Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Indlela Isinyathelo Sesibili Somsebenzi Wokunqoba Esithela Ngayo Izithelo

Isinyathelo somsebenzi wabenzi bomsebenzi yisinyathelo sokuqala somsebenzi wokunqoba; njengamanje lokhu kuyisinyathelo sesibili somsebenzi wokunqoba. Kungani kuxoxwa ngokupheleliswa komsebenzi wokunqoba? Kuwukwakha isisekelo sekusasa—lokhu kuyisinyathelo sokugcina somsebenzi wokunqoba, futhi emuva kwalokhu, umsebenzi wokuphelelisa abantu uzoqala ngokusemthethweni uma sebebhekene nosizi olukhulu. Into yokuqala manje ukunqoba; nokho, lokhu kuphinde kube isinyathelo sokuqala sokuphelelisa, ukuphelelisa ukuqonda nokuhlonipha kwabantu, nakanjani okusayisiseko somsebenzi wokunqoba. Uma ukufuna ukupheleliswa, kumele ukwazi ukuma ugxile phakathi kosizi oluzayo futhi ufake amandla akho ekwandiseni isigaba esilandelayo somsebenzi. Lokhu kuyapheleliswa, futhi uNkulunkulu uyokwazi lapho ukuthola abantu ngokuphelele. Okudingidwayo njengamanje kuyanqotshwa, nakho okupheleliswayo; nokho, okwenziwa njengamanje kuyisisekelo sokupheleliswa okuzayo. Ukuze abantu bapheleliswe, kumele babhekane nokuhlupheka, futhi kumele babhekane nakho esisekelweni sokunqotshwa. Uma abantu bengenaso lesi sisekelo, uma benganqotshwanga ngokugcwele, kuyoba nzima ukuthi bakwazi ukuma bagxile esinyathelweni esilandelayo. Ukunqotshwa nje akusiwo umgomo wokugcina—kuwukuba ufakazi kaNkulunkulu phambi kukaSathane. Ukupheleliswa kuwumgomo wokugcina, futhi uma ungakapheleliswa, uzobalwa njengomuntu ongelutho. Uma ubhekana nokuhlushwa kusasa, kubonakala isimo sabantu sangempela, okuwukuthi, kuzobonakala uthando olumsulwa lweqiniso lukaNkulunkulu. Manje, bonke abantu bathi: "Noma uNkulunkulu angenzani sizohlonipha, futhi sizimisele ngokuba iziphazamiso, ukuqalisa ubukhulu bukaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu. Noma ingabe Ubeka umusa Wakhe kithi noma ingabe Uyasiqalekisa noma Uyasehlulela, Sizombonga." Uthi manje lokhu kuwukuqonda okuncane, kodwa ukuthi ingabe kungasetshenziswa okwangampela kuncike ekutheni ingabe ukuqonda kwakho kungokweqiniso yini. Manje abantu sebebonile futhi baqonda ukuthi lezi zinto ziwukufezeka komsebenzi wokunqoba; ukuthi ingabe wena ungapheleliswa uma sewufikelwa ukuhlupheka. Ngaleso sikhathi kuzobonakala ukuthi umthanda ngempela yini uNkulunkulu enhliziyweni yakho, kanye nokuthi unalo yini uthando olumsulwa: "Simane siyiziphazamiso; siyizidalwa ezandleni zikaNkulunkulu," Futhi uma usabalalisa ivangeli kwezinye izizwe, uzothi: "Ngiwumsebenzi nje futhi ngenxa yezimo zenkohlakalo uNkulunkulu akhulume ngazo ukuze sibone ukulunga kwesimo Sakhe. Ukuba uNkulunkulu akazange azisho lezo zinto besingeke size sikwazi ukumbona Yena, besingeke sikwazi ukuzwa ukuhlakanipha Kwakhe, futhi besingeke sikwazi ukuthola insindiso enkulu kangaka, isibusiso esikhulu kangaka." Uma kuwukuthi ubona kanjalo ngempela, uqhuba kahle. Manje sewusho izinto eziningi zibekwa nje futhi bewuhlala umemeza iziqubulo: "Siyiziphazamiso futhi singabenzi bomsebenzi; sizimisele ngokunqoba futhi sibe ngofakazi baNkulunkulu abamemezelayo...." Angeke uvele umemeze nje bese uqede ngakho, okungafakazeli ukuthi ungumuntu onesithunzi. Kumele ube nokuqonda kwangempela, futhi ukuqonda kwakho kumele kuhlolwe.

Cabanga ngowabhekana nakho ngale nkathi yesikhathi futhi ubuye ubheke lezi zinto esengizishilo, bese uziqhathanise nalokho okwenzayo. Kuyiqiniso ngokugcwele ukuthi uyisiphazamiso ngapha nangapha! Manje unokuqonda okukuliphi izinga? Imibono yakho, imicabango, indlela yokuziphatha, amazwi nezenzo zakho, konke okwenzayo—akuve konke kuyisiphazamiso sokulunga nobungcwele bukaNkulunkulu? Konke okwambulwa ngamazwi aNkulunkulu manje akusikhona yini okumayelana nesimo sesintu senkohlakalo? Isimo sokulunga kukaNkulunkulu kanye nobungcwele kuvezwe ngemibono yakho kanye nezinhloso, kanye nangalokho okwambulayo. Yena, Naye ophila ezweni elingcolile, akangcoliswanga ukungcola nhlobo. Uphila kulo mhlaba ongcolile njengawe, kodwa unokuqonda nokukhanyiseleka; Uyakwenyanya ukungcola. Wena uqobo angeke uzibone izinto ezingcolile ngawakho amazwi nezenzo kodwa Yena uyakwazi—Angakuvezela. Lezi zinto zakudala zakho—ukungabi nakugqugquzelwa, ukukhanyiseleka, kanye nokuqonda, izimpilo zenu ezisemuva—konke kwembulekile ngokudalulwa kwakho Nguye manje. UNkulunkulu uze emhlabeni ukuze asebenze ngale ndlela, ukuze abantu babone ubungcwele Bakhe kanye nesimo sokulunga Sakhe. Uyahlulela futhi akusole futhi akwenze uziqonde. Ngenye inkathi isimo sakho sobudimoni siyavela futhi Angakwabulela sona. Isimo sesintu usazi njengoba ezazi. Uphila ngendlela wena ophila ngayo, udla ukudla okunjengokwakho, uphila ekhaya lohlobo olufanayo nolwakho, kodwa Yena wazi okuningi kakhulu kunawe. Kodwa into ayizonda kakhulu imibono yesintu ngempilo kanye nokungathembeki kanye nokukhohlisa kwaso. Uyazizonda lezi zinto futhi Yena akazimisele ukuzamukela. Ngokukhethekile uyakuzonda ukusebenzisa kwesintu nenyama. Yize engaziqondi ezinye izinto ngokugcwele eziwulwazi olujwayelekile lokusebenza kwabantu, Yena wazi kahle hle lapho abantu beveza okunye kokukhohlakala kwesimo sabo. Emsebenzini Wakhe, ukhuluma futhi afundise abantu ngezinto ezikubo, futhi ngalezi zinto wehlulela abantu futhi embule ukulunga kanye nesimo sobungcwele Bakhe. Yiyona ndlela abantu ababa ngayo yiziphazamiso zomsebenzi Wakhe. UNkulunkulu enesimo sesintu kuphela ongadalula zonke izinhlobo zezimo zenkohlakalo yesintu kanye nazo zonke izici ezimbi zikaSathane. Akakujezisi, angakwenza nje ukuthi ube isiphazamiso sobungcwele bukaNkulunkulu, khona-ke ngeke ukwazi ukuma ugxile ngokwakho ngoba ungcole kakhulu. Ukhuluma ngalezo zinto ezivezwa abantu futhi uyazidalula ukuze abantu bazi ukuthi uNkulunkulu ungcwele kangakanani. Ngeke aze avumele ngisho nokungcola okuncane kwabantu, noma ngabe umbono omncane ongcolile osezinhliziyweni noma emazwini abo kanye nezenzo ezingahambisani nentando Yakhe. Ngamazwi Akhe, akukho ukungcola kanye nento ezosala kumuntu—kuzodalulwa. Yilapho kuphela lapho uzobona khona ukuthi Yena wehluke ngempela kwabanye abantu. Wenyanya ngisho nokungcola okuncane kwesintu. Ngesinye isikhathi abantu abaqondi nhlobo, bese bathi: "Kungani uhlala uthukuthele ngaso sonke isikhathi? Nkulunkulu, kungani ungacabangeli ubuthakathaka besintu? Kungani ungenakho ukuthethelela okuncane isintu? Kungani ungenazwela kumuntu? Uyazi ukuthi abantu bakhohlakele kangakanani, pho kungani usaphatha abantu ngale ndlela?" Uyasinyanya isono; Uyasizonda isono. Okumnyanyisa kakhulu ukuhlubuka okungase kube kuwe. Uma uveza isimo sokuhlubuka unyanya ngokwedlulele. Isimo sakhe singavezwa ngalezi zinto. Uma ukuqhathanisa nawe, uzobona ukuthi yize edla ukudla okufanayo, egqoka impahla efanayo, futhi ethokozela izinto ezithokozelwa abantu, yize ephilisana nesintu, Yena akafani naso. Akuve yini lokhu kuyiyo kanye incazelo yokuba isiphazamiso? Kungenxa yalezi zinto kubantu lapho amandla kaNkulunkulu amakhulu enziwa khona ukuba angabi nakho ukukhululeka okukhulu; kuwubumnyama obumboza ukuba khona kokukhanya okuyigugu.

Akanisebenzisi ngenhloso ngempela njengesiphazamiso, kodwa uma lo msebenzi sewenzeka, uveza ukuhlubuka kwesintu njengesiphazamiso sesimo sokulunga sikaNkulunkulu. Yingoba nenze njengeziphazamiso okwenze naba nethuba lokwazi isimo semvelo sokulunga kukaNkulunkulu. Kungenxa yokuhlubuka kwenu niye nabhekana nokwahlulelwa nokusolwa, kodwa futhi ngenxa yokuhlubuka kwenu nenze njengeziphazamiso futhi nathola umusa omkhulu ovele kuNkulunkulu. Ukuhlubuka kwenu okuyisiphazamiso sobukhulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu, futhi kungenxa yakho niye nathola insindiso enkulu, okuyisibusiso esikhulu. Yize nithole isijeziso Sami ngokuphindaphindiwe, niphinde nathola insindiso enkulu labo abaphambi kwenu abangazange bayithole. Lo msebenzi unenjongo enhle ngokumangalisayo kinina. Lesi "siphazamiso" siyigugu kakhulu kinina—kungenxa yokwenza njengesiphazamiso niye nathola insindiso kanye nomusa. Ingabe ukuba yilolu hlobo lwesiphazamiso akusilo igugu elikhulu? Ingabe akunayo injongo enkulu? Yingoba nihlala endaweni eyodwa noNkulunkulu, ngoba nihlala Naye kuleli zwe elingcolile naze naba isiphazamiso Sakhe futhi nase nithola le nsindiso emangalisa kangaka. Ukube akazange abe yinyama, ubani owayeyoba nomusa kini, futhi ubani owayeyoninakekela nina bantu abaphansi? Ubani obenganinakekela? Uma isimo somuntu sikaNkulunkulu besingasebenzi phakathi kwenu, beniyokwazi nini ukuthola le nsindiso engakaze yatholwa muntu ngaphambilini? Ukube akazange Yena abe yinyama ukuze aninakekele futhi ahlulele izono zenu, bekungeke yini kube wukuthi ngabe kade nawela eHayidesi? Ukube Angizange ngibe yinyama ukuze ngizithobe phakathi kwenu, yiliphi ilungelo ebeningaba nalo lokuba isiphazamiso sesimo sokulunga sikaNkulunkulu? Akusikhona yini ukuthi nenza njengeziphazamiso ngenxa yokuthi ngibe inyama phakathi kwenu ukuze nikwazi ukuthola le nsindiso enkulu? Futhi akusikhona yini ngokuphelele ukuthi kungenxa yokuthi ngibe imnyama? Ukuba bekungeve kungenxa kaNkulunkulu oyisimo somuntu ophila phakathi kwenu, ingabe nikwazile yini ukuthola ukuthi niphila esihogweni nisemhlabeni, okubi ngaphezu kwengulube noma inja? Ingabe ukwahlulela nokusola enibhekane nakho kungenxa yokuthi niyiphazamiso zomsebenzi Wami enyameni? Umsebenzi wokuba yiziphazamiso ukahle kakhulu kinina ngoba unensindiso yokwahlulela uNkulunkulu ngenxa yalokhu. Anikuzwa yini ukuthi kuyisibusiso sempilo yenu ukuthi nikwazi ukusebenza njengesiphazamiso esifanelekayo? Konke enikwenzile kuwumsebenzi wokuba yiziphazamiso, kodwa nithole insindiso ebeningakaze nibe nayo noma ebeningakaze niyicabange ngaphambilini. Ukuba yisiphazamiso kungumsebenzi wenu manje, futhi isibusiso sengunaphakade enizosithokozela kusasa sizoba umklomelo onifanele. Insindiso eniyitholayo ayisiyo eyokuthi nikhanyiseleke okwesikhashana noma ulwazi lwanamuhla, kodwa iyisibusiso esikhulu, ukuqhubeka kwempilo kwengunaphakade. Yize kwenziwa ngokuba yisiphazamiso eninqotshwa ngaso, kumele nazi ukuthi le nsindiso, lesi sibusiso ngesokuthi nisithole ngokuphelele; iwukunqoba futhi iyindlela engcono yokukusindisa. Ukuba yisiphazamiso kuyiqiniso, kodwa ngenxa yokuhlubuka kwakho uyisiphazamiso futhi uthole isibusiso okungekho muntu owake wasithola. Namuhla niyabona futhi nizwe, futhi kusasa nizothola, futhi namukele ngisho nezibusiso ezinkulu. Ngakho ukuba yilolu hlobo lwesiphazamiso kuyinto eyigugu kakhulu? Umsebenzi wokunqoba uthela izithelo ngenxa yesiphazamiso sokuhlubuka kwenu, okuwukuthi, umvuthwandaba wokusola nokujezisa kwesibili ukwenza ukungcola kanye nokuhlubuka kwenu kube yiziphazamiso ukuze nibone ukulunga kwesimo sikaNkulunkulu. Uma seniphinda nithobela ukusolwa nokwahlulelwa kwesibili, isimo Sakhe esiphelele sokulunga sizobonakaliswa kini. Okuwukuthi, lapho ukwenziwa komsebenzi wokunqoba sekuqediwe kuyoba yilapho sewufezwe khona umsebenzi wenu wokuba yiphazamiso. Akwenziwa ngamabomu ukukunameka ngelebula, kodwa kuwukuqeda umsebenzi wokuqala wokunqoba ngendima yenu yokuba abenzi bomsebenzi, ukuveza ukulunga kukaNkulunkulu, kwesimo esingaphoxi. Ngenxa yokwenza kwenu njengesiphazamiso, ngokuhlubuka kwenu njengesiphazamiso, izithelo zomsebenzi wesibili wokunqoba sewufezekile. Isimo sokulunga Sakhe esingadalulwanga ngokugcwele kini ekuqaleni manje sesivulelwe nina ukuze nikwazi ukubona isimo esiphelele sokulunga Kwakhe, nibone konke Yena ayikho, okuwukuhlakanipha komsebenzi Wakhe, ukumangalisa, kanye nobungcwele nokuhlanzeka. Lezi zithelo zomsebenzi Wakhe zifezwe ngezikhathi zokunqoba ezahlukene kanye nokwahlulela okunhlobonhlobo. Ngenkathi ukwahlulela Kwakhe kufinyelela emvuthwandabeni, yingale nkathi Yena ekwazi khona ukudalula isimo sokuhlubuka sabantu futhi yilapho Yena ekwazi khona ukufinyelela umphumela womsebenzi wokunqoba. Isimo Sakhe sonke sokulunga sembulwa yilolu hlobo lomsebenzi wokunqoba. Umsebenzi wokunqoba wehlukaniswe ngezinyathelo ezimbili ezenziwa ngezikhathi ezahlukene futhi ezisemazingeni ahlukene. Futhi imiphumela etholakalayo nayo ayifani; okuwukuthi, izinga lokuhlonipha kwabantu liya lijula ngokwengeziwe. Kusukela kuleli qophelo kuqhubeke kuzogcina sekwenzeka ukuthi kulethwe abantu endleleni eyiyo ukuze bapheleliswe. Emuva kokuba wonke umsebenzi wokunqoba sewuqediwe (uma ukwahlulela kwesibili sekufinyelele imiphumela yokugcina) uNkulunkulu ekugcineni ngeke esahlulela isintu, kodwa uzosenza singene endleleni eyiyo empilweni. Lokhu kungenxa yokuthi ukwahlulela kumelela ukunqoba, futhi indlela yokunqoba ukwahlulela kanye nokusola.

KungoNkulunkulu kuphela lapho eba yinyama endaweni esemuva kakhulu futhi engcole kakhulu lapho engaveza khona ubungcwele nesimo Sakhe sokulunga ngokuphelele. Futhi sivezwe ngani isimo sakhe sokulunga? Ngokwahlulela izono zabantu, ukwahlulela uSathane, ukunyanya izono, kanye nokuzonda izitha Zakhe ezihlubukayo zingamamukeli. Engikusho namuhla ukwahlulela izono zabantu kanye nokungalungi kwabo, ukuqalekisa ukuhlubuka kwabantu. Ukukhohlisa nokungathembeki kwabo, kanye namazwi nezenzo zabo, zonke lezi zinto ezingahambisani nentando Yakhe kuzobhekana nokwahlulelwa, futhi ukuhlubuka kwabantu kuyalahlwa njengokuyisono. Ukhuluma ngokuvumela nezimiso zokwahlulela, futhi uveza isimo Sakhe sokulunga ngokwahlulela ukungalungi kwabo, ukuqalekisa ukuhlubuka kwabo, futhi adalule zonke izice zabo ezimbi. Ubungcwele bumelela isimo Sakhe sokulunga; ubungcwele Bakhe empeleni buyisimo Sakhe sokulunga. Isisekelo samazwi Ami namuhla ukukhuluma, ukwahluleka, kanye nokwenza umsebenzi wokunqoba phakathi kwezimo zenu ezikhohlakele. Yilokhu kuphela okuwumsebenzi wangempela, futhi yilokhu kuphela okungabeka ngokuphelele ubungcwele bukaNkulunkulu enkululekweni enkulu. Uma bewungenaso nhlobo isimo senkohlakalo, uNkulunkulu ubengeke akwahlulele, nawe bewungeke ukwazi ukubona isimo sokulunga Sakhe. Njengoba unesimo senkohlakalo, uNkulunkulu ngeke aze ayisuse kuwe. Ubungcwele Bakhe bubonakaliswa ngalokhu. Uma ukungcola kwabantu kanye nokuvukela kukukhulu kakhulu futhi Yena wakubona kodwa wangasho lutho futhi wangabahlulela noma wangabasola ngokungalungi kwabo, kungaveza ukuthi ubengasiye nhlobo uNkulunkulu ngoba ngabe akasizondi isono, kodwa Naye ngabe ungcole njengesintu. Ukunahlulela Kwami kwanamuhla kungenxa yokungcola kwenu; ukusola Kwami kwanamuhla kungenxa yenkohlakalo kanye nokuhlubuka kwenu. Inhloso akusikho ukuthola amandla amakhulu nokuhlonipheka phakathi kwenu noma ukunihlupha, kodwa yingoba nina eniphila ezweni lokungcola nilinyazwe ukungcola okukhulu. Nivele naphelelwa ukuhlonipheka kwenu, ubuntu benu, futhi anehlukile kunezingulube ezihlala ezindaweni ezinyanyekayo. Ngenxa yalokhu niye nahlulelwa ngalezi zinto futhi ulaka Lwakhe lwaba phezu kwenu. Ngenxa yalokhu kwahlulelwa nikwazile ukubona ukuthi uNkulnkulu unguNkulunkulu olungile, ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ongcwele. Ngenxa yobungcwele nokulunga Kwakhe uye wanayahlulela futhi ulaka Lwakhe Lwaba phezu kwenu. Ngenxa yokuthi Yena angaveza isimo Sakhe sokulunga uma ebona ukuhlubuka kwesintu, nangenxa yokuthi Yena angaveza ubungcwele Bakhe uma ebona ukungcola kwesintu, lokhu kwanele ukuveza ukuthi UnguNkulunkulu uqobo Lwakhe ongcwele nongenasici, kodwa futhi ohlala ezweni elingcolile. Ukube ubengumuntu ozingcolisa kanye nabo futhi engenakho okumenza ngcwele noma isimo sokulunga, ubengeke afaneleke ukwahlulela ukungalungi kwesintu noma ukwahlulela isintu. Ukuba umuntu ubengahlulela umuntu, bekungeke yini kufane nokuzishaya ngempama? Angakwazi kanjani umuntu ukuba nelungelo lokwahlulela uhlobo lomuntu olufana naye, ongcole njengaye? Okunguye kuphela ongahlulela sonke isintu esingcolile uNkulunkulu ongcwele uqobo Lwakhe, futhi umuntu angakwazi kanjani ukwahlulela isono somuntu? Umuntu angakwazi kanjani ukubona izono zomuntu futhi angafaneleka kanjani ukulahla umuntu ngecala? Uma uNkulunkulu ubengenalo ilungelo lokwahlulela izono zomuntu, ubengaba kanjani uNkulunkulu olungile? Uma isimo senkohlakalo sabantu sidalulwa, Yena ukhuluma ngokubahlulela, futhi yilapho kuphela lapho bengabona khona ukuthi Ungcwele. Ukwahlulela, ukusola, kanye nokudalula izono zesintu—akekho noyedwa umuntu noma into engabalekela ukwahlulela kwakhe. Konke okungcolile kwahlulelwa Nguye. Kungenxa yalokhu kuphela kuthiwa isimo sakhe silungile. Ngalé kwalokho, bekungashiwo kanjani ukuthi nifanelwe ukubizwa ngeziphazamiso?

Umsebenzi owenziwa ka-Israyeli wehluke kakhulu kunomsebenzi wanamuhla. UJehova waqondisa izimpilo zabo kodwa akabahlulelanga futhi wangabasola njengoba kwenziwa manje ngoba ngaleso sikhathi, abantu babeziqonda kancane kakhulu izinto zomhlaba futhi babenezimo ezincane kakhulu zenkohlakalo. Ngaleso sikhathi, ama-Israyeli ayemhlonipha ngayo yonke indlela uJehova. Ngenkathi Yena ethi abakhe i-altare babelakha beshesha, futhi uma Yena ethi mabagqoke izambatho zabaphristi babehlonipha. Ngaleso sikhathi uJehova wayenjengomelusi wabo elusa umhlambi wezimvu emhlabeni, futhi zonke izimvu zazilandela umelusi lapho eziholela khona ukuba ziyokudla utshani emadlelweni. UJehova waqondisa izimpilo zabo; Wayengumqondisi wokudla kwabo, nempahla, nendawo yokuhlala, kanye nokokuhamba kwabo. Leso kwakungasiso isikhathi sokuveza isimo sikaNkulunkulu ngoba abantu bangaleso sikhathi babeyizinsana, khona-ke babembalwa kakhulu abantu ababehlubuka noma abavukelayo, futhi babengonakele kakhulu. Ngakho babengeke babe yiziphazamiso zesimo sikaNkulunkulu. Ubungcwele bukaNkulunkulu buvezwa kubantu abasezweni elingcolile. Futhi manje yilokhu kungcola okuvezwa abantu ezweni elingcolile elahlulelwa uNkulunkulu. Ngale ndlela, konke lokho Yena ayikho kubonakaliswa ekwahluleleni Kwakhe. Futhi kungani Yena ahlulela? Yingoba Yena unyanyiswa isono, futhi ngenxa yalokho Yena ukwazi ukukhipha amazwi okwahlulela. Ukuba Yena ubenganyanyiswa ukuhlubuka kwesintu, ingabe ubengaba nolaka olungaka? Ukuba bekungekho okunyanyisayo, kungekho Yena angakuthandi, ukuba abantu bayahlubuka kodwa Yena angabi nandaba, lokho bekuyoveza ukuthi Naye ungcole njengesintu. Isizathu esenza ukuthi Yena akwazi ukwahlulela futhi asole isintu yingoba Yena unyanyiswa ukungcola. Yonke into emnyanyisayo yileyo Yena Ngokwake angenayo. Ukuba ubenenkani futhi enokuhlubuka kuye Ngokwakhe, Ubengeke anyanyiswe yinkani nokuhlubuka kwabantu. Ukuba umsebenzi wakhe wezinsuku zokugcina bewusenziwa kwa-Israyeli ngabe awusho lutho nhlobo. Kungani umsebenzi wezinsuku zokugcina wenziwa eShayina, endaweni emnyama, nesemuva kakhulu? Ukuze kuvezwe ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu. Ngamafuphi, uma indawo imnyama kakhulu kukhona namathuba angcono okuveza ubungcwele Bakhe. Iqiniso liwukuthi ukwenza konke lokhu kwenzelwa umsebenzi kaNkulunkulu. Uyazi manje ukuthi uNkulunkulu osezulwini wehlele emhlabeni futhi uphakathi kwethu, futhi Yena uye wagqanyiswa phakathi kokungcola nokuhlubuka kwenu, ukuze nikwazi ukuqala ukuqonda uNkulunkulu—akusikho ukuphakanyiswa okukhulu lokhu? Iqiniso ukuthi niyiqembu labantu baseShayina abakhethiwe, futhi ngenxa yokuthi ningabantu abakhethiwe nabajabulela umusa kaNkulunkulu, futhi ngenxa yokuthi ningabantu abalungele umusa Wakhe omkhulu, konke lokhu kuveza ukuthi kuyinto eniphakamisa kakhulu. UNkulunkulu uziveze Yena uqobo kanye nesimo Sakhe sobungcwele kuwe, futhi Yena ubeke konke phezu kwenu, okunenza nikwazi ukuthokozela inqwaba yezibusiso. Anikezwa nje kuphela isimo Sakhe sokulunga, kodwa okubaluleke kakhulu, nizwe insindiso Yakhe kanye nokuhlengwa kanye nothando Lwakhe olungenamkhawulo, ukuze nina, bantu abangcole kakhulu, namukele umusa omkhulu kangaka—akusikho ukubusiseka lokhu? Akusikho yini lokhu ukuphakanyiswa uNkulunkulu? Nisesimweni esiphansi kakhulu futhi anizifanele lezi zibusiso ezinkulu, kodwa uNkulunkulu uniphakamisile nanoma kunjalo. Ingabe anizizwa ninamahloni? Uma ningeke nawufeza umsebenzi wenu, futhi ekugcineni nizoba namahloni kakhulu. Nizozisola nina. Okwamanje Yena akanishayi noma anijezise; inyama yenu iphephile futhi iyaphila, kodwa ekugcineni kwamazwi Akhe nizozizwela ninamahloni. Kuze kube yimanje angikazi ngisole muntu obala. Ngikhulume amazwi aqinile, kodwa ngibaphathe kanjani abantu? Ngibaduduzile, ngabakhuthaza, futhi ngabaxwayisa. Lokhu kwenzelwe isizathu esisodwa vo okungukunisindisa. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi aniyiqondi inhloso Yami? Uma ngisho lokhu nonke kumele nikuqonde futhi anikhuthaze la mazwi. Baningi asebecacelwe manje: Ingabe lesi sibusiso asitholakali ngokwenza njengesiphazamiso? Ukuba yisiphazamiso akusiso yini isibusiso esikhulu? Ekugcineni, nizosabalalisa ivangeli elilandelayo: "Thina senza njengeziphazamiso." Bazonibuza: "Kusho ukuthini ukwenza njengesiphazamiso?" Bese nithi: "Yilabo kithi abaqedela umsebenzi kaNkulunkulu futhi abasebenza njengesiphazamiso samandla kaNkulunkulu. Ngenxa yokuhlubuka kwethu sisebenza njengesiphazamiso kuso sonke isimo Sakhe sokulunga. Siyizinto ezilekelelayo nemixhantela yomsebenzi wokugcina kaNkulunkulu—singamathuluzi." Uma bezwa lokho, bazothinteka. Nizobe senithi: "Nathi futhi siyizibonelo nemifanekiso yokuqedela umsebenzi womhlaba wonke, kanye nokunqoba kwesintu. Kungakhathaliseki ukuthi singcwele noma singcolile, sibusiseke ngaphezu kwenu, ngoba sibone uNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu abonakalisiwe ngethuba Lakhe lokunqoba thina, futhi kungenxa yokungcola kwethu ukuthi isimo Sakhe sokulunga sibonakaliswe. Ungakwazi ukwenza lokho? Awunalo ilungelo! Lokhu kungukuphakanyiswa kwethu Nguye! Yize singaqhoshi, siyaziqhenya ngokudumisa uNkulunkulu ngoba akekho omunye onesethembiso esikhulu esingaka, futhi akekho ongajabulela isibusiso esikhulu kangaka. Kuyamangalisa ukuthi abantu abangcole kangaka bangenza ngempela umsebenzi wokuba yiziphazamiso ekuphatheni kukaNkulunkulu, futhi empeleni sibonga ngokwedlulele." Bazobuza: "Pho-ke, siyini isibonelo nomfanekiso?" Bese nithi: "Singabahlubuke kakhulu esintwini futhi singabangcole kakhulu. Siyilabo abakhohlakaliswe uSathane ngokujulile futhi sisemuva kakhulu futhi singabantu abaphansi kakhulu abangabenyama. Siwuhlobo lwabantu abajwayele ukusetshenziswa uSathane. Manje sikhethwe uNkulunkulu ukuthi sibe yilabo abanqotshwe kuqala esintwini. Sibone isimo sokulunga sikaNkulunkulu, samukele ngozalo isethembiso Sakhe, futhi Yena uzonqoba abantu abaningi ngathi. Yingakho siyisibonelo nomfanekiso kulabo abanqotshiwe esintwini.” Lokhu kuwubufakazi benu obungcono kakhulu, futhi lokhu kungokuhlangenwe nakho kwenu okungcono kakhulu.