Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Okuqukethwe

Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho

Ngenze umsebenzi omningi phakathi kwenu, ngempela, futhi ngakhuluma kahle. Kepha ngizwa ukuthi amazwi nomsebenzi Wami awukayifezi injongo yomsebenzi Wami wezinsuku zokugcina. Ngokuba ngezinsuku zokugcina, umsebenzi Wami awungenxa yomuntu noma abantu abathile, kodwa owokuveza isimo semvelo Yami. Nokho-ke, ngenxa yobuningi bezizathu—mhlawumbe ukungabi bikho kwesikhathi noma ukuba matasatasa ngomsebenzi—Isimo Sami asivumelanga umuntu ukuba ajwayelane Nami nakancane nje. Ngakho-ke Mina ngithatha igxathu ngiya phambili ohlelweni Lami olusha, umsebenzi Wami wokugcina, ukuveza ikhasi elisha ukuze bonke abangibonayo bazishaye isifuba futhi bakhalele ubukhona Bami ngokungaphezi. Ngokuba Mina ngiletha isiphetho sesintu emhlabeni, bese kuthi emva kwalokho, ngibeke ngokusobala isimo Sami esintwini ukuze bonke abangaziyo kanye nalabo abangangazi “bazitike ngamehlo abo” futhi babone ukuthi ngempela ngizile phakathi kwabantu, emhlabeni lapho izinto ziphindaphindeka khona. Lolu uhlelo Lwami, “Inhlambuluko” Yami eyodwa selokhu Ngadala isintu. Ngifisa sengathi ningabheka konke ukunyakaza Kwami ngenhliziyo yenu yonke, ngokuba intonga Yami iyasondela futhi esintwini, eduze kwabo bonke abaphikisana Nami.

Simunye namazulu, Mina ngiyawuqala umsebenzi okumele ngiwenze. Ngakho Mina ngihambela phakathi kwenqwaba yabantu ngiphinde ngihambele izulu nomhlaba. Akekho obona ukuhamba Kwami noma aqonde amazwi Ami. Ngakho-ke, uhlelo Lwami lusaqhubeka kahle. Kungenxa yokuthi yonke imizwa yenu isiphenduke bukhuni ngale ndlela yokuthi aniwazi amagxathu omsebenzi Wami nakancane. Ngolunye usuku, nokho, niyoyibona inhloso Yami. Namuhla Ngiphila phakathi kwenu futhi Ngihlupheka nani. Kade ngaqonda isimo sengqondo yesintu Ngami. Angifisi ukuveza okuningi obala kakhulu, angisaphathi ngokunikeza izibonelo zalokhu okungizwisa ubuhlungu Mina ukuze ngikuhlaze. Isifiso Sami esisodwa ukuthi ugcine konke lokhu okwenzile enhliziyweni yakho ukuze ubhekane nosuku esiyohlangana ngalo futhi. Angifisi ukumangalela ngokungesilo iqiniso noma imuphi phakathi kwenu, ngoba njalo bengenza ngokulunga, ngokufanelekile, nangenhlonipho. Ngiyafisa ngokuqinisekile ukuthi nani niziphathe kahle futhi ningenzi lutho oluphambene nezulu nomhlaba kanye nonembeza wenu. Yilokhu kuphela engikucela kini. Baningi abakhathazekile futhi abangakhululekile ngoba benza amaphutha amabi kakhulu, futhi abaningi bahlazekile ngokuthi abakaze benze nesisodwa isenzo esihle. Nokho baningi futhi abangalizwa ihlazo ngezono zabo, kunalokho baba babi kakhulu, badabula ngokupheleleyo ubuso babo obubi—obusazokwembulwa ngokupheleleyo—ukuhlola isimo Sami. Mina angikhathazeki noma anginakisisi izenzo zanoma imuphi umuntu oyedwa. Kunalokho, Mina ngenza umsebenzi okumele ngiwenze, ukufunda imininingwane, ngizulazule ezweni, noma ngenze lokho Mina engikuthakaselayo. Ngezikhathi ezibalulekile, Ngiqala umsebenzi Wami phakathi kwabantu njengalokhu kwakuhleliwe, kungabi bikho umzuzu osalela ngemuva, futhi lokhu kwenzeka kalula futhi kuqonde ngqo. Nokho-ke, abanye abantu balahlelwa ngaphandle kuzona zonke izinyathelo emsebenzini Wami, ngoba Ngiyakunyanya ukuzenzisa kanye nokumbuluza kwabo. Labo abayisinengiso Kimi bayolahlwa ngempela, nomangabe kungenhloso noma ngokungenanhloso. Ngamafushane, Ngifisa bonke labo engibanyanyayo ukuba babekude Nami. Ngingangabazi ukuthi, ngeke Ngibayeke abakhohlakele abasasele endlini Yami. Njengoba usuku lokujeziswa komuntu seluseduze, Mina angijahile ukukhiphela ngaphandle yonke lemiphefumulo enyanyisayo, ngoba nginohlelo Lwami ngokwami.

Manje sekuyisikhathi sokuthi Mina nginqume isiphetho somuntu ngamunye, hhayi isigaba engaqala kuso ukusebenza umuntu. Ngiyabhala encwadini Yami amazwi nezenzo zomuntu ngamunye, kanye nezindlela zabo njengomlandeli Wami, izichachiso zemvelo, kanye nokwenza kokugcina. Ngale ndlela, alukho uhlobo lomuntu oluyophunyuka esandleni Sami futhi bonke bayoba nalabo abafana nabo njengalokhu ngahlukanisile. Nginquma isiphetho somuntu ngamunye hhayi ngokweminyaka, ubukhulu, izinga lokuhlupheka, kungasaphathwa izinga losizi, kodwa ngokuthi banalo yini iqiniso. Akukho okunye ukukhetha ngaphandle kwalokhu. Kumele ukubone ukuthi labo abangalandeli intando kaNkulunkulu bayojeziswa. Leli iqiniso elingenakuguqulwa. Ngakho-ke, bonke labo abajeziswayo bajeziswa kanjalo ngenxa yokulunga kukaNkulunkulu futhi njengokushaywa ngenxa yezenzo zabo ezimbi. Angikaguquli nokukodwa ohlelweni Lwami kusukela ekuqaleni. Ukuthi nje kuphela, kumuntu, labo engibhekise kubo amazwi Ami kusengathi bayancipha ngokwenani, njengalabo engibavuma ngeqiniso. Nokho-ke, Mina ngimile ekutheni uhlelo Lwami alukaze luguquke; kunalokho, ukukholwa nothando lomuntu oluguqukayo, olunciphayo njalo, kuze kufike ezingeni lapho umuntu ngamunye ekwazi ukusuka ekutheni azincengele azenze muhle Kimi, afike ekutheni abande Kimi noma angixoshele ngaphandle. Indlela Mina engikubheka ngayo ngeke ishise noma ibande kuze kufike lapho senginyanya khona bese kuthi ekugcineni ngikhiphe isijeziso. Nokho, ngosuku lokujeziswa, Mina ngiyokubona, kodwa uyobe ungasakwazi ukungibona. Sengiyezwa ukuthi impilo phakathi kwenu isiyisicefe futhi igqwalile, ngakho asikho isidingo sokusho, Mina ngikhethe izindawo ezihlukene lapho ngizophila khona ukuze ngigweme ukuzwa ubuhlungu ngenxa yamazwi enu anonya futhi ngigweme ukuziphatha kwenu okungcolile ukuze ningabe nisakwazi ukungidikila futhi ningenze isilima. Ngaphambi kokuba nginishiye, ngiyaniyala namanje ukuba nidede ekwenzeni lokho okungahambisani neqiniso. Kunalokho, kumele wenze okuthokozisa bonke futhi okuyinzuzo kubantu bonke kanye nasesiphethweni sakho, ngaphandle kwalokho lowo oyoba sebuhlungwini kwinhlekelele, akekho omunye ngaphandle kwakho.

Isihe Sami esalabo abangithandayo futhi bazidele bona. Futhi isijeziso esilethwa phezu kwababi kungubufakazi besimo Sami esilungile kanye ikakhulukazi, nobufakazi bentukuthelo Yami. Uma ifika inhlekelele, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi ngesikhathi seminyaka yabo eminingi, njengabalandeli Bami ngeke bangabi nacala; nabo futhi bayophila besesimweni sokwethuka njalo kanye nokwesaba phakathi kwenhlekelele cishe engakaze ibonakale ngezinkathi zonke. Futhi bonke abalandeli Bami abakade bengathembekile komunye umuntu ngaphandle Kwami bayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo Mina engingakaze ngiyiphe isintu. Ngokuba ziyigugu Kimi izenzo zabantu ezinhle kepha ngiyazinyanya izenzo zobubi. Selokhu ngaqala ukuhola isintu, bengilokhu Ngethemba ukuthi kuzoba neqembu labantu elinomqondo ofana noWami. Futhi Mina angikaze ngibakhohlwe labo abangenawo umqondo ofanayo; hgiyabanyanya enhliziyweni Yami, sengilinde ithuba lokubona impindiselo Yami yenzeka kubenzi bobubi futhi ngiyakuthakasela lokho okunjalo. Usuku Lwami seluze lwafika futhi angisadingi ukulinda!

Umsebenzi Wami wokugcina akusiwona owokujezisa umuntu kuphela kodwa ukuhlela isiphetho somuntu ngamunye. Nangaphezu kwalokho, ukuthola ukwamukelwa kubo bonke, ngakho konke engikwenzile. Ngifuna wonke umuntu abone ukuthi konke Mina engikwenzile kulungile kuyindlela yokubonisa isimo Sami; akusikho ukwenza komuntu, kungasaphathwa imvelo, okwaletha isintu. Kunalokho, Yimina okhulisa konke okuphilayo phakathi kwezinto zonke. Ngaphandle kobukhona Bami, isintu singabhubha kuphela futhi sihlushwe ukungena kwezifo ezibhubhisayo. Akekho oyophinda futhi abone ilanga elihle kanye nenyanga noma umhlaba oluhlaza; isintu siyobona ubusuku obubandayo kanye nesigodi sethunzi lokufa esingenamkhawulo. Yimina kuphela insindiso yesintu. Yimina kuphela ithemba lesintu nangaphezulu, Nginguye okuhlala kuye ubukhona besintu sonke. Ngaphandle Kwami, isintu siyoma ndawonye masinyane. Ngaphandle Kwami, isintu siyohlushwa inhlekelele futhi sinyathelwe yilo lonke uhlobo lwemimoya emibi, nakuba engekho ongilalelayo. Ngenzile umsebenzi obungeke wenziwe muntu, ngethemba lokuthi umuntu uzongikhokhela ngezenzo ezinhle. Noma beyingcosana abangangikhokhela, Mina ngisazophetha uhambo Lwami emhlabeni bese ngiqala umsebenzi olandelayo ozokwembulwa, ngokuba uhambo Lwami phakathi kwabantu lube nezithelo, futhi lokhu kuyangithokozisa. Angikhathazeki ngenani labantu kodwa kunalokho izenzo zabo ezinhle. Noma kunjalo, Ngethemba ukuthi uzokwenza izenzo ezinhle ngokwanele ukulungiselela isiphetho sakho. Emva kwalokho Ngiyokwaneliseka; ngaphandle kwalokho, akekho phakathi kwenu oyophunyuka enhlekeleleni. Inhlekelele ilethwe yiMina futhi ihlelwe yiMina. Uma ungeke usebenzele okuhle ebukhoneni Bami, ngakho ngeke uphephe ekuhluphekeni kwinhlekelele. Ngezikhathi zosizi, ukuhamba kwakho kanye nezenzo zakho zazingafanele ngempela, ngoba ukukholwa kwakho nothando lwakho lwaluyize, futhi wabonisa kuphela ukwesaba noma amandla. Mayelana nalokhu, Ngiyokwenza kuphela ukwahlulela kokuhle nokubi. Ukukhathazeka Kwami kuyaqhubeka ukuba okwezenzo zenu kanye nokuziphatha kwenu, okuyikhona okuyisisekelo sesinqumo Sami ngesiphetho senu. Nokho-ke, kumele Ngikwenze kucace ukuthi ngeke Ngisanika umusa Wami kulabo abangathembekanga nhlobo Kimi ngezikhathi zosizi, ngoba umusa uhamba ugcine lapha kuphela. Nangaphezu kwalokho, Mina angibathandi abake bangikhaphela, kungasaphathwa ukuthi angifisi ukuhlanganyela nalabo abadayisa inhlalakahle yabangani babo. Lesi isimo Sami, nakunoma imuphi umuntu. Kumele Ngikutshele lokhu: Noma ubani ophula inhliziyo Yami ngeke athole ubumnene, futhi nanoma imuphi okade ethembekile uyohlala enhliziyweni Yami ingunaphakade.