Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV

Ubungcwele bukaNkulunkulu (I)

Sibe nobudlelwane obengeziwe ngegunya likaNkulunkulu namhlanje, futhi angeke sikhulume ngokulunga kukaNkulunkulu okwamanje. Namhlanje, sizokhuluma ngesihloko esisha sha—ubungcwele bukaNkulunkulu. Ubungcwele bukaNkulunkulu bungesinye futhi isibonakaliso futhi ebuntwini obuyingqayizivele bukaNkulunkulu, ngakho kunesidingo esikhulu sokuxoxa ngalesi sihloko lapha. Lesi sibonakaliso sobuntu bukaNkulunkulu engizoxoxa ngaso, kanye nezibonakaliso ezimbili esixoxe ngazo ngaphambilini, isimo esilungile sikaNkulunkulu kanye negunya likaNkulunkulu—kungabe konke kuyingqayizivele? (Yebo). Ubungcwele bukaNkulunkulu nabo buyingqayizivele, ngakho isisekelo salobu bungqayizivele, umsuka walobu bungqayizivele, yindikimba yengxoxo yethu namhlanje. Ingabe niyezwa? Phindani Engikushoyo: ubuntu obuyingqayizivele bukaNkulunkulu—ubungcwele bukaNkulunkulu. (Ubuntu obuyingqayizivele bukaNkulunkulu—ubungcwele bukaNkulunkulu.) Nizizwa kanjani ezinhliziyweni zenu emuva kokuphindaphinda lesi sisho? Mhlawumbe abanye benu banokusola, futhi bayabuza, “Kungani kuxoxwe ngobungcwele bukaNkulunkulu?” Ungakhathazeki, Ngizokuxoxela ngesineke. Lapho uzwa uyokwazi ukuthi kungani kubaluleke kakhulu Kimina ukuthi Ngikhulume ngalesi sihloko.

Okokuqala masichaze igama elithi, “ngcwele.” Ngokusebenzisa ukuqonda kwakho futhi nasolwazini lonke olufundile, yini incazelo yokuba “ngcwele”? Ake Ungichazele khona (“Ukuba ngcwele kuchaza ukungabi nasisihla, ukungabi neze nokonakala noma izici zesintu. Konke okukukhiphayo—noma ngomcabango, ngenkulumo noma isenzo, konke okukwenzayo—kuhle ngokuphelele.) Kuhle kakhulu. (“Ubungcwele” bunobunkulunkulu, bumsulwa, akunakunengwa muntu. Kuyingqayizivele, kuwuphawu oluchaza uNkulunkulu.) (Ubungcwele abuna sisihla futhi buyisibonakaliso sobunkulunkulu esingenakunengwa.) Lena incazelo yakho, akunjalo? Enhliziyweni yomuntu ngamunye, leli gama “ngcwele” linesilinganiso, isichasiso kanye nencazelo. Okungenani, uma nibona igama “ngcwele” imiqondo yenu akube inotho. Ninesilinganiso esithile esinqunyiwe saleli gama, futhi incazelo yabanye abantu yalesi sichasiso isondela ekusebenziseni leli gama ukuchaza ingqikithi yesimo sikaNkulunkulu. Lokhu kuhle kakhulu. Abantu abaningi bakholwa ukuthi igama “ngcwele” lingelihle, futhi lokhu kungaqinisekiswa. Kodwa ubungcwele bukaNkulunkulu engifisa ukuxoxa ngabo namhlanje ngeke bumane bucaciswe, noma bumane buchazwe. Esikhundleni salokho, ngizosebenzisa amaqiniso athile ukuqinisekisa ukukuvumela wena ukuthi ubone ukuthi kungani ngithi uNkulunkulu uyingcwele, nokuthi kungani ngisebenzisa igama “ngcwele” ukuchaza ubuyena bukaNkulunkulu. Ngesikhathi ingxoxo yethu isiphelile, uzozwa ukuthi ukusetshenziswa kwegama “ngcwele” ukuchaza ubuyena bukaNkulunkulu nokusetshenziswa kwaleli gama ukubhekisa kuNkulunkulu kufanelekile kakhulu kanti futhi kulunge kakhulu kokubili. Okungenani, ukuya ngokuthi izilimi zamanje zabantu zinjani, ukusebenzisa leli gama ukuchaza uNkulunkulu kufaneleke kakhulu—ilona lodwa igama olimini lwesintu elifaneleke kakhulu ukubhekiswa kuNkulunkulu. Akulona igama elingasho lutho lapho lisetshenziswa libhekiswe kuNkulunkulu, noma ukunconywa ngaphandle kwesizathu noma ukutusa okungasho lutho. Inhloso yengxoxo yethu ukuvumela wonke umuntu ukuthi abone iqiniso lobukhona bale ngxenye yobuyena bukaNkulunkulu. UNkulunkulu akakwesabi ukuqonda kwabantu, kuphela ukungaqondi kwabo. UNkulunkulu ufisa ukuthi wonke umuntu azi uBuyena - nalokho anakho nayikho. Ngakho njalo uma sikhuluma ngesibonakaliso sobuyena bukaNkulunkulu, singasebenzisa amaqiniso amaningi ukuvumela abantu ukuthi babone ukuthi lesi sibonakaliso sobuyena bukaNkulunkulu sikhona ngempela futhi siyiqiniso impela futhi singoko qobo ngempela.

Manje njengoba sesinencazelo yegama “ngcwele,” asithathe izibonelo. Emibonweni abantu abanayo, kulula kubo ukucabanga izinto nabantu abaningi “abayingcwele.” Isibonelo, ingabe izinsizwa nsi nezintombi nto zichazwa njengabangcwele kuzichazamazwi zesintu? Ingabe bangcwele ngempela? (Cha.) Lokhu okubizwa “ngobungcwele” kanye “nobungcwele” esifisa ukuxoxa ngabo namhlanje into eyodwa nefanayo? (Cha.) Uma sibheka phakathi kwabantu abanezimiso eziphakeme zokuziphatha, indlela yokukhuluma ecolekile nephucukile, abangazwisi muntu ubuhlungu, labo, uma bekhuluma, abenza abanye bazizwe bekhululekile futhi benokuvuma—ingabe bangcwele? Izazi noma amadoda ahambisana noConfusius anezimiso eziphakeme zokuziphatha, aphucukile ngamazwi nezenzo—ingabe angcwele? Labo abavame ukwenza okuhle, abaphanayo futhi abanika usizo olukhulu kwabanye, labo abaletha intokozo enkulu ezimpilweni zabantu—ingabe bangcwele? (Cha.) Labo abangagcini imicabango enobugovu ngabanye, abangafuni ngokuphoqa izinto kwabanye, ababekezelela noma ubani—ingabe bangcwele? Labo abangakaze babe nengxabano nanoma ubani noma bazisize ngokuqola abanye—ingabe bangcwele? Ngakho labo abasebenza ukusiza abanye, abaletha inzuzo kwabanye futhi abaletha ukwakheka emoyeni yabanye ngayo yonke indlela—ingabe bangcwele? Labo abanikela kwabanye yonke imali abayonge impilo yabo yonke bese bephila impilo engatheni, labo abaziphatha ngemithetho eqinile, kodwa abaphanayo kwabanye—ingabe bangcwele? (Cha.) Uyakhumbula ukuthi omama benu baninakekela futhi banibheka ngayo yonke indlela engenziwa—ingabe bangcwele? Izithixo ozithandayo, noma ngabe abantu abanedumela, izingcweti noma abantu abayizikhulu—ingabe bangcwele? (Cha.) Konke lokhu kunesiqiniseko. Akesibheke manje kulabo baphrofethi eBhayibhelini ababekwazi ukubikezela isikhathi esizayo esasingaziwa ngabanye abaningi—ingabe lomuntu onjalo wayengcwele? Abantu ababekwazi ukubhala amazwi kaNkulunkulu kanye namaqiniso ngomsebenzi Wakhe eBhayibhelini—ingabe babengcwele? (Cha.) Ingabe uMose wayengcwele? (Cha.) Ingabe u-Abrahama wayengcwele? (Cha.) UJobe yena? (Cha.) Kungani usho njalo? (Igama “ngcwele” lingasetshenziswa kuphela ukukhuluma ngoNkulunkulu.) UJobe wabizwa ngendoda elungile nguNkulunkulu, pho kungani kuze kuthiwe akayena ongcwele? Uzizwa unetwetwe elithile lapha, akunjalo? Kungabe abantu abesaba uNkulunkulu futhi babalekele okubi abekho ngcwele? Bangcwele noma cha? (Cha.) Impendulo yakho iyaphika, akunjalo? Ngakho-ke impendulo yakho ephikisayo isuselwa kuphi? (UNkulunkulu uyingqayizivele.) Lesi isisekelo esakheke kahle; isisekelo esihle kakhulu impela! Ngithola ukuthi unekhono elikhulu lokubamba izinto ngokushesha nokusebenzisa lokho okufundile, nokuthi nonke ninaleli khono elikhethekile. Ninokuba netwetwe elincane aninaso isiqiniseko kahle, futhi anilokothi nithi “Cha,” kodwa anilokothi nithi “Yebo,” ngakho niyaphoqeleka ukuthi nithi “Cha.” Ake ngibuze omunye umbuzo. Izithunywa zikaNkulunkulu—izithunywa uNkulunkulu azithumela phansi emhlabeni—ingabe zingcwele? (Cha.) Kucabange lokhu ngokucophelela. Nika impendulo yakho uma sewucabange kakhe. Ingabe izingelosi zingcwele? (Cha.) Isintu esingakonakaliswa uSathane—ingabe singcwele? (Cha.) Nonke niphendula ngokuthi “Cha” kuyo yonke imibuzo. Kungasiphi isizathu? Kungabe lesi sisho engisanda kusisho manje nje isizathu sokuthi nithi “Cha”? Nididekile, akunjalo? Ngakho kungani ngisho izingelosi kuthiwa azingcwele? Nizizwa ninetwetwe lapha, akunjalo? Ngakho ingabe ningakwazi ukuthola isizathu sokuthi abantu, izinto noma izinto ezingadalwanga esikhulume ngazo ngaphambilini azingcwele? Ngiyakholwa anikwazi, akunjalo? Ngakho ukusho kwenu ukuthi “Cha” akukhombisi yini ukwenza ngokungacabangi okuthile? Ingabe aniphenduli ngokudelela? Abanye abantu bayadlinza: “Ubuza ngendlela yokuthi, ngokuqinisekile kungabi njalo.” Ungamane uphendule ngokudelela nje. Cabanga ngokucophelela noma impendulo uyebo noma ucha. Uzokwazi uma sesixoxa ngalesi sihloko esilandelayo kungani kungu “Cha.” Ngizokunika impendulo maduzane. Ake siqale sifunde umbhalo othile.

1.Umyalo kaNkulunkulu uJehova kuMuntu

(Gen 2:15-17) UJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu, wambeka ensimini yase-Edene ukuba ayilime, ayigcine. UJehova uNkulunkulu wamyala umuntu, wathi: Ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa.

2.Ukuyengwa koweSifazane Inyoka

(Gen 3:1-5) Manje inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle eyayizenzile iNKOSI uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, Yebo, uNkulunkulu ushilo yini. Ukuthi ningadli kuyo yonke imithi yasensimini na? Futhi owesifazane wathi enyokeni, Singadla izithelo zemithi yensimu: Kodwa isithelo somuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu uthe, Singazidli, singazithinti, ukuba singafi. Futhi inyoka yabe isithi kowesifazane, aniyikufa nokufa: Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu, bese niba njengonkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.

Lezi zindima ezimbili zicashunwe kweyiphi incwadi eBhayibhelini? (UGenesise.) Ingabe nonke nizijwayele lezi zindima ezimbili? Lokhu yinto eyenzeka ekuqaleni ngesikhathi isintu sidalwa ekuqaleni; kuyisehlo esenzeka ngempela. Okokuqala makesibheke ukuthi uJehova uNkulunkulu wabanika umyalo onjani o-Adamu no-Eva, ngenxa yokuthi okuqukethwe yilo myalo kubaluleke kakhulu esihlokweni sethu namhlanje. “UJehova uNkulunkulu wamyala umuntu, wathi….” Qhubeka ufunde le ndima elandelayo. (“Ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa.”) Umyalo kaNkulunkulu kule ndima uquketheni? Okokuqala, uNkulunkulu utshela umuntu ukuthi yini angayidla, okwabe kuyizithelo zemithi ehlukehlukene. Akukho ngozi kanye noshevu, zonke zingadliwa futhi zidliwe ngangokufisa komuntu, ngaphandle kokungabaza. Le ingxenye eyodwa. Enye ingxenye iyisexwayiso. Lesi sexwayiso sitshela umuntu ukuthi akufanele adle izithelo zamuphi umuthi? (Umuthi wokwazi okuhle nokubi.) Akufanele adle izithelo zomuthi wokwazi okuhle nokubi. Kuzokwenzekani uma ekwenza lokho? (Uyawukufa nokufa.) UNkulunkulu watshela umuntu: Uma usidla uyokufa nokufa. Ingabe la mazwi aqondile? (Yebo.) Uma uNkulunkulu ubekutshela lokhu kodwa ubungaqondi ukuthi kungani, ubuzokuthatha njengomgomo noma umyalelo okufanele ulandelwe? Kufanele ulandelwe, akunjalo? Kodwa noma ngabe umuntu uyakwazi ukuwulandela, noma cha, amazwi kaNkulunkulu asobala. UNkulunkulu watshela umuntu ngokucacile ukuthi yini angayidla nokuthi yini angenakuyidla, nokuthi kuzokwenzekani uma edla lokho okungafanele akudle. Ngabe kukhona isimo sikaNkulunkulu osibonile kula mazwi amafushane awakhuluma? Ingabe la mazwi kaNkulunkulu aliqiniso? (Yebo.) Kungabe kukhona inkohliso? (Cha.) Ingabe kukhona amacebo amanga? (Cha.) Ingabe ikhona into ethusayo? (Cha.) UNkulunkulu ngokuthembeka, ngeqiniso nangobuqotho watshela umuntu lokho ayengakudla nalokho ayengenakukudla, kucacile futhi kusobala. Ingabe ikhona incazelo efihliwe kulawa mazwi? Ingabe lawa mazwi aqondile? Incazelo yawo iyabonakala ngokusobala, uyayiqonda ngokushesha lapho uyibona. Ingabe sikhona isidingo sokuhlawumbisela? (Cha.) Asikho isidingo sokuqagela, akunjalo? Sekucace bha. Emqondweni kaNkulunkulu, lokho afuna ukukusho, lokho afisa ukukuveza, kusuka enhliziyweni Yakhe. Izinto uNkulunkulu azivezayo zihlanzekile, ziqondile futhi zicacile. Azikho izisusa ezifihlekile, noma izincazelo ezifihliwe. Wakhuluma kumuntu ngokuqondile, emtshela ukuthi yini angayidla nokuthi yini angenakuyidla. Okungukuthi, ngala mazwi kaNkulunkulu umuntu angabona ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu isobala, ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu ineqiniso. Awekho amacebo nakancane lapha, akutshela ukuthi ungadli okudlekayo noma akutshela ukuthi “Kwenze bese ubona ukuthi kuzokwenzekani” ngezinto ongenakuzidla. Ingabe ukuqonde ngempela lokhu? (Cha.) Cha. Nanoma yini uNkulunkulu ayicabangayo enhliziyweni Yakhe yilokho akushoyo. Uma ngithi uNkulunkulu ungcwele ngoba uzibonakalisa futhi azembule kula mazwi ngale ndlela, ungezwa engathi ngenza lukhulu ngento encane noma ukuthi ngelule incazelo Yami kwaze kweqa kakhulu. Uma kunjalo, ungakhathazeki, asikaqedi phela.

Masikhulume “Ngokuyengwa koweSifazane yiNyoka.” Ingabe ubani inyoka? (USathane.) USathane udlala indima yokuba isithiyo ohlelweni lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha futhi indima esingeke sihluleke ukuyisho uma sixoxa ngobungcwele bukaNkulunkulu. Kungani ngisho njalo? (Yingoba uSathane ungomele futhi ungumakhi wakho konke lokho okungcolile nokonakele.) Uma ungabazi ububi nokonakala kukaSathane noma imvelo kaSathane, kuzobe awunandlela yokuyibona, noma ukwazi ukuthi buyini ubungcwele ngempela. Ngokudideka, abantu bakholwa ukuthi lokho uSathane akwenzayo kulungile, ngoba baphila phakathi kwalesi simo esonakele. Ngaphandle kwesithiyo, kungenalutho ongaqhathanisa nalo, awunako ukwazi ukuthi buyini ubungcwele, ngakho lesi sihloko kufanele kukhulunywe ngaso lapha. Asizange simane sisiqambe nje lesi sihloko, kodwa ngamazwi nezenzo zakhe sizomazi ukuthi uSathane wenza kanjani, ukuthi usonakalisa kanjani isintu, ukuthi unemvelo enjani nokuthi ubuso bakhe bunjani. Manje wathini lo owesifazane enyokeni? Owesifazane walandisa inyoka lokho uJehova uNkulunkulu abekade ekushilo kuye. Uma sihlola ngalokho akusho, wayeqinisekisile ngokufaneleka kwakho konke loko uNkulunkulu ayekushilo kuye? Akakwazanga ukuthola isiqiniseko ngalokhu, akunjalo? Njengomuntu owayesanda kudalwa, wabe engenalo ikhono lokuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi, kanti futhi wayengenalo ikhono lokuqonda nanoma yini emzungezile. Amazwi awakhuluma enyokeni asitshela ukuthi wayengakaqinisekisi ngamazwi kaNkulunkulu ngokuthi alungile enhliziyweni yakhe; wayenesimo sengqondo esingabazayo. Ngakho kwathi lapho inyoka ibona ukuthi owesifazane wayengenaso isimo sengqondo esicacile mayelana namazwi kaNkulunkulu, yathi: “aniyikufa nokufa: Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu, bese niba njengonkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.” Kukhona okungalungile ngala mazwi? (Yebo) Yini engalungile? Funda lo musho. (“Futhi inyoka yabe isithi kowesifazane, aniyikufa nokufa: Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu, bese niba njengonkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.”) Sewufunde lokhu, kukhona okuzwayo? Lapho uqeda ukufunda lo musho, ukwazile ukuthola umqondo ngezinhloso zenyoka? (Yebo.) Kungabe yiziphi izinhloso inyoka enazo? (Ukulinga umuntu ukuthi enze isono.) Ifuna ukulinga lo owesifazane ukuthi angagcini amazwi kaNkulunkulu, kodwa ingabe yakhuluma ngokuqondile? (Cha.) Ayizange ikhulume ngokuqondile, ngakho singasho ukuthi inobuqili kakhulu. Iveza lokho ekushoyo ngendlela enobuqili futhi egwegwesayo ukuze ifinyelele enjongweni yayo eyihlosile, eyigcina ifihlekile kumuntu ngaphakathi kwayo—lokhu ubuqili benyoka. USathane selokhu ekhuluma futhi enza ngale ndlela. Uthi, “ngeke neze,” ngaphandle kokuqinisekisa ngale ndlela noma nangenye. Kodwa lapho ekuzwa lokhu, ingabe inhliziyo yowesifazane ongenalwazi yathinteka? (Yebo.) Inyoka yajabula ngoba amazwi ayo ayebe nomphumela ewufisayo—lokhu kwabe kuyinhloso yenyoka enobuqili. Ngaphezu kwalokho, ngokuthembisa umphumela umuntu ayekholwa ukuthi ungomuhle, yamyenga, yathi, “mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu.” Ngakho, uyadlinza: “Ukuba amehlo ami avuleke yinto enhle!” Inyoka ibese ikhuluma amazwi angcono, amazwi angaziwa umuntu, amazwi asebenzisa amandla amakhulu okulinga phezu kwalabo abawezwayo: “bese niba njengonkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.” Ingabe la mazwi anokuyenga okukhulu kuyena? (Yebo.) Kunjengokuthi umuntu athi kuwe: “Ubuso bakho bunesimo esihle kakhulu. Bufushane nje kancane ngasembonjeni wekhala lakho, kodwa uma ungakulungisa lokho, uyoba unobuhle oseqophelweni eliphezulu emhlabeni! Kumuntu ongakaze afise ukuhlinzelwa ubuhle, inhliziyo yakhe ingathinteka lapho ezwa lawa mazwi? (Yebo.) Ngakho ingabe la mazwi ayayenga? Ingabe lokhu kuyenga kuyalinga kuwena? Ingabe kuyakuvivinya? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu uyazisho izinto ezinjenga lezi? (Cha.) Ingabe bekukhona ngisho ukhasha lwalokhu emazwini kaNkulunkulu ekade siwabheka manje nje? (Cha.) Kungani? Ingabe uNkulunkulu usho lokho akucabangayo enhliziyweni Yakhe? Ingabe umuntu angayibona inhliziyo kaNkulunkulu emazwini Akhe? (Yebo.) Kodwa emuva kokuthi inyoka isikhulumile lawo mazwi kowesifazane, ukwazile ukubona inhliziyo yayo? (Cha.) Futhi ngenxa yokungabi nolwazi komuntu, bayengeka kalula amazwi enyoka, balutheka kalula, baholeka kalula. Ngakho ingabe ukwazile ukubona izinhloso zikaSathane? Ingabe ukwazile ukubona inhloso ngasemuva kwalokho akusho? Ingabe ukwazile ukubona icebo lakhe kanye neqhinga lakhe elinobuqili? (Cha.) Ingabe isimo esinjani esikhonjiswa indlela akhuluma ngayo uSathane? Ingabe ubone ubuyena obunjani kuSathane ngala mazwi? (Obubi.) Obubi. Ingabe kunomshoshaphansi? Mhlawumbe ngaphandle uyamamatheka noma akakhombisi lutho nhlobo. Kodwa enhliziyweni yakhe, ucabanga ukuthi uzofinyelela kanjani enjongweni yakhe, futhi yile njongo ongakwazi ukuyibona. Ubese uyengwa yizo zonke izithembiso ekunika zona, zonke izinzuzo ekhuluma ngazo. Uzibona zizinhle, futhi uzwa ukuthi lokho akushoyo kuwusizo kakhulu, kunohlonze kakhulu kunaloko okushiwo uNkulunkulu. Uma lokhu kwenzeka, ingabe umuntu akaphenduki isiboshwa esithobekile? (Yebo.) Ingabe le ndlela esetshenziswa uSathane ayikhohlakele? Uyalulazeka kakhulu: Ngaphandle kokunyakazisa umunwe, ngale misho emibili wenziwa ukuba umlandele, wenziwa ukuba uvumele yena. Injongo yakhe seyifezekile. Akunjalo? (Yebo.) Ingabe le njongo yakhe ayiyimbi? (Yebo.) Ingabe lobu akubona ubuso bukaSathane obusemqoka kakhulu? (Yebo.) Emazwini kaSathane, umuntu uzibonile izimbangela zakhe ezimbi, wabona ubuso bakhe obubi kakhulu futhi wabona ubuyena. Akunjalo? (Yebo.) Uma uqhathanisa le misho, ngaphandle kokuhlaziya, mhlawumbe ungezwa sengathi amazwi kaJehova abuthuntu, ajwayelekile futhi avamile, ukuthi asikho isidingo sokuwathakasela ukuncoma ukuthembeka kukaNkulunkulu. Uma sithatha amazwi kaSathane kanye nobuso bakhe obubi kakhulu futhi siwasebenzise njengesithiyo, nokho, ngabe la mazwi kaNkulunkulu anesisindo esikhulu kubantu banamhlanje? (Yebo.) Ngalesi sithiyo, umuntu angezwa ukungabinasici kukaNkulunkulu okumsulwa. Ingabe nginembile ngokusho lokhu? (Yebo.) Izwi ngalinye uSathane alishoyo kanye nezisusa zalo, izinhloso zalo kanye nendlela akhuluma ngayo konke konakalisiwe. Isiphi isici esisemqoka sendlela yakhe yokukhuluma? Usebenzisa ukugwegwesa ukukuyenga ungaboni, noma akakuvumeli ukuthi ubone ukuthi iyini injongo yakhe; ukuvumela ukuthi -uheheke, akwenze ukuthi umncome futhi umbongelele. Ingabe kunjalo? (Yebo.) Ingabe akulona leli icebo likaSathane elimiyo njalo? (Yebo.) Ake sibheke ukuthi imaphi amanye amagama nezisho zikaSathane ezivumela umuntu ukuthi abone ubuso bakhe obubi kakhulu. Masiqhubeke sifunde omunye umbhalo.

3. Ingxoxo Phakathi kukaSathane noNkulunkulu uJehova

(Jobe 1:6-11) Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. UJehova wayesethi kuSathane: “Uvelaphi na?” USathane wamphendula uJehova, wathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.” Wayesethi uJehova kuSathane: “Inhliziyo yakho iyiqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi.” USathane wamphendula uJehova, wathi: “UJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxazonke, wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na? Impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla sakho, uthinte konke anakho, impela uyakukuthuka ebusweni bakho.” 

(Jobe 2:1-5) Kwathi futhi ngelinye ilanga afika amadodana kaNkulunkulu, ema phambi kukaJehova; noSathane wafika phakathi kwawo ukuba eme phambi kukaJehova. UJehova wathi kuSathane: “Uvelaphi na?” USathane wamphendula uJehova, wathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.” Wayesethi uJehova kuSathane: “Inhliziyo yakho iyiqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi; usabambelela ekupheleleni kwakhe, noma ungivusele ukumchitha engenacala.” USathane wamphendula uJehova, wathi: “Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha ake welule isandla sakho, uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, impela uyakukuthuka ebusweni bakho.” 

Lezi zindima ezimbili ziyingxoxo phakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi zilandisa ukuthi uNkulunkulu wathini nokuthi uSathane wathini. Ingabe kuningi okwashiwo uNkulunkulu? (Cha.) Akazange akhulume kakhulu, futhi wakhuluma kalula kakhulu. Singabubona ubungcwele bukaNkulunkulu emazwini alula kaNkulunkulu? Abanye bazothi “Lokhu akulula.” Ngakho singabubona ububi obukhulu bukaSathane ezimpendulweni zakhe? (Yebo.) Ngakho-ke asiqale ngokubheka ukuthi uhlobo luni lombuzo uJehova uNkulunkulu awubuza uSathane. (“Uvelaphi na?”) Ingabe umbuzo oqondile lona? (Yebo.) Ingabe ikhona incazelo efihliwe? (Cha.) Umbuzo nje, kuphela, ongenayo enye inhloso. Uma bengingakubuza: “Uvelaphi? Ungaphendula kanjani? Ingabe umbuzo onzima ukuwuphendula? Ungathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo”? (Cha.) Ngeke uphendule kanje, ngakho uzwa kanjani uma ubona uSathane ephendula ngale ndlela? (Sizwa ukuthi uSathane akanangqondo futhi unobuqili.) Ungasho ukuthi ngizizwa kanjani? Njalo uma ngibona lawa mazwi ngizizwa nginengiwe. Ingabe uzizwa unengekile? (Yebo.) Kungani unengeka? Ngenxa yokuthi uyakhuluma ngaphandle kokusho okuthile! Ingabe wawuphendula umbuzo kaNkulunkulu? (Cha.) Kungani? Amazwi akhe ayengeyona impendulo, ayengenamphumela, akunjalo? Ayengeyona impendulo eqondiswe embuzweni kaNkulunkulu. “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.” Awungitshele, ingabe uyawaqonda la mazwi? Ingabe uyawaqonda? Ngakho uvelaphi ngempela uSathane? Uyitholile impendulo ukuthi uvelaphi? (Cha.) Loku “ubuhlakani” bobuqili bukaSathane, ukungavumeli noma ubani ukuthi athole ukuthi uthini ngempela. Usuwezwile lawa mazwi, uselokhu ungenakuqonda ukuthi utheni, kepha useqedile ukuphendula. Mhlawumbe yena ucabanga ukuthi uphendule ngokuphelele. Ingabe uzizwa kanjani? Unengekile? (Yebo.) Unengekile, akunjalo? Manje uqala ukunengeka ngala mazwi. USathane akakhulumi ngendlela eqondile, ukushiya ungakwazi ukuqonda umqondo wakhe noma umthombo wamazwi akhe. Ukhuluma ngokokuqonda, ngobuqili, futhi ubuswa ubuyena, imvelo yakhe uqobo. USathane akazange awacabange isikhathi eside la mazwi; wawasho kalula nje. Lapho umbuza ukuthi uvelaphi, usebenzisa la mazwi ukukuphendula. “Uvelaphi yena ngempela?” Uzizwa udidekile kakhulu, uhlale ungazi ukuthi uvelaphi. Ingabe kukhona abanye phakathi kwenu abakhuluma kanje? (Yebo.) Ingabe indlela enjani lena yokukhuluma? (Iyadida futhi ayinikezi impendulo eqinisekile.) Singasebenzisa amagama anjani ukuchaza le ndlela yokukhuluma? Iyaphambukisa futhi iyakhohlisa, akunjalo? Abanye abantu bakhuluma ngale ndlela. Ubuza umuntu: “Ngikubonile izolo. Ubuyaphi?” Abakuphenduli ngendlela eqondile ukusho ukuthi baye kuphi izolo. Bathi “Bekuwolunye usuku olumangalisayo izolo. Angive ngikhathele!” Bawuphendulile umbuzo wakho? Bekungeyona impendulo obukade uyifuna, akunjalo? Lobu “ubuhlakani” becebo lomuntu. Awusoze wathola ukuthi uchaza ukuthini noma uqonde umthombo noma inhloso esemuva kwamazwi akhe. Awuyazi inhliziyo yakhe ngoba enhliziyweni yakhe unendaba yakhe uqobo—lokhu umshoshaphansi. Ingabe nawe uvamile ukukhuluma ngale ndlela? (Yebo.) Ingabe yini-ke inhloso yakho? Ingabe kwesinye isikhathi ukuvikela lokho okubalulekile kuwena, kwesinye isikhathi ukugcina indawo yakho, isiqu sakho, ukugcina izimfihlo zempilo yakho yangasese, ukulondoloza udumo lwakho? Noma ngabe iyiphi inhloso, ayihlukani naloko okubalulekile kuwe, ixhumene naloku okubalulekile kuwe, akunjalo? Ingabe imvelo yomuntu lena? (Yebo.) Ngakho-ke ingabe wonke umuntu onalolu hlobo lobuntu akahlobene noSathane? Singasho njalo, akunjalo? Ngokujwayelekile, lokhu kubonakaliswa kuyanengisa futhi kuyenyanyeka. Ingabe nawe manje uzizwa unengekile, akunjalo? (Yebo.) Lokhu kumele ubuqili nokukhohlakala kukaSathane.

Uma siphinda sibheka indima yokuqala, uSathane uyaphinda uphendula uJehova, ethi: “UJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na?” Uqala ukuhlasela isinqumo sikaJehova mayelana noJobe, futhi loku kuhlasela kunobutha phakathi.  “Wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxazonke?” Lokhu ukubona nokuhlola kukaSathane umsebenzi kaJehova kuJobe. USathane uwuhlola kanje, ethi: “wena wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na? Impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla sakho, uthinte konke anakho, impela uyakukuthuka ebusweni bakho.” USathane uhlala ekhuluma ngendlela edidayo, kodwa lapha ukhuluma ngokuqiniseka. La mazwi akhulunywa ngokuqiniseka awukuhlasela, ukuhlambalaza nombango noJehova uNkulunkulu, noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ingabe uzizwa kanjani uma uwezwa? Ingabe uzwa ukuzonda? (Yebo.) Uyakwazi ukubona izinhloso zakhe? Okokuqala nje, uphikisa isinqumo sikaJehova ngoJobe—lowo omesabayo uNkulunkulu abalekela ububi. Uphinde aphikise konke uJobe akushoyo nakwenzayo ngenxa yokwesaba uJehova. USathane uyasola, uyaphikisa futhi uyakungabaza konke uJehova akwenzayo nakushoyo. Akakholwa, uthi “Uma Wena uthi izinto zinje, kungani mina ngingazibonanga? Wena umnike izibusiso eziningi kakhulu, angangakusabi kanjani?” Akukona ukuphikisa konke uNkulunkulu akwenzayo lokhu? Ukusola, ukuphikisa, ukuhlambalaza—ingabe amazwi akhe akanalo uchuku? Ingabe awukuveza kweqiniso kwalokho uSathane akucabangayo enhliziyweni yakhe? (Yebo.) Ngokuqinisekile la mazwi awafani namazwi esiqeda ukuwafunda manje: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.” Ahluke ngokuphelele kulawo. Ngala mazwi, uSathane uveza ngokusobala isimo sengqondo ngoNkulunkulu kanye nokwenyanya ukwesaba uNkulunkulu kukaJobe okusenhliziyweni yakhe. Ngesikhathi lokhu kwenzeka, unya kanye nemvelo yakhe embi, kudalulwa ngokuphelele. Uyabenyanya labo abesaba uNkulunkulu, uyabenyanya labo ababalekela okubi, futhi ngisho nakakhulu wenyanya uJehova ngokunika abantu izibusiso. Ufuna ukusebenzisa leli thuba ukubhubhisa uJobe uNkulunkulu amphakamisa ngesandla Sakhe, ukumcekela phansi, ethi: “Wena uthi uJobe uyakwesaba futhi ubalekela okubi.” Mina ngibona ngenye indlela. Usebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukuchukuluza kanye nokulinga uJehova, futhi usebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukuze uJehova uNkulunkulu anikele uJobe kuSathane ukuba akhohliswe, alinyazwe futhi alawulwe kungenasidingo. Ufuna ukusizakala ngaleli thuba ukuqothula le ndoda elungile futhi ephelelisiwe emehlweni kaNkulunkulu. Ingabe ukuba kwakhe nenhliziyo eyilolu hlobo isigubhugubhu sesikhashana? Cha, akusona. Kade kulokhu kwakheka. UNkulunkulu uyasebenza, uNkulunkulu unakekela umuntu, ubheka umuntu, kanti uSathane uyamlandelisisa. Noma ngubani uNkulunkulu amenzela umusa, uSathane naye uyamqapha, amlandele ngemuva. Uma uNkulunkulu efuna lo muntu, uSathane angenza konke okusemandleni akhe ukuvimba uNkulunkulu, ngokusebenzisa izindlela ezimbi ezininginingi ukulinga, ukuhlupha nokuphihliza umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ukuze afeze injongo yakhe efihliwe. Ingabe yini injongo yakhe? Akafuni ukuba uNkulunkulu abe nanoma ubani; ufuna bonke labo uNkulunkulu abafunayo, ukuba babe ngabakhe, ukubalawula, ukubaphatha ukuze bakhonze yena, ukuze benze izenzo ezimbi kanye naye. Ingabe akusona lesi isisusa sikaSathane esibi? Ngokujwayelekile, uvame ukuthi uSathane ukhohlakele, mubi kakhulu, kodwa uke wambona? Ungakwazi ukubona kuphela ukuthi umuntu mubi kangakanani kodwa awukaboni eqinisweni ukuthi uSathane ukhohlakele kangakanani ngempela. USathane usempini noNkulunkulu, elandela njalo ngemuva Kwakhe. Injongo yakhe ukudiliza wonke umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza, ukuthathela kuye nokulawula labo uNkulunkulu abafunayo, ukucima ngokuphelele labo uNkulunkulu abafunayo. Uma bengapheliswanga nya, baba ngabakaSathane ukuze basetshenziswe nguye—lena injongo yakhe. Bese, uNkulunkulu wenzani? UNkulunkulu usho umusho olula nje kule ndima; awukho umbhalo wanoma yini enye uNkulunkulu ayenzayo, kodwa siyabona kunemibhalo eminingi ngalokho uSathane akwenzayo nakushoyo. Endimeni yombhalo engezansi, uJehova wabuza uSathane, “Uvelaphi na?” Ingabe ithini impendulo kaSathane? (Iselokhu iwukuthi “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.” Iselokhu iyilowo musho. Awungitshele, ingabe seyibe kanjani isiqubulo sikaSathane, ubuciko bukaSathane? Ingabe uSathane akanayo inzondo? Ukusho lo musho onengayo kanye kwenele. Kungani uSathane ebuyela kulo musho njalo? Lokhu kubonisa into eyodwa: imvelo kaSathane ayiguquki. Ubuso bakhe obubi kakhulu akuyona into angayigcina ifihliwe isikhathi eside. UNkulunkulu umbuza umbuzo futhi uphendula ngale ndlela embi, akusaphathwa ukuthi ubaphatha kanjani abantu! Akesabi uNkulunkulu, Akamesabi uNkulunkulu, futhi akamlaleli uNkulunkulu. Ngakho unesibindi sokuchachaza phambi kukaNkulunkulu ngokungabi namahloni, ukusebenzisa la mazwi afanayo ukuziba umbuzo kaNkulunkulu, ukusebenzisa le mpendulo efanayo ukuphendula umbuzo kaNkulunkulu, ukuzama ukusebenzisa le mpendulo ukujabhisa uNkulunkulu—lobu ubuso obubi bukaSathane. Akakholelwa ekubeni ngumninimandla onke kukaNkulunkulu, akakholelwa egunyeni likaNkulunkulu, futhi ngokuqinisekile akazimisele ukulalela ngaphansi kokubuswa nguNkulunkulu. Uhlala ephikisana noNkulunkulu njalo, uhlala ehlasela konke uNkulunkulu akwenzayo, ezama ukuphihliza konke uNkulunkulu akwenzayo—lokhu injongo yakhe embi.

Ohlelweni lokuphatha lukaNkulunkulu lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, ikakhulukazi encwadini kaJobe, lezi zindima ezimbili ezishiwo uSathane kanye nezinto uSathane azenzayo zimele ukumelana kwakhe noNkulunkulu. Ingabe singakusho lokhu? (Yebo.) Lokhu uSathane ekhombisa ubuyena boqobo. Uzibonile izenzo zikaSathane empilweni esiyiphilayo manje? Uma uzibona, kungenzeka ungacabangi ukuthi izinto ezikhulunywe nguSathane, kodwa esikhundleni salokho ucabange ukuthi izinto ezikhulunywe ngumuntu, akunjalo? Ingabe yini eboniswayo, uma izinto ezinjalo zikhulunywa ngumuntu? USathane oboniswayo. Ngisho noma umbona, ulokhu ungaqondi ukuthi zikhulunywa nguSathane ngempela. Kodwa lapha namanje ubonile ngokusobala lokho uSathane uqobo lwakhe akushilo. Usunokuqonda okusobala, okucace bha ngobuso obubi kakhulu nokukhohlakala kukaSathane. Ngakho ingabe lezi zindima ezimbili ezikhulunywa nguSathane zibalulekile kubantu banamhlanje ukuze bakwazi ukubona imvelo kaSathane? Ingabe lezi zindima ezimbili zifanelekile ukuthi ziqoqwe ukuze isintu namhlanje sikwazi ukubona ubuso obubi kakhulu bukaSathane, ukubona ubuso bukaSathane bangempela basekuqaleni. Nakuba ukusho lokho kungabonakala kungafanelekile kahle, ukukubeka ngale ndlela kusengathathwa ngokuthi kuqondile. Ngingakubeka ngale ndlela kuphela futhi uma ungakuqonda, ngakho kwenele. Kaninginingi, uSathane uhlasela izinto uJehova azenzayo, ephonsa izinsolo ngokwesaba uJehova uNkulunkulu kukaJobe. Uzama ukuchukuluza uJehova ngezindlela ezinhlobonhlobo, enza uJehova ukuthi amvumele ukuthi alinge uJobe. Amazwi akhe ngakho-ke avusa ulaka kakhulu. Ngakho Ngitshele, lapho uSathane esewakhulumile la mazwi, uNkulunkulu angabona ngokucacile ukuthi uSathane ufuna ukwenzani? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu uyakuqonda lokho afuna ukukwenza? (Yebo.) Enhliziyweni kaNkulunkulu, le ndoda uJobe uNkulunkulu ayibukayo—le nceku kaNkulunkulu, le uNkulunkulu ayithatha njengomuntu olungile, umuntu ophelelisiwe—ingabe uJobe angalumela lolu hlobo lokulingwa? (Yebo.) Kungani uNkulunkulu ethi “Yebo” ngokuqiniseka okukhulu kangaka? Ingabe uNkulunkulu uhlale ehlola izinhliziyo zabantu? (Yebo.) Ngakho ingabe uSathane uyakwazi ukuhlola izinhliziyo zabantu? (Cha.) USathane akakwazi. Nakuba uSathane ekwazi ukubona ukuthi umuntu unenhliziyo emesabayo uNkulunkulu, imvelo yakhe embi ayisoze yakholwa ukuthi ubungcwele wubungcwele, noma ukuthi ukungcola wukungcola. USathane okhohlakele akasoze azisa noma yini engcwele, elungile noma egqamile. USathane akukho angakwenza ngaphandle kokwenza konke okusemandleni ukwenza ngokuhambisana nemvelo yakhe, ukukhohlakala kwakhe, kanye nangalezi ndlela azisebenzisayo. Ngisho noma kubiza ukuthi ajeziswe noma abhujiswe nguNkulunkulu, akanqikazi ukuphikisana noNkulunkulu ngenkani—lokhu ukukhohlakala, lena imvelo kaSathane. Ngakho kule ndima, uSathane uthi: “Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha ake welule isandla sakho, uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, impela uyakukuthuka ebusweni bakho.” Ingabe ucabangani? Ukwesaba uNkulunkulu komuntu kungenxa yokuthi umuntu ekade ethole izinzuzo eziningi kakhulu kuNkulunkulu. Umuntu uthola izinzuzo kuNkulunkulu, ngakho uthi uNkulunkulu ulungile. Kodwa akukhona ukuthi uNkulunkulu ulungile, kungenxa nje yokuthi umuntu uthola izinzuzo eziningi kakhulu yingakho engesaba uNkulunkulu ngale ndlela: Uma nje Umephuca lezi zinzuzo, uzobe esekulahla Wena. Emvelweni yakhe embi, uSathane akakholelwa ukuthi inhliziyo yomuntu ingamesaba uNkulunkulu ngempela. Kungani? Ngenxa yemvelo yakhe embi akazi ukuthi buyini ubungcwele, akusaphathwa ukuthi ukuhlonipha okukhulu okunokwesaba kuyini. Akazi ukuthi kuyini ukulalela uNkulunkulu, kuyini ukwesaba uNkulunkulu. Ngoba yena uqobo lwakhe akamesabi uNkulunkulu, ucabanga ukuthi, “Ngeke umuntu amesabe uNkulunkulu. Kuyinto engenakwenzeka.” Ingabe akunjalo? (Yebo.) Ngitshele, uSathane akamubi na? (Yebo!) USathane mubi. Ngakho ngaphandle kwebandla lethu, noma ngabe izinhlobonhlobo zezinkolo namahlelo, noma amaqembu ezenkolo noma ezokuhlalisana kwabantu, abakholelwa neze ebukhoneni bukaNkulunkulu, abakholwa ukuthi uNkulunkulu angenza umsebenzi futhi abakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngakho bacabanga ukuthi, “Lokho okukholelwayo nakho akusiyena uNkulunkulu.” Asithathe umuntu ofebayo, njengesibonelo. Uyabuka futhi abone wonke omunye umuntu efeba, njengaye. Umuntu oqamba amanga sonke isikhathi ubuka futhi abone ukuthi akekho umuntu othembekile, ubabona bonke beqamba amanga. Umuntu omubi ubona bonke abantu bebabi futhi ufuna ukulwa nabo bonke ababonayo. Labo bantu abanokwethembeka okuncane babona wonke umuntu ethembekile, ngakho bahlala bekhohliswa njalo, bayaphangwa njalo, futhi ayikho into abangayenza. Ingabe lokhu akulunganga? Ngisho lezi zibonelo ezimbalwa ukuze ubenesiqiniseko kakhulu: imvelo embi kaSathane akuyona into eyimpoqo okwesikhashana noma into edalwa indawo akuyo, noma akusona isibonakaliso sesikhashana esidalwa yinoma isiphi isizathu noma isendlalelo. Akunjalo neze! Akakwazi ukuba okunye ngaphandle kwale ndlela! Akakwazi ukwenza noma yini elungile. Ngisho noma esho into ethandekayo ukuyizwa, umane ekuyenga nje. Lapho amazwi akhe anda ngokuthandeka, ukungacasuli, ukuba mnene, yilapho zinonya kakhulu izisusa zakhe ezimbi ngemuva kwalawo mazwi. Ingabe ubuso obunjani, imvelo enjani ombone uSathane enayo kule zindima ezimbili? (Enomshoshaphansi, enonya futhi embi.) Isimilo sakhe sokuqala sibi, sibi kakhulu futhi sinonya, unya nobubi.

Manje njengoba sesiqedile ukukhuluma ngoSathane, asiqhubeke ukukhuluma ngoNkulunkulu wethu. Ngesikhathi sohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, incane kakhulu inkulumo eqondile kaNkulunkulu eyabhalwa eBhayibhelini, futhi leyo ebhaliwe ilula kakhulu. Ngakho asiqale ekuqaleni. UNkulunkulu wadala umuntu futhi kusukela lapho wayelokhu ehola impilo yesintu. Noma ngokunika isintu izibusiso, ukubanika imithetho, ukubeka imigomo enhlobonhlobo yempilo, ingabe uyazi ukuthi yini inhloso kaNkulunkulu ayihlosile ngokwenza lezi zinto? Okokuqala, ungasho ngokuqinisekile ukuthi konke uNkulunkulu akwenzayo, ukwenzela ukusiza isintu? (Yebo, singasho.) Ungacabanga ukuthi lo musho ubanzi futhi awusho lutho, kodwa uma sikhuluma ngempela, konke uNkulunkulu akwenzayo ukuhola nokuqondisa umuntu maqondana nokuphila impilo ejwayelekile. Noma ngabe okokuthi umuntu agcine imigomo Yakhe noma agcine imithetho Yakhe, inhloso kaNkulunkulu ukuthi umuntu angakhonzi uSathane, angalinyazwa uSathane; lokhu kuyisisekelo, futhi lokhu kwenziwa ekuqaleni ngqa. Ekuqaleni ngqa, lapho umuntu wayengayiqondi intando kaNkulunkulu wathatha imithetho nemigomo elula futhi wenza imibandela eyayiphethe zonke izibonakaliso ongazicabanga. Le mibandela ilula kakhulu, kepha phakathi kwayo iqukethe intando kaNkulunkulu. UNkulunkulu uyasilondoloza, uyasazisa futhi usithanda kakhulu isintu. Ingabe akunjalo? (Yebo.) Ngakho singasho ukuthi inhliziyo yakhe ingcwele? Singathi inhliziyo yakhe ihlanzekile? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu unazo noma iziphi izimbangela ezingezinhle. (Cha.) Ngakho le nhloso Yakhe yinhle futhi ilungile? (Yebo.) Yinhle. Akukhathaliseki ukuthi yimiphi imibandela uNkulunkulu ayenza, umphumela wayo yonke ngokuhamba komsebenzi Wakhe mihle kumuntu, futhi iyahola endleleni. Manje ngabe kukhona nanoma yimiphi imicabango yobugovu emqondweni kaNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu unezinye izinhloso ezengeziwe, mayelana nomuntu, noma ingabe ufuna ukusebenzisa umuntu ngendlela ethile? Akunjalo neze. UNkulunkulu wenza njengoba esho, futhi ucabanga kanjalo enhliziyweni Yakhe. Akanayo inhloso exubile, akanayo imicabango enobunqonqela. Akazenzeli lutho Yena, kodwa umuntu umenzela yonke into ngokuphelele, ngaphandle kwezinhloso Zakhe siqu. Nakuba enezinhlelo kanye nezinhloso ngomuntu, akenzi lutho ezenzela Yena uqobo. Yonke into ayenzayo, uyenzela isintu, ukuvikela isintu, ukuvimbela isintu ukuba singaduswa. Ngakho ingabe le nhliziyo ayilona igugu? (Yebo.) Ingabe ungalubona ngisho uphawu oluncinyane lwale nhliziyo eyigugu kuSathane? (Cha.) Ingabe uyalubona? Uyakwazi? Asiboni ngisho uphawu olulodwa lwalokhu kuSathane. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo ibonakala kalula. Ngokubuka indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, usebenza kanjani? Ingabe uNkulunkulu uthatha le mithetho nala mazwi Akhe awabophele kuqine emakhanda abo bonke abantu njengamazwi okuloya endilinga yegolide,[a] ewaphoqelela phezu komuntu ngamunye. Ingabe Usebenza ngale ndlela? (Cha.) Ngakho uNkulunkulu uwenza ngayiphi indlela umsebenzi Wakhe? (Uyasihola.) Hhayi-ke, isibonakaliso esisodwa lesi. Ingabe sikhona esinye? UNkulunkulu usebenza kuwe ngezindlela eziningi, kungenzeka kanjani ukuthi sewuphelelwe izinto ongazisho emuva kweyodwa nje? (Uyeluleka futhi akhuthaze.) Ikhona eyesibili. Ezinye futhi? Ingabe uyasongela? Ingabe ukhuluma nawe agwegwese? (Cha.) Uma ungaliqondi iqiniso, uNkulunkulu ukuhola kanjani? (Uletha ukukhanya.) Uyabona-ke, uletha ukukhanya kuwe, ekutshela ngokucacile ukuthi lokhu akuhambisani neqiniso, nokuthi kufanele wenze njani. Ngakho ngalezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, hlobo luni lobudlelwano ozizwa unabo noNkulunkulu? Zikwenza uzwe engathi uNkulunkulu ukude kakhulu nawe ukuthi ungamqonda? (Cha.) Ngakho zikwenza uzizwe kanjani? UNkulunkulu usondelene kakhulu nawe, alikho ibanga phakathi kwenu. Uma uNkulunkulu ekuhola, uma Yena ekuhlinzekela, ekusiza futhi ekweseka, uzwa umusa kaNkulunkulu, ukuhlonipheka Kwakhe, uyezwa ukuthi uthandeka kakhulu, ukufudumala. Kodwa uma uNkulunkulu ekuthethisa ngenxa yokonakala kwakho, noma lapho ekwahlulela futhi ekuqondisa ngenxa yokuhlubuka Kuye, uNkulunkulu usebenzisa yiphi indlela? Ingabe ukusola ngamazwi? (Yebo.) Ingabe ukuqondisa ngendawo okuyo nangabantu, ngezindaba nangezinto? (Yebo.) Ngakho ingabe lokuqondiswa kufinyelela kweliphi izinga? (Ezingeni umuntu angalibekezelela.) Ingabe izinga Lakhe lokuqondisa lifinyelela kuleyo ndawo lapho uSathane elimaza umuntu? (Cha.) UNkulunkulu usebenza ngendlela emnene, enothando, ecacamezelayo futhi enakekelayo, indlela elinganisiwe futhi efanelekile ngempela. Indlela Yakhe ayikwenzi uzwe imizwa enamandla kakhulu, uthi, “UNkulunkulu akangivumeli ukuthi ngenze lokhu” noma “UNkulunkulu kufanele angivumele ngenze lokho.” UNkulunkulu akakuniki neze uhlobo lwesimo sengqondo olunamandla kakhulu noma imizwa enamandla kakhulu eyenza izinto zingabekezeleki. Ingabe akunjalo? (Yebo.) Ngisho noma uwemukela amazwi kaNkulunkulu esahlulelo nesijeziso, uzizwa kanjani ngaleso sikhathi? Lapho uzwa igunya namandla kaNkulunkulu, uzizwa kanjani ngaleso sikhathi? Uyabuzwa ubunkulunkulu obungenakunengwa bukaNkulunkulu? (Yebo.) Ingabe uzizwa ukude noNkulunkulu ngalezi zikhathi? Ingabe uzizwa unokwesaba uNkulunkulu? (Cha.) Kunalokho, uzwa ukuhlonishwa okwesabekayo kukaNkulunkulu. Ngabe abantu bezwa zonke lezi zinto ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu kuphela? (Yebo). Ngabe bangaba nale mizwa uma ngabe uSathane esebenzile kubo? (Cha).UNkulunkulu usebenzisa amazwi Akhe, iqiniso Lakhe kanye nempilo Yakhe ukuhlinzekela umuntu njalo, ukweseka umuntu. Lapho umuntu ebuthakathaka, lapho umoya womuntu uphansi, uNkulunkulu ngokuqinisekileyo akakhulumi ngesankahlu, ethi: “Ungaphatheki kabi. Yini ekuphethe kabi? Kungani ubuthakathaka? Yini ozoze ube buthakathaka ngenxa yayo? Ngendlela obuthakathaka ngayo, kungcono uvele ufe nje. Uhlale uphatheke kabi kakhulu, yini oyiphilelayo kakade? Vele ufe! Ingabe usebenza ngale ndlela uNkulunkulu? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu unalo igunya lokwenza ngale ndlela? (Yebo.) Kepha uNkulunkulu wenza ngale ndlela? (Cha.) Isizathu sokuthi uNkulunkulu angenzi ngale ndlela yingenxa yoBuyena, ingqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu. Uthando Lwakhe ngomuntu, ukulondoloza nokwazisa Kwakhe umuntu ngeke kuvezwe ngokucacile ngomusho owodwa noma emibili. Akuyona into elethwa ukuziqhayisa komuntu kodwa into uNkulunkulu ayiletha ngokuyenza uqobo; kuyisambulo sengqikithi kaNkulunkulu. Ingabe zonke lezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, zingamvumela umuntu ukuthi abone ubungcwele bukaNkulunkulu? Kuzo zonke lezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, kuhlangene nezinhloso ezinhle zikaNkulunkulu, kuhlangene nemiphumela uNkulunkulu afisa ukuyifeza kumuntu, kuhlangene ngezindlela ezehlukene uNkulunkulu azisebenzisayo ukusebenza kumuntu, umsebenzi Awenzayo, lokho afuna ukuthi umuntu akuqonde—ingabe usuke wabona noma ibuphi ububi noma ubuqili ezinhlosweni ezinhle zikaNkulunkulu? (Cha.) Awuboni bubi, akunjalo? (Cha.) Ngakho kukho konke uNkulunkulu akwenzayo, konke uNkulunkulu akushoyo, konke akucabangayo enhliziyweni Yakhe, kanye nayo yonke ingqikithi kaNkulunkulu ayembulayo—singambiza uNkulunkulu ngokuthi ungcwele? (Yebo.) Ingabe ukhona noma imuphi umuntu owake wabona lobu bungcwele emhlabeni, noma kuye uqobo? Ngaphandle kukaNkulunkulu, ingabe uke wabubona kunoma imuphi umuntu noma kuSathane? (Cha.) Kulokho esesikhulume ngako kuze kube manje, singambiza uNkulunkulu njengoNkulunkulu oyingqayizivele, ongcwele uqobo Lwakhe? (Yebo.) Konke lokho uNkulunkulu akunika umuntu kuhlangene namazwi kaNkulunkulu, izindlela ezahlukene uNkulunkulu asebenza ngazo kumuntu, lokho uNkulunkulu akutshela umuntu, lokho uNkulunkulu akukhumbuza umuntu, konke lokho akwelulekayo futhi akukhuthazayo, kuvela engqikithini eyodwa: Kuvela ebungcweleni bukaNkulunkulu. Uma bekungekho uNkulunkulu ongcwele kakhulu kangaka, akekho umuntu obengathatha indawo Yakhe ukwenza umsebenzi Awenzayo. Uma uNkulunkulu ubethatha laba bantu futhi abanikezele kuSathane ngokuphelele, nike nacabanga ukuthi ningabe nisesimweni esinjani nina enikhona lapha namhlanje? Ingabe nihlezi lapha niphelele futhi ninjengoba ninjalo? (Cha.) Ngakho ingabe ninjani? Ingabe nani ningathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.” Ingabe ningachachaza kakhulu, neyise kakhulu futhi niziqhayise ngaphandle kwamahloni phambi kukaNkulunkulu, futhi nikhulume ngendlela ezombezayo kakhulu? (Yebo.) Yebo, ningakwenza. Ningakwenza ngamaphesenti ayikhulu! Ningakwenza nakanjani! Isimo sengqondo kaSathane ngomuntu sibavumela ukuthi babone ukuthi imvelo kaSathane ihlukile ngokuphelele kunekaNkulunkulu. Ingqikithi yakhe ihluke ngokuphelele kunoNkulunkulu. Iyiphi ingqikithi kaSathane ephambene nobungcwele bukaNkulunkulu? (Ububi bakhe.) Imvelo embi kaSathane iphambene nobungcwele bukaNkulunkulu. Isizathu sokuthi kungani iningi labantu lingaboni ukuthi lokuvezwa kukaNkulunkulu kumele ingqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu, kumane kungenxa yokuthi baphila ngaphansi kwamandla kaSathane, phakathi egcekeni lapho kuhlala khona uSathane. Abazi ukuthi buyini ubungcwele noma bazi ukuthi bangabuchaza kanjani ubungcwele. Ngisho noma uqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, ulokhu ungakwazi ukubuchaza njengobungcwele bukaNkulunkulu nganoma isiphi isiqiniseko. Lokhu ukungafani ekwaziseni komuntu ubungcwele bukaNkulunkulu.

Ingabe iluphi uhlobo lwesici esifanekisayo esikhonjiswa umsebenzi kaSathane kumuntu? Kufanele wazi ngalokhu ngalokho odlule kukona—isici esifanekisayo uSathane kakhulu, into ayenza kakhulu, into azama ukuyenza ngomuntu ngamunye. Unesici mhlawumbe ongasiboni, ukuze ungacabangi ukuthi uyesabeka futhi unenzondo kangakanani uSathane. Ingabe ukhona owaziyo ukuthi isiphi lesi sici? Ngitshele. (Yonke into ayenzayo uyenza ukulimaza umuntu.) Wenza izinto ukulimaza umuntu. Ingabe umlimaza kanjani umuntu? Ungangikhombisa kahle ngempela futhi ufake nemininingwane? (Uyayenga, ahuhe futhi alinge umuntu.) Kunjalo, lokhu kukhombisa izibonakaliso eziningi. Zikhona ezinye? (Udukisa umuntu.) Uyadukisa, ahlasele futhi asole. Yebo, zonke lezi. Ingabe zikhona ezinye? (Uqamba amanga.) Ukuphamba nokuqamba amanga kufika kalula kakhulu kuSathane. Uvame ukukwenza ngendlela yokuthi amanga ayagobhoza ephuma emlonyeni wakhe ngaphandle kokuthi adinge ukuthi acabange. Okunye futhi? (Utshala ukungezwani.) Lena ayibalulekile kangako. Ngizokuchazela into ezokwethusa, kodwa angikwenzi ukukusabisa. UNkulunkulu uyasebenza kumuntu futhi umuntu uyaziswa esimweni sengqondo kaNkulunkulu nasenhliziyweni Yakhe. Ngokuphambene nalokho, ingabe uSathane uyamazisa umuntu? Akamazisi umuntu. Ingabe ufunani ngomuntu? Ufuna ukumlimaza umuntu, konke akucabangayo ukulimaza umuntu. Akunjalo? Ngakho lapho edlinza ngokulimaza umuntu, ingabe ukwenza ngesimo sengqondo esicindezelayo? (Yebo.) Ngakho lapho kuza emsebenzini kaSathane kumuntu, lapha nginamagama amabili angachaza kabanzi imvelo kaSathane enonya nobubi, angakuvumela ukuthi wazi ngempela ukuba nenzondo kukaSathane: indlela amthatha ngayo umuntu uSathane, uhlala efuna “ukuhlala” “nokuzinamathelisa” kumuntu ngamunye ngokuphoqa, ukuze afike eqophelweni lapho elawula umuntu ngokuphelele, emlimaza umuntu, ukuze afeze le njongo nesifiso esidlondlobele. Kuchaza ukuthi “ukungena ahlale ngendluzula”? Ingabe kwenzeka ngemvume yakho, noma ngaphandle kwemvume yakho? Ingabe kwenzeka wena wazi noma ungazi? Kwenzeka wena ungazi nhlobo! Ezimweni lapho ungazi, ngakumbe lapho engashongo lutho noma ngakumbe lapho engenzanga lutho, lapho kungekho sisekelo, kungekho sizathu, nango eduze kwakho, ekuzungezile. Ufuna ithuba azolisebenzisa, bese engena ahlale kuwena ngendluzula, uyazinamathelisa yena kuwena, efeza injongo yakhe yokukulawula ngokuphelele nokukukhinyabeza. Lena inhloso nokuziphatha okujwayelekile kakhulu empini kaSathane noNkulunkulu ngenxa yesintu. Nizizwa ninjani uma nizwa lokhu? (Sithukile futhi siyesaba ezinhliziyweni zethu.) Ingabe nizizwa ninengekile? (Yebo sizizwa sinengekile.) Ngakho-ke uma nizizwa ninengekile, nicabanga ukuthi uSathane akanamahloni? (Yebo.) Uma nicabanga ukuthi uSathane akanamahloni, ingabe nizizwa ninengekile ngalabo bantu abanizungezile abahlale befuna ukunilawula, labo abanezifiso ezidlondlobele ngesikhundla nokuyinzuzo? (Yebo.) Ngakho iziphi izindlela uSathane azisebenzisayo ukuzinamathelisa kumuntu nokungena ahlale kumuntu ngendluzula? Nicaciselekile kulokhu? Uma uzwa la magama amabili “ukungena ahlale” kanye “nokuzinamathelisa” ngendluzula, uzwa umuzwa wokungajwayeleki kanye nokunengeka, akunjalo? Ingabe uyakuzwa ukunambitheka kwawo okubi. Ngaphandle kwemvume yakho noma ulwazi lwakho uyazinamathelisa kuwe, angene ahlale kuwe futhi akone. Ingabe uzwani enhliziyweni yakho? Ukwenyanya? (Yebo!) Ukunengeka? (Yebo!) Ngakho uma uzwa lokwenyanya nokunengeka ngale ndlela kaSathane, iluphi uhlobo lomuzwa onawo ngoNkulunkulu? (Ukuba nokubonga.) Unokubonga kuNkulunkulu ngokukusindisa. Ngakho manje, kulo mzuzu, ingabe unaso isifiso noma ukuzimisela ukuvumela uNkulunkulu ukuthi alawule konke ngawe, ukuthi engamele konke okwakho? (Yebo.) Kusiphi isimo? Ingabe uthi yebo ngoba uyesaba ukungenwa uSathane ahlale futhi azinamathelise kuwe ngendluzula. Akufanele ube nalolu hlobo lwesimo somqondo, asilunganga. Ungesabi, uNkulunklu ukhona la. Akukho lutho ongalwesaba, uyezwa? Uma sewubuqondile ubuyena obubi bukaSathane, kufanele ube nokuqonda okuqondile kakhulu nokwazisa okujule kakhulu uthando lukaNkulunkulu, izinhloso ezilungile zikaNkulunkulu, ububele kanye nokubonelela kukaNkulunkulu ngomuntu kanye nesimo Sakhe esilungile. USathane unenzondo kakhulu, kepha uma lokhu kulokhu kungalugqugquzeli uthando lwakho lukaNkulunkulu kanye nokuncika kanye nokwethemba kwakho uNkulunkulu, ngakho ingabe ungumuntu onjani? Ingabe uzimisele ukuthi uSathane akulimaze ngale ndlela? Emuva kokubona ukukhohlakala nobubi obukhulu bukaSathane, siyaphenduka futhi bese sibuka uNkulunkulu. Ingabe ukuvuma kwakho uNkulunkulu sekube noguquko? (Yebo.) Uhlobo luni loguquko? Singasho ukuthi uNkulunkulu ungcwele? Singasho ukuthi uNkulunkulu akanasici? (Yebo.) “UNkulunkulu ungubungcwele obuyingqayizivele”—uNkulunkulu angalimela leli gama? (Yebo.) Ngakho emhlabeni futhi naphakathi kwazo zonke izinto, ingabe uNkulunkulu kuphela ongamela lokuqonda komuntu? Ingabe bakhona abanye? (Cha.) Ngakho yini empeleni uNkulunkulu ayinika umuntu? Ingabe Yena ukunika ukunakekela, isineke nokubonelela okuncane lapho unganakile? Ingabe yini uNkulunkulu ayinike umuntu? UNkulunkulu unike umuntu ukuphila, unike umuntu yonke into futhi unike umuntu ngaphandle kwemibandela ngaphandle kokufuna noma yini ngaphandle kwenhloso engeyinhle. Usebenzisa iqiniso, usebenzisa amazwi Akhe, usebenzisa impilo Yakhe ukuhola nokuqondisa, ukususa umuntu ekulinyazweni uSathane, ukumsusa ezilingweni zikaSathane, ukumsusa ekuyengeni kukaSathane kanye nokuvumela umuntu ukuthi abone ngokusobala ngale kwemvelo ekhohlakele kanye nobuso obubi kakhulu bukaSathane. Ngakho ingabe uthando nokunaka kukaNkulunkulu ngesintu kuyiqiniso? Ingabe yinto nonke eningayizwa? (Yebo.)

Bhekani emuva ezimpilweni zenu kuze kube manje zonke izinto uNkulunklulu azenzile kuwe iminyaka yonke yokukholwa kwakho. Noma ukuzwa kujulile noma cha, ingabe kwakungabalulekile yini kakhulu? Ingabe kwakungekhona yini lokho okwakudingeka ukuthi ukuthole? (Yebo.) Ingabe akulona iqiniso leli? Ingabe akuyona impilo le? (Yebo.) Ngakho ingabe uNkulunkulu uke wakukhanyisela ukuthi unikele noma yini ukubuyisela emuva noma ukuphinda ukhokhe noma yini emuva kokukunikeza lezi zinto? (Cha.) Ngakho ingabe yini inhloso kaNkulunkulu? Kungani uNkulunkulu enza lokhu? Ingabe uNkulunkulu naye unenjongo yokungena ahlale kuwe? (Cha.) Ngakho-ke ingabe uNkulunkulu ufuna ukwenyukela esihlalweni Sakhe sobukhosi ezinhliziyweni zabantu? (Yebo.) Ngakho ingabe yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu enyukela esihlalweni Sakhe sobukhosi kanye nokuhlala ngendluzula kukaSathane? UNkulunkulu ufuna ukuzuza izinhliziyo zabantu, ufuna ukuhlala ezinhliziyweni zabantu—lokhu kuchaza ukuthini? Ingabe kuchaza ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi babe izithombe Zakhe ezidlaliswayo, imishini Yakhe? (Cha.) Ngakho ingabe yini inhloso kaNkulunkulu? Ingabe ukhona yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu efuna ukuhlala ezinhliziyweni zabantu kanye nokuhlala ngendluzula kukaSathane, ukuzinamathisela kwakhe kumuntu? (Yebo.) Ingabe yini umehluko? Ungangitshela ngokucacile? (USathane ukwenza ngendluzula kulapho uNkulunkulu uvumela umuntu enze ngokuzithandela.) USathane ukwenza ngendluzula kulapho uNkulunkulu ukuvumela ukuthi wenze ngokuzithandela. Ingabe yilo umehluko? Ngakho uma ungenzi ngokuzithandela, kwenzekani lapho? Uma ungavumi ngokwakho, kukhona uNkulunkulu akwenzayo? (Unika ukuqondisa nokukhanyisela okuthile, kodwa uma ekugcineni umuntu engazimisele, akamphoqi.) Ingabe uyifunelani uNkulunkulu inhliziyo yakho? Futhi ngaphandle kwalokho, uNkulunkulu ufunelani ukuhlala kuwena? Ingabe ukuqonda kanjani enhliziyweni yakho ukuthi “uNkulunkulu uhlala ezinhliziyweni zabantu?” Kufanele singakhethi senze okulungile kuNkulunkulu lapha, ngaphandle kwalokho abantu bahlale bengaqondisisi, bethi: “UNkulunkulu njalo ufuna ukuhlala kimina. Kungani efuna ukuhlala kimi? Angifuni ukuba kube khona ohlala kimi, ngifuna ukuba yimi nje. Uthi uSathane uhlala kubantu, kodwa uNkulunkulu naye uhlala kubantu: Ingabe lezi zinto azifani? Angifuni ukuvumela noma ubani ukuthi ahlale kimi. Ngiyimi.” Yini umehluko lapha? Thatha umzuzu ukukucabanga lokhu. (Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuzuza izinhliziyo zabantu futhi ahlale kuzona ukuze asindise umuntu, ukuphelelisa umuntu.) Lokho okushoyo inhloso yokuphatha kukaNkulunkulu umuntu —ukumphelelisa. Ngakho ingabe uyaqonda ukuthi “hlala” kuchaza ukuthini lapha? (Kusho ukungavumeli uSathane ukuthi ahlale kumuntu. Uma uNkulunkulu ehlala kumuntu, ngakho uSathane akanayo indlela yokuhlala kumuntu.) Kuchaza ukuthi uNkulunkulu ungumhlali wokuqala; njengendlu engena lutho phakathi, lowo ongena kuqala uphenduka umbusi wendlu. Lowo ongena kamuva akakwazi ukuba umbusi wendlu, kodwa kunalokho uphenduka isisebenzi, noma kunalokho, akakwazi ukungena kwakona. Ingabe uchaza lokhu? (Yebo, ngichaza into efana nale.) Ingabe ukhona onombono ohlukile? (Ukuqonda kwami mayelana nokuthi “UNkulunkulu uhlala izinhliziyo zabantu” ukuthi uNkulunkulu usiphatha okomndeni Wakhe uqobo, esinakekela futhi esithanda. USathane uhlala ezinhliziyweni zabantu ukuze asikhinyabeze, asilimaze.) Lokhu ukuqonda kwakho ukuthi “UNkulunkulu uhlala kumuntu,” akunjalo? Ingabe kukhona okunye ukuqonda noma imibono ehlukile? (UNkulunkulu uhlala kumuntu esebenzisa izwi Lakhe, ethembeni lokuthi umuntu angemukela izwi likaNkulunkulu empilweni yakhe, ukuze umuntu aphile ngokuhambisana nezwi likaNkulunkulu.) Lena incazelo yangempela ngemuva kokuthi “UNkulunkulu uhlala kumuntu,” akunjalo? Ingabe ikhona noma imiphi imibono ehlukile? (Umbono wami ukuthi uNkulunkulu ungukuhlanganiswa neqiniso ngakho uNkulunkulu ufuna ukusinika iqiniso liphelele, futhi ngenxa yokuthi sithola leli qiniso futhi silethwa ngaphansi kokunakekela nokuvikela Kwakhe, singakwazi ngaleyo ndlela ukugwema ukuhlangabezana namaqhinga anobuqili kaSathane nokulinyazwa nguye. Uma sikhuluma ngokoqobo, uNkulunkulu ufuna ukuzuza izinhliziyo zabantu ukuze umuntu aphile impilo ejwayelekile kulo mhlaba futhi athole izibusiso zikaNkulunkulu.) Kodwa awukayithinti incazelo yangempela yokuthi “uNkulunkulu uhlala ezinhliziyweni zabantu.” (Umuntu wenziwa uNkulunkulu ekuqaleni, ngakho umuntu kufanele Amdumise futhi abuyele Kuye. Umuntu ungokaNkulunkulu.) Ngiyakubuza, ukuthi ingabe “UNkulunkulu uhlala kumuntu” isisho esingasho lutho? Ingabe ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kuchaza ukuthi Uphila enhliziyweni yakho? Ingabe uNkulunkulu ungamela wonke amazwi akho nokwenza kwakho? Uma ekutshela ukuthi phakamisa ingalo yakho yakwesokunxele, ungalokotha ungayiphakamisi eyangakwesokudla? Uma ekutshela ukuthi hlala, ungalokotha ungemi? Uma ekutshela ukuthi hamba uye empumalanga ungalokotha ungayi entshonalanga? Ingabe ukuhlala kuchaza into efana nale? (Cha.) Ngakho kuyini? (Kuchaza ukuthi umuntu akuphile loko uNkulunkulu anako nayiko.) UNkulunkulu usephathe umuntu yonke le minyaka eminingi, ngakho emsebenzini kaNkulunkulu kumuntu kuze kube manje esigabeni sokugcina, imuphi umphumela wonke amazwi uNkulunkulu awakhulumile, azoba nawo kumuntu? Ingabe kuzoba ukuthi umuntu aphile loko uNkulunkulu anako nayiko? Uma sibuka incazelo eqondile yokuthi “uNkulunkulu uhlala ezinhliziyweni zabantu,” kungathi uNkulunkulu uthatha izinhliziyo zabantu futhi ahlale kuzona, aphile kuzona futhi akabe esaphinde aphume. Uphila ngaphakathi kuzona futhi aphenduke umbusi wezinhliziyo zabantu, ukubusa nokuhlela izinhliziyo zabantu ngomathanda, ukuze umuntu aye noma kuphi lapho uNkulunkulu emtshela ukuthi makaye. Kuleli zinga lencazelo, kungathi wonke umuntu usephenduke uNkulunkulu, unobuyena bukaNkulunkulu, unesimo sikaNkulunkulu. Ngakho esimweni esinjalo, ingabe umuntu angenza naye izenzo nokwenza kukaNkulunkulu? Ingabe “ukuhlala” kungachazwa ngale ndlela? (Cha.) Ngakho, kuyini? (Abantu uNkulunkulu abafunayo abazona izithombe ezidlaliswayo, banemicabango futhi izinhliziyo zabo ziyaphila. Ngakho-ke, ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kusethembeni lokuthi umuntu angaba nemicabango futhi ezwe ukuthokoza nosizi lukaNkulunkulu; umuntu noNkulunkulu bayasebenzisana.) Ngikubuza lokhu: Ingabe wonke amazwi neqiniso uNkulunkulu alinika umuntu isambulo sobuyena bukaNkulunkulu nalokho anako nayiko? (Yebo.) Lokhu kunesiqinisekiso, akunjalo? Kodwa ingabe wonke amazwi uNkulunkulu awanika umuntu akaNkulunkulu uqobo Lwakhe ukuba awenze, akaNkulunkulu ukuba abe nawo. Thatha umzuzu ukucabanga ngakho. Uma uNkulunkulu ahlulela umuntu, ukwenza lokhu ngenxa yani? Ingabe avelephi la mazwi? Yini equkethwe yila mazwi uNkulunkulu awakhulumayo lapho ehlulela umuntu? Ingabe asuselwa kuphi? Ingabe asuselwa esimweni somuntu esonakele? (Yebo.) Ngakho ingabe umphumela ofezwa ukwahlulelwa komuntu nguNkulunkulu ususelwa ebuntwini bukaNkulunkulu? (Yebo.) Ngakho ingabe ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kuyisisho esingasho lutho? Ngokuqinisekile, akunjalo. Ngakho kungani uNkulunkulu esho la mazwi kumuntu? Ingabe yini inhloso Yakhe ngokusho la mazwi? Ingabe ufuna ukusebenzisa la mazwi empilweni yomuntu? (Yebo.) UNkulunkulu ufuna ukusebenzisa lonke leli qiniso alikhulumile empilweni yomuntu. Ngakho uma umuntu ethatha lonke leli qiniso kanye nezwi likaNkulunkulu aphinde aliguqulele empilweni yakhe, angakwazi umuntu ukulalela uNkulunkulu ngaleso sikhathi? Ingabe umuntu angamesaba uNkulunkulu lapho? Ingabe umuntu angabalekela ububi lapho? Uma umuntu esefike kuleli qophelo, angakwazi lapho ukulalela ubukhosi nokuhlela kukaNkulunkulu? Ingabe umuntu usesimweni sokuthobela igunya likaNkulunkulu? Lapho abantu abanjengoJobe noPetru befika emphelandaba, lapho impilo yabo ingathathwa ngokuthi seyivuthiwe, lapho sebenokuqonda kwangempela ngoNkulunkulu—uSathane usengabadukisa? (Cha.) Ngakho hlobo luni lomuntu lolu? Ingabe umuntu angazuzwa ngokuphelele uNkulunkulu? (Yebo.) Kuleli zinga lencazelo, ingabe ulubona kanjani lolu hlobo lomuntu osezuzwe ngokuphelele uNkulunkulu? KuNkulunkulu, kulezi zimo, uvele esehlala enhliziyweni yalo muntu. Kodwa lo muntu uzizwa kanjani? Ingabe izwi likaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu kanye nendlela kaNkulunkulu kuphenduka impilo kumuntu, bese le mpilo ethathe indawo kubuntu bomuntu bubonke yenza ukuthi lokho akuphilayo kwenele, yenza ukuthi ubuyena benele ukwenelisa uNkulunkulu? Ngakho kuNkulunkulu, ingabe inhliziyo yesintu ngalowo mzuzwana isihlala Yena? (Yebo.) Ingabe uliqonda kanjani leli zinga lencazelo manje? Ingabe uMoya kaNkulunkulu ohlala kuwe? (Cha.) Ngakho-ke yini ngempela ehlala kuwe? (Izwi likaNkulunkulu.) Hhayi-ke izwi likaNkulunkulu, indlela kaNkulunkulu. Yiqiniso nezwi likaNkulunkulu eliba yimpilo yakho. Ngalesi sikhathi, umuntu unempilo evela kuNkulunkulu, kodwa ngeke sithi le mpilo impilo kaNkulunkulu. Impilo umuntu ekufanele ayithole ezwini likaNkulunkulu. Singasho ukuthi le mpilo impilo kaNkulunkulu? (Cha.) Ngakho akukhathaliseki ukuthi umuntu umlandela isikhathi eside kangakanani uNkulunkulu, akukhathaliseki ukuthi maningi kangakanani amazwi umuntu awathola kuNkulunkulu, umuntu akasoze aba uNkulunkulu. Ingabe lokhu kulungile? (Yebo.) Ngisho noma ngelinye ilanga uNkulunkulu angathi, “Sengihlala enhliziyweni yakho, usunempilo Yami,” ungabe usuzizwa ukuthi unguNkulunkulu? (Cha.) Ingabe ungaphenduka ube yini? Ngeke yini ube nokulalela uNkulunkulu ngokuphelele? Ngeke yini umzimba nenhliziyo yakho kugcwaliswe yimpilo uNkulunkulu akunike yona? Lokhu ukubonakaliswa okujwayeleke kakhulu lapho uNkulunkulu ehlala ezinhliziyweni zabantu. Lokhu kuyiqiniso. Ngakho uma ukubuka ngakulesi sibonakaliso, umuntu angakwazi ukuba uNkulunkulu? (Cha.) Uma umuntu esetholile lonke izwi likaNkulunkulu, uma umuntu esekwazi ukwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi, umuntu angakwazi ukuthi abese ethatha ubunjalo bukaNkulunkulu? Umuntu angakwazi ukuba nobuqu bukaNkulunkulu? (Cha.) Akukhathaliseki ukuthi kwenzekani, umuntu uselokhu engumuntu, ekugcineni. Uyisidalwa; uma usuthole izwi likaNkulunkulu kuNkulunkulu futhi wathola indlela kaNkulunkulu, uba nempilo kuphela evela ezwini likaNkulunkulu futhi awusoze waba uNkulunkulu.

Uma sibuyela esihlokweni sethu okwamanje, Ngikubuzile ukuthi u-Abrahama wabe engcwele noma cha. Akanjalo, futhi uyakuqonda lokhu manje, angithi? Ingabe uJobe ungcwele? (Cha.) Kulobu bungcwele kukhona ubuntu bukaNkulunkulu. Umuntu akanabo ubuqu bukaNkulunkulu noma isimo sikaNkulunkulu. Ngisho noma umuntu esezwe lonke izwi likaNkulunkulu futhi waba nengqikithi yezwi likaNkulunkulu, umuntu akasoze kwathiwa ungcwele; umuntu ngumuntu. Uyaqonda, akunjalo? (Yebo.) Ngakho usiqonda kanjani lesi sisho “UNkulunkulu uhlala ezinhliziyweni zabantu” manje? (Amazwi kaNkulunkulu, indlela kaNkulunkulu kanye neqiniso Lakhe okuba impilo yomuntu.) Usukwazi ngekhanda lokhu, akunjalo? Ngethemba ukuthi manje sewunokuqonda okujulile kakhulu. Abanye abantu bangathi, “Ngakho kungani uthi izithunywa zikaNkulunkulu kanye nezingelosi azingcwele?” Ingabe ucabangani ngalo mbuzo? Mhlawumbe awukaze uwucabange ngaphambilini. Ngizosebenzisa isibonelo esilula: Uma uvula irobhothi, liyakwazi ukudansa nokukhuluma, futhi uyaqonda lokho elikushoyo, kodwa ungalibiza ngokuthi, liyathandeka? Ungasho ukuthi liyakhwishiza? Ungakusho, kodwa irobhothi ngeke liqonde ngoba alinayo impilo. Uma ucisha umthombo wamandla alo, liyakwazi ukunyakanyakaza? (Cha.) Uma leli robhoti livulwa ukuba lisebenze, ungabona ukuthi liyakhwishiza futhi lihle. Uyalihlola, noma ukuhlola okunohlonze noma ukuhlola okukha phezulu, kodwa akukhathaliseki ukuthi yikuphi amehlo akho ayalibona linyakaza. Kodwa uma ucisha amandla alo, uyabona noma uhlobo oluthile lwesimilo kulo? Ingabe uyalibona ukuthi linengqikithi ethile? Ingabe uyaqonda incazelo yalokho engikushoyo? (Yebo.) Uyaqonda, akunjalo? Okuwukuthi, nakuba leli robhothi linganyakaza futhi lime, angeke ulichaze ngokuthi “linengqikithi ethile.” Ingabe akulona iqiniso leli? Ngeke sisaxoxa ngalokhu. Kwanele ukuthi ube nokuqonda okwamukelekile ngencazelo. Asiphethe ingxoxo yethu lapha. Nisale kahle.

uZibandlela, 17, 2013

Imibhalo yaphansi:

a. “Amazwi okuloya endilinga yegolide” kuchaza inoveli enedumela yesiShayina “Uhambo oluya eNtshonalanga,” lapho indela uXuanzang usebenzisa amazwi okuloya ukuthiba iNkosi yeziNkawu ngokusebenzisa indilinga yegolide ayifaka ekhanda leNkosi yeziNkawu bese liyinsinya ikhanda ngomlingo, okwakudala ubuhlungu bekhanda obungabekezeleleki. Kwagcina sekuyisingathekiso sokubopha abantu.

Okwedlule:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III

Okulandelayo:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V