Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni

Nonke niyakujabulela ukuthola umvuzo phambi kwaNkulunkulu kanye nokwaziswa uNkulunkulu. Lokhu kuyisifiso sawo wonke umuntu emuva kokuqala ukukholelwa kuNkulunkulu, ngokuba umuntu ufuna izinto eziphezulu ngenhliziyo yakhe yonke futhi akekho ofisa ukuba semuva kwabanye. Lena indlela yomuntu. Ngenxa yalesi sizathu, abaningi kini bahlala bezama ukuthola isihe sikaNkulunkulu ezulwini, nokho empeleni, ukwethembeka nobuqotho kuNkulunkulu, kuncane kakhulu kunokwethembeka nobuqotho enikubhekise kini. Kungani ngisho lokhu? Ngenxa yokuthi Angikwazisi nakancane ukwethembeka kwenu kuNkulunkulu, futhi Ngiyakuphika ukuba khona kukaNkulunkulu ezinhliziyweni zenu. Lokho kusho ukuthi, uNkulunkulu enimkhonzayo, lo Nkulunkulu ongacacile enimncomayo, akekho nhlobo. Isizathu esenza ukuba Ngisho lokhu ngesiqiniseko ukuthi nikude kakhulu noNkulunkulu weqiniso. Ukwethembeka kwenu kuvela kwesinye isithixo esikhona phakathi ezinhliziyweni zenu, kodwa mayelana Nami, uNkulunkulu enimbona engamkhulu futhi engamncane emehlweni enu, Aningemukeli ngalutho, kuphela ngamazwi. Uma Ngikhuluma ngebanga elide kuNkulunkulu, Ngikhuluma ngokuthi nikude kangakanani noNkulunkulu weqiniso, lapho lo Nkulunkulu ongacacile kusengathi useduze kakhulu. Uma Ngithi “ongemkhulu” kumayelana nokuthi uNkulunkulu enikholwa Kuye manje ubonakala engumuntu nje ongenawo amakhono anamandla; umuntu ongaphakeme kakhulu. Futhi uma Ngithi “ongemncane,” lokhu kusho ukuthi nakuba lo muntu engeke ayale umoya futhi akhuze imvula, Yena uyakwazi ukubiza uMoya kaNkulunkulu ukuba wenze umsebenzi onyakazisa amazulu nomhlaba, kanjalo ashiye umuntu ekhexile. Ngaphandle, nonke nibukeka ningabamlalelayo impela lo Kristu osemhlabeni, nokho empeleni anikholwa Kuye futhi aniMthandi. Engikushoyo ukuthi okunguyena enikholwa kuye ngeqiniso yilo Nkulunkulu ongaqondakali osemizweni yenu, futhi okunguyena enimthanda ngeqiniso uNkulunkulu enimlangazelelayo ubusuku nemini, nakuba ningakaze nimbone ngqo. Mayelana nalo Kristu, ukukholwa kwenu yingxenyana, futhi uthando lwenu Kuye luyize. Ukukholwa kusho inkolelo kanye nethemba; uthando lusho indumiso nokuncoma enhliziyweni, akuhlukani. Nokho ukukholwa nothando kuKristu wanamuhla kushoda kakhulu ngalokhu. Uma kuza ekukholweni, uMkholwa kanjani? Uma kuza othandweni, uMthanda kanjani? Awazi lutho ngesimo Sakhe, ingasaphathwa eyobukhona Bakhe, ngakho ukholwa Kuye kanjani? Likuphi iqiniso lokukholwa Kuye? Umthanda kanjani Yena? Liphi iqiniso lothando lwakho Kuye?

Baningi abangilandelile ngaphandle kokungabaza kuze kube namuhla, futhi kule minyaka, nina nonke nibe nokukhathala. Ngiye ngaqondisisa isimo kanye nemikhuba yenu ngamunye. Kwakunzima kakhulu ukuzimbandakanya nani. Okudabukisayo ukuthi nakuba Ngibambe ulwazi oluningi ngani, aninakuqonda nokuncane Ngami. Yingakho abanye bethi nakhohliswa umuntu ngesikhathi sokudideka. Ngempela, aniqondi lutho ngesimo Sami, ingasaphathwa eyokuqonda ukuthi kukhonani emqondweni Wami. Manje ukungangiqondi Kwenu kunezela inhlamba ekulimaleni, futhi ukukholwa kwenu Kimi kuhlala kudida. Kunokuba kuthiwe niyakholwa Kimi, kungafaneleka kakhulu ukuthi kuthiwe nonke nizama ukuzuza isihe Sami futhi niyangibungaza nizenza bahle Kimi. Izinhloso zenu zilula—noma ubani ongangivuza, ngizomlandela, noma ubani ongangenza ngiphunyuke ezinhlekeleleni ezinkulu, ngiyakumukholwa, kungaba uYena uNkulunkulu noma imuphi uNkulunkulu othile. Mina akukho kulokhu engikhathazeke ngakho. Baningi abantu abanje phakathi kwenu, lesi simo sibucayi kakhulu. Uma ngolunye usuku, kungenziwa isivivinyo sokubona ukuthi bangaki phakathi kwenu abakholwa kuKristu ngoba ninokuqonda ngobukhona Bakhe, Ngiyesaba ukuthi akekho kini oyoba ilokhu engikulangazelelayo. Cabanga lo mbuzo: UNkulunkulu enikholwa Kuye uhluke kakhulu Kimi, ngakho uyini umsuka wokukholwa kwenu kuNkulunkulu? Ngesikhathi nikholwa kakhulu kulowo enimbiza ngoNkulunkulu, kungesikhathi nideda kakhulu Kimi. Kungabe uyini umthombo wale ndaba? Nginesiqiniseko ukuthi akekho noyedwa kini owake wacabanga ngale ndaba, kodwa nike nacabanga ngobunzima bayo? Nike nacabanga ngemiphumela uma niqhubeka nalolu hlobo lokukholwa?

Manje, izinkinga ezibekwe phambi kwenu ziningi, futhi akekho kini ongaletha izixazululo. Uma kuqhubeka lokhu, okunguyena ozolahlekelwa, inina kuphela. Ngizonisiza ukubona izinkinga, kodwa kukini ukuthola izixazululo.

Ngibabonga kakhulu labo abangenakungabaza ngabanye futhi ngithanda kakhulu nalabo abasheshayo ukwemukela iqiniso; kulolu hlobo olubili lwabantu ngibonisa ukunakekela okukhulu, ngokuba emehlweni ami baneqiniso. Uma unobuqili obukhulu, uyoba nenhliziyo eqaphile nemicabango yokungabaza ngezindaba zonke kanye nabantu bonke. Ngalesi sizathu, ukukholwa kwenu Kimi kwakhiwe isisekelo sokusola. Ukholo olunjalo yilolu engingasoze ngalwemukela. Ngaphandle kokukholwa kweqiniso, uthando lwakho luqhelile othandweni lweqiniso. Futhi uma ungabaza uNkulunkulu ucabangela Ngaye ngokuthanda, uyiqili elikhulu kubantu. Uyacabangela ukuthi ingabe uNkulunkulu angafana yini nomuntu: unesono ngokungaxoleleki, isimilo esinobungqonjwana, awunabo ubuqotho nengqondo, weswele umqondo wokulunga, usebenzisa izilinganiso zokuba nenhliziyo embi, ukukhohlisa, nobuqili, kanye nokuthokoziswa ububi nobumnyama, kanye nokunye. Isizathu sokuba umuntu abe nemicabango enje akungenxa yokuthi umuntu akanalwazi noluncane ngoNkulunkulu? Uhlobo olunje lokukholwa aluhlukile kunesono phela! Ngaphezu kwalokho, kukhona ngisho nalabo abakholwa ukuthi Mina ngijatshuliswa yilabo kanye abazikhuhlayo futhi bengibungaza bezenza bahle Kimi, nokuthi futhi labo abangazi lutho ngezinto ezinje angeke bathandeke futhi angeke bakwazi ukugcina indawo yabo endlini kaNkulunkulu. Yilolu ulwazi olutholile kule minyaka eminingi? Ingabe ilokhu okuzuzile? Futhi ulwazi lwenu ngami akukhona kuphela lokungaqondisisi; nangaphezulu, kukhona ukuhlambalaza kwenu uMoya kaNkulunkulu kanye nokuhlambalaza iZulu. Yingakho ngithi ukukholwa kwalolu hlobo olufana nolwenu luzonenza niqhele kakhulu Kimi futhi bese nimelana kakhulu Nami. Ngesikhathi seminyaka eminingi yomsebenzi, nibone amaqiniso amaningi, kodwa niyazi ukuthi izindlebe Zami zizweni? Bangaki kini abazimisele ukwamukela iqiniso? Nonke nikholwa ukuthi nizimisele ukukhokha intengo yeqiniso, kepha bangaki ngempela abake bahlupheka ngempela ngenxa yeqiniso? Konke okukhona ezinhiziyweni zenu ububi, futhi yingakho nikholwa ukuthi noma ubani, akunandaba ukuthi ubani, unobuqili nobugwegwe. Niyakholwa ngisho ukuthi uNkulunkulu othathe isimo sesintu angabe efana nomuntu ojwayelekile: uyobe engenayo inhliziyo enomusa kanye nothando olunomusa. Ngaphezu kwalokho, nikholwa ukuthi ukuziphatha okuhle nesihe, imvelo enomusa kukhona kuphela kuNkulunkulu osezulwini. Futhi nikholwa ukuthi ongcwele onje akekho, nokuthi ubumnyama nobubi kuphela okubusa emhlabeni, lapho uNkulunkulu ungumgomo okhazimulayo umuntu abeka ithemba kuwo, nesithombe esiyinganekwane esenziwe ngumuntu. Ezinhliziyweni zenu, uNkulunkulu osezulwini uqotho, ulungile, futhi mkhulu, ufanele ukudunyiswa nokuhlonishwa, kodwa lo Nkulunkulu osemhlabeni umane uyisibambiso futhi usetshenziswa uNkulunkulu osezulwini. Nikholwa ukuthi lo Nkulunkulu angeke alingane noNkulunkulu osezulwini, ingasaphathwa eyokuthi kukhulunywe Ngabo bobabili ongathi basezingeni elifanayo. Uma kukhulunywa ngobukhulu nangodumo lukaNkulunkulu, kungokukaNkulunkulu osezulwini, nokho uma kukhulunywa ngemvelo nenkohlakalo yomuntu, kubhekiswa kuNkulunkulu osemhlabeni. UNkulunkulu osezulwini uphakeme naphakade, lapho uNkulunkulu osemhlabeni engabalulekile, ebuthakathaka, engenamandla naphakade. UNkulunkulu osezulwini akasiye owemizwa, ukulunga kuphela, kulapho uNkulunkulu osemhlabeni unezinhloso zobugovu kuphela futhi unokuzenzelela futhi akanangqondo. UNkulunkulu osezulwini akanako nobuncane ubugwegwe futhi uthembekile ingunaphakade, kulapho uNkulunkulu osemhlabeni unengxenye yokungethembeki njalo. UNkulunkulu osezulwini uthanda umuntu kakhulu, lapho uNkulunkulu osemhlabeni unakekela umuntu ngokungagculisi, kokunye angamnaki nhlobo. Lolu lwazi oluyiphutha kade lugcinwe ezinhliziyweni zenu futhi lungabhebhethekiswa esikhathini esizayo. Nibheka zonke izenzo zikaKristu nizithathela ephuzwini lokungalungi futhi nahlulele wonke umsebenzi Wakhe, ubunjalo nobukhona Bakhe ngendlela yababi. Nenze iphutha elinzima ngokwenza lokho elingakaze lenziwe ngabangaphambili kwenu. Okungukuthi, nikhonza kuphela uNkulunkulu ophakeme osezulwini, onomqhele ekhanda Lakhe futhi anikaze nimnake uNkulunkulu enimthathela phansi njengongabalulekile ngendlela yokuthi akabonakali. Ingabe akusona yini isono senu lesi? Ingabe akusona yini isibonelo esijwayelekile secala lenu lokumelana nesimo sikaNkulunkulu? Niyamkhonza impela uNkulunkulu osezulwini. Niyabadumisa impela labo abaphakeme futhi nazise kakhulu labo abangamagagu okukhuluma. Niyayalwa ngokuthokoza nguNkulunkulu oninikeza ingcebo enkulu, futhi niyamlangazelela kakhulu uNkulunkulu ongagcwalisa konke ukulangazelela kwenu. Okungu yena yedwa eningamdumisi yilo Nkulunkulu ongaphakeme: into okuyiyo eniyizondayo ukuxhumana nalo Nkulunkulu ongahlonishwa muntu. Into eyodwa eningazimisele ukuyenza, ukukhonza uNkulunkulu ongakaze aninike neyodwa indibilishi, futhi uyedwa kuphela eningamlangazeleli, yilo Nkulunkulu ongathandeki. Lolu hlobo lo Nkulunkulu angeke lunenze ukuba nikhulise imikhathizwe yenu, nizizwe sengathi nithole ingcebo, ingasaphathwa eyokufeza lokho enikufisayo. Kungani, nimlandela? Nike nawucabanga lo mbuzo?

Lokhu enikwenzayo akumkhubekisi lo Kristu nje kuphela, kodwa okubalulekile, ukuthi kukhubekisa uNkulunkulu osezulwini. Ngicabanga ukuthi lokho akusiyo injongo yokukholwa kwenu kuNkulunkulu! Nilangazelela kakhulu ukuba uNkulunkulu athokoze ngani, kepha nikude kakhulu noNkulunkulu. Kwenzakalani la? Namukela kuphela amazwi Akhe, kepha hhayi ukunisebenza nokuthena Kwakhe, ingasaphathwa eyokuhlela konke Kwakhe. Ikakhulu, anikwazi ukuba nokukholwa okuphelele Kuye. Ingabe, ngempela, ikuphi inkinga la? Ngokwempela, ukukholwa kwenu kuyigobongo leqanda elingasoze lakhipha itshwele. Ngokuba ukukholwa kwenu akunilethelanga iqiniso noma kunizuzele ukuphila, kuna lokho kunilethele umuzwa oyinkohliso wethemba nokwesekwa. Injongo yokholo lwenu kuNkulunkulu yileli themba nokwesekwa kuneqiniso nokuphila. Ngakho-ke, Ngithi umsuka wokholo lwenu kuNkulunkulu awulutho ngaphandle nje kokuzama ukuzuza umusa kaNkulunkulu ngokuzenzisa nizenza bahle Kuye kanye nokungabi namahloni, futhi angeke kuze kuthathwe njengokukholwa kweqiniso. Lingavela kanjani itshwele ekukholweni okufana nalokhu? Ngamanye amazwi, isiphi isithelo esingavezwa yilolu hlobo lokukholwa? Injongo yokukholwa kwenu kuNkulunkulu ukufeza izinhloso zenu ngokusebenzisa uNkulunkulu. Ingabe lokhu akukhombisi yini elinye iqiniso elibonisa icala mayelana nesimo sikaNkulunkulu? Nikholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu osezulwini kodwa niphike uNkulunkulu osemhlabeni. Nokho, Angivumelani nokubona kwenu. Ngincoma kuphela labo bantu abathobekile futhi abakhonza uNkulunkulu osemhlabeni, hhayi labo abangamemukeli uKristu osemhlabeni. Noma ngabe laba bantu bathembeke kanjani kuNkulunkulu osezulwini, ekugcineni, ngeke baphunyuke esandleni Sami esijezisa ababi; abantu abanjalo bangababi; bangababi abamelana noNkulunkulu futhi abangakaze balalele uKristu ngentokozo. Kunjalo, inani labo lifaka nabo bonke abangazi, futhi abangamazisi uKristu. Nikholwa ukuthi ningenza ngendlela eniyithandayo kuKristu, uma nje, nisathembekile kuNkulunkulu osezulwini. Akunjalo! Ukungazi kwenu ngoKristu kuwukungazi ngoNkulunkulu wasezulwini futhi. Noma ngabe nithembeke kangakanani kuNkulunkulu osezulwini, kumane kungamazwi ayize nokuzenzisa, ngokuba uNkulunkulu osemhlabeni akabalulekile kuphela ekutheni umuntu athole iqiniso kanye nolwazi olujulile, kodwa ubalulekile nakakhulu ekujeziseni umuntu emva kwalokho nokubamba amaqiniso okujezisa ababi. Ingabe uyayiqonda inzuzo nemiphumela lapha? Ingabe usudlulile kukho? Ngikufisela ukuthi uliqonde leli qiniso ngolunye usuku maduzane: Ukwazi uNkulunkulu, akumele wazi uNkulunkulu osezulwini kuphela, kodwa okubaluleke kakhulu, uNkulunkulu osemhlabeni. Ungadideki ngalokho okusemqoka njengamanje noma uvumele okungaphansi kudlule okubusayo. Kungale ndlela kuphela lapho ungakwazi khona ukwakha ngeqiniso ubudlelwano obuhle noNkulunkulu, nokusondela kuNkulunkulu, futhi usondeze inhliziyo yakho Kuye. Uma ubukholwa iminyaka eminingi futhi sesiside isikhathi uhlobene Nami, kepha uhlala ukude Nami, Ngithi kungenxa yokuthi ujwayele ukucasula isimo sikaNkulunkulu, futhi isiphetho sakho kuyoba nzima ukubhekana naso. Uma le minyaka eminingi yokuhlobana Nami ingakushintshanga ukuba ube umuntu onobuntu neqiniso, kunalokho, izindlela zobubi bakho ziya zigxila emvelweni yakho, uma ungakhukhumele ngokuphindiwe nje kuphela kodwa ukungangiqondisisi kwakho kuba nzima kakhulu, ngendlela yokuthi uze Ungithathe njengomngane wakho omthuma noma ikuphi, Ngithi ukuhlupheka kwakho akukuncane nje kodwa sekungene emathanjeni akho. Futhi konke ongakwenza, ukulinda nokulungiselela umngcwabo wakho! Awudingi ukungincenga ngaleso sikhathi ukuthi Ngibe uNkulunkulu wakho, ngoba wenze isono esifanelwe ukufa, isono esingenakuthethelelwa. Noma ngabe Bengingaba nomusa kuwe, uNkulunkulu osezulwini uzophikelela nokuthatha impilo yakho, ngenxa yokuthi icala lakho mayelana nesimo sikaNkulunkulu akuyona inkinga ejwayelekile, kodwa enzima kakhulu isimo sayo. Uma sesifika isikhathi, ningangisoli ngokuthi anginitshelanga ngaphambili. Konke kubuyela ekuthini: uma uhlobene noKristu—uNkulunkulu osemhlabeni—njengomuntu ojwayelekile, okungukuthi, uma ukholwa ukuthi lo Nkulunkulu akalutho nje, ngumuntu kuphela, yilapho uyobhubha. Lona yiwona kuphela umyalo Wami kini nonke.