Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I

Igunya likaNkulunkulu (I)

Izintshumayelo zami eziningana ezedlule bezimayelana nomsebenzi kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Emuva kokuzwa lezi zingxoxo uzwa sengathi uzuze ukuqonda nolwazi ngesimo sikaNkulunkulu? Ingabe ukuqonda nolwazi olungakanani? Ingabe ungaba nesibalo salokho? Ingabe lezi zingxoxo zikunikile ukuqonda okujulile ngoNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi lokhu kuqonda kuwulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi lolu lwazi nokuqonda kuwulwazi ngesimo sikaNkulunkulu, nakho konke Anakho Nayikho. Lutho neze! Yingoba lezi zingxoxo zinike ingxenye nje yokuqonda ngesimo sikaNkulunkulu, nalokho Anakho Nayikho—hhayi konke, noma konke sekuphelele. Izingxoxo zikunike amandla okuqonda ingxenye yomsebenzi owake wenziwa nguNkulunkulu, okwathi ngawo wabona isimo sikaNkulunkulu, nalokho Anakho Nayikho, kanye nendlela nokucabanga ngemuva kwakho konke lokho Akwenzayo. Kodwa lokhu kungukuqonda okulandela amazwi ngqo futhi okukhulunywayo ngoNkulunkulu, kodwa kuthi enhliziyweni, usale ungenasiqiniseko ukuthi kungakanani kulokhu kuqonda okuyiqiniso. Yini enqumayo ngempela ukuthi likhona yini iqiniso ekuqondeni kwakho izinto ezinje? Kuncike ekutheni angakanani amazwi nesimo sikaNkulunkulu owazwile ngempela ngesikhathi sodlule kukho uqobo lwakho nokuthi kungakanani okubonile futhi wakwazi ngesikhathi odlule kuso uqobo lwakho. “Izingxoxo eziningi zokugcina zisivumele ukuba siqonde izinto ezenziwa nguNkulunkulu, imicabango kaNkulunkulu, kanti ngaphezu kwalokho isimo sengqondo kaNkulunkulu ngesintu, isisekelo sezenzo Zakhe, kanye nezimiso zezenzo Zakhe. Ngakho sesifike ekuqondeni isimo sikaNkulunkulu, sazi konke sekuphelele ngoNkulunkulu.” Kukhona owake washo amazwi anjalo? Ingabe kulungile ukusho lokhu? Akulungile neze. Futhi kungani ngithi akulungile? Isimo sikaNkulunkulu, nalokho Anakho Nayikho kuvela ezintweni Azenzile nasemazwini Awakhulumile. Umuntu uyakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu Unani nokuthi Ungubani ngomsebenzi uNkulunkulu awenzile nasemazwini Awakhulumile, lokhu kungukuthi nje umsebenzi namazwi kwenza umuntu aqonde ingxenye yesimo sikaNkulunkulu, kanye nengxenye yalokho Anakho Nayikho. Uma umuntu efisa ukuzuza ukuqonda okuningi kakhulu nokujulile ngoNkulunkulu, umuntu kufanele ezwe okuningi ngamazwi nemisebenzi kaNkulunkulu. Nakuba umuntu ezuza ukuqonda okungaphelele nje lapho ezwa ingxenye yamazwi nomsebenzi kaNkulunkulu, lokhu kuqonda okungaphelele kuyasimela yini isimo sikaNkulunkulu seqiniso? Ingabe kuyayimela ingqikithi kaNkulunkulu? Kunjalo kuyasimela isimo sikaNkulunkulu seqiniso, nengqikithi kaNkulunkulu, ngalokho akukho ukungabaza. Akukhathaliseki isikhathi, noma indawo, noma indlela Aziveza ngayo kumuntu, noma indlela Ayiveza ngayo intando Yakhe, konke Akwembulayo Nakuvezayo kumele uNkulunkulu Uqobo Lwakhe, ingqikithi kaNkulunkulu nakho konke Anakho Nayikho. UNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe ngalokho Anakho Nayikho futhi ngobuYena beqiniso; lokhu kuyiqiniso ngokuphelele. Kepha, namhlanje, abantu banokuqonda okungaphelele ngoNkulunkulu namazwi Akhe, nangalokho abakuzwayo uma belalele intshumayelo, ngakho-ke, ngenye indlela, singathi lokhu kuqonda kungathiwa nje kuwulwazi olucatshangaywo (hhayi oluyilona lona). Ngenxa yezimo zenu okuyizona zona, ningaqinisekisa kuphela, ukuqonda noma ulwazi lukaNkulunkulu eniluzwile, nalubona, okanye nalwazi futhi naluqonda ezinhliziyweni zenu namhlanje uma, omunye nomunye wenu ekuzwa lokhu kulokho enidlule kukho nina uqobo, futhi nize nifike ekukwazini kancane kancane. Ukuba angizange ngikuhlephulele la mazwi, ubuzokwazi ukuthola ulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu wena ngokwakho? Ukwenze njalo, impela, kungaba nzima kakhulu. Ngenxa yokuthi abantu kufanele babe namazwi kaNkulunkulu kuqala ukuze bakwazi ukuwanambitha. Kepha ngangesibalo samazwi kaNkulunkulu abantu abawadlayo, ngokunjalo singako isibalo samagama abangawezwa ngokoqobo. Amazwi kaNkulunkulu ayahola endleleni engaphambili, futhi aqondisa umuntu endleleni yakhe. Kodwa labo abangenalwazi ngabadlule kukho okuthile ngeqiniso, lezi zingxoxo eziningana zokugcina, zizobasiza ukuba babe nokuqonda okujule kakhulu ngeqiniso, kanye nolwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Kodwa kulabo abangenakho abadlule kukho ngeqiniso, noma abasanda kuqala nje ukudlula kukho, noma abasanda kuqala nje ukuthinta lokho okuyiqiniso, lokhu kuyisivivinyo esikhulu kakhulu.

Ingqikithi yezingxoxo eziningana zokugcina beyiphathelene nesimo sikaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Uboneni ezingxenyeni ezisemqoka kukho konke engikhulume ngako? Ngalezi zingxoxo, uyakwazi ukubona ukuthi Lowo owenza umsebenzi, waphinde wazembula lezi zimo, uNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe, ophatha zonke izinto ngobukhosi? Uma impendulo yakho inguyebo, yini pho ekuholela kulesiphetho? Kukhona ongangitshela? Ngiyazi ukuthi izingxoxo zokugcina zikuthinte ekujuleni, futhi zaletha isiqalo esisha enhliziyweni yakho ngolwazi lwakho ngoNkulunkulu, okuyinto enhle kakhulu. Nakuba, uthathe igxathu elikhulu kakhulu ekuqondeni kwakho uNkulunkulu uma uqhathanisa nangaphambili, incazelo yakho ngobunjalo bukaNkulunkulu ayikathuthuki ukudlula emagameni kaNkulunkulu uJehova weNkathi yoMthetho, iNkosi uJesu weNkathi yoMusa, kanye noNkulunkulu uSomandla weNkathi yoMbuso. Okungukuthi, nakuba lezi zingxoxo mayelana nesimo sikaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu uqobo Lwakhe zikunike ukuqonda okuthile ngamazwi ake akhulunywa nguNkulunkulu, nomsebenzi owake wenziwa nguNkulunkulu, kanye nobuyena nezinto Zakhe ezake zambulwa nguNkulunkulu, awukwazi ukupha incazelo yangempela nokuqondisa okucophelelayo igama “Nkulunkulu.” Futhi ungenako ukuqondisa okuliqiniso futhi okucophelelayo kanye nolwazi ngesikhundla nobuyena bukaNkulunkulunku uqobo Lwakhe, okungukuthi, isikhundla sikaNkulunkulu phakathi kwezinto zonke nasemhlabeni jikelele. Yingoba ezingxoxweni ezingaphambilini eziphathelene noNkulunkulu uqobo Lwakhe nesimo sikaNkulunkulu, konke okuqukethwe kwakunesisekelo ezinkulumweni nezambulo ezibhalwe eBhayibhelini. Kepha kunzima kumuntu ukuthola ubuyena nezinto Zakhe ezembulwayo nezivezwa nguNkulunkulu ngesikhathi noma nangaphandle, kokuphatha Kwakhe nokusindisa isintu. Ngakho, noma uqonda ubuyena bukaNkulunkulu nezinto Zakhe ezembulwa emsebenzini ake awenza, incazelo yakho yobuyena nesikhundla sikaNkulunkulu isekude le kuleyo ekaNkulunkulu oyingqayizivele, Lowo onobukhosi phezu kwakho konke futhi ihlukile kuleyo yoMdali. Izingxoxo eziningi zokugcina zenze ukuba wonke umuntu azizwe ngendlela efanayo: Ingabe umuntu angayazi kanjani imicabango kaNkulunkulu? Uma umuntu wayengayazi ngempela, ngokuqinisekileyo lowo muntu kungaba uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu kuphela owazi imicabango Yakhe, futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe owazi isisekelo nendlela enza ngayo konke Akwenzayo. Kubonakala kunengqondo ukubona ubuyena bukaNkulunkulu ngale ndlela, kodwa ubani ongasho ngesimo nomsebenzi kaNkulunkulu ukuthi lokhu ngumsebenzi kaNkulnkulu uqobo, hhayi umsebenzi womuntu, umsebenzi umuntu angeke awenzele uNkulunkulu? Ngubani obonayo ukuthi lo msebenzi ungena ngaphansi kobukhosi Balowo onomsuka namandla kaNkulunkulu? Okungukuthi, ingaziphi izici noma umsuka obona ngayo ukuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, onobuyena bukaNkulunkulu nophethe ubukhosi kukho konke? Wake wacabanga ngalokho? Uma ungakaze, lokhu kufakazela leli phuzu: izingxoxo eziningi zokugcina zikunike nje kuphela ukuqonda okuthile ngengxenye yomlando lapho uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe, nendlela yakhe yokwenza, ukubonakaliswa, kanye nezambulo ngesikhathi salowo msebenzi. Nakuba lokhu kuqonda kwenza ngamunye, ngamunye wenu abone ngaphandle kokungabaza ukuthi Lowo owenza lezi zigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe, Lo enikholelwa kuye nenimlandelayo, Uye okufanele nimlandele njalo, kodwa anikakwazi ukubona ukuthi unguNkulunkulu obelokhu ekhona kusukela ekudalweni komhlaba, futhi uzoba khona ingunaphakade, futhi aniboni ukuthi Nguye oholayo futhi ophethe ubukhosi phezu kwesintu sonke. Ngokuqinisekile anikaze nicabange ngale nkinga. Noma nguJehova noma iNkosi uJesu, ingaziphi izingxenye zobukhona nokubonakaliswa okwazi ukubona ngazo hhayi nje ukuthi unguNkulunkulu okufanele umlandele, kodwa nokuthi Uyilowo oyala isintu futhi ophethe ngobukhosi phezu kokudalelwe isintu, ngaphezulu kwalokho, onguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe ophethe ngobukhosi phezu kwezinto zonke? Ubona ngamiphi imigudu ukuthi lona omkhonzayo futhi omlandelayo nguNkulunkulu uqobo Lwakhe ophethe ngobukhosi phezu kwezinto zonke? Uxhuma ngemiphi imigudu uNkulunkulu okholwa Kuye kuNkulunkulu ophethe ngobukhosi okudalelwe isintu? Yini ekuvumela ukuba ubone ukuthi uNkulunkulu okholwa kuye unguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe, osezulwini nasemhlabeni, naphakathi kwezinto zonke? Lena inkinga Mina engizoyixazulula esigabeni esilandelayo.

Izinkinga ongakaze uzicabange noma lezi ongakwazi ukucabanga ngazo, zingaba ilezo ezisemqoka kakhulu ekwazini uNkulunkulu, futhi okungafunwa amaqiniso ajule kakhulu kumuntu. Lapho lezi zinkinga zikufikela, futhi kufanele ubhekane nazo, futhi zifuna ukuba ukhethe, uma ungakwazi ukuzixazulula ngokuphelele ngenxa yobuwula noma ukungabi nalwazi, noma ngenxa yokuthi izindlela zakho zikha phezulu kakhulu futhi uswele ulwazi oluphelele ngoNkulunkulu, ziyoba ingqinamba enkulu kakhulu nesithiyo ikakhulukazi endleleni yakho yokukholwa kuNkulunkulu. Ngakho ngizwa kubaluleke kakhulu ukuthi ngixoxisane nawe mayelana nalolu daba. Uyazi ukuthi yini inkinga yakho manje? Ucaciselekile ngezinkinga engikhuluma ngazo? Izona lezi zinkinga ozobhekana nazo? Ingabe ziyizinkinga ongaziqondi? Ziyizinkinga ezingakaze zikuvelele? Lezi zinkinga zibalulekile kuwena? Ziyizinkinga ngempela? Lendaba iwumthombo wokudideka okukhulu kuwena, okukhombisa ukuthi awunakho ukuqonda ngeqiniso uNkulunkulu omkhonzayo, nokuthi awumthatheli phezulu? Abanye abantu bathi, “Ngiyazi ukuthi unguNkulunkulu ngakho ngiyamlandela, ngoba amazwi Akhe awukuziveza kukaNkulunkulu. Lokho kwanele. Ibuphi obunye ubufakazi obufunekayo? Ngokuqinisekileyo, asifuni ukufaka ukungabaza ngoNkulunkulu? Ngokuqinisekileyo, asifanele ukumlinga uNkulunkulu? Ngokuqinisekileyo, asidingi ukubuza ngobukhona nobuyena bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe? Akukhathalekile noma ucabanga ngale ndlela, angiyibuzi le mibuzo enje ukuze ngikwenze udideke ngoNkulunkulu noma ukukwenza ukuthi uMlinge, ngingasasho-ke ukukulethela ukungabaza ngobuyena nobukhona bukaNkulunkulu. Kunalokho, ngikwenza ukukhuthaza kuwena ukuqonda okuthe xaxa ngobukhona bukaNkulunkulu nokuletha ukuqiniseka nokukholwa okukhulu ngesikhundla sikaNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu abe Nguye yedwa enhliziyweni yabo bonke abalandela uNkulunkulu, futhi nokuthi isikhundla sikaNkulunkulu sasekuqaleni—njengoMdali, uMphathi wezinto zonke, uNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe—singabuyiselwa ezinhliziyweni zezidalwa zonke. Lesi isihloko engizoxoxa ngaso futhi.

Manje asiqale sifunde lamavesi eBhayibhelini.

1. UNkulunkulu Usebenzisa Amazwi Ukudala Zonke Izinto

1) (Gen 1:3-5) UNkulunkulu wathi: Makube-khona ukukhanya; kwabakhona ukukhanya. UNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle; uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini; ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku. Kwaba-ngukuhlwa, kwaba-ngukusa usuku lokuqala.

2) (Gen 1:6-7) UNkulunkulu wathi: “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, kwahlukaniswe amanzi namanzi.” UNkulunkulu wenza umkhathi, wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi namanzi aphezu komkhathi; kwaba njalo.

3) (Gen 1:9-11) UNkulunkulu wathi: “Amanzi aphansi kwezulu mawaqoqekele ndawonye, kubonakale umhlabathi owomileyo,” kwaba njalo. Okomileyo uNkulunkulu wakubiza ngokuthi umhlaba, nokuqoqeka kwamanzi wakubiza ngokuthi ulwandle; uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. UNkulunkulu wathi: “Umhlaba mawuveze utshani, nemifino ethela imbewu, nemithi yezithelo ethela izithelo ngezinhlobo zayo, ekuyo imbewu yayo, emhlabeni,” kwaba njalo.

4) (Gen 1:14-15) UNkulunkulu wathi: “Makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku, zibe yizibonakaliso zezinkathi, nezezinsuku, nezeminyaka, zibe yizinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni,” kwaba njalo.

5) (Gen 1:20-21) UNkulunkulu wathi: “Amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo, kundize izinyoni phezu komhlaba emkhathini wezulu.” UNkulunkulu wadala imikhomo emikhulu nezilwane zonke eziphilayo ezihambayo, amanzi agcwala zona ngezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.

6) (Gen 1:24-25) UNkulunkulu wathi: “Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo, izinkomo, nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo,” kwaba njalo. UNkulunkulu wazenza izilo zomhlaba ngezinhlobo zazo, nezinkomo ngezinhlobo zazo, nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.

Ngosuku Lokuqala, uSuku noBusuku Besintu Bazalwa futhi Bama Baqina Ngalokho Sibonga Igunya likaNkulunkulu

Akesibheke lesiqephu sokuqala: “UNkulunkulu wathi: “Makube khona ukukhanya,” kwaba khona ukukhanya. UNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle; uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini; ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa, usuku lokuqala” (Gen 1:3-5). Lesiqephu sichaza isenzo sokuqala sikaNkulunkulu ekuqaleni kwendalo, nosuku lokuqala uNkulunkulu adlula kulo, okwakukhona kulo ubusuku nemini. Kodwa kwakungusuku olumangalisayo: uNkulunkulu waqala ukulungisela ukukhanya kwezinto zonke, futhi, phezu kwalokho, wahlukanisa ukukhanya ebumnyameni. Kulolu suku, uNkulunkulu waqala wakhuluma, futhi amazwi Akhe negunya kwakukhona kuncikene. Igunya Lakhe laqala lavela ezintweni zonke, kanti namandla Akhe asabalala phakathi kwezinto zonke ngenxa yamazwi Akhe. Kusukela ngalolo suku kuqhubeka, zonke izinto zadalwa futhi zama zaqina ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu, kanye namandla kaNkulunkulu, futhi zaqala zasebenza ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu, namandla kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu esho lamazwi “Makube khona ukukhanya,” kwaba khona ukukhanya. UNkulunkulu akenzanga lutho noma okuthile; ukukhanya kwavela ngenxa yamazwi Akhe. Yilokhu kukhanya uNkulunkulu akubiza ngosuku, futhi umuntu asathembele kukho nanamhlanje ukuze aphile. Ngenxa yomyalo kaNkulunkulu, ingqikithi nesigqi sako akukaze kushintshe, futhi akukaze kunyamalale. Ukuba khona kwakho kukhombisa igunya namandla kaNkulunkulu, futhi kwazisa ubukhona boMdali, futhi kugcizelela ngokuphindelela ubuyena nesikhundla soMdali. Akuyona into engathinteki, noma ekhohlisayo, kodwa kungukukhanya okubonwa ngumuntu. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kulo mhlaba ongenalutho lapho “Umhlaba wawuyihlane elingenalutho; kwakungubumnyama phezu kotwa,” kwakhiqizwa into yokuqala ephathekayo. Lento yavela emazwini omlomo kaNkulunkulu, futhi yavela esenzweni sokuqala sokudalwa kwezinto zonke ngenxa yegunya namazwi kaNkulunkulu. Ngokushesha emuva kwalokho uNkulunkulu wayala ukukhanya nobumnyama ukuthi buhlukane… Yonke into yashintsha futhi yaphelela ngenxa yamazwi kaNkulunkulu…uNkulunkulu wakubiza lokhu kukhanya ngokuthi “Imini,” nobumnyama wabubiza ngokuthi “Ubusuku.” Kusukela ngaleso sikhathi, ubusuku bokuqala nemini yokuqala yakhiwa emhlabeni uNkulunkulu ayeqonde ukuwudala, futhi uNkulunkulu wathi lolu usuku lokuqala. Lolu suku kwabe kungusuku lokuqala lokudalwa kwezinto zonke nguMdali, futhi kwakungukuqala kokudalwa kwezinto zonke, futhi kwaba okungokokuqala lapho igunya namandla oMdali ayekade ebonakalisiwe kulo mhlaba ayewudalile.

Ngala mazwi, umuntu uyakwazi ukubona igunya likaNkulunkulu, kanye negunya lamazwi kaNkulunkulu kanye namandla kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu yedwa onamandla angaka, ngakho uNkulunkulu yedwa onegunya elikhulu, futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu unegunya elingaka, ngakho uNkulunkulu yedwa onamandla amakhulu. Kungaba khona umuntu noma into enegunya namandla angaka? Ikhona impendulo enhliziyweni yakho? Ngaphandle kukaNkulunkulu sikhona isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga esinegunya elingaka? Uke wasibona isibonelo sento enje kunoma iziphi ezinye izincwadi noma okushicilelwe? Ikhona noma yimuphi umlando othi umuntu othile wadala amazulu nomhlaba kanye nezinto zonke? Akuveli kunoma iziphi ezinye izincwadi noma emlandweni; lawa, phela, iwona wodwa amazwi agunyaziwe futhi anamandla ngendalo emangalisayo kaNkulunkulu, abhalwe eBhayibhelini, futhi la mazwi akhuluma ngegunya eliyingqayizele likaNkulunkulu, nobuyena obuyingqayizivele bukaNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi igunya namandla angaka afanekisela ubuyena nobungqayizivele bukaNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi ngawaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu yedwa? Ngaphandle kokungabaza, uNkulunkulu kuphela onegunya namandla amakhulu! Leligunya namandla angeke kube ngawanoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga noma athathelwe indawo inoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga! Ngenye yezici zikaNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe? Ingabe ungazifakazela? La mazwi avumela abantu ukuthi ngokushesha nangokucacile baqonde iqiniso lokuthi uNkulunkulu unegunya eliyingqayizivele namandla ayingqayizivele futhi unobuyena nesikhundla esiphakeme. Kule ngxoxo engaphezulu, ungasho ukuthi uNkulunkulu omkholwayo unguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe?

Ngosuku Lwesibili Igunya likaNkulunkulu, Lihlela Amanzi, Lenza Utwa, futhi Kuvela Nendawo lapho Kungenzeka khona Ukusinda Kwabantu Okuyisendlalelo Kakhulu.

Akesifunde isiqephu sesibili saseBhayibhelini: UNkulunkulu wathi: “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, kwahlukaniswe amanzi namanzi. UNkulunkulu wenza umkhathi, wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi namanzi aphezu komkhathi; kwaba njalo” (Gen 1:6-7) Iziphi izinguquko ezenzeka emuva kokuthi uNkulunkulu ethe “UNkulunkulu wathi: “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, kwahlukaniswe amanzi namanzi.” Emibhalweni kuthi: “UNkulunkulu wenza umkhathi, wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi namanzi aphezu komkhathi. Kwaba yini umphumela emuva kokuthi uNkulunkulu esekhulumile futhi wenza lokhu? Impendulo ilele engxenyeni yokugcina yesiqephu: “kwaba njalo.”

Le misho emibili emifushane iqopha isehlo esimangalisayo, futhi ichaza inkundla emangalisayo—umsebenzi omkhulu kakhulu lapho uNkulunkulu walawula amanzi, futhi wadala indawo lapho umuntu ayengaphila kuyo…

Kulo mfanekiso, amanzi nomkhathi kuvela phambi kwamehlo kaNkulunkulu ngokuphazima kweso, aphinde ahlukaniswa yigunya lamazwi kaNkulunkulu, futhi ahlukaniswa kwabakhona okungaphezulu nokungezansi ngendlela ehlelwe nguNkulunkulu. Okungukuthi, umkhathi odalwe nguNkulunkulu awuzange wemboze amanzi ngaphansi kuphela, kodwa futhi wasekela amanzi angaphezulu…. Kulokhu, umuntu ubamba ongezansi kuphela, futhi ababaze ngokuncoma ngenxa yobuhle obukhulu benkundla lapho uMdali wadlulisa amanzi, waphinde wawayala amanzi, futhi wadala umkhathi, futhi ngamandla egunya Lakhe. Ngamazwi kaNkulunkulu, ngamandla kaNkulunkulu, kanye negunya likaNkulunkulu, uNkulunkulu waphumelela ukwenza esinye isenzo esibalulekile. Akuwona lawa amandla egunya lo Mdali? Masisebenzise imibhalo ukuchaza izenzo zikaNkulunkulu: uNkulunkulu wakhuluma amazwi Akhe, futhi ngenxa yala mazwi kwaba khona umkhathi phakathi kwamanzi. Khona manjalo, ushintsho olukhulu kakhulu lwenzeka kule ndawo ngenxa yalamazwi kaNkulunkulu, futhi kwakungelona ushintsho olujwayelekile, kodwa kwabakhona ukuthathelana isikhundla lapho into engelutho yaphenduka utho. Lazalwa imicabango yoMdali, kwabakhona utho kukade kungekho lutho ngenxa yamazwi akhulunywa nguMdali, futhi, ngaphezu kwalokho kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka, kwakuzoba khona futhi kume, ngenxa yoMdali, futhi kwakuzonyakaza, kushintshe, kwenziwe kabusha ngokuhambisana nemicabango yoMdali. Lesi siqephu sichaza isenzo sesibili soMdali ekudaleni Kwakhe umhlaba wonke. Kwabe kungokunye ukuvezwa kwegunya namandla oMdali, futhi kungesinye isenzo soMdali esicaba indlela. Lolu suku kwakungusuku lwesibili uMdali abanalo kusukela ekudalweni komhlaba, futhi kwakube usuku olumangalisayo Kuye: Wahamba phakathi kokukhanya, Waletha umkhathi, Wahlela futhi walawula amanzi, kanti izenzo Zakhe, igunya Lakhe, kanye namandla Akhe athola ukuthi asebenze kulolu suku olusha ….

Wawukhona umkhathi maphakathi namanzi ngaphambi kokuthi uNkulunkulu akhulume amazwi Akhe? Vele akunjalo! Kanti emuva kokuthi uNkulunkulu ethe “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi?” Izinto ezazihloswe uNkulunkulu zavela; kwabakhona umkhathi phakathi kwamanzi, namanzi ahlukana ngenxa yokuthi uNkulunkulu ethe “kwahlukaniswe amanzi namanzi.” Ngale ndlela kulandela amazwi kaNkulunkulu izinto ezimbili ezintsha, izinto ezimbili ezisanda kuzalwa zavela phakathi kwezinto zonke ngenxa yegunya namandla kaNkulunkulu. Futhi uzizwa kanjani ngokuvela kwalezi zinto ezimbili ezintsha? Uyabuzwa ubukhulu bamandla oMdali? Uyawuzwa umfutho oyingqayizivele futhi ongavamile woMdali? Ubukhulu bomfutho namandla angaka kungenxa yegunya likaNkulunkulu kanti leli gunya limele uNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi liyisici esiyingqayizivele sikaNkulunkulu uqobo Lwakhe.

Le ndima ingabe ikunike okunye ukuqonda okujulile ngobungqayizivele bukaNkulunkulu? Kodwa lokhu akwanele neze; igunya namandla oMdali kukhulu kakhulu kunalokhu. Ubungqayizivele Bakhe akuve kumane kungenxa yokuthi unokuthile okungafani nokwesinye isidalwa, kodwa kungenxa yokuthi futhi igunya namandla Akhe angavamile, angenamkhawulo, ayababazeka kunawo wonke, futhi amile ngaphezu kwawo wonke, futhi okudlula lokho, ngenxa yokuthi igunya Lakhe nalokho Anakho Nayikho kungadala ukuphila, futhi kwenze izimangaliso, kuphinde kudale umzuzu nomzuzwana ngamunye ngamunye omangalisayo futhi ongavamisile. Ngaleso sikhathi Uyakwazi ukulawula ukuphila Akudalayo, futhi aphathe ngobukhosi phezu kwezimangaliso kanye umzuzu nomzuzwana ngamunye awudalayo.

Ngosuku Lwesithathu, Amazwi kaNkulunkulu Adala Umhlaba Nezilwandle, kanti futhi Negunya likaNkulunkulu Lidala Umhlaba Uchichime Ngokuphila

Okulandelayo masifunde umusho wokuqala kuGenesise 1:9-11: “UNkulunkulu wathi: Amanzi aphansi kwezulu mawaqoqekele ndawonye, kubonakale umhlabathi owomileyo.” Iziphi izinguquko ezenzeka emuva kokuthi uNkulunkulu evele wathi, “Amanzi aphansi kwezulu mawaqoqekele ndawonye, kubonakale umhlabathi owomileyo”? Futhi yini eyabe ikhona kule ndawo ngaphandle kokukhanya nomkhathi? Emibhalweni, kubhalwe ukuthi: “Okomileyo uNkulunkulu wakubiza ngokuthi umhlaba, nokuqoqeka kwamanzi wakubiza ngokuthi ulwandle: uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Okungukuthi, kwase kukhona umhlaba nezilwandle kule ndawo, umhlaba nezilwandle kwehlukaniswa. Ukuvela kwalezi zinto ezintsha kwalandela umyalelo womlomo kaNkulunkulu, “kwaba njalo.” Ingabe imibhalo ichaza uNkulunkulu ephansi phezulu ngesikhathi Enza lokhu? Ingabe imchaza Yena ngokuthi wayenza umsebenzi wezikhwepha? Ngakho-ke konke lokhu kwenziwa kanjani nguNkulunkulu? UNkulunkulu wazenza kanjani ukuthi zonke lezinto zakheke. Ngokusobala, uNkulunkulu wasebenzisa amazwi ukwenza konke lokhu, ukudala lokhu sekukonke.

Kulezi zindima ezintathu ezingaphezulu, sifunde ngokwenziwa kwezinto ezintathu ezinkulu. Lezo zinto ezintathu ezinkulu zavela, zenzeka, ngamazwi kaNkulunkulu, futhi kungenxa yamazwi Akhe ukuthi, ngokulandelana, zavela phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Ngakho kuyabonakala ukuthi “uNkulunkulu uyakhuluma, bese kwenzeka; Uyayala, bese kuma ngqi” akuwona amazwi ayize. Lobu bukhona bukaNkulunkulu buyafakazeleka umzuzu nomzuzu lapho imicabango iqala, futhi uma uNkulunkulu evula umlomo Wakhe ekukhuluma, ubukhona Bakhe bubonakala ngokuphelele.

Asiqhubekele emushweni wokugcina wale ndima: “UNkulunkulu wathi, umhlaba mawuveze utshani, nemifino ethela imbewu, nemithi yezithelo ethela izithelo ngezinhlobo zayo, ekuyo imbewu yayo, emhlabeni, kwaba njalo.” Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma zonke lezi zinto zenzeka zabakhona kulandela imicabango kaNkulunkulu, ngokuphazima kweso, izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezintengentengezayo ezincanyana zaqala ukuveza amakhanjana azo enhlabathini, nangaphambi kokuthi zizithintithe amanembe enhlabathi emizimbeni yazo, zase zivayizelana ngentokozo zibingelelana, zinqekuza, zimamatheka emhlabeni. Zabonga uMdali ngokuphila ayeziphe kona, zamemezela emhlabeni ukuthi zaziyingxenye yezinto zonke, nokuthi zaziyonikela izimpilo zazo (izitshalo) ukubonakalisa igunya lo Mdali. Lapho amazwi kaNkulunkulu ekhulunywa, izwe laklabusa futhi laba luhlaza, yonke inhlobo yemifino eyayingathandwa umuntu yaqhibuka yavela enhlabathini, kanti izintaba namathafa kwagcwala kwachichima izihlahla namahlathi… Lo mhlaba owawungatheli lutho, lapho okwakukade kungekho ngisho okuncane okukhomba impilo, wembozwa ngokushesha ngobuningi botshani, izithombo kanye nezihlahla futhi wachichima izinto eziluhlazana…. Amakha otshani nephunga elimnandi le nhlabathi kwasabalala emoyeni, nezinhlobonhlobo zezitshalo zaphefumula zihambisana nokuzungeza komoya, futhi kwaqala inqubo yokukhula. Khona manjalo, ngenxa yamazwi kaNkulunkulu futhi kulandela imicabango kaNkulunkulu, zonke izihlahla zaqala imijikelezo yokuphila engapheli. Lapho zikhula khona, ziqhakaze, zithele izithelo futhi zande. Zaqala zalandele ngokungaphazami izinkambo zazo zempilo, futhi zaqala zadlala izindima zazo phakathi kwazo zonke izinto…. Zonke zazalwa, futhi zaphila, ngenxa yamazwi oMdali. Zazizothola ukuhlinzekwa nokondliwa nguMdali, futhi zisimame ziphile noma kunzima emagumbini wonke ezwe ukuze zikhombise igunya namandla oMdali, futhi zazizokhombisa amandla okuphila ezaphiwa wona uMdali…

Impilo yoMdali iyamangalisa, imicabango Yakhe iyamangalisa, kanti negunya Lakhe liyamangalisa, ngakho, kwathi lapho amazwi Akhe ephimiswa, umphumela ekugcineni kwaba ukuthi, “kwaba njalo.” Ngokusobala, uNkulunkulu akadingi ukusebenza ngezandla Zakhe uma Enza; umane asebenzise imicabango Yakhe ukuyala, kanye namazwi Akhe ukuyala, futhi ngale ndlela izinto ziyenzeka. Ngalolusuku, uNkulunkulu waqoqela amanzi ndawonye endaweni eyodwa, wenza umhlaba owomile ukuthi uvele, emuva kwalokho wabe esedala ukuthi utshani buhlume emhlabeni, kwase kukhula imifino ethela imbewu, nemithi ethela izithelo, futhi uNkulunkulu wayihlela ngayinye ngohlobo lwayo, futhi wadala ukuthi ngayinye kube kuyo imbewu yayo. Konke lokho kwenzeka ngemicabango kaNkulunkulu nemiyalo yamazwi kaNkulunkulu, futhi ngayinye yavela, omunye emuva komunye, kulo mhlaba omusha.

Kwathi engakawuqali umsebenzi Wakhe, uNkulunkulu wayenomfanekiso walokho ayefuna ukukwenza engqondweni Yakhe, futhi kwathi lapho uNkulunkulu eqala ezenza lezi zinto, okwenzeka ngesikhathi uNkulunkulu evula umlomo Wakhe ukukhuluma ngokuqukethwe yilo mfanekiso, izinguquko ezintweni zonke zaqala ukwenzeka ngenxa yegunya namandla kaNkulunkulu. Ngaphandle kokubheka ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani noma walisebenzisa kanjani igunya lakhe, konke kwenzeka isinyathelo ngesinyathelo ngokohlelo lukaNkulunkulu futhi ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, futhi izinguquko ezenzeka isinyathelo ngesinyathelo zenzeka phakathi kwezulu nomhlaba ngenxa yamazwi negunya likaNkulunkulu. Zonke lezi zinguquko nezehlakalo zakhombisa igunya lo Mdali, nokuba yisimangaliso nobukhulu bamandla bempilo yoMdali. Imicabango Yakhe akuyona elula nje, noma umfanekiso ongenalutho, kodwa igunya elinobungqabavu nomdlandla omangalisayo, futhi zingamandla okudala zonke izinto zishintshe, zitholakale futhi, zenziwe kabusha, futhi zibhujiswe. Futhi ngenxa yalokhu zonke izinto zenzeka ngenxa yemicabango Yakhe, kanti futhi ngaso leso sikhathi, ziyenzeka ngenxa yamazwi omlomo Wakhe….

Ngaphambi kokuba zonke izinto zivele, emicabangweni kaNkulunkulu uhlelo oluphelele lwenziwa kudala, futhi umhlaba omusha wenziwa kudala. Nakuba ngosuku lwesithathu kwavela zonke izinhlobo zezihlahla emhlabeni, uNkulunkulu wayengenaso isizathu sokumisa izinyathelo zendalo Yakhe; Wayehlose ukuqhubeka akhulume amazwi Akhe, ukuqhubeka ukudalwa kwayo yonke into entsha. Wayekhuluma, wayekhipha imiyalo Yakhe, futhi akhombise igunya Lakhe futhi abonakalise amandla Akhe, futhi Walungiselela yonke into ayekade ehlele ukuyilungiselela zonke izinto nesintu Ayehlose ukusidala…

Ngosuku Lwesine, Izinkathi, Izinsuku, kanye Neminyaka yeSintu Yavela lapho uNkulunkulu Ekhombisa Igunya Lakhe Futhi

UMdali wasebenzisa amazwi Akhe ukufeza uhlelo Lwakhe, futhi ngale ndlela wachitha izinsuku ezintathu zohlelo Lwakhe. Kulezi zinsuku ezintathu, uNkulunkulu Akazange abonakale ezikhandla, noma ecobekile ukukhathala; esikhundleni salokho, Wachitha izinsuku ezintathu eZinhle kakhulu zoHlelo lwakhe, futhi wenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuguqulwa komhlaba kakhulu impela. Umhlaba omusha sha wavela ngaphambili kwamehlo Akhe, futhi isiqeshana ngesiqeshana, umfanekiso omuhle owawukade uvaleleke emicabangweni Yakhe wembulwa ekugcineni emazwini kaNkulunkulu. Ukuvela kwento entsha ngayinye kwakungathi ukuzalwa kosana, futhi uMdali wathokozela umfanekiso owawukade usemicabangweni Yakhe, kodwa owawusuphiwe ukuphila. Ngalesi sikhathi inhliziyo Yakhe yathola ukwaneliseka okukhulu, kodwa uhlelo Lwakhe lwalusanda kuqala nje. Ngokuphazima kweso usuku olusha lwabe selufikile—futhi kwabe kuyini ikhasi elilandelayo ohlelweni lo Mdali? Wathini? Futhi walikhombisa kanjani igunya Lakhe? Futhi, ngasolesosikhathi yiziphi izinto ezintsha ezafika kulo mhlaba omusha? Silandela ukuqondisa koMdali, amehlo ethu awela osukwini lwesine lokudala koMdali izinto zonke, usuku olwabe lungesinye isiqalo esisha. Vele, kuMdali, kwabe ngokungangabazeki kungolunye usuku olumangalisayo, nolunye usuku olubaluleke ngendlela emangalisayo esintwini sanamuhla. Kwabe, phela, kungusuku olunesigqi esingenakulinganiswa nalutho. Lwalumangalisa kanjani, lwalubaluleke kanjani, lwawunesigqi esingenakulinganiswa kanjani? Asiqale silalele amazwi akhulunywa nguMdali….

“UNkulunkulu wathi, Makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku, zibe yizibonakaliso zezinkathi, nezezinsuku, nezeminyaka, zibe yizinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni” (Gen 1:14-15). Lokhu kwabe kungokunye ukukhonjiswa kwegunya likaNkulunkulu okwabonakala kulokho okudaliwe kulandela ukudala Kwakhe umhlaba owomile nezihlahla kuwona. KuNkulunkulu, isenzo esinjengalesi sasilula ngokufanayo, ngoba uNkulunkulu unamandla amakhulu; uNkulunkulu uthembekile kulokho Akushilo, futhi izwi Lakhe lizofezeka. UNkulunkulu wayala ukukhanya ukuthi kuvele ezulwini, kanti lokukhanya akukhanyi nje esibhakabhakeni nase mhlabeni kodwa futhi kwasebenza njengezimpawu zemini nobusuku, izikhathi zonyaka, izinsuku, kanye neminyaka. Ngale ndlela, lapho uNkulunkulu ekhuluma amazwi Akhe, zonke izenzo uNkulunkulu ayefisa zenzeke, zafezeka ngendlela uNkulunkulu aziqonda ngayo futhi ngendlela uNkulunkulu amise ngayo.

Ukukhanya ezulwini izinto esibhakabhakeni ezikhipha ukukhanya; zingasikhanyisa isibhakabhaka, futhi zingakhanyisa izwe nezilwandle. Kuzungeza ngesigqi nokuphindaphinda okuyalwe nguNkulunkulu, kukhanyisa izinkathi ezehlukene ezweni, ngale ndlela ukujikeleza okuphindaphindiwe kokukhanya kudala imini nobusuku ukuthi kuvele empumalanga nasentshonalanga nezwe, futhi akulona uphawu lobusuku nemini kuphela, kodwa lokujikeleza okuhlukehlukene kubonisa imikhosi kanye nezinsuku ezikhethekile ezehlukehlukene zesintu. Kuhambisana ngokuphelele futhi nezikhathi zonyaka-intwasahlobo, ihlobo, ikwindla, nobusika—okukhishwe nguNkulunkulu, futhi okuthi sekuhlanganiswe nokukhanya kusebenze ngokuvumelana njengeziboniso ezenzeka njalo futhi ezinembayo zezinkathi zenyanga, izinsuku kanye neminyaka yesintu. Nakuba kwaba ngemuva kokuqalwa kokulima lapho isintu saqala ukuqonda nokuhlangabezana nokuhlukana kwezinkathi zenyanga, izinsuku kanye neminyaka okwenziwa ukukhanya okudalwe nguNkulunkulu. Empeleni izinkathi zenyanga, izinsuku kanye neminyaka eqondwa ngumuntu namhlanje, kwaqala ukuvela kudala ngosuku lwesine lokudalwa kwezinto zonke nguNkulunkulu, kanti futhi nokujikeleza okudedelanayo kwentwasahlobo, ihlobo, ikwindla, kanye nobusika okwenzeka kumuntu kwaqala kudala ngosuku lwesine lokudalwa kwezinto zonke nguNkulunkulu. Ukukhanya okwadalwa nguNkulunkulu kwenza umuntu akwazi ukuhlukanisa njalo, ngokucophelela, nangokucacile phakathi kobusuku nemini, aphinde abale izinsuku, futhi akwazi ukugcina ukulandelana kwezinkathi zenyanga, neminyaka. (Usuku lwenyanga egcwele kwabe kungukuphelela kwenyanga eyodwa, kusuka kulokho umuntu wayazi ukuthi ukukhanyisa kokukhanya kwakungukuqala kokujikeleza okusha; usuku lwenyanga egamenxe kwabe kungukuphelela kwengxenye eyodwa yenyanga, okwakutshela umuntu ukuthi inkathi yenyanga entsha yayiqala, kusukela kulokho kwakungaqondakala ukuthi zabe zizingaki izinsuku nobusuku enkathini yenyanga, nokuthi zazizingaki izinkathi zenyanga kwisizini, nokuthi ayemangaki amasizini onyakeni, futhi konke kwakubonakaliswa njalo.) Ngakho umuntu wayekwazi ukugcina ukulandelana kwezinkathi zenyanga, izinsuku, kanye neminyaka okwakukhonjiswa ukujikajika kokukhanya. Kusukela kuleso sikhathi kuqhubeka, isintu nezinto zonke zaphila ngokungazi phakathi kokushintshashintshana okuhlelekile kobusuku nemini nokushintshashitshana kwezinkathi zonyaka okwakudalwa ukujikajika kokukhanya. Yilokhu ukubaluleka kokudalwa kokukhanya ngosuku lwesine nguMdali. Ngokufanayo, izinhloso nokubaluleka kwale senzo soMdali kwakungenakuhlukaniswa negunya namandla Akhe. Ngakho-ke, ukukhanya okudalwe nguMdali, nosizo okwakuzokuletha ngokushesha kumuntu kwakungobunye ubuciko ekusebenziseni igunya lo Mdali.

Kulo mhlaba omusha, lapho isintu sasingakaveli, uMdali wayesehlele “ubusuku nemini,” isibhakabhaka,” “izwe nezilwandle,” “utshani, imifino kanye nezinhlobonhlobo zemithi,” kanye “nezinkanyiso, izinkathi, izinsuku neminyaka” okwakuhlelelwe isidalwa esisha Yena ayezosidala maduzane. Igunya namandla oMdali avezwa ngento ngayinye entsha ayidalayo futhi amazwi Akhe nokuphumelela kwakhe kwenzeka ngesikhathi esisodwa, ngaphandle ngisho kwephutha elincane futhi nangaphandle ngisho kwesikhawu esincane. Ukuvela nokuzalwa kwazo zonke lezi zinto ezintsha kwakungubufakazi begunya namandla oMdali: Usho afane nezwi Lakhe, futhi izwi Lakhe lizofezeka, kanti futhi lokho okufezekile kuhlala ingunaphakade. Leli qiniso alikaze liguquke: lalinjalo kudala, lisenjalo namanje, futhi liyobanjalo ingunaphakade. Uma uphinda ubheka la mazwi ombhalo, azwakala emasha kuwena? Ukutholile okuqukethwe yiwo okusha, futhi wavumbulula izinto ezintsha? Yingoba izenzo zoMdali ziyishukumisile inhliziyo yakho, futhi zaqondisa indlela yokwazi kwakho igunya namandla Akhe, futhi zavula umnyango wokuqonda kwakho uMdali, futhi izenzo negunya Lakhe kunike ukuphila phezu kwalamazwi. Ngakho kula mazwi umuntu usebone ukuvezwa kwegunya lo Mdali okungokoqobo nokucacile, waphinde wafakazela ubukhulu boMdali, futhi wabona nokumangalisa kwegunya namandla oMdali.

Igunya namandla oMdali adala isimanga ngezimanga, futhi Udonsa amehlo omuntu, bese umuntu angabinakho angakwenza ngaphandle kokunkema ekhungathekile izenzo ezikhexisa umlomo eziphuma ekusebenziseni igunya Lakhe. Amandla Akhe angavamile aletha intokozo ngokuphindaphindiwe, bese umuntu esala emangele futhi egcwele intokozo, aphinde akhexe ukumazisa nokumthanda, ashaqeke, futhi ahalalise; okudlula lokho, umuntu uthintekile ngokusobala, futhi kwakheka kuye ukuhlonipha, ukumdumisa kanye nokuzwana. Igunya nezenzo zoMdali zinomthelela omkhulu kumoya womuntu, futhi ziyawuhlanza umoya womuntu, futhi Ngaphezu kwalokho, ziwenelise umoya womuntu. Yonke imicabango Yakhe, wonke amazwi Akhe, kanye nakho konke ukwembulwa kwegunya Lakhe kungubuciko phakathi kwezinto zonke, futhi kungumsebenzi omkhulu okufanele kakhulu ukuqonda nolwazi lwesintu esidaliwe. Uma sibala zonke izidalwa ezidalwe ngamazwi oMdali, imimoya yethu iyadonseleka esimangalisweni esingamandla kaNkulunkulu, futhi sizithola silandela izinyathelo zoMdali ukuya osukwini olulandelayo: usuku lesihlanu sokudalwa kwezinto zonke.

Masiqhubeke sifunde umBhalo indima ngendima, njengoba sibuka eminye imisebenzi yoMdali.

Ngosuku Lwesihlanu Ukuphila Okungezakhiwo Eziningi Nezahlukehlukene Kuveza Igunya lo Mdali Ngezindlela Ezehlukene.

UmBhalo uthi, “UNkulunkulu wathi, Amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo, kundize izinyoni phezu komhlaba emkhathini wezulu. UNkulunkulu wadala imikhomo emikhulu nezilwane zonke eziphilayo ezihambayo, amanzi agcwala zona ngezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngezinhlobo zazo: UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle” (Gen. 1:20-21). UmBhalo uyasitshela ngokucacile ukuthi, ngalolu suku, uNkulunkulu wadala izilwane emanzini kanye nezinyoni zasemkhathini, okungukuthi Wadala izinhlobonhlobo zezinhlanzi nezinyoni, wazihlela ngezinhlobo zazo. Ngale ndlela, umhlaba, izibhakabhaka, kanye namanzi kwanothiswa ngendalo yaNkulunkulu….

Ngesikhathi amazwi kaNkulunkulu ekhulunywa, ukuphila okusha nokuncwaba, ngakunye kunesakhiwo esihlukile, ngokuphazima kweso, kwavela kuphila phakathi kwamazwi oMdali. Kwaqhamuka emhlabeni kududulana kufuna indawo, kugxuma, kutshakadula injabulo…. Izinhlanzi ezinhlobo zonke zahlamba emanzini, izikhuphashe (uhlobo lwenhlanzi olunezinzipho) zakhula zaphuma ezihlabathini, izilwane ezinamazinga, ezinamagobongo, kanye nezingenamugogodla zakhula ngokuphuthuma zinezakhiwo ezehlukene, noma zinkulu noma zincane, zizinde noma zimfushane. Ngokunjalo izinhlobonhlobo zemithi ekhula emanzini olwandle yaqala ukukhula ngamandla, intengantenga ihambisana nokunyakaza kwezidalwa ezinhlobonhlobo zasemanzini, ishona phansi ishona phezulu, igqugquzela amanzi ami ndawonye, ongathi ithi, Phaphama! Letha abangane bakho! Ngoba awusoze ube wedwa nanini! Kusukela ngomzuzu lapho izilwane eziphilayo nezinhlonhlobo zavela emanzini, isidalwa esisha ngasinye saletha umdlandla namandla emanzini ayekade ethule isikhathi eside kakhulu futhi sangenisa inkathi entsha…. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka, zasondela ndawonye ngokukhosela, zachithisana isizungu, futhi azizange zinikane amaqhuzu. Amanzi ayekhona ngenxa yezidalwa ezikuwo, ondla isidalwa ngasinye esihlala kuwo, futhi nesidalwa ngasinye sasiphila ngenxa yamanzi ngoba amanzi ayesondla. Sonke isidalwa sasinika ukuphila kwesinye, ngasinye, futhi ngendlela efanayo, sasifakazela ukumangalisa nobukhulu bendalo yoMdali, kanye namandla angedlulwa yilutho egunya lo Mdali….

Njengoba ulwandle lwalungasathule, ngokunjalo ukuphila kwaqala kwagcwala izibhakabhaka. Ngayinye ngayinye, izinyoni, ezinkulu nezincance, zandizela phezulu emkhathini zisuka phansi. Hhayi njengezidalwa zasolwandle, zazinamaphiko nezimpaphe kumboze imizimba yazo emincanyana nemihle. Zabhakuzisa amaphiko, ngokuziqhenya nokuzidla zikhombisa izimpaphe zazo ezinhle kanye nomsebenzi namakhono azo akhethekile ezazikade ziwanikwe uMdali. Zakhuphuka ngokukhululeka, futhi ngobuciko zishona le nale phakathi kwezulu nomhlaba, zinqamula izimfunda ezinotshani namahlathi…. Zaziyizithandwa zasemoyeni, ziyizithandwa zazo zonke izinto. Ngokushesha zazizokuba ukuxhumana phakathi kwezulu nomhlaba, futhi zidlulise imiyalezo ezintweni zonke…. Zahlabelela, zashona le nale ngentokozo, zaletha ukuhalalisa, uhleko, nokukhangeka kulo mhlaba owawukade ungenalutho…. Zasebenzisa ukuhlabelela kwazo okucacile nokumnandi, zasebenzisa amazwi asezinhliziyweni zazo ukudumisa uMdali ngempilo ayezinike yona. Zadansa ngekwenama ukukhombisa ukupheleliswa nokumangalisa kwendalo yoMdali, futhi zazinikele zonke izimpilo zazo ukufakazela igunya lo Mdali ngempilo ekhethekile ayeziphe zona.

Kwakungakhathaliseki noma zazisemanzini, noma emkhathini, ngomyalo woMdali, le ngxubevange yezinto eziphilayo yabe ikhona ezimisweni ezehlukene zempilo, futhi ngomyalo woMdali, zaqoqana ndawonye ngezinhlobo zazo ezehlukene—futhi lo mthetho, lo mgomo, wawungenakushintshwa yinoma iziphi izidalwa. Azizange zilokothe zeqe ngaphesheya kwemingcele ezazibekelwe yona nguMdali, kanti futhi zazingakwazi ukukwenza lokho. Njengoba kwakumiswe nguMdali, zaphila zaphinde zanda, futhi zalandela ngokuqikelela umzila wempilo nemithetho ebekelwe zona nguMdali, futhi zagcina ngokuqaphela imiyalo Yakhe kanye nezimemezelo nemiyalo yasezulwini azinika yona, kusukela ngaleso sikhathi kuze kube yinamhlanje. Zaxoxa noMdali ngendlela yazo ekhethekile, futhi zaze zayazisa inhloso yoMdali futhi zayilalela imiyalo Yakhe. Akukho nasinye esake sona igunya lo Mdali, futhi nobukhosi Bakhe nokuphatha phezu kwazo kwenzeka emicabangweni Yakhe; awekho amazwi Akhishwa, kodwa igunya okwakungelo Mdali yena yedwa lalawula zonke izinto ngokuthula okwakungenaso isidingo sokusebenzisa ulimi, lokhu futhi okwakuhlukile esintwini. Ukusebenzisa igunya Lakhe ngale ndlela ekhethekile kwaphoqa umuntu ukuthi athole ulwazi olusha, futhi enze incazelo entsha ngegunya eliyingqayizivele lo Mdali. Lapha, kufanele nginitshele ukuthi ngalolu suku olusha, ukusebenza kwegunya lo Mdali kwaphinde kwakhombisa ukuba yingqayizivele koMdali.

Ngokulandelayo, asibheke umusho wokugcina wale ndima yomBhalo: “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Ingabe ucabanga ukuthi lokhu kusho ukuthini? Lapha, siqabuka sibona imizwa kaNkulunkulu. UNkulunkulu wabuka zonke izinto ayezidalile zivela futhi zisimama ngenxa yamazwi Akhe, futhi ziqala ukushintsha kancane kancane. Kulesi sikhathi, wayenelisekile uNkulunkulu ngezinto ezinhlobonhlobo ayezenzile ngamazwi Akhe, kanye nezenzo ezehlukehlukene ayephumelele ukuzenza? Impendulo ukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Ubonani lapha? Kumele ukuthini ukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle”? Kuwuphawu lwani? Kusho ukuthi uNkulunkulu waba namandla nobuhlakani bokufeza lokho ayekade ekuhlosile futhi wakumisa, ukufeza izinjongo ayehlele ukuzifeza. Lapho uNkulunkulu eseqedile umsebenzi ngamunye, wezwa ezisola? Impendulo kuseyilokhu “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Ngamanye amazwi, akukhona nje ukuthi akazange Azizwe Ezisola, kodwa esikhundleni salokho, wayenelisekile. Kuchaza ukuthini ukuthi, Akazange azisole? Kusitshela ukuthi isu likaNkulunkulu liphelelisiwe, ukuthi amandla nobuhlakani Bakhe buphelelisiwe, nokuthi ukupheleliswa okungaka kungenzeka ngenxa yegunya Lakhe kuphela. Uma umuntu enza umsebenzi othile, angakwazi, njengoNkulunkulu ukubona ukuthi kuhle? Kungenzeka ukuthi konke okwenziwa umuntu kufeze ukupheleliswa? Umuntu angayenza into kanye futhi ime ingunaphakade? Njengoba umuntu esho, “ayikho into ephelelisiwe, ingcono kuphela,” ayikho into umuntu ayenzayo engapheleliswa. Kwathi lapho uNkulunkulu ebona ukuthi konke akwenzile nakufezile kwakukuhle, konke okwenziwe uNkulunkulu kwamiswa ngamazwi Akhe, okungukuthi, lapho “uNkulunkulu ebona ukuthi kuhle,” konke lokhu Ayekwenzile kwathatha isimo esingenakuguqulwa, kwahlelwa ngokohlobo lwako, kwanikwa isikhundla, inhloso, nomsebenzi ongaguquki, ngaleso sikhathi kuze kube ingunaphakade. Ngaphezu kwalokho, iqhaza lazo (zonke izinto Ayezidalile) phakathi kwezinto zonke, nohambo ekwakufanele ziluthathe ngesikhathi sokuphatha kukaNkulunkulu izinto zonke, kwasekumisiwe uNkulunkulu, futhi kungena kuguqulwa. Lona umthetho wasezulwini owabekwa nguMdali ezintweni zonke.

“UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle,” la mazwi alula futhi angathakaselwa ngokwanele, avame ukuzitshwa, ngamazwi omthetho wasezulwini nesimemezelo sasezulwini esinikwe zonke izidalwa nguNkulunkulu. Angokunye ukubonakaliswa kwegunya lo Mdali, okungokoqobo, futhi okujulile. Ngamazwi Akhe, uMdali Akazange kuphela Akwazi ukuzuza konke Ayezimisele ukukuzuza, nokufeza konke lokho Ayezimisele ukukufeza, kodwa wayelawula ezandleni Zakhe konke Ayekudalile, futhi Abuse zonke izinto Ayekade ezenze ngegunya Lakhe, futhi, ukudlula lokho, konke kwakuhlelekile futhi kwenzeka njalo. Zonke izinto zaziphila futhi zife ngezwi Lakhe, futhi ngaphezu kwalokho, ekhonweni Lakhe, ukwenza unomphela, zonke izinto Ayezozidala ohlelweni Lwakhe ukuthi zivele futhi zibe khona emhlabeni owenziwe nguye ngesakhiwo esiphelelisiwe, nesimo sokuphila esiphelelisiwe, kanye nendima ephelelisiwe. Ngakho-ke kwabonakaliswa ngendlela ebonisayo ukuthi imicabango yoMdali yayingancikile kunoma iziphi izingqinamba, yayingavinjelwa isikhathi, isikhala, noma indawo. Njengegunya Lakhe, ubuyena boMdali buyahlala bungaguquki ingunaphakade. Igunya Lakhe liyohlala limile futhi liwuphawu lo buyena obuyingqayizivele, futhi igunya Lakhe liyohlala likhona eceleni kobuyena!

Ngosuku Lwesithupha, uMdali uYakhuluma kanti Uhlobo Ngalunye Lwezidalwa Eziphilayo Engqondweni Yakhe, Ziyavela, Zilandelana

Ngokungabonakali, umsebenzi woMdali wokwenza zonke izinto wawukade uqhubeka izinsuku eziyisihlanu, ekwathi ngokushesha emuva kwazo, uMdali wemukela usuku lwesithupha lokudala zonke izinto. Lolu suku lwabe lungesinye isiqalo esisha, nolunye usuku olumangalisayo. Labe liyini-ke icebo lo Mdali ngalobu busuku obandulela usuku olusha? Ingabe iziphi izidalwa ezintsha ayezozidala, Wabe ezodala? Lalela, lelo phimbo lo Mdali….

“UNkulunkulu wathi, Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo, izinkomo, nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo,” kwaba njalo. UNkulunkulu wazenza izilo zomhlaba ngezinhlobo zazo, nezinkomo ngezinhlobo zazo, nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle” (Gen 1:24-25). Lokhu, kufaka ziphi izidalwa eziphilayo? Imibhalo ithi: izinkomo, kanye nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo. Okungukuthi, ngalolu suku kwakungeve kukhona zonke izinhlobo zezidalwa eziphilayo phezu komhlaba, kodwa zonke zazihlelwe ngohlobo, ngokunjalo, futhi, “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.”

Njengasezinsukwini ezinhlanu ezedlule, ngephimbo elifanayo, ngosuku lwesithupha uMdali wayaleza ukuzalwa kwezidalwa eziphilayo ayezifisa Yena, nokuthi zavela emhlabeni, ngasinye ngohlobo lwazo. Uma uMdali esebenzisa igunya Lakhe awekho amazwi awakhulumela ize, ngakho-ke, ngosuku lwesithupha, isidalwa esiphilayo ngasinye Ayehlose ukusidala savela ngesikhathi esifanele. Njengoba uMdali washo “Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo,” ngokuphazima kweso, umhlaba wagcwala ukuphila, futhi phezu komhlaba kwavela masishane umphefumulo wezinhlobo ngezinhlobo zezidalwa eziphilayo…. Ehlane elinotshani olu luhlaza, izinkomo ezikhuluphele, zitshikizisa imisila ngapha nangapha, zavela ngokulandelana, izimvu ezikhalayo zaqoqana zaba imihlambi, namahhashi ayiyizelayo aqala ukugabavula…. Ngokuphazima kweso, odedangendlale bezimfunda ezinotshani baqhuma bachichima ngokuphilayo…. Ukuvela kwale mfuyo enhlobonhlobo kwakubukeka kahle ezindaweni zotshani ezinokuthula, futhi kwaletha ubungqabavu obungenamkhawulo…. Zaziyoba abangane bezindawo ezinotshani, nobasi bezindawo ezinotshani, enye incike kwenye; ngakho futhi zaziyoba abaqaphi nabagcini balezi zindawo, okwakuzoba indawo yazo yokuhlala unomphela, futhi eyayizozihlinzeka ngakho konke ezikudingayo, umthombo wokondleka kwaphakade kwezimpilo zazo….

Ngalolo suku okwavela ngazo lezinhlobonhlobo zezinkomo, ngezwi lo Mdali, ubuningi bezilokazana bavela nabo, bulandelana. Nakuba zabe ziyizidalwa eziphilayo ezincane kunazo zonke izidalwa, amandla azo okuphila ayeselokhu eyindalo emangalisayo yoMdali, futhi aziphuzanga kakhulu ukufika. Ezinye zabhakuzisa amaphiko azo amancanyane, kwathi ezinye zakhasa kancane; ezinye zagcogcoma zagxuma, ezinye zazidiyazela; ezinye zathutheleka ziya phambili, kwathi ezinye zashesha ukuhlehlela emuva; ezinye zakekela, ezinye zagcogcoma ziyaphansi naphezulu…. Zonke zaziphansi phezulu zizama ukuthola amakhaya azo: Ezinye zaphusha zayongena otshanini, ezinye zaqala ukumba imigodi emhlabathini, ezinye zandiza phezulu emithini, zacasha emahlathini…. Nakuba zazizincane, zazingazimisele ukumela ukuhlushwa indlala futhi emuva kokuthola amakhaya azo, zaphuthuma ukuyofuna ukudla ukuze zidle. Ezinye zagibela otshanini ukudla imicu yabo ethambile, ezinye zafuqela imithamo yomhlabathi zayifaka eziswini zazo, zidla ngomkhulu umfutho nentokozo (kuzona, ngisho umhlabathi uyisibiliboco esihlwabusile); ezinye zazicashe ehlathini, kodwa azizange zime ukuze ziphumule, njengoba okusamanzi phakathi kwamaqabunga asulekile aluhlaza ngokufiphele, azinika isidlo esimnandi…. Emuva kokuthi sezisuthi, izilokazane azizange ziyeke ezazikwenza; nakuba zazizincane ngomzimba, zazinomdlandla omangalisayo nokugxumagxuma okungenamkhawu, ngakho ezidalweni zonke, zikhwishiza kunazo zonke, futhi zikhuthele kunazo zonke. Zazingakaze zivilaphe, futhi zazingakaze zizitike kokuphumula. Lapho sezisuthi, zaziqhubeka zisebenza imisebenzi yazo ngenxa yekusasa lazo, zimatasatasa ziphuthuma lapha nalaphaya ngenxa yekusasa lazo, ukuze zisinde ziphile…. Zazivungazela kancane amaculo aneminkenenezo nezigqi ezehlukene ukuzigqugquzela nokuzikhuthaza ukuthi ziqhubeke. Zongeza intokozo otshanini, emithini, kanye nomhlabathi uwonke, zenza usuku ngalunye, unyaka ngamunye, ubeyingqayizivele… Ngezilimi zazo futhi ngezindlela zazo, zadlulisa imibiko kuzo zonke izinto eziphilayo emhlabeni. Futhi zisebenzisa amandla okuphila kwazo, zabeka omaka kuzona zonke izinto, lapho zazishiya imikhondo khona… Zabe zazana kakhulu nomhlabathi, notshani, kanye namahlathi, futhi zaletha umdlandla nobungqabavu emhlabathini, otshanini, emahlathini, zaphinde zaletha imiyalo nezilokotho zoMdali ezintweni zonke eziphilayo….

Ihlo lo Mdali labuka zonke izinto ayekade Ezidalile, futhi kulo mzuzu, amehlo Akhe ama kancane emahlathini nezintaba, umqondo Wakhe uphenduka. Lapho amazwi Akhe ekhishwa, emahlathini acinene, nasezintabeni, kwavela uhlobo lwesidalwa esasingafani nezake zavela ngaphambili: “Kwakuyizilwane zasendle” ezazikhulunywe ngumlomo kaNkulunkulu. Nakuba zaziphuzile kakhulu ukufika, zanikina amakhanda azo, zatshikizisa imisila yazo, ngasinye sinobuso baso obuhlukile. Ezinye zazinesikhumba esinoboya, ezinye kungathi zinezembatho zempi, ezinye zaziveza amazinyo azo acijile, ezinye kwakungathi ziyamamatheka, ezinye zazinemiqala emide, ezinye zazinemisila emifushane, ezinye zazinolaka zingenakwesaba, ezinye zazibuka ongathi ziyesaba, ezinye zazigoba ukuze zidle utshani, ezinye zigcwele igazi ngasemilonyeni, ezinye zigxumagxuma ngemlenze emibili, ezinye zihambahamba ngezinselo ezine, ezinye zibuka le kude ngaphezu kwemithi, ezinye zazilinda emahlathini ukuze zihlasela ngokuzumisa, ezinye zabezifuna imihume ukuze ziphumule, ezinye zazigijima zitshakadula emathafeni, ezinye zizingela emahlathini…; ezinye zazibhonga, ezinye zihlaba umkhulungwane, ezinye zikhonkotha, ezinye zikhala…: ezinye zazisho nge-soprano, ezinye zibhodla, ezinye zinamaphimbo agcwele, ezinye zanamaphimbo acacile amnandi…; ezinye zabe zibukeka kambi, ezinye zizinhle, ezinye zazinyanyisa, ezinye zithandeka, ezinye zazisabisa, ezinye zikhohliseka ngendlela ethandekayo…. Zilandelana zeza ngaphambili. Uyazibona ziphefuzela, zikhululekile, zingenandaba nakancane nezinye, zingabukani ngisho nangeso …. Ngasinye sasinempilo ethile uMdali asinike yona, nobudlangudlangu bazo, nobubheva, zavela emahlathini nasezintabeni. Zazidelela uwonke wonke, ziqholosha ngokuphelele—ubani owazenza obasi bangempela basezintabeni nasemahlathini? Kusukela ngesikhathi ukuvela kwazo kumiswa uMdali, “zathatha ngokubanga” amahlathi, futhi “zathatha ngokubanga” izintaba, ngoba uMdali wayeseyibekile wayivala imingcele futhi wanquma isikalo sokuphila kwazo. Yizo zodwa ezabe zingamakhosi angempela ezintaba namahlathi, futhi yingakho zazinobudlavudlavu kangaka, zidelela kakhulu. Zazibizwa ngokuthi “izilwane zasendle” ngenxa nje yokuthi, ezilwaneni zonke, kwakuyizona ezazinobudlangudlangu, ziyizibheva futhi zingafuyeki. Wawungeke uzifuye, ngakho wawungeke uzigcine, uzikhulise, zazingena kuphila ngokuzwana nesintu noma zisebenzele isintu. Kwakungenxa yokuthi wawungeke uzigcine uziphathe, zazingeke zisisebenzele isintu, ingakho kwadingeka ukuthi ziphile ngokuqhelelana nesintu, futhi umuntu wayengeke aze asondele kuzo. Ingoba zaziphila kude ngokuqhelelana nesintu, futhi umuntu engenakusondela kuzo, ingakho zakwazi ukufeza umsebenzi ezaziwunikwe uMdali: ukuqapha izintaba namahlathi. Ubudlangudlangu bazo kwavikela izintaba namahlathi, futhi kwakungu kuvikeleka nesiqinisekiso esihle kakhulu sokuphila nokwanda kwazo. Ngesikhathi esifanayo, ubudlangudlangu bazo kwagcina futhi baqinisekisa ibhalansi phakathi kwezinto zonke. Ukufika kwazo kwaletha usizo nokusimama ezintabeni namahlathi; ukufika kwazo kwafaka umdlandla nobungqabavu obungenamkhawu ezintabeni namahlathi athule futhi angenalutho. Kusukela kulesikhathi kuqhubeka, izintaba namahlathi aba indawo yazo yokuhlala unomphela, futhi zazingasoze zize zilahlekelwe amakhaya azo, ngoba izintaba namahlathi avela futhi abakhona ngenxa yazo, nezilwane zasendle zazizokwenza umsebenzi wazo, ziphinde zenze konke ezazingakwenza ukuwalondoloza. Ngokunjalo, izilwane zasendle zazizogcina ngokuqikelela imiyalo yoMdali ukuthi zibambelele zigcine indawo yazo, futhi ziqhubeke zisebenzise lemvelo yazo yobulwane ukugcina ibhalansi phakathi kwazo zonke izinto ezibekwe nguMdali, nokukhombisa igunya namandla oMdali!

Ngaphansi Kwegunya lo Mdali, Zonke Izinto Ziphelelisiwe

Zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, kuhlanganiswe lezo ezazikwazi ukunyakaza nalezo ezazingakwazi ukunyakaza, njengezinyoni nezinhlanzi, njengemithi nezimbali, futhi kuhlanganiswe nemfuyo, izilokazana, kanye nezilwane zasendle ezenziwa ngosuku lwesithupha—zonke zazizinhle kuNkulunkulu, futhi, ngaphezu kwalokho, emehlweni kaNkulunkulu, zonke lezi zinto, ngokuhambisana nohlelo Lwakhe, zazifinyelele esicholweni sokupheleliswa, futhi zazifinyelele emazingeni uNkulunkulu ayefisa ukuwafeza. Isinyathelo ngesinyathelo, uMdali wenza umsebenze ayehlose ukuwenza ngokuhambisana nohlelo Lwakhe. Zilandelana, izinto ayehlose ukuzidala zavela, kanti ukuvela kwazo ngayinye, kwakukhombisa igunya lo Mdali, nokucaca kwegunya Lakhe, futhi ngenxa yalokucaciseka, zonke izilwane zazingenakwenza lutho ngaphandle kokubonga umusa woMdali, nokuhlinzeka koMdali. Njengoba izenzo ezimangalisayo zikaNkulunkulu zazibonakaliswa, lo mhlaba wakhukhumala, kancane kancane, ngazo zonke izinto uNkulunkulu ayezidalile, futhi waguquka ekubeni isiphithiphithi nobumnyama waba nokucaciseleka nokukhanya, wasuka ekubeni nokuthula okuthe cwaka, waba nokuphila okukhwishizayo nobungqabavu obungenamkhawulo. Phakathi kwazo zonke izinto zendalo, kusukela kwezinkulu kuya kwezincane, kusukela kwezincane kuya kwezincinyane, akukho okungadalwanga ngegunya namandla oMdali, futhi kwakunesidingo nokubaluleka okuyingqayizivele futhi okusemvelweni yaso, ukubakhona kwesilwane ngasinye. Akukhathaliseki umehluko ngokubunjwa nesakhiwo sazo, zazifanele ukuba zazenziwe uMdali ukuze zibekhona ngaphansi kwegunya lo Mdali. Ngesinye isikhathi abantu babona isilokazana, esibukeka kabi kakhulu, bese bethi, “Lesasilokazana simbi kakhulu, ngendlela yokuthi, ayikho indlela yokuthi into embi kanje yayingadalwa nguNkulunkulu—ayikho indlela yokuthi Wayengadala into embi kangaka.” Waze wanobuphukuphuku lowo mbono! Ekufanele bakusho ukuthi, “Nakuba lesi silokazane sisimbi kangaka, senziwa nguNkulunkulu, ngakho kufanele ukuthi sinomgomo waso ohlukile. Emicabangweni kaNkulunkulu, Wayehlose ukunika ukubukela ngakunye, nemsebenzi eyehlukehlukene, ezilwaneni eziphilayo ezinhlobonhlobo Azidalile. Ngakho ayikho into uNkulunkulu Ayidala, Ayenza ngobumba olufanayo. Kusukela ekubukekeni kwangaphandle kuya ekubunjweni ngaphakathi, kusuka emikhubeni yaso yokuphila kuya endaweni lapho sihlala khona—isilwane ngasinye sihlukile. Izinkomo zibukeka njengezinkomo, izimbongolo zibukeka njengezimbongolo, izinyamazane zibukeka njengezinyamazane, nezindlovu zibukeka njengezindlovu. Ungasho ukuthi isiphi esihle kunazo zonke, nesimbi kunazo zonke? Ungasho ukuthi isiphi esiwusizo kakhulu, nokuthi isiphi ubukhona baso obungenasidingo kakhulu? Abanye abantu bayayithanda indlela izindlovu ezibukeka ngayo, kodwa akekho osebenzisa izindlovu ukulima amasimu; abanye abantu bayayithanda indlela amabhubesi nezingwe ezibukeka ngayo, ngoba ukubukeka kwazo, kuhlaba umxhwele kunazo zonke izinto, kodwa ungakwazi ukuzigcina njengezilwane ezifuyiwe ezithandwayo?Ngamafushane, mayelana nezinto zonke, umuntu kufanele athobele umthetho woMdali, okungukuthi, athobele uhlelo olubekwe nguMdali ezintweni zonke; lesi isimo sengqondo esihlakaniphe kunazo zonke. Isimo sengqondo sokusesha, nokulalela izinhloso zasekuqaleni zoMdali, ukwemukela ngeqiniso nokuqiniseka ngomthetho woMdali. Kuhle kuNkulunkulu, ngakho isiphi isizathu umuntu anaso sokuthi asole?

Ngakho, zonke izinto ezingaphansi kwegunya lo Mdali zizodlala umculo omnandi nomusha ngenxa yobukhosi boMdali, zizoqala isandulelo esimangalisayo ngenxa yomsebenzi Wakhe wosuku olusha, kanti kulo mzuzu uMdali Naye uzovula ikhasi elisha emsebenzini Wakhe wokuphatha! Ngokomthetho wehlumela lasentwasahlobo, ukuvuthwa kwasehlobo, isivuno sasekwindla kanye nokukhweza nokugcina izinto kwasebusika okumiswe nguMdali, zonke izinto zizozwakala ngohlelo lo Mdali lokuphatha, futhi zizokwemukela usuku lwazo olusha, isiqalo esisha, nomzila wempilo omusha, futhi maduzane nje zizozala zilandelana unomphela ukuze zemukele usuku ngalunye ngaphansi kobukhosi begunya lo Mdali.

Azikho Izidalwa Ezidaliwe Nezingadalwanga Ezingathatha Ubuyena BoMdali

Kusukela lapho Aqala ukudala izinto zonke, amandla kaNkulunkulu aqala ukuvezwa, futhi aqala ukwembulwa, ngoba uNkulunkulu wasebenzisa amazwi ukudala zonke izinto. Akukhathaleki indlela Azidala ngayo, akukhathaleki ukuthi kungani azidala, zonke izinto zavela, zaphinde zasimama futhi zabakhona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, futhi lokhu yigunya eliyingqayizivele lo Mdali. Ngesikhathi isintu singakaveli emhlabeni, uMdali wasebenzisa amandla negunya Lakhe ukudala zonke izinto, ezidalela isintu, futhi wasebenzisa izindlela zakhe eziyingqayizivele ukulungisela isintu indawo yokuhlala efanelekile. Konke akwenza kwabe kuwukulungisela isintu, esase sizothola umphefumulo Wakhe. Okungukuthi, ngesikhathi esingaphambili kokudalwa kwesintu, igunya likaNkulunkulu lakhonjiswa ezilwaneni zonke ezihlukile esintwini, ezintweni ezinkulu njengamazulu, izinkanyiso, izilwandle, kanye nomhlaba, nakulezo ezincane njengezilwane nezinyoni, kanye nakuzona zonke izinhlobo zezilokazana nezilwanyane, okubandakanya namagciwane anhlobonhlobo angabonakali ngeso le nyama. Isilwane ngasinye sanikezwa ukuphila ngamazwi oMdali, zaphinde zasabalala ngasinye ngenxa yamazwi oMdali. Futhi ngasinye saphila ngaphansi kobukhosi boMdali ngenxa yamazwi oMdali. Noma zingawutholanga umphefumulo woMdali, zakhombisa ukuphila kanye nobungqabavu ezabunikwa uMdali ngezinhlobo ezihlukene zemfanekiso nezakhiwo; noma zingalitholanga ikhono lokukhuluma elaphiwa isintu nguMdali, ngasinye zanikwa indlela yokukhombisa ukuphila kwazo ezayinikwa nguMdali, futhi eyabe ihlukile olimini lomuntu. Igunya lo Mdali aliniki nje kuphela ubungqabavu bokuphila izinto eziphathekayo ezibonakala ongathi azinyakazi, ukuze zingaphinde zinyamalale, kodwa, ngaphezu kwalokho, linika isazela sokuzalana nokwanda kuzo zonke izilwane eziphilayo, ukuze zize zinganyamalali, futhi nokuthi, isizukulwane emuva kwesizukulwane, sidlulise imithetho nemigomo yokuphila esiyiphiwe uMdali. Indlela uMdali asebenzisa ngayo igunya Lakhe ayibambelele ngokuqina, kumbono o-macro (isiqalo sokuqonda esiphathelene nobukhulu) noma o-micro (isiqalo sokuqonda esiphathelene nobuncane), futhi ayiphoqelekile ukuba ibe uhlobo olu thile. Uyakwazi ukulawula ukusebenza komhlaba jikelele, futhi aphathe ngobukhosi phezu kokuphila nokufa kwezinto zonke, futhi ngaphezu kwalokho, uyakwazi ukuguqula zonke izinto ukuthi zisebenzele Yena. Uyakwazi ukuphatha konke ukusebenza kwezintaba, imifula, kanye namachibi, futhi abuse zonke izinto ezingaphakathi kuwo. Ngaphezu kwalokho, Uyakwazi ukuhlinzeka lokho okudingwa izinto zonke. Lokhu ukubonakaliswa kwegunya eliyingqayizivele lo Mdali phakathi kwezinto zonke ngaphandle kwesintu. Ukubonakaliswa okungaka akusikhona nje okwesikhathi sonke sempilo, kodwa akusoze kwanqamuka, noma kuphumule, futhi akunakuguqulwa noma koniwe ngumuntu noma into noma kwengezwe noma kwehliswe inoma ngumuphi umuntu noma into—ngoba akukho okungathatha indawo yobuyena boMdali, ngakho-ke igunya lo Mdali ngeke lithathelwe isikhundla yinoma yisiphi isidalwa esiphilayo, futhi ngeke litholwe inoma isiphi isidalwa esingadalwanga. Thatha izithunywa zikaNkulunkulu nezingelosi njengesibonelo. Azinawo amandla kaNkulunkulu, kungasaphathwa igunya lo Mdali, futhi isizathu sokuthi kungani zingenawo amandla negunya likaNkulunkulu, ukuthi azinabo ubukhona boMdali. Izidalwa ezingadalwanga, njengezithunywa zikaNkulunkulu nezingelosi, noma zikwazi ukwenza izinto ezithile zenzela uNkulunkulu, azikwazi ukumela uNkulunkulu. Noma zinawo amandla athile, umuntu angenawo, azinalo igunya likaNkulunkulu, azinalo igunya likaNkulunkulu ukudala zonke izinto, nokuyala zonke izinto, nokuphatha ngobukhosi phezu kwezinto zonke. Futhi ubungqayizivele bukaNkulunkulu akunakuthathelwa indawo yinoma isiphi isidalwa esingadalwanga, futhi ngokufanayo, igunya namandla kaNkulunkulu ngeke kuthathelwe indawo inoma isiphi isidalwa esidaliwe. EBhayibhelini, uke wafunda nganoma isiphi isithunywa sikaNkulunkulu esidala zonke izinto? Futhi kungani uNkulunkulu engazange athume noma isiphi sezithunywa noma izingelosi Zakhe ukuthi zidale zonke izinto? Ingoba bezingenalo igunya likaNkulunkulu, ngakho bezingenalo ikhono lokusebenzisa igunya likaNkulunkulu. Njengezidalwa zonke, zonke (izidalwa ezingadalwanga) zingaphansi kobukhosi boMdali, futhi ngaphansi kwegunya lo Mdali, ngakho ngendlela efanayo, uMdali nguNkulunkulu wazo, futhi unguMbusi wazo. Phakathi kwazo zonke—noma kungeziphethe noma ezisezingeni eliphansi, ezinamandla amakhulu noma amancane—akukho neyodwa engadlula igunya lo Mdali, ngakho, phakathi kwazo, akukho nesisodwa esingathatha ubuyena boMdali. Azisoze zabizwa ngokuthi uNkulunkulu, futhi azisoze zikwazi ukuba nguMdali. Lawa amaqiniso namaphuzu angeguqulwe!

Ngale ntshumayelo engaphezulu, singaqinisa sisho lokhu okulandelayo: uMdali noMbusi wezinto zonke, ingabe Yena unegunya eliyingqayizivele namandla ayingqayizivele, angabizwa ngokuthi uNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe? Okwamanje, ungezwa sengathi umbuzo onjena ujule kakhulu. Awukwazi, okwamanje, ukuwuqonda futhi awuqondi ingqikithi yawo, ngakho okwamanje uzwa sengathi kunzima ukuwuphendula. Uma kunjalo, ngizoqhubeka nentshumayelo yami. Okulandelayo, ngizokuvumela ubone izenzo zangempela zezingxenye eziningi zomthetho namandla kaNkulunkulu yedwa, ngale ndlela ngizokuvumela ukuthi uqonde ngeqiniso, unanele, futhi wazi ubungqayizivele bukaNkulunkulu, nokuthi kuchazwa ukuthini ngegunya eliyingqayizivele likaNkulunkulu.

2. UNkulunkulu Usebenzisa Amazwi Akhe Ukumisa Isivumelwano Nomuntu.

(Gen 9:11-13) Ngizakumisa isivumelwano sami nawe, akusayikubhujiswa nyama ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukuba achithe umhlaba. UNkulunkulu wathi, Lokhu kulu phawu lwesivumelwano engisenza phakathi kwami nani nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani kuze kube sezizukulwaneni zaphakade: ngizakumisa uthingo lwami emafwini, lube lu phawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba.

Emuva Kokudala Zonke Izinto, Igunya lo Mdali Liyafakazelwa futhi Liyabonakaliswa Futhi Ngesivumelwano Sothingo

Igunya lo Mdali lihlale libonakaliswa futhi lisebenza phakathi kwazo zonke izidalwa, futhi akabusi nje isiphetho sezinto zonke, kodwa futhi ubusa isintu, isidalwa esikhethekile asidala ngezandla Zakhe uqobo, futhi esinesakhiwo sokuphila esihlukile futhi esiphila ngohlobo lokuphila oluhlukile. Emuva kokwenza zonke izinto, uMdali akazange akhawuke, ukuveza igunya namandla Akhe; Kuye, igunya Ayephethe ngalo ubukhosi phezu kwezinto zonke nesiphetho sesintu sisonke, laqala ngokusemthethweni kuphela lapho isintu sasesizelwe ngokwempela esandleni Sakhe. Wayehlose ukuphatha isintu, futhi alawule isintu, Wayehlose ukusindisa isintu, wayehlose ukusizuza ngokweqiniso isintu, ukuzuza isintu esasingakwazi ukuphatha zonke izinto, futhi wayehlose ukuthi isintu esinjalo siphile phansi kwegunya Lakhe, futhi sazi igunya Lakhe, futhi silalele igunya Lakhe. Ngakho, uNkulunkulu waqala waveza igunya Lakhe ngokusemthethweni, phakathi kwabantu, esebenzisa amazwi Akhe, futhi waqala ukusebenzisa igunya Lakhe ukufeza amazwi Akhe. Impela, igunya likaNkulunkulu lakhonjiswa ezindaweni zonke ngalesi sikhathi sale nqubo; Ngimane ngakhetha izibonelo ezithile, ezaziwa kakhulu, ongakwazi ukuqonda ngazo futhi wazi ubungqayizivele bukaNkulunkulu, futhi uqonde ngegunya eliyingqayizivele likaNkulunkulu.

Kunokufana phakathi kwendima ekuGenesise 9:11-13 kanye nezindima ezingaphezulu eziphathelene nerekhodi lokudalwa komhlaba nguMdali, kodwa futhi kunomahluko. Yini efanayo? Ukufana kulele endleleni uNkulunkulu asebenzise ngayo amazwi ukwenza lokho ayehlose ukukwenza, futhi umehluko ukuthi le ndima iyingxoxo phakathi kwaNkulunkulu nomuntu, lapho amisa isivumelwano nomuntu, futhi watshela umuntu lokho okwakutholakala kulesivumelwano. Lokusetshenziswa kwegunya likaNkulunkulu kwafezwa ngesikhathi exoxa nomuntu, okungukuthi, ngaphambili kokudalwa kwesintu, amazwi kaNkulunkulu ayeyimiyalelo nokuthuma ngemilayezo, ayayikhishelwe izidalwa lezo ayehlose ukuzidala. Kodwa manje kwase kukhona umuntu ozozwa amazwi kaNkulunkulu, ngakho amazwi Akhe ayeyilokhu kokubili, ayeyingxoxo nomuntu kanye futhi nemiyalo nezeluleko kumuntu, futhi ngaphezu kwalokho, aye yimiyalelo elethwe kozo zonke izinto eziphethwe ngomthetho Wakhe.

Isiphi isenzo sikaNkulunkulu esibhalwe kule ndima? Kubhalwe ngesivumelwano uNkulunkulu asimisa nomuntu emuva kokubhubhisa Kwakhe umhlaba ngozamcolo, sitshela umuntu ukuthi uNkulunkulu wayengeke aphinde adale incithakalo enjalo phezu komhlaba, nokuthi, ukuze afeze lokho, uNkulunkulu wadala uphawu—ingabe lwabe luyini uphawu? Emibhalweni kuthiwa “Ngizakumisa uthingo lwami emafwini, lube wuphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba.” Lawa amazwi asekuqaleni akhulunywa uMdali esintwini. Lapho Esho lamazwi, uthingo lwavela phambili kwamehlo omuntu, lapho elulokhu lukhona kuze kube namhlanje. Wonke umuntu wake walubona uthingo olunjalo, futhi uma ulubona, uyazi ukuthi luvela kanjani? Isayensi ayikwazi ukukufakazela lokhu, noma ukuthola isisusa salo noma ukubona ukuthi lukuphi. Ingenxa yokuthi uthingo uphawo lwesivumelwano phakathi koMdali nomuntu; aludingi isisekelo sesayensi, alwenziwanga umuntu, futhi umuntu angeke akwazi ukuluguqula. Lokhu kungukuqhubeka kwegunya lo Mdali emuva kokuthi esekhulumile amazwi Akhe. UMdali wasebenzisa indlela Yakhe ekhethekile ukugcina isivumelwano Sakhe nomuntu nesithembiso Sakhe, ngakho ukusebenzisa Kwakhe uthingo njengophawu lwesivumelwano ayesimisile, kuyisimemezelo nomthetho wasezulwini oyohlala ingunaphakade ungaguquki, noma mayelana noMdali noma isintu esidaliwe. Kepha, lo mthetho ongenakuguqulwa, kufanele kushiwo ukuthi ungokunye ukubonakaliswa kwangempela kwegunya lo Mdali, kulandela ukudala Kwakhe zonke izinto, kufanele kushiwo ukuthi, igunya namandla oMdali akanamkhawulo; Ukusebenzisa Kwakhe uthingo njengophawu ngukuqhubeka nokwelulwa kwegunya lo Mdali. Lokhu kwakungesinye isenzo esenziwa nguNkulunkulu esebenzisa amazwi Akhe, futhi kwabe kuwuphawu lwesivumelwano uNkulunkulu ayelumisile nomuntu esebenzisa amazwi. Watshela umuntu ngalokhu ayehlele ukukwenza, kanye nangendlela okwakuzogcwaliseka ngayo futhi kufezeke, futhi ngaleyo ndlela udaba lwagcwaliseka njengokwamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. UNkulunkulu kuphela onamandla angaka, futhi namhlanje, iminyaka eyizinkulungwane eziningi emuva kokuthi ewakhulumile lawamazwi, umuntu usakwazi ukubuka uthingo olwakhulunywa ngumlomo kaNkulunkulu. Ngenxa yalawomazwi ashiwo nguNkulunkulu, lento ilokhu imile ingaguquliwe futhi ingashintshiwe. Akekho ongalususa uthingo, akekho ongashintsha imithetho yalo, futhi lukhona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu kuphela. Lokhu yikho impela igunya likaNkulunkulu. “UNkulunkulu uyafana nezwi Lakhe, futhi izwi Lakhe lizofezeka, futhi loko okufezekile kuhlala ingunaphakade.” Lawamazwi abonakalisiwe lapha ngokusobala, futhi kuwuphawu nesici esicacile segunya namandla kaNkulunkulu. Uphawu noma isici esinje asitholakali noma asibonakali kunoma isiphi isidalwa nesidaliwe, hhayi futhi ukuthi siyabonakala kunoma isiphi isidalwa esingadalwanga. Sitholakala kuphela kuNkulunkulu oyingqayizivele futhi sihlukanisa ubuyena nobukhona boMdali kulobu bezidalwa. Ngesikhathi esifanayo, kuwuphawu nesici esisho ukuthi, ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, ngeke sadlulwa noma sahlulwa yinoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga.

Ukumisa kukaNkulunkulu isivumelwano Sakhe nomuntu kwakuyisenzo esibaluleke kakhulu, futhi wayehlose ukusisebenzisa ukukhombisa iqiniso kumuntu nokutshela umuntu intando Yakhe, futhi ukwenza lokho, Wasebenzisa indlela eyingqayizivele, wasebenzisa uphawu olu khethekile ukumisa isivumelwano nomuntu, uphawu olwabe luyisethembiso sesivumelwano ayekade esimise nomuntu. Ngakho-ke ukumiswa kwalesivumelwano kwabe kuwumcimbi omkhulu? Futhi wabe umkhulu kangakanani? Yilokhu kanye okukhethekile kakhulu ngesivumelwano: akusona isivumelwano esimiswe phakathi komuntu nomunye, noma iqembu kanye nelinye, noma izwe kanye nelinye, kodwa isivumelwano esimiswe phakathi koMdali nesintu Sisonke, futhi sizohlala sisebenza kuze kufike usuku lapho uMdali eyoqeda zonke izinto. Ongamele lesivumelwano nguMdali, nozosigcina uMdali. Kafushane, isivumelwano sothingo sesiphelele, esamiswa nesintu, sagcwaliseka futhi safezeka ngengxoxo phakathi koMdali nesintu futhi siselokhu simile kuze kube namuhla. Yini enye izidalwa ezingayenza ngaphandle kokuthobela, nokulalela, nokukholwa, kanye nokufakazela kanye nokudumisa igunya lo Mdali? Ngoba akekho omunye ngaphandle kukaNkulunkulu oyingqayizivele onamandla okumisa isivumelwano esinjengalesi. Ukuvela kothingo, njalo njalo, kuyamemezela esintwini futhi kuyasibiza ukuthi siqaphele isivumelwano phakathi koMdali nesintu. Ukuvela njalo kwesivumelwano phakathi koMdali nesintu, okukhonjiswa esintwini akulona nje uthingo noma isivumelwano uqobo lwaso kodwa igunya elingashintshi lo Mdali. Ukuvela kothingo, njalo njalo kukhombisa izenzo ezinkulu nezimangalisayo ezenziwa uMdali ezindaweni ezifihlakele, kanti ngalesosikhathi, isinika isithombe esisemqoka, segunya lo Mdali elingasoze lanyamalala futhi elingasoze lashintshe. Akukhona lokhu okunye ukubonakaliswa kwenye ingxenye yegunya eliyingqayizivele lo Mdali?

3. Izibusiso zikaNkulunkulu

1) (Gen 17:4-6) Bheka, ngokwami isivumelwano sami sikuwe; uyakuba nguyise wezizwe eziningi. Igama lakho alisayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizakuba ngu-Abrahama, ngokuba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi. Ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho, ngikwenze isizwe, kuvele namakhosi kuwe.

2) (Gen 18:18-19) U-Abrahama uyakuba yisizwe esikhulu, esinamandla; ziyakubusiswa kuyena izizwe zonke zomhlaba. Ngokuba ngimkhethele ukuba ayale abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe ukugcina indlela kaJehova nokusebenza ukulunga nokwahlulela, ukuze uJehova amenzele u-Abrahama lokho amthembise khona.”

3) (Gen 22:16-18) … Ngizifungile, usho uJehova, ukuthi njengokuba ukwenzile lokhu, ungagodlanga indodana yakho eyodwa, ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngandise nokwandisa inzalo yakho, ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini lolwandle, inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo, nangenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba, ngokuba ulalele izwi lami.

4) (Job 42:12) Kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe: waba nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhangqa ayinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane.

Indlela Nomumo Oyingqayizivele Wamazwi oMdali Awuphawu Lobuyena kanye Negunya Eliyingqayizivele lo Mdali

Baningi abafisa ukufuna, futhi bazuze, izibusiso zikaNkulunkulu, kodwa hhayi wonke umuntu angazithola lezi zibusiso, ngoba uNkulunkulu unezimiso Zakhe futhi ubusisa umuntu ngendlela Yakhe. Izithembiso lezo ezenziwa uNkulunkulu kumuntu, kanye nesikalo somusa Awunika umuntu, kwabiwa kusukela emicabangweni nasezenzweni zomuntu. Ngakho yini ekhonjiswa izibusiso zikaNkulunkulu? Zisitshela ukuthini? Okwamanje, akesibeke eceleni ingxoxo yokuthi abantu abanjani ababusiswa nguNkulunkulu, noma izimiso zesibusiso sikaNkulunkulu kumuntu. Kunalokho, masibuke ukubusiswa komuntu nguNkulunkulu ngenhloso yokwazi igunya likaNkulunkulu, sikubuka ngasengxenye yokwazi igunya likaNkulunkulu.

Iziqephu ezine zombhalo ngaphezulu zonke zingamarekhodi ngokubusiswa komuntu nguNkulunkulu. Zisinika incazelo enemininingwane ngabantu abathola izibusiso zikaNkulunkulu, njengo Abrahama noJobe, kanye nezizathu ezenza uNkulunkulu abanike izibusiso Zakhe, nalokho okwakuqukethwe yilezibusiso. Iphimbo nendlela abekwa ngayo lamazwi, nesikhundla lapho ayekhulunyelwa khona, siyingqayizivele kuNkulunkulu, onobuyena boMdali. Unegunya namandla, kanye nodumo lo Mdali, kanye nobukhosi obungavumeli ukungabaza komuntu.

Masiqale sibuke ku Gen 17:4-6: “Bheka, ngokwami isivumelwano sami sikuwe; uyakuba nguyise wezizwe eziningi. Igama lakho alisayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizakuba ngu-Abrahama, ngokuba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi. Ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho, ngikwenze isizwe, kuvele namakhosi kuwe.” Lawamazwi kwakuyisivumelwano uNkulunkulu asenza no-Abrahama, kanye nokubusisa kukaNkulunkulu u-Abrahama: uNkulunkulu wayezokwenza u-Abrahama uyise wezizwe, wayezokwandisa kakhulu inzalo yakhe, amenze isizwe, futhi amakhosi ayeyovela kuye. Uyalibona igunya likaNkulunkulu kulamazwi? Futhi ulibona kanjani igunya elingaka? Ubona yiphi ingxenye yobukhona begunya likaNkulunkulu? Uma ufundisisa lawamazwi, akunzima ukuthola ukuthi igunya nobuyena bukaNkulunkulu bembulwe basobala ngendlela abekwe ngayo amazwi kaNkulunkulu. Isibonelo, lapho uNkulunkulu ethi “isivumelwano sami sikuwe, uyakuba…, ngikwenzile… Ngiyakwandisa…,” imisho enjengokuthi “uyakuba” kanye “Ngiya,” nendlela ebekwe ngayo, efakazela ubuyena negunya likaNkulunkulu, le misho ngenye indlela, iyinkomba yokuthembeka koMdali; ngakwenye indlela, ingamazwi akhethekile asetshenziswa nguNkulunkulu, onobuyena boMdali—iphinde ibe yingxenye yenqolobane yamagama ajwayelekile. Uma umuntu ethi uthemba ukuthi omunye umuntu uzokwanda ngokweqile, nokuthi izizwe ziyophuma kuyena, nokuthi amakhosi ayovela kuyena, lokho akungabazeki ukuthi kuwuhlobo lwesifiso, futhi akusona isithembiso noma isibusiso. Ngakho futhi, ngeke balinge bathi “ngizokwenza ube ilokhu nalokhu, uzokwenza lokhu nalokhu….,” ngoba bayazi abanawo lawomandla; akuncikile kubona, ngisho noma bangazisho izinto ezinjena, amazwi abo ayobe engasho lutho futhi ewumbhedo, oqhutshwa ukufisa nokulangazelela. Ukhona umuntu ongalinga akhulume ngendlela ephakeme kanje, uma bezwa ukuthi ngeke baphumelele ukufeza izifiso zabo? Wonke umuntu ulufisela okuhle uzalo lwakhe futhi uthemba ukuthi bayohamba phambili bathakasele impumelelo enkulu. Bekungaba inhlanhla enkulu uma omunye wabo ayengaba inkosi enkulu ebusa amanye amakhosi! Uma omunye wabo wayengaba uNdunankulu lokho kwakungaba kuhle futhi —inqobo nje uma engumuntu obalulekile! Zonke lezi izifiso zabantu, kodwa abantu bangafisela izibusiso nje kuphela, phezu kozalo lwabo, futhi ngeke bazigcwalise noma benze izithembiso zabo ziphumelele. Ezinhliziyweni zabo, wonke umuntu uyazi ukuthi abanawo amandla ukufeza izinto ezinjalo, ngoba kubo, zonke lezi zinto zingaphezu kwamandla abo, ngakho-ke bangalawula kanjani isiphetho sabanye abantu? Isizathu uNkulunkulu engasho amazwi anjalo ingoba, uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi uyakwazi ukufeza nokugcina zonke izithembiso Azenza kumuntu nokwenza zonke izibusiso azinika umuntu ukuthi zigcwaliseke. Umuntu wadalwa nguNkulunkulu, ngakho ukuthi uNkulunkulu enze umuntu ande achichime, kungalula kakhulu; ukwenza uzalo lo muntu ukuba luchume, kungadinga izwi nje Lakhe. Akasoze adinge ukuthi ajuluke ukwenza lokho, noma ahluphe umqondo Wakhe, noma axakeke ngalokho; lokhu ngamandla aNkulunkulu uqobo, igunya likaNkulunkulu uqobo.

Emuva kokufunda “U-Abrahama uyakuba yisizwe esikhulu, esinamandla, ziyakubusiswa kuyena izizwe zonke zomhlaba” ku Genesise 18:18, ingabe uyalizwa igunya likaNkulunkulu? Amazwi kaNkulunkulu amile akanakungabaza. UNkulunkulu akawasho lawamazwi ukukhombisa ukuzethemba ukuthi uzophumelela, kodwa awubufakazi bomthetho osemazwini akhulunywa nguNkulunkulu. Mibili imisho okufanele uyiqaphele lapha. Uma uNkulunkulu ethi, U-Abrahama uyakuba yisizwe esikhulu, esinamandla, ziyakubusiswa kuyena izizwe zonke zomhlaba,” kukhona ukudida okuthile kulamazwi? Kukhona ukukhathazeka okuthile? Kukhona ukwesaba okuthile? Ngenxa yamazwi athi, “uyakuba” no “ziyaku” emazwini kaNkulunkulu, lezi zinto ezithile, eziphathelene ikakhulukazi nomuntu, futhi ezivame ukubonakala kuye, azikaze zihlanganise lutho noMdali. Akekho umuntu ongalokotha asebenzise amazwi anjalo, ukufisela abantu kahle, akekho umuntu ongalokotha ukubusisa omunye ngesizwe esikhulu nesinamandla, ngokuqiniseka okungaka, noma athembise ukuthi zonke izizwe ziyobusiseka kuye. Uma amazwi kaNkulunkulu eba nesiqiniseko esikhulu, ilapho futhi efakaza okuthile—yini lokho okuthile? Afakazela ukuthi uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi igunya Lakhe lingazifeza lezi zinto, nokufezeka kwazo akunakuvinjwa. UNkulunkulu wayenesiqiniseko enhliziyweni Yakhe, engenawo amathizethize ngakho konke ayebusise u-Abrahama ngakho. Ngaphezu kwalokho, konke lokhu sekuphelele kwakuyofezeka ngangokusho kwamazwi Akhe, futhi awukho umfutho owawungakwazi ukuguqula, ukuvimba, ukukhinyabeza, noma ukuthikameza ukugcaliseka kwakho. Akukhathaleki ukuthi kwakuzokwenzekani, ayikho into eyayingasula noma ibe nomthelela ekugcwalisekeni nokufezeka kwamazwi kaNkulunkulu. Lokhu amandla uqobo amazwi aphume emlonyeni woMdali, kanye negunya lo Mdali ongavumi ukuphika komuntu! Njengoba sewuwafundile lamazwi, usenokungabaza? Lamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu futhi kunamandla, nobukhosi, kanye negunya emazwini kaNkulunkulu. Amandla negunya elingaka, kanye nokungabi nokugwemeka kokugcwaliseka kwalokho okushiwo, lokhu ngeke kwenziwa inoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga futhi angeke kwedlulwa inoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga. UMdali kuphela ongaxoxa nesintu ngale phimbo nangale ndlela, futhi amaqiniso akufakazele ukuthi izithembiso Zakhe akuwona amazwi angenalutho, noma ukuqhosha okuyize, kodwa awukubonakaliswa kwegunya eliyingqayizivele elingena kudlulwa inoma imuphi umuntu, into noma okuthile.

Yini umahluko phakathi kwamagama akhulunywe nguNkulunkulu namagama akhulunywe umuntu? Uma ufunda lamazwi akhulunywe nguNkulunkulu, uzwa amandla amazwi kaNkulunkulu, kanye negunya likaNkulunkulu. Uzwa kanjani lapho uzwa abantu besho amazwi anjalo? Ucabanga ukuthi bayaqhosha futhi bayagabisa ngokwedlulele, futhi bayabukisa? Ngoba abanawo lamandla, abanalo igunya elingaka, ngakho-ke ngeke bakwazi nakancane ukufeza izinto ezinjalo. Ukuqiniseka kwabo okukhulu ngale zithembiso zabo, kukhomba ukubabudedengu bemibono yabo. Uma umuntu esho amazwi anjengalawa, akungabazeki ukuthi ngabe bayaqhosha, futhi bazethemba kwaze kweqa, baphinde baziveze ukuthi bayisibonelo esaziwayo sesimo sengelosi eyinhloko. Lamazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu; uzwa sengathi kunophawu lokuzithwala lapha? Uzwa sengathi amazwi kaNkulunkulu ayihlaya? Amazwi kaNkulunkulu awumthetho, amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, futhi ngaphambi kokuthi aphume emlonyeni Wakhe, okungukuthi, uma ethatha isinqumo sokwenza okuthile, leyonto seyifezekile. Kungashiwo ukuthi, konke uNkulunkulu akusho ku-Abrahama kwabe kuyisivumelwano uNkulunkulu asimisa no-Abrahama. Lesi sivumelwano sasiyiqiniso elimisiwe, futhi siyiqiniso elifezekile, futhi wonke lamaqiniso ayagcwaliseka kancane kancane ngokohlelo lukaNkulunkulu. Ngakho-ke, ukuthi uNkulunkulu asho amazwi anjalo, akusho ukuthi unesimo sokuqhosha, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto ezinje. Unamandla negunya elikhulu, futhi uyakwazi ngokuphelele ukufeza le zenzo. Ukufezeka kwazo zonke kulula uma ubuka isilinganiso sekhono Lakhe. Uma amazwi anjengalawa ephuma emlonyeni kaNkulunkulu, ayisambulo nokuvezwa kwesimo sikaNkulunkulu; ukwambulwa okuphelelisiwe nokubonakaliswa kobukhona begunya likaNkulunkulu, futhi ayikho into elungele nefaneleke kangcono ukufakazela ubuyena boMdali. Indlela abekwe ngayo, nokuzwakala kwawo, namagama asetshenzisiwe ukubeka lamazwi, awuphawu lo buyena boMdali, futhi ahambisana ngokuphelelisiwe nokuvezwa kobuyena bukaNkulunkulu uqobo, futhi kuwo akukho ukuzenzisa, noma ukungahlanzeki. Awukubonakaliswa okuphelelisiwe futhi okuphelele nokwempela, kobukhona negunya lo Mdali. Izidalwa ke zona, azinalo leli gunya, noma ubukhona, kungasaphathwa amandla anikezelwa nguNkulunkulu. Uma umuntu eveza lokuziphatha, kuyobe kuwukubonakaliswa kwesimo sakhe esonakele, futhi kuyobe kudalwa umthelela ohluphayo wokuqhosha komuntu nokulangazelela okungalawuliwe nokudalulwa kwezinhloso ezimbi zomubi yena yedwa, uSathane, ofisa ukwedusa abantu futhi abayenge ukuze bahlubuke uNkulunkulu. UNkulunkulu ukubuka kanjani lokhu okwembulwa ulimi olunje? UNkulunkulu angathi ufisa ukuthatha indawo Yakhe nokuthi ufisa ukuzenza Yena uthathe indawo Yakhe. Uma ulingisa ukuzwakala noma iphimbo lamazwi kaNkulunkulu, inhloso yakho ukuthatha indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, ukuthatha isintu okungesaNkulunkulu ngokufanelekile. Lokhu nguSathane, kwaphela nje; lezi izenzo zozalo lwengelosi eyinhloko, okungenakubekezelelwa Izulu! Phakathi kwenu, kukhona abake balingisa uNkulunkulu ngendlela ethile ngokukhuluma amazwi ambalwa, ngenhloso yokudukisa nokukhohlisa abantu, ukuze bezwe sengathi amazwi nezenzo zalo muntu zinegunya namandla kaNkulunkulu, ongathi ubukhona balo muntu nobuyena buyingqayizivele, ngisho nanokuthi iphimbo lamazwi alo muntu liyafana nelikaNkulunkulu? Nake nayenza into enjalo? Nake nalingisa iphimbo likaNkulunkulu ekukhulumeni kwenu, nangokunqathuzisa izandla nomzimba ngendlela okuthiwa imele isimo sikaNkulunkulu esinamandla negunya ngokubona kwenu? Iningi lenu nikujwayele ukwenza lokhu noma nihlela ukukwenza lokhu? Uma senibona ngempela, niqonda futhi nazi igunya lo Mdali, bese nibheka emuva ezintweni enanizenza, nezinto enaniziveza nani, niyazizwa nicasukile? Niyakubona ukuzehlisa nokungahloniphi kwenu? Senisicwiyile nasibhekisisa isimo nomnyombo wabantu abanje, kungashiwo ukuthi bayinzalo eqalekisiwe yasesihogweni? Kungashiwo ukuthi bonke abantu abenza izinto ezifana nalezi, baletha ihlazo phezu kwabo uqobo? Niyabubona ubunzima bale simo? Nanokuthi sinzima kangakanani? Inhloso yabantu abenza kanje, ukulingisa uNkulunkulu. Bafuna ukuba nguNkulunkulu, futhi benze abantu ukuthi babadumise njengoNkulunkulu. Bafuna ukususa indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, bamlahle uNkulunkulu osebenza phakathi kwabantu, ukuze bakwazi ukulawula abantu, bashwabadele abantu, babenze ababo. Wonke umuntu unezifiso nokulangazelela okunjalo ekujuleni komqondo, futhi bonke abantu baphila endaweni eyoniwe kabi nguSathane futhi baphila esimweni esinobuSathane lapho benobutha noNkulunkulu, futhi bekhaphela uNkulunkulu, futhi befisa ukuba nguNkulunkulu. Emuva kwengxoxo yami ngesihloko segunya likaNkulunkulu, usafisa noma usalangazelela ukuzenza uNkulunkulu noma ukulingisa uNkulunkulu? Usafisa ukuba nguNkulunkulu? Igunya likaNkulunkulu alinakulingiswa ngumuntu, kanti ubuyena nesikhundla sikaNkulunkulu ngeke kwalinganiswa umuntu, futhi nobuyena nesikhundla sikaNkulunkulu, ngeke buze bufanekiswe ngumuntu. Noma ngabe uyakwazi ukulingisa iphimbo uNkulunkulu akhuluma ngalo, ngeke ukwazi ukulingisa ubukhona bukaNkulunkulu. Noma ukwazi ukuma endaweni kaNkulunkulu futhi uzenze ongathi unguNkulunkulu, ngeke uze ukwazi ukwenza lokho uNkulunkulu ahlose ukukwenza, futhi awusoze wakwazi ukubusa nokulawula zonke izinto. Emehlweni kaNkulunkulu, uyohlala njalo uyisidalwa esincane, futhi akukhathaleki ukuthi ulwazi nekhono lwakho kukhulu kangakanani, akukhathaleki ukuthi unezipho ezingaki, ubuwena sebubonke bungaphansi kokubuswa nguMdali. Noma ukwazi ukusho amazwi alukhuni, akusoze kwakhombisa ukuthi unobukhona boMdali, noma kukhombise ukuthi unegunya lo Mdali. Igunya namandla kaNkulunkulu angubukhona bukaNkulunkulu uqobo. Akazange afundwe, noma ongezwe ngaphandle, kodwa awubukhona bemvelo kaNkulunkulu. Ngakho ubudlelwano phakathi koMdali nezidalwa abusoze baguqulwa. Njengesinye sezidalwa, umuntu kufanele agcine indawo yakhe, aphinde aziphathe ngokuqikelela futhi aqaphe ngokukholeka lokho akuphathiswe nguMdali. Umuntu akufuneki enze okungafanele, okuyiphutha, noma enze izinto ezingaphandle kwekhono kakhe noma enze izinto ezizondwayo nguNkulunkulu. Umuntu akufanele azame ukuba mkhulu, noma ukuba ngovelele, ongaphezu kwabanye, noma afune ukuba nguNkulunkulu. Ilokhu okufanele bangafisi ukuba yikho. Ukufuna ukuba mkhulu noma ukuba ngovelele kungubuwula. Ukufuna ukuba uNkulunkulu kuyichilo nakakhulu; kuyacasula, futhi kuyanyanyisa. Okuncomekayo, futhi okuyikhona izidalwa ekufanele zibambelele kukho ukuba zibe isidalwa soqobo; iwona mgomo bonke abantu ekufanele bawulandele.

Igunya lo Mdali Aliphoqelelwa Isikhathi, Isikhala noma Indawo, futhi Igunya Lo Mdali Lingelinganiswe Nalutho

Asibheke ku Genesise 22:17-18. Lena ngenye indima eyakhulunywa nguNkulunkulu uJehova, lapho Athi ku-Abrahama, “Ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini lolwandle; inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo; nangenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba; ngokuba ulalele izwi lami.” UNkulunkulu uJehova wabusisa u-Abrahama ukuthi uzalo lwakhe lwaluyokwanda-lwande kuze kufike kweliphi izinga? Ezingeni okukhulunywe ngalo Embhalweni: “ngangezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” Okungukuthi uNkulunkulu wayefisa ukunika u-Abrahama inzalo eningi njengezinkanyezi zezulu, futhi eningi njengesihlabathi sasogwini lo lwandle. UNkulunkulu wakhuluma lo mfanekiso, futhi kulo mfanekiso akunzima ukubona ukuthi uNkulunkulu wayengeke amane anike u-Abrahama inkulungwane eyodwa, ezimbili noma ngisho izinkulungwane zezinkulungwane zenzalo, kodwa kwakuyinani elingabaleki, ezanele ukuthi zibeyizihlwele zezizwe, ngoba uNkulunkulu wayethembise u-Abrahama ukuthi wayezoba nguyise wezizwe eziningi. Futhi lelo nani lali nqunywe ngumuntu noma kwakunqume uNkulunkulu? Umuntu angalawula ukuthi uyoba nenzalo engakanani? Kuncike kuyena? Akuncikile ngisho kumuntu ukuthi unabazukulwane angambalwa, ungasaphathi abaningi “ngangezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” Ubani ongafisi ukuthi uzalo lwakhe, lubelu ningi ngangezinkanyezi? Ngeshwa, izinto azenzeki njalo njengoba uthanda. Akukhathaleki ukuthi umuntu unekhono noma unolwazi olungakanani, akuncikile kuwena: akekho ongama ngaphandle kwalokho okumiswe nguNkulunkulu. Ngangokukuvumela Kwakhe, yilelo nani oyoba nalo; Uma uNkulunkulu ekunika okuncane, ngeke uze ube nokuningi, futhi uma uNkulunkulu ekunika okuningi, akusizi ukudinwa yinani lalokho onako. Akunjalo? Konke lokhu kuncike kuNkulunkulu, hhayi umuntu! Umuntu uphethwe nguNkulunkulu, futhi akekho osala ngaphandle!

Lapho uNkulunkulu ethi “ngandise nokwandisa inzalo yakho,” lesi kwakuyisivumelwano uNkulunkulu asimisa no-Abrahama, futhi “njengesivumelwano sothingo,” sasiyofezeka ingunaphakade, futhi kwabe kuyisithembiso uNkulunkulu ayesenze ku-Abrahama. UNkulunkulu kuphela onamaqhuzu nekhono ukufeza le sithembiso. Akukhathaleki noma umuntu uyakukholwa, akukhathaleki noma umuntu uyakwemukela noma cha, futhi akukhathaleki ukuthi umuntu uyibuka kanjani, nokuthi uyithatha kanjani, konke lokhu kuzofezeka, ncamashi, ngangokusho kwamazwi akhulunywe nguNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu ngeke aguquke ngenxa yezinguquko entandweni noma emibonweni yomuntu, futhi ngeke kuze kuguqulwe izinguquko kunoma imuphi umuntu, into noma yini. Zonke izinto zinganyamalala, kodwa amazwi kaNkulunkulu ahlala ingunaphakade. Ngokuphambene, usuku lapho zonke izinto ziyoshabalala, yilo kanye usuku lapho amazwi kaNkulunkulu ayogcwaliseka khona ngokuphelele, ngoba unguMdali, futhi unegunya lo Mdali, namandla oMdali, futhi ulawula zonke izinto kanye nawo wonke amandla okuphila; Uyakwazi ukwenza utho luvele lapho kungekho lutho khona, noma utho luphenduke ize, futhi ulawula ukuguqulwa kwezinto zonke zisuke ekuphileni ziye ekufeni, ngakho kuNkulunkulu, ayikho into elula njengokwandisa uzalo lo muntu, njengenganekwane, kodwa kuNkulunkulu, lokho anquma ukukwenza, futhi athembisa ukukwenza, akukona ukucabanga okungesikho, noma inganekwane. Kunalokho, kuyiqiniso uNkulunkulu ayeselibonile, futhi elalizofezeka ngokuqinisekile. Ingabe uyakunanela lokhu? Ingabe amaqiniso ayafakazela ukuthi uzalo luka-Abrahama lwalulu ningi? Ingabe lwalulu ningi “ngangezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini lo lwandle” ezabe zikhulunywe nguNkulunkulu? Basabalala ezizweni nasezindaweni zonke, kuyo yonke indawo emhlabeni? Futhi yini eyafeza leli phuzu? Lafezwa igunya lamazwi kaNkulunkulu? Kumakhulu noma izinkulungwane zezinkulungwane zeminyaka, amazwi kaNkulunkulu akhulunywa, amazwi kaNkulunkulu aqhubeka ukufezeka, futhi ayephenduka amaqiniso njalo njalo; lokhu ngamandla amazwi kaNkulunkulu, nobufakazi begunya likaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu edala konke lokhu ekuqaleni, uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, futhi kwaba khona ukukhanya. Lokhu kwenzeka ngokushesha okukhulu, kwagcwaliseka ngesikhashana nje; umphumela wamazwi kaNkulunkulu wabonakala masinyane. Kokubili kwakungukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu, kodwa lapho uNkulunkulu ebusisa u-Abrahama, wavumela umuntu ukuthi abone enye ingxenye yobukhona begunya likaNkulunkulu, futhi wavumela umuntu ukuthi abone ukuthi igunya likaNkulunkulu lalingelinganiswe nalutho. Nangaphezu kwalokho wavumela umuntu ukuthi abone enye ingxenye enhle futhi engeyoqobo yegunya lo Mdali.

Athi angaphuma amazwi kaNkulunkulu emlonyeni, igunya likaNkulunkulu liyaqala ukulawula lo msebenzi, neqiniso elithenjiswe ngumlomo kaNkulunkulu liyaqala libe ngokukhona kancane kancane. Phakathi kwezinto zonke, izinguquko ziyaqala zenzeke ezintweni zonke ngenxa yalokhu, njengamanje, makufika intwasahlobo, utshani buphenduka bubebuhlaza, izimbali ziyaqhakaza, amahlumela ayavela ezihlahleni, izinyoni ziyaqala zihlabelele, amahansi ayabuya, futhi namasimu aphithizele abantu…. Ngokufika kwentwasahlobo zonke izinto ziyavuseleleka, futhi lokhu isenzo esimangalisayo soMdali. Uma uNkulunkulu efeza izithembiso Zakhe, zonke izinto ezulwini nasemhlabeni ziyashintsha futhi zishintshe ngokuhambisana nemicabango kaNkulunkulu—akekho osala ngaphandle. Uma isibophezelo noma isithembiso sikhulunywa umlomo kaNkulunkulu, zonke izinto zisebenzelana ukuze sifezeke, futhi zonke izidalwa ziyahlelwa futhi zilungiswe ngaphansi kobukhosi boMdali, futhi zidlale izindima zazo ezahlukene futhi zenze owazo umsebenzi. Lokhu ukubonakaliswa komthetho kaNkulunkulu. Ubonani kulokhu? Ulazi kanjani igunya likaNkulunkulu? Kukhona lapho kuphela khona isikhathi? Kungashiwo ukuthi kuyisikalo esithile noma kunamandla athile? Kungakalwa ngezikalo zomuntu? Igunya likaNkulunkulu alilokhu licima likhanya, futhi alihambi libuye libuye futhi akekho ongakala ukuthi likhulu kangakanani igunya Lakhe. Akukhathaleki ukuthi side kangakanani isikhathi esidlulayo, uma uNkulunkulu ebusisa umuntu, lesi sibusiso siyoqhubekela, futhi nokuqhubeka kwaso kufakazela igunya likaNkulunkulu elingelinganiswe nalutho, futhi lizovumela isintu ukuba sibona ukubuya kwamandla okuphila angenakucishwa oMdali, njalo njalo. Ukubonakaliswa kwegunya Lakhe, kungukuvezwa okuphelelisiwe kwamazwi omlomo Wakhe, futhi kukhonjiswa kuzo zonke izinto, nasesintwini. Okudlula lokho, yonke into efezwe yigunya Lakhe yinhle ayinakuqhathaniswa nalutho, futhi ayinalo neli ncane iphutha. Kungashiwo ukuthi imicabango Yakhe, amazwi Akhe, negunya Lakhe, kanye nawo wonke umsebenzi Awufezayo, wonke uwumfanekiso omuhle futhi ongeke waqhathaniswa nalutho. Mayelana nezidalwa, ulimi lwesintu alukwazi ukuchaza ukubaluleka kwazo nesigqi sazo. Uma uNkulunkulu enza isithembiso kumuntu, noma kulapho behlala khona, noma lokho abakwenza, noma lapho evela khona ngaphambili noma emuva kokuthola isithembiso, noma ngabe zibe zinkulu kangakanani izidubedube eziphazamise indawo lapho ebehlala khona, konke lokho kujwayelekile kuNkulunkulu njengomuva wesandla Sakhe. Noma ngabe side kangakanani isikhathi emuva kokuthi amazwi kaNkulunkulu, akhulunywa, kufana nokuthi aqedwa ukushiwo. Okungukuthi uNkulunkulu unamandla, futhi unegunya elikhulu, ngendlela yokuthi uyakwazi ukulandela, alawule futhi afeze isithembiso ngasinye asinika isintu, akukhathaleki ukuthi yisiphi isithembiso, akukhathalekile ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi sifezeke ngokuphelele, futhi nangaphezu kwalokho, akukhathalekile ukuthi ibanzi kangakanani indima ezothinteka ukuze sifezeke—njengesibonelo, isikhathi, indawo, uhlanga, njalo njalo—lesithembiso sizofezeka, futhi sibonakale, futhi ngaphezu kwalokho, ukufezeka nokubonakaliswa kwaso ngeke kumkhandle Yena nakancane. Futhi lokhu kufakazela ukuthini? Ukuthi ububanzi begunya namandla kaNkulunkulu kwanele ukulawula umhlaba wonke jikelele, nesintu sonke. UNkulunkulu wadala ukukhanya, kodwa lokho akusho ukuthi uphethe ukukhanya kuphela, noma ukuthi uphethe amanzi kuphela, nokuthi konke okunye akuxhumene noNkulunkulu. Lokhu kuwuku ngaqondisisi? Noma ukubusisa kukaNkulunkulu u-Abrahama, kwase kusukile ezingqondweni zabantu emuva kwamakhulu eminyaka, kuNkulunkulu lesosithembiso sasisafana. Sasiselokhu siqhubeka ukufezeka, futhi sasingakaze sime. Umuntu wayengazi futhi wayengakaze ezwe ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa kanjani igunya Lakhe, izinto zonke zalungiswa zahlelwa kanjani, nokuthi zingaki izindaba ezimnandi ezenzeka phakathi kwezinto zonke zendalo kaNkulunkulu ngalesi sikhathi, kodwa isiqephu esimnandi ngasinye sokubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu nokwembulwa kwezenzo Zakhe kwadluliswa futhi kwaphakanyiswa phakathi kwezinto zonke, zonke izinto zavezwa zakhuluma ngezenzo ezimangalisayo zoMdali, futhi zonke lezindaba ezikade ziphindaphindwa ngobukhosi boMdali phezu kwezinto zonke, zazizomenyezelwa ezidalweni zonke kuze kube phakdade. Igunya uNkulunkulu abusa ngalo zonke izinto, kanye namandla kaNkulunkulu, akhombisa zonke izinto ukuthi uNkulunkulu ukhona yonke indawo futhi ngezikhathi zonke. Uma usubonile ubukhona yonke indawo begunya namandla kaNkulunkulu, uzobona ukuthi uNkulunkulu ukhona yonke indawo futhi zonke izikhathi. Igunya namandla kaNkulunkulu akuphoqwa yisikhathi, indawo, isikhala, noma imuphi umuntu noma into. Ububanzi begunya namandla kaNkulunkulu budlula imicabango yenhliziyo yomuntu, futhi akusoze kwaziwa umuntu ngokuphelele.

Abanye abantu bathanda ukuqonda nokubuka izinto ngamehlo engqondo, kodwa ingabe amehlo engqondo omuntu angamfikisa kuphi? Ingabe kungafika ngale kwalo mhlaba? Ingabe umuntu uyakwazi ukuqonda nokucabanga ajule ukuba khona kwangempela nesiqiniseko ngegunya likaNkulunkulu? Ukuqonda nokucabanga okujulile komuntu ingabe kuyakwazi ukumvumela ukuthi athole ulwazi ngegunya likaNkulunkulu? Kungamenza umuntu ukuthi ananele futhi athobele igunya kaNkulunkulu? Amaqiniso ayafakazela ukuthi ukuqonda nokucabanga ujule kuvela engqondweni yomuntu, futhi akusizi nakancane futhi akunalo usizo olwazini lo muntu ngegunya likaNkulunkulu. Emuva kokufunda izincwadi zesayensi eziqanjiwe, abanye bangakwazi ukubona ngamehlo engqondo inyanga, nokuthi izinkanyezi kufanele ukuba zinjani. Kepha lokhu akusho ukuthi umuntu unakho yini ukuqonda igunya likaNkulunkulu. Ukubona ngamehlo engqondo kuyilokho nje: ukubuka ngamehlo engqondo. Amaqiniso ngezinto, okungukuthi, ukuxhumana kwazo negunya likaNkulunkulu, akazi nakancane. Pho kusho ukuthini ukuthi uke wavakashela enyangeni phezulu? Lokhu kuchaza ukuthi unokuqonda okuvelele okunezingxenye eziningi ngegunya likaNkulunkulu? Kuyakhombisa ukuthi uyakwazi ukucabanga ububanzi begunya namandla kaNkulunkulu? Njengoba ukuqonda nokubuka ngamehlo engqondo komuntu kungakwazi ukumvumela ukuthi azi igunya likaNkulunkulu, kufanele umuntu enze njani? Indlela ehlakaniphe kakhulu ukuthi ungaqondi futhi ungabuki ngamehlo engqondo, okungukuthi umuntu akufanele ancike ekubukeni ngamehlo engqondo futhi athembele ekuqondeni, uma sekuza ekwazini igunya likaNkulunkulu. Yini engifisa ukukuyisho kuwena lapha? Ulwazi ngegunya likaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu, ubuyena bukaNkulunkulu, kanye nobukhona bukaNkulunkulu angeke kufezeke ngokuthembela ekubukeni ngamehlo engqondo. Njengoba ungeke uthembele ekubukeni ngamehl0 engqondo ukuze wazi igunya likaNkulunkulu, iyiphi indlela ongathola ngayo ulwazi lweqiniso ngegunya likaNkulunkulu? Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ngobudlelwano nokuhlanganyela ndawonye, nangokuzwa amazwi kaNkulunkulu, uzoba nesipiliyoni kancane kancane ube nesiqiniseko ngegunya likaNkulunkulu, ngaleyo ndlela uyozuza ukuqonda okuza kancane kancane kanye nolwazi olwengezwayo njalo ngalo (ngegunya likaNkulunkulu). Lena yiyoyodwa indlela yokuthola ulwazi ngegunya likaNkulunkulu; azikho izindlela ezinqamulelayo. Ukukucela ukuthi ungabuki ngamehlo engqondo akufani nokuthi ngithi hlala nje, uyethile ulinde ukubhujiswa, noma ukukuvimba ukuthi wenze noma yini. Ukungasebenzisi ingqondo yakho ukucabanga nokubuka ngamehlo engqondo, kusho ukuthi ungasebenzisi ukucabanga ukuqonda, ukungasebenzisi ulwazi ukucwaninga, ukungasebenzisi isayensi njengesisekelo, kodwa kunalokho, ukunanela, ukuthola iqiniso, nokufakazela ukuthi Uphethe ngobukhosi phezulu kwesiphetho sakho, nokuthi amandla Akhe ngasosonke isikhathi ayamfakazela Yena ukuthi unguNkulunkulu weqiniso uqobo Lwakhe, ngamazwi kaNkulunkulu, ngeqiniso, ngakho konke ohlangabezana nakho empilweni. Yiyo kuphela indlela umuntu angathola ngayo ukumqonda uNkulunkulu. Abanye bathi bafisa ukuthola indlela elula yokufeza le nhloso, kodwa uyakwazi ukuyicabanga indlela enjalo? Ngiyakutshela asikho isidingo sokucabanga: Azikho ezinye izindlela! Indlela ukuthi uqikelele futhi ubekezelele ukwazi nokuthola iqiniso ngokuthi uNkulunkulu unani futhi ungubani ngamazwi wonke awavezayo nangazo zonke izinto azenzayo. Yiyo kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu. Ngoba konke uNkulunkulu Anakho Nayikho, nazo zonke izinto zikaNkulunkulu, akuwona nje umhume futhi ongenalutho—kodwa ziyaphila.

Iqiniso Lokulawula koMdali nokuBusa Phezu Kwezinto Zonke Kanye neZidalwa eziPhilayo Zikhuluma Ngobukhona Bangempela beGunya Lo Mdali

Ngokufanayo, ukubusiswa kukaJobe nguJehova kubhaliwe eNcwadini kaJobe. Ingabe uNkulunkulu wamnikani uJobe? “Kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe: waba nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhangqa ayinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane. (Jobe 42:12) Ngokubuka komuntu, kwabe kuyini lezi zinto ezanikwa uJobe? Kwabe kuyimfuyo nokuyinzuzo kumuntu? Ngalezi zimpahla ingabe uJobe wayezobe ecebile kakhulu, ngaleyonkathi? Futhi, wazithola kanjani lezi zimpahla? Yini eyadala umcebo wakhe? Nakanjani kwakungenxa yesibusiso, ukuthi uJobe waba nale mpahla. Ukuthi uJobe wayeyibuka kanjani le mpahla, nokuthi wayezibuka kanjani izibusiso zikaNkulunkulu, yinto esingeke singene kuyo. Uma sekuza ezibusisweni zikaNkulunkulu, abantu bonke bayalangazelela, imini nobusuku, ukubusiswa nguNkulunkulu, kepha umuntu akanako ukulawula ukuthi impahla engakanani azoyizuza ngesikhathi sokuphila kwakhe, noma uzozithola yini izibusiso kuNkulunkulu—futhi leli qiniso lingephikiswe! UNkulunkulu unegunya, futhi unamandla ukunika noma iyiphi impahla kumuntu, ukuvumela umuntu ukuthola noma isiphi isibusiso, kodwa kunesimiso ezibusisweni zikaNkulunkulu. Abantu abanjani ababusiswa nguNkulunkulu? Abantu abathandayo, ngokusobala! U-Abrahama noJobe bobabili babusiswa nguNkulunkulu, kodwa izibusiso abazitholayo zazingafani. UNkulunkulu wabusisa u-Abrahama ngenzalo eningi kunezihlabathi nezinkanyezi. Lapho uNkulunkulu ebusisa u-Abrahama, wadala uzalo lwendoda eyodwa, isizwe esisodwa, ukuthi sibenamandla futhi sinothe. Kulokhu, igunya likaNkulunkulu labusa isintu, esabe siphefumula umphefumulo kaNkulunkulu phakathi kwezinto zonke nezidalwa eziphilayo. Ngaphansi kobukhosi begunya likaNkulunkulu, isintu sanda, futhi sabakhona ngesivinini, futhi nangohlelo olwalunqunywe nguNkulunkulu. Ikakhulukazi, ukusebenza kwalesi sizwe, izinga lo kwanda kwaso, kanye nobude bempilo konke kwakuyingxenye yezinhlelo zikaNkulunkulu, futhi nesimiso sakho konke lokhu kwakunesisekelo sesithembiso uNkulunkulu asenza ku-Abrahama. Okungukuthi, akukhathaliseki, izimo, izithembiso zikaNkulunkulu zaziyoqhubeka ngaphandle kwezingqinamba nezihibe, zifezeke ngaphansi kwesiqondiso segunya likaNkulunkulu. Kulesi sithembiso uNkulunkulu asenza ku-Abrahama, akukhathaliseki ubuyaluyalu emhlabeni, inkathi, nezinhlekelele abantu ababhekana nazo, inzalo ka-Abrahama yayingeke ibhekane nengozi yokuthi iqothwe iphele, futhi isizwe sabo sasingeke sishabalale. Isibusiso sikaNkulunkulu kuJobe samenza waceba ngokwedlulele. Amnika khona uNkulunkulu, kwabe kuyizinhlobonhlobo zezilwane eziphilayo, eziphefumulayo, imininingwane ngazo—isibalo, ukwanda kwazo zizalana, ukuphila kwazo, isamba samafutha kuzo, njalo njalo—konke kwakulawulwa nguNkulunkulu. Nakuba lezi zilwane eziphilayo zazingakwazi ukukhuluma, nazo zaziyingxenye yezinhlelo zoMdali, futhi isimiso sezinhlelo zikaNkulunkulu kwakuhambisana nesibusiso uNkulunkulu ayesithembise uJobe. Ezibusisweni lezo uNkulunkulu azinika u-Abrahama noJobe, noma lokho okwakukade kuthenjisiwe kwakuhlukile, igunya lo Mdali ayebusa ngalo zonke izinto nezidalwa eziphilayo, lalifana. Yonke imininingwane yegunya namandla kaNkulunkulu ibonakala kwizithembiso nezibusiso Zakhe ezihlukene ku-Abrahama noJobe, futhi (imininingwane) iphinde ikhombise isintu ukuthi igunya likaNkulunkulu lihluke kude le nokubuka ngamehlo engqondo komuntu. Le mininingwane iphinda itshele isintu ukuthi uma efisa ukwazi igunya likaNkulunkulu, lokhu kungatholakala kuphela ngamazwi kaNkulunkulu nokuba nokunambitha umsebenzi kaNkulunkulu.

Igunya likaNkulunkulu lobukhosi phezu kwezinto zonke livumela umuntu ukubona iqiniso: igunya likaNkulunkulu alibonakali nje kulawa mazwi “UNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya, nokuthi Makube khona umkhathi, kwaba khona umkhathi kanye nokuthi Makube khona umhlaba, futhi kwaba khona umhlaba,” kodwa ngaphezu kwalokho, indlela enza ngayo ukuthi ukukhanya kuqhubeke, kwavimba ukuthi isibhakabhaka sishabalale, futhi kwagcina nomhlaba uhlukene ingunaphakade namanzi, kanye nemininingwane yokuthi Wabusa phezu kwezilwane waziphatha: ukukhanya, isibhakabhaka, kanye nomhlaba. Ubonani futhi esibusisweni sikaNkulunkulu esintwini? Ngokusobala, emuva kokuthi uNkulunkulu esebusise u-Abrahama noJobe, izinyathelo zikaNkulunkulu azizange zikhawuke, ngoba wayesanda kuqala nje ukusebenzisa igunya Lakhe, futhi wayehlose ukwenza wonke amazwi Akhe ukuthi afezeke, futhi ukuze yonke imininingwane ayeyishilo ifezeke, nangeminyaka elandelayo, waqhubeka wenza yonke into Ayeyihlosile. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu unegunya, mhlawumbe kumuntu kubukeka sengathi uNkulunkulu uyakhuluma kuphela, futhi akadingi nokuthi enze lutho ukuze zonke izinto zifezeke. Ukucabanga kanjalo, mangisho nje, ukuthi, akunangqondo! Uma uthatha umbono wokubuka ecaleni elilodwa ukumisa kukaNkulunkulu isivumelwano nomuntu esebenzisa amazwi, kanye nokufeza zonke izinto esebenzisa amazwi, futhi ungakwazi ukubona izimpawu namaqinso anhlobonhlobo okuthi igunya likaNkulunkulu liyabusa phezu kokuba khona kwezinto zonke, ngakho ukuqonda kwakho ngegunya likaNkulunkulu kuncane kakhulu futhi akunawo umqondo! Uma umuntu ecabanga ukuthi uNkulunkulu unjalo, ngakho, kufanele kushiwo kuthi, ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu seluze lwaphoseka emseleni, futhi kwaze kwafika ekugcineni, ngoba lo Nkulunkulu lo muntu amcabangayo, ucishe ngumshini nje okhipha imiyalezo, hhayi uNkulunkulu onegunya. Uboneni ngezibonelo zika-Abrahama noJobe? Ulibonile uhlangothi okuyilona lona lwe gunya namandla kaNkulunkulu? Emuva kokuthi uNkulunkulu wayesebusisile u-Abrahama noJobe, uNkulunkulu akazange ahlale lapho ayekhona; futhi akazange athumele izithunywa Zakhe ukuthi zisebenze lapho yena elindile ukubona ukuthi umphumela kwakuzoba yini. Kunalokho, kwathi angaqeda ukukhuluma amazwi akhe, uNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu laqala lasebenza emhlabeni wonke, futhi lahlela umzila ukuze kufezeke futhi kugcwaliseke izithembiso ayezenze ku-Abrahama noJobe, ngaleso sikhathi futhi wenza izinhlelo ezifanele namalungiselelo akho konke okwakudingeka esinyathelweni ngasinye kanye nase zigabeni ezisemqoka ayehlose ukuzenza. Ngalesi sikhathi, uNkulunkulu wahlela izithunywa Zakhe, kodwa futhi nazo zonke izinto ayezidalile. Okungukuthi, indlela igunya likaNkulunkulu elalisebenza ngayo, lalifake izithunywa, kodwa ngaphezu kwalokho lalifake zonke izinto, ezazibekwe ezikhundleni ezehlukene ukuze zisebenze ukufeza umsebenzi ayewuhlelile; lezi izindlela ezithize, igunya likaNkulunkulu elasebenza ngazo. Emicabangweni yenu, abanye mhlawumbe banalokuqonda ngegunya likaNkulunkulu: uNkulunkulu unegunya, futhi uNkulunkulu unamandla, ngakho uNkulunkulu udinga ukuthi ahlale ezulwini lesithathu, futhi ahlale endaweni eyodwa, futhi akadingi ukwenza umsebenzi othile, futhi wonke umsebenzi wakhe Uwenza ngokuphelele ngemicabango Yakhe. Abanye kungenzeka bakholwe ukuthi, noma uNkulunkulu wabusisa u-Abrahama, akadinganga ukuthi enze lutho, futhi kwakwanele nje ukuthi amane akhulume amazwi Akhe. Ilokhu ngempela okwenzeka? Ngokusobala, cha! Noma uNkulunkulu enegunya namandla, igunya namandla Akhe kuli qiniso futhi okwangempela, akuyona into engenalutho. Ubuqiniso nobukhona begunya namandla kaNkulunkulu kwembulwa kancane kancane futhi kubonakala ekudaleni Kwakhe zonke izinto nokulawula phezu kwezinto zonke, kanye nangenqubo ahola futhi aphatha ngayo isintu. Zonke izindlela, yonke imibono, kanye nayo yonke imininingwane yobukhosi bukaNkulunkulu phezu kwesintu nezinto zonke, nawo wonke umsebenzi asewenzile, kanye nokuqonda Kwakhe zonke izinto—ngoqobo zonke zifakazela ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu akuwona amazwi angasho lutho. Igunya namandla akhe kukhonjiswa futhi kwembulwe njalo njalo futhi ezintweni zonke. Lokhu kubonakaliswa nezambulo kukhuluma ngobukhona boqobo begunya likaNkulunkulu, ngoba Usebenzisa igunya namandla Akhe ukuqhubeka nomsebenzi Wakhe, kanye nokulawula zonke izinto, nokubusa phezu kwezinto zonke umzuzu ngomzuzu, futhi amandla negunya Lakhe ngeke kuthathelwe indawo izingelosi, noma izithunywa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu wanquma ukuthi yiziphi izibusiso ayezozinika u-Abrahama noJobe—kwakuncike kuNkulunkulu. Noma izithunywa zikaNkulunkulu zamvakashela mathupha u-Abrahama noJobe, izenzo zazo zazihambisa ngokwemiyalo kaNkulunkulu, futhi ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, futhi zazingaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu. Noma umuntu ebona izithunywa zivakashela u-Abrahama, futhi engamboni uNkulunkulu enza okuthile ngokwakhe, kumarekhodi eBhayibheli, empeleni, Okunguyena osebenzisa amandla negunya nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi lokhu akuvumeli ukungabaza kwanoma umuphi umuntu! Noma ubonile ukuthi izingelosi nezithunywa zinamandla amakhulu, futhi zenza izimangaliso, noma zenze izinto ezithile zithunywe nguNkulunkulu, izenzo zazo zimane zingenxa yokwenza lokho uNkulunkulu azithume kona, futhi azenzi lutho ngenhloso yokubonakalisa igunya likaNkulunkulu—ngoba okukho muntu noma into enegunya lo Mdali lokudala zonke izinto nokuphatha zonke izinto. Ngakho akukho muntu noma into engenza noma ikhombise igunya lo Mdali.

Igunya lo Mdali Aliguquki futhi Alinakucasulwa

Uboneni kulezi zingxenye ezintathu zombhalo? Ubonile ukuthi kunesimiso uNkulunkulu asebenzisa ngaso igunya Lakhe? Ngokwesibonelo, uNkulunkulu wasebenzisa uthingo ukumisa isivumelwano nomuntu, lapho abeka uthingo emafwini ukuze atshele umuntu ukuthi wayengasoze aphinde asebenzise uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Uthingo esilubona namuhla, kuseyilolo thingo olwakhulunywa ngumlomo kaNkulunkulu? Ingabe imvelo yalo nencazelo yalo sekushintshile? Ngaphandle kokungabaza, akuzange. UNkulunkulu wasebenzisa igunya Lakhe ukwenza lesenzo, kanti nesivumelwano asenza nomuntu siyaqhubeka kuze kube namhlanje, futhi isikhathi lapho lesi sivumelwano singaguqulwa sincike kuNkulunkulu. Emva kokuthi uNkulunkulu ethe, “ngizakumisa uthingo lwami emafwini,” uNkulunkulu wasigcina njalo isivumelwano, kuze kube inamuhla. Ubonani kulokhu? Noma uNkulunkulu enegunya namandla, ubukhali kakhulu futhi unezimiso asebenza ngazo, futhi uyali gcina izwi Lakhe. Ubukhali bakhe nezimiso zezenzo zakhe kukhomba ukuthi uMdali akasoze acasulwa futhi igunya Lakhe akekho ongalidlula. Noma enegunya lo Mbusi futhi konke kuphansi koMbuso Wakhe, futhi nakuba enamandla okubusa phezu kwezinto zonke, uNkulunkulu akakaze akhinyabeze uhlelo Lwakhe, futhi nanini lapho esebenzisa igunya Lakhe, uyaqinisekisa ukukwenza ngokuhambisana nezimiso Zakhe, futhi ulandela ngokucophelela lokho akukhuluma ngomlomo Wakhe, futhi alandele izinyathelo nezinhloso zohlelo Lwakhe. Asidingi ukusho ukuthi, zonke izinto eziphethwe uNkulunkulu nazo zilalela izimiso igunya likaNkulunkulu elisebenza ngazo, futhi akukho muntu noma into, ekhishelwe ngaphandle kwezinhlelo zegunya Lakhe, futhi ngeke zikwazi ukuguqula izimiso igunya Lakhe elisebenza ngazo. Emehlweni kaNkulunkulu, labo ababusisiwe bathola umcebo olethwa igunya Lakhe, futhi labo abaqalekisiwe bathola ukujeziswa kwabo ngenxa yegunya likaNkulunkulu. Ngaphansi kobukhosi begunya likaNkulunkulu, akukho muntu noma into esala ngaphandle ekusebenzeni kwegunya Lakhe, futhi ngeke bakwazi ukuguqula izimiso zegunya Lakhe. Igunya lo Mdali aliguqulwa izinguquko kunoma yini, futhi ngokufanayo, izimiso ezihambisana negunya Lakhe, aziguquki nangenxa yasiphi isizathu. Izulu nomhlaba kungabhekana nanoma iziphi izigemegeme, kodwa igunya lo Mdali aliguquki; zonke izinto zinganyamalala, kodwa igunya lo Mdali alisoze lanyamalala. Lokhu ubukhona nengqikithi yokungaguquki nokungacasuleki kwegunya lo Mdali, futhi lokhu ubungqayizivele qobo boMdali!

Amazwi lawa angezansi abaluleke kakhulu ekwazini igunya likaNkulunkulu, kanti nencazelo yawo, inikwe kule ntshumayelo elandelayo. Masiqhubeke sifunde umBhalo.

4. Umyalo kaNkulunkulu kuSathane

(Jobe 2:6) UJehova wayesethi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; gcina ukuphila kwakhe kodwa.

USathane Akakaze Alokothe Eqe Igunya lo Mdali, futhi Ngenxa Yalokhu, Zonke Izinto Ziphila Ngokuhleleka

Lokhu indima esuka Encwadini kaJobe, futhi u “u” okukhulunywa ngaye kula mazwi nguJobe. Noma umfushane, lo musho ucacisa izinto eziningi. Uchaza ingxoxo ethize phakathi kwaNkulunkulu noSathane ezweni lakwamoya, futhi usitshela ukuthi lowo uNkulunkulu ayekhuluma naye, kwabe kunguSathane. Usitshela ngokuthile okwashiwo nguNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu ayewumyalo nomyalelo kuSathane. Imininingwane ethize ngalo myalelo imayelana nokusindisa impilo kaJobe futhi lapho uNkulunkulu adweba umugqa khona ngempatho kaJobe nguSathane—uSathane kwakumele agcine ukuphila kukaJobe. Into yokuqala esiyifundayo kulo musho ukuthi lawa amazwi akhulunywa nguNkulunkulu kuSathane. NgokweNcwadi kaJobe yokuqala, isitshela isindlalelo sala mazwi: uSathane wayefisa ukusola uJobe, ngakho kwakufanele athole imvume kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi amlinge. Lapho evuma, isicelo sikaSathane sokuthi alinge uJobe, uNkulunkulu ubeka lo mbandela kuSathane: “Bheka, usesandleni sakho; gcina ukuphila kwakhe kodwa.” Ingabe yini uhlobo lwala mazwi? Kucacile ukuthi awumyalo, umyalelo. Uma sewuthe waqonda uhlobo lwala mazwi, kufanele, empeleni, uqonde ukuthi Lo owawukhipha lo myalelo nguNkulunkulu, nokuthi lowo owathola umyalelo, wawulalela, nguSathane. Akubuzwa kulo myalelo, ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu noSathane bucacile kunoma ubani ofunda lamazwi. Kunjalo ukuthi lobu futhi ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu noSathane ezweni lakwa moya, nomehluko phakathi kobuyena nesikhundla sikaNkulunkulu noSathane, okutholakala kumarekhodi engxoxo phakathi kwaNkulunkulu noSathane eMibhalweni, futhi kuze kube namhlanje, lokhu kuyisibonelo esithize nerekhodi ebhalwe phansi lapho umuntu engafunda umahluko osemqoka phakathi kobuyena nesikhundla sikaNkulunkulu noSathane. Kulesi sikhathi, kufanele ngisho ukuthi irekhodi yala mazwi iwumBhalo obalulekile olwazini lwesintu ngobuyena nesikhundla sikaNkulunkulu. Ngale ngxoxo phakathi koMdali noSathane ezweni lakwamoya, umuntu uyakwazi ukuqonda ingxenye ethile ngegunya lo Mdali. La mazwi awobunye ubufakazi begunya eliyingqayizivele lo Mdali.

Uma ubuka ngaphandle, ayingxoxo phakathi kukaNkulunkulu uJehova noSathane. Ingqikithi yawo ukuthi indlela uJehova uNkulunkulu akhuluma ngayo, nesikhundla Akhuluma ekusona, kuphakeme kunoSathane. Okungukuthi uNkulunkulu uJehova uyala uSathane ngephimbo lokuyala futhi utshela uSathane ukuthi uJobe uvele usesezandleni zakhe futhi ukhululekile ukumphatha noma ikanjani uJobe—kodwa akakwazi ukuthatha impilo kaJobe. Okubhalwe kwalokho kuthi noma uJobe ebekwe ezandleni zikaSathane, kodwa impilo yakhe ayinikelwe kuSathane; akekho ongathatha impilo kaJobe ezandleni zikaNkulunkulu ngaphandle kokuthi evunyelwe nguNkulunkulu. Isimo somqondo kaNkulunkulu sikhonjiswe kwacaca kulo myalo awunika uSathane, futhi lo myalo ubonakalisa futhi wembule isikhundla uNkulunkulu akhuluma ekusona noSathane. Kulokhu, uNkulunkulu uphethe isikhundla sikaNkulunkulu owadala ukukhanya, nomoya, nezinto zonke nezidalwa eziphilayo, uNkulunkulu obusa ngobukhosi phezu kwezinto zonke nezidalwa eziphilayo, futhi olawula iHayidesi, uNkulunkulu olawula ukuphila nokufa kwezinto zonke eziphilayo. Ezweni lakwamoya, ubani ngaphandle kukaNkulunkulu ongalokotha anike umyalo onjena kuSathane? Futhi kungani uNkulunkulu uqobo wakhipha lo myalo Wakhe kuSathane? Ingoba impilo yomuntu, kuhlanganise nekaJobe ilawulwa nguNkulunkulu. UNkulunkulu akavumanga ukuthi uSathane alimaze noma athathe ukuphila kukaJobe, okungukuthi, ngaphambi kokuvumela uSathane ukuba alinge uJobe, uNkulunkulu wakhumbula nakalokhu, ukuqikelela ukukhipha lo myalelo, futhi waphinda wamyala uSathane ukuthi angayithathi impilo kaJobe. USathane akakaze eqe umthetho kaNkulunkulu, futhi Ngaphezu kwalokho, uhlala elalela ngokucophelela enze imiyalelo nemiyalo ethize kaNkulunkulu, engalokothi ukuyishaya indiva, futhi engalingi ukuguqula noma ikanjani inoma imiphi imiyalo kaNkulunkulu. Injalo ke imigomo uNkulunkulu ayibekele uSathane, ngakho futhi uSathane akakaze alokothe eqe le migomo. Ingabe akuwona amandla egunya likaNkulunkulu lawa? Ingabe akubona ubufakazi begunya likaNkulunkulu? Bokuthi kufanele siziphathe kanjani kuNkulunkulu nokuthi simthathe kanjani uNkulunkulu, uSathane unokuqonda okucacile kunesintu, ngakho ezweni lakamoya, uSathane ubona isikhundla negunya likaNkulunkulu ngokusobala, futhi unokwazisa okujulile amandla negunya likaNkulunkulu nezimiso ezimise ukusebenza kwegunya Lakhe. Akalokothi, neze angazinaki noma aziphule izimiso noma ikanjani futhi akalokothi achukuluze intukuthelo kaNkulunkulu nganoma iyiphi indlela. Noma emubi futhi ezidla ngokwemvelo, uSathane akakaze alokothe ukuwela imigomo uNkulunkulu ambekele yona. Ezigidini zeminyaka ulandela ngokuqikelela le migomo, ugcine yonke imiyalo nemiyalelo ayinikwe nguNkulunkulu, futhi akakaze alokothi eqele ngale komaka. Noma enenhliziyo embi, uSathane uhlakaniphile kunesintu esonakele; uyabazi ubuyena boMdali, futhi uyayazi imigomo yakhe. Kusukela kule zenzo “zokuthobeka” zika Sathane kuyabonakala ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu ayizimemezelo zasezulwini ezingenakweqiwa uSathane, nokuthi kungenxa yobungqayizivele begunya likaNkulunkulu ukuthi zonke izinto ziyashintsha futhi zizalane ngendlela ehlelekile, ukuthi isintu singaphila futhi sande emzileni omiswe nguNkulunkulu, kungekho muntu noma into engathikameza lolu hlelo, futhi kungekho muntu noma into engakwazi ukushintsha lo mthetho—ngoba yonke ivela ezandleni zoMdali, futhi nangokuhlela negunya lo Mdali.

UNkulunkulu Kuphela Onobuyena boMdali Negunya Eliyingqayizivele

Ubuyena bukaSathane benze abantu abaningi bakhombisa intshisekelo enkulu ukubona ukuziveza kwakhe ngezindlela eziningi. Kukhona abantu abaziwula abakholelwa ukuthi uSathane, njengoNkulunkulu unegunya, ngoba uSathane uyakwazi ukwenza izimangaliso, futhi uyakwazi ukwenza lokho isintu esingena kukwenza. Ukunezelela ekukhonzeni uNkulunkulu, isintu sishiya indawo kaSathane enhliziyweni yaso, futhi size sikhonze uSathane njengoNkulunkulu. Laba bantu bayadabukisa futhi bayanyanyeka, kokubili. Bayadabukisa ngoba baswele ulwazi, futhi bayanyanyeka ngenxa yokuhlubuka kwabo nomnyombo wabo omubi ngokwemvelo. Okwamanje ngizwa ukuthi kuyadingeka nginazise ukuthi igunya liyini, liwuphawu lwani, futhi limele ini.

Kabanzi nje, UNkulunkulu uqobo Lwakhe uligunya, igunya Lakhe liwuphawu lobukhosi nobukhona bukaNkulunkulu kanti igunya likaNkulunkulu uqobo Lwakhe limele isikhundla nobuyena bukaNkulunkulu. Ingakweyiphi ingxenye lapho uSathane angalokotha athi yena uqobo unguNkulunkulu? USathane uyalokotha athi wadala zonke izinto futhi uphethe ngobukhosi phezu kwezinto zonke? Impela akasho! Ngoba akakwazi ukudala zonke izinto; kuze kube inamuhla akakaze adale lutho oludalwe nguNkulunkulu, futhi akakaze adale lutho olunokuphila. Ngoba akanawo umthetho kaNkulunkulu akasoze aba nesikhundla nobuyena buka Nkulunkulu futhi lokhu kuncike ebukhoneni bakhe. Unawo amandla afana nawaNkulunkulu? Impela, akanawo! Ingabe ungamandla? Ingabe angabizwa ngegunya? Ngeke ngempela! USathane ulawula ibuya lo bubi, futhi athikameze, one, aphazamise zonke izingxenye zomsebenzi kaNkulunkulu. Ngalezinkulungwane zeminyaka eminingi edlule, ngaphandle kokona nokuhlukumeza isintu, nokuyenga futhi ekhohlisa umuntu emfaka ekonakaleni, nasekuhlubukeni uNkulunkulu, ngakho umuntu uhamba esigodini sethunzi lokufa, ikhona into uSathane ayenzile efanele ngisho okuncane ukugujwa, ukunconywa, nokuthandwa umuntu? Uma uSathane ubenalo igunya namandla, ngabe isintu soniwa yikho? Uma uSathane ubenegunya namandla ngabe isintu salinyazwa yikho? Uma uSathane ube namandla negunya, ngabe isintu salahla uNkulunkulu futhi saphendukela ekufeni? Njengoba uSathane engenagunya noma amandla, kufanele siphethe sithini ngengqikithi yakho konke akwenzayo? Kukhona laba abachaza konke uSathane akwenzayo ngokuthi bamane bathi ubuqili? Kodwa ngikholelwa ukuthi lencazelo ayifanele. Izenzo zakhe ezimbi zokona isintu, zingubuqili nje? Amandla amabi uSathane ahlukumeza ngayo uJobe nesifiso sakhe esibi ukumhlukumela nokumshwabadela kwakungeke kwenziwe ngobuqili kuphela. Umasibheka emuva siyabona ukuthi, ngokuphazima kweso, imihlambi yaJobe eyayisakazeke emagqumeni nezintaba, yashabalala; ngomzuzwana umcebo omkhulu kaJobe wanyamalala. Konke kokhu ngabe kwenzeka ngobuqili nje kuphela? Uhlobo lwakho konke uSathane akwenzayo kuhambisana nezinto ezimbi njengokukhinyabeza, ukuphazamisa, ukubhubhisa, ukulimaza, ububi, unya, nobumnyama futhi ukwenzeka kwakho konke okungalungile nokubi kuxhumene ngendlela engeke yahlukaniswa nezenzo zaSathane, futhi ihambisana kanye nomthombo wobubi kaSathane. Akukhathaleki ukuthi uSathane “unamandla” kangakanani, akukhathaleki ukuthi unesibindi nokulangazelela okungakanani, akukhathaleki ukuthi likhulu kangakanani ikhono kakhe lokulimaza, akukhathaleki ukuthi ziningi kangakanani izindlela ona futhi ayenge ngazo umuntu, akukhathaleki ukuthi ihlakaniphe kanganani imikhuba namacebo ethusa ngawo umuntu, akukhathaleki ukuthi usiguquguqula kangakanani isimo sakhe ayiso, akakaze adale ngisho into eyodwa ephilayo, akakaze abeke imithetho nemigomo yokuphila kwezinto zonke, akakaze akwazi ukubusa noma ukulawuwa noma yini noma iyaphila noma ayiphili. Emkhathini obanzi emhlabeni jikelele akukho muntu noma into eyazalwa nguye noma ekhona ngenxa yakhe, akukho muntu noma into ephethwe noma elawulwa nguye. Kunalokho, kufanele aphile ngaphansi kwaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, kufanele alalele imiyalo nemiyalelo kaNkulunkulu. Ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu kunzima kuSathane ukuthi athinte iqabazi lamanzi noma inhlabathi emhlabeni; ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu uSathane akakhululekile ngisho ukunyakazisa izintuthane emhlabeni—ingasaphathwa eyomuntu, owadalwa nguNkulunkulu. Emehlweni kaNkulunkulu, uSathane usezingeni eliphansi kunezimbali ezintabeni, izinyoni ezindiza emoyeni, izinhlanzi olwandle, nezimpethu emhlabeni. Indima yakhe phakathi kwezinto zonke ukusebenzela izinto zonke nokusebenzela isintu, nokusiza uhlelo lukaNkulunkulu nohlelo lwakhe lokuphatha. Akukhathaleki ukuthi unonya kangakanani ngokwemvelo yakhe, nokuthi mubi kangakanani umsuka wakhe, into angayenza ukuthi enze lokho abekelwe ukuthi akwenze: ukuba wusizo kuNkulunkulu nokuba uhlangothi oluphikisa uNkulunkulu. Yilokho ubuyena nesikhundla sikaSathane. Ubukhona bakhe abuxhumene nempilo, abuxhumene namandla, abuxhumene negunya, uyinto yokudlala ezandleni zikaNkulunkulu, umshini nje osebenzela uNkulunkulu!

Sebeqonda ubuso beqiniso bukaSathane, abantu abaningi balokhu bengaqondi ukuthi yini igunya, ngakho ithi ngikutshele! Igunya qobo lwalo lingachazwa njengamandla kaNkulunkulu. Okokuqala, kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi igunya namandla kokubili kuhle. Akaxhumene nalutho olubi futhi akaxhumene kunoma yisiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga. Amandla kaNkulunkulu ayakwazi ukudala izinto noma ezinjani ezinokuphila nobungqabavu, futhi lokho kwenziwa ukuphila kukaNkulunkulu. UNkulunkulu ungukuphila, ngakho uwumthombo wazo zonke izidalwa eziphilayo. Ngaphezu kwalokho, igunya likaNkulunkulu lingenza zonke izidalwa eziphilayo, zilalele wonke amazwi kaNkulunkulu, okungukuthi ziqale ukubakhona ngenxa yamazwi asuka emlonyeni kaNkulunkulu, futhi ziphile futhi zazalane ngokomyalo kaNkulunkulu, emuva kwalokho uNkulunkulu uyaphatha futhi ayale zonke izidalwa eziphilayo, futhi ngeke kuze kubekhona ukujika kuze kube phakade. Akekho umuntu noma into enalezi zinto; uMdali yedwa onawo futhi ophethe amandla angaka, futhi kanjalo kubizwa ngegunya. Lokhu ubungqayizivele boMdali. Ngaleyo ndlela, akukhathaleki ukuthi igama “igunya” uqobo lwalo noma ingqikithi layeli gunya, ngayinye ingahlanganiswa noMdali kuphela ngoba iwuphawu lo buyena nesikhundla soMdali futhi imele ubuyena nesikhundla soMdali; ngaphandle koMdali akekho umuntu noma into engahambisana negama “igunya.” Lokhu incazelo yegunya eliyingqayizivele lo Mdali. Noma uSathane wabuka uJobe ngamehlo anokuhaha, ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu, wayengeke alokothe athinte ngisho unwele emzimbeni kaJobe. Noma emubi ngokwemvelo, futhi enonya, emuva kokuthi uNkulunkulu enike umyalelo Wakhe kuye, uSathane wayengenakwenza lutho ngaphandle kokugcina umyalo kaNkulunkulu.

Ngakho noma uSathane wayemagange okwempisi phakathi kwezimvu mayelana noJobe, akazange alokothe akhohlwe imigomo ambekela yona uNkulunkulu, akazange alokothe ephule imiyalelo kaNkulunkulu, futhi kukho konke akwenza, uSathane akazange alokothe aphambuke ezimisweni nemigomo yamazwi kaNkulunkulu—akulona iqiniso leli? Ngalo mqondo, siyabona ukuthi uSathane akalokothi aphule noma imaphi amazwi kaNkulunkulu uJehova. KuSathane wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umyalelo, nomthetho wasezulwini, nokubonakaliswa komthetho kaNkulunkulu—ngoba ngemuva kwezwi likaNkulunkulu kukhona ukujeziswa nguNkulunkulu kulabo abaphula imiyalelo kaNkulunkulu, nalabo abangalaleli futhi abamelene nemithetho yezulu. USathane uyazi ngokusobala ukuthi uma ephula imiyalelo kaNkulunkulu, kufanele emukele okulandelayo ukuphula umthetho kaNkulunkulu nokumelana nemithetho yasezulwini. Yimiphi le miphumela? Akubuzwa, empeleni, ngukujeziswa kwakhe nguNkulunkulu. Izenzo zikaSathane kuJobe zabe ziwumfanekiso omncane wokonakalisa kwakhe umuntu, futhi ngesikhathi uSathane ezenza le zenzo, imigomo uNkulunkulu Ayibeka nemiyalelo Ayinika uSathane yabe imane ingumfanekiso omncane wezimiso ezingemuva kwakho konke akwenzayo. Ngaphezu kwalokho, indima nendawo kaSathane kulo daba yabe ingumfanekiso omncane wendima nendawo yakhe emsebenzini wokuphatha waNkulunkulu, futhi ukulalela okuphelele kukaSathane elalela uNkulunkulu ekulingweni kukaJobe kwabe kungumfanekiso omncane wendlela uSathane angazange alokothe ukumelana noNkulunkulu emsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu. Isiphi isexwayiso le mifanekiso emincane ekunika sona? Phakathi kwezinto zonke, okubandakanya noSathane, akukho muntu noma into engaphula imithetho nezimemezelo zasezulwini ezibekwe nguMdali, futhi akukho muntu noma into elokotha ukweqa le mithetho nezimemezelo, ngoba akukho muntu noma into engaguqula noma iphunyuke esijezisweni esilethwa nguMdali kulabo abangamlaleli. UMdali kuphela ongabeka imithetho nezimemezelo, uMdali kuphela onamandla okuwumisa usebenze, futhi amandla oMdali angeke oniwa ngumuntu noma into. Lokhu igunya lo Mdali eliyingqayizivele, leligunya liphakeme ezintweni zonke, ngakho kungenzeke ukuthi sithi, “uNkulunkulu mkhulu kunabo bonke futhi uSathane ungu namba 2.” Ngaphandle koMdali onegunya eliyingqayizivele, akekho umunye uNkulunkulu!

Ingabe usunalo ulwazi olusha ngegunya likaNkulunkulu? Okokuqala, ukhona umahluko phakathi kwegunya likaNkulunkulu esike saliphatha, kanye namandla omuntu? Futhi ingabe yini umahluko? Abanye abantu bathi ngeke uziqhathanise lezi zinto zombili. Kunjalo! Noma abantu bethi ngeke uziqhathanise lezi zinto zozimbili, emicabangweni nemiqondo yomuntu, amandla omuntu avame ukudidwa negunya, lezi zinto zombili ziqhathaniswa icala ngecala. Ingabe kwenzekani lapha? Abantu abenzi iphutha lokwenza enye ukuthi ibambele enye bengaqondile? Lokhu kokubili akuxhumene, futhi akukho ukuqhathanisa ongakwenza phakathi kwako, kepha abantu bayehluleka ukuthi bangakwenzi lokhu. Ingabe kufanele kulungiswe kanjani lokhu? Uma ufisa ngempela ukuthola isisombululo, indlela yinye kuphela—ukuthi uqonde futhi wazi igunya eliyingqayizivele likaNkulunkulu. Emuva kokuqonda nokwazi igunya lo Mdali, ngeke uze uphathe amandla omuntu negunya likaNkulunkulu ngesikhathi esisodwa.

Amandla omuntu achaza ukuthini? Empeleni, ikhono noma ubukhali obenza isimo esonakele somuntu, izifiso nokulangazelela komuntu ukuthi kwande noma kufezeke ngezinga elikhulu. Ingabe singakubuka lokhu njengegunya? Akukhathaleki ukuthi kukhukhumele noma kuthembisa kangakanani ukulangazelela nezifiso zomuntu, lowo muntu ngeke kuthiwe unegunya; singagcina ngokuthi lokhu kuzikhukhumeza nempumeleo kumane kuwukukhombisa ukuba yinhlekisa kukaSathane phakathi kwabantu, futhi, singagcina ngokuthi kuwumdlalo ohlekisayo lapho uSathane edlala ukuba ngukhokho wakhe ukuze agcwalise ukulangazelela kwakhe ukuba uNkulunkulu.

Ingabe ulithatha kanjani manje igunya likaNkulunkulu? Njengoba lamazwi eseshunyayelwe, kufanele ubenolwazi olusha ngegunya likaNkulunkulu. Ngakho ngiyakubuza: Igunya likaNkulunkulu liwuphawu lani? Liwuphawu lamandla kaNkulunkulu uqobo? Liwuphawu lwesikhundla esiyingqayizivele sikaNkulunkulu uqobo? Phakathi kwezinto zonke, ulibone kuphi igunya likaNkulunkulu? Ulibone kanjani? Mayelana nezinkathi ezine umuntu abhekana nazo, ukhona umuntu ongaguqula ukushintshana phakathi kwentwasahlobo, nehlobo, nekwindla kanye nobusika? Entwasahlobo imithi iveza imiqumbe iqhakaze; ehlobo yembozwa amaqabunga, ekwindlwa ithela izithelo, bese ebusika amaqabunga ayawa. Ingabe kukhona ongakwazi ukushintsha lo mthetho? Ingave kuyakhombisa lokhu ingxenye eyodwa yegunya likaNkulunkulu? UNkulunkulu wathi, “Makube khona ukukhanya,” futhi kwaba khona ukukhanya. Lokhu kukhanya ingabe kusekhona? Ingabe kusekhona ngenxa yani? Kukhona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, kusobala, nangenxa yegunya likaNkulunkulu. Ingabe umoya odalwe nguNkulunkulu usekhona? Ingabe umoya ophefumulwa ngumuntu uvela kuNkulunkulu? Ingabe ukhona umuntu ongasusa izinto ezivela kuNkulunkulu? Ingabe ukhona umuntu ongaguqula ubuzona nomsebenzi wazo? Kukhona ongakwazi ukuvimbela ubusuku nemini okubekwe nguNkulunkulu, kanye nomthetho wobusuku nemini omiswe nguNkulunkulu? Ingabe uSathane angayenza leyo nto? Noma ungangalali ebusuku, futhi uthathe ubusuku njengemini, kodwa kusewubusuku; ungashintsha uhlelo lwakho lwe njwayelo yansuku zonke, kodwa awukwazi ukushintsha umthetho wokushintshashintshana phakathi kobusuku nemini—futhi leli qiniso alinakuguqulwa inoma umuphi umuntu, akunjalo? Kukhona ongakwazi ukwenza ibhubesi lilime umhlaba njengenkunzi yenkomo? Ukhona okwazi ukushintsha indlovu ibe yimbongolo? Ukhona okwazi ukwenza inkukhu ibhabhe emoyeni njengokhozi? Ukhona okwazi ukwenza impisi idle utshani njengemvu? Ukhona okwazi ukwenza izinhlanzi emanzini ziphile emhlabeni owomile? Ngenxa yokuthi uNkulunkulu waziyala ukuthi zihlale emanzini, ngakho zihlala emanzini. Ezweni ngeke ziphile futhi ziyofa; azikwazi ukweqa imigomo yo myalo kaNkulunkulu. Zonke izinto zino mthetho nemigomo yokuphila kwazo, futhi ngasinye, zonke zinesazela sazo. Lezi zamiswa nguMdali, futhi ngeke zishintshwe noma zihlulwe inoma ngubani. Isibonelo, ibhubesi liyophila njalo endle, buqamama nomphakathi wabantu, futhi ngeke lithobe futhi lethembeke kumuntu njengenkunzi ehlala nabantu, futhi esebenzela umuntu. Nanoma izindlovu nezimbongolo ziyizilwane zombili, futhi zombili zinemilenze emine, futhi ziyizilwane eziphefumula umoya, ziyizinhlobo zezilwane ezihlukile, ngoba zahlukaniswa zaba izinhlobo ezihlukehlukene nguNkulunkulu, zinesazela sazo esihlukile, ngakho ngeke zikwazi ukushintshashintshana. Noma inkukhu inemilenze emibili, namaphiko njengokhozi, ayisoze yandiza emoyeni; okukhulu engakwenza ukuthi indizele esihlahleni—lokhu kulawulwa imiyalo yomthetho kaNkulunkulu.

Ekuthuthukisweni kwesintu namhlanje, isayensi yesintu kungathiwa “iyachuma,” futhi nempumelelo yomuntu ekuhloleni ngesayensi kungachazwa ngokuthi “kuhlaba umxhwele.” Ikhono lo muntu liye likhula kakhulu, kodwa kukhona impumelelo eyodwa yesayensi isintu esingakwazanga ukuyithola: Isintu senze izindiza, izithwali zezindiza, nebhomu lama-atomu, isintu siye emkhathini, sahambahamba enyangeni, sakha i-inthanethi, futhi saphila ngendlela yokuphila e-hi-tech (impilo eyisimanjemanje enobuchwepheshe obuningi), kepha isintu asikwazi ukudala into ephilayo, ephefumulayo. Isazelo sazo zonke izidalwa eziphilayo kanye nemithetho eziphila ngayo, nomjikelezo wokuphila nokufa kwayo yonke into ephilayo—zonke lezi zinto azisoze zenzeka futhi azinakulawulwa isayensi yesintu. Njengamanje, singathi noma ngabe isayensi yomuntu ingafika kusiphi isicongo sempumelelo, ayinakuqhathaniswa nanoma imuphi umcabango woMdali, futhi ayikwazi ukuhlukanisa isimangaliso esiyindalo yoMdali, futhi namandla egunya Lakhe. Ziningi izilwandle emhlabeni, kepha azikaze zeqe imigomo yazo futhi zize ezweni ngokuthanda kwazo, futhi lokho ingoba uNkulunkulu wabeka imingcele wazo ngalunye; zahlala lapho Aziyale khona, futhi ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu ngeke zikwazi ukuhambahamba ngokukhululeka. Ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu, azifanele zifohle zingenelane, futhi zinganyakaza lapho kusho uNkulunkulu, futhi lapho ziyakhona ziphinde zihlale kulawulwa nguNkulunkulu.

Ukukubeka ngokusobala, “igunya likaNkulunkulu” lichaza ukuthi kuncike kuNkulunkulu. UNkulunkulu unelungelo lokunquma ukuthi uzoyenza kanjani into, futhi izokwenzeka ngendlela ayithandayo. Umthetho wezinto zonke uncike kuNkulunkulu, hhayi futhi kumuntu. Ngeke uguqulwe ngentando yomuntu, kodwa kunalokho uguqulwa imicabango kaNkulunkulu, nobuhlakani bukaNkulunkulu, nemiyalelo kaNkulunkulu, futhi lokhu kuyiqiniso elingephikwe inoma imuphi umuntu. Amazulu nomhlaba nazo zonke izinto, umhlaba jikelele, ububenyebenye bezinkanyezi esibhakabhakeni, izinkathi ezine zonyaka, lokho okubonakalayo nalokho okungabonakali kumuntu—konke kukhona, kuyasebenza, futhi kushintshe, ngaphandle ngisho kwephutha elincane, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, ngokuhambisana nemiyalelo kaNkulunkulu, ngokuhambisana nemiyalo kaNkulunkulu, futhi ngokuhambisana nemithetho yasekuqaleni kwendalo. Akekho noyedwa umuntu noma into engashintsha imithetho yako, noma ashintshe umzila wemvelo wendlela ezisebenza ngakko; kwabakhona ngenxa yegunya likaNkulunkulu, futhi kushabalala ngenxa yegunya likaNkulunkulu. Lokhu igunya langoqobo likaNkulunkulu. Manje njengoba konke lokhu sekushiwo, uyezwa ukuthi igunya likaNkulunkulu liyisifanekiso sobuyena nesikhundla sikaNkulunkulu? Isidalwa esidaliwe noma isidalwa esingadalwanga singaba negunya likaNkulunkulu? Ingave lingalingiswa, umuntu angazifanisa nalo, lingabanjelwa indawo ngumuntu, yinto noma okuthile?

Ubuyena boMdali buyiNgqayizivele, futhi Akufanele uzisondeze kuloMqondo wokuba Nonkulunkulu Abaningi

Noma ubukhali namakhono kaSathane emakhulu kunalawa omuntu, noma engenza izinto umuntu angenakuzenza, akukhathaleki noma unomhawu noma ufisa ukwenza lokho uSathane akwenzayo, akukhathaleki noma uyakuzonda noma uyakunyanya lokho, akukhathaleki noma uyakwazi ukubona lokho, futhi akukhathaleki ukuthi uSathane angaphumelela kangakanani noma bangaki abantu angabadukisela ekukhonzeni yena nokumenza isithixo, akukhathaleki ukuthi umchaza kanjani, awusoze wakwazi ukuba negunya namandla kaNkulunkulu. Kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu, munye kuphela uNkulunkulu, futhi Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu kuphela onegunya, futhi unamandla okulawula nokuphatha zonke izinto. Ngenxa nje yokuthi uSathane unekhono kolukhohlisa abantu, futhi azenze uNkulunkulu, angalingisa izimanga nezimangaliso ezenziwe nguNkulunkulu, futhi wenza izinto ezifanayo njengoNkulunkulu, ngephutha ukholwa ukuthi uNkulunkulu akayona ingqayizivele, ukuthi baningi abanye oNkulunkulu, ukuthi bamane benamakhono amakhulu noma amancane, nokuthi umahluko ububanzi bamandla abanawo. Ukala ubukhulu babo ngokulandelana kokufika kwabo, futhi ngangeminyaka yabo, futhi ngephutha ukholelwa ukuthi kukhona abanye onkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu, futhi ucabanga ukuthi amandla negunya likaNkulunkulu akuhlukile. Uma unemicabango enjalo, uma ungabuboni ubungqayizivele bukaNkulunkulu, ungakholwa ukuthi uNkulunkulu kuphela unegunya, futhi uma ukholelwa konkulunkulu abaningi, ngakho ngithi ungamakhoba ezilwaneni zonke, ungukuhlanganiswa kukaSathane, futhi ungumuntu omubi kakhulu! Uyakuqonda engizama ukukufundisa khona ngala mazwi? Noma ngabe isiphi isikhathi, iyiphi indawo noma yini isandulelo sakho, ungamphambanisi uNkulunkulu nomunye umuntu, into noma okuthile. Akukhathaleki ukuthi ubukeka ungenalo ulwazi noma ungenakho ukuthi usondele egunyeni likaNkulunkulu nobukhona bukaNkulunkulu uqobo, akukhathaleki ukuthi izenzo namazwi kaSathane avumelana nokubona nokubuka ngamehlo engqondo, akukhathaleki ukuthi akwenelisa kangakanani wena, ungabi yisiwula, ungaphambanisi lemiqondo, ungakuphiki ukuba khona kukaNkulunkulu, ungabuphiki ubuyena nesikhundla sikaNkulunkulu, ungamphusheli uNkulunkulu ngaphandle emnyango futhi ulethe uSathane ukuze athathe indawo “kaNkulunkulu” enhliziyweni yakho futhi abe uNkulunkulu wakho. Angingabazi uyakwazi ukubona ngokucabanga imiphumela yokwenze njalo!

Noma Isintu Sonakalisiwe, Sisaphila Ngaphansi Kobukhosi Begunya lo Mdali

USathane selokhu onakalisa isintu izinkulungwane zeminyaka. Usedale ububi obungebalwe, ukhohlise isizukulwane ngesizukulwane, futhi wenza amacala esabekayo emhlabeni. Uhlukumeze umuntu, wakhohlisa umuntu, wayenga umuntu ukuthi amelane noNkulunkulu, futhi wenza izenzo ezimbi ezikhungathe zakhinyabeza uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha izikhathi eziningi. Kepha, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, zonke izinto nezidalwa eziphilayo ziyaqhubeka ukugcina imigomo nemithetho ebekwe nguNkulunkulu. Uma uqhathanisa negunya likaNkulunkulu, imvelo embi kaSathane nedlangile yimbi kakhulu, iyanyanyeka kakhulu, futhi iyanyanyisa, futhi incane kakhulu futhi ibuthakathaka. Noma ngabe uSathane uhamba phakathi kwezinto zonke ezidalwe nguNkulunkulu, akakwazi ukudala ngisho oluncane ushintsho kubantu, ezintweni, kanye noma yini edalwe nguNkulunkulu. Izinkulungwane eziningi zeminyaka seyidlulile, futhi isintu sisathakasela ukukhanya nomoya okulethwe nguNkulunkulu, sisaphefumula umphefumulo okhishwe nguNkulunkulu uqobo, sisajabulela izimbali, izinyoni, izinhlanzi kanye nezilokazana ezidalwe nguNkulunkulu; imini nobusuku busashintshashintshana; izinkathi ezine zonyaka ezisashintshashintshana njengokujwayelekile; amahansi andiza esibhakabhakeni ayahamba ebusika, futhi abuye entwasahlobo elandelayo; izinhlanzi emanzini aziyishiyi neze imifula namachibi—ikhaya lazo; izihlonono emhlabathini ziyacula ngokuzimisela ehlobo; izinyendle otshanini ziyavungazela kancane zihambisana nomoya ekwindla; amahansi ayaqoqana aba imihlambi, lapho ukhozi luhlala lodwana; amaviyo amabhubesi ayazigcina ephila ngokuzingela; inyamazane i-elk ayiphambuki ibe kude notshani nezimbali…. Zonke izinhlobo zezilwane eziphilayo phakathi kwezinto zonke ziyahamba futhi zibuye, futhi ziphinde zihambe futhi, izigidi zezinguquko zenzeka ngokuphazima kweso—kodwa okungashintshi imizwelo nemithetho yokuphila. Noma isintu, esiphila phakathi kwezinto zonke, sonakalisiwe futhi sakhohliswa nguSathane, umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi enziwe nguNkulunkulu, kanye nomoya owenziwe nguNkulunkulu, kanye nezinto zonke ezenziwe nguNkulunkulu, futhi umuntu usaphila futhi azale kakhulu ande kulendawo edalwe nguNkulunkulu. Isazelo sesintu asikaguquki. Umuntu usathembe amehlo ukubona, izindlebe ukuba ezwe, uthembele engqondweni yakhe ukucabanga, enhliziyweni yakhe ukuqonda, emilenzeni nezinyawo ukuhamba, ezandleni ukusebenza, kanjalo; zonke izazelo uNkulunkulu azinika umuntu ukuze akwazi ukwemukela ukuhlinzeka kukaNkulunkulu zilokhu zingashintshile. Amandla asiza umuntu ukuba asebenzisane noNkulunkulu akakaze aguquke, amandla esintu okwenza umsebenzi wesidalwa esidaliwe awakashintshi, izidingo zesintu zikamoya azikashintshi, ukulangazelela kwesintu ukuba sisindiswe nguMdali akukashintshi. Zinjalo izimo zamanje zesintu, esiphila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu, futhi esibekezelele incithakalo yegazi edalwe nguSathane. Noma isintu besingaphansi kwencindezelo kaSathane, futhi singasebona o-Adamu no-Eva basekuqaleni kwendalo, kodwa sesigcwele izinto eziphikisana noNkulunkulu, njengolwazi, ukubona ngamehlo engqondo, imicabango, njalo njalo, futhi sigcwele isimo sokukhohlakala sikaSathane, emehlweni kaNkulunkulu, isintu kuseyisintu esifanayo nalesi Asidala. Isintu sisabuswa futhi siphethwe nguNkulunkulu, futhi sisaphila emzileni obekwe nguNkulunkulu, ngakho emehlweni kaNkulunkulu, isintu esonakaliswe nguSathane, simane simbozwe yinsila, sinesisu esidumayo, nokuphendula okuthanda ukuhamba kancane, ukukhumbula okungasekuhle njengakuqala, nokuthi sesithe ukukhula ngeminyaka—kodwa konke ukusebenza nezazelo zomuntu azilimalanga nhlobo. Lesi isintu uNkulunkulu ahlose ukusisindisa. Lesi sintu kufanele sizwe nje ukubizwa nguMdali futhi sizwe iphimbo lo Mdali, uzobe esesukuma futhi aphuthume ukuthola umthombo walelo phimbo. Lesi sintu kufanele sibone nje isiqu soMdali, futhi uzobe eseshaya konke indiva, futhi ashiye konke, ukuze azinikele kuNkulunkulu, futhi angaze anikele ngempilo yakhe Kuye. Uma inhliziyo yesintu iqonda amazwi azwelayo aphuma enhliziyweni yoMdali, isintu sizolahla uSathane futhi sizisondeze kuMdali; lapho isintu sesikugezile ngokuphelele ukungcola emzimbeni waso, futhi saphinde sathola ukuhlinzekwa nokondleka kuMdali, ukukhumbula kwesintu kuyobuyela, futhi ngaleso sikhathi isintu siyobe sibuyele ngokweqiniso ekubusweni nguMdali.

Umfumfu 21, 2014

Okwedlule:Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, kanye NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III

Okulandelayo:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II

Ungase Uthande Nalezi