Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Indlela Yokwazi Iqiniso

UNkulunkulu unguNkulunkulu weqiniso: Wonke umsebenzi Wakhe owangempela, wonke amazwi Awakhulumayo awangempela, futhi wonke amaqiniso Awavezayo awangempela. Yonke into engewona amagama Akhe ayinalutho, ayikho, futhi ayinampilo. Namhlanje uMoya Ongcwele uzoholela abantu emazwini kaNkulunkulu. Uma abantu bezophokophela ukungena eqinisweni, kufanele bafune iqiniso, futhi bazi iqiniso, emuva kwalokho bazizwele iqiniso, baphinde baliphile iqiniso. Uma kwanda ukuba abantu bazi iqiniso, yilapho abantu bekwazi kangcono ukubona ukuthi ngabe amazwi abanye awangempela yini; uma kwenyuka ukwazi kwabantu iqiniso, iyancipha imibono aba nayo; uma kwanda ukuzizwela kwabantu iqiniso, futhi uma kwenyuka ukwazi kwabo izenzo zikaNkulunkulu weqiniso, kuya kubalula kubo ukushiya izimo zabo ezonakele ezinobuSathane; ukwanda kweqiniso kubantu, kuya kwanda ukwazi kwabo uNkulunkulu, futhi kuya kwanda ukwenyanya kwabo inyama nokuthanda iqiniso; uma kwanda ukuba neqiniso kwabantu, baya besondela ezingeni lemibandela kaNkulunkulu. Abantu abazuzwa nguNkulunkulu yilabo abaneqiniso, futhi abalaziyo iqiniso; labo abazuzwa nguNkulunkulu sebefinyelele ekwazini izenzo zangempela zikaNkulunkulu ngokuzizwela iqiniso. Uma uya unyukela ukubambisana noNkulunkulu ngokoqobo futhi uthibe umzimba wakho, yilapho uyowuthola kakhulu umsebenzi kaMoya Ongcwele, yilapho uyozuza iqiniso, futhi uyokhanyiselwa kakhulu nguNkulunkulu—futhi ingakho luyokhula ulwazi lwakho ngemisebenzi kaNkulunkulu yangempela. Uma ukwazi ukuphila ekukhanyeni kwamanje kukaMoya Ongcwele, indlela yamanje yokwenza iyoya ikucacela, futhi uyokwazi ukuzihlukanisa nemibono yenkolo kanye nokwenza okudala kwesikhathi esidlule. Namhlanje sigxile eqinisweni: Uma abantu benyukela ukuba neqiniso, luya lucaca ulwazi labo ngeqiniso, futhi kuya kukhula ukuqonda kwabo intando kaNkulunkulu. Iqiniso linganqoba wonke amagama kanye nezimfundiso, linganqoba lonke ulwazi olucatshangwayo nobuchwepheshe, futhi uma abantu begxila kakhulu eqinisweni, kuya kukhula ukuthanda kwabo uNkulunkulu, nokulamba nokunxanelwa amazwi Akhe. Uma ugxila eqinisweni, ifilosofi yakho ngempilo, imibono ngenkolo kanye nesimilo sakho semvelo, siyocinywa ngokwemvelo emuva komsebenzi kaNkulunkulu. Labo abangashisekeli iqiniso, futhi abangenalo ulwazi ngeqiniso, kulula ukuthi bashisekele lokho okungokomoya, futhi bayokhohliseka kalula. UMoya Ongcwele akanayo indlela yokusebenza kubantu abanjalo, ngakho bazizwa bengenalutho, futhi nokuthi izimpilo zabo azisho lutho.

UMoya Ongcwele angasebenza kuwe uma uqeqesha ngempela, ulandela ngempela, uthandaza ngempela futhi uzimisela ukuhlupheka ngenxa yokulandela iqiniso. Labo abangalifuni iqiniso abanalutho ngaphandle kwamagama nezifundiso, nemicabango ethile eyize, futhi labo abangenalo iqiniso ngokwemvelo banemibono eminingi ngoNkulunkulu. Abantu abanjalo bafisa nje ukuthi uNkulunkulu aguqule umzimba wabo wenyama ube okamoya ukuze bakwazi ukubuyela ezulwini lesithathu. Ave beyiziwula laba bantu! Bonke abasho izinto ezinjalo abanalwazi ngoNkulunkulu, noma iqiniso; abantu abanjalo abasoze babambisana noNkulunkulu, futhi bangalinda nje beyethile. Uma abantu bezoqonda iqiniso, futhi balibone ngokucacile iqiniso, futhi uma, ngaphezu kwalokho, bezongena eqinisweni, futhi balenze, kufanele baqeqeshe ngempela, baseshe ngempela futhi balambe futhi bome. Uma ulambile futhi womile, futhi lapho ubambisana noNkulunkulu ngempela, uMoya kaNkulunkulu uyokuthinta ngokuqinisekile futhi asebenze kuwe, okuzokulethela ukukhanyiseleka okukhulu, futhi kukunike ulwazi olukhulu ngeqiniso, kuphinde kube usizo olukhulu empilweni yakho.

Uma abantu bezomazi uNkulunkulu, kufanele baqale bazi ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wangempela, futhi kufanele bazi amazwi kaNkulunkulu, ukubukeka kukaNkulunkulu enyameni, kanye nomsebenzi wangempela kaNkulunkulu. Kuphela emuva kokwazi ukuthi wonke umsebenzi kaNkulunkulu uyiqiniso uyokwazi ukubambisana noNkulunkulu ngempela, futhi ingale ndlela kuphela uyokwazi ukuba nokukhula empilweni yakho. Bonke labo abangenalwazi ngeqiniso abanandlela yokuzizwela amazwi kaNkulunkulu, bangene ogibeni ngenxa yemibono yabo, baphila emicabangweni yabo yamehlo engqondo, ngakho abanalo ulwazi ngamazwi kaNkulunkulu. Uma luya lwenyuka ulwazi lwakho ngeqiniso, uya usondela kuNkulunkulu, futhi benyukela ubungane obukhulu bakho Naye; uma uya unyukela ukufuna okungaqondakali nalokho okusengqondweni kuphela, kanye nesifundiso, ilapho uyoqhubekela phambili nokuduka kwakho kuNkulunkulu, futhi yilapho uyozwa ukuthi ukuzizwela amazwi kaNkulunkulu kuyafukuzisa futhi kunzima, futhi yilapho ungeke ukwazi ukungena. Uma ufisa ukungena eqinisweni lamazwi kaNkulunkulu nasemgudwini ofanele empilweni yakho yakomoya, kufanele wazi iqiniso kuqala futhi uzikhiphele eceleni ezintweni ezingaqondakali futhi ezingezona ezemvelo yasemhlabeni—okungukuthi, uma ungaqonda ngempela umsebenzi wangempela kaMoya Ongcwele phakathi kuwe, uyobe sewungenile emgudwini ofanele wokupheleliswa nguNkulunkulu.

Namhlanje yonke into iqala eqinisweni. Umsebenzi kaNkulunkulu nguwo oyiqiniso kakhulu, futhi ungathintwa abantu; uyilokhu abantu abangazizwela khona bakufeze. Kubantu kuningi lokho okungaqondakali futhi okungesikho okwemvelo yasemhlabeni, okubavimba ekutheni bazi umsebenzi wanamhlanje kaNkulunkulu. Ngakho, lapho bedlula ezintweni, bayanhlanhlatha, futhi bazwe ubunzima, konke okudalwa imibono yabo. Abantu abakwazi ukubamba izimiso zomsebenzi kaMoya Ongcwele, abalazi iqiniso, ngakho bahlale bekhuluma kambi endleleni yabo yokungena. Bayibukela kude imibandela kaNkulunkulu, bengenakuyifeza; bamane babone nje ukuthi amazwi kaNkulunkulu alungile impela, kodwa bangayitholi indlela yokungena. UMoya Ongcwele usebenza ngale simiso: ngokubambisana nabantu, ngokuthi ngokuzikhandla bathandaze, baseshe futhi basondele kuNkulunkulu, imiphumela ingatholakala futhi bangakhanyiselwa futhi bakhanyiswe nguMoya Ongcwele. Akukhona ukuthi uMoya Ongcwele usebenza ohlangothini olulodwa. Kokubili kusemqoka, futhi uma abantu benyukela ngokubambisana, futhi uma benyukela ukushisekela ukufika emazingeni emibandela kaNkulunkulu, uyoba mkhulu umsebenzi kaMoya Ongcwele, ungakhipha izipiliyoni zangempela nolwazi olunohlonze lwamazwi kaNkulunkulu. Kancane kancane, ngokuzizwela ngale ndlela, umuntu ophelelisiwe uyakheka ekugcineni. UNkulunkulu akazenzi izinto ezingezona ezemvelo yalapha emhlabeni; emibonweni yabantu, uNkulunkulu ungusomandla wonke, futhi yonke into yenziwa nguNkulunkulu—-okunomphumela wokuthi abantu bayalinda beyethile, abawafundi amazwi kaNkulunkulu noma bathandaze, futhi bamane balinde ukuthintwa uMoya Ongcwele. Labo abanokuqonda okufanele, nokho, bakholwa yilokhu: izenzo zikaNkulunkulu zingahamba kuphela ngangokubambisana kwami naye, nomphumela umsebenzi kaNkulunkulu onawo kimi uncike ekutheni ngibambisana kanjani. Uma uNkulunkulu ekhuluma, kufanele ngenze konke engingakwenza ukuphokophela emazwini kaNkulunkulu; yilokhu okufanele ngikufeze.

KuPetru noPawulu ubona ngokucacile ukuthi uPetru owaqaphela iqiniso. Kulokho uPetru adlula kukho, kuyabonakala ukuthi lokho adlula kukho kwakudonsa izifundo kulabo ababekade behlulekile ngaphambilini, futhi wancela amandla abangcwele besikhathi esedlule-futhi kulokhu kuyabonakala ukuthi zabe ziyiqiniso kangakanani izipiliyoni zikaPetru, futhi zazenele ukuvumela abantu ukuthi bazithinte, bakwazi futhi nokuthi zingenziwa ngabantu. UPawulu, nokho, wayehlukile: zonke izinto akhuluma ngazo zabe zingaqondakali, futhi zingabonakali, izinto ezinjengokuya ezulwini lesithathu, ukukhuphukela esihlalweni, kanye nomqhele wokulunga. Wagxila kulokho okungaphandle: esikhundleni, futhi exwayisa abantu, ukuzikhukhumeza ngesikhundla sakhe esiphakeme, ukuthintwa nguMoya Ongcwele, njalo njalo. Ayikho into ayishisekela eyabe iyiqiniso, futhi okuningi kwabe kufeketha kungelona iqiniso, ngakho siyabona ukuthi konke lokho okungesikho okwemvelo yasemhlabeni, njengokuthi uMoya Ongcwele ubathinta kangakanani abantu, intokozo enkulu abantu abayijabulelayo, ukuya ezulwini lesithathu, noma ukuqeqesha njalo nokujabulela kuze kube ezingeni elithile, ukufunda izwi likaNkulunkulu nokukujabulela lokhu kuze kube ezingeni elithile—-konke lokhu akukho. Wonke umsebenzi kaMoya Ongcwele ujwayelekile futhi uyiqiniso. Uma ufunda amazwi kaNkulunkulu futhi uthandaza, ngaphakathi uzizwa uphapheme futhi ugxilile ungena kuzanyazanyiswa, umhlaba ongaphandle awukwazi ukugxambukela kuwe, ngaphakathi uzimisele ukuthanda uNkulunkulu, uzimisele ukuhlanganyela nezinto ezinhle, futhi uyawuzonda umhlaba omubi; lokhu ukuphila kuNkulunkulu, futhi akukhona ukuzijabulisa kakhulu, njengoba abantu besho—inkulumo enjalo ayilona iqiniso. Namhlanje, yonke into iqala eqinisweni. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo iyiqiniso, futhi ezintweni odlula kuzo, kufanele uqaphele ukwazi ngempela uNkulunkulu, futhi nokusesha izimpawu zomsebenzi kaNkulunkulu nezindlela uMoya Ongcwele athinta futhi akhanyisela ngayo abantu. Uma udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, futhi uthandaza, uphinde ubambisane ngendlela eyiqiniso kakhulu, wetshisa lokho okulungile ezikhathini zakudala, futhi udikila lokho okubi njengoPetru, uma ulalela ngezindlebe zakho futhi ubuke ngamehlo akho, uphinde uthandaze futhi udlinze enhliziyweni yakho, futhi wenze konke ongakwenza ukubambisana nomsebenzi kaNkulunkulu, ngokuqinisekileyo uNkulunkulu uyokuhola.