Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Okuqukethwe

Umuntu Angasindiswa Ekuphatheni kukaNkulunkulu Kuphela

Wonke umuntu ubona sengathi ukuphatha kukaNkulunkulu akujwayelekile, ngoba abantu bacabanga ukuthi ukuphatha kukaNkulunkulu akuhlangene nhlobo nomuntu. Bacabanga ukuthi lokhu kuphatha kungumsebenzi kaNkulunkulu yedwa, indaba kaNkulunkulu uqobo, ngakho isintu asikhathali ngokuphatha kukaNkulunkulu. Ngale ndlela, insindiso yesintu ayisacacile futhi ayisaqondakali, futhi manje isiphenduke into engathi shu. Nakuba umuntu elandela uNkulunkulu ukuze asindiswe futhi angene esiphethweni esihle, umuntu akanandaba ukuthi uNkulunkulu uwenza kanjani umsebenzi Wakhe. Umuntu akanendaba ngalokho uNkulunkulu ahlele ukukwenza kanye nendima okufanele ayidlale ukuze asindiswe. Kwaze kwawusizi lokho! Insindiso yomuntu ayehlukaniswa nokuphatha kukaNkulunkulu, kungasaphathwa eyokuthi yehlukaniswe ecebeni likaNkulunkulu. Kepha umuntu akacabangi lutho mayelana nokuphatha kukaNkulunkulu, futhi kanjalo uyenyukela kakhulu eqhelelana noNkulunkulu. Ngenxa yalokho, isibalo esikhulayo sabantu baphenduka abalandeli baNkulunkulu abangazi ngezinto eziqondene kakhulu nokusindiswa komuntu njengokuthi iyini indalo, kuyini ukukholwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, njalo njalo. Okwamanje, ngalokho, kufanele sixoxe ngokuphatha kukaNkulunkulu, ukuze umlandeli ngamunye ezokwazi ngokucacile ukubaluleka kokulandela uNkulunkulu nokukholwa Nguye. Bazokwazi futhi ukukhetha indlela okufanele bahambe ngayo ngokuqondile, esikhundleni sokulandela uNkulunkulu kuphela ukuze bazuze izibusiso, noma bagweme inhlekelelenoma baphumelele.

Nakuba ukuphatha kukaNkulunkulu kungabonakala kujulile kumuntu, akunzima kumuntu ukukuqonda, ngoba wonke umsebenzi kaNkulunkulu uxhumene nokuphatha Kwakhe, uphathelene nomsebenzi wokusindisa isintu, futhi umayelana nempilo, nokuphila kanye nesiphetho sesintu. Umsebenzi uNkulunkulu awenzayo phakathi komuntu nakumuntu, kungathiwa, obonakalayo futhi onenjongo kakhulu. Ungabonwa umuntu, ungenzeka kumuntu, futhi ukude ekubeni yinto ecatshangwayo nje. Uma umuntu engakwazi ukwemukela wonke umsebenzi uNkulunkulu awenzayo, pho kuyini ukubaluleka kwalo msebenzi? Futhi ukuphatha okunjalo kungaholela kanjani ensindisweni yomuntu? Abaningi balabo abalandela uNkulunkulu banendaba nokuthi bangazithola kanjani izibusiso noma bagweme inhlekelele. Uma kuphathwa umsebenzi nokuphatha kukaNkulunkulu, bayathula nya bangabe besaba nendaba nhlobo. Bakholelwa ukuthi ukwazi imibuzo eyisinengiso njengaleyo ngeke kuzithuthukise izimpilo zabo noma kube usizo oluthile, ngakho nakuba bezizwile izintshumayelo ngokuphatha kukaNkulunkulu, bazithatha ngokunganaki. Futhi abaziboni njengezinto eziyigugu ezidinga ukwemukelwa, kungasaphathwa ukuthi bazemukele njengengxenye yezimpilo zabo. Abantu abanjalo banenhloso elula nje ekulandeleni uNkulunkulu: ukuzuza isibusiso, futhi bavilapha kakhulu ukunaka noma yini engaphathelene nale nhloso. Kubo, ukukholwa kuNkulunkulu ukuze bathole izibusiso, iwona mgomo ovunyelwe ngokomthetho kunayo yonke kanye nokubaluleka kwangempela kokholo lwabo. Abathintwa yinoma yini engeke ifeze leyo njongo. Isimo sinjalo eningini lalabo abakholwa kuNkulunkulu namhlanje. Inhloso nokubagqugquzelayo kubukeka ifanelekile, ngoba ngaleso sikhathi bekholwa uNkulunkulu, bayazikhandla ngoNkulunkulu, bayazinikela uqobo lwabo kuNkulunkulu, futhi bayawenza umsebenzi wabo. Banikela ngobusha babo, bashiye imindeni nemisebenzi, futhi baze bachithe iminyaka bematasatasa kude namakhaya. Ngenxa yomgomo wabo ekugcineni, bashintsha ngisho izinto abazithandayo, bashintshe indlela ababuka ngayo impilo, baze bashintshe ngisho amabombo lapho befuna ukuyakhona, kepha abakwazi ukushintsha inhloso yabo yokukholwa kuNkulunkulu. Baya le na le belungisela ukuphathwa kwemiqondo yabo abayiphokophele; akukhathali ukuthi yinde kangakanani indlela, noma ngabe bungakanani ubunzima neziphazamiso endleleni, bayaphokophela baqhubeke babe nesibindi bengasabi ukufa. Ngamaphi la mandla abenza baqhubeke nokuzinikela ngale ndlela? Unembeza wabo? Isimilo sabo esihle nesiqotho kakhulu? Ukuzimisela kwabo ukulwa namandla obumnyama kuze kube sekugcineni ngci? Ukukholwa kwabo okubenza bafakazele uNkulunkulu ngaphandle kokufuna umklomelo? Ukuthembeka kwabo okwenza bazimisele ukunikela ngakho konke ukwenza intando kaNkulunkulu? Noma umoya wabo wokuzinikela obenza badele izidingo ezimoshayo zesiqu sabo? Ukuthi abantu abangakaze bazi ngomsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha banikele ngokungaka, impela nje kuyisimanga esikhulu! Okomzuzwana nje, ake singakhulumi ngokuthi la bantu banikele kangakanani. Ukuziphatha kwabo, kepha, kufanelekela kakhulu ukucubungula kwethu. Ngaphandle kwezinzuzo eziphathelene nakho, kungaba khona esinye isizathu laba bantu abangakaze baqonde uNkulunkulu ukuthi banikele kangaka Kuye? Kulokhu, sithola inkinga ebingabonakalanga ekuqaleni: Ubudlelwano bomuntu noNkulunkulu kungokokuzinaka yena nje kuphela. Kungubudlelwano phakathi kowemukelayo nophayo izibusiso. Ukukubeka ngokusobala, kunjengobudlelwano phakathi komqashwa nomqashi. Umqashwa usebenzela ukuthola imivuzo ayinikwa ngumqashi. Ebudlelwaneni obunjengalobu, alukho uthando, kukhona isivumelwano kuphela; akukho ukuthanda nokuthandwa, ukuphana nomusa kuphela; akukho ukuqonda, kuphela ukusula emsebenzini nenkohliso; akukho ukuzwana, kuphela igebe elingenakuvalwa. Uma izinto sezifika lapha, ubani ongasihlehlisa lesi simo esiqhubekayo? Futhi bangaki abantu abakwazi ukuqonda ngempela ukuthi lobu budlelwano busesimweni esibucayi futhi esiqeda ithemba? Ngikholwa ukuthi abantu uma bezicwilisa enjabulweni yokubusiseka, abekho abakwazi ukucabanga ukuthi ubudlelwano obunjalo noNkulunkulu budala amahloni futhi abubukeki kangakanani.

Into edabukisa kakhulu ngenkolelo yesintu kuNkulunkulu ukuthi umuntu uyaziphatha ngokwakhe phakathi komsebenzi kaNkulunkulu futhi akakushayi ndiva ukuphatha kukaNkulunkulu. Ukuhluleka okukhulu komuntu kulele ekutheni kanjani, ngesikhathi efuna ukuthobela uNkulunkulu amkhonze, umuntu uzakhela esakhe isiphetho asithandayo futhi uyabala ukuze abone ukuthi angasithola kanjani isibusiso esikhulu kakhulu kanye nesiphetho esihle kunazo zonke. Ngisho noma abantu bangaqonda ukuthi badabukisa, bazondeka, futhi babanga umunyu kangakanani, bangaki abashiya ngokushesha le miqondo namathemba abo? Futhi ubani okwazi ukuma nse endleleni yakhe futhi ayeke ukuzicabangela yena kuphela? UNkulunkulu udinga labo abazobambisana naye kakhulu futhi bafeze ukuphatha Kwakhe. Udinga labo abazonikela umqondo kanye nomzimba wabo emsebenzini wokuphathwa Nguye ukuze bazithobe Kuye; akadingi abantu abakhipha izandla zabo baMuncenge zonke izinsuku; akusaphathwa ukuthi akabadingi labo abapha kancane bese belinda ukubuyiselwa ngesenzo sabo esihle. UNkulunkulu uyabazonda labo abanikela ngokuncane bese bephumula bezithela ngabandayo. Uyabazonda labo bantu abanesihluku abawucasukelayo umsebenzi Wakhe wokuphatha futhi abafuna ukukhuluma kuphela ngokuya ezulwini nokuzuza izibusiso. Unenzondo enkulu nakakhulu yalaba abasebenzisa ithuba elilethwa umsebenzi awenzayo ekusindiseni isintu. Ingoba laba bantu abakaze bazikhathaze ngokuthi uNkulunkulu ufisa ukwenzani nokutholani ngomsebenzi Wakhe wokuphatha. Bazihlupha ngokuthi bangasebenzisa kanjani ithuba elivezwa umsebenzi kaNkulunkulu ukuthola izibusiso. Abakhathazekile ngenhliziyo kaNkulunkulu, bazikhathaze ngokuphelele ngekusasa nesimiselo sabo siqu. Labo abacasulwa umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu abangenandaba nakancane ukuthi uNkulunkulu usisindisa kanjani isintu kanye nentando Yakhe, bonke benza okuthandwa yibo ngokungahambisani nomsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu. Ukuziphatha kwabo akukhunjulwa nguNkulunkulu, futhi akunanelwa nguNkulunkulu, kungasaphathwa ukuthi kuthole umusa kuNkulunkulu.

Zingaki izidalwa eziphilayo futhi ezizalanayo ebukhulwini obubanzi bomhlaba jikelele, zilandela umthetho wokuphila ngokuphindaphinda, zibambelele emgomweni owodwa ongaguquki. Labo abafayo bahamba kanye nezindaba zalabo abaphilayo, futhi labo abaphilayo bayawuphinda lowo mlando onosizi walaba asebefile. Ngakho isintu asikwazi ukungazibuzi: Siphilelani? Futhi kungani kufanele sife? Ubani ophethe lo mhlaba? Futhi ubani owadala lesi sintu? Isintu sadalwa uMama weMvelo? Isintu sizilawulela sona ngempela isimiselo saso?… Isintu sesiyibuzile le mibuzo izinkulungwane zeminyaka, siphindelela. Ngeshwa, lapho isintu sishisekela kakhulu ngale mibuzo, yilapho kukhula kakhulu ukomela kwaso isayensi. Isayensi inika ukweneliseka okufushane kanye nenjabulo yesikhashana, kodwa ayenele neze ukukhulula isintu esizungwini, umzwangedwa kanye nengebhe ecishe ingafihleki nokungabi namandla okusekujuleni komphefumulo waso. Isintu simane sisebenzise ulwazi lwesayensi olubonakala ngamehlo enyama nalokho ingqondo yaso engakuqonda ukuze kwenze inhliziyo yaso ibe ndikindiki ingabe isezwa. Kepha ulwazi lwesayensi olunjalo alusivimbi isintu ukuthi sihlole izimfihlakalo. Isintu asazi ukuthi ngubani oyiNkosi yezinto zonke emhlabeni jikelele, kungasaphathwa ukungazi kwaso isiqalo nekusasa lesintu. Isintu simane siyaphila ngokuphoqeleleka phakathi kwalo mthetho. Akekho ongaphunyuka kuwo futhi akekho ongawushintsha, ngoba phakathi kwezinto zonke futhi emazulwini kukhona Oyedwa osuka phakade kuze kube phakade obusa phezu kwakho konke. Yilowo ongakaze abonwe ngumuntu, Lowo isintu esingakaze simazi, isintu esingakaze sikholelwe ebukhoneni Bakhe, kepha Nguye owaphefumulela umphefumulo kokhokho besintu futhi wanika ukuphila esintwini. Nguye onikayo futhi owondlayo isintu ukuze sibe khona, futhi oqondisa isintu kuze kube namhlanje. Ngaphezu kwalokho, Nguye futhi Nguye yedwa isintu esithembeleKuye ukuze siphile. Unobukhosi phezu kwakho konke futhi uphethe zonke izinto ngaphansi komhlaba jikelele. Ulawula izinkathi ezine zonyaka futhi Nguye obiza umoya, ungqoqwane, iqhwa kanye nemvula. Unika isintu ukukhanya kwelanga futhi alethe ukuza kobusuku. Nguye owendlala amazulu nomhlaba, wahlinzeka umuntu ngezintaba, amachibi nemifula kanye nazo zonke izinto eziphilayo phakathi kwakho. Isenzo Sakhe sikhona yonke indawo, amandla Akhe akhona yonke indawo, ukuhlakanipha Kwakhe kukhona yonke indawo, negunya Lakhe likhona yonke indawo. Ngamunye kule mithetho nemigomo iqukethe isenzo Sakhe, futhi yonke iveza ubuhlakani negunya Lakhe. Ubani ongazikhipha ngaphandle ekubuseni Kwakhe? Ngubani ongazikhipha kumacebo Akhe? Zonke izinto zikhona ngaphansi kwamehlo Akhe, futhi phezu kwalokho, zonke izinto ziphila ngaphansi kokubusa Kwakhe. Ukwenza Kwakhe namandla Akhe ashiya isintu singenakho okunye esingakwenza ngaphandle kokuvuma iqiniso lokuthi ukhona futhi uyabusa phezu konke. Ayikho enye into ngaphandle Kwakhe engalawula umhlaba jikelele, kungasaphathwa ukuhlinzeka lesi sintu okungenakukhawuka. Akukhathaleki ukuthi uyakwazi ukubona isenzo sikaNkulunkulu, akusho lutho noma uyakholwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, akungabazeki ukuthi isimiselo sakho singaphansi kokumisa kukaNkulunkulu, futhi akungabazeki ukuthi uNkulunkulu uyohlale ebusa phezu kwezinto zonke. Ubukhona negunya Lakhe akumisiwe phezu kokuthi kuyabonwa noma kuyaqondwa ngumuntu. Nguye kuphela owazi isikhathi esiphambilini, isikhathi samanje nekusasa lomuntu, futhi Nguye kuphela ongalawula isimiselo sesintu. Akukhathaleki noma uyakwazi ukwemukela leli qiniso, kungekudala umuntu uzozibona lezi zinto ngamehlo akhe, futhi yileli qiniso uNkulunkulu azoliveza licace. Isintu siyaphila futhi sife uNkulunkulu ebhekile. Isintu siphilela ukuphatha kukaNkulunkulu, futhi uma amehlo akhe evaleka okokugcina, lokho kungenxa yakho lokho kuphatha. Ngokuphindelela, umuntu uyafika futhi ahambe, aye emuva aye phambili. Ngaphandle kokukhetha, konke kuyingxenye yokubusa nokuhlela kukaNkulunkulu. Ukuphatha kukaNkulunkulu kuhlale kuya phambili futhi akukaze kukhawuke. Uzokwenza isintu sazi ngokuba khona Kwakhe, sithembe ukubusa Kwakhe, sibone ukwenza Kwakhe, futhi sibuyele embusweni Wakhe. Uhlelo Lwakhe lolu, kanye nomsebenzi akade ewenza izinkulungwane zeminyaka.

Umsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu waqala ekudalweni komhlaba, futhi umuntu uyingqikithi yalo msebenzi. Ukudala kukaNkulunkulu zonke izinto, kungathiwa, kungenxa yomuntu. Ngoba umsebenzi wokuphatha Kwakhe uqhubeke izinkulungwane zeminyaka, futhi awenziwa ngesikhathi esingangemizuzu noma imizuzwana, noma ngokuphazima kweso, noma ngonyaka owodwa noma emibili, kwadingeka ukuthi adale izinto eziningi ezidingekayo ukuze aphile umuntu, njengelanga, inyanga, ngezinhlobo ngezinhlobo zezidalwa eziphilayo, nokudla, kanye nendawo yokuphila yesintu. Lokhu kwabe kuwukuqala kokuphatha kukaNkulunkulu.

Emuva kwalokho, uNkulunkulu wanikezela ngesintu kuSathane, umuntu waphila ngaphansi kwamandla kaSathane, kwathi lokhu kancane kancane kwaholela emsebenzini kaNkulunkulu wenkathi yokuqala: indaba yeNkathi yoMthetho…. Eminyakeni eyizinkulungwane eziningi yeNkathi yoMthetho, isintu sajwayela ukuqondiswa kweNkathi yoMthetho, futhi baqala bakuthatha kalula, kwathi kancane kancane, bakushiya ukunakekelwa nguNkulunkulu. Ngakho-ke, ngesikhathi esifanayo benamathele emthethweni, bakhonza izithixo futhi benza izinto ezimbi. Babengavikelwe nguJehova, futhi babemane bephila izimpilo zabo phambi kwelathi ethempelini. Empeleni, umsebenzi kaNkulunkulu wabe usubashiyile kudala, nakuba abakwa-Israyeli babebambelele emthethweni, futhi bekhuluma ngegama likaJehova, futhi ngokuziqhenya besakholelwa ukuthi kwabe kuyibo bodwa abantu baJehova futhi babengabakhethiweyo baJehova, inkazimulo kaNkulunkulu yabalahla buthule….

Uma uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe, uyayishiya buthule indawo ethile kodwa abe enza umsebenzi omusha ngokuthulile kwenye indawo. Lokhu kubukeka kungakholeki kubantu, abasala bendikindiki. Abantu selokhu benza igugu lokho okudala, futhi babuke izinto ezintsha, ezingajwayelekile ngobutha, noma bazibone njengohlupho. Ngakho-ke, noma imuphi umsebenzi omusha uNkulunkulu awenzayo, kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni ngci, umuntu ungowokugcina ukwazi ngawo phakathi kwezinto zonke.

Njengoba kwakuhlale kwenzeka, emuva komsebenzi kaJehova ngeNkathi yoMthetho, uNkulunkulu waqala umsebenzi wakhe wesigaba sesibili: wathatha inyama, wathatha isimo sesintu iminyaka eyishumi, amashumi amabili, futhi ekhuluma futhi enza umsebenzi Wakhe phakathi kwamakholwa. Kepha, ngaphandle kokukhetha, akekho owayazi, futhi bambalwa abantu abemukela ukuthi wayenguNkulunkulu ethathe isimo senyama emuva kokuthi iNkosi uJesu ibethelwe esiphambanweni futhi yavuka. Njengenkinga, kwavela owayebizwa ngoPawulu, awazibeka ebutheni obunokufa noNkulunkulu. Ngisho emuva kokuthi eshaywe phansi waphenduka umpostoli, imvelo kaPawulu endala ayizange ishintshe futhi wabhala izincwadi eziningi. Ngeshwa izizukulwane eziza ngemuva zathatha izincwadi zakhe njengamazwi kaNkulunkulu okufanele ziwajabulele, ngendlela yokuthi zafakwa eTestamenteni Elisha futhi zadidaniseka namazwi akhulunywa nguNkulunkulu. Lokhu yihlazo elikhulu impela selokhu kwaqala imiBhalo. Futhi leli phutha alenzekanga ngenxa yobuwula bomuntu na? Babengazi ukuthi emibhalweni yomsebenzi kaNkulunkulu eNkathini yoMusa, izincwadi noma nemibhalo yangomoya yabantu kwakungafanele nje ibe khona ukuzenza umsebenzi namazwi kaNkulunkulu. Kodwa lokhu kuseceleni, ngakho masibuyele esihlokweni sethu sokuqala. Kwathi lapho isigaba sesibili somsebenzi kaNkulunkulu sesiphelile—emuva kokubethelwa esiphambanweni —umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa umuntu esonweni (okungukuthi, ukusindisa umuntu ezandleni zikaSathane) wafezeka. Ngakho-ke, kusukela kulowo mzuzu kuqhubeka, isintu sasesidinga ukwemukeka iNkosi uJesu njengoMsindisi ukuze izono zaso zithethelelwe. Ngokubuka, izono zomuntu zabe zingasesona isithiyo ekutholeni kwakhe insindiso nokuza phambi kukaNkulunkulu futhi zabe zingaseyona into uSathane ayengasizakala ngayo ukumangalela umuntu. Yingoba uNkulunkulu uqobo Lwakhe wayenze umsebenzi ngempela, wayefike efana nenyama yesono, futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wabe engumhlabelo wesono. Ngale ndlela, umuntu wehlika esiphambanweni, ehlengiwe futhi esindisiwe ngenxa yenyama kaNkulunkulu, umfanekiso wale nyama enesono. Ngakho-ke, emuva kokuthunjwa nguSathane, umuntu wasondela kakhulu ekutheni emukele insindiso phambi kwaNkulunkulu. Impela, lesi sigaba somsebenzi kwabe kungukuphatha kukaNkulunkulu okwabe kuyisinyathelo esinyukelayo ukusuka eNkathini yoMthetho, futhi kwabe kusezinga elijulile kuneNkathi yoMthetho.

Kunjalo ukuphatha kukaNkulunkulu: ukunikela isintu kuSathane—isintu esingazi ukuthi uyini uNkulunkulu, ukuthi uyini uMdali, ukhonzwa kanjani uNkulunkulu, nokuthi kungani kunesidingo sokuthobela uNkulunkulu —futhi ukunika inkululeko enkohlakalweni kaSathane. Isinyathelo ngesinyathelo, uNkulunkulu uyamsindisa umuntu ezandleni zikaSathane, aze umuntu akhonze uNkulunkulu ngokuphelele futhi ashiye uSathane. Lokhu ukuphatha kukaNkulunkulu. Konke lokhu kuzwakala ongathi indaba eyinganekwane, futhi lokho yingoba abazi nhlobo ukuthi zingakanani izinto ezehlele umuntu kule minyaka eyizinkulungwane eziningi eyedlule, kungasaphathwa izindaba ezenzekile emhlabeni jikelele. Futhi, ngaphezu kwalokho, yingoba abakwazi ukuqondisisa izwe elishaqisayo, elifaka ukwesaba kakhulu elikhona ngaleya kwalo mhlaba esiwubonayo, kodwa amehlo abo enyama ayabavimba ukuthi bawubone. Kuzwakala kungaqondakali kumuntu, futhi lokho yingoba umuntu akanakho ukuqonda ukubaluleka kwensindiso yesintu kuNkulunkulu kanye nokubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha, futhi akaqondi ukuthi uNkulunkulu ufisa isintu sibe njani ekugcineni. Isintu esifana no-Adamu no-Eva, abangonakaliswanga nguSathane? Cha! Ukuphatha kukaNkulunkulu kwenziwa ukuzuza iqembu labantu abakhonza uNkulunkulu nabamthobelayo Yena. Le sintu sonakalisiwe nguSathane, kodwa asisamboni uSathane njengobaba waso; siyabubona ubuso obubi bukaSathane, futhi siyabukhahlela, futhi sifike phambi kwaNkulunkulu ukwemukela isahlulelo nesijeziso Sakhe. Umuntu uyazi uthi yini embi, nokuthi injani uma uyiqhathanisa nalokho okuyingcwele, futhi uyabona ubukhulu bukaNkulunkulu nobubi bukaSathane. Isintu esinjalo ngeke sisamsebenzela uSathane, noma simkhonze uSathane, noma simenze isithixo uSathane. Yingoba bayiqembu labantu abazuzwe ngempela nguNkulunkulu. Lokhu ukubaluleka kokuphatha isintu kukaNkulunkulu. Ngesikhathi somsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu lesikhathi, isintu siwumenziwa wenkohlakalo kaSathane, futhi ngaso leso sikhathi siwumenziwa wensindiso kaNkulunkulu, kanye nento uNkulunkulu noSathane abayilwelayo. Ngesikhathi enza umsebenzi Wakhe, uNkulunkulu kancane kancane uyamkhipha umuntu ezandleni zikaSathane, ngakho umuntu uba seduzane kakhulu noNkulunkulu….

Kwase kufika iNkathi yoMbuso, okuyisigaba somsebenzi esibonakalayo kepha futhi yiso esinzima kakhulu ukuthi umuntu asemukele. Yingoba njengoba umuntu esondela kuNkulunkulu, kusho ukusondela kwentonga kaNkulunkulu phambi komuntu. Emva kokuhlengwa komuntu, umuntu ubuyela ngokusemthethweni emndenini kaNkulunkulu. Umuntu wacabanga ukuthi manje isikhathi sokujabula, kepha uzithola ebhekene nokuhlaselwa okuqhamuka ngaphambili ngomfutho okuvela kuNkulunkulu, uhlobo olungakaze lubonwe ngumuntu. Kuyavela, ukuthi lokhu ukubhabhadiswa abantu baNkulunkulu okufanele bakujabulele. Ngaphansi kwempatho enjalo, abantu abanakho abangakwenza kodwa ukuthi bame bacabange ukuthi, ngiyiwundlu, ebelilahlekile iminyaka eminingi, uNkulunkulu achithe okukhulu ukulithenga , ngakho-ke kungani uNkulunkulu engiphatha kanje? Yindlela le yokuthi uNkulunkulu angihleke, angidalule?… Emva kokudlula kweminyaka, umuntu useshayekile, usedlule ebunzimeni bokucwengwa nokujeziswa. Nakuba umuntu eselahlekelwe “inkazimulo” kanye “nobumnandi” bezikhathi ezedlule, ngaphandle kokucabanga usefike ekuqondeni iqiniso lokuba umuntu, futhi usekwazi ukwazisa iminyaka yokuzinikela kukaNkulunkulu ukuthi asindise isintu. Umuntu uyaqala ukuzonda ukungaphucuki kwakhe. Uqala ukuzonda indlela anobudlova ngayo, nokungezwani kwakhe noNkulunkulu, nezicelo eziphoqayo ezingenangqondo azenzile Kuye. Isikhathi asinakubuyela emuva; izehlo ezedlule ziba izinkumbulo ezinokuzisola zomuntu, kanti amazwi nothando lukaNkulunkulu luba ngamandla amqhubela phambili umuntu empilweni yakhe entsha. Amanxeba omuntu ayaphola usuku nosuku, amandla akhe ayabuya, futhi asukume abheke ebusweni bukaSomandla… kuphela ukuthola ukuthi ubelokhu eseduze nami, nokuthi ukumamatheka Kwakhe kanye nobuso Bakhe obuhle buyamthinta kakhulu. Inhliziyo Yakhe isenokukhathazeka ngesintu asidala, futhi izandla Zakhe zisafudumele futhi zinamandla njengoba zazinjalo ekuqaleni. Kungathiumuntu ubuyele eNsimini yase-Edeni, kepha manje umuntu akasalaleli ukuyenga kwenyoka, akasabufulatheli ubuso bukaJehova. Umuntu uyaguqa phambi kukaNkulunkulu, abheke phezulu ebusweni obumamathekayo bukaNkulunkulu, futhi anikele ngomhlatshelo wakhe oyigugu kunayo yonke—O! Nkosi yami, Nkulunkulu wami!

Uthando nozwelo lukaNkulunkulu lugcwele imininingwane yonke yomsebenzi Wakhe wokuphatha, futhi akukhathaleki noma abantu bayaqonda izinhloso ezinhle zikaNkulunkulu, ngokungakhathali, usawenza umsebenzi ahlose ukuwufeza. Akukhathaleki ukuthi abantu bakuqonda kangakanani ukuphatha kukaNkulunkulu, izinzuzo nosizo lomsebenzi owenziwe nguNkulunkulu lungathakaselwa inoma ngubani. Mhlawumbe, namhlanje, awukaze uzwe inoma iluphi uthando noma ukuphila okuhlinzekwa nguNkulunkulu, kodwa inqobo uma ungamlahli uNkulunkulu, futhi ungadeli ukuzimisela kwakho ukufuna iqiniso, kuyohlale kukhona usuku lapho ukumamatheka kukaNkulunkulu kuyovezwa kuwena. Ngoba inhloso yomsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu ukusindisa isintu esingaphansi kwamandla kaSathane, ukungasilahli isintu esonakaliswe nguSathane futhi saphikisana noNkulunkulu.

Kwakhulunywa kuMandulo 23, 2005