipha nendlela engizisungulele yona ukuze ngibonise ubuhlakani bami futhi ngaleyo ndlela ngiphambana njalo namalungiselelo omsebenzi ukuze ngenze izinto ngendlela yami. Nginokuzithwala kakhulu lapho ngikhethela abantu esikhundleni esithile. Ngikholwa ukuthi nginekhono eliyingqayizivele kanye nokuqonda okungisiza ukuba njalo ngikhethe umuntu okahle. Ngenxa yalokhu, lapho ngikhetha othile, ngangingahloli ngobuqotho ukuze ngiqonde zonke izimo zomuntu engifuna ukumkhetha. Futhi ngangingabheki ngokucophelela abantu engifuna ukubakhetha ngokuvumelana nezimiso ezifanele. Umphumela walokhu waba ukuthi ngagcina ngikhetha abantu abangamaqili nabanamaqhinga abakhuluma kuphela amazwi nezimfundiso ukuze bathole imithwalo ebalulekile ebandleni. Lokhu kwaholela ekulahlekelweni okukhulu komsebenzi kanye nokuphila kwabafowethu nodadewethu. Ekugcineni, ngenxa yokuntula okukhulu kwami umsebenzi onokubaluleka ekusebenzeleni uNkulunkulu, ngenqatshwa uNkulunkulu. Ngalahlekelwa umsebenzi woMoya oNgcwele futhi ngasuswa emsebenzini.

Lapho ngithola izwi lokuthi ngangizokhishwa esikhundleni, kwaphela nasozwaneni. Kwakunzima ukucabanga ukuthi into enjengalena ingenzeka kimi. Ngenxa yalokho, ngaqala ukungaqondi uNkulunkulu nokumbuza imibuzo: Ibandla langehlisa esikhundleni futhi alizange linginike noma yimiphi imisebenzi. Kwakubonakala sengathi inkinga yami yabe inkulu kakhulu. Kwakubonakala sengathi ngizoxoshwa. Ingabe uZhenxin akaxoshwanga ngenxa yokuthi wayesebenza sakugcina icala futhi ekhohlisa uNkulunkulu ngaleso sikhathi? Futhi akukhona yini ukuthi uQuanxin waba umphikukristu ngenxa yokuthi wayeziphakamisa, ezifakazela yena, futhi encintisana noNkulunkulu ngabantu abakhethiwe? Ingabe nami ngeke yini ngixoshwe namuhla ngenxa yokuthi ngisebenze sakugcina icala, ngakhohlisa uNkulunkulu, ngaziphakamisa, futhi ngazifakazela mina njengoba bobabili babenzile? Ngokubona le nhlekelele engangiyenzile, ngathuthumela ngokwesaba njengokungathi ukufa kwase kusondele. Inhliziyo yami ngokungaphezi yathi: Kuphelile okwami. Ngalesi sikhathi okwami kuphele ngokuphelele. Ngangimelane futhi ngacasula uNkulunkulu izikhathi eziningi. Ngokuqinisekile uNkulunkulu wayengeke angisindise. Nakuba uNkulunkulu wayethe wenza konke okusemandleni ukuze asindise isintu, kwakusebenza kulabo ababenokukhohlakala okuncane nababenze iziphambeko ezincane. Umuntu onokuzithwala nokuzazisa njengami owayenobumpumputhe ngoNkulunkulu futhi enza zonke izinhlobo zobubi empeleni wayezothola isijeziso sikaNkulunkulu. Ngisho noma ngizama ukuqala kabusha, uNkulunkulu wayengeke angithethelele, ngoba izenzo zami zazenze uNkulunkulu walahlekelwa yithemba ngami futhi ngangimzwise ubuhlungu obukhulu…. Ngingaqondile, ngacwila ebuhlungwini nasekuphelelweni yithemba. Angibanga nomucu wethemba lokusinda.

Ebuhlungwini bami obedlulele, ngacabanga ngokuzibulala noma ukubaleka. Kodwa futhi ngafuna ukuba ibandla linginike elinye ithuba lokuthi ngenze umsebenzi. Kodwa ngaso sonke isikhathi lapho lo mbono ufika engqondweni yami, amazwi athi “isono esinzima” ayephazamisa futhi aqede noma iyiphi inhlansi yethemba. Ubuhlungu, ukuzibeka icala, ukulwa, nezifiso zami kwangihlupha, kwangenza ngaba nobuhlungu obukhulu kangangokuthi angifisanga ukuphila. Ngacishe ngacindezeleka ngokuphelelwa yithemba. Kwathi ngalesi sikhathi, ngafunda izwi likaNkulunkulu elithi, “UNkulunkulu akawathandi amagwala; uthanda abantu abanokuzimisela. Noma ngabe uveze ukukhohlakala okuningi, noma ngabe uthathe izindlela eziningi ezimazombezombe, noma ngabe endleleni ube nokona okuningi futhi noma umelane noNkulunkulu—noma kukhona abantu ezinhliziyweni zabo abanokuhlambalaza uNkulunkulu okuthile noma abamgxekayo, abanokuphikisana Naye—uNkulunkulu akakubheki lokhu. UNkulunkulu ubheka kuphela ukuthi umuntu uyokwazi yini ukuguquka ngelinye ilanga. … Wukuthi intando kaNkulunkulu yokusindisa isintu iqotho. Unika abantu amathuba okuphenduka kanye namathuba okuguquka, futhi kulesi sikhathi, uyabaqonda abantu futhi ubazi ngokujulile ubuthakathaka babo nezinga lokukhohlakala kwabo. Uyazi ukuthi bazokhubeka. … Uqonda bonke ubunzima bomuntu, ubuthakathaka, kanye nezidingo zakhe. Ngaphezu kwalokho, uqonda ubunzima umuntu ngamunye ozohlangana nabo ekuqhubekeni, inqubo yokungena ekuguqukeni kwesimo, nokuthi yiziphi izinhlobo zobuthakathaka nokwehluleka okuzokwenzeka. Lokhu yinto uNkulunkulu ayiqonda kakhulu. Kungakho kuthiwa uNkulunkulu ubona ekujuleni kwezinhliziyo zabantu. Noma ngabe ubuthakathaka kangakanani, kuphela uma ungamshiyi uNkulunkulu noma le ndlela, uyohlala unethuba lokuthola ukuguquka kwesimo. Futhi uma sinethuba lokuthola ukuguquka kwesimo khona-ke sinethemba lokuqhubeka kokuphila kwethu. Uma sinethemba lokuqhubeka kokuphila kwethu, sinethemba lokusindiswa uNkulunkulu” (“Lokho Ukuguquka Kwesimo Okuyikho Nendlela Eya Ekuguqukeni Kwesimo” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Ngabuye ngalalela umuntu owayesetshenziswa uMoya oNgcwele owathi, “UNkulunkulu wenza konke angakwenza ukuze asindise isintu, ikakhulu izoni. Abantu bacabanga ukuthi ngeke besasindiswa, kodwa uNkulunkulu akazimisele ukubadikila futhi usafuna ukubasindisa. Abanye abantu banezono ezimbi kakhulu. UNkulunkulu uthe kubo, ‘Nidinga ukubuyela ekuzinikeleni enaninakho ngaphambili futhi ningifune. Ngisafuna ukunisindisa.’ Kungakhathaleki ukuthi yiziphi izono onazo, kuphela uma usenesifiso sokungaphinde ushiye uNkulunkulu kanye nesifiso sokufuna insindiso, khona-ke uNkulunkulu ngeke akudikile” (“Indlela Yokwazi Ukuthi UKristu Uyiqiniso, Indlela, Nokuphila” kwethi Ukuhlanganyela Nokushumayela Ngokungena Ekuphileni II). Lawa mazwi abonakala engamazolo amnandi adambisa isomiso esinesikhathi eside enhliziyweni yami. Ngakhala izinyembezi futhi ngalila. Angizange ngibone ukuthi yizikhathi ezingaki okwakuguquke ngokungalindelekile “okungenakwenzeka” kwaba ngcono. UNkulunkulu wathi usadinga ukungisindisa uma ngingayeki ukufuna kwami, ngifuna ukuphenduka, futhi ngingamshiyi noma ngimlahle kungakhathaleki ukuthi isimo sami sinjani. Ngazithola sengikhothama phambi kukaNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Ngibe umuntu omubi ngokwedlulele, kufanele ngibulawe futhi ngiqalekiswe ngokuziphatha kwami. Akufanele ngibe nethuba lokuphila, kodwa awuzange nje kuphela ungangijezisi ngezono zami, ungithethelele ngothando Lwakho olungenamkhawulo nolungenakulinganiswa. Ungamukele wase unginika elinye ithuba lokuphenduka futhi ngisindiswe. O Nkulunkulu! Uthando Lwakho lususe ukungaqondi kanye nemibuzo ebenginayo Ngawe. Lwenze inhliziyo yami ebifa ukuba ilulame futhi isuke ekubeni nombono ophambene, ubuhlungu nokuphelelwa yithemba ngokwedlulele. Luphinde futhi lokhela isifiso sami sokuphila—ukufuna insindiso. O Nkulunkulu! Uthando Lwakho ngami lujule kakhulu, lukhulu kakhulu! Ngenxa yothando Lwakho ngami, uxolele zonke izono zami, uxolele zonke iziphambeko kanye nokumelana kwami. Wenze umsebenzi Wakho wensindiso kimi ngokubekezela Kwakho okukhulu. O Nkulunkulu! Umkhulu kakhulu, umuhle kakhulu! Anginawo amazwi lapho ngibhekene nothando Lwakho, nginamahloni futhi angikwazi ukuphakamisa ubuso bami. Ngizizwa nginamahloni ngokujulile ukuthi ngizophila ebukhoneni Bakho. Ngalesi sikhathi, engingakwenza kuphela ukukubonga ngokujulile nokukudumisa ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngingakunikeza kuphela iculo lenhliziyo yami: ‘Uthando Lwakho lungenze ngangakwazi ukukhetha enye into, ngeke ngiphinde ngikwenze ukhathazeke ngami. Abantu abakhohlakele bajabulela uthando Lwakho kakhulu. Uwukuphela kwesithandwa senhliziyo yami, ukuphela kwengimthandayo, engibheka kuye, nengethembela kuye. Ngaphandle kothando Lwakho, ngingaba sebuhlungwini kuphela futhi ngingakwazi ukuphila. Kuyinjabulo enkulu ukwazi Wena konke ukuphila kwami. Kungakhathaleki ukuthi izimo zami zinjani, ngizolandela ezinyathelweni Zakho futhi ngihambe Nawe ukuze ngiduduze Wena. Ebuhlungwini obedlulele, ngifuna futhi ukunikeza ubufakazi nokwanelisa Wena. Ukuhlupheka nokucwengwa kwenza inhliziyo yami ukuba isondele Kuwe. Ngijabula phakade Ngawe enhliziyweni yami’ (Ngijabula Phakade Ngawe Enhliziyweni Yami” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha).”

Ngemva kokususa imibono yami engaqondile ngoNkulunkulu, ngaqala ukuzotha futhi ngahlola ukuziphatha kwami okwedlule: Emsebenzini wami, angizange ngethembele kuNkulunkulu noma ngibheke Yena. Angizange ngifune intando kaNkulunkulu futhi angizange ngenze ngokusekelwe emalungiselelweni okusebenza nasezimfunekweni zebandla. Ngathembela ngokuphelele engqondweni yami, ezimfanelweni zangaphakathi, naselwazini lokwenza izinto ngendlela yami. Angizange ngibheke noma ngisingathe izindaba ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu, futhi angizange ngifune izimiso zomsebenzi wami. Ngathembela emizweni nasemicabangweni yami ukwenza iziphetho nokwahlulela. Angizange ngibonisane nabanye futhi njalo ngangizenzela izinto. Ngisho noma ngangibonisana nabanye, ngangikwenzela kuphela ukuba ngibonakale njengothobekile. Eqinisweni, ngangisuke sengihlelile engqondweni yami futhi ngenxa yalokhu, kwakuqabukela ukuba ngisebenzise imibono yabanye. Ngangingenzi amalungiselelo omsebenzi avela ngenhla kahle uma babengenzi ngokuvumelana nemibono yami futhi uma othile ezama ukungeluleka nokungithena, ngangingazimisele ngempela ukukwamukela. Ngangifuna kakhulu ukuvelela; kungakhathaleki ukuthi yini engangiyenza ngangifuna ukucindezela abanye. Ngangikholwa ukuthi ngingcono kunabo bonke nokuthi awukho umsebenzi ebandleni engangingeke ngiwenze nokuthi yonke into engangiyenza yayilungile. … Ngenxa yokulawulwa yimvelo yokuzithwala yengelosi enkulu, ngangethembele emvelweni kaSathane eyayikimi ukuze ngibhubhise umsebenzi wami weminyaka eminingi. Ngangingalifuni iqiniso futhi angizange ngigcizelele ukuzazi mina. Ngenhliziyo yami yonke ngangifuna izikhundla eziphakeme, futhi ngifuna ukuba umholi omkhulu. Ngenxa yalokho, angizange ngisiqonde ngokuphelele isimo sikaNkulunkulu noma ingqikithi kaNkulunkulu. Angizange ngibe nezinga elincane lokuhlonipha noma ukwesaba uNkulunkulu. Ngangenza ngokunganaki phambi kukaNkulunkulu futhi ngenza noma yini engingayenza. Ngangisho noma yini futhi ngenza noma yini. Ngangingaboni ukuthi ngangiwumelusi wamanga; ngangidlala indawo yokuba umphikukristu; ngangithatha indlela yokukhonza uNkulunkulu ngesikhathi ngimelana Naye. Nakuba abafowethu nodadewethu babengikhumbuza izikhathi eziningi, angizange ngilwamukele usizo lwabo oluhle. Ngangizithwele kakhulu futhi ngaqhubeka nezindlela zami. Ngenxa yezikhathi eziningi engamelana ngazo noNkulunkulu futhi ngaphambana Naye, ngavusa ulaka lukaNkulunkulu futhi ekugcineni ngasuswa emsebenzini wami, okwangenza ukuba ngizihlole.

Lapho ngihlola lokhu, kancane kancane ngaqala ukuphaphama ekozeleni kwami. Sonke lesi sikhathi, uNkulunkulu wayecabanga kakhulu ngazo zonke izinto ezazingehlele ngenhloso yokusindisa mina. Ngazithola sengiphinde ngikhothama phambi kukaNkulunkulu: O Nkulunkulu Somandla, ngiyakubonga! Nakuba ukwehliswa esikhundleni ngalesi sikhathi kwangenza ngazizwa sengathi ngiyafa nobuhlungu bami babungenakulinganiswa, kwasebenza njengecebo lokuba ngibone uthando nensindiso Yakho enkulu ngami. Ukube angizange ngehliswe esikhundleni ngalesi sikhathi, ngangiyobe ngilokhu ngiphila ngaphakathi komqondo nomcabango wami, ngiqhubeke nokwenza izinto ngendlela engafanele. Ngangiyobe ngilokhu ngikholwa ukuthi ukushiya umndeni nomsebenzi wami ukuze ngisebenzele ibandla kwakuwukukhonza Wena ngokwethembeka. Ngangingeke ngihlole ukuziphatha kwami, futhi ngangingeke ngibone ukuthi ukusebenza kwami kwakumelene Nawe, nokuthi kwakuwukwenza okubi. Ukube izinto zaqhubeka ngale ndlela, ngangiyoba kuphela nokuzithwala nokuzazisa okwengeziwe. Ekugcineni ngangiyomelana Nawe njengomphikukristu; kwakuyobe kuphelile ngempela ngami futhi ngilahlelwe kude. Namuhla, ukusola nokwahlulela Kwakho okufike ngesikhathi kungivimbe ekubeni ngihambe ngezindlela zobubi. Ungenze ukuba ngingabe ngisakwedelela futhi ngiqhubeke nokwenza okubi. O Nkulunkulu, uthando Lwakho ngami lukhulu kakhulu futhi lungokoqobo ngempela! Ukwehliswa esikhundleni namuhla ngempela kuyindlela Wena ongisindisa ngayo. Ukusola kothando Kwakho kunqobe inhliziyo yami. Ngiyakubonga ngokusuka enhliziyweni yami ngokungisindisa nangokungivikela. Ngikubonga kakhulu ngokungenza ngibone ngempela ngesambulo Sakho ukuthi isimo sokulunga Kwakho ngeke sibekezelele ukoniwa; ngiyakubonga ngokungivumela ukuba ngibone uthando olujulile lobubaba onalo ekushayweni okungenaluzwelo nokulingwa okubuhlungu komuntu. Ngesikhathi esifanayo, ungivumele nokuba ngibone ingqikithi yokukhohlakala kwami ngiphinde ngibone ukuthi kade ngonakaliswe ngokujule kakhulu uSathane. Imvelo enokuzithwala yengelosi enkulu igxilile ngaphakathi kimi futhi ngidinga kakhulu ukusola, ukwahlulela, ukuhlola, ukucwenga Kwakho, ngisho futhi nokujezisa nokuqalekisa Kwakho ukuze ungihlanze futhi ungisindise. Kungalo msebenzi kuphela okwenza ngibe nokwesaba Wena futhi ngivikelwe bese ngihlanzwa. O Nkulunkulu, kusukela namuhla kuqhubeke, ngizimisele ngenkuthalo ukufuna iqiniso futhi ngizithobe ngempela emsebenzini Wakho. Ngizokwamukela ukwahlulela nokusola Kwakho. Kungakhathaleki indlela ongiphatha ngayo, ngizozithoba ngokuphelele Kuwe futhi ngithobele amalungiselelo Akho. Ngeke ngingaqondi noma ngikhononde. Ngizoba umuntu wangempela futhi ngiphile ngokubaluleka nangenjongo.

Okwedlule:Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?

Okulandelayo:Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki

Okuqukethwe Okuhlobene