1. IBhayibheli liyirekhodi kuphela lezigaba ezimbili zikaNkulunkulu Inkathi Yomthetho neNkathi Yomusa; alilona irekhodi lomsebenzi kaNkulunkulu wonke

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

“Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, kodwa lokho azokuzwa, uzokusho: futhi uzonikhombisa okuzayo” (Johane 16:12-13).

“Bheka, iNgonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide, iphumelele ukuvula incwadi, nokuvula izimpawu eziyisikhombisa” (IsAmbulo 5:5).

“Lowo onendlebe, makezwe lokho uMoya akusho emabandleni” (IsAmbulo 2:7).

“Futhi ngabona enye ingelosi indiza emazulwini, ishumayela ivangeli laphakade kwabahlala emhlabeni, nakuzo zonke izizwe, nezinhlanga, nezilimi, nabantu” (IsAmbulo 14:6).

“Enigcinwa ngamandla kaNkulunkulu ngokholo ukuze nibe nensindiso elungele ukwambulwa esikhathini sokugcina” (1 Petr 1:5).

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Kufanele wazi ukuthi iBhayibheli linezingxenye ezingaki; iTestamente Elidala liqukethe uGenesise, uEksodusi…, futhi kukhona nezincwadi zeziphrofetho abaphrofethi abazibhala. Ekugcineni, iTestamente Elidala ligcina ngeNcwadi kaMalaki. Kubhalwe umsebenzi weNkathi Yomthetho, owaholwa nguJehova; kusuka kuGenesise kuya eNcwadini kaMalaki, kungumbhalo ogcwele wawo wonke umsebenzi weNkathi Yomthetho. Okungukuthi, imibhalo yeTestamente Elidala ingakho konke abantu ababeqondiswa nguJehova abadlula kukho ngeNkathi Yomthetho. … iTestamente Elidala ekakhulukazi libhala ngomsebenzi kaJehova wokuqondisa abakwa-Israyeli, ukusebenzisa Kwakhe uMose ukuhola abakwa-Israyeli ngesikhathi bephuma eGibhithe, owabakhulula kozankosi bakaFaro, wabakhiphela endle, emuva kwalokho bangena eKhanani futhi yonke into elandela lokhu kwakuyimpilo yabo eKhanani. Konke ngaphandle kwalokhu kuyimibhalo ngomsebenzi kaJehova ezweni lonke lakwa-Israyeli. Yonke into ebhalwe eTestamenteni Elidala ngumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, ngumsebenzi uJehova awenza ezweni lapho enza khona u-Adamu no-Eva. Kusukela lapho uNkulunkulu waqala khona ngokusemthethweni ukuhola abantu emhlabeni emva kukaNowa, konke lokho okubhalwe eTestamenteni Elidala umsebenzi wakwa-Israyeli. Futhi kungani kungabhaliwe ngomunye umsebenzi ngaphandle kwa-Israyeli. Ngenxa yokuthi izwe lakwa-Israyeli liyimbeleko yesintu. Ekuqaleni, ayengekho amanye amazwe ngaphandle kuka-Israyeli, futhi uJehova akazange asebenze kwezinye izindawo. Ngale ndlela, lokho okubhalwe eThestamenteni Elidala leBhayibheli kuwumsebenzi kwa-Israyeli kuphela ngaleso sikhathi. Amazwi akhulunywa ngabaphrofethi, u-Isaya, uDaniyeli, uJeremiya, kanye noHezekeli … amazwi abo abikezela omunye umsebenzi Wakhe emhlabeni, abikezela umsebenzi kaJehova uqobo Lwakhe. Konke lokhu kwavela kuNkulunkulu, kwabe kungumsebenzi woMoya oNgcwele, futhi ngaphandle kwalezi zincwadi zabaphrofethi, yonke into ngumbhalo ngalokho abantu abadlule kukho emsebenzini kaJehova ngaleso sikhathi.

Umsebenzi wokudala wenzeka ngaphambi kokuba khona kwesintu, kodwa iNcwadi kaGenesise yabakhona lapho sekukhona isintu; incwadi eyabhalwa nguMose ngeNkathi Yomthetho; Injengezinto ezenzeka phakathi kwenu namhlanje: Emuva kokuthi sezenzekile, nizibhala phansi ukuze nizikhombise abantu ngesikhathi esizayo, futhi kubantu bangesikhathi esizayo, lokho enakubhala izinto ezenzeka ezikhathini ezedlule—zimane zingumlando nje. Izinto ezibhalwe eTestamenteni Elidala zingumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, futhi lezo ezibhalwe eTestamenteni Elisha ngumsebenzi kaJesu ngeNkathi Yomusa; abhala ngomsebenzi owenziwe nguNkulunkulu ezinkathini ezimbili ezihlukene. ITestamente Elidala libhala ngomsebenzi owenziwa nguNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho, ngakho iTestamente Elidala liyincwadi yomlando, lapho iTestamente Elisha liphethe umsebenzi weNkathi Yomusa. Lapho umsebenzi omusha uqala, nawo waphelelwa isikhathi—ngakho iTestamente Elisha nalo liyincwadi yomlando. Kusobala ukuthi, iTestamente Elisha alihambisi ngomthetho njengeThestamente Elidala, futhi alibhali ngezinto eziningi kangako. Wonke amazwi amaningi akhulunywa nguJehova abhalwe eThestamenteni Elidala leBhayibheli, kanti amazwi athile kuphela kaJesu abhalwa kumaVangeli Amane. Kunjalo, uJesu Naye wenza umsebenzi omningi kodwa akuzange kubhalwe yonke imininingwane. Ukuthi kuncane okwabhalwa eTestamenteni Elisha yingenxa yobuningi bomsebenzi owenziwa nguJesu; umsebenzi awenza ngesikhathi seminyaka emithathu kanye nengxenye emhlabeni kanye nalowo wabaphostoli wabe umncane kakhulu kunomsebenzi kaJehova. Ngakho, zincane izincwadi eziseTestamenteni Elisha kunaseTestamenteni Elidala.

ITestamente Elidala libhala ngezingxenye ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu: Omunye ngumsebenzi wokudala, futhi omunye ngukumisa umthetho. Yomibili yenziwa nguJehova. INkathi Yomthetho imele umsebenzi ngaphansi kwegama likaJehova uNkulunkulu; yiwo wonke umsebenzi owenziwa ngaphansi kwegama likaJehova uNkulunkulu. Ngakho, iTestamente Elidala libhala ngomsebenzi kaJehova, kanti iTestamente Elisha libhala ngomsebenzi kaJesu, umsebenzi owenziwa ikakhulukazi ngaphansi kwegama likaJesu. Ukubaluleka kwegama likaJesu kanye nomsebenzi awenza kubhalwe ikakhulu eTestamenteni Elisha. Ngesikhathi seNkathi Yomthetho seTestamente Elidala, uJehova wakha ithempeli ne-altare kwa-Israyeli, waqondisa impilo yama-Israyeli emhlabeni, efakazela ukuthi bangabantu Bakhe abakhethiweyo, iqembu lokuqala labantu abakhetha emhlabeni futhi ababe ngabenhliziyo Yakhe, iqembu lokuqala alihola mathupha; okungukuthi, izizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli zabe zingabakhethiweyo bokuqala bakaJehova, ngakho wayesebenza njalo kubo, kwaze kwafika lapho sewuphele khona umsebenzi kaJehova weNkathi Yomthetho.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

IBhayibheli futhi libizwa ngokuthi iTestamente Elidala neTestamente Elisha. Niyazi ukuthi “itestamente” kuchaza ukuthini? “Itestamente” eTestamenteni Elidala livela esivumelwaneni sikaJehova kanye nabantu bakwa-Israyeli, ngesikhathi ebulala abantu baseGibhithe futhi wasindisa abakwa-Israyeli kuFaro. Impela, ubufakazi balesi sivumelwano kwabe kuyigazi le wundlu elalibhecwe eminyango, uNkulunkulu amisa ngalo isivumelwano nomuntu, lapho okwathiwa bonke labo ababenegazi lewundlu emakhothameni nasezinsikeni zomnyango kwabe kungama-Israyeli, babengabantu baNkulunkulu abakhethiweyo, futhi bonke babeyosindiswa nguJehova (ngoba uJehova ngaleso sikhathi wayesezobulala wonke amadodana angamazibulo eGibhithe kanye namazibulo ezimvu nezinkomo) Lesi sivumelwano sinamazinga amabili encazelo. Abekho abantu noma imfuyo yaseGibhithe eyabe izosindiswa nguJehova; Yena wayezobulala wonke amadodana abo angamazibulo kanye namazibulo ezimvu nezinkomo. Ngakho, ezincwadini eziningi zeziphrofetho kwabikezelwa ukuthi abaseGibhithe babeyojeziswa kanzima ngenxa yesivumelwano sikaJehova. Lokhu yizinga lokuqala lencazelo yesivumelwano. UJehova wabulala amadodana angamazibulo aseGibhithe kanye namazibulo ayo yonke imfuyo, futhi wasindisa bonke abakwa-Israyeli, okwakuchaza ukuthi bonke labo basezweni lakwa-Israyeli wayebazisa kakhulu uJehova, futhi babezosindiswa; Yena wayefisa ukwenza umsebenzi wesikhathi eside kubo, futhi wamisa isivumelwano nabo ngokusebenzisa igazi lewundlu. Kusukela lapho kuqhubeka, uJehova wayengeke ababulale abakwa-Israyeli, futhi wathi babeyohlala bengabakhethiweyo bakhe ingunaphakade. Wayeyoqala umsebenzi Wakhe eNkathini Yomthetho iyonke phakathi kwezizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli. Wayezokwembula yonke imithetho Yakhe kuma-Israyeli, futhi akhethe phakathi kwabo abaphrofethi kanye namajaji, futhi babeyoba maphakathi komsebenzi Wakhe. UJehova wenza isivumelwano nabo: Ngaphandle uma inkathi yayishintsha, wayeyosebenza phakathi kwabakhethiweyo kuphela. Isivumelwano sikaJehova sasingenakuguqulwa, ngoba senziwa ngegazi futhi samiswa nabantu Bakhe abakhethiweyo. Okubaluleke kakhulu, Yena wayekhethe isilinganiso nabantu abafanelekile ayezosebenza kubo inkathi iyonke, ngakho abantu basibona isivumelwano njengesibaluleke kakhulu. Lokhu izinga lesibili lencazelo. Ngaphandle kwekaGenesise, eyayingaphambi kokumiswa kwesivumelwano, zonke ezinye izincwadi eTestamenteni Elidala zikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwama-Israyeli emuva kokumiswa kwesivumelwano. Impela, ngezinye izikhathi kukhona izindaba ngabeZizwe, kodwa jikelele, iTestamente Elidala likhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu kwa-Israyeli. Ngenxa yesivumelwano sikaJehova nabakwa-Israyeli, izincwadi ezibhalwe ngeNkathi Yomthetho zibizwa “ngeTestamente Elidala.” Zibizwa ngesivumelwano sikaJehova nabakwa-Israyeli.

ITestamente Elisha libizwa ngegazi likaJesu elachitheka esiphambanweni kanye nesivumelwano Sakhe nabo bonke abakholwa Kuye. Isivumelwano sikaJesu kwabe kuyilesi: Abantu babedinga ukukholwa kuye nje ukuze izono zabo zithethelelwe ngegazi Lakhe elalichithekile, ngaleyo ndlela babeyosindiswa, futhi bazalwe kabusha Ngaye, futhi babengeke besaqhubeka ukuba yizoni. Abantu babedinga ukuthi bakholwe Kuyena ukuze bathole umusa Wakhe, futhi babengeke bahlupheke esihogweni emuva kokufa. Zonke izincwadi ezabhalwa ngeNkathi Yomusa zaba khona emuva kwalesi sivumelwane, futhi zonke zikhuluma ngomsebenzi namazwi akuso. Lezi zincwadi azidluli ekusindiseni kwesiphambano seNkosi uJesu noma isivumelwano; zonke ziyizincwadi ezabhalwa bangafowethu eNkosini ebabedlule kokuthile. Ngakho, nalezi zincwadi zibizwa ngesivumelwano: Zibizwa ngokuthi ITestamente Elisha. La matestamente amabili aphethe kuphela iNkathi Yomusa kanye neNkathi Yomthetho, futhi awaxhumene nenkathi yokugcina.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukuqonda nokukwazi ukuchaza iBhayibheli kufana nokuthola indlela yeqiniso—kodwa empeleni, Ingabe izinto zicace kanjalo ngempela? Akekho owazi iqiniso leBhayibheli: ukuthi aliyilutho oludlula umbhalo womlando ngomsebenzi kaNkulunkulu, kanye nobufakazi bezigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu zaphambilini, futhi alikuniki ukuqonda izinhloso zomsebenzi kaNkulunkulu. Wonke umuntu oke walifunda iBhayibheli uyazi ukuthi likhuluma ngezigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu ngesikhathi seNkathi Yomthetho kanye neNkathi Yomusa. ITestamente Elidala lilanda umlando ka-Israyeli kanye nomsebenzi kaJehova kusukela ngesikhathi sokudala kuze kube sekugcineni kweNkathi Yomthetho. ITestamente Elisha likhuluma ngomsebenzi kaJesu emhlabeni, osemaVangelini Amane, kanye nomsebenzi kaPawulu; akuyona yini imibhalo yomlando? … Ngokufunda iBhayibheli, ozokuthola ngeke kudlule ekutheni uyoqonda kancane ngomlando wakwa-Israyeli, uyofunda ngezimpilo zika-Abrahama, uDavide, kanye noMose, uyothola ukuthi babemazisa kakhulu kangakanani uJehova, ukuthi uJehova wayebashisa kanjani labo ababemelana Naye, nokuthi Yena wayekhuluma kanjani kubantu bangaleyo nkathi. Uzothola ulwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu wakudala kuphela. Imibhalo yeBhayibheli imayelana nokuthi abantu bakuqala bakwa-Israyeli babemazisa kanjani uNkulunkulu futhi babephila kanjani ngaphansi kokuqondisa kukaJehova. Ngenxa yokuthi abakwa-Israyeli babengabantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu, eTestamenteni Elidala uyakwazi ukubona ukwethemba kwabo bonke abantu bakwa-Israyeli kuJehova, nokuthi bonke labo ababemlalela uJehova babenakekelwa futhi bebusiswa kanjani Nguye, ungafunda ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu esebenza kwa-Israyeli wayegcwele uthando nomusa, kanti futhi wabe enamalangabi aqedayo, nokuthi bonke abakwa-Israyeli, kusukela kwabaphansi kuya kwabanamandla, babemazisa uJehova, ngakho izwe lonke lalibusiswe nguNkulunkulu. Unjalo umlando ka-Israyeli obhalwe eTestamenteni Elidala.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma ufisa ukubona umsebenzi weNkathi Yomthetho, nokubona ukuthi abakwa-Israyeli bayilandela kanjani indlela kaJehova, kufanele ufunde iTestamente Elidala; uma ufisa ukuqonda umsebenzi weNkathi Yomusa, kufanele ufunde iTestamente Elisha. Kepha uwubona kanjani umsebenzi wezinsuku zokugcina? Kufanele wamukele ubuholi bukaNkulunkulu wanamhlanje, futhi ungene emsebenzini wanamuhla, ngoba umsebenzi omusha lo, futhi akekho owake wawubhala eBhayibhelini. Namhlanje, uNkulunkulu uthathe isimo senyama futhi waqoka abanye abakhethiweyo eShayina. UNkulunkulu uyasebenza kulaba bantu, uyaqhubeka esuka emsebenzini wakhe emhlabeni, uyaqhubeka esuka emsebenzini weNkathi Yomusa. Umsebenzi wanamuhla uyindlela umuntu angakaze ayithathe, futhi indlela okungekho muntu owake wayibona—umsebenzi kaNkulunkulu wakamuva emhlabeni. Ngakho umsebenzi ongakaze wenziwe phambilini akuwona umlando, ngoba manje yimanje, futhi usazobuye ube owakudala. Abantu abazi ukuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu futhi omusha kakhulu emhlabeni, futhi ngaphandle kwakwa-Israyeli, ukuthi sewuze wahamba wadlula esilinganisweni sakwa-Israyeli, waphinde wadlula ukubikezela kwabaphrofethi, ukuthi umsebenzi omusha futhi omangalisayo ongaphandle kweziphrofetho, kanti futhi umsebenzi wanamuhla okude le nakwa-Israyeli, uphinde waba umsebenzi abantu abangawuqondi futhi abangakaze bawubone ngamehlo engqondo. IBhayibheli lingaba kanjani nemibhalo ebeka ngokusobala ngalo msebenzi onjena? Ubani obengabhala ngakho konke ngomsebenzi wanamuhla, angashiyi lutho, kungakafiki isikhathi? Ubani obengabhala ngalo msebenzi onamandla futhi ohlakaniphe kakhulu ophambana nesiko encwadini endala ekhuntile? Umsebenzi wanamuhla awuwona umlando, ngakho, uma ufuna ukuhamba endleleni entsha yanamhlanje, kufanele ulishiye iBhayibheli, kufanele udlule ezincwadini zeziphrofetho noma umlando weBhayibheli. Yilapho kuphela uyokwazi ukuhamba indlela entsha ngokufanele, futhi yilapho kuphela uyokwazi khona ukungena embusweni omusha kanye nasemsebenzini omusha.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: 5. Ingabe uNkulunkulu ubusa futhi aphathe kanjani umhlaba wonke?

Okulandelayo: 2. Umhlaba okholwayo ukholwa ukuthi yonke imibhalo inikezwe ngokufunzelelwa nguNkulunkulu nokuthi konke kungamazwi kaNkulunkulu; ingabe umuntu kufanele ahlaluke kanjani lesi sitatimende?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi