I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V

Ubungcwele bukaNkulunkulu (II)

Sanibonani nonke! (Sawubona Nkulunkulu Somandla!) Namhlanje, bazalwane, masihlabelele ihubo. Funani lelo enilithandayo futhi ebenilihlabelela njalo ngaphambili. “(Singathanda ukuhlabelela ihubo lezwi likaNkulunkulu “Uthando Olumsulwa Olungenasici.”)

1 “Uthando” luchaza umuzwa omsulwa ongenasici, lapho usebenzisa inhliziyo yakho ukuthanda, ukuzwa, nokucabanga. Othandweni ayikho imibandela, azikho izithiyo, futhi alikho ibanga. Othandweni akukho ukusola, ayikho inkohliso, futhi abukho ubuqili. Othandweni akukho banga futhi ayikho into engemsulwa. Uma uthanda, ngeke-ke ukhohlise, ukhononde, ukhaphele, uhlubuke, wephuce noma ufune ukuzuza okuthile noma ukuzuza isamba esithile.

2.“Uthando” luchaza umuzwa omsulwa ongenasici, lapho usebenzisa inhliziyo yakho ukuthanda, ukuzwa, nokucabanga. Othandweni ayikho imibandela, azikho izithiyo, futhi alikho ibanga. Othandweni akukho ukusola, ayikho inkohliso, futhi abukho ubuqili. Othandweni akukho banga futhi ayikho into engemsulwa. Uma uthanda, ngeke-ke ukhohlise, ukhononde, ukhaphele, uhlubuke, wephuce noma ufune ukuzuza okuthile noma ukuzuza isamba esithile. Uma uthanda, uyonikela futhi ubekezelele ubunzima ngentokozo, futhi uyohambisana noNkulunkulu. Uyodela konke okwakho ngoNkulunkulu: umndeni wakho, ikusasa lakho, ubusha bakho, kanye nomshado wakho. Uma kungenjalo, uthando lwakho kuyoba akulona uthando nhlobo, kepha yinkohliso nokukhaphela!

Leli bekuyiculo elihle ukulikhetha. Niyathanda ukuhlabelela leliculo? (Yebo.) Nizwani emuva kokuhlabelela leliculo? Niyakwazi ukuzwa lolu hlobo lothando ngaphakathi kinina? (Asikafiki lapho okwamanje.) Imaphi amazwi kuleli culo anithinta ngokujule kunawo wonke? (Yilawa: Othandweni ayikho imibandela, azikho izithiyo, futhi alikho ibanga. Othandweni awukho umzindlekelo, ayikho inkohliso, akukho ukwenzelelana, futhi abukho ubuqili. Othandweni akukho ukuzikhethela futhi ayikho into engekho msulwa. Kepha ngaphakathi kimina ngisabona ukungcola futhi ngiyabona lapho ngizama ukwenzelelana noNkulunkulu, izindawo engingafinyeleli kuzo, ngakho uma ngicabanga ngami namhlanje ngempela angikafinyeleli ohlotsheni lothando olumsulwa futhi olungena sici.) Uma ungakafinyeleli ohlotsheni lothando olumsulwa futhi olungena sici, ingabe iluphi uhlobo lothando onalo? Ingabe unaliphi izinga lothando ngaphakathi kuwe? (Ngisesigabeni nje lapho ngizimisele ukucinga futhi ngiyalangazelela.) Uma sithathela esiqwini sakho uqobo futhi sisebenzisa amazwi akho uqobo asuka kulokho odlule kukhona, ingabe iliphi izinga osufike kulo? Ingabe unayo inkohliso, unazo izikhalo? (Yebo.) Ingabe unazo izinto ozifuna ngokuphoqa enhliziyweni yakho, ingabe kukhona izinto ozifunayo nozifisayo kuNkulunkulu? (Yebo, kukhona lezi zinto ezinokonakala.) Ingabe zivela uma kukhona ziphi izimo? (Uma isimo uNkulunkulu angihlelele sona singahambelani nemibono yami yokuthi kufanele ngabe sinjani, noma lapho izifiso zami zingafezekanga, ngiyaye ngikhombise lolu hlobo lwesimo esonakele.) Ingabe nivamile ukuhlabelela leli hubo? Ningakhuluma ngokuthi niluqonda kanjani “uthando olumsulwa olungenasici”? Kanye nokuthi ingabe kungani uNkulunkulu echaza uthando ngale ndlela? (Ngilithanda ngempela nami uqobo leli hubo ngoba ngiyabona ngempela ukuthi lolu thando uthando oluphelele. Kepha ngizizwa ngikude impela nalelo zinga? Manje ngisesigabeni nje lapho ngizimisele ukunikela izinto ezithile futhi ngibekezelele izindleko ezithile ukushisekela iqiniso, kodwa uma nje okuthile kuthinta ikusasa lami uqobo kanye nalokho engikumiselwe, ngizwa kunokuxokozela ngaphakathi kimina. Ngiyabona ukuthi ngaphakathi kimina nginokumethemba okuncane uNkulunkulu.) (Manje ngizwa ukuthi ngisekude kakhulu ukufinyelela othandweni lweqiniso, kodwa kunezindawo ezithile lapho engikwazile ukuba nenqubekela phambili mayelana nalo, enye indlela engenza ngayo lokhu kungamandla amazwi kaNkulunkulu anginika wona kanti enye indlela ukuthi kulezi zimo ngiyabambisana noNkulunkulu ngomthandazo. Kodwa uma kuphathelene nemibono yami ngokuphila, kwesinye isikhathi ngizwa engathi ngeke ngikwazi ukuyinqoba.) Wake wacabanga ngezinto okungenzeka ukuba ziyakuvimba ngalezo zikhathi lapho ungakwazi ukuyinqoba? Ingabe uke wazihlolisisa mayelana nalezi zindaba? (Yebo, ngike ngazihlolisisa futhi ikakhulukazi ukuziqhenya nokuzazisa okuyize kwami uqobo kanye namathemba ngekusasa lami nalokho engikumiselwe, yilokho okuyisithiyo esikhulu.) Lapho amathemba ngekusasa lakho nalokho okumiselwe kuyisithikamezo esikhulu, ingabe uke wacabanga ukuthi kungani kuyisithiyo esikhulu kangaka? Kungaba kanjani ukuthi leli kusasa nalokho okumiselwe kungaba isithiyo? Ingabe ufunani ekusaseni lakho nalokho okumiselwe? (Angicaciselekile ngokuphelele mayelana nalolu daba, ngesinye isikhathi ngiwela ezimweni lapho ngizwa ukuthi anginalo ikusasa nokumiselwe noma ngesinye isikhathi ngize ngizwe ukuthi anginaso isiphetho kulokho uNkulunkulu akwembule kimina. Kulezi zikhathi ngizizwa ngibuthakathaka kakhulu futhi ngizwa ukuthi lokhu sekuphenduke isithiyo sami uqobo esikhulu. Nokho, emuva kwesikhathi sesipiliyoni nangomthandazo, isimo singafika lapho sishintsha khona, kodwa ngisavamile ukuzizwa ngithikamezekile ngalolu daba.) Ingabe ukhuluma mayelana nani ngempela uma uthi “ikusasa nalokho okumiselwe”? (Kusho ukuthi uma uNkulunkulu engihlelele izimo ezithile, ngizizwa ngikude kakhulu nezidingo Zakhe. Ngesinye isikhathi ngiyazibuza noma uNkulunkulu uyangiveza noma cha futhi ngizwa ukuthi anginakho okumiselwe noma isiphetho, ngiphinde ngizizwe ngibuthakathaka kakhulu.) Ingabe nikhuluma mayelana nani ngempela uma nithi “ikusasa nalokho okumiselwe”? Ingabe kukhona eningakukhomba? Ingabe isithombe noma lokho enikucabangile nakubumba enhliziyweni noma ingabe into ongayibona ngempela? Ingabe into ekhona ngokoqobo? (Yisiphetho.) Ingabe yini isiphetho? Ingabe yini ikusasa lakho? Ezinhliziyweni zenu ngamunye kufanele nicabange, ingabe kuchaza ukuthi ukukhathazeka eninako enhliziyweni ngekusasa lenu kanye nalokho enikumiselwe? (Ukuthi sisindiswe futhi sisinde, kanye nethemba lokuthi kancane kancane sigcine sikufanele ukusetshenziswa nguNkulunkulu kanye nokwenza umsebenzi wami ube seqophelweni ngesikhathi ngenza umsebenzi wami. Lezi zinto zivame ukwembulwa nguNkulunkulu, futhi ngizwa ukuthi angifinyeleli.) Abanye abazalwane kufanele bakhulume ngokuthi, niluqonda kanjani “uthando olumsulwa olungenasici”? (Ayikho into engekho msulwa kumuntu ngayedwa futhi abalawulwa ikusasa labo nalokho abakumiselwe. Akukhathaliseki ukuthi uNkulunkulu ubaphatha kanjani, bayakwazi ukuthobela ngokuphelele umsebenzi kaNkulunkulu, kanye nokuthobela ukuhlela kukaNklunkulu nokumlandela Yena kuze kube sekupheleni. Yilolu hlobo kuphela lothando lukaNkulunkulu eliwuthando olumsulwa olungenasici. Kuphela uma ngiziqhathanisa nalokho yilapho ngithola khona ukuthi kuleminyaka embalwa ngikholelwa kuNkulunkulu uma ubuka emehlweni kungenzeka nginikelile ngezinto ezithile noma ngabekezelela izindleko ezithile, kodwa bengingakakwazi ukunikela ngempela inhliziyo yami kuNkulunkulu. Uma uNkulunkulu engiveza, ngizwa engathi ngichazwe njengomuntu ongenakusindiswa, futhi ngihlala kulezo zimo ezingezinhle. Ngizibona ngenza umsebenzi wami, kodwa ngesikhathi esifanayo ngizama ukwenzelelana noNkulunkulu, futhi ngingakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke, nokuthi isiphetho sami, ikusasa lami, kanye nengikumiselwe kuhlale njalo kusemqondweni wami. Ngiyakhumbula ukuthi ingxoxo yomuntu yake yathi kufanele sibuyisele uthando lukaNkulunkulu ngokwenza umsebenzi wethu, ukuthi uthando kufanele luvezwe ngempela, hhayi nje amazwi angasho lutho. Uma ngiqhathanisa ngizizwa ngikude kakhulu nalolu thando.

Ingathi benivamile ukulihlabelela leli culo futhi ninakho ukuliqonda okuthile nokuthi kunokuxhumana okuthile nalokho enidlule kukho uqobo. Nokho, cishe nonke ninamazinga ehlukene okwemukela izisho ngazinye eculweni “Uthando Olumsulwa Olungenasici.” Abanye abantu bazimisele, abanye abantu bafuna ukubeka eceleni ikusasa labo, abanye abantu bafuna ukubeka eceleni imindeni yabo, abanye abantu akukho abakufunayo. Abanye basafuna ukuthi bona uqobo bangabi nenkohliso, bangabi nezikhalo, futhi bangahlubuki uNkulunkulu. Ingabe kungani uNkulunkulu engafuna ukuphakamisa lolu hlobo lothando futhi adinge ukuthi abantu bamthande ngale ndlela? Ingabe lolu uhlobo lothando abantu abangakwazi ukufinyelela kulo? Okungukuthi, ingabe abantu bayakwazi ukuthanda ngale ndlela? Abantu bangabona ukuthi ngeke bakwazi, ngoba abanalo nhlobo lolu hlobo lothando, futhi uma bengenalo, baphinde ngokwesisekelo abazi ngothando, uNkulunkulu ukhuluma la mazwi, angajwayelekile kubona. Ngenxa yokuthi abantu baphila kulo mhlaba, baphila esimweni sabo esonakele, uma abantu bebenalo lolu hlobo lothando noma uma umuntu ubengaba nalo lolu hlobo lothando, engenazicelo futhi engenazimfuno, ezimisele ukuzinikela futhi ezimisele ukubekezelela ukuhlupheka nokunikela ngakho konke anakho, ingabe angabukwa kanjani umuntu onalolu hlobo lothando emehlweni abanye abantu? Ngeke yini kube umuntu ophelelisiwe lowo? (Yebo.) Ingabe umuntu ophelelisiwe ngaleyo ndlela ukhona emhlabeni? Akekho, akunjalo? Lolu hlobo lomuntu alukho ngempela kulo mhlaba, ngaphandle uma ubengaphila emkhathini, akunjalo? Ngakho-ke, abanye abantu—ngalokho abadlule kukho—benza imizamo emikhulu ukuba babe ilokhu okuchazwa yiwo lamagama. Babhekana nabo uqobo, bazithibe, futhi bavame ngisho ukuzidela bona uqobo: Babekezelela ukuhlupheka baphinde bayeke imibono eyiphutha abakade benayo. Bayeka izindlela abakade behlubuka kuNkulunkulu ngazo, bayeka izifiso zabo nabakufunayo. Kepha ekugcineni balokhu bengazigcwalisi lezo zidingo. Kungani kwenzeka lokho? UNkulunkulu usho lokhu ukubeka umgomo abantu abazowulandela, ukuze abantu bazi umgomo uNkulunkulu awufuna kubona. Kodwa ingabe uNkulunkulu uke asho yini ukuthi abantu kufanele bafinyelele kulokhu khona manje? Ingabe uNkulunkulu uke asho ukuthi kufanele bakwenze lokhu ngesikhathi esingakanani? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu uke asho ukuthi abantu kufanele bamthande ngale ndlela? Ingabe lendima isho njalo? Cha, ayisho. UNkulunkulu utshela abantu nje “ngothando” Abekhuluma ngalo. Mayelana nokuthi abantu bakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngale ndlela nokuMphatha ngale ndlela, ingabe yiziphi izinto ezifunwa nguNkulunkulu? Asikho isidingo sokuthi ufinyelele kuzona ngokuphazima kweso, noma khona manje ngoba abantu abakwazi ukukwenza lokho. Ingabe wake wacabanga ngokuthi ingabe yimiphi imibandela abantu abadinga ukuyifeza ukuze bathande ngale ndlela? Uma abantu bewafunda njalo lamazwi ingabe bazokwazi ukuba nalolu thando kancane kancane? (Cha.) Ingabe imiphi-ke imibandela? Okokuqala, ingabe abantu bangakhululeka kanjani ezinsolweni ngoNkulunkulu? (Abantu abathembekile kuphela abangafeza lokho.) Nithini ngokukhululeka enkohlisweni? (Kufanele babe ngabantu abathembekile.) Nithini ngokuba yilowo ongafuni ukwenzelelana noNkulunkulu? Lowo naye kufanele abe ngumuntu othembekile. Nithini mayelana nokungabi nobuqili? Ingabe likhuluma ngani uma lithi akukho ukuzikhethela othandweni? Ingabe wonke akhuluma ngokuba umuntu othembekile? Miningi imininingwane lapho; Ikhono likaNkulunkulu ukuveza lolu thando noma ikhono likaNkulunkulu ukuchaza lolu thando, ukusho ngale ndlela, ingabe lokhu kufakazelani? Singasho yini ukuthi uNkulunkulu unalolu hlobo lothando? (Yebo.) Ingabe nikubona kuphi lokho? (Othandweni uNkulunkulu analo ngomuntu.) Ingabe uthando uNkulunkulu analo ngomuntu lunemibandela? (Cha.) Ingabe kukhona izithiyo noma ibanga phakathi kukaNkulunkulu nomuntu? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu unezinsolo ngomuntu? (Cha.) UNkulunkulu uyambuka umuntu, uyamqonda umuntu, akunjalo? (Yebo.) Ehhe, Yena uyamqonda umuntu ngempela, akunjalo? Ingabe uNkulunkulu uyamkhohlisa umuntu? (Cha.) Njengoba, uNkulunkulu ekhuluma kahle kakhulu ngalolu thando, ingabe inhliziyo Yakhe noma ubuyena Bakhe obupheleliswe kakhulu? Ingabe abantu bake baluchaze uthando ngale ndlela? (Cha.) Ingabe umuntu uchaze uthando kuziphi izimo? Ingabe umuntu ukhuluma kanjani ngothando? Ingabe akukhona ukupha nokunikela? (Yebo.) Incazelo yothando yomuntu ilula nje, futhi ayinaso isigqi.

Incazelo kaNkulunkulu ngothando kanye nendlela uNkulunkulu akhuluma ngayo ngothando kuxhumene nengxenye yobuyena Bakhe, kepha eyiphi ingxenye yobuyena Bakhe? Sigcinana sixoxe ngesihloko esibaluleke kakhulu, yisihloko abantu abebevamile ukukhuluma ngaso futhi nokusethula ngaphambili, futhi kuyigama elivamile ukuvela lapho kukhulunywa ngokukholelwa kuNkulunkulu, kepha kuyigama ekungathi lijwayelekile liphinde lingajwayeleki futhi kubantu, kepha kungani lokho? Kuyigama elivela ezilimini zabantu, ebantwini incazelo yalo isobala iphinde ifiphele futhi, kanti ingabe yini leligama? (Ubungcwele.) Ohho, ubungcwele: leso bekuyisihloko sigcina ukuxoxa. Sixoxile kancane ngalesi sihloko, kodwa ingxoxo yethu beyingaphelele. Uma sikhulumela phezu kwengxenye esixoxe ngayo okokugcina, ingabe nonke nikutholile ukuqonda okusha ngobunjalo bobungcwele bukaNkulunkulu? (Yebo.) Ingabe nicabanga ukuthi kube yini ukuqonda okusha? Okungukuthi, kungabe yini kuloko kuqonda noma kulawo mazwi okunenze nezwa ukuthi ukuqonda kwenu ubungcwele bukaNkulunkulu bebuhlukile noma bebungafani naloko Engikuxoxile ngobungcwele bukaNkulunkulu? Ingabe niyakhumbula? Ingabe kunihlabe umxhwele? (UNkulunkulu usho lokho Akuzwayo enhliziyweni Yakhe; kumsulwa. Lena enye ingxenye yobungcwele.) Lokhu kuyingxenye yakho, ingabe kukhona okunye okungengezwa? (Kukhona ubungcwele lapho uNkulunkulu enolaka nomuntu, abunaso isici.) (Egunyeni likaNkulunkulu ngibona ukupheleliswa Kwakhe, ukuthembeka Kwakhe, ubuhlakani Bakhe kanye nokubusa Kwakhe phezu kwezinto zonke. Ngiyaziqonda lezi zinto.) “Ukubusa phezu kwezinto zonke,” lokho kumayelana negunya likaNkulunkulu, manje sikhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu. (Mayelana nobungcwele bukaNkulunkulu, ngiyaqonda kukhona ulaka nomusa kaNkulunkulu esimweni Sakhe esilungile, lokhu kuyithinte kakhulu inhliziyo yami. Futhi kuveze ukuthi isimo esilungile sikaNkulunkulu siyingqayizivele, ebengingenakho ukusiqonda noma incazelo yaso enjalo esikhathini esidlulile. Kepha engxoxweni Yakho ukhulume ngokuthi ulaka lukaNkulunkulu luhlukile kunentukuthelo yomuntu. Luyinto ekungekho odaliweyo onayo. Ulaka lukaNkulunkulu luyinto enhle futhi lunesimiso; luyathunyelwa ngenxa yobuyena bukaNkulunkulu bemvelo. Kungenxa Yokubona into engeyinhle bese-ke uNkulunkulu ededela ulaka Lwakhe. Emseni kaNkulunkulu, ngiyabona futhi ukuthi kuyinto esingekho isidalwa esinayo. Nakuba umuntu enokwenza okulungile noma izenzo ezilungile ezicatshangwa ukuthi ziyefana nomusa, azikho msulwa futhi kunenhloso ngemuva kwazo. Ezinye izinhlobo zalokhu okusamusa, ziyakhohlisa futhi azilutho. Kepha ngikubonile ukusindisa kukaNkulunkulu lapho ekhombisa umusa kubantu, futhi lomusa ubeka abantu endleleni yokusindiswa ngqo. Ubeka abantu emgudwini olungile wokukholelwa kuNkulunkulu ukuze bathole isiphetho nethemba labo elihle. Ngakho umusa kaNkulunkulu ukhona kubuyena Bakhe. Ngakho-ke, ngisho noma uNkulunkulu wayengabhubhisa idolobha elikhulu ngenxa yolaka Lwakhe, ngoba Unobuyena obunomusa, nganoma isiphi isikhathi nanoma iyiphi indawo, Wayengakhombisa umusa ukusindisa nokuvikela abantu bakulelo dolobha elikhulu. Lokhu ukuqonda kwami.) Unakho ukuqonda okuthile ngesimo sikaNkulunkulu.

Ngithe uma nginibuza imibuzo nje manje, iningi lenu libonile ukuthi uthando lukaNkulunkulu lukhulu kakhulu futhi lukhona ngempela, kodwa niswele ulwazi ngobukhona bukaNkulunkulu obungcwele. Esihlokweni sethu samanje, Ngizokhuluma ngale ndawo, okuwulwazi lobungcwele bukaNkulunkulu. Abantu bavame ukuxhumanisa isimo esilungile sikaNkulunkulu nobungcwele Bakhe futhi bonke bayazi futhi bazwile imininingwane ethile ngesimo Sakhe esilungile. Ukwedlula lokho, abantu abaningi bavame ukuhlanganisa ubungcwele nesimo esilungile sikaNkulunkulu engxoxweni yabo, bethi isimo esilungile sikaNkulunkulu singcwele. Wonke umuntu ulijwayele igama “ngcwele” futhi igama elivame ukusetshenziswa, kodwa mayelana nezincazelo zalelo gama, ingabe ikuphi ukuvezwa kobungcwele bukaNkulunkulu abantu abakwazi ukububona? Ingabe yini uNkulunkulu ayembulile abantu abayiqaphelayo? Ngeshwa kuyinto ekungekho oyaziyo. Sithi isimo sikaNkulunkulu silungile, kodwa uma uthatha isimo sikaNkulunkulu bese uthi singcwele, lokho kunokungezwakali kahle, kunokudida; ingabe kungani lokhu? Uthi isimo sikaNkulunkulu silungile, noma uthi isimo Sakhe esilungile singcwele, ngakho ezinhliziyweni zenu nibuchaza kanjani ubungcwele bukaNkulunkulu, nibuqonda kanjani? Okungukuthi, kungabe yini uNkulunkulu ayembulile noma ingabe yini ngakho konke lokho uNkulunkulu anakho nayikho abantu abangakubona njengokungcwele? Ingabe uke wacabanga ngalokhu ngaphambili? Lokhu engikubonile ukuthi abantu bavame ukusho amagama avame ukusetshenziswa noma banezisho ekukade zishiwo ngokuphindelela, kepha abazi ngisho ukuthi bathini. Bonke abantu bayisho kanjalo nje, futhi bayisho ngokujwayela, ngakho iphenduka isisho esimile. Kepha, uma bebengaphenya baphinde bafunde ngempela imininingwane, bebezothola ukuthi abazi ukuthi iyini incazelo yangempela noma ukuthi ikhuluma ngani. Njengegama “ngcwele,” akekho owaziyo ngempela ukuthi iyiphi ingxenye yobukhona bukaNkulunkulu ekukhulunywa ngayo mayelana nobungcwele Bakhe. Mayelana nokuhlanganisa igama “ngcwele” noNkulunkulu, akekho owaziyo futhi izinhliziyo zabantu zididekile, futhi ibanzi indlela ababona ngayo ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Kodwa uma ubukisisa ngempela, ingabe uNkulunkulu ungcwele kanjani? Ingabe kukhona owaziyo? Ngeshwa akekho ocaciselekile kahle ngalolu daba. Namhlanje sizoxoxa ngalesi sihloko ukuhlanganisa igama “ngcwele” noNkulunkulu ukuze abantu babone okuqukethwe ngokoqobo ubukhona bobungcwele bukaNkulunkulu, futhi lokhu kuzovimba abanye abantu ekusebenziseni igama ngobudedengu ngokujwayela nokusho izinto ngaphandle kokucabanga lapho bengazi ukuthi zichaza ukuthini, noma ngisho ukuthi ziyikho nokuthi ziyiqiniso noma cha. Abantu bebehlale bekusho ngale ndlela; wena ukushilo, Nami ngikushilo, futhi sekuphenduke indlela yokukhuluma kanti abantu ngaleyo ndlela sebelonile igama “ngcwele” bengaqondile.”

Mayelana negama “ngcwele,” emehlweni libonakala lilula kakhulu ukuliqonda, akunjalo? Okungenani abantu bakholwa ukuthi igama “ngcwele” lichaza hlanzekile, nganukubezekanga, ngathintwanga, nomsulwa, njengasehutsheni esikade silihlabelela “Uthando Olumsulwa Olungenasici,” lapho “ngcwele” no “thando” kuhlangene, okuyinto elungile; lokhu kuyingxenye yakho, uthando lukaNkulunkulu luyingxenye yobukhona Bakhe, kodwa alukhona ukuphelela nya kwabo. Kepha, emibonweni yabantu, babona igama bese bethanda ukulihlanganisa nezinto lezo bona abazibona zimsulwa futhi zihlanzekile, noma nezinto bona ngokwabo abacabanga ukuthi azinakungcola noma azinasici. Isibonelo, abanye abantu bathi imbali yelothasi ihlanzekile, kungabe abantu bafika kanjani ekuchazeni imbali yelothasi ngale ndlela? (“Imbali yelothasi ikhula odakeni kepha iqhakaza ingenasici.”) Iqhakaza ingenasici samanzi angcolile, ngakho abantu baqala basebenzisa igama “ngcwele” embalini yelothasi. Abanye abantu futhi babuka izindaba zothando abanye ababeziqambile kanye nalokho ezazikuqukethe njengokungcwele, noma babebuka abantu abasemqoka endabeni eqanjiwe ngokuthi bangcwele. Ukwedlula lokho, abanye bathatha abantu abaseBhayibhelini, noma abanye okubhalwe ngabo ezincwadini ezikhuluma ngenkolo—njengabazalwane, abaphostoli, noma abanye ababeke balandela uNkulunkulu lapho Wayenza umsebenzi Wakhe—ngokuthi babekade bebe nezipiliyoni ezingokomoya ezazi ngcwele. Zonke lezi izinto ezacatshangwa abantu futhi lena imibono egcinwa abantu. Kungani abantu beba nemibono enjalo? Kunesizathu esisodwa futhi esilula kakhulu: Kungenxa yokuthi abantu baphila phakathi kwesimo esonakele futhi bahlala ezweni lobubi namanyala. Konke abakubonayo, konke abakuthintayo, konke abadlula kukho ububi bukaSathane nokukhohlakala kukaSathane kanye nokwenza amacebo akhohlakele, ukulwa phakathi kwabantu eqenjini elilodwa, kanye nempi eyenzeka phakathi kwabantu abangaphansi kwamandla kaSathane. Ngakho, ngisho lapho uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe kubantu, noma ngisho lapho Ekhuluma nabantu futhi isimo nobuyena Bakhe bubonakala kubantu, abakwazi ukubona noma ukwemukela ukuthi buyini ubungcwele. Okudlula lokho, lesi isizathu sokuthi kungani abantu bevame ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Ngoba abantu baphila phakathi kokungcola nokukhohlakala futhi bangaphansi kwamandla kaSathane, abakuboni ukukhanya futhi abazazi izindaba noma izinto ezinhle futhi ngaphezu kwalokho, abalazi iqiniso. Ngakho-ke, akekho owaziyo ngempela ukuthi ubungcwele buyini. Sengikushilo lokho, zikhona yini izinto ezingcwele noma abantu abangcwele phakathi kwalobu buntu obukhohlakele? (Cha.) Singasho ngokuqiniseka ukuthi cha, abekho, ngoba ubukhona bukaNkulunkulu kuphela obungcwele. Mayelana nobungcwele bobukhona bukaNkulunkulu, sigcina sixoxile kancane ngabo futhi lokho kusize ukuletha ugqozi ngolwazi lwabantu ngobungcwele bukaNkulunkulu, kodwa akwenele. Alwanele ukusiza abantu ukuthi bazi ubungcwele bukaNkulunkulu ngokuphelele, noma ngeke lwenele ukubasiza ukuthi baqonde ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu buyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, ngeke luvumele abantu ngokwanele ukuthi baqonde ingxenye yencazelo yangempela yobungcwele ngoba itholakala ngokuphelele kuNkulunkulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi siqhubeke nengxoxo yethu kulesi sihloko. Esigabeni sesithathu, ingxoxo yethu idingide izihloko ezintathu, ngakho kufanele manje sikhulume ngese sine, futhi sizoqala ngemibhalo.

4.Ukulinga kukaSathane

(Math 4:1-4) Khona uJesu waholelwa nguMoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, wagcina walamba. Kwafika umlingi, wathi kuye, Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawamatshe abe yizinkwa. Kepha waphendula wathi, Kulotshiwe ukuthi, Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.

Lawa ngamazwi uSathane azama ngawo okokuqala ukulinga iNkosi uJesu. Ingabe yini equkethwe yilokho okwashiwo nguSathane? Qhubeka futhi ukufunde. (“Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawamatshe abe yizinkwa.”) USathane washo lawa mazwi, ayelula impela, kepha ingabe ikhona inkinga ngokusemqoka okuqukethwe yilawa mazwi? (Yebo.) Ingabe yini inkinga? Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu,” ngakho enhliziyweni yakhe, ingabe wayazi yini ukuthi iNkosi uJesu yabe iyiNdodana kaNkulunkulu? Ingabe wayazi ukuthi wabe enguKristu? (Yebo.) Ngakho kungani wathi “Uma unguye”? (Wayezama ukulinga uNkulunkulu.) Kunjalo, wabe ezama ukulinga uNkulunkulu, kodwa ingabe kwabe kuyini inhloso yakhe ngokwenze njalo? Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu.” Enhliziyweni yakhe wayazi ukuthi uJesu Kristu wabe eyiNdodana kaNkulunkulu, lokhu kwabe kucace ngokusobala enhliziyweni yakhe, kepha phezu kwalokho, ingabe wamthobela Yena noma wamdumisa Yena? (Cha.) Ingabe wabe efuna ukwenzani? Wayefuna ukwenza lokhu nokusho la mazwi ukuthukuthelisa iNkosi uJesu nokuthi abese Emyenga ukuthi athathe isiyengo, nokuyenza isilima iNkosi uJesu ukuthi yenze izinto ngendlela yakhe yokucabanga nokuthatha udobo. Akukhona yini lokho okwakuqondiwe? Enhliziyweni yakhe wabe azi ngokucacile ukuthi kwabe kunguJesu Kristu lowo, kodwa wakusho lokho nakalokhu. Akuyona yini imvelo kaSathane lena? Ingabe akuyona yini le imvelo kaSathane? (Ukubayiqili, ukukhohlakala, kanye nokungabi nokuhlonipha uNkulunkulu.) Akanayo inhlonipho kaNkulunkulu. Yini into embi ayeyenza lapha? Ingabe wayengafuni ukuhlasela uNkulunkulu? Wayefuna ukusebenzisa le ndlela ukuhlasela uNkulunkulu, wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa”; ingabe akuyona lena inhloso kaSathane embi? (Yebo.) Ingabe wayezama ukwenzani empeleni? Inhloso yakhe icacile kakhulu: Wayezama ukusebenzisa le ndlela ukuphikisa isikhundla kanye nobuyena beNkosi uJesu Kristu. Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, phendula la matshe abe yizinkwa. Uma ungakwenzi, ngalokho Awuyona iNdodana kaNkulunkulu futhi Awuwenzi ngempela lo msebenzi.” Ingabe yilokhu okwakuqondwe lapha? Wayefuna ukusebenzisa le ndlela ukuhlasela uNkulunkulu, wayefuna ukudiliza nokuchitha umsebenzi kaNkulunkulu; lokhu inzondo nobuqili bukaSathane. Inzondo yakhe ukuvezwa koqobo kwemvelo yakhe. Nakuba wayazi ukuthi iNkosi uJesu Kristu wabe eyiNdodana kaNkulunkulu, ukuthatha kwesimo sesintu kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe ngempela, ayikho into ayengayenza ngaphandle kokuthi enze lokhu, ukulandela uNkulunkulu ngemuva nokuqhubeka ukumhlasela Yena nokwenza imizamo emkhulu ukuthikameza nokuchitha umsebenzi kaNkulunkulu nokwenza uNkulunkulu isitha.

Manye, asihlaziye lesi sisho uSathane asisebenzisa: “yisho ukuba lawamatshe abe yizinkwa.” Ukuphendula amatshe abe yizinkwa—ingabe lokho kukhona okukuchazayo? Akunancazelo. Uma kukhona ukudla, kungani ungakudli? Ingabe kubaluleke ngani ukuphendula amatshe abe ukudla? Kukhona yini okuqondiwe lapha? (Cha.) Nakuba wayezile ukudla ngaleso sikhathi, ngokuqinisekile iNkosi uJesu wabe enokudla? Ingabe wayenakho ukudla? (Wabe enakho.) Ngakho lapha, siyabona ubuthutha obumangalisayo bokusebenzisa kukaSathane lesi sisho. Nangaphezu kokukhohlisa nenhliziyo yakhe embi, sibona ubuthutha obumangalisayo kanye nokungabi nangqondo kwakhe, akunjalo? USathane wenza izinto eziningi. Ubona imvelo yakhe enenzondo futhi umbona echitha umsebenzi kaNkulunkulu. Kuyanyanyeka futhi kuyathukuthelisa. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, ingabe uyayithola imvelo enobungane nokungabi nangqondo ngemuva kwamazwi nezenzo zakhe? (Yebo.) Lokhu isambulo ngemvelo sikaSathane; unalolu hlobo lwemvelo futhi angalwenza lolu hlobo lwento. Kubantu, lesi sisho sinobuwula obumangalisayo, futhi siyahlekisa. Kepha amazwi anjalo angashiwo ngempela nguSathane. Ingabe singathi akanalo ulwazi? Akanangqondo? Ukukhohlakala kukaSathane kukhona yonke indawo futhi buhlala bembulwa. Futhi ingabe iNkosi uJesu imphendula kanjani? (Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.”) Ingabe lawa mazwi anawo nanoma yimaphi amandla? (Anawo.) Kungani sithi anamandla? (Ayiqiniso.) Kunjalo. Lawa mazwi ayiqiniso. Manje-ke, ingabe umuntu uphila ngesinkwa kuphela? INkosi uJesu yazila ukudla izinsuku nobusuku obungama 40. Ingabe Yabulawa yindlala? (Cha.) Ayizange ibulawe yindlala, ngakho uSathane weza Kuyo, Eyigqugquzela ukuthi iphendule amatshe abe ukudla ngokusho izinto ezinjenga lezi: “Uma uphendula amatshe abe ukudla, ngeke yini Ube nezinto ongazidla? Ngeke yini Ungabe usazila ukudla, Ungabe usalamba? Kodwa iNkosi uJesu yathi, “Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso,” okusho ukuthi, nakuba umuntu ephila emzimbeni wenyama, lokho okumnika ukuphila, lokho okuvumela umzimba wakhe wenyama ukuthi uphile futhi uphefumule, akukhona ukudla, kodwa yiwo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothini olulodwa, umuntu uwathatha njengeqiniso la mazwi. La mazwi amnika ukukholwa, amenza ezwe ukuthi angancika kuNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu uliqiniso. Ngakolunye uhlangothi, ingabe ikhona ingxenye engokoqobo kula mazwi? (Ikhona.) Ingabe kungani? Ingoba iNkosi uJesu seyizile ukudla izinsuku nobusuku obungama 40 futhi Isamile impela, Isaphila. Ingabe kukhona okukhonjiswayo? Iphuzu lapha ukuthi Ayikaze idle lutho, noma ikuphi ukudla izinsuku nobusuku obungama 40. USaphila. Lokhu ubufakazi obunamandla obusekela isisho Sakhe. Isisho silula, kodwa, uma kuphathelene neNkosi uJesu, ingabe isisho Sakhe wasifundiswa ngomunye, noma Wasicabanga kuphela ngenxa yalokho uSathane ayekade ekusho Kuye? Ake ukucabange lokho. UNkulunkulu uliqiniso. UNkulunkulu ungukuphila. Ingabe iqiniso nokuphila kukaNkulunkulu isengezo esafakwa emuva kwesikhathi? Ingabe savela kulokho ayedlule kukho? (Cha.) Kusemvelweni kaNkulunkulu, okusho ukuthi iqiniso nokuphila kutholakala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Noma ngabe yini emehlelayo Yena, lokho Akuvezayo yiqiniso. Leli qiniso, lesi sisho—akukhathaliseki ukuthi esikuqukethe kude noma kufushane—singenza umuntu ukuthi aphile, singamnika ukuphila; singenza umuntu ukuthi akwazi ukuthola, ngaphakathi kuso, iqiniso, ukucaciseleka ngohambo lwempilo, futhi simenze akwazi ukuthi abe nokukholelwa kuNkulunkulu. Lokhu umthombo wokusebenzisa kukaNkulunkulu lesi sisho. Umthombo muhle, ngakho ingabe lento enhle ingcwele? (Yebo.) Isisho sikaSathane sivela esimilweni sikaSathane. USathane uveza isimilo sakhe esikhohlakele, isimilo esiveza unya, yonke indawo, njalo. Manje, lezi zambulo, zenziwa zijwayeleke? (Yebo.) Ingabe kukhona abazigqugquzelayo? Ingabe kukhona omsizayo? Ingabe kukhona omlawulayo? (Cha.) Uzikhipha zonke ngokuthanda kwakhe. Le imvelo ekhohlakele kasathane. Nanoma yini uNkulunkulu ayenzayo, nanoma Uyenza kanjani, uSathane Uyamlandela ezithendeni Zakhe. Ingqikithi kanye nezici zangempela zalezi zinto uSathane azishoyo nazenzayo zingubuyena bukaSathane—ubuyena obukhohlakele, ubuyena obunenzondo. Manje, uma siqhubeka sifunda, ingabe yini enye ayishoyo uSathane? Masiqhubeke sifunde ngezansi.

(Math 4:5-6) Khona uSathane wamthatha wamyisa emzini ongcwele, wammisa esiqongweni sethempeli, Wathi kuye, Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi: ngokuba kulotshiwe ukuthi, Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe: zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho.

Masiqale sikhulume ngalesi sisho sokuqala sikaSathane. Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi,” wabese ecaphuna Emibhalweni, “Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe: zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho.” Uzizwa kanjani uma uzwa amazwi kaSathane? Ingabe akakhombisi ubungane kakhulu? Anobungane, anobuwula abumangalisayo futhi ayanenga. Ingabe kungani ngingasho lokhu? USathane uhlale enza ukuganga okunobulima, ukholwa ukuthi uhlakaniphe kakhulu; futhi uvame ukucaphuna emibhalweni—ngisho izwi impela likaNkulunkulu—uzama ukuphendula la mazwi ukuba amelane noNkulunkulu ukuMhlasela nokuMlinga. Inhloso yakhe ekwenzeni lokhu, ukuchitha isu lomsebenzi kaNkulunkulu. Noma kunjalo, kukhona okuqaphelayo kunoma yini uSathane ayisho? (Kunezinhloso ezimbi kukho) USathane uselokhu engumlingi; akakhulumi kuqonde, ukhuluma ngendlela egwegwesayo esebenzisa ukulinga, ukukhohlisa, nokuyenga. USathane ulinga uNkulunkulu nomuntu futhi ngokufana: Ucabanga ukuthi uNkulunkulu nomuntu bobabili abanalwazi, bayiziwula, futhi abakwazi ukuhlukanisa izinto zinjengoba zinjalo. USathane ucabanga ukunti uNkulunkulu nomuntu ngokufana ngeke babone kuze kufike kubuyena bakhe nokuthi uNkulunkulu nomuntu ngokufana ngeke babone ngale kobuqili bakhe nenhloso embi. Akukhona yini lapho uSathane ethola khona ubuphukuphuku bakhe? (Yebo.) Ngaphezu kwalokho, uSathane ucaphuna ngokusobala imibhalo; ucabanga ukuthi ukwenzenjalo kumnika ukwethembeka, nokuthi ngeke ukwazi ukuthola amaphutha kulokhu noma ugweme ukwenziwa isiwula yilokhu. Akukhona yini lapho uSathane engenangqondo futhi enobungane? (Yebo.) Lokhu kufana nalapho abanye abantu besabalalisa ivangeli futhi befakazela uNkulunkulu, ngeke yini abantu abangakholwa basho into efana nale uSathane ayisho? (Yebo.) Ingabe uzizwa unokunengeka uma uzwa izinto ezinjalo? (Yebo.) Uma uzizwa unengekile, ingabe uzizwa unyanya futhi ucasukile? (Yebo.) Lapho unale mizwa, uyakwazi yini ukubona ukuthi uSathane nesimo esonakele uSathane asifaka kumuntu sikhohlakele? Ezinhliziyweni zenu nike nibe nokubona ukuthi, “UNkulunkulu akakhulumi kanjalo nhlobo. Amazwi kaSathane aletha ukuhlaselwa nokulingwa, amazwi akhe akanangqondo, ayahlekilsa, anobungane futhi ayanyanyeka. Kepha, enkulumweni kaNkulunkulu nezenzo zikaNkulunkulu, Akasoze asebenzise izindlela ezinje ukukhuluma noma ukwenza umsebenzi Wakhe, futhi akakaze enze njalo”? Impela, kulesi simo abantu banezinga elincane lemizwa abanalo futhi abanakho ukuqonda ubungcwele bukaNkulunkulu; bakwazi ukuvuma kuphela ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso, kodwa abazi ukuthi iqiniso lingubungcwele empeleni. Ngesiqu senu samanje, nimane niyakuzwa lokhu: “Konke uNkulunkulu akushoyo kuyiqiniso, kuwusizo kithi, futhi kufanele sikwamukele”; akukhathaliseki noma uyakwazi ukukwemukela lokhu noma cha, ngaphandle kokukhetha nonke nithi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso, nokuthi uNkulunkulu uyiqiniso, kodwa anazi ukuthi iqiniso ubungcwele empeleni nokuthi uNkulunkulu ungcwele. Ngakho-ke, yaba yini impendulo kaJesu emazwini kaSathane?

(Math 4:7) UJesu wathi kuye, Kulotshiwe futhi ukuthi, Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.

Ingabe likhona iqiniso kulesi sisho uJesu asisho? (Yebo.) Likhona iqiniso kuso. Emehlweni sibukeka njengo myalelo okufanele abantu bawugcine, isisho esilula kakhulu, kodwa yileso abantu noSathane futhi ababevamile ukusephula. Ngakho, iNkosi uJesu yathi kuye, “Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho,” ngoba yilokhu uSathane ayevame ukukwenza futhi wayenza yonke imizamo ukukwenza, ungasho ngisho ukuthi uSathane wakwenza lokhu ngaphandle kwamahloni. Kuyisimilo sikaSathane esibalulekile ukungabi nokwesaba uNkulunkulu nokungabi nokuhlonipha uNkulunkulu okukhulu enhliziyweni yakhe. Ngakho ngisho lapho uSathane wabe eseceleni kukaNkulunkulu futhi ekwazi Ukumbona, uSathane akakwazanga ukuzibamba kodwa wamlinga uNkulunkulu. Ngakho-ke, iNkosi uJesu yathi kuSathane, “Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.” Lona umusho uNkulunkulu abevamile ukuwusho kuSathane. Ingabe akufanelekile yini ukusebenzisa lesi sisho ngisho nanamhlanje? (Yebo.) Ingabe kungani? (Ngoba nathi sivamile ukulinga uNkulunkulu.) Abantu bavamile ukulinga uNkulunkulu, kepha kungani abantu bevame ukukwenza lokho? Ingabe yingoba abantu bagcwele isimo esikhohlakele esinobusathane? (Yebo.) Ngakho lokho uSathane akusho lapha ngaphezulu yinto abantu abavame ukuyisho? (Yebo.) Ingabe kukuziphi izimo? Umuntu angasho ukuthi abantu kade besho izinto ezinje futhi beziveza ngokusobala ngaphandle kokubheka isikhathi noma indawo. Lokhu kufakazela ukuthi isimo sabantu sifana ncamashi nesimo esikhohlakele sikaSathane. INkosi uJesu yasho isisho elilula, leso esimele iqiniso futhi leso abantu abasidingayo. Nokho, kulesi simo ingabe iNkosi uJesu yabe eqophisana ngamazwi noSathane? Ingabe yayikhona into enokulwisa kulokho akusho kuSathane? (Cha.) Ingabe iNkosi uJesu yakubuka kanjani ukulinga kukaSathane enhliziyweni Yayo? Ingabe Wazizwa enengekile futhi Enyanya? (Yebo.) INkosi uJesu yazizwa inyanya futhi inengekile kodwa Ayizange iqophisane noSathane, akusaphathwa ukuthi Ikhulume ngezimiso eziphakeme, akunjalo? (Yebo.) Ingabe kungani lokho? (INkosi uJesu yabe ingafisi ukwemukela uSathane.) Ingabe kungani yayingafisi ukumemukela uSathane? (Yingoba uSathane uhlala enje, akasoze ashintsha.) Ingabe singasho ukuthi uSathane akanangqondo? (Yebo, singasho.) Ingabe uSathane angabona ukuthi uNkulunkulu iqiniso? USathane akasoze abona ukuthi uNkulunkulu yiqiniso futhi akasoze avuma ukuthi uNkulunkulu yiqiniso; lokhu isimilo sakhe. Ngaphezu kwalokho, kukhona okunye ngesimilo sikaSathane okunyanyekayo kubantu, ingabe yini? Emizamweni yakhe ukulinga iNkosi uJesu, wayekholwa yini enhliziyweni yakhe? Ngisho noma wayengamlinga uNkulunkulu kwakungeke kuphumelele, kepha uSathane wazama noma kunjalo. Nakuba wayezojeziswa, wakwenza noma kunjalo. Nakuba wayengeke athole lutho oluhle ngokukwenza, wakwenza noma kunjalo, futhi waphikelela waphinde wamelana noNkulunkulu kwaze kwaba sekugcineni ngci? Ingabe uhlobo luni lwesimilo lesi? Ingabe akukhona ukukhohlakala lokho? (Yebo.) Loyo oba nokuthukuthela okukhulu lapho kuphathwa uNkulunkulu, ingabe uke wambona uNkulunkulu? Loyo oba nolaka lapho kuphathwa uNkulunkulu, ingabe uyamazi uNkulunkulu? Akamazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, akakholelwa Kuye, futhi uNkulunkulu akazange akhulume naye. UNkulunkulu akakaze amthikameze, ngakho kungani engathukuthela? Singasho yini ukuthi lomuntu ukhohlakele? (Yebo.) Kungaba umuntu onesimilo esikhohlakele lo? Nanoma iziphi izinto ezisematheni ezenzeka emhlabeni, noma ukudlala, ukudla, abantu abadumile, abantu abahle, akukho nokukodwa kulezi okungamhlupha, kodwa ukuphatha igama “Nkulunkulu” kube kanye nje bese eyacasuka; lokhu ngeke yini kube isibonelo sesimilo esikhohlakele? Lokhu kuwubufakazi obenelisayo besimilo somuntu esikhohlakele. Manje, uma nizikhulumela nina, zikhona izikhathi lapho kuphathwa iqiniso, noma lapho kukhulunywa ngezivivinyo zikaNkulunkulu zesintu noma lapho kuphathwa amazwi kaNkulunkulu okwehlulela umuntu, futhi uzizwa ucasuka, unyanya, futhi ungafuni ukuzwa ngakho? Izinhliziyo zenu zingacabanga: Ingabe lokhu kuyiqiniso kanjani? Abashongo yini bonke abantu ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso? Lokhu akulona iqiniso, lokhu ngokucacile kungamazwi kaNkulunkulu okukhuza umuntu nje! Abanye abantu bangaze bazizwe benokunengeka ezinhliziyweni zabo: Lokhu kuyavela zonke izinsuku, izivivinyo Zakhe ngathi kukhulunywa ngazo zonke izinsuku kanye nokwehlulela Kwakhe; ingabe kuyophela nini konke lokhu? Ingabe siyosithola nini isiphetho esihle? Akwaziwa ukuthi lolu laka olungenangqondo luvela phi. Ingabe uhlobo luni lwesimilo lolu? (Isimilo esikhohlakele.) Sigqugquzelwa isimilo esikhohlakele sikaSathane. Mayelana noNkulunkulu ngokuphathelene nesimilo esikhohlakele sikaSathane kanye nesimo esonakele somuntu, akaphikisani noma axabane nabantu nhlobo, futhi akatatazeli nhlobo uma abantu benza okuthile ngenxa yokungabi nolwazi. Ngeke nimbone uNkulunkulu eba nemibono efana naleyo abantu abanayo ngezinto, futhi ngaphezu kwalokho, ngeke nimbone esebenzisa imibono yabantu, ulwazi lwabo, isayensi yabo noma ifilosofi yabo noma ukucabanga komuntu ukubhekana nezinto. Esikhundleni salokho, konke uNkulunkulu akwenzayo kanye nakho konke akuvezayo kuxhumene neqiniso. Okungukuthi, wonke amazwi Awashilo kanye nazo zonke izenzo azithathile ziphathelene neqiniso. Leli qiniso akuyona into nje engeyikho futhi engenasisekelo; leli qiniso kanye nala mazwi avezwa nguNkulunkulu ngenxa yobukhona bukaNkulunkulu kanye nokuphila Kwakhe. Ngenxa yokuthi la mazwi kanye nengqikithi yakho konke uNkulunkulu akwenzile kuyiqiniso, ngakho-ke singasho ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bungcwele. Ngamanye amazwi, konke uNkulunkulu akushoyo nakwenzayo kuletha umdlandla nokukhanya kubantu; kuvumela abantu ukuthi babone izinto ezinhle kanye neqiniso lalezo zinto ezinhle futhi kukhombisa isintu indlela yokukhanya ukuze bahambe endleleni elungile. Lezi zinto ziyanqunywa ngenxa yobukhona bukaNkulunkulu futhi ziyanqunywa ngenxa yobukhona bobungcwele Bakhe. Ukubonile lokhu, akunjalo? Sizoqhubeka nokufunda imibhalo.

(Math 4:8-11) USathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe, nenkazimulo yayo; Wathi kuye, Konke lokhu ngizakukunika khona, uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. Khona uJesu wathi kuye, Suka, Sathane: ngokuba kulotshiwe ukuthi, Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. USathane wayesemshiya, bheka, kwafika izingelosi, zamkhonza.

USathane, omubi, esehlulekile emaqhingeni akhe amabili awangaphambilini, wazama elinye nokho: Wakhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo eNkosini uJesu futhi wamcela ukuba akhuleke kuSathane. Ingabe ubonani mayelana nezici zangempela zikaSathane kulesi simo? Ingabe uSathane omubi akanamahloni nhlobo? (Yebo.) Ingabe akanamahloni kangaka? Konke kwadalwa nguNkulunkulu, kepha uSathane uyakuphendula futhi akukhombise uNkulunkulu ethi, “Bheka ingcebo nenkazimulo yayo yonke lemibuso. Uma Ukhuleka kimi ngiyoyinika Wena yona yonke.” Ingabe akukhona ukuphendulwa kwezikhundla lokhu? Akanamahloni yini uSathane? UNkulunkulu wenza izinto zonke, kodwa ingabe kwakungokokuzithokozisa Yena? UNkulunkulu wasinika zonke izinto isintu, kepha uSathane wayefuna ukuziqhwaga zonke futhi emuva kwalokho wathi, “Khuleka kimi! Khuleka kimi futhi ngiyokunika konke lokhu.” Lobu ubuso obubi bukaSathane; akanamahloni, akunjalo? USathane akayazi ngisho incazelo yegama “ihlazo,” futhi lokhu ngesinye nje isibonelo sokukhohlakala kwakhe. Akazi ngisho ukuthi “ihlazo” yini. USathane uyazi ngokucacile ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto nokuthi Uziphethe futhi Uyabusa phezu kwazo. Konke ngokukaNkulunkulu, hhayi umuntu, kungasaphathwa uSathane, kepha uSathane omubi ngaphandle kwamahloni wathi wayeyomnika konke uNkulunkulu. USathane akenzi yini futhi into engenangqondo futhi eyihlazo? UNkulunkulu umzonda nakakhulu manje uSathane, akunjalo? Kepha akukhathaliseki ukuthi yini ayezama ukuyenza uSathane, ingabe iNkosi uJesu yaphambeka? (Cha.) Ingabe yathini iNkosi uJesu? (“Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho.”) Ingabe lesi sisho sinencazelo yoqobo? (Yebo.) Ingabe uhlobo luni lwencazelo yoqobo? Sibona ukukhohlakala nokungabi namahloni kukaSathane enkulumweni yakhe. Ngakho uma umuntu ekhuleka kuSathane, kungaba yini isiphetho? Bangathola yini ingcebo nenkazimulo yayo yonke imibuso? (Cha.) Ingabe bangatholani? Isintu singangabi yini namahloni futhi sibe yinsini njengoSathane nje? (Yebo.) Ngeke bahluke kuSathane kwalapho. Ngakho-ke, iNkosi uJesu yasho lesi sisho esibalulekile kumuntu ngamunye: “Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa,” esisho ukuthi ngaphandle kweNkosi, ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, uma ukhonza omunye, uma ukhuleka kuSathane omubi, ngaleyo ndlela ubhuquza emanyaleni njengoSathane. Uyobe sewuthola ingxenye yokungabi namahloni kukaSathane nokukhohlakala kwakhe, futhi njengo Sathane ncamashi uyolinga uNkulunkulu futhi uhlasele uNkulunkulu. Ngalokho, isiphetho sakho singaba yini? Unganyanywa nguNkulunkulu, ubulawe nguNkulunkulu, futhi ubhujiswe nguNkulunkulu, akunjalo? Emuva kokuthi uSathane eselinge iNkosi uJesu izikhathi eziningi engaphumeleli, ingabe wazama futhi? USathane akazange azame futhi wabe esehamba. Lokhu yini okukufakazelayo? Kufakazela ukuthi isimilo esikhohlakele sikaSathane, ukuba nenzondo kwakhe, kuphinde nokungabi nangqondo kanye nobuwula obumangalisayo kwakhe, akudingi ngisho ukuphathwa phambi kukaNkulunkulu ngoba iNkosi uJesu yamehlula uSathane ngemisho emithathu kuphela, okwathi emuva kwalokho wabaleka isibhudubhudu umsila uphakathi kwemilenze yakhe, esenamahloni kakhulu ukuthi angaphinde aveze ubuso bakhe futhi, futhi akaphindanga Wamlinga. Njengoba iNkosi uJesu yabe ikunqobile lokulinga kukaSathane, yabe Isikwazi ukuqhubeka kalula nomsebenzi okwakufanele Iwenze nokubhekana nemisebenzi eyabe iphambi Kwayo. Ingabe yonke into iNkosi uJesu eyayisho neyayenza kulesi simo iphethe incazelo ewusizo ngokoqobo kumuntu wonke uma isetshenziswa manje? (Yebo.) Ingabe uluphi uhlobo lwencazelo yoqobo? Ingabe ukunqoba uSathane kuyinto elula? (Cha.) Kungaba yini pho? Kufanele yini abantu babe nokuqonda okucacile ngesimilo esikhohlakele sikaSathane? Kufanele yini abantu babe nokuqonda okunembile ngezilingo zikaSathane? (Yebo.) Uma kungenzeka nidlule ezilingweni zikaSathane ezimpilweni zenu uqobo, futhi uma nikwazi ukubona kuze kufike esimilweni sikaSathane esikhohlakele, ningakwazi yini ukumehlula? Uma nazi ngokungabi nangqondo nobuwula obumangalisayo bukaSathane ingabe nisengama ngakuSathane futhi nihlasele uNkulunkulu? (Cha, singeke.) Uma niqonda ukuthi ukuba nenzondo nokungabi namahloni kukaSathane kukhonjiswa kanjani ngani—uma niziqaphela futhi nizazi ngokucacile lezi zinto—nisengahlasela futhi nilinge uNkulunkulu ngale ndlela? (Cha, singeke.) Ningenzenjani? (Singamhlubuka uSathane futhi simshiye.) Ingabe yinto elula ukuyenza leyo? (Cha.) Akulula, ukukwenza lokhu, abantu kufanele bathandaze njalo, kufanele bavame ukuzibeka phambi kukaNkulunkulu, futhi kufanele bazihlole njalo. Kufanele bathobele ukuqondisa kukaNkulunkulu kanye nokwehlulela nokujezisa Kwakhe futhi ingaleyo ndlela kuphela lapho abantu bengazikhipha kancane kancane ngaphansi kwamandla nokulawula kukaSathane.

Singahlanganisa zonke izinto ezenza ubuyena bukaSathane ngalezi zinto azishilo. Okokuqala, ubuyena bukaSathane kungathiwa bukhohlakele kakhulu, uma ukulinganisa ngokwehlukanisa nobungcwele bukaNkulunkulu. Ingabe kungani ngithi ubuyena bukaSathane bukhohlakele? Umuntu kufanele abheke imiphumela yalokho uSathane akwenza kubantu ukuze akubone lokhu. USathane uyonakalisa aphinde alawule umuntu, futhi umuntu uyenza ngaphansi kwesimo esonakele sikaSathane, futhi uhlala ezweni elonakaliswe nguSathane aphinde aphile phakathi kwabantu abakhohlakele. Uquqaba lungenwe futhi lwangeniswa lungahlosile kuSathane futhi umuntu ngalokho unesimilo esikhohlakele sikaSathane. Kuyo yonke into uSathane ayishilo nayenzile, siyabona ukuqhosha kwakhe futhi sibona ubuqili nokuba nenzondo kwakhe. Ingabe ukuqhosha kukaSathane kukhonjiswa kanjani ngokusemqoka? Ingabe uSathane uhlale efuna ukuthatha isikhundla sikaNkulunkulu? USathane uhlale njalo efuna ukucekela phansi umsebenzi kaNkulunkulu nesikhundla sikaNkulunkulu futhi azithathele sona ukuze abantu bamlandele, bameseke futhi bakhuleke kuSathane; lokhu isimilo esiqhoshayo sikaSathane. Kepha uma uSathane onakalisa abantu, wenza njalo ngendlela enobuqili futhi ekhohlisayo: Lapho uSathane enza umsebenzi wakhe kubantu, akabatsheli ngqo ukuthi abantu kufanele benqabe futhi baphikisane kanjani noNkulunkulu. Uma uSathane elinga uNkulunkulu, akaphumeli obala athi, “Ngiyakulinga Wena, ngizokuhlasela Wena,” ngakho ingabe iyiphi indlela uSathane ayisebenzisayo? (Ukuyenga.) Yena uyayenga, uyalinga, uyahlasela, aphinde acuphe ugibe, futhi ngisho nangokucaphuna emibhalweni. USathane ukhuluma futhi enze ngezindlela ezinhlobonhlobo ukufeza izinhloso zakhe ezimbi. Emuva kokuthi uSathane esekwenzile lokhu, ingabe yini engabonakala kulokho okubonakaliswa kumuntu? Ingabe abantu abaqhoshi? Umuntu usehlushwe yinkohlakalo kaSathane izinkulungwane zeminyaka ngakho manje umuntu usephenduke waqhosha futhi wazikhukhumeza ngokweqile futhi usephenduke waba nobuqili, waba nenzondo futhi wangabi nangqondo, akunjalo? Zonke lezi zinto zivela ngenxa yesimilo sikaSathane. Njengoba isimilo sikaSathane sikhohlakele, usenike umuntu lesi similo esikhohlakele futhi uselethele umuntu lesimo esikhohlakele. Ngakho-ke umuntu uphila ngaphansi kwesimo esikhohlakele esinobusathane, futhi, njengoSathane, umuntu umelana noNkulunkulu, uhlasela uNkulunkulu, futhi ulinga uNkulunkulu kuze kube sezingeni lokuthi umuntu akakhuleki kuNkulunkulu futhi akamazisi Yena enhliziyweni yakhe. Akunjalo?

Mayelana nobungcwele bukaNkulunkulu, nakuba kungaba isihloko esijwayelekile, uma kuxoxwa ngaso singaba nokuba okucatshangwayo nje kubanye abantu, futhi nesikuqukethe kungaba okuthe ukujula. Kudala, abantu kwakuqabukela bebhekana nesihloko sobungcwele bukaNkulunkulu, ngakho ababuqondi. Kodwa ungakhathazeki, Ngizonisiza ukuthi niqonde ukuthi buyini ubungcwele bukaNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi lokhu kuthe ukubanzima kunina ukukwamukela, masisho lokhu kuqala: Uma ufuna ukwazi umuntu, bheka lokho akwenzayo nje kanye nemiphumela yezenzo zakhe, futhi uyokwazi ukubona ingqikithi yomuntu. Ngakho make sixoxe ngobungcwele bukaNkulunkulu ngalo mbono kuqala. Sithe ingqikithi kaSathane ikhohlakele futhi inenzondo, manje izenzo zikaSathane kumuntu bekungezokumonakalisa unomphela. USathane ukhohlakele, ngakho abantu abonakalisile bakhohlakele ngokuqinisekile, akunjalo? Ukhona yini umuntu ongathi, “USathane ukhohlakele, mhlawumbe umuntu amonakalisile ungcwele?” Yeka ihlaya, akunjalo? Ingabe lokhu kungaba khona ngempela? (Cha.) Ngakho ungacabangi ngakho ngaleyo ndlela, masikhulume ngakho ngakule ngxenye: USathane ukhohlakele, lokhu ubuyena futhi kuyikho, lokhu akukhona ukukhuluma okungasho lutho nje. Asizami ukumhlambalaza uSathane; simane siyaxoxa ngeqiniso nesimo sinjengoba sinjalo kanye namaqiniso amngamile. Lokhu kungalimaza abanye abantu noma ingxenye ethile yabantu, kodwa ayikho inhloso embi lapha; mhlawumbe nizozwa lokhu namhlanje nibe nokungaphatheki kahle okuncane, kodwa ngelinye ilanga maduzane nje, uma senikwazi ukumqaphela, niyozinyanya ngokwenu, futhi niyozwa ukuthi lokho esikhulume ngakho namhlanje kuwusizo kakhulu kinina futhi kubaluleke kakhulu.

Ubuyena bukaSathane bukhohlakele, ngakho imiphumela yezenzo zikaSathane ikhohlakele ngendlela engenakho ukugwenywa, noma okungenani, ixhumene nokukhohlakala kwakhe, singakusho yini lokho? (Yebo.) Ngakho ingabe wenza kanjani uSathane ukonakalisa umuntu? Okokuqala kufanele sibheke ikakhulukazi ekukhohlakaleni okwenziwe uSathane emhlabeni futhi naphakathi kwesintu okubonakalayo, lokho esingakuzwa; ingabe wake wacabanga ngalokhu ngaphambili? Kungenzeka awuzange ukucabange ngokutheni, ngakho ake Nginilethele amaphuzu amaningi asemqoka ukuze nibone ukuthi uSathane umonakalisa kanjani umuntu? Kukhona umbono obizwa ngokuthi ukuvela kwezinto kwezinye; wonke umuntu uyazi ngalokhu, akunjalo? Lokuvela kwezinto kwezinye nokuthanda izinto ezibonakalayo, akuyona yini imikhakha yolwazi efundwa umuntu? (Yebo.) Ngakho, uSathane uqale asebenzise ulwazi ukonakalisa umuntu, ubese esebenzisa isayensi ukuvusa intshisekelo yabantu olwazini, kwisayensi kanye nasezintweni eziyimfihlakalo, noma ezintweni abantu abafisa ukuzihlola; okungukuthi, uSathane usebenzisa ulwazi lwezesayensi ukonakalisa umuntu. Izinto ezilandelayo uSathane azisebenzisayo ukonakalisa umuntu isiko lendabuko kanye nenkolelo-ze, futhi okulandela lokho, usebenzisa izinkambiso eziphathelene nabantu. Lezi yizo zonke izinto abantu abahlangabezana nazo ezimpilweni zabo zansuku zonke futhi zonke lezi zixhumene nezinto ezisondele kubantu, lokho abakubonayo, lokho abakuzwayo, lokho abakuthintayo futhi lokho abadlula kukho. Umuntu angathi zizungeze wonke umuntu, akukho ukuphunyuka kuzo futhi akukho ukuzikhipha kuzo. Isintu asinayo indlela yokugwema ukuthonywa, ukungenwa, ukulawulwa nokugqilazwa yilezi zinto; asinawo amandla okuzidudulela kude.

Okokuqala sizokhuluma ngolwazi. Bangeke yini bonke abantu babuke ulwazi njengento enhle? Noma okungenani, abantu bacabanga ukuthi incazelo yegama “ulwazi” inomthelela omuhle kunokuba nomubi. Ngakho kungani sithi lapha uSathane usebenzisa ulwazi ukonakalisa umuntu? Ingabe umbono wokuvela kwezinto kwezinye awuyona yini ingxenye yolwazi? Ingabe imithetho yezesayensi kaNewton ayiyona ingxenye yolwazi? Angithi amandla omhlaba adonsela phansi ayingxenye yolwazi, akunjalo? (Yebo.) Ngakho kungani ulwazi lubaliwe phakathi kwenhlanganisela uSathane ayisebenzisayo ukonakalisa umuntu? Yini umbono wenu ngalokhu? Ingabe ulwazi lunalo ngisho elincane iqiniso kulo? (Cha.) Ngakho yini ingqikithi yolwazi? (Luphambana neqiniso.) Ingabe ulwazi umuntu alufundayo, ulufunda ngasiphi isisekelo? Ingabe isisekelo sombono wentuthuko? Ulwazi umuntu aseluhlolile, seluhlanganisiwe lulonke, alusekelwe yini ukungakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona? (Yebo.) Ngakho, nanoma iluphi lolu lwazi lunako yini ukuxhumana noNkulunkulu? Luxhumene yini nokukhuleka kuNkulunkulu? Ingabe luxhumene neqiniso? (Cha.) Ingabe uSathane usebenzisa kanjani ulwazi ukonakalisa umuntu? Ngiqeda ukusho ukuthi akukho lutho kulo lwazi oluxhumene nokukhuleka kuNkulunkulu noma neqiniso. Abanye abantu bakucabanga kanje: “Kungenzeka ukuthi aluhlanganise lutho neqiniso, kodwa alubonakalisi abantu.” Ingabe nikubuka kanjani lokhu? Ingabe wafundiswa ulwazi ukuthi injabulo yabantu incike kulokho abakudale ngezandla zabo? Ingabe ulwazi lwake lwakufundisa ukuthi lokho umuntu akudalelwe kusezandleni zakhe uqobo? (Yebo.) Ingabe uhlobo luni lwenkulumo lolu? (Imbudane.) Nisho entshweni! Kuyimbudane! Ulwazi luyinkimbinkimbi ukukhuluma ngalo. Ungakubeka kalula nje ukuthi umkhakha wolwazi awulutho nje ngaphandle kokuba ulwazi. Lowo umkhakha wolwazi ofundwe ngaphansi kwesisekelo sokungakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona nokweswela ukuqonda ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Ngenkathi abantu befunda lolu hlobo lo lwazi, abamboni uNkulunkulu njengonokubusa phezu kwezinto zonke, abamboni uNkulunkulu njengophethe noma olawula zonke izinto. Esikhundleni salokho, konke abakwenzayo ukucwaninga, ukuhlola nokufuna okungapheli, izimpendulo zezesayensi kulowo mkhakha wolwazi. Kepha, uma abantu bengakholelwa kuNkulunkulu futhi esikhundleni salokho beshisekela ukucwaninga, abasoze bathola izimpendulo zangempela, akunjalo? Ulwazi lukunika umsebenzi wokuziphilisa kuphela, lukunika umsebenzi kuphela, lukunika iholo kuphela ukuze ungalambi, kodwa alusoze lwakusiza ukuthi wazi uNkulunkulu, Umlalele, futhi ulwazi alusoze lwakugcina ukude nobubi. Lapho ufunda kakhulu ulwazi, uzoya ngokufisa kakhulu ukuthi uhlubuke kuNkulunkulu, ucwaninge uNkulunkulu, ulinge uNkulunkulu, nokuthi umelane noNkulunkulu. Ngakho manje, ingabe yini esiyibonayo ulwazi oluyifundisa abantu? Konke kuyifilosofi kaSathane. Ingabe amafilosofi nemithetho kaSathane yokuphila etholakala kubantu abakhohlakele, inakho yini ukuxhumana neqiniso? (Cha.) Ayihlanganise lutho neqiniso, futhi, empeleni, iphambene neqiniso. Abantu bavame ukuthi, “Ukuphila ukuhamba.” Uhlobo luni lwenkulumo leyo? (Imbudane.) Abantu bathi futhi, “Umuntu yinsimbi, ilayisi yinsimbi exutshiwe, umuntu ufa yindlala uma eqa isidlo”: Ingabe yini lena? (Imbudane, amazwi kaSathane.) Kuwukukholwa okuyize okubi nakakhulu futhi kuyanyanyisa ukukuzwa. Ngakho ulwazi yinto mhlawumbe wonke umuntu aziyo ngayo. Kulokhu okusa-lwazi komuntu, uSathane ufake eningi impela ifilosofi yakhe yempilo kanye nokucabanga kwakhe. Futhi njengoba uSathane enza lokho, uSathane uvumela umuntu ukuthi aboleke ukucabanga, ifilosofi kanye nombono wakhe ukuze umuntu aphike ubukhona bukaNkulunkulu, aphike ukubusa kukaNkulunkulu phezu konke futhi nokubusa phezu kwalokho umuntu akudalelwe. Ngakho, lapho izifundo zomuntu ziqhubeka, uzwa ubukhona bukaNkulunkulu bufiphala lapho ethola ulwazi oluningi, futhi umuntu angase ezwe ngisho ukuthi uNkulunkulu akekho ngenxa yemibono, nemiqondo kanye nemicabango leyo uSathane ayengeze emqondweni womuntu. Njengoba uSathane efaka le micabango emqondweni womuntu ingabe abantu abonakaliswa yilokhu? (Yebo.) Ingabe yini umuntu asekele ngayo impilo yakhe manje? Ingabe uncike ngempela kulolu lwazi? Cha; umuntu usekela impilo yakhe ngemicabango, imibono, namafilosofi kaSathane afihlwe kulolu lwazi. Yilapha lapho umnyombo wokonakalisa umuntu kukaSathane wenzeka khona, lona umgomo kaSathane nendlela yakhe yokonakalisa umuntu.

A. Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Ulwazi Ukonalakisa Umuntu

Sizoqala sikhulume ngengxenye yalesi sihloko ekha phezulu kakhulu. Lapho nanithatha izifundo zesiShayina esikoleni, ingabe ulimi nokubhala kwakukwazi ukonakalisa umuntu? Akukwazanga. Ingabe amagama angamonakalisa umuntu? (Cha.) Amagama akabonakalisi abantu; ayithuluzi elivumela abantu ukuthi bakhulume ngalo kanye nethuluzi abantu abaxhumana noNkulunkulu ngalo. Ngaphezu kwalokho, ulimi namazwi indlela uNkulunkulu akhuluma nabantu manje, angamathuluzi, ayisidingo. Okunye kuhlanganiswa nokunye kwenza okubili, lokhu ulwazi, akunjalo? Kepha kungakonakalisa yini lokhu? Lokhu kwenza umqondo futhi kuwumgomo ngakho ngeke konakalise abantu. Ngakho-ke ingabe iluphi ulwazi olonakalisa abantu? Ulwazi oluxutshwe nemibono kanye nemicabango kaSathane phakathi kulo, uSathane ufuna ukufaka le mibono kanye nale micabango esintwini ngolwazi. Isibonelo, endabeni ebhaliwe, ingabe ikhona into engalunganga ngamagama abhaliwe? (Cha.) Ngakho-ke, ingaba kuphi inkinga? Imibono nenhloso yombhali ngesikhathi ebhala indaba kanye nokuqukethwe yimicabango yakhe—lezi izinto zakwamoya—kungakwazi ukonakalisa abantu. Isibonelo, uma ububuka uhlelo kumabonakude, ingabe uhlobo luni lwezinto kulo ezingakwenza ushintshe umbono wakho? Kungaba yilokho abadlali abakushilo, amazwi uqobo lwawo, angonakalisa abantu? (Cha.) Ingabe uhlobo luni lwezinto ezingonakalisa abantu? Kungaba imicabango kanye nokuqukethwe okuwumnyombo wohlelo, okungamela imibono yomqondisi, kanye nombiko otholakala kuyo lemibono ungathonya izinhliziyo nemiqondo yabantu. Akunjalo? (Yebo.) Ingabe niyazi ukuthi ngikhuluma ngani kulengxoxo Yami ngoSathane esebenzisa ulwazi ukonakalisa abantu? (Yebo, siyazi.) Ngeke ningaqondisisi, akunjalo? Ngakho uma niphinda nifunda incwadi noma indaba, ningakwazi ukuhlolisisa ukuthi imicabango evezwa endabeni iyasonakalisa isintu noma cha okanye iyaphonsa esivivaneni ukusiza isintu? (Singakwenza kancane nje.) Lokhu yinto ekufanele ifundwe futhi nidlule kuyo kancane kancane, akuyona into okulula ukuyiqonda ngokushesha nje. Isibonelo, uma nicwaninga noma nifunda umkhakha wolwazi, izingxenye ezithile ezinhle zalolo lwazi zinganisiza ukuthi niqonde okuthile okwenza umqondo ngalowo mkhakha, nalokho abantu ekufanele bakugweme. Isibonelo, thatha “ugesi,” umkhakha wolwazi lona, akunjalo? Ningabe aninalwazi uma ningazi ukuthi ugesi ungababamba abantu, akunjalo? Kodwa lapho seniwuqonda lo mkhakha wolwazi, ngeke nibe budedengu ngokuthinta into kagesi futhi niyokwazi ukuthi ningawusebenzisa kanjani ugesi. Lezi zombili yizinto ezinhle. Ingabe nicaciselekile ngesixoxa ngakho mayelana nokuthi ulwazi lubonakalisa kanjani abantu? (Yebo, kunjalo.) Uma niqonda ngeke sisaqhubeka ukuxoxa ngakho ngoba ziningi izinhlobo zolwazi ezifundwa emhlabeni futhi kufanele nizinike isikhathi ukuzihlukanisa ngokwenu.

B. Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Isayensi Ukonakalisa Umuntu

Ingabe yini isayensi? Ingabe isayensi ayithathelwa phezulu futhi ayithathwa ngokuthi ijulile emqondweni cishe wabo bonke abantu? (Yebo, kunjalo.) Lapho kuphathwa isayensi, abantu abezwa, “Lokhu yinto abantu abajwayelekile abangakwazi ukuyibamba, lesi isihloko abacwaningi bezesayensi kuphela noma ochwepheshe abangasithinta. Asihlanganise lutho nathi abantu abajwayelekile”? Ingabe inako ukuxhumana nokho? (Yebo.) Ingabe uSathane usebenzisa kanjani isayensi ukonakalisa abantu? Ngeke sikhulume ngezinye izinto ngaphandle kwezinto abantu abahlangabezana nazo njalo ezimpilweni zabo uqobo. Ingabe uke wezwa “ngezakhi zofuzo”, akunjalo? (Yebo.) Ingabe nonke nikujwayele lokusho, akunjalo? Ingabe izakhi zofuzo zatholwa ngesayensi? Ingabe izakhi zofuzo zichaza ukuthini empeleni kubantu? Azibenzi yini abantu bezwe ukuthi umzimba yinto engaqondakali? Lapho abantu beqalisa ukutshelwa ngalesi sihloko, ngeke kwenzeke kubekhona abantu—ikakhulukazi labo abafisa ukwazi okufihlekile—abazofuna ukwazi kabanzi noma abazofuna eminye imininingwane? Laba bantu abafisa ukwazi okufihlekile bazogxilisa umfutho wabo kulesi sihloko futhi lapho bengekho matasatasa bazofuna ulwazi ezincwadini naku-inthanethi ukuthola eminye imininingwane ngaso. Ingabe yini isayensi? Ukusho ngokusobala, isayensi yimicabango kanye nemibono ngezinto abantu afisa ukwazi kabanzi ngazo, izinto ezingaziwa, futhi abangazitshelwanga uNkulunkulu; isayensi yimicabango kanye nemibono ngezimfihlakalo umuntu afisa ukuzihlola. Ingabe uma nicabanga, yini isilinganiso sesayensi? Ningathi iqukethe zonke izinto, kodwa ingabe umuntu uwenza kanjani umsebenzi wesayensi? Ingabe kungokucwaninga? Kubandakanya ukucwaninga imininingwane kanye nemithetho yalezi zinto ebese uqhamuka nombono wonke umuntu acabanga ukuthi, “Labo sosayensi bahlakaniphe kakhulu impela! Bazi okuningi kakhulu futhi banolwazi olunzulu kakhulu ukuqonda lezi zinto!” Banokubancoma okukhulu laba bantu, akunjalo? Abantu abacwaninga ngesayensi, ingabe imiphi imibono abanayo? Ingabe abafuni ukucwaninga ngomhlaba jikelele, ukucwaninga izinto ezingaqondakali emkhakheni obahlaba umxhwele? Kungabe yini isiphetho sokugcina salokhu? Amasayensi athile anabantu abafika eziphethweni ngokucabangela, amanye anabantu abathembela kulokho abantu abadlule kukho ukufika eziphethweni kanti nomunye futhi umkhakha wezesayensi uba nabantu abafika eziphethweni zabo ngokusekelwa ukuhlola okuphathelene nomlando nezendlalelo. Akunjalo? (Yebo.) Ngakho yini isayensi eyenzela abantu? Lokho okwenziwa yisayensi kuphela ukuthi ivumela abantu ukuthi babone izinto emhlabeni obonakalayo futhi imane yenelise isifiso somuntu ukwazi okufihlakele; ayimvumeli umuntu ukuthi abone imithetho uNkulunkulu abusa ngayo phezu kwezinto zonke. Umuntu ubonakala ethola izimpendulo ngesayensi, kepha lezo zimpendulo ziyadida futhi ziletha ukweneliseka kwesikhashana, ukweneliseka okwenza kuphela ukuthi inhliziyo yomuntu igcineke kulomhlaba ophathekayo. Abantu bezwa ukuthi sebezitholile izimpendulo kwisayensi ngakho noma iluphi udaba oluvelayo, bakholelwa ngokuqinile emibonweni yabo yezesayensi ukulufakazela noma ukulwemukela. Inhliziyo yomuntu ingenwa yisayensi futhi iyengwe yiyo kuze kufike ezingeni lapho umuntu engasenawo umqondo wokwazi uNkulunkulu, ukukhuleka kuNkulunkulu, nokukholelwa ukuthi zonke izinto zivela kuNkulunkulu nokuthi umuntu kufanele abheke kuNkulunkulu ukuthola izimpendulo. Akunjalo? Uyabona ukuthi lapho umuntu ekholelwa kakhulu kwisayensi, baya ngokungabinayo ingqondo, bekholelwa ukuthi yonke into inesixazululo sesayensi, ukuthi ukucwaninga kungaxazulula noma yini. Abamfuni uNkulunkulu futhi abakholwa ukuthi Ukhona; ngisho abanye abantu asebelandele uNkulunkulu iminyaka ngeminyaka bayahamba futhi bayocwaninga amagciwane ngomathanda noma babheke ulwazi oluthile ukuthola izimpendulo. Umuntu onjalo akabheki izindaba ngasohlangothini lweqiniso futhi esikhathini esiningi, bafuna ukuthembela emibonweni nasolwazini lwezesayensi noma ezimpendulweni zesayensi ukuxazulula izinkinga; kepha abathembeli kuNkulunkulu futhi abafuni uNkulunkulu. Ingabe abantu abanjalo banoNkulunkulu ezinhliziyweni zabo? (Cha.) Kukhona ngisho abantu abathile abafuna ukucwaninga uNkulunkulu ngendlela efana naleyo yokufunda isayensi. Isibonelo, baningi ocwepheshe bezenkolo asebehambe ukuya lapho umkhombe wafika wama khona emuva kuka zamcolo omkhulu. Bawubonile umkhombe, kodwa ekubukekeni komkhombe ababuboni ubukhona bukaNkulunkulu. Bakholelwa kuphela ezindabeni nasemlandweni futhi lokhu umphumela wocwaningo lwabo lwezesayensi nokufunda umhlaba ophathekayo. Uma ucwaninga izinto eziphathekayo, noma ngabe isayensi ephathelene nezempilo yezilwanyakazane, isayensi yezinkanyezi, noma isifundo sezendawo, awusoze wathola umphumela othi uNkulunkulu ukhona noma othi Ubusa phezu kwezinto zonke. Akunjalo? (Yebo.) Ngakho yini isayensi eyenzela umuntu? Ingabe ayimenzi abekude noNkulunkulu? Ingabe lokhu akubenzi abantu babe nokungabaza kakhulu ngokubakhona kukaNkulunkulu? Ngakho ingabe uSathane ufuna ukusebenzisa kanjani isayensi ukonakalisa umuntu? Ingabe uSathane akafuni ukusebenzisa iziphetho zezesayensi ukukhohlisa nokwenza abantu ukuthi babe ndikindiki? USathane usebenzisa izimpendulo ezididayo ukubambelela ezinhliziyweni zabantu ukuze bangacingi noma bakholelwe ebukhoneni bukaNkulunkulu, futhi kanjalo bazobanokusola uNkulunkulu, baphike uNkulunkulu futhi babekude Naye. Ngakho yingakho sithi enye yezindlela uSathane onakalisa ngayo abantu.

C. Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Isiko Lendabuko Ukonakalisa Umuntu

Ingabe ziningi izinto ezithathwa ngokuthi ziyingxenye yesiko lendabuko? (Yebo.) Ingabe lisho ukuthini leli siko lendabuko? (Lisuka kokhokho.) Lisuka kokhokho, lokhu ingxenye eyodwa. Imindeni, amaqembu ezinhlanga, kanye ngisho nohlanga lwesintu ludlulisele izindlela zalo zempilo kusukela ekuqaleni, noma ludlulisele amasiko, izisho, kanye nemigomo, eseyize yagxila emicabangweni yabantu. Ingabe abantu bathini ngalezi zinto? Abantu bazibheka ngokuthi azinakuhlukaniswa nezimpilo zabo. Bazithatha lezi zinto bese bezibheka njenge migomo nempilo ekufanele bayigcine, futhi bahlale bengazimisele ukushintsha noma ukuzishiya lezi zinto ngoba zasuka kokhokho babo. Kunezinye izingxenye zesiko lendabuko, njengalokho okusuka kuConfusius noma uMencius, noma izinto ezifundiswa abantu izinkolo zobuTao nobuConfusius baseShayina esezibe yingxenye yawo wonke umuntu kuyofika emathanjeni abo uqobo. Akunjalo? (Yebo.) Ingabe leli siko lendabuko liquketheni? Ingabe lihlanganisa namaholide abantu abawagubhayo? Isibonelo, kusukela phezulu kukhona Umkhosi weNtwasa hlobo, Umkhosi Wesiketekete, Usuku Lokushanela Amathuna, Umkhosi Wesikebhe sikaDrako, futhi kukhona noSuku Lwezisebenzi Emhlabeni jikelele, Usuku Lwezingane, Umkhosi Wamaphakathi neKwindla, kanye noSuku Lwesizwe. Eminye imindeni igubha ngisho amanye amaholide noma iyagubha lapho abadala befika ebudaleni obuthile, noma lapho izingane ziba nenyanga eyodwa zizelwe futhi nalapho zinezinsuku eziyi 100 zizelwe. Wonke lawa ngamaholide endabuko. Ingabe izendlalelo zalawa maholide azinalo isiko lendabuko? Ingabe yini umnyombo wesiko lendabuko? Ingabe linanoma yini mayelana nokukhuleka kuNkulunkulu? Ingabe linayo yini into emayelana nokutshela abantu ukwenza iqiniso? (Cha.) Ingabe akhona amaholide okuthi abantu benze iminikelo kuNkulunkulu, baye e-altare likaNkulunkulu futhi bathole izwi Lakhe? Ingabe akhona amaholide anjalo? (Cha.) Ingabe abantu benzani kuwo wonke lamaholide? (Ukukhuleka kuSathane. Ukudla, ukuphuza nezinto ongazenza ukuncebeleka.) Ezikhathini zanamuhla abukwa njengemicimbi yokudla, ukuphuza nokudlala. Ngakho ingabe yini umthombo ongemuva kwesiko lendabuko? Ingabe isiko lendabuko livela kubani? (USathane.) Livela kuSathane. Ngemuva kwalawa maholide endabuko, uSathane ugxilisa izinto kumuntu, ingabe ziyini lezi zinto? Ukuqinisekisa ukuthi abantu bakhumbula okhokho babo, ingabe enye yazo lezi zinto? Isibonelo, ngesikhathi soMkhosi Wokushanela Amathuna abantu balungisa amathuna futhi benze iminikelo kokhokho babo. Ukuze abantu bangabakhohlwa okhokho babo, angithi? Futhi, uSathane uyaqinisekisa ukuthi abantu bakhumbula ukushisekela izwe lakubo, njengoMkhosi Wesikebhe sika Drako. Kuthiwani mayelana noMkhosi Wamaphakathi Nekwindla? (Ukuhlangana futhi kwemindeni.) Ingabe yini engemuva kokuhlangana futhi kwemindeni? Ingabe yini isizathu salokho? (Ukubeka umndeni phambili, kanye nemizwa.) Ukuxoxisana nokuxhumana ngokwemizwa, akunjalo? Kunjalo, noma ukugubha ubusuku ngaphambi koNyaka Omusha WamaShayina noma Umkhosi Weziketekete, ziningi izindlela zokuchaza izizathu ezingemuva. Noma ngabe umuntu usichaza kanjani isizathu esingemuva kwalo, iholide ngalinye yindlela kaSathane yokugxilisa ifilosofi yakhe kanye nokucabanga kwakhe kubantu, ukuze baphambuke kuNkulunkulu futhi bangazi ukuthi kukhona uNkulunkulu nokuthi benze iminikelo kokhokho babo noma kuSathane, noma ukuthi kuyizaba nje zokudla, ukuphuza, kanye nokudlala kwenzelwa izifiso zenyama. Lapho ngalinye lala maholide egujwa, imicabango nemibono kaSathane iyatshaleka ekujuleni kwemiqondo yabantu futhi abazi ngisho nokwazi. Lapho abantu befika ebudaleni obumaphakathi noma ngaphezulu, lezi zinto le micabango nemibono kaSathane seyakheleke ekujuleni kwezinhliziyo zabo. Ngaphezu kwalokho, abantu benza konke okusemandleni ukudlulisa le mibono, noma ngabe ilungile noma ayilunganga, esizukulwaneni esilandelayo ngaphandle kokugodla. Akunjalo? (Yebo.) Ngakho ingabe isiko lendabuko kanye nalamaholide abonakalisa kanjani abantu? (Abantu bayalawulwa futhi baboshwe imigomo yala masiko ngendlela yokuthi abanaso isikhathi noma amandla okufuna uNkulunkulu.) Lena ingxenye eyodwa. Isibonelo, wonke umuntu uyagubha ngesikhathi soNyaka Omusha WamaShayina, uma ungakwenzi, ngeke ube nokudabuka? Ngeke yini uzwe, “Awu, angizange ngigubhe uNyaka Omusha. Lolu suku LoNyaka Omusha WamaShayina lube lubi kakhulu futhi aluzange lugujwe; ingabe wonke lonyaka uzoba mubi? Ingabe ngeke uzizwe ungaphathekile kahle? (Yebo.) Futhi mhlawumbe ungaba nokwesaba, akunjalo? Kukhona ngisho abantu abangenzanga imihlabelo kokhokho babo iminyaka bese mahlayeni beba nephupho lapho umuntu ongasekho ebacela imali, ingabe yini abangayizwa ngaphakathi? “Kwaze kadabukisa ukuthi lo muntu ongasekho udinga imali angayisebenzisa! Ngizobashisela imali yephepha, uma ngingakwenzi ngeke kulunge. Thina esiphilayo singavelelwa ishwa elithile uma ngingashisi imali yephepha ethile, ubani ongasho ukuthi inhlekelele izogadla nini? Bazohlala njalo benalelifu elincane lokwesaba nokukhathazeka ezinhliziyweni zabo. Ngakho ubani obanika lokukhathazeka? (USathane.) USathane okulethayo. Akuyona yini lena enye yezindlela uSathane onakalisa ngayo umuntu? Usebenzisa izindlela nezaba ezahlukene ukukulawula, ukukusongela, kanye nokukubopha, kuze kufike ezingeni lokuthi usangane ikhanda futhi uvume futhi umthobele yena; lena yiyona ndlela uSathane onakalisa ngayo umuntu. Kukaningi lapho abantu bebuthakathaka noma lapho bengaqondi isimo ngokuphelele, bangenza okuthile ngephutha ngendlela enokudideka ekhanda, okungukuthi, bangazithola bebanjwe ngqi nguSathane bengahlosile futhi bangenza okuthile futhi bengazi ukuthi benzani. Lena yiyona ndlela uSathane onakalisa ngayo umuntu. Kunabantu abaningi ngisho manje abamadolo nzima ukuhlukana namasiko endabuka akhele ajula futhi abakwazi ngempela ukuwashiya. Yilapho ikakhulukazi bebuthakathaka futhi beyethile lapho befisa ukugubha lezinhlobo zamaholide futhi befisa ukuhlangana noSathane nokumenelisa uSathane futhi, ukuthi ngawo baziduduze bona ngaphakathi. Akwenzeki kanjalo? (Yebo.) Ingabe yini engemuva kwalawa amasiko endabuko? Ingabe isandla esimnyama sikaSathane sidonsa izintambo silawula ngemuva kwezinto? Ingabe isimilo esikhohlakele sikaSathane siyakhohlisa futhi silawule izinto? Ingabe uSathane olawula zonke lezi zinto? (Yebo.) Uma abantu bephila emasikweni endabuko futhi begubha lezi zinhlobo zamaholide endabuko, singasho ukuthi lena yindawo lapho benziwa izilima nguSathane futhi bonakaliswa nguSathane. Ingabe bayakujabulela ukonakaliswa nguSathane? Ingabe akuyona indlela okuyiyo? (Yebo.) Lena yinto sonke esiyivumayo, akunjalo? Futhi into sonke esiyaziyo.

D. Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Inkolelo-ze

Nikujwayele ukusho “inkolelo-ze,” akunjalo? Kwinkolelo-ze kungabe yini abantu abavame ukuhlangana nayo? (Onkulunkulu bamanga.) Kukhona ukufana okuhlanganisa nesiko lendabuko lapha, kodwa ngeke sikhulume ngalezo namhlanje, esikhundleni salokho ngizoxoxa ngokujwayelekile ukuhlangabezana nakho: ubungoma, ukubhula okusazokwenzeka, ukushisa impepho, nokukhuleka kuBuddha. Abanye abantu bayabhula, abanye bakhuleka kuBuddha, kanti abanye babhulelwa ngokusazokwenzeka noma ngokuvumela umuntu ukuthi afunde izici zabo zobuso. Ingabe bangaki kini abake babhulelwa ngokusazokwenzeka noma bafundwa ubuso? Lena yiyonanto abantu abanesasasa ngayo, akunjalo? (Yebo.) Kungani kunjalo? Ingabe ikuphi ukusizakala abantu abakutholayo ekubhulelweni ngokusazokwenzeka noma ubungoma? Ingabe uhlobo luni lokweneliseka abalutholayo? (Ilukuluku lokwazi okufihlekile.) Ingabe ilukuluku lokwazi okufihlekile nje? Akukwazi ukuba yilokho. Ingabe yini inhloso yokubhula? Kungani bekwenza? Ingabe akukhona ukubona ikusasa? Abanye abantu bafundwa ubuso ukubikezela ikusasa, abanye bakwenza ukuze babone noma bazoba nenhlanhla noma cha. Abanye abantu bakwenza ukuze babone ukuthi umshado wabo uyoba njani, kanti nabanye bakwenza ukubona ukuthi iyiphi inhlanhla unyaka ozayo ozoyiletha. Abanye abantu bafundwa ubuso babo ukubona ukuthi abathuba amadodana noma amadodakazi abo kuzoba yimaphi nokubona yonke imininingwane yalezi zinto, futhi abanye osomabhizinisi bakwenza ukubona ukuthi bazokwenza imali engakanani ukuze bathole ukuqondiswa ukuze bazi ukuthi kufanele benzenjani. Abanye abantu bafuna ukwazi nje ukuthi inhlanhla yabo izoba njani nokuthi ikusasa libaphatheleni. Ingabe okokwenelisa ilukuluku lokwazi okufihlakele nje? (Cha.) Uma abantu befundwa ubuso babo noma benza lolu hlobo lwezinto, okokusizakala kwabo uqobo kwakusasa futhi bakholelwa ukuthi konke lokhu kuxhumene kakhulu nalokho abakudalelwe. Ingabe inoma iyiphi yalezi zinto iwusizo? (Cha.) Kungani ingelona usizo? Akuyona yini into enhle ukwazi kancane ngekusasa? Lokhu kukusiza ukuthi wazi ukuthi ishwa lingakwehlela nini, ukuze ukwazi ukuligwema uma ube wazi ngaphambilini, akunjalo? Ukubhula ngokusazokwenzeka kungakusiza ukuthi uqondiswe mayelana nenhlanhla yakho, ukuze unyaka ozayo ukulungele futhi ukwazi ukuceba ngokwenza ibhizinisi. Ingabe akulona usizo lokho? (Cha.) Noma kuwusizo akuhlanganise lutho nathi, ngeke sixoxe ngakho namuhla; ingxoxo yethu ayiphathelene nalokhu okuqukethwe lapha kanye nalesi sihloko. Ingabe uSathane uyisebenzisa kanjani inkolelo-ze ukonakalisa umuntu? Lokho abantu abakwaziyo ngezinto ezinjengo bungoma, ukufunda ubuso, nokubhulelwa ngokusazo kwenzeka ukuze bazi ukuthi inhlanhla yabo izobanjani kusasa nokuthi indlela ngaphambili injani, kodwa ekugcineni, ingabe izandla zikabani ezilawula lezi zinto kakade? (Izandla zikaNkulunkulu.) Basezandleni zikaNkulunkulu. Mayelana noSathane, ngokusebenzisa lezi zindlela, ingabe yini afuna abantu bayazi? USathane ufuna ukusebenzisa ukufunda ubuso nokubhulelwa ngokusazo kwenzeka ukutshela abantu ukuthi uyazi ngenhlanhla yabo engaphambili, futhi uSathane ufuna ukutshela abantu ukuthi uyazazi lezi zinto futhi uyazilawula. USathane ufuna ukusebenzisa leli thuba nokusebenzisa lezi zindlela ukulawula abantu ukuze abantu bakholelwe kuye ngokumpumpuzela futhi balalele wonke amazwi akhe. Isibonelo, uma ufundwa ubuso, uma indoda ebhulayo ivala amehlo ayo ikutshele ngakho konke okwenzeke kuwe kulamashumi eminyaka edlule ngokucace bha, uzizwa kanjani ngaphakathi? Ngokushesha ungazizwa, “Ngiyamazisa kakhulu lo mbhuli, unemba ngqo! Angikaze ngitshele muntu ngaphambilini ngezinto ezenzeka kimi kudala, uzazi kanjani? Akunzima kakhulu ukuthi uSathane azi ngokwenzeke kuwe, akunjalo? UNkulunkulu ukuhole kwaze kwaba osukwini lwanamhlanje, futhi uSathane naye wonakalise abantu sonke lesikhathi futhi ukulandelile. USathane ungumoya omubi, ukudlula kwamashumi eminyaka kuwe akulutho kuSathane futhi akunzima ukuthi yena azazi lezi zinto. Uma wazi ukuthi lokho uSathane akushilo kuqondile, ingabe awumniki yini inhliziyo yakho? Ikusasa nenhlanhla yakho ingabe awuthembeli ekulawuleni kwakhe? Ngokuphazima kweso, inhliziyo yakho iba nokumhlonipha noma ukumazisa, futhi kwabanye abantu, imiphefumulo yabo kungenzeka ukuthi seyintshontshiwe nguye. Futhi uzombuza umbhuli ngokushesha: “Yini okumele ngiyenze okulandelayo? Yini ekufanele ngiyigweme kulonyaka ozayo? Ingabe yiziphi izinto ekufanele ngingazenzi?” Futhi uzobe esethi: “Ungayi laphaya, ungakwenzi lokhu, ungazigqoki izingubo eziwumbala othize, ungavami ukuya ezindaweni ezinjengalezi, futhi yenza ezinye izinto nakakhulu….” Ngeke yini uthathe konke akushoyo ukugcine enhliziyweni? (Yebo.) Ungakufaka ekhanda ngokushesha kunezwi likaNkulunkulu. Kungani ungakufaka ekhanda ngokushesha okungaka? (Kuwusizo kimina.) Ngoba ufuna ukuthembela kuSathane ukuthola inhlanhla, akukhona yini lapho ethatha khona inhliziyo yakho? Uma wenza lokho akushilo futhi amazwi akhe agcwaliseke njengoba bekubikezelwe, ngeke yini ufune ukuphindela kuye ngqo ukuthola ukuthi iyiphi inhlanhla unyaka olandelayo ozoyiletha? (Yebo.) Uzokwenza noma yini uSathane akutshela ukuthi uyenze futhi uzogwema izinto athi uzigweme, ingabe awulaleli yini yonke into ayishoyo? Uzozithola sewungaphansi kwakhe, usuphambuka, usubekwe ngaphansi kokulawula kwakhe. Lokhu kwenzeka ngoba ukholwa ukuthi lokho akushoyo kuyiqiniso futhi ukholelwa ukuthi uyazi ngezimpilo zenu zangaphambilini, ngempilo yakho manje, nalokho ikusasa elizokuletha; lena iyona indlela uSathane ayisebenzisayo ukulawula abantu. Kodwa eqinisweni, ubani ngempela olawulayo? UNkulunkulu uqobo Lwakhe, hhayi uSathane. USathane umane esebenzisa ubuqili bakhe kulesimo esinjalo ukuphamba abantu abangenalwazi, ukuphamba abantu ababona umhlaba ophathekayo kuphela ukuthi bakholelwe futhi bathembele kuyena. Bazobe sebewela ezandleni zikaSathane futhi balalele wonke amazwi akhe. Kepha uSathane uyabayeka yini uma abantu befuna ukukholelwa kuNkulunkulu futhi bamlandele uNkulunkulu? Kulesi simo, ingabe abantu bawela ezandleni zikaSathane ngempela? (Yebo.) Singasho sithi ukuziphatha kukaSathane ngale ndlela akanamahloni ngempela? (Yebo.) Kungani singasho njalo? (USathane usebenzisa ubuqili.) Ohho, ngoba ubuqili bukaSathane bunamacebo okukhohlisa futhi buyakhohlisa. USathane akanamahloni futhi uSathane udukisa abantu ukuthi bacabange ukuthi ulawula konke okwabo futhi ukhohlisa abantu ukuthi bacabange ukuthi ulawula lokho abakudalelwe. Lokhu kwenza abantu abangenalwazi bafike lapho bemlalela ngokuphelele futhi uyabakhohlisa ngomusho noma emibili nje futhi ekudidekeni kwabo, abantu bayamkhothamela. Akunjalo? (Yebo.) Ngakho, ingabe yiziphi izinhlobo zezindlela uSathane azisebenzisayo, ingabe yini ayishoyo ukwenza wena ukuthi ukholelwe kuye? Isibonelo, kungenzeka ukuthi awuzange umtshele uSathane ukuthi bangaki abantu abasemndenini wakho, kodwa angathi bathathu abantu emndenini wakho, kuhlangene nendodakazi eneminyaka ewu-7, kanye neminyaka yobudala yabazali bakho. Uma ubunezinsolo nokungabaza kwakho ekuqaleni, ngeke yini uzwe ukuthi ungamkholwa nakakhulu emuva kokuzwa lokho? (Yebo.) USathane angabe esethi, “Bekunzima emsebenzini kuwena namhlanje, abaphathi bakho abakuniki ukwaziswa okukufanele futhi bahlale bemelene nawe.” Emuva kokuzwa lokho, ungacabanga, “Kuyiqiniso ngempela! Izinto bezingahambi kahle emsebenzini.” Ngakho ungamkholwa uSathane nakakhulu. Angabe esesho okunye ukukukhohlisa, akwenze umkholwe kunakuqala, futhi kancane kancane, ungazithola ungasakwazi ukunqaba nokuba nezinsolo. USathane umane asebenzise amaqhinga ambalwa angasho lutho, ngisho amaqhinga amancanyane, ukukuthwebula. Lapho ekuthwebula, ngeke ukwazi ukuthola amabombo akho, uzobe sewungazi ukuthi kufanele wenzenjani, futhi uzoqala ulandele lokho okushiwo uSathane. Lena yindlela “ehlakaniphe ngokudlulele” uSathane ayisebenzisayo ukonakalisa umuntu lapho uwela ogibeni lwakhe ungaqondile futhi uyengwe nguye. Uyabona, uSathane ukutshela izinto ezimbalwa abantu abacabanga ukuthi izinto ezinhle, futhi ubese ekutshela okufanele ukwenze nalokho okufanele ukugweme futhi yingaleyo ndlela lapho uqala ukuhamba leyo ndlela. Uma uke waqala wahamba ngaleyo ndlela kuzoba yinkinga njalo kuwe; uzohlala njalo ucabanga ngalokho uSathane akushilo nalokho akutshele ukuthi ukwenze, futhi uzongenwa ungazi nguye. Kungani lokhu? Ingoba isintu siswele iqiniso ngakho abakwazi ukumelana nokulinga nokuyenga kukaSathane. Babhekene nokukhohlakala kukaSathane kanye nobuqili, ukukhohlisa, kanye nokubanenzondo kwakhe, isintu asinalwazi, asinamacebo futhi sibuthakathaka, akunjalo? (Yebo.) Abantu bayakhohliswa futhi bayengwe, kancane kancane, izindlela zikaSathane ezinhlobonhlobo, ngoba abanalo ikhono lokuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Baswele lesiqu, kanye nekhono lokunqoba uSathane.

E. Indlela USathane Asebenzisa ngayo Izinkambiso Eziphathelene Nabantu Ukonakalisa Umuntu

Ingabe izinkambiso eziphathelene nabantu ziyisenzo esisha? (Cha.) Ngakho ingabe zaqala nini? Angasho yini umuntu ukuthi izinkambiso eziphathelene nabantu zavela lapho uSathane eqala ukonakalisa abantu? (Yebo.) Ingabe izinkambiso eziphathelene nabantu zihlanganiseni? (Isitayela sokugqoka kanye nokuphaqula.) Lena yinto abantu abavame ukuhlangabezana nayo. Isitayela sokugqoka, imfashini, kanye nezinkambiso, lokhu yingxenye encane. Ingabe kukhona okunye? Ingabe izisho ezisematheni abantu abavame ukuzisho ziyangena nazo? Ingabe indlela-mpilo abantu abayifisayo iyangena? Ingabe abadlali bomculo, osaziwayo, amaphepha-bhuku, kanye namanoveli abantu abawathandayo ayangena? (Yebo.) Emiqondweni yenu, yiziphi izingxenye zalezi zinkambiso ezingakwazi ukonakalisa umuntu? Ingabe yiziphi izinkambiso kulezi eziyenga kakhulu kini? Abanye abantu bathi: “Sesifike esikhathini sobudala esithile, sesise minyakeni engama 40, 50, 60, 70 noma 80 ubudala lapho sesingasangeni kulezi zinkambiso futhi asisazinaki.” Ingabe lokhu kuliqiniso? (Cha.) Abanye bathi: “Asibalandeli osaziwayo, leyo yinto eyenziwa yintsha esengamajongosi noma eseminyakeni engama 20 ubudala; futhi asizigqoki izingubo eziyimfashini, leyo yinto eyenziwa abantu abathanda ukuhlala bebahle.” Ngakho yiziphi kulezi ezingakwazi ukunonakalisa? (Izinkulumo ezisematheni.) Ingabe lezi zisho zingonakalisa abantu? Nasi esinye, futhi ningabona ukuthi siyabonakalisa abantu noma cha, “Imali yenza ihhashi lihambe”; ingabe yinkambiso lena? Akuyona yini into embi kakhulu uma iqhathaniswa nezinkambiso zemfashini nokuchiza kwezokudla enizishilo? (Yebo.) “Imali yenza ihhashi lihambe” yifilosofi kaSathane futhi ivamile emphakathini wesintu jikelele. Ningasho nithi inkambiso ngoba seyidluliselwe kuwo wonke umuntu futhi seyakhele ezinhliziyweni zabo. Abantu baqala bengasemukeli lesi sisho bafika lapho sebesijwayela bese kuthi lapho behlangabezana nempilo yoqobo, kancane kancane basivume ngaphandle kwezwi lomlomo, bavume ukuthi sikhona futhi ekugcineni, basemukela ngokwabo ngokuphelele. Akunjalo? (Yebo.) Akuyona yini lena inqubo kaSathane onakalisa umuntu? Mhlawumbe labo benu abahlezi lapha abasiqondi lesi sisho ngezinga elifanayo, kodwa bonke abantu banamazinga ahlukene okusiqonda nokusivuma lesi sisho ngenxa yalokho okwenzeke eduze kwabo noma lokho abadlule kukho mathupha, akunjalo? Akukhathaliseki ukuthi umuntu unesipiliyoni esingakanani ngalesi sisho, ingabe yini umphumela ongemuhle esingaba nawo enhliziyweni yomuntu? (Abantu bangacabanga ukuthi imali ingenza noma yini, futhi bangayazisa kakhulu imali.) Kukhona into evelayo ngesimo sobuntu sabantu abakulo mhlaba, kuhlanganise nani enihlezi lapha. Lokhu kungachazwa kanjani? Kunguku khuleka emalini. Ingabe kunzima ukukukhipha lokhu enhliziyweni yomuntu? Kunzima kakhulu! Ingathi ukonakalisa umuntu kukaSathane kwenziwe ngesineke kakhulu! Singasho njalo? (Yebo.) Ngakho-ke emuva kukuthi uSathane esesebenzise lenkambiso ukonakalisa abantu, ibonakaliswa kanjani kubona? Ingabe nizwa ukuthi anisoze nakwazi ukuphila ngisho usuku olulodwa kulo mhlaba ngaphandle kwanoma iyiphi imali, ukuthi ngisho usuku olulodwa kungenzeke nje? (Yebo.) Isikhundla sabantu sincike ekutheni banemali engakanani ngokunjalo nokuhlonipheka kwabo. Imihlane yabampofu igobile ngenxa yehlazo, kodwa abanothile bajabulela isikhundla sabo esiphakeme. Bema baqonde futhi beziqhenya, bekhulumela phezulu futhi bephila ngokuqhosha. Ingabe lesi sisho nale nkambiso ilethani kubantu? Ingabe abantu abaningi abakuboni ukuthola imali njengento efanele noma iziphi izindleko? Abantu abaningi abanikeli yini ngesithunzi nobuqotho babo beshisekela imali eningi? Abantu abaningi kakhulu abalahlekelwa yini yithuba lokwenza umsebenzi wabo nokulandela uNkulunkulu ngenxa yemali? Akukhona yini ukulahlekelwa lokhu kubantu? (Yebo.) Akamubi yini uSathane ngokusebenzisa le ndlela kanye nalesi sisho ukonakalisa umuntu ngaleli zinga? Akulona yini iqhinga elinenzondo leli? Lapho uqhubeka kusukela ekuphikiseni lesi sisho esise matheni kuze kufike ngokugcina usemukele njengeqiniso, inhliziyo yakho iwela ngaphansi kwesandla sikaSathane ngokuphelele, ngakho-ke ungahlosile uzithola usuphila ngaso. Ingabe lesi sisho sikuthinte ngezinga elingakanani? Ungase uyazi indlela yeqiniso, ungase ulazi iqiniso, kodwa awunawo amandla okuphokophela ulifune. Ungase ulazi ngokucacile izwi likaNkulunkulu, kodwa awuzimisele ukukhokha inani, awuzimisele ukuhlupheka ukukhokha inani. Esikhundleni salokho, ukhetha ukunikela ngekusasa lakho nalokho okumiselwe ukumelana noNkulunkulu kuze kube sekugcineni. Akukhathaliseki ukuthi uNkulunkulu uthini, akukhathaliseki ukuthi uNkulunkulu wenzani, akukhathaliseki noma ubona kangakanani ukuthi uthando lukaNkulunkulu ngawe lujulile futhi lukhulu, ungaphikelela ngenkani futhi ukhokhe inani ngalesi sisho. Lokhu kuchaza ukuthi lesi sisho sesilawula ukuziphatha kwakho nemicabanga yakho kakade, futhi ungakhetha ukuthi okudalelwe kulawulwe yilesi sisho kunokuthi usilahle. Abantu bayakwenza lokhu, balawulwa yilesi sisho futhi bakhohliswa yiso. Akuwona yini lona umphumela kaSathane onakalisa umuntu? Akuyona yini lena ifilosofi nesimo esikhohlakele sikaSathane sigxila enhliziyweni yakho? Uma ukwenza lokhu, ingabe uSathane akawufezanga yini umgomo wakhe? (Yebo.) Ingabe uyabona ukuthi uSathane usemonakalise kanjani umuntu ngale ndlela? (Cha.) Awuyibonanga. Ingabe uyayizwa? (Cha.) Awuyizwanga. Ingabe uyakubona ukukhohlakala kukaSathane lapha? (Yebo.) USathane wonakalisa umuntu ngazo zonke izikhathi futhi kuzo zonke izindawo. USathane ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi umuntu azivikele kulo konakaliswa futhi wenza umuntu azizwe engenakho ukuzisiza kukho. USathane ukwenza wemukele imicabango yakhe, imibono yakhe kanye nezinto ezimbi ezivela kuyena ezimweni lapho ungaqondile futhi lapho ungaboni ukuthi kwenzekani kuwe. Abantu bayazemukela lezi zinto futhi ngaphandle kokukhononda ngazo. Bayazilonda futhi bazibambe lezi zinto njenge gugu, bavumela lezi zinto zibakhohlise futhi zidlale ngabo, futhi yingale ndlela ukonakalisa komuntu kukaSathane kuya kujula kakhulu.

Izindlela eziningi ezichaziwe ngaphambilini uSathane azisebenzisayo ukonalakisa abantu, zisobala futhi wonke umuntu uke wadlula kuzona; uSathane uyazisebenzisa futhi azinakugwenywa. Umuntu unolwazi nemibono yesayensi, umuntu uphila ngaphansi kwamandla esiko lendabuko futhi wonke umuntu uyindlalifa yesiko lendabuko. Umuntu ubophezelekile ukuqhubeka nesiko lendabuko alinikwe nguSathane kanye nokwenza ngokuhambisana nezinkambiso eziphathelene nabantu uSathane azinika isintu. Nakuba engenakuhlukana noSathane, esebenzisana nakho konke uSathane akwenzayo, emukela ubuqili, ukuqhosha, ukubanenzondo, kanye nokukhohlakala kwakhe—emuva kokuba nazo lezimo zikaSathane—ingabe umuntu ujabulile noma unosizi ukuphila phakathi kwalesi sintu kanye nalo mhlaba? (Unosizi.) Kungani ungasho lokho? (Ubophekile yizo zonke lezi zinto futhi impilo yakhe iwumzabalazo obuhlungu.) Ohho. Ungabona umuntu ofake izibuko futhi ebukeka ehlakaniphile kakhulu; kungaba ukuthi akamemezi nhlobo, uhlala ekhuluma ngobuciko futhi ekhuluma into enengqondo, futhi ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi usemnkantsha ubovu, kungase kube ukuthi usedlule ezintweni eziningi futhi unesipiliyoni esikhulu; angase akwazi ukukhuluma kabanzi ngezindaba ezinkulu nezincane futhi abe nesisekelo salokho akushoyo; futhi angaba nesethi ye mibono ukuhlola ubuqiniso nesizathu sezinto; futhi abantu bangabuka ukuziphatha kwakhe, ukubukeka kwakhe, babone ukuthi uziphatha kanjani futhi babone ubuqotho bakhe nesimilo sakhe futhi bangatholi phutha kuye. Abantu abanjalo bayaqikelela ikakhulukazi mayelana nezinkambiso eziphathelene nabantu futhi abacatshangwa ngokuthi bashiywe yisikhathi; kunalokho uyisimanje manje futhi unesitayela esithandekayo. Nakuba lomuntu engaba okhulile, akatholakali neze engemuva nezikhathi futhi ukatholakali emdala kakhulu ukuthi angafunda. Emehlweni, akekho ongathola amaphutha kuyena, kepha ngaphakathi wonakaliswe waphela nya uSathane. Emehlweni ayikho into engalungile, umnene, uphucukile, unolwazi kanye nobuqotho obuthile; unobuqotho futhi nezinto azaziyo zingaqhathaniswa nezinto abantu abasebasha abazaziyo. Kepha, mayelana nesimilo kanye nobuyena bakhe, lo muntu ungumfanekilso ophelele futhi ophilayo kaSathane, ufana chamashi noSathane. Lokhu “isithelo” sokonakaliswa komuntu nguSathane. Lokhu engikushilo kungakuphatha kabi, kodwa kuyiqiniso. Ulwazi umuntu alufundayo, isayensi ayiqondayo, kanye nomgwaqo awuthathayo ukuhambisana nezinkambiso eziphathelene nabantu, ngaphandle kokukhetha, zingamathuluzi kaSathane okonakalisa. Lokhu kuyiqiniso ngokuphelele. Ngakho-ke, umuntu uphila esimweni esonakaliswe ngokuphelele nguSathane futhi umuntu akanandlela yokwazi ukuthi buyini ubungcwele bukaNkulunkulu nokuthi buyini ubuyena bukaNkulunkulu. Yingoba emehlweni umuntu akakwazi ukuthola iphutha ngezindlela uSathane onakalisa ngazo umuntu; umuntu akakwazi ukubona ngokuziphatha komuntu ukuthi kukhona okushaya amanzi. Bonke abantu benza imisebenzi yabo ejwayelekile futhi baphila izimpilo ezijwayelekile; bafunda izincwadi namaphephandaba ngokujwayelekile, bayafunda futhi bakhulume ngokujwayelekile; abanye abantu sebefunde ngisho ukuba nokubukeka benobuqotho, ukuze bakwazi ukubingelela, babe nenhlonipho, babe nesizotha, babe wusizo kwabanye, babe nomusa, futhi bayagwema ukuphikisana nabanye ngezinto ezincane futhi bayagwema ukusizakala ngabanye. Kepha, isimo sabo esikhohlakele esinobusathane sigxile ekujuleni kwabo; le ngqikithi ayinakushintshwa ngokuthembela emizamweni yangaphandle. Umuntu akakwazi ukwazi ubungcwele bukaNkulunkulu ngenxa yalobu bukhona futhi nakuba ubukhona bobungcwele bukaNkulunkulu sebaziwa emphakathini, umuntu akabuthathi njengento esemqoka. Lokhu kungenxa yokuthi uSathane usefikile ukuzongena imizwa, amasu, imibono kanye nemicabango yomuntu ngokuphelele ngezindlela ezingafani. Lokungenwa nalokonakaliswa akukona okwesikhashana noma okuqabukela kwenzeka; kukhona yonke indawo futhi ngazo zonke izikhathi. Ngakho-ke, abantu abaningi asebekholelwe kuNkulunkulu iminyaka emithathu noma emine—ngisho neminyaka emihlanu noma eyisithupha—basabambelele emicabangweni nemibono uSathane ayigxilise kubo engathi babambe okuyigugu. Ngoba umuntu usemukele isimilo sikaSathane esikhohlakele, esiqhoshayo, futhi esinenzondo, ngokungenakugwemeka ebudlelwaneni bomuntu nabanye abantu kuvame ukubakhona ukungqubuzana, kuvame izimpikiswano kanye nokungezwani, okudalwa yisimilo esiqhoshayo sikaSathane. Ukuba uSathane wayenike abantu izinto ezinhle—isibonelo, ukuba ubuConfusius nobuTao besiko lendabuko lelo umuntu alemukela kwakuthathwa njenge zinto ezinhle—abantu abafanayo kufanele ngabe bayakwazi ukuzwana omunye nomunye emuva kokwemukela lezo zinto, akunjalo? Ngakho-ke kungani kunoqhekeko olukhulu phakathi kwabantu asebemukele izinto ezifanayo? Kungani kunjalo? Yingoba lezi zinto zivela kuSathane futhi uSathane udala ukwahlukana phakathi kwabantu. Izinto ezihlinzekwa nguSathane, akukhathaliseki ukuthi zibukeka zinesizotha noma zizinkulu kangakanani emehlweni, ziletha kumuntu noma ziveza empilweni yomuntu ukuqhosha kuphela, kanye neze ngaphandle kobuqili besimilo esikhohlakele sikaSathane. Akunjalo? Umuntu ongazifihla, abe nomnotho wolwazi, noma ukukhuliswa okuhle, angaba nobunzima ukufihla isimo sakhe esikhohlakele esinobusathane. Akukhathaliseki ukuthi lo muntu wayengazifihla kanjani, uma ubucabanga ukuthi banjengosanti, noma bewucabanga ukuthi baphelelisiwe, noma ubucabanga ukuthi bayingelosi, akukhathaliseki ukuthi ubucabanga ukuthi bamsulwa kangakanani, ingabe injani impilo yabo ngemuva kwezinto? Ingabe yini ingqikithi ongayibona ekuvezweni kwesimo sabo? Ngaphandle kokungabaza ungabona isimilo esikhohlakele sikaSathane. Umuntu angakusho lokho? (Yebo.) Isibonelo, asithi wazi umuntu oseduze kwakho ocabanga ukuthi ungumuntu olungile, noma obumcabanga njengomuntu olungile, mhlawumbe umuntu obumthanda kakhulu? Ngesiqu sakho samanje, ucabangani ngabo? Okokuqala, ubheka ukuthi lenhlobo yomuntu inabo noma cha ubuntu, ukuthi bathembekile, ukuthi banothando lweqiniso lwabantu, ukuthi amazwi nezenzo zabo ziyabasiza abanye. (Cha. Umusa, uthando noma ukulunga mbumbulu okuvezwa lapha, kuyini ngempela? Konke kuyisimbozo, konke kungamanga. Lesi simbozo sangemuva kwezinto sinenhloso engeyinhle ekhohlakele: Ngeyokwenza lowo muntu ukuthi athandwe kakhulu futhi akhonzisiswe. Ingabe uyakubona lokhu ngokusobala? (Yebo.)

Ingabe izindlela uSathane azisebenzisayo ukonakalisa abantu zilethani esintwini? Ingabe kukhona yini okuhle ngazo? (Cha.) Okokuqala, ingabe umuntu angahlukanisa phakathi kokuhle nokubi? (Cha.) Uyabona, kulo mhlaba, noma ngabe umuntu othile oyisikhulu, noma iphephandaba elithile, noma emsakazweni othile, bazothi lokhu noma lokhuya kuhle noma kubi, ingabe kuyiqiniso lokho? (Cha.) Ingabe kuyikho lokho? (Cha.) Ingabe likhona iqiniso kukho? (Cha.) Ingabe lo mhlaba noma isintu sihlola izinto ezinhle nezingezinhle ngokwezinga leqiniso? (Cha.) Kungani abantu bengenalo lelo khono? Abantu sebefunde ulwazi oluningi futhi bazi kakhulu ngesayensi, ingabe amakhono abo, akamakhulu ngokwenele? Kungani bengakwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezinhle nezingezinhle? Kungani kunjalo? (Yingoba abantu abanalo iqiniso: isayensi nolwazi akulona iqiniso.) Konke uSathane akuletha esintwini ukukhohlakala nokonakalisa futhi akunalo iqiniso, ukuphila, kanye nendlela. Ngenkohlakalo nokonakalisa uSathane akuletha kumuntu, ungathi uSathane unothando? Ungasho ukuthi umuntu unothando? Abanye abantu bangathi: “Unephutha, baningi abantu emhlabeni abasiza abampofu noma abantu abangenawo makhaya. Ingabe akubona abantu abalungile labo? Kukhona futhi izinhlangano ezisiza abantu ezenza imisebenzi emihle, wonke umsebenzi eziwenzayo ingabe akuwona owokusiza?” Ngakho sithini ngalokho? USathane usebenzisa izindlela nemibono ehlukene ukonakalisa umuntu; Ingabe lokonakaliswa komuntu umqondo ongaqondakali? Cha, awukona okungaqondakali. USathane futhi wenza izinto ezingokoqobo, okuhlanganisa izinto ezingamanga zizenza izinto ezilungile, kanye nezenzo ezikhohlisayo kakhulu, uSathane azenzayo ngenhloso nenjongo yakhe siqu. Abantu abonakalisiwe kanye noSathane bayafana; balapha emhlabeni nasemphakathini ukuphakamisa umbono noma okucatshangwayo. Kuzo zonke izinhlanga zamakhosi nezinkathi baphakamisa umbono futhi bagxilise imicabanga ethile kubantu. Le micabango nale mibono kancane kancane iyagxila ezinhliziyweni zabantu, bese abantu beyaqala ukuphila ngale mibono nemicabango; ingabe ababi uSathane bengahlosile? Ingabe abantu bamunye noSathane? Lapho abantu sebe munye noSathane, ingabe yini isimo sengqondo yabo ngoNkulunkulu ekugcineni? Ingabe akusona isimo sengqondo esifanayo nalesi uSathane anaso ngoNkulunkulu? Akekho olokothayo ukuvuma lokhu, akunjalo? Kuyesabisa kakhulu! Abantu bawuSathane, futhi nesimilo sabo yisimilo sikaSathane uqobo. Kungani ngithi isimilo sikaSathane sikhohlakele? Lokhu kunqunywe futhi kwahlaziywa kususelwa kulokho uSathane akwenzile nezinto uSathane azivezile; akuyona into engafanele ukuthi uSathane ukhohlakele. Uma bengithe nje uSathane ukhohlakele, ingabe benizocabangani? Benizocabanga ukuthi, “Ngokusobala, uSathane ukhohlakele.” Ngakho ngizobuza: “Ingabe iyiphi ingxenye kaSathane ekhohlakele? Uma nithi: Ukumelana noNkulunkulu kukaSathane kukhohlakele,” nizobe ningakakhulumi ngokucacile. Manje siyisho kanje imininingwane; ingabe ninakho ukuqonda ngokuthize okuqukethwe ubukhona bokukhohlakala kukaSathane? (Yebo.) Manje njengoba senibe nakho lokhu ukuqonda isimilo esikhohlakele sikaSathane, ingabe kungakanani enikuqondayo ngani? Ingabe lezi zinto zixhumene? (Yebo.) Ingabe lokhu kuxhumana kuniphatha kabi? (Cha.) Kuwusizo kangakanani? (Kuwusizo olukhulu kakhulu!) Asikhulume ngemniningwane; Ngeke ngiwezwe amazwi adidayo. Ingabe lokhu “okukhulu kakhulu” kuchaza ukuthini? (Siyazazi izinto uNkulunkulu azizondayo, iziphi izinto ezimelana noNkulunkulu; izinhliziyo zethu zinokucaciseleka okuncane ngalezi zinto.) Mm, ingabe kukhona okunye okokukunezela? Uma ngixoxa ngobukhona bobungcwele bukaNkulunkulu, ingabe kunesidingo ukuthi ngixoxe ngobukhona obukhohlakele bukaSathane, ingabe yini umbono wenu? (Yebo, kuyadingeka.) Kungani? (Ukukhohlakala kukaSathane kwenza ubungcwele bukaNkulunkulu bugqame.) Ingabe kunjalo? Lokhu kulungile ngokwengxenye ngoba ngaphandle kokukhohlakala kukaSathane, abantu ngeke bazi ngobungcwele bukaNkulunkulu; lokhu kulungile. Kepha, uma nithi ubungcwele bukaNkulunkulu bukhona kuphela ngenxa yokuqhathaniswa nokukhohlakala kukaSathane, ingabe kulungile lokhu? Lo mbono uyiphutha. Ubungcwele bukaNkulunkulu ubukhona bemvelo bukaNkulunkulu; nakuba uNkulunkulu ebuveza noma uNkulunkulu enza, Unabo lobukhona bemvelo futhi buyavezwa kalula, buwumgogodla kuNkulunkulu uqobo Lwakhe futhi selokhu babakhona, kodwa umuntu akabuboni. Umuntu uphila phakathi kwesimo esonakalisiwe sikaSathane futhi naphakathi kobukhona bakhe obonakalisiwe futhi umuntu akazi ngobungcwele noma ngokuthile okuqukethwe ubungcwele bukaNkulunkulu. Akunjalo? Ngakho nicabanga ukuthi kulungile ukuthi sixoxe kuqala ngobukhona obukhohlakele bukaSathane? (Yebo, kunjalo.) Niyabona, sixoxe ngezingxenye eziningi zobungqayizivele bukaNkulunkulu futhi asizange sibuphathe ubukhona bukaSathane, akunjalo? Abanye abantu bangaveza ukungabaza njengokuthi, “Uxoxa ngoNkulunkulu uqobo Lwakhe, kungani uhlale ukhuluma ngokuthi uSathane ubonakalisa kanjani abantu nokuthi isimilo sikaSathane sikhohlakele kanjani?” Ingabe senikuyekile lokungabaza? (Yebo.) Ingabe nikuqede kanjani? (Ngengxoxo kaNkulunkulu sihlukanisile lokho okukhohlakele.) Uma abantu bekwazi ukuhlukanisa ukukhohlakala futhi uma benencazelo yakho eqondile, lapho abantu bebona okuthile okuqukethwe nokubonakaliswa kokukhohlakala, umthombo kanye nobukhona bokukhohlakala—lapho kukhulunywa ngobungcwele bukaNkulunkulu manje—abantu sebezoqonda ngokucacile noma babubone ngokucacile njengobungcwele bukaNkulunkulu, njengobungcwele bangempela. Uma Ngingakhulumi ngokukhohlakala kukaSathane, abanye abantu ngephutha bazokholwa ukuthi into ethile abantu abayenzayo emphakathini naphakathi kwabantu—noma okuthile kulo mhlaba—kungahlangana nobungcwele. Lo mbono awulona yini iphutha? (Yebo.) Ngakho Ngixoxile ngobukhona bukaSathane. Ingabe uhlobo luni lokuqonda okutholile ngobungcwele bukaNkulunkulu ngalokho odlule kukho eminyakeni esanda kudlula, kusukela ekuboneni izwi likaNkulunkulu nokuzwa umsebenzi Wakhe? Qhubeka futhi ukhulume ngakho. Awudingi ukusebenzisa amazwi azwakala kahle ezindlebeni, khuluma nje ususela kulokho odlule kukhona, ingabe ubungcwele bukaNkulunkulu uthando Lwakhe nje? Ingabe kumane kuwuthando lukaNkulunkulu esiluchaza njengobungcwele? Lokho kungabe kunhlangothinye kakhulu, akunjalo? Akukho nhlangothinye lokho? (Yebo.) Ngaphandle kothando lukaNkulunkulu, ingabe kukhona ezinye izingxenye zobukhona bukaNkulunkulu enizibonile? (Yebo.) Ingabe niboneni? (UNkulunkulu uyayizonda imikhosi namaholide, namasiko, kanye nezinkolelo-ze; lokhu ubungcwele bukaNkulunkulu.) Nimane nathi uNkulunkulu uzonda izinto ezithile; UNkulunkulu ungcwele ngakho-ke Uzonda izinto, ingabe kuchaza lokho? (Yebo.) Emsukeni wabo, buyini ubungcwele bukaNkulunkulu? Ubungcwele bukaNkulunkulu abunako okusemqoka obukuqukethe, kuphela nje ukuthi Uzonda izinto? Ezingqondweni zenu nicabanga ukuthi, “Ngoba uNkulunkulu uzonda lezi zinto ezimbi, ngakho-ke umuntu angathi uNkulunkulu ungcwele”? Akukhona yini lokhu ukuqagela? Akulona yini uhlobo lokucabanga nokwahlulela? Kungabe yini into engavumelekile kunazo zonke uma kuza ekuqondeni ubukhona bukaNkulunkulu? (Ukushiya iqiniso ngemuva.) Kulapho sishiya iqiniso ngemuva, sikhuluma ngezimfundiso, lokhu yinto engavumelekile kakhulu ongayenza. Ingabe kukhona okunye? (Ukuqagela nomcabango obunjwe yinhliziyo.) Ukuqagela nomcabango obunjwe yinhliziyo, lezi izinto ezingavumelekile kakhulu. Kungani ukuqagela nokucabanga okubunjwe yinhliziyo kungelona usizo? Ingabe izinto oziqagelayo nezinto ozibumba ngenhliziyo izinto ongazibona ngempela? (Cha.) Ingabe ziwubukhona bangempela bukaNkulunkulu? (Cha.) Ingabe yini enye engavumelekile kakhulu? Ingabe akuvumelekile kakhulu ukubala amagama azwakala kahle mayelana nobukhona bukaNkulunkulu? (Yebo.) Akukhona yini lokhu ukugabisa nokungabi nangqondo? Ukwehlulela nokuqagela akunangqondo, njengokukhetha amagama azwakala kahle nje. Ingabe kukhona okunye? Ukudumisa okungasho lutho nakho akunangqondo, akunjalo? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu uyathanda ukulalela abantu bekhuluma lolu hlobo lwembudane? (Cha, akunjalo.) Ingabe yini igama elimqondo ofanayo “nokungajabuleli” okuthile? (Ukungakhululeki. Uzizwa Engakhululekile uma Elizwa! UNkulunkulu uyahola futhi asindise iqembu labantu, futhi emuva kokuthi leli qembu labantu selizwile amazwi Akhe abaqondi neze ukuthi Uchaza ukuthini. Umuntu angabuza: “Ingabe uNkulunkulu ulungile?” futhi bona bangaphendula, “Ulungile!” “Ingabe ulunge kanjani?” “Ulunge kahle kakhulu!” “Ingabe uNkulunkulu uyamthanda umuntu?” “Yebo!” “Kangakanani?” “Kakhulu kakhulu!” “Ungaluchaza yini uthando lukaNkulunkulu?” “Lujulile kunolwandle, luphakeme kunesibhakabhaka!” Ingabe akuyona lena imbudane? Ingabe le mbudane ayifani nalokhu enisanda kukusho ngokuthi, “UNkulunkulu uzonda isimo sikaSathane esikhohlakele, ngakho-ke uNkulunkulu ungcwele”? (Yebo.) Akuyona yini imbudane lokhu enisanda kukusho? Ingabe buvelaphi ubuningi bezinto eziyimbudane ezishiwoyo? USathane.) Zivela kuSathane. Izinto eziyimbudane zivela ikakhulukazi ekubeni nokunganaki nokungahloniphi uNkulunkulu kwabantu. Ingabe singasho kanjalo? (Yebo.) Beningenako ukuqonda kepha namanje nikhulume imbudane, akukhona ukunganaki lokho? Ingabe akukhona ukungahloniphi uNkulunkulu? Nifundile ulwazi oluncane, naqonda ukucabanga okuncane kanye nokucabanga nokuhlaziya indaba okuncane, enikusebenzisile lapha, futhi, ngaphezu kwalokho, nikwenze nimazi uNkulunkulu. Ingabe uNkulunkulu akakhululekile uma ezwa lokho? Ningamazi kanjani uNkulunkulu nisebenzisa lezi zindlela? Lokho akuzwakali yini kabi? Ngakho-ke, uma kufika olwazini lukaNkulunkulu, kufanele ucophelele kakhulu; lapho umazi uNkulunkulu, khuluma lokho kuphela. Khuluma ngokuthembeka nangokoqobo futhi ungahlobisi amazwi akho ngokuncoma okuyinjwayelo futhi ungasebenzisi ukuthopha; uNkulunkulu akakudingi futhi lenhlobo yento ivela kuSathane. Isimo sikaSathane siyaqhosha futhi uSathane uyathanda ukuthoshwa nokuzwa amazwi amnandi. USathane angathokoza futhi ajabule uma abantu benza uhla lwawo wonke amazwi amnandi abawafundile bese besebenzisa lawa mazwi kuSathane. Kodwa uNkulunkulu akakudingi lokhu; uNkulunkulu akakudingi ukudunyiswa noma ukuthoshwa futhi Yena akadingi ukuthi abantu bakhulume imbudane futhi bamdumise ngokumpumpuzela. UNkulunkulu uyazonda futhi ngeke ngisho alalele ukudunyiswa nokuthoshwa okungahambelani neqiniso. Ngakho uma abanye abantu bedumisa uNkulunkulu ngokumpumpuzela futhi lokho abakushoyo kungahambisani nalokho okusezi nhliziyweni zabo futhi uma benza izifungo ngokumpumpuzela kuNkulunkulu futhi bathandaze ngokunganaki Kuye, uNkulunkulu akalaleli nhlobo. Kufanele uqikelele okushoyo. Uma into ungayazi, vele usho njalo; uma into uyazi, yibeke ngendlela yoqobo. Manje, mayelana nokuqukethwe ngempela ubungcwele bukaNkulunkulu, ingabe ninakho ukuqonda okuthile ngakho? Manje ngeke nilokothe nisho izinto eziyimbudane, akunjalo? Anikhulumi imbudane, kodwa anikwazi ukuyeka ukukhuluma, ngakho kufanele nibe nokuqonda okuthile, akunjalo? Ingabe nisacabanga ngakho? Nenza ngokuqikelela manje, akunjalo? Ningasho izinto ezimbalwa manje. (Ngithe lapho ngiveza ukuhlubuka, lapho benginezono, ngithole ukwahlulela nokujeziswa kukaNkulunkulu, futhi kulokho ngibone ubungcwele bukaNkulunkulu. Futhi lapho ngiwele ezimweni nezindawo ebezingahambisani nalokho engangikulindele, ngathandaza ngalezi zinto futhi ngafuna izinhloso zikaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wangikhanyisela futhi wangihola ngamazwi Akhe, ngabona ubungcwele bukaNkulunkulu) Ohho, lokhu kusuka kulokho odlule kukho, akunjalo? (Lapho uNkulunkulu ehola abantu indleleni yonke, futhi njengoba ebusa phezu kwabantu, kulokho ngibona ubungcwele bukaNkulunkulu. Empeleni, kulokho uNkulunkulu asanda kukhuluma ngakho ukuthi uSathane umonakalisa kanjani umuntu futhi umuntu kade ephila ngaphansi kokonakaliswa nokuhlushwa nguSathane, umuntu akanamandla phezu kwalokhu, ngiyabona ngempela ubungcwele bukaNkulunkulu ngomsebenzi kaNkulunkulu kumuntu.) (Ngibonile kulokho uNkulunkulu akushilo ukuthi umuntu wonakaliswa futhi ulinyazwa nguSathane kanje. Nokho, uNkulunkulu unikele konke ukusisindisa futhi kulokhu ngibona ubungcwele bukaNkulunkulu.) Lena indlela eneqiniso yokukhuluma futhi ulwazi lwangempela. Ingabe kukhona eminye imibono ehlukile ngalokhu? (Angazi noma ukuqonda kwami kuyikho noma cha. Engxoxweni uNkulunkulu aqeda ukubanayo nathi ngibona ukukhohlakala kukaSathane ezintweni uSathane azishoyo nazenzayo. Engxoxweni yokuqala, kuthiwe uNkulunkulu watshela umuntu lokho ayengakudla nalokho ayengafanele ukukudla, nokuthi amazwi kaNkulunkulu aveza ukuhlanzeka nokuqonda ngqo; kulokhu ngibona ubungcwele bukaNkulunkulu. Yilokho engingakwenezela.) Mh. Kulokho enikuzwile kulaba bantu bekusho, amazwi kabani eningathi Amen kuwo kakhulu? Inkulumo kabani, ingxoxo kabani ebisondelene kakhulu nesihloko sengxoxo yethu yanamhlanje, ekabani ebinamaqiniso kakhulu? Beyinjani ingxoxo kadade ogcinile? (Beyiyinhle.) Nithi Amen kulokho akushilo, ingabe yini ayishilo ebishaya emhlolweni? Ungakhuluma uqondise, yisho lokho okufanele ukusho futhi ungakhathazeki ngokuba nephutha. (Emazwini udade aqeda ukuwakhuluma, ngizwe ukuthi izwi likaNkulunkulu liqondile futhi licace kakhulu, alifani nhlobo namazwi kaSathane azombezayo. Ngibone ubungcwele bukaNkulunkulu kulokhu.) Ooh, Lokhu yingxenye yakho. Ingabe nonke nikuzwile okusanda kushiwo? (Yebo.) Ingabe bekuyikho? (Yebo.) Masishayele udade izandla. Kuhle kakhulu. Ngiyabona ukuthi nizuze okuthile kulezi zingxoxo ezimbili zamuva, kodwa kufanele niqhubeke nisebenze kanzima. Isizathu sokuthi nisebenze kanzima yingoba ukuqonda ubukhona bukaNkulunkulu kuyisifundo esibaluleke kakhulu; akuyona into umuntu ayiqonda ngobusuku obubodwa nje noma angayisho ngamazwi ambalwa.

Yonke ingxenye yesimo sabantu esonakalisiwe esinobusathane, ulwazi, ifilosofi, imicabango nemibono yabantu, kanye nokuphathelene nomuntu siqu kuyaba khinyabeza kakhulu ekutheni bazi ubukhona bukaNkulunkulu; ngakho uma uzwa lezi zihloko, ezinye izihloko zingaba ngale lwalokho ongafinyelela kukhona, ezinye izihloko kungenzeka ungaziqondi, kanti ezinye izihloko ungangakwazi ngempela ukuzihlanganisa neqiniso. Nakuba kunjalo, Ngizwile ngokuqonda kwenu ubungcwele bukaNkulunkulu futhi Ngiyazi ukuthi ezinhliziyweni zenu seniyaqala ukuvuma lokho Mina engikushilo futhi ngaxoxa ngakho mayelana nobungcwele bukaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ezinhliziyweni zenu isifiso senu ukuqonda ubukhona bobungcwele bukaNkulunkulu siyaqala ukukhula. Kodwa okungenza ngijabule nakakhulu? Ukuthi abanye benu sebekwazi ukusebenzisa amagama alula kakhulu ukuchaza ulwazi lwenu ngobungcwele bukaNkulunkulu. Nakuba lokhu kuyinto elula ukuyisho futhi ngishilo ngaphambili, ezinhliziyweni zeningi lenu lokhu nisazokwemukela noma akukanithinti. Noma kunjalo, abanye benu bawemukele kahle la mazwi futhi lokhu kuhle impela futhi kuyisiqalo esihle kakhulu. Ngiyethemba ukuthi ezihlokweni enicabanga ukuthi zibalulekile—noma ezihlokweni eningafinyeleli kuzo—nizoqhubeka nokuba sezingxoxweni, nixoxe kakhulu impela. Kulezo zindaba eningafinyeleli kuzona kuzoba khona umuntu ozoniqondisa. Uma uba sezingxoxweni mayelana nalezo zingxenye ofinyelela kuzona manje, uMoya Ongcwele uzokwenza umsebenzi Wakhe futhi uzofika ekuqondeni okukhulu. Ukuqonda ubukhona bukaNkulunkulu nokwazi ubukhona bukaNkulunkulu kunika usizo olukhulu kakhulu ekungeneni kwabantu ekuphileni. Ngithemba ukuthi ngeke uze ukuzibe lokhu noma ukubone njengomdlalo; ngoba ukwazi uNkulunkulu kuyisendlalelo esibalulekile nesisekelo sokholo lomuntu kuNkulunkulu kanye nokushisekela komuntu iqiniso nensindiso futhi kuyinto ekungafanele iyekwe. Uma umuntu ekholelwa kuNkulunkulu kepha engamazi uNkulunkulu, futhi uma umuntu ephila phakathi kwezincwadi nezimfundiso ezithile, akasoze ayithola insindiso noma ngabe uyenza futhi uphila ngokuhambisana namazwi eqiniso akha phezulu. Okungukuthi, uma ukholo lwakho kuNkulunkulu lungasuki Ekumazini, ngakho ukholo lwakho alusho lutho. Niyezwa, angithi? (Yebo, siyezwa.) Ingxoxo yethu izophela lapha namhlanje.

UMasingana 4, 2014

Okwedlule:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV

Okulandelayo:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI