Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokuhlangenwe Nakho Phambi Kwesihlalo Sokwahlulela SikaKristu

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu

UJiayi Edolobheni LaseFuyang, Esifundazweni Sase-Anhui

Imvelo yami inokuzithwala kakhulu; kungakhathaleki ukuthi ngenzani, njalo ngisebenzisa ukuhlakanipha nendlela engizisungulele yona ukuze ngibonise ubuhlakani bami futhi ngaleyo ndlela ngiphambana njalo namalungiselelo omsebenzi ukuze ngenze izinto ngendlela yami. Nginokuzithwala kakhulu lapho ngikhethela abantu esikhundleni esithile. Ngikholwa ukuthi nginekhono eliyingqayizivele kanye nokuqonda okungisiza ukuba njalo ngikhethe umuntu okahle. Ngenxa yalokhu, lapho ngikhetha othile, ngangingahloli ngobuqotho ukuze ngiqonde zonke izimo zomuntu engifuna ukumkhetha. Futhi ngangingabheki ngokucophelela abantu engifuna ukubakhetha ngokuvumelana nezimiso ezifanele. Umphumela walokhu waba ukuthi ngagcina ngikhetha abantu abangamaqili nabanamaqhinga abakhuluma kuphela amazwi nezimfundiso ukuze bathole imithwalo ebalulekile ebandleni. Lokhu kwaholela ekulahlekelweni okukhulu komsebenzi kanye nokuphila kwabafowethu nodadewethu. Ekugcineni, ngenxa yokuntula okukhulu kwami umsebenzi onokubaluleka ekusebenzeleni uNkulunkulu, ngenqatshwa uNkulunkulu. Ngalahlekelwa umsebenzi woMoya oNgcwele futhi ngasuswa emsebenzini.

Lapho ngithola izwi lokuthi ngangizokhishwa esikhundleni, kwaphela nasozwaneni. Kwakunzima ukucabanga ukuthi into enjengalena ingenzeka kimi. Ngenxa yalokho, ngaqala ukungaqondi uNkulunkulu nokumbuza imibuzo: Ibandla langehlisa esikhundleni futhi alizange linginike noma yimiphi imisebenzi. Kwakubonakala sengathi inkinga yami yabe inkulu kakhulu. Kwakubonakala sengathi ngizoxoshwa. Abanye abantu babexoshiwe esikhathini esedlule ngoba babenza umsebenzi ngokunganaki futhi bekhohlisa uNkulunkulu base bephazamisa futhi bevimba kakhulu umsebenzi webandla. Futhi abanye baba omphikukristu ngenxa yokuthi babeziphakamisa, bezifakazela bona, futhi bencintisana noNkulunkulu ngabantu Bakhe abakhethiwe. Ingabe nami ngangingeke yini ngixoshwe namuhla ngenxa yokuthi ngisebenze sakugcina icala, ngakhohlisa uNkulunkulu, ngaziphakamisa, futhi ngazifakazela futhi ngaphazamisa futhi ngavimba umsebenzi webandla? Ngokubona le nhlekelele engangiyenzile, ngathuthumela ngokwesaba. Inhliziyo yami ngokungaphezi yathi: Kuphelile okwami. Ngalesi sikhathi okwami kuphele ngokuphelele. Ngangimelane futhi ngacasula uNkulunkulu izikhathi eziningi. Ngokuqinisekile uNkulunkulu wayengeke angisindise. Nakuba uNkulunkulu wayethe wenza konke okusemandleni ukuze asindise isintu, kwakusebenza kulabo ababenokukhohlakala okuncane nababenze iziphambeko ezincane. Umuntu onokuzithwala nokuzazisa njengami owayenobumpumputhe ngoNkulunkulu futhi enza zonke izinhlobo zezono nakanjani wayezothola isijeziso sikaNkulunkulu. Ngisho noma ngizama ukuqala kabusha, uNkulunkulu wayengeke angithethelele, ngoba izenzo zami zazenze uNkulunkulu walahlekelwa yithemba ngami futhi ngangimzwise ubuhlungu obukhulu…. Ngingaqondile, ngacwila ebuhlungwini nasekuphelelweni yithemba.

Ebuhlungwini bami obedlulele, ngafisa ukuba ibandla linginike elinye ithuba lokuthi ngenze umsebenzi. Kodwa ngaso sonke isikhathi lapho lo mbono ufika engqondweni yami, amazwi athi “isono esinzima” ayephazamisa futhi aqede noma iyiphi inhlansi yethemba. Ubuhlungu, ukuzibeka icala, ukulwa, nezifiso zami kwangihlupha, kwangenza ngaba nobuhlungu obukhulu kangangokuthi angifisanga ukuphila. Ngacishe ngacindezeleka ngokuphelelwa yithemba. Kwathi ngalesi sikhathi, ngafunda izwi likaNkulunkulu elithi, “UNkulunkulu akawathandi amagwala; uthanda abantu abanokuzimisela. Noma ngabe uveze ukukhohlakala okuningi, noma ngabe uthathe izindlela eziningi ezimazombezombe, noma ngabe endleleni ube nokona okuningi futhi noma umelane noNkulunkulu—noma kukhona abantu ezinhliziyweni zabo abanokuhlambalaza uNkulunkulu okuthile noma abamgxekayo, abanokuphikisana Naye—uNkulunkulu akakubheki lokhu. UNkulunkulu ubheka kuphela ukuthi umuntu uyokwazi yini ukuguquka ngelinye ilanga. … Wukuthi intando kaNkulunkulu yokusindisa isintu iqotho. Unika abantu amathuba okuphenduka kanye namathuba okuguquka, futhi kulesi sikhathi, uyabaqonda abantu futhi ubazi ngokujulile ubuthakathaka babo nezinga lokukhohlakala kwabo. Uyazi ukuthi bazokhubeka. … Uqonda bonke ubunzima bomuntu, ubuthakathaka, kanye nezidingo zakhe. Ngaphezu kwalokho, uqonda ubunzima umuntu ngamunye ozohlangana nabo ekuqhubekeni, inqubo yokungena ekuguqukeni kwesimo, nokuthi yiziphi izinhlobo zobuthakathaka nokwehluleka okuzokwenzeka. Lokhu yinto uNkulunkulu ayiqonda kakhulu. Kungakho kuthiwa uNkulunkulu ubona ekujuleni kwezinhliziyo zabantu. Noma ngabe ubuthakathaka kangakanani, kuphela uma ungamshiyi uNkulunkulu noma le ndlela, uyohlala unethuba lokuthola ukuguquka kwesimo. Futhi uma sinethuba lokuthola ukuguquka kwesimo khona-ke sinethemba lokuqhubeka kokuphila kwethu. Uma sinethemba lokuqhubeka kokuphila kwethu, sinethemba lokusindiswa uNkulunkulu” (“Lokho Ukuguquka Kwesimo Okuyikho Nendlela Eya Ekuguqukeni Kwesimo” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Ngabuye ngalalela la mazwi entshumayelo “UNkulunkulu wenza konke angakwenza ukuze asindise isintu. Ikakhulu ezonini, abantu bacabanga ukuthi ngeke besasindiswa, kodwa uNkulunkulu akazimisele ukubadikila futhi usafuna ukubasindisa. Abanye abantu banezono ezimbi kakhulu. UNkulunkulu uthe kubo, ‘Nidinga ukubuyela ekuzinikeleni enaninakho ngaphambili futhi nifune iqiniso. Ngisafuna ukunisindisa.’ Kungakhathaleki ukuthi yiziphi izono onazo, kuphela uma usenesifiso sokungaphinde ushiye uNkulunkulu kanye nesifiso sokufuna insindiso, khona-ke uNkulunkulu ngeke akudikile” (“Indlela Yokwazi Ukuthi UKristu Uyiqiniso, Indlela, Nokuphila” embhalweni othi Izintshumayelo Nokuhlanganyela II). Lawa mazwi abonakala engamazolo amnandi adambisa isomiso esinesikhathi eside enhliziyweni yami. Ngakhala izinyembezi futhi ngalila. Angizange ngibone ukuthi yizikhathi ezingaki okwakuguquke ngokungalindelekile “okungenakwenzeka” kwaba ngcono. UNkulunkulu wathi usadinga ukungisindisa uma ngingayeki ukufuna kwami, ngifuna ukuphenduka, futhi ngingamshiyi noma ngimlahle kungakhathaleki ukuthi isimo sami sinjani. Ngazithola sengikhothama phambi kukaNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Ngiyakholwa Kuwe futhi ngiyakulandela, kodwa futhi ngiyakuhlubuka ngiphinde ngikudelele ngaso sonke isikhathi. Ngihlala ngilandela izifiso zami lapho ngenza umsebenzi wami futhi ngiyaphazamisa futhi ngivimbe umsebenzi webandla; kodwa ungibekezelele waphinde wangixolela. Unginike elinye ithuba lokuphenduka futhi ngisindiswe. O Nkulunkulu! Uthando Lwakho lususe ukungaqondi kanye nemibuzo ebenginayo Ngawe. Lwenze inhliziyo yami ebifa ukuba ilulame futhi isuke ekubeni nombono ophambene, ubuhlungu nokuphelelwa yithemba ngokwedlulele. Luphinde futhi lokhela isifiso sami sokuphila—ukufuna insindiso. O Nkulunkulu! Uthando Lwakho ngami lujule kakhulu, lukhulu kakhulu! Anginawo amazwi lapho ngibhekene nothando Lwakho, nginamahloni futhi angikwazi ukuphakamisa ubuso bami. Ngizizwa nginamahloni ngokujulile ukuthi ngizophila ebukhoneni Bakho. Ngalesi sikhathi, engingakwenza kuphela ukukubonga ngokujulile nokukudumisa ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngingakunikeza kuphela iculo lenhliziyo yami: ‘Uthando Lwakho lungenza ngingakwazi ukukhetha enye into, akufanele ngikwenze ukhathazeke ngami futhi. Ngikhohlakele ngokungabekezeleleki, ngijabulela uthando Lwakho kakhulu nakakhulu. Ungoyedwa enhliziyweni ofanele ukuthandwa, ukuphela kwakhe ofanele ukukhonzwa, okufanele kubhekwe Kuye nokufanele kuthenjelwe Kuye. Uma ngilahle uthando Lwakho, ngingaba sebuhlungwini kuphela futhi ngingakwazi ukuqhubeka. Ukwazi Wena konke ukuphila kwami kuyajabulisa futhi kuyintokozo. Noma ngabe kwenzekani, ngiyohlala ngilandela izinyathelo Zakho, njalo nginawe, ngikududuza. Ngisho ebuhlungwini obedlulele, ngiyokufakazela futhi ngikwanelise. Izinhlupho nokucwengwa kwenza inhliziyo yami isondele Kuwe. Uma nginawe enhliziyweni ngijabula kuze kube phakade.’”

Ngemva kokususa imibono yami engaqondile ngoNkulunkulu, ngaqala ukuzotha futhi ngahlola ukuziphatha kwami okwedlule: Emsebenzini wami, angizange ngethembele kuNkulunkulu noma ngibheke Yena. Angizange ngifune intando kaNkulunkulu futhi angizange ngenze ngokusekelwe emalungiselelweni okusebenza nasezimfunekweni zebandla. Ngathembela ngokuphelele engqondweni yami, ezimfanelweni zangaphakathi, naselwazini lokwenza izinto ngendlela yami. Angizange ngibheke noma ngisingathe izindaba ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu, futhi angizange ngifune izimiso zomsebenzi wami. Ngathembela emizweni nasemicabangweni yami ukwenza iziphetho nokwahlulela. Angizange ngibonisane nabanye futhi njalo ngangizenzela izinto. Ngisho noma ngangibonisana nabanye, ngangikwenzela kuphela ukuba ngibonakale njengothobekile. Eqinisweni, ngangisuke sengihlelile engqondweni yami futhi ngenxa yalokhu, kwakuqabukela ukuba ngisebenzise imibono yabanye. Ngangingenzi amalungiselelo omsebenzi avela ngenhla kahle uma babengenzi ngokuvumelana nemibono yami futhi uma othile ezama ukungeluleka nokungithena, ngangingazimisele ngempela ukukwamukela. Ngangifuna kakhulu ukuvelela; kungakhathaleki ukuthi yini engangiyenza ngangifuna ukucindezela abanye. Ngangikholwa ukuthi ngingcono kunabo bonke nokuthi awukho umsebenzi ebandleni engangingeke ngiwenze nokuthi yonke into engangiyenza yayilungile. … Ngenxa yokulawulwa yimvelo yami yokuzithwala, ngangethembele emvelweni kaSathane eyayikimi ukuze ngibhubhise umsebenzi wami weminyaka eminingi. Ngangingalifuni iqiniso futhi angizange ngigcizelele ukuzazi mina. Ngenhliziyo yami yonke ngangifuna izikhundla eziphakeme, futhi ngifuna ukuba umholi omkhulu. Ngenxa yalokho, angizange ngisiqonde ngokuphelele isimo sikaNkulunkulu noma ingqikithi kaNkulunkulu. Angizange ngibe nezinga elincane lokuhlonipha noma ukwesaba uNkulunkulu. Ngangenza ngokunganaki phambi kukaNkulunkulu futhi ngenza noma yini engingayenza. Ngangisho noma yini futhi ngenza noma yini. Ngangingaboni ukuthi ngangidlala indawo yokuba umelusi wamanga; ngangithatha indlela yokukhonza uNkulunkulu ngesikhathi ngimelana Naye. Nakuba abafowethu nodadewethu babengikhumbuza izikhathi eziningi, angizange ngilwamukele usizo lwabo oluhle. Ngangizithwele kakhulu futhi ngaqhubeka nezindlela zami. Ngenxa yezikhathi eziningi engamelana ngazo noNkulunkulu futhi ngaphambana Naye, ngavusa ulaka lukaNkulunkulu futhi ekugcineni ngasuswa emsebenzini wami, okwangenza ukuba ngizihlole.

Lapho ngihlola lokhu, kancane kancane ngaqala ukuphaphama ekozeleni kwami. Sonke lesi sikhathi, uNkulunkulu wayecabanga kakhulu ngazo zonke izinto ezazingehlele ngenhloso yokusindisa mina. Ngazithola sengiphinde ngikhothama phambi kukaNkulunkulu: O Nkulunkulu Somandla, ngiyakubonga! Nakuba ukwehliswa esikhundleni ngalesi sikhathi kwangenza ngazizwa sengathi ngiyafa nobuhlungu bami babungenakulinganiswa, kwasebenza njengecebo lokuba ngibone uthando nensindiso Yakho enkulu ngami. Ukube angizange ngehliswe esikhundleni ngalesi sikhathi, ngangiyobe ngilokhu ngiphila ngaphakathi komqondo nomcabango wami, ngiqhubeke nokwenza izinto ngendlela engafanele. Ngangiyobe ngilokhu ngikholwa ukuthi ukushiya umndeni nomsebenzi wami ukuze ngisebenzele ibandla kwakuwukukhonza Wena ngokwethembeka. Ngangingeke ngihlole ukuziphatha kwami, futhi ngangingeke ngibone ukuthi ukusebenza kwami kwakumelene Nawe. Ukube izinto zaqhubeka ngale ndlela, ngangiyoba kuphela nokuzithwala nokuzazisa okwengeziwe. Ekugcineni ngangiyomelana Nawe njengomphikukristu futhi kwakuyofanela ngibhekane nokujezisa Kwakho. O Nkulunkulu, uthando Lwakho ngami lukhulu kakhulu futhi lungokoqobo ngempela! Ukwehliswa esikhundleni namuhla ngempela kuyindlela Wena ongisindisa ngayo. Ukusola kothando Kwakho kunqobe inhliziyo yami. Ngiyakubonga ngokusuka enhliziyweni yami ngokungisindisa nangokungivikela. Ngikubonga kakhulu ngokungenza ngibone ngempela ngesambulo Sakho ukuthi isimo sokulunga Kwakho ngeke sibekezelele ukoniwa; ngiyakubonga ngokungivumela ukuba ngibone uthando olujulile lobubaba onalo ekushayweni okungenaluzwelo nokulingwa okubuhlungu komuntu. Ngesikhathi esifanayo, ungivumele nokuba ngibone ingqikithi yokukhohlakala kwami ngiphinde ngibone ukuthi kade ngonakaliswe ngokujule kakhulu uSathane. Imvelo enokuzithwala igxilile ngaphakathi kimi futhi ngidinga kakhulu ukusola, ukwahlulela, ukuhlola, ukucwenga Kwakho, ngisho futhi nokujezisa nokuqalekisa Kwakho ukuze ungihlanze futhi ungisindise. Kungalo msebenzi kuphela okwenza ngibe nokwesaba Wena futhi ngivikelwe bese ngihlanzwa. O Nkulunkulu, kusukela namuhla kuqhubeke, ngizimisele ngenkuthalo ukufuna iqiniso futhi ngizithobe ngempela emsebenzini Wakho. Ngizokwamukela ukwahlulela nokusola Kwakho. Kungakhathaleki indlela ongiphatha ngayo, ngizozithoba ngokuphelele Kuwe futhi ngithobele amalungiselelo Akho. Ngeke ngingaqondi noma ngikhononde. Ngizoba umuntu wangempela futhi ngiphile ngokubaluleka nangenjongo.

Okwedlule:Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?

Okulandelayo:Umona—Isifo SikaMoya Esingalapheki

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ukuqonda Okuncane Ngokusindiswa

  ULin Qing Edolobheni LaseQingzhou, Esifundazweni iShandong Kule minyaka eminingi yokulandela uNkulunkulu, ngibuyekile ubumnandi bomndeni wami kanye…

 • Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela

  Muva nje, ibandla lalibambe ukhetho lokuqoka umholi omusha, kodwa umholi owengamele waphambana nezimiso zebandla, esebenzisa indlela yakhe yokwenza ukhetho. Lapho abanye abafowethu nodadewethu beveza imibono yabo, akazange nje kuphela angakwamukeli, kodwa waphikelela ngokubambelela endleleni yakhe.

 • Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe

  Njalo uma ngibona la mazwi ekhulunywa nguNkulunkulu, ngangizizwa nginetwetwe: “Umusho ngamunye engiwukhulumile umumethe isimo sikaNkulunkulu.

 • Angikulungele Ukubona UKristu

  UHuanbao Edolobheni laseDalian, Esifundazweni saseLiaoning Kusukela ngiqala ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla, selokhu ngangibancoma kakhulu abafow…