1. Kungani iNkosi UJesu eqalekisa AbaFarisi? Yini ngempela umongo WobuFarisi?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

“Kungani nani neqa umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? Ngoba uNkulunkulu wayala, wathi, Hlonipha uyihlo nonyoko: nokuthi, Lowo oqalekisa uyise noma unina, makafe nokufa. Kodwa nithi, Oshoyo kuyise noma kunina ukuthi, Kuyisipho, lokho ongabe usizwe yimi ngakho; Futhi angahloniphi uyise noma unina, uyakukhululeka. Kanjalo nenze umyalo kaNkulunkulu waba yize ngesiko lenu. Bazenzisi, waprofetha kahle ngani uIsaya, ethi, Laba bantu basondela kimi ngomlomo wabo, futhi bangihlonipha ngezindebe zabo; kodwa inhliziyo yabo ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu” (UMathewu 15:3-9).

“Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu: ngokuba aningeni nina, nabangenayo niyabahlupha. Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nidla izindlu zabafelokazi, nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide: Ngalokho niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.

“Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! Ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nenze iphroselithe elilodwa, futhi lapho senimenzile nimenza abee umntwana wesihogo ngokuphindwe kabili kunani ngokwenu.

“Maye kinina, baholi abayizimpumputhe, enithi, Noma ubani ofunga ithempeli, akulutho, kodwa ofunga igolide lethempeli, uzibophile! Nina ziwula nezimpumputhe: ngokuba yikuphi okukhulu, igolide, noma ithempeli elingcwelisa igolide na? Futhi, noma ubani ofunga ialtare, akalutho; kodwa ofunga isipho esiphezu kwalo, uzibophile. Nina ziwula nezimpumputhe: ngokuba yikuphi okukhulu, isipho, noma ialtare elingcwelisa isipho? Ngakho-ke ofunga ialtare, ufunga lona, nazo zonke izinto ezikulo. Nofunga ithempeli, ufunga lona, nohlezi kulo. Nalowo ofunga izulu, ufunga isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, nohlezi phezu kwaso.

“Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngoba nithela okweshumi kwesinkuntshane nokwentshungu nokodonqa, nishiye izindaba ezinzima zomthetho, ukwahlulela, umusa, nokholo: benimelwe ukwenza lokhu, futhi ningakuyeki nalokho. Nina baholi abayizimpumputhe, nihluza insensane, futhi niginge ikamela.

“Maye kinina, babhali naFarisi, bazenzisi! ngoba nihlambulula ingaphandle lenkomishi nelesitsha, kodwa ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka. Wena mFarisi oyimpumputhe, hlanza kuqala ingaphakathi lenkomishi nelesitsha, ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo.

“Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngoba nifana namathuna acakiweyo, impela abonakala emahle ngaphandle, kodwa ngaphakathi agcwele amathambo abantu abafile, nokungcola konke. Kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile, kodwa ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi.

“Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! Ngoba nakha amathuna abaprofethi, futhi nihlobisa amathuna abalungileyo, Futhi nithi, Uma sasikhona emihleni yobaba, sasingayikuhlanganyela nabo egazini labaprofethi. Kanjalo niyazifakazela nina, ukuthi ningabantwana balabo ababulala abaprofethi. Gcwalisani-ke isilingaliso soyihlo. Zinyoka, nzalo yamabululu, niyakubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na? Ngakho-ke, bhekani, mina ngithume kini abaprofethi, nabantu abahlakaniphileyo, nababhali; futhi abanye babo niyobabulala futhi nibabethele; futhi abanye babo niyobashaya emasinagogeni enu, futhi nibashushise emzini ngomuzi: Ukuba kufike phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni, kusukela egazini lika-Abela olungileyo kuze kube segazini likaZakariya indodana kaBarakiya enambulala phakathi kwethempeli ne-altare. Ngiqinisile ngithi kini, Zonke lezi zinto ziyakufika phezu kwalesi sizukulwane” (UMathewu 23:13-36).

“Kodwa abapristi abakhulu nabadala bancenga izixuku ukuba zicele uBaraba, futhi kubulawe uJesu. Umbusi waphendula futhi wathi kubo, Nithanda ukuba nginikhululele muphi kulaba ababili na? Bathi, uBaraba. UPilatu wathi kubo, Khona-ke ngimenze njani uJesu obizwa ngokuthi uKristu? Bonke bathi kuye, Makabethelwe esiphambanweni. Futhi umbusi wathi, Kungani, wenze bubi buni? Kodwa bamemeza kakhulu, bathi, Makabethelwe esiphambanweni. Lapho uPilatu esebona ukuthi akanakwenza lutho, kodwa kwenzeka isiyaluyalu, wathatha amanzi, futhi wageza izandla zakhe phambi kwesixuku, wathi, Anginacala egazini lalo muntu: ziboneleni nina. Base bephendula bonke abantu, futhi bathi, Igazi lakhe malibe phezu kwethu, nakubantwana bethu. Wase ebakhululela uBaraba: futhi lapho eseshaye uJesu, wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni” (UMathewu 27:20-26).

“UJesu wathi kubo, Ukuba uNkulunkulu ubewuyihlo, beniyongithanda: ngoba ngize ngivela kuNkulunkulu; futhi angizizelanga Mina, kodwa Yena ungithumile. Kungani ningayiqondi inkulumo yami? noma kungokuba anikwazi ukuzwa izwi lami. Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe: ngoba ungumqambi manga, noyise wawo. Futhi ngoba nginitshela iqiniso, aningikholwa. Ngubani kini ongilahla ngesono? Futhi uma ngisho iqiniso, kungani ningangikholwa? Lowo ongokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu: ngakho aniwezwa, ngoba aniyibo abakaNkulunkulu” (UJohane 8:42-47).

“O nzalo yezinyoka, ningazikhuluma kanjani izinto ezinhle, njengoba nibabi? ngoba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo” (UMathewu 12:34).

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

10. Ukwahlulela KwabaFarisi UJesu

UMarku 3:21-22 Futhi lapho abangani Bakhe bezwa ngakho, baphumela ngaphandle ukuba bambambe: ngokuba bathi, uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi, unoBelzebule, futhi ukhipha amadimoni ngenkosana yodeveli.

11. Ukukhuza KukaJesu AbaFarisi

UMathewu 12:31-32 Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza: kodwa ukuhlambalaza uMoya oNgcwele akuyikuthethelelwa. Futhi yiloyo nalowo okhuluma izwi elimelene neNdodana yomuntu, uyakuthethelelwa, kepha loyo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kuleli zwe, ngisho nakwelizayo.

UMathewu 23:13-15 Kodwa maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu: ngokuba aningeni nina, nabangenayo niyabahlupha. Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nidla izindlu zabafelokazi, nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide: Ngalokho niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! Ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nenze iphroselithe elilodwa, futhi lapho senimenzile nimenza abee umntwana wesihogo ngokuphindwe kabili kunani ngokwenu.

Lezi yiziqephu ezimbili ezahlukene ezingaphezulu—ake sibheke eyokuqala: Ukwahlulela KwabaFarisi UJesu.

EBhayibhelini, ukuhlolwa kukaJesu uqobo Lwakhe kanye nemisebenzi Yakhe ngabaFarisi kwakunje: “Bathi, uyahlanya. … UnoBelzebule, futhi ukhipha amadimoni ngenkosana yodeveli wamadimoni” (UMarku 3:21-22). Ukwahlulelwa kweNkosi uJesu ngaBabhali nabaFarisi kwakungesikho ukulingisa noma ukususela emoyeni—kwakuwukuphetha kwabo ngeNkosi uJesu ngalokho abakuzwa nabakubona ngezenzo Zakhe. Noma isiphetho sabo sasibukeka njengeqiniso, esenziwa egameni lobulungiswa futhi savela kubantu njengento ehlolisisiwe, ukuzikhukhumeza abahlulela ngakho iNkosi uJesu kwakunzima nakubo ukuba bakugcine. Umdlandla wokuhlanya kwenzondo yabo ngeNkosi uJesu kwaveza izifiso zabo ezinobudlwembe kanye nobuso babo obubi obunobusathane, kanye nemvelo yabo yokwenqaba uNkulunkulu, enenzondo. Lezi izinto abazisho ekwahluleleni kwabo iNkosi uJesu zaziqhutshwa izifiso zabo ezinobudlwembe, umona, kanye nemvelo yabo yobutha, embi futhi enenzondo ngeqiniso likaNkulunkulu. Abacwaninganga ngomsuka wezenzo zeNkosi uJesu, futhi abacwaninganga ngobunjalo balokhu akushoyo noma akwenza. Kodwa ngobumpumputhe, ukungabekezeli, ukuhlanya kanye nobubi benhloso bamhlasela futhi bajivaza nalokhu Yena owayesekwenzile. Lokhu kwafika ezingeni lapho baze bajivaza uMoya Wakhe ngokungakhethi, okunguMoya Ongcwele, uMoya kaNkulunkulu. Yilokhu ababekusho uma bethi “uyahlanya,” “unoBelzebhule” nokuthi “inkosana yodeveli”. Lokhu kusho ukuthi, bathi uMoya kaNkulunkulu unguBelzebhule kanye nenkosi yodeveli, bachaza umsebenzi wenyama ngokuthi uMoya kaNkulunkulu ogqoke okomsangano. Abahlambalazanga kuphela uMoya kaNkulunkulu njengoBelzebhule kanye nenkosi yamademoni, kodwa bahlulela umsebenzi kaNkulunkulu. Bahlulela futhi bahlambalaza iNkosi uJesu Kristu. Ingqikithi yokunqaba kwabo kanye nokuhlambalaza uNkulunkulu kwawufana ncamashi nobunjalo bukaSathane kanye nenkani kaSathane nokuhlambalaza uNkulunkulu. Abamelanga inkohlakalo kuphela, kodwa nangaphezulu baba umzimba kaSathane. Baba umgudu kaSathane phakathi kwesintu, babehambisana futhi beyizinceku zikaSathane. Ingqikithi yokuhlambalaza kwabo kanye nokululaza iNkosi uJesu Kristu kwakungumzabalazo wabo noNkulunkulu benzela ukuma kwabo, ukuqhudelana kwabo noNkulunkulu, nokulinga kwabo uNkulunkulu okungapheli. Ingqikithi yokumelana kwabo noNkulunkulu kanye nendlela yobutha kuYe, kanye namazwi abo kanye nemicabango yabo ehlambalaza futhi ithukuthelise uMoya kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela, uNkulunkulu wanquma isigwebo esifanele salokhu abakushilo nabakwenzile, futhi wanquma ukuthi izenzo zabo ziyisono sokuhlambalaza kuMoya Ongcwele. Lesi sono asithethelelwa kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo, njengalokhu lesi siqephu sombhalo sisho: “Ukuhlambalaza uMoya oNgcwele akuyikuthethelelwa” nokuthi “Lowo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo.” …

… Kukhona yini enikubonile kulezi ziqephu zombhalo? Abanye abantu bathi babona intukuthelo kaNkulunkulu. Abanye abantu bathi babona icala lesi simo sikaNkulunkulu elingakubekezeleli ukona kwesintu kanye nokuthi uma abantu benza into ehlambalazayo kuNkulunkulu, angeke bazuze intethelelo Yakhe. Ngaphandle nje kokuthi abantu babona intukuthelo nokungabekezelelani kukaNkulunkulu iziphambeko zabantu kulezi ziqephu ezimbili, abakayiqondi indlela abuka ngayo isintu. Lezi iziqephu ezimbili ziqukethe inkomba yomqondo kaNkulunkulu weqiniso kanye nendlela enza ngayo kulabo abamhlambalaza futhi abamthukuthelisayo Yena. Lesi siqephu emiBhalweni siphethe incazelo yangempela yomqondo nendlela Yakhe: “Lowo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo.” Lapho abantu behlambalaza uNkulunkulu, lapho bemthukuthelisa, ukhipha isinqumo, futhi lesi sinqumo siwumphumela okhishwa Nguye. Sichazwa kanje eBhayibhelini: “Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza: kodwa abantu abahlambalaza uMoya oNgcwele abayikuthethelelwa” (UMathewu 12:31), nokuthi “Kodwa maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi!” (UMathewu 23:13).

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

AbaFarisi abangamaJuda babesebenzisa umthetho kaMose ukwehlulela uJesu. Abazange bafune ukufanelana noJesu wangaleso sikhathi, kodwa ngokukhuthala balandela umthetho kwaze kwaba yilapho kufinyelela ekutheni babethele uJesu ongenacala esiphambanweni, bembeke icala bengalandelanga umthetho weTestamente Elidala nokuthi akayena uMesiya. Kwakuyini umnyombo wabo? Kwakungekhona yini ukuthi abazange bafune izindlela zokufanelana neqiniso? Babenentshisekelo ngawo wonke amazwi ombhalo ongcwele, bebe bengenandaba nentando Yami nezinyathelo nezindlela zomsebenzi Wami. Babengebona abantu ababefuna iqiniso, kodwa abantu ababebambelela ngokuqinile emazwini; bebengebona abantu abakholelwa kuNkulunkulu, kodwa abantu abakholelwa eBhayibhelini. Empeleni, bebengonogada beBhayibheli. Ukuze bavikele okungokweBhayibheli, baqhakambise isithunzi seBhayibheli, bavikele isithunzi salo, baze bafika ekubetheleni uJesu onomusa esiphambanweni. Lokhu bakwenze nje ngoba befuna ukuvikela iBhayibheli, nokugcina ukuma kwegama ngalinye eliseBhayibhelini nawo wonke amazwi aseBhayibhelini esezinhliziyweni zabantu. Ngakho-ke bakhethe ukushiya ikusasa labo nomnikelo wesono ukwahlulela uJesu, ongazange ahambelane nezimfundiso zombhalo oyingcwele, ukuya ekufeni. Ingabe babengezona izinceku egameni ngalinye loMbhalo ongcwele?

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ufune Indlela Yokufanelana NoKristu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Futhi ukhumbule okwalandela emuva kokuthi amaJuda abethela uJesu esiphambanweni eminyakeni eyizi-2,000 eyedlule. AmaJuda axoshwa kwaIsrayeli futhi abalekela emazweni kuwo wonke umhlaba. Amaningi abulawa, futhi isizwe samaJuda sisonkana sabhekana nencithakalo engakaze ibonwe. Babebethele uNkulunkulu esiphambanweni—babenze icala elihlasimulisayo—futhi bachukuluza isimo sikaNkulunkulu. Benziwa ukuthi bakhokhe ngalokho abakwenza, kwafanele bathweswe imiphumela yezenzo zabo. Balahla ngecala uNkulunkulu, bala uNkulunkulu, ngakho baba nesiphetho esisodwa nje: ukujeziswa nguNkulunkulu. Lowo ngumphumela onomunyu ababusi babo abawuletha phezu kwezwe nesizwe sabo.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Niyafisa ukwazi umsuka wokuthi kungani abaFarisi babephikisana noJesu? Niyafisa ukwazi ubunjalo babaFarisi? Babegcwele imicabango ngoMesiya. Okungaphezulu, ukuthi babekholwa ukuthi uMesiya uyofika, kodwa abafunanga iqiniso lokuphila. Ngakho, nanamuhla, basalindele uMesiya, ngokuba abanalwazi ngendlela yokuphila, futhi abazi ukuthi iyiphi indlela yeqiniso. Kungenzeka kanjani, kusho nina, ukuthi abantu abayiziwula, abanenkani futhi abangazi njengalaba bazuze isibusiso sikaNkulunkulu? Babengambheka kanjani uMesiya? Baphikisana noJesu ngoba babengayazi indlela yomsebenzi kaMoya oNgcwele, ngoba babengayazi indlela yeqiniso eyakhulunywa uJesu, okunye futhi, ingoba babengamqondi uMesiya. Futhi njengoba babengakaze bambone uMesiya, futhi bengakaze bahlalisane noMesiya, benza iphutha lokubambelela ngokuyize egameni likaMesiya, kulapho bephikisana nengqikithi kaMesiya ngazo zonke izindlela. Laba baFarisi ngobunjalo babo babenenkani, bezikhukhumeza, futhi bengalilaleli iqiniso. Umgomo wenkolo yabo kuNkulunkulu uthi: Noma intshumayelo Yakho inomqondo kangakanani, noma ngabe igunya Lakho liphezulu kangakanani, awusiye uKristu, ngaphandle uma ubizwa ngoMesiya. Ayive le mibono ingezwakali futhi ingenangqondo na?

Kucashunwe embhalweni othi “Ngesikhathi Ubona Umzimba KaJesu KaMoya, UNkulunkulu Uyobe Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: 2. Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo?

Okulandelayo: 2. Yingani kuthiwa abefundisi bezenkolo nabadala bonke bahamba umgudu wobuFarisi? Yini umongo wabo?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi