Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Okuqukethwe

Umehluko Phakathi Komsebenzi KaNkulunkulu Ongumuntu kanye Nomsebenzi Womuntu

Kumele ufinyelele ekwazini umbono womsebenzi kaNkulunkulu futhi ubambe indlela ejwayelekile umsebenzi Wakhe ohamba ngayo. Lokhu wukungena ngendlela elungile. Uma sewazi amaqiniso ngokuphelele ngombono, ukungena kwakho kuzovikeleka ngempela; noma umsebenzi Wakhe ungashintsha kangakanani, awuzukushintsha enhliziyweni yakho, ucaceleke ngombono, futhi uzoba nomgomo ngokungena kwakho kanye nalokho okulandelayo. Ngaleyo ndlela, konke oke wabhekana nakho kanye nolwazi olungaphakathi kuwe kuzokukhula ngokujulile futhi kucwengisiswe. Uma sewuqonda konke ngokugcwele, awuzukubhekana nokulahlekelwa empilweni, futhi awuzukuduka. Uma ungakazazi lezi zigaba zokusebenza, uzobhekana nokulahlekelwa esigabeni ngasinye. Awukwazi ukuphenduka ezinsukwini ezimbalwa nje, futhi ngeke uze ukwazi ukungena endleleni efanele emasontweni ambalwa nje. Ngabe lokhu akukubuyiseli emuva? Kunokungena okuningi ngendlela eyiyo kanye nalezo zenzo okumele uzazi ngokugcwele, futhi kumele ubambe amaphuzu amaningi amayelana nombono ngomsebenzi Wakhe, njengokubaluleka komsebenzi Wakhe wokunqoba, indlela elungiswayo ngomuso, okumele kufinyelelwe kukho ngolwazi lwalokho oke wabhekana nakho ngaphambili ngezilingo nezinhlupheko, ukubaluleka kokwahlulela nokujeziswa, imigomo yomsebenzi kaMoya Oyingcwele, kanye nemigomo yokulungisisa kaye nokunqoba. Lokhu kungamaqiniso ombono. Izigaba ezintathu ezisele zomsebenzi weNkathi Yomthetho, iNkathi Yomusa, kanye neNkaathi Yombuso, kanjalo nemfakazo yangomuso. Nala maqiniso amayelana nombono, futhi abaluleke kakhulu, kanti futhi asemqoka. Njengamanje, kuningi kakhulu okumele ungene kukho bese ukwenze, futhi manje sekwendlalwe kakhulu futhi kwacaciswa kakhulu. Uma ungenalo ulwazi ngala maqiniso, lokho kuwubufakazi bokuthi awukangeni. Esikhathini esiningi, ulwazi lomuntu ngeqiniso luba phansi kakhulu; umuntu uyehluleka ukwenza amaqiniso ayisisekelo athile futhi akazi ukuthi angabhekana kanjani nezinto eziwubala. Isizathu sokuthi umuntu ehluleke ukwenza iqiniso ukuthi isimo sakhe singesokuhlubuka, nangenxa yokuthi ulwazi lwakhe ngomsebenzi wanamuhla alusilo olweqiniso futhi lubheke uhlangothi olulodwa. Ngakho, akusiwo umsebenzi olula kumuntu ukulungisiswa. Ukuhlubuka kwakhe kukhulu kakhulu, futhi ugcina isimo sakho sakudala kakhulu; uyehluleka ukuma ohlangothini lweqiniso, futhi uyehluleka ukwenza ngisho iqiniso elibonakala ngokusobala. Abantu abanjalo ngeke basindiswe futhi bayilabo abangakanqotshwa. Uma ukungena kwakho kungenamininingwane noma zimpokophelo, ukukhula kuzoza kuwe kancane kancane. Uma ukungena kwakho kungenalo ngisho elincane iqiniso, ukulandela kwakho kuyize. Uma ungakuqaphile okuwumgogodla weqiniso, uzohlala ungashintshile. Ukukhula kwempilo yomuntu kanye nokushintsha kwesimo sakhe konke kwenzeka ngokungena ngokweqiniso futhi, phezu kwakho konke, ngokungena kabanzi kulokho umuntu ake adlula kukho. Uma unokuningi oke wabhekana nakho ngesikhathi ungena, futhi unolwazi oluningi olungolwempela kanye nokungena, isimo sakho sizoshintsha ngokushesha. Noma ngabe njengamanje awukhanyiselekile ngezenzo, kumele okungenani ukhanyisele ke ngombono ngomsebenzi. Uma kungenjalo, awusoze wakwazi ukungena, futhi ngeke uze ukwazi ukwenza njalo ngaphandle uma unolwazi lokuqala ngeqiniso. Uma ukhanyiselwe uMoya Oyingcwele kuphela kulokho oke wadlula kukho, uyokwazi ukuqonda kabanzi ngeqiniso futhi ungene ngokujulile. Kumele uwazi umsebenzi kaNkulunkulu.

Emuva kokudalwa kwesintu ekuqaleni, kwakungama-Israyeli asebenza njengesisekelo somsebenzi, futhi u-Israyeli ewonke wawuyisisekelo somsebenzi kaJehova emhlabeni. Umsebenzi kaJehova kwakuwukuhola nokwelusa umuntu ngokuqondile ngokubeka imithetho ukuze umuntu akwazi ukuphila impilo ejwayelekile nokudumisa uJehova ngendlela ejwayelekile emhlabeni. UNkulunkulu Wesikhathi Somthetho Owayengebonwe futhi engethintwe muntu. Wayehola umuntu owayekhohlakaliswe uSathane nje, futhi Wayekhona ukuze ayalele futhi eluse laba bantu, ukuze amazwi Awakhuluma ayengawomthetho, nemiyalelo kanye nolwazi olujwayelekile ngokuphila impilo njengomuntu kuphela, kwakungasiwo wonke amaqiniso anika umuntu ukuphila. Ama-Israyeli ngaphansi kobuholi Bakhe ayengakhohlakaliswanga uSathane. Umsebenzi Wakhe womthetho wawusesigabeni sokuqala ngqa somsebenzi wensindiso, ukuqala komsebenzi wensindiso, futhi kwakungahlangene nhlobo nokushintsha isimo sempilo yomuntu. Ngakho, sasingekho isidingo somsebenzi wensindiso ekuqaleni okwakumele Awenze ukuze abe yinyama ngokomsebenzi Wakhe wakwa-Israyeli. Ngale ndlela Wayedinga indlela, okuyithuluzi angaxhumana nomuntu ngalo. Ngakho, kwaqubuka phakathi kwabantu labo ababekhuluma futhi besebenzela uJehova, futhi amadodana omuntu kanye nabaphrofethi baqala ukusebenzela umuntu ngale ndlela. Amadodana omuntu asebenza phakathi kwabantu esikhundleni sikaJehova. Ukubizwa Nguye kusho ukuthi labo bantu babeka imithetho egameni likaJehova futhi babengabaphristi phakathi kwabantu bakwa-Israyeli; abantu abanjalo babengabaphristi ababeqashwe, bevikelwe uJehova, futhi besebenza ngoMoya kaJehova; babengabaholi phakathi kwabantu futhi besebenzela uJehova ngokuqondile. Abaphrofethi, kolunye uhlangothi, babeyilabo ababezinikele ekukhulumeni egameni likaJehova kubantu bamazwe onke kanye nezinhlanga. Babephinde babe yilabo ababephrofetha ngomsebenzi kaJehova. Kungaba amadodana omuntu noma abaphrofethi, bonke babekhuliswe uMoya kaJehova Uqobo futhi babesebenzele uJehova okubo. Phakathi kwabantu, kwakukhona labo ababemele uJehova ngqo; babesebenze ngoba babekhuliswe uJehova futhi kwakungeve kungenxa yokuthi babeyinyama uMoya Oyingcwele ayebe umuntu kuyo. Ngakho, yize babekhuluma ngokufanayo egameni likaNkulunkulu, lawo madodana omuntu nabaphrofethi beNkathi Yomthetho babengesiyo inyama kaNkulunkulu ongumuntu. NgeNkathi Yomusa kwenzeka okuphambana nalokho futhi esigabeni sokugcina, umsebenzi wensindiso nowokwahlulela umuntu wenziwa uNkulunkulu engumuntu Uqobo, ngakho asibanga khona isidingo sokukhulisa abaphrofethi kanye namadodana ayezosebenza egameni Lakhe. Emehlweni abantu, awukho umehluko otheni phakathi komongo nendlela yokusebenza kwabo. Futhi yilesi isizathu sokuthi umuntu ahlale edidekile ngomsebenzi kaNkulunkulu ongumuntu nalowo wabaphrofethi nowamadodana nomuntu. Ukuvela kukaNkulunkulu ongumuntu kwakufana nokwabaphrofethi kanye namadodana omuntu. Futhi uNkulunkulu ongumuntu wayefana kakhulu futhi ekholakala ngaphezu kwabaphrofethi. Ngakho umuntu wehluleka impela ukwahlukanisa phakathi kwakho. Umuntu ugxila kulokho okubonakalayo, futhi uhlala engazi nhlobo, yize kokubili umsebenzi nokukhuluma, kunomehluko omkhulu. Ngenxa yokungakwazi komuntu ukwahlukanisa, umuntu akakwazi ukwahlukanisa izinto ezilula, futhi akakwazi nokwahlukanisa phakathi kwento enkulu. Amagama nomsebenzi wabaphrofethi kanye nalabo abasetshenziswa uMoya Oyingcwele babenza umsebenzi womuntu bebonke, benza umsebenzi Wakhe njengezidalwa ezidaliweyo, kanye nokwenza lokho okumele kwenziwe umuntu. Nokho, amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu ongumuntu kwakuwukuqhuba imisebenzi Yakhe. Yize isimo Sakhe sangaphandle kwakungesesidalwa esakhiwe, umsebenzi Wakhe kwakuwukuqhubezela umsebenzi Wakhe kanye nemisebenzi Yakhe. Itemu elithi "umsebenzi" lisetshenzisiselwa izidalwa ezidaliweyo, kube "imisebenzi" lisetshenziselwa inyama kaNkulunkulu ongumuntu. Lokhu kungumehluko obalulekile phakathi kwalokhu okubili, futhi lokhu okubili akunakushintshisana. Umsebenzi womuntu uphathelene nomsebenzi wakhe kuphela, kube umsebenzi kaNkulunkulu kungukuphatha, nokuqhuba imisebenzi Yakhe. Ngakho, yize abaphostoli abaningi babesetshenziswa uMoya Oyingcwele futhi abaphrofethi babegcwalisiwe Ngaye, umsebenzi kanye namazwi kwakungawokwenza umsebenzi wawo kuphela njengesidalwa esidaliwe. Yize iziphrofetho zabo zingase zibe ngaphezu kwendlela yokuphila okukhulunywa ngayo kaNkulunkulu ongumuntu, futhi ngisho ubuntu babo babeqa lokho kukaNkulunkulu ongumuntu, babenza umsebenzi wabo, kanye nokungagcwaliswa kwemisebenzi. Umsebenzi womuntu umayelana nomsebenzi womuntu, futhi kuyinto umuntu angafinyelela kuyo. Nokho, imsebenzi eqhutshwa uNkulunkulu ongumuntu uphathelene nokuphatha Kwakhe, futhi umuntu angakwazi ukufinyelela kukho. Ukuthi ngabe uNkulunkulu ongumuntu Uyakhuluma, Uyasebenza, noma Ubonakala ngezimangaliso, Wenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngaphakathi kokuphatha Kwakhe, futhi umsebenzi onjalo ungenziwe umuntu esikhundleni Sakhe. Umsebenzi womuntu ukwenza umsebenzi wakhe kuphela odalwe esigabeni esithile somsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu. Ngaphandle kwalokhu kuphatha, okusho ukuthi, imisebenzi kaNkulunkulu ongumuntu iyaphela, kanjalo nomsebenzi walokho okudaliwe. Umsebenzi kaNkulunkulu ekuqhubeni imisebenzi Yakhe ukuphatha umuntu, ekubeni umsebenzi womuntu ngukwenza umsebenzi wakhe ngokwezibopho zakhe zokuhlangabezana noMdali futhi kungethathwe ngokuthi ukuqhuba inkonzo yokuba umsebenzi komuntu. Empeleni kumongo kaNkulunkulu, okusho ukuthi, uMoya, umsebenzi kaNkulunkulu ukuphatha Kwakhe, kodwa uNkulunkulu ongumuntu ugqoke okungaphandle kwalokho okudaliwe, umsebenzi Wakhe ukuqhuba imisebenzi Yakhe. Noma ngabe wenza omuphi umsebenzi ekuqhubeni Kwakhe imisebenzi, futhi umuntu angenza okusemandleni akhe onke okuyingxenye yokuphatha kwakhe nokungaphansi kobuholi Bakhe.

Umuntu owenza umsebenzi wakhe, empeleni, ukufezwa kwakho konke okuhambisana nomuntu okungaphakathi, okusho ukuthi, lokho okungenziwa umuntu. Yilapho kuyogcwaliseka khona umsebenzi wakhe. Izinkinga zomuntu ngenkathi eqhuba umsebenzi wakhe ziyancipha kancane ngokuqhubeka kwalokho odlule kukho kanye nenqubo yalokho adlule kukho ngokwahlulelwa; akuvimbi noma kuphazamise umsebenzi womuntu. Labo abayekayo ukusebenza noma abamayo futhi bahlehlele emuva ngokwesaba umonakalo ongase ube khona emsebenzini bangamagwala amakhulu. Uma umuntu ehluleka ukuveza lokho okumele akuveze ngenkathi enza umsebenzi noma efeza lokho angakwazi ukukufeza, futhi kunalokho edlala futhi ebhekene nemizwa, ulahlekelwe umsebenzi okumele umuntu odaliwe abe nawo. Lolu hlobo lomuntu luthathwa ngokuthi ujwayelekile futhi akayinto yalutho; kungenzeka kanjani ukuthi umuntu onje ahlonishwe ngokuba njengesidalwa esidaliwe? Ave lokho kuyizinhlaka zokukhohlakala ezikhanya ngaphandle kodwa zibe zibolile ngaphakathi? Uma umuntu ezibiza ngoNkulunkulu ebe engakwazi ukubonakalisa ubuNkulunkulu bakhe, enza umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo, akunakungatshazwa ukuthi akasiye uNkulunkulu, ngoba akanawo umongo kaNkulunkulu, futhi lokho uNkulunkulu angakwazi ukukufeza akukho ngaphakathi kuye. Uma umuntu elahlekelwa yilokho akuthole, ngeke asathathwa ngokuthi ungumuntu, futhi akasafanelekile ukuma njengokudaliwe noma ukuza phambi kukaNkulunkulu nokumsebenzela. Phezu kwalokho, akafanelwe ukuthola umusa kaNkulunkulu noma ukugadwa, avikelwe, futhi alungiswe uNkulunkulu. Abantu abaningi balahlekelwe ukwethemba uNkulunkulu futhi balahlekelwe umusa kaNkulunkulu. Akuve nje kuwukuthi bazonda amaphutha abo kodwa baqhubezela umbono wokuthi indlela kaNkulunkulu ayilungile. Futhi labo abahlubukayo baze baphike nobukhona bukaNkulunkulu; kungenzeka kanjani ukuthi lolu hlobo oluhlubukayo lube nenhlanhla yokuthokozela umusa kaNkulunkulu? Abantu abahlulekile ukugcwalisa umsebenzi wabo bahlubuke kakhulu kuNkulunkulu futhi bamukweleta lukhulu, kube baphuka bathi uNkulunkulu wenza okungalungile. Umuntu onjalo angakufanelekela kanjani ukupheleliswa? Ave lo kungohamba phambili ekwesulweni nasekujezisweni? Umuntu obengawenzi umsebenzi wakhe phambi kukaNkulunkulu vele usenecala elesabekayo kakade, ngisho ukufa okungeke kube isijeziso esanele ngaye, kube umuntu unesibindi sokuphikisana noNkulunkulu futhi aziqhathanise Naye. Ngabe umuntu owulolu hlobo ufanelwe kangakanani ukulungisiswa? Uma umuntu ehluleka ukufeza umsebenzi wakhe, kumele azizwe enecala futhi enesikweletu esikhulu; kumele azisole ngokuntengantenga kwakhe kanye nokungabi lusizo, ukuhlubuka kwakhe kanye nokukhohlakaka, futhi phezu kwakho konke, kumele anikele ngempilo yakhe negazi kuNkulunkulu. Yilapho kuphela lapho kuyovuka ukuba isidalwa esidaliwe esimthanda ngokweqiniso uNkulunkulu, futhi wulolo hlobo lomuntu kuphela olufanelwe ukuthokozela izibusiso nezethembiso zikaNkulunkulu, kanye nokokulungisiswa Nguye. Bese kuthiwani ngeningi lenu? Nimuphatha kanjani uNkulunkulu ophila ngaphakathi kwenu? Niwenze kanjani umsebenzi wenu phambi Kwakhe? Ngabe nenze konke ebenibizelwe ukuthi nikwenze, ngisho noma kubiza impilo yenu uqobo? Ninikele ngani? Anikutholanga okuningi Kimi? Niyakwazi ukubona umehluko? Nethembeke kangakanani Kimi? Ningisebenzele? Futhi ngabe ngibekeni phezu kwenu futhi nginenzeleni? Ngabe nikuklalile? Ngabe nahlulele futhi naqhathanisa lokhu nonembeza omncane eninawo ngaphakathi kwenu? Ningalungisa bani ngamazwi nangezenzo zenu? Ngabe wumnikelo wenu omcane kufanele ngabe Ngiwubeke phezu kwenu? Akukho okunye engingakwenza futhi ngizinikele kini ngenhliziyo yami iyonke, kodwa nisanemicabango ongemihle Ngami futhi ninginike inhliziyo engaphelele. Umsebenzi wenu mungaka, uwona msebenzi wenu kuphela. Akunjalo? Anazi ukuthi anikawufezi umsebenzi wesidalwa esidaliwe? Ningathathwa kanjani njengalokho okudaliwe? Anazi ngokucacile ukuthi nivezani futhi niphilani? Nehlulekile ukugcwalisa umsebenzi wenu, kodwa nifuna ukuthola ububele kanye nomusa kaNkulunkulu. Lowo musa awulungiselwanga labo abangenabo ubuntu nabanjengani, kodwa labo abangaceli lutho futhi abazinikela bekhululekile. Abantu abanjengani, abanganake lutho oluvamile, abafanelwe ukuthokozela umusa wasezulwini. Kumele nje babhekane nobunzima kanye nesijeziso sengunaphakade esizohambisana nabo ngezinsuku zokuphila! Uma nehluleka ukwethembeka Kimi, umphumela wenu kuyoba ukuhlupheka nje. Uma nehluleka ukuphendula ngamazwi Ami nomsebenzi Wami, ninonke nizojeziswa. Noma omuphi umusa, izibusiso, kanye nempilo enhle embusweni akuzukuhlangana nani. Yilesi siphetho esinifanele kanye nomphumela wezenzo zenu! Akuve nje kuwukuthi labo bantu abayiziwula nabanenkani abazamanga ngamandla abo wonke noma abawenzanga umsebenzi wabo, kodwa belule izandla zabo befuna umusa, sengathi lokho abakucelayo kubafanele. Futhi behlulekile ukuthola lokho abakucelayo, baphelelwa ukukholwa kakhulu. Abantu abanjalo kungashiwo kanjani ukuthi benza okufanele? Niyizehluleki futhi anicabangi ngokugcwele, anikwazi nhlobo ukufeza umsebenzi wenu okumele niwugcwalise ngenkathi kuqhutshwa umsebenzi wokuphatha. Anisenathunzi nhlobo. Ukwehluleka kwenu Ukungikhokhela ngokunenzela umusa ongaka vele sekuyisenzo sokuhlubuka esikhulu, esanele ukunigxeka futhi esibonakalisa ubugwala benu, nokwehluleka, nokungabi nasisekelo kanye nokungafaneleki. Nisangafaneleka kanjani ukugcina izandla zenu zeluliwe? Niyehluleka ukuveza noma oluncane usizo emsebenzini Wami, niyehluleka ukuzinikela okholweni lwenu, futhi niyehluleka ukuba ngofakazi Bami. Lokhu kungamaphutha nokwehluleka kwenu, kube esikhundleni Sokungihlasela, nikhuluma okungasilo iqiniso Ngami, futhi nikhalaza ngokuthi angilungile. Ngabe yilokhu okungukwethembeka kwenu? Ngabe yilokhu okunguthando lwenu? Ngomuphi umsebenzi eningawenza ngaphezu kwalo? Ngabe nibe negalelo elingakanani kuwo wonke umsebenzi owenziwe? Nichithe malini? Vele sekuyisenzo somusa omkhulu enginganisoli ngawo, kube ngaphandle kwamahloni uqhubeka nokuba namazaba Kimi nokukhalaza Ngami ngasese. Ngabe ninakho nje okuncane okunihlanganisa nomuntu? Yize umsebenzi womuntu ungcoliswa umqondo womuntu nemizwa yakhe, kumele wenze umsebenzi wakho futhi uzinikele ekukholweni kwakho. Ukungcola komsebenzi womuntu kuwuphawu lwamandla akhe, kube, uma umuntu engawenzi umsebenzi wakhe, kubonakalisa ukuhlubuka kwakhe. Akukho ukuhambisana phakathi komsebenzi womuntu kanye nalokho akubusisile noma akuqalekisile. Umsebenzi yilokho okumele kugcwaliswe umuntu; wumsebenzi wakhe futhi akumele uncike ekunxeshezelweni, ezimweni, noma ezizathwini. Yilapho kuphela okuyothiwa wenza umsebenzi wakhe. Umuntu obusisiwe uthokozela ubuhle uma eselungisisiwe emuva kokujeziswa. Umuntu oqalekisiwe uthola isijeziso uma isimo sakhe sihlala singashintshiwe emuva kokujeziswa nokwahlulelwa, okusho ukuthi, akakalungisiswa. Njengesidalwa, umuntu kumele afeze umsebenzi wakhe, enze okumele akwenze, futhi enze akwazi ukukwenza, noma ngabe ezobusiswa noma ezoqalekiswa. Lokhu kuyisiseko semigomo yomuntu, njengalowo olandela uNkulunkulu. Akumele wenze umsebenzi wakho ngoba ufuna ukubusiswa, futhi akumele wenqabe ukwenza okuthile ngoba wesaba ukuqalekiswa. Mangikutshele lokhu okukodwa: Uma umuntu ekwazi ukwenza umsebenzi wakhe, kusho ukuthi wenza lokho okumele akwenze. Uma umuntu ehluleka ukwenza umsebenzi wakhe, kubonakaliswa ukuhlubuka komuntu. Umuntu ushintsha kancane kancane ngokuhlala elandela inqubo yokusebenza, futhi ngale nqubo ukwazi ukukhombisa ukwethembeka kwakhe. Futhi, uma ukwazi ukwenza umsebenzi wakho, uzothola amaqiniso amaningi, futhi nalokho okubonakalisayo kuzoba nobuqiniso obukhulu. Labo ababhekana nemizwa ngokwenza umsebenzi wabo futhi abangalifuni iqiniso bayokhishwa ekugcineni, ngoba labo bantu abawenzi umsebenzi wabo ngokweqiniso, futhi abalenzi iqiniso ekugcwalisweni komsebenzi wabo. Abantu abanjalo bayohlala bengaquliwe futhi bayoqalekiswa. Abakuvezayo akuve nje kungahlanzekile, kodwa baveza ububi bodwa.

ENkathini Yomusa, uJesu wakhuluma futhi wenza umsebenzi omkhulu. Wayehluke kangakanani kuno-Isaya? Wayehluke kangakanani noDaniyeli? Ngabe wayengumphrofethi? Kungani sithi unguKristu? Yini umehluko phakathi kwabo? Bonke babengamadoda ayekhulume amazwi, futhi amazwi abo ayefuna ukufana kumuntu. Bonke babekhuluma futhi benze umsebenzi. Abaphrofethi bakwiTestamente Elidala baphrofetha, futhi ngokufanayo, noJesu wayengakwazi ukwenza lokho. Kungani kunjalo? Umehluko lapha ususelwa kuhlobo lomsebenzi. Ukuze kwahlukaniswe kulolu daba, kumele ubheke uhlobo lwenyama futhi kumele ungabheki ukujula noma ukungakholakali kwamagama omunye. Kumele uqale ngokubheka umsebenzi wakhe kanye nomthelela womsebenzi wakhe onawo kumuntu. Iziphrofetho ezakhulunywa u-Isaya ngalesiya sikhathi azimunikanga ukuphila umuntu, futhi imiyalezo eyatholwa yilabo abanjengoDaniyeli kwakuyiziphrofetho nje, kungasiyo indlela yokuphila. Uma kwakungeve kungenxa yesambulo sikaJehova, akekho umuntu owangenza lowo msebenzi, ngoba akulula kubantu. NoJesu wakhuluma kakhulu, kodwa lawo mazwi ayeyindlela yokuphila umuntu ayengathola indlela yokuphila ngawo. Lokhu kusho ukuthi, okokuqala, Wayekwazi ukunika umuntu ukuphila, ngoba uJesu ungukuphila; okwesibili, Wayekwazi ukubuyisela emuva ukuchezuka komuntu; okwesithathu, umsebenzi Wakhe walandela okaJehova ukuze kuqhubeke isikhathi; okwesine, Wayekwazi ukuqonda izidingo zomuntu ngaphakathi futhi eqonda ukuthi lokho okwakuswelwe umuntu; okwesihlanu, Wayekwazi ukuholela esikhathini esisha futhi avale endala. Yingakho ebizwa ngoNkulunkulu noKristu; akungoba Ehlukile kuno-Isaya kuphela kodwa wehlukile kunabo bonke abanye abaphrofethi. Masibheke u-Isaya simuqhathanise nomsebenzi wabaphrofethi. Okokuqala, wayengakwazi ukunika umuntu ukuphila; okwesibili, wayengakwazi ukudlulisela umuntu esikhathini esisha. Wayesenza ngaphansi kobuholi bukaJehova futhi wayengakwazi ukudlulisela umuntu esikhathini esisha. Okwesikhathi, ayekhulume ngakho kwakungaphezu kokuqonda kwakhe. Wayethola izambulo ezazivela kuMoya kaNkulunkulu ngqo, futhi abanye babengaqondi, noma sebelalelile. Lezi zinto ezimbalwa zizodwa zazanele ukufakazela ukuthi amazwi akhe ayengasezona iziphrofetho, engengaphezu komsebenzi wenziwa kuJehova. Nokho, wayehluleka ukumela uJehova ngokugcwele. Wayeyinceku kaJehova, ithuluzi lomsebenzi kaJehova. Wayenza umsebenzi ngeNkathi Yomthetho futhi enza umsebenzi kaJehova; akasebenzanga ngaphezu kweNkathi Yomthetho. Kwelinye icala, umsebenzi kaNkulunkulu wehluka. Wedlula umsebenzi kaJehova; Wasebenza njengoNkulunkulu ongumuntu futhi wabethelwa ukuze ahlenge isintu sonke. Okusho ukuthi, Wenza umsebenzi ongekho emsebenzini owenziwa uJehova. Lokhu kwaba ukudlulisela abantu esikhathini esisha. Esinye isimo ngesokuthi Wayekwazi ukukhuluma lokho okwakungenziwe umuntu. Umsebenzi Wakhe wawungumsebenzi ophakathi kokuphatha kukaNkulunkulu futhi ubandakanya isintu sisonke. Wayengasebenzi kubantu abambalwa kuphela, kanjalo nomsebenzi Wakhe kwakungasikho ukuhola abantu abambalwa. Mayelana nokuthi uNkulunkulu waba umuntu, nendlela uMoya ayeletha izambulo ngayo ngaleso sikhathi, nokuthi uMoya wawudlulela kanjani kumuntu ukuze enze umsebenzi, lokhu kuwumsebenzi umuntu ayengenakuwubona noma awuthinte. Kunzima impela ukuthi la maqiniso asebenze njengobufakazi bokuthi unguNkulunkulu ongumuntu. Ngakho, umehluko ungenziwa phakathi kwamazwi kanye nomsebenzi kaNkulunkulu, ongephatheke kumuntu. Yilokhu kuphela okungokwangempela. Imbangela yalokhu ukuthi uMoya awubonakali kuwe futhi awaziwa ngokucacile waziwa uNkulunkulu Uqobo kuphela, futhi noNkulunkulu ongumuntu ukwazi konke; ungaqinisekisa ukuthi unguNkulunkulu[a] ngomsebenzi Awenzile. Ngomsebenzi Wakhe, kungabonakala ukuthi, kuqala, Ukwazi ukuvula isikhathi esisha; okwesibili, Ukwazi ukuhlinzeka ngokuphila kumuntu futhi akhombise umuntu indlela okumele ayilandele. Lokhu kwanele ukuze kubonakale ukuthi UnguNkulunkulu Uqobo. Okungenani, umsebenzi Awenzayo ungamela uMoya kaNkulunkulu, futhi lowo msebenzi ungathathwa ngokuthi unguMoya kaNkulunkulu ongaphakathi Kwakhe. Njengoba umsebenzi owenziwa uNkulunkulu ongumuntu kungukudlulisela umuntu esikhathini esisha, ukuhola umsebenzi omusha, futhi uvulekele izimo ezintsha, le migomo embalwa iyodwa yanele ukuze kubonakale ukuthi UnguNkulunkulu Uqobo. Ngakho lokhu Kumenza ehluke kuno-Isaya, uDaniyeli, kanye nabanye abaphrofethi abakhulu. U-Isaya, uDaniyeli, kanye nabanye babeyizifundiswa futhi belandela usiko; babeyimadoda amangalisayo ayeholwa uJehova. Inyama kaNkulunkulu ongumuntu nayo yayinolwazi olukhulu futhi yayingakuswele ukuhlakanipha, kodwa ubuntu Bakhe kwakungokujwayelekile. Wayengumuntu ojwayelekile, futhi iso lenyama lalingenakwahlukanisa umuntu obukhethekile Ngaye noma lalingaboni lutho Kubuntu bakhe obabehlukile kunabanye. Wayengenawo amandla amakhulu ayengajwayelekile noma ayeqabukeka ngaye, futhi Wayengenakuhlonipha isiko ngokwedlulele, nolwazi, noma nenzululwazi. Impilo Ayekhuluma ngayo kanye nendlela Ayahamba ngayo wayengayitholanga kwinzululwazi, olwazini, ngalokho abhekane nakho ngokwedlule, noma ngokukhuliswa ekhaya. Kunalokho, kwakuwumsebenzi kaMoya oqondile kanye nenyama yomuntu. Yingoba umuntu akanayo imizwa eminingi kaNkulunkulu, futhi ikakhulukazi ngoba lokhu kuqonda kwakhiwa okuningi okuyize nokungaphezu kokuhlakanipha komuntu, emehlweni omuntu, uNkulunkulu ojwayelekile onokuntengantenga komuntu, owayengenakuqonda izimpawu nezimangaliso, kuqinisekisiwe ukuthi akasiye uNkulunkulu. Akusiwo amaphutha okuqonda komuntu lawa? Uma inyama kaNkulunkulu ongumuntu beyingajwayelekile kumuntu, pho bekungashiwo kanjani ukuthi Waphenduka inyama? Ukuba yinyama kungukuba ngojwayelekile, umuntu ojwayelekile; ukuba Wayebe isidalwa esehlukile, Wayengeke abe yinyama. Ukufakazela ukuthi Uyinyama, uNkulunkulu ongumuntu kwakudingeka ukuthi abe nenyama ejwayelekile. Lokhu kwakwenzelwa ukugcwalisa ukubaluleka kokuba ngumuntu. Nokho, kwakungenjalo kubaphrofethi namadodana omuntu. Babengamadoda ayeneziphiwo futhi esetshenziswa uMoya Oyingcwele; emehlweni omuntu, ubuntu babo babubukhulu impela, futhi babenza okuningi okwakungaphezu kwalokho okwakungenziwa abantu. Ngenxa yalesi sizathu, umuntu wayebathatha ngokuthi banguNkulunkulu. Manje nonke nikubona ngokucacile lokhu, ngoba bekulokhu kuwudaba obeludida abantu abaningi ezinkathini ezedlule. Phezu kwalokho, ukuba ngumuntu yikho okuyimfihlo kakhulu kunakho konke, futhi ukuba ngumuntu kukaNkulunkulu yikho okunzima kakhulu ukuthi umuntu akwamukele. Engikushoyo kudala ukuthi kugcwaliseke umsebenzi wakho kanye nokuqonda izimfihlakalo zokuba nesimo esingumuntu. Lokhu kuphathelene nokuphatha kukaNkulunkulu, embonweni. Ukuqonda le ntando kwakho kuzokusiza ukuze uthola ulwazi ngombono, okuwukuthi, ukuphathwa komsebenzi. Ngale ndlela, uzokwazi ukuqonda umsebenzi okumele wenziwe abantu abehlukene. Yize la mazwi engakukhombisi indlela, asewusizo olukhulu ekungeneni kwakho, ngoba ukuphila kwenu manje kushodelwa umbono, futhi lokhu kuzoba isihibe esikhulu esikuvimba ekungeneni. Uma bewungakuqondi lokhu, akuzukuba khona okukugqugquzela ukuthi ungangeni. Futhi lokhu okulandelayo kungenza uwugcwalise kanjani umsebenzi wakho ngamandla akho wonke?

Amazwi angaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ushiya "ukuthi ngabe UnguNkulunkulu Uqobo.”