Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu

Sekuneminyaka eminingi uMoya kaNkulunkulu usebenza emhlabeni ngokucinga. Baningi kakhulu abantu asebesetshenziswe uNkulunkulu ukwenza umsebenzi Wakhe eminyakeni. Kepha uMoya kaNkulunkulu awunayo indawo ongaphumulela kuyo. Ngakho uNkulunkulu uya kubantu abahlukene enza umsebenzi Wakhe futhi Usebenzisa abantu kakhulu ukuze wenzeke. Okusho ukuthi, kuyo yonke le minyaka, umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ume. Ulokhu uqhutshezelwa phambili umuntu, uyaqhubeka kuze kube namuhla. Yize uNkulunkulu esho lukhulu futhi enza lukhulu, umuntu akakamazi uNkulunkulu, ngenxa yokuthi uNkulunkulu akaze aziveze kubantu futhi Akanasiqu. Ngakho uNkulunkulu kumele aqedele lo msebenzi—ukuthi enze bonke abantu bazi ukubaluleka kukaNkulunkulu obonakala ngezenzo. Ngenxa yalokhu, uNkulunkulu kumele aveze uMoya wakhe ophathekayo kubantu futhi asebenze phakathi kwabo. Abantu bakwazi ukumqonda ngokujulile uNkulunkulu uma uMoya Wakhe uthatha isiqu esibonakalayo, uba yinyama namathambo futhi ubonakale uhamba phakathi kwabantu, uhambisana nabo ekuphileni kwabo, ngenye inkathi uzibonakalise futhi ngenye inkathi ucashe Yena uqobo. Ukuba uNkulunkulu behlala eyinyama, bengeke Akwazi ukuqedela umsebenzi Wakhe ngokugcwele. Ngemva kokusebenza enyameni isikhathi eside enza umsebenzi okumele wenziwe enyameni, uNkulunkulu kumele asuke enyameni futhi asebenze emoyeni emfanekisweni wenyama njengoba kwenza uJesu emva kokusebenza isikhathi eside njengomuntu ojwayelekile futhi waqeda wonke umsebenzi okwakumele Awuqede. Ungase ukukhumbule lokhu eNdleleni ... (5): "Ngikhumbula uBaba Wami ethi Kimi, 'Emhlabeni, nenze intando Yami kuphela futhi nifeze umsebenzi Wami. Akukho okunye okumele Kukukhathaze.'" Ubonani kulo mbhalo? Uma uNkulunkulu eza emhlabeni, wenza umsebenzi wobuNkulunkulu kuphela. Lokhu ngumsebenzi kaMoya wasezulwini ukwenza uNkulunkulu umuntu. Ufika ukuze uye yonke indawo futhi ukhulume, ukuphimisa izwi Lakhe ngezindlela ezehlukile nangemiqondo ehlukile. Nguye ohlinzekela umuntu futhi ufundisa umuntu imigomo Yakhe kanye nomgomo wokusebenza. Akazikhathazi ngezinto ezinjengobudlelwane babantu noma imininingwane ngezimpilo zabantu. Umsebenzi wakhe omkhulu ukukhulumela uMoya. Uma uMoya kaNkulunkulu ubonakaliswa enyameni ethintekayo, Unika umuntu ukuphila kuphela futhi udedela iqiniso. Akazingeni izindaba zomuntu, okuwukuthi, Akazibandakanyi emsebenzini wabantu. Abantu abakwazi ukwenza umsebenzi wobuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu akazibandakanyi emsebenzini wabantu. Selokhu kwathi nhlo uma uNkulunkulu enza umsebenzi kulo mhlaba, Ubelokhu esebenzisa abantu ukuze enze umsebenzi wakhe. Kodwa laba bantu abakwazi ukubona uNkulunkulu ongumuntu; bangathathwa njengabantu abasetshenziswa uNkulunkulu kuphela. Kodwa uNkulunkulu wanamuhla angakhuluma ngqo ngobuNkulunkulu obulindekelekile, athumele iphimbo likaMoya, futhi asebenzele uMoya. Labo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu eminyakeni banomoya kaNkulunkulu osebenza emisebenzini yabo, pho kungani bengebizwe ngoNkulunkulu? UNkulunkulu wanamuhla nguNkulunkulu kaMoya osebenza ngqo enyameni futhi uJesu naye wayengumoya kaNkulunkulu osenyameni. Laba ababili abangenhla baziwa ngokuthi uNkulunkulu. Pho uyini umehluko? Selokhu kwathi nhlo, abantu abasetshenziswa uNkulunkulu bacabanga futhi baqonda ngendlela ejwayelekile. Bonke bayazi ukuthi baziphathe kanjani futhi babhekane kanjani nokuphila. Banemicabango yabantu abajwayelekile futhi banakho konke abantu abajwayelekile okumele babe nakho. Iningi labo linamathalente amangalisayo kanye nobuhlakani bokuzalwa. Ngokusebenzisa laba bantu, uMoya kaNkulunkulu ubonakaliswa ngamathalente abo, okuyizipho abaziphiwe uNkulunkulu. UMoya kaNkulunkulu osebenzisa amathalente abo, ngokusebenzisa amandla abo ukusebenzela uNkulunkulu. Nokho, umongo kaNkulunkulu awufunzwanga mbono nomcabango. Awubandakanyi imibono yabantu noma ukusilela abantu abavame ukuba nakho. Kusho ukuthi, uNkulunkulu akayiqondi imigomo yendlela yokuziphatha kwabantu. Kunjalo uma uNkulunkulu wanamuhla eza emhlabeni. Usebenza futhi ukhuluma ngaphandle kokuhlanganisa imibono yabantu noma imicabango yabantu, kodwa ngokuqondile udalula incazelo yokuqala kaMoya futhi usebenzela uNkulunkulu ngokuqondile. Lokhu kusho ukuthi uMoya ufikela ukusebenza, okungafaki ngisho umbono owodwa womuntu. Okusho ukuthi, uNkulunkulu ongumuntu uqukethe ubuNkulunkulu ngokuqondile, abunawo umcabango nokuqonda komuntu futhi akaqondi indlela yokuziphatha yomuntu. Ukuba bekukhona umsebenzi wobuNkulunkulu kuphela (okusho ukuthi ukuba bekunguNkulunkulu Uqobo owenza umsebenzi), umsebenzi kaNkulunkulu bewungeke wenzeke emhlabeni. Ngakho uma uNkulunkulu eza emhlabeni, unabantu abambalwa Abasebenzisayo ukuze enze umsebenzi engumuntu ngokuhlanganisa nomsebenzi Wakhe wobuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, Usebenzisa umsebenzi womuntu ukwesekela umsebenzi Wakhe wobuNkulunkulu. Kungenjalo, umuntu ubengeke akwazi ukuqondana ngqo nomsebenzi wobuNkulunkulu. Kwakunjalo kuJesu nabafundi Bakhe. Ngesikhathi Sakhe uJesu wachitha imithetho emidala wasungula imiyalelo emisha. Futhi wakhuluma kakhulu. Konke lokhu kwenziwa ngobuNkulunkulu. Abanye, njengoPetru, uPawulu noJohane, babeka imisebenzi yabo emazwini kaJesu ayeyisisekelo sawo. Okusho ukuthi, uNkulunkulu wayethula umsebenzi ngaleso sikhathi, engenisa iNkathi Yomusa. Waletha isikhathi esisha, echitha esidala futhi waphilisa amazwi athi "uNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho". Ngamanye amazwi, umuntu kumele enze umsebenzi womuntu esisekelweni somsebenzi wobuNkulunkulu. Ngemva kokuba uJesu esho yonke into okwakumele Ayisho futhi eseqede umsebenzi Wakhe emhlabeni, Wasuka kumuntu. Futhi abantu abeza emva Kwakhe basebenza ngokwemigomo yamazwi Akhe futhi benza ngokweqiniso Ayelikhulumile. Bonke laba kwakungabantu abasebenzela uJesu. Ukuba kwakunguJesu yedwa owayenza umsebenzi noma ngabe Wayekhulume kangakanani kubantu, abantu babengeke bakwazi ukuxhumana nezwi Lakhe, ngoba wayesebenza ngobuNkulunkulu futhi ekwazi ukukhuluma ngobuNkulunkulu. Wayengeke akwazi nhlobo ukuchaza izinto ngendlela eyayingenza abantu baqonde izwi Lakhe. Ngakho kwakumele abe nabaphostoli kanye nabaphrofethi abeza emva Kwakhe ukwesekela umsebenzi Wakhe. Lokhu kungumgomo wokuthi uNkulunkulu ongumuntu usebenza kanjani—ngokusebenzisa inyama yomuntu ukuze akhulume futhi enze angakwenza ukuze aqedele umsebenzi wobuNkulunkulu, futhi asebenzise abantu abambalwa nabaningi abafuna inhliziyo kaNkulunkulu uqobo ukuze beseke umsebenzi kaNkulunkulu. Okusho ukuthi, uNkulunkulu usebenzisa abantu abafuna inhliziyo Yakhe ukuze abeluse futhi achelele umuntu ukuze wonke umuntu athole iqiniso.

Uma uNkulunkulu eba yinyama futhi enze umsebenzi wobuNkulunkulu ngaphandle kokuba nabanye abantu abambalwa abalandela inhliziyo kaNkulunkulu abasebenzisana Naye, umuntu ngeke aze akwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu futhi ngeke aze akwazi ukuxhumana noNkulunkulu. UNkulunkulu kumele asebenzise abantu abajwayelekile abafuna inhliziyo Yakhe ukuze baqedele lo msebenzi, ukuze banakekele futhi beluse amabandla, ukuze ukucabanga nomqondo womuntu kukwazi ukuzakhela isithombe ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu usebenzisa abantu abambalwa abafuna inhliziyo Yakhe ukuze "badlulise" umsebenzi Wakhe wobuNkulunkulu, bawubonakalise, okuwukuthi, baguqule ulimi lobuNkulunkulu lube wulimi lwabantu, ukuze abantu bakwazi ukuluqonda, futhi baluzwe lonke. Ukuba uNkulunkulu akenzanga njalo, akekho owayeyoqonda ulimi lobuNkulunkulu, ngoba isibalo sabantu abanjalo abafuna inhliziyo kaNkulunkulu, phezu kwakho konke, okuncane kanye namandla kaNkulunkulu okuqonda mancane. Yingakho uNkulunkulu ekhethe le ndlela uma esebenza ngokuba wumuntu. Ukuba bekunomsebenzi wobuNkulunkulu, umuntu bezokwazi noma axhumane noNkulunkulu ngoba umuntu akaluqondi ulimi lukaNkulunkulu. Umuntu ukwazi ukuqonda lolu limi ngokusebenzisa abantu abafuna inhliziyo kaNkulunkulu ukuze bacacise amazwi Akhe. Nokho, ukuba bekunabantu abanje kuphela abasebenza esimweni somuntu, bekuzoba lula ukuphila impilo yomuntu ojwayelekile; bekungeke kuze kukwazi ukuguqula isimo somuntu. Umsebenzi kaNkulunkulu bewungeke uze ube nesiqalo esisha; bekuzoba namaculo amadala, inkulumo endala engaqukethe lutho olusha. Yingoba uNkulunkulu ongumuntu Ukhulume lokho okudingeka ukuthi akukhulume futhi Wenze lokho okudingeka ukuthi kwenziwa ezingeni lenyama futhi abantu Abamlandelayo abasebenza futhi ababhekana nokuthile ngokwamazwi Akhe, ukuze isimo sempilo yabo sikwazi ukushintsha futhi bakwazi ukuhambisana nesikhathi. Loyo osebenza ngobuNkulunkulu umele uNkulunkulu, kube labo abasebenza ngokomuntu bangabantu abasetshenziswa uNkulunkulu. Okusho ukuthi, uNkulunkulu ongumuntu wehlukile kunabantu abasetshenziswa uNkulunkulu. UNkulunkulu ongumuntu angenza umsebenzi wobuNkulunkulu kodwa abantu abasetshenziswa uNkulunkulu abakwazi. Ekuqaleni kwesikhathi ngasinye, uMoya kaNkulunkulu ngokwawo wethula isikhathi esisha futhi udlulisele umuntu esiqalweni esisha. Uma Eqeda ukukhuluma Kwakhe, kuveza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu kubuNkulunkulu uyenziwa. Ngakho, bonke abantu balandela indlela yalabo abasetshenziswa uNkulunkulu ukuze bangene ezimweni zokuphila. Kanjalo, kulesi sigaba uNkulunkulu udlulisela umuntu esigabeni esisha futhi unika wonke umuntu isiqalo esisha. Ngalokhu, umsebenzi kaNkulunkulu enyameni uyaphela.

UNkulunkulu ubuyela emhlabeni engeve ezolungisisa isimo Sakhe somuntu esejwayelekile. Akafikeli ukuzokwenza umsebenzi womuntu ojwayelekile kodwa uzela ukuzokwenza ubuNkulunkulu esimweni somuntu. Lokho uNkulunkulu akubona kuwubuntu obujwayelekile akusikho lokho okucatshangwa umuntu. Umuntu uchaza "umuntu ojwayelekile" ngokuthi ukuba nenkosikazi noma umyeni, amadodana kanye namadodakazi. Kumuntu,[a] lokhu kuyizinto ezichaza umuntu ojwayelekile. Kodwa uNkulunkulu akaboni ngalendlela. Ubona umuntu ojwayelekile njengalokho okunemicabango ejwayelekile yomuntu kanye nokuphila futhi okuvela kubantu abajwayelekile. Kodwa ukujwayeleka Kwakhe akubandakanyi ukuba nenkosikazi noma umyeni kanye nezingane okuyindlela umuntu aqonda ngayo. Kusho ukuthi, umuntu, umuntu ojwayelekile uNkulunkulu akhuluma ngakho kungathathwa ngokuthi ukungabi nomuntu, cishe ukungasileli ngemizwa futhi okuzama ukubalekela izidingo zenyama, njengoJesu, owayenjengomuntu ojwayelekile ngaphandle futhi ebukeka njengomuntu ojwayelekile, kodwa empeleni wayengenakho konke umuntu ojwayelekile ayenakho. Kulokhu sibona ukuthi umongo kaNkulunkulu ongumuntu awuqukethe umuntu ojwayelekile ngokuphelele kodwa ingxenye nje yezinto okumele abantu babe nazo, bagcine imithetho yokuphila kwabantu okujwayelekile kanye nokukhalipha kwabantu okujwayelekile. Kodwa lezi zinto azihlangene nhlobo nalokho umuntu akuthatha njengobuntu obujwayelekile. Lokho kuyilokho uNkulunkulu ongumuntu okumele abe nakho. Abanye abantu bathi, nokho, uNkulunkulu ongumuntu kungathiwa unakho konke umuntu anakho ukuba Benonkosikazi, amadodana namadodakazi, umndeni. Ngaphandle kwalokhu, bathi, Akasiye umuntu ojwayelekile. Ngiyakubuza-ke, ngabe uNkulunkulu unaye unkosikazi? Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu abe nomyeni? UNkulunkulu angakwazi ukuba nezingane? Ngabe lokhu kungamanga? Nokho, uNkulunkulu ongumuntu angaqhumanga etsheni noma oqathake esibhakabhakeni. Angazalwa emndenini wabantu abajwayelekile. Yingakho enabazali kanye nodadewabo. Lokhu kuyizinto umuntu ojwayelekile kaNkulunkulu ongumuntu okumele kube nazo. Bekunjalo kuJesu. UJesu wayenobaba nomama, odadewabo kanye nabafowabo. Lokho kwakujwayelekile. Kodwa ukuba Wayenenkosikazi namadodana namadodakazi, ngabe Okwakhe kwakungeke kube nobuntu obujwayelekile futhi kube yilokho okufunwa uNkulunkulu esimweni sikaNkulunkulu ongumuntu. Uma kunjalo, bengeke akwazi ukuveza ubuNkulunkulu emsebenzini Wakhe. Isizathu salokhu wukuthi Wayengenaye unkosikazi noma izingane kodwa wazalwa abantu abajwayelekile emndenini ojwayelekile Wakwazi ukwenza umsebenzi wobuNkulunkulu. Ukucacisa, ngokukaNkulunkulu umuntu ojwayelekile ngumuntu ozalwe emndenini ojwayelekile. Ngumuntu onjalo kuphela ofanelwe ukwenza umsebenzi wobuNkulunkulu. Uma, kwelinye icala, umuntu benenkosikazi, izingane noma umyeni, lowo muntu ngeke aze akwazi ukwenza umsebenzi wobuNkulunkulu ngoba angaba ngumuntu ojwayelekile okudingwa abantu kodwa okungasibo ubuntu obujwayelekile uNkulunkulu abudingayo. Imicabango kaNkulunkulu kanye nokuqonda kwabantu kuvame ukuba nomehluko omkhulu futhi kuqhelelene kakhulu. Lesi sigaba somsebenzi kaNkulunkulu silwa futhi sehluke kakhulu nokuqonda kwabantu. Umuntu angathi lesi sigaba somsebenzi kaNkulunkulu senziwa yizandla zobuNkulunkulu, kube nabantu bebambe iqhaza lokwesekela. Ngoba uNkulunkulu uza emhlabeni ukuzokwenza umsebenzi Wakhe Uqobo kunokuba ayekele umuntu ukuthi awenze, Uzenza uNkulunkulu ongumuntu enyameni (emzimbeni ongaphelele, umuntu ojwayelekile) ukuze enze umsebenze Wakhe. Usebenzisa lesi simo somuntu ukumela isintu ngesikhathi esisha, ukutshela isintu ngesigaba esilandelayo somsebenzi Wakhe, ukuze akwazi ukwenza ngokwendlela echazwe ezwini Lakhe. Ngalokho, uNkulunkulu uphetha umsebenzi Wakhe esenyameni. Kumele asuke esintwini, engasahlali enyameni yomuntu ojwayelekile, kunalokho ebe ephuma kumuntu ukuze enze enye ingxenye yomsebenzi Wakhe. Ube esesebenzisa abantu abafuna inhliziyo yakhe ukuze baqhubeke nomsebenzi Wakhe phakathi kwaleli qoqo labantu kodwa esimweni somuntu.

UNkulunkulu ongumuntu angehlale kumuntu ingunaphakade ngoba uNkulunkulu unomsebenzi omningi kakhulu okusamele wenziwe. Angaboshelwe enyameni; kumele ededele inyama ukuze yenze umsebenzi okudingeka ukuthi Awenze, yize Enza umsebenzi emfanekisweni wenyama. Uma uNkulunkulu eza emhlabeni, Akalindanga kwaze kwafinyelelwa kuye ngendlela yomuntu ojwayelekile esikhathi sokuphila ngaphambi kokufa nokuhamba. Noma inganjani inyama Yakhe, uma umsebenzi Wakhe sewuqediwe, Uyahamba ashiye umuntu. Akanayo iminyaka, Akazibali izinsuku Zakhe ngokweminyaka yomuntu. Kunaloko Uphetha ukuphila Kwakhe enyameni ngokwezigaba zomsebenzi Wakhe. Abanye abantu bangase babange ukuthi uNkulunkulu, ufika eyinyama, kumele akhule afike eminyakeni ethile, abe mdala, aguge, futhi ahambe uma umzimba wakhe sewutubekile. Lokhu kungumcabango womuntu; uNkulunkulu akasebenzi kanjalo. Uba yinyama ukuze enze umsebenzi okumele Awenze, hhayi ukuphila impilo yomuntu yokuzalwa abazali, akhule, abe nomndeni futhi aqale umsebenzi, abe nezingane, noma abhekane nezinkinga zempilo—konke okwenzeka empilweni ejwayelekile. Ukuza kukaNkulunkulu emhlabeni kuwuMoya kaNkulunkulu ophiliswa enyameni, ube yinyama kodwa uNkulunkulu akayiphili impilo yomuntu ejwayelekile. Ufika nje ukuze afeze ingxenye yohlelo Lwakhe lokuphatha. Emuva kwalokho Uyosishiya isintu. Uma engena enyameni, uMoya kaNkulunkulu awuyibulungisisi ubuntu obujwayelekile benyama. Kunalokho, ngesikhathi esinqunywe uNkulunkulu ngaphambilini, ubuNkulunkulu bakhe benza umsebenzi ngokuqondile. Kuthi, emva kokwenza konke okudingeka ukuthi Akwenze kanye nokugcwalisa umsebenzi Wakhe, umsebenzi woMoya kaNkulunkulu kulesi sigaba wenziwa, ngesikhathi sokuphela kwempilo kaNkulunkulu ongumuntu, noma ngabe inyama Yakhe seyifike eminyakeni yokufa noma cha. Okusho ukuthi, isikhathi inyama efinyelela kuso, isikhathi esiphilwa emhlabeni, konke kuncike emsebenzini kaMoya. Akuhlangene nalokho umuntu akuthatha njengobuntu obujwayelekile. Bheka uJesu njengesibonelo. Waphila enyameni iminyaka engamashumi amathathu nesigamu. Ngokwesikhathi sakhe sokuphila emzimbeni womuntu, kwakumele Afe kuleyo minyaka futhi kwakungamele ahambe. Kodwa uMoya kaNkulunkulu wawungakhathazekile ngalokho. Kwathi uma umsebenzi Wakhe sewuphelile, umzimba wathathwa, wanyamalala noMoya. Lokhu kungumgomo wendlela yokusebenza kukaNkulunkulu enyameni. Ngakho, uma kukhulunywa ngokuqinisa, uNkulunkulu ongumuntu akanabo ubuntu obujwayelekile. Futhi, Wafika emhlabeni ukuze aphile impilo yobuntu obungajwayelekile. Akaqali ngokuzisungulela ubuntu bempilo ejwayelekile bese aqale ukusebenza. Kunalokho, inqobo uma Ezalwe emndenini wabantu ojwayelekile, Ukwazi ukwenza umsebenzi wobuNkulunkulu. Akasondeli nakancane emicabangweni yomuntu; Akenzi ngokwenyama futhi nakanjani Akalandeli izindlela zomphakathi noma azibandakanye emicabangweni nasekuqondeni komuntu, kanjalo nokuxhumana nezinkolelo zomuntu ngendlela efanele yokuziphatha. Lokhu kungumsebenzi uNkulunkulu ongumuntu afuna ukuwenza kanye nokubaluleka okubonakalisekayo kukaNkulunkulu ongumuntu. UNkulunkulu ungena enyameni ukuze enze isigaba somsebenzi okudingeka ukuthi wenziwe enyameni. Ayikho enye inqubo ebalulekile ayenzayo futhi Akabhekani nalokho umuntu ojwayelekile abhekana nakho. Umsebenzi kaNkulunkulu ongumuntu esenyameni okumele awenze awubandakanyi ukubhekana nezimo zomuntu ojwayelekile. Ngakho, uNkulunkulu ungena enyameni ukuze aqedele umsebenzi okumele Awuqede esenyameni. Okunye akuhlangene Naye nhlobo. Akabhekani nazo zonke lezo zinqubo ezingasho lutho. Uma umsebenzi Wakhe sewuphelile, ukubaluleka kukaNkulunkulu ongumuntu kuyaphela. Ukuqeda lesi sigaba kusho ukuthi umsebenzi okudingeka ukuthi Awenze enyameni sewuphelile, umsebenzi wenyama Yakhe usuphelile. Kodwa ngeke ahlale enza umsebenzi wenyama ingunaphakade. Kumele Aye kosebenza kwenye indawo, ezindaweni ezingekho enyameni. Ngale ndlela angakwazi ukuqeda umsebenzi Wakhe ngokugcwele futhi kwandisa umsebenzi Wakhe. Umsebenzi kaNkulunkulu ngokohlelo lwakhe lokuqala. Uyakwazi okudingeka ukuthi ukuthi Akwenze kanye nalokho Akuphethe njengentende yesandla Sakhe. UNkulunkulu uhola bonke abantu endleleni enqunywe Ngunye ngaphambilini. Akekho umuntu ongakubalekela lokhu. Yilabo abalandela ubuholi bukaMoya kaNkulunkulu bezokwazi ukuphumula. Kungaba ukuthi emsebenzini wesikhathi esizayo, akusiye uNkulunkulu ohola umuntu ngokukhuluma esenyameni kodwa uMoya ongabambeki ohola impilo yomuntu. Yilapho kuphela lapho umuntu eyokwazi ukuthinta uNkulunkulu ngokugcwele, abone uNkulunkulu, futhi akwazi ukungena ngokugcwele kulokho okudingwa uNkulunkulu, ukuze balungisiswe uNkulunkulu obonakalayo. Lokhu kungumsebenzi uNkulunkulu afuna ukuthi bawuqedele, lokho anesikhathi eside ekuhlelile. Kulokhu, kumele ubone indlela okufanele uyithathe!

Umbhalo waphansi:

a. Umbhalo wokuqala ushiye “Kumuntu.”

Okwedlule:Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu

Okulandelayo:Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu

Ungase Uthande Nalezi