Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Isipho Esihle Kakhulu UNkulunkulu Angiphe Sona

6

UYixin Edolobheni LaseShijiazhuang Esifundazweni SaseHebei

Ngaphambili, ngangivame ukuzwa abafowethu nodadewethu bethi, “Konke uNkulunkulu akwenzayo okuhle kakhulu; yikho konke abantu abakudingayo.” Ngakwamukela lokhu futhi ngavumelana nakho, kodwa ngangingenakho noma yikuphi ukuqonda ngokuhlangenwe nakho kwami. Kamuva ngazuza ukuqonda ngakho ngesimo uNkulunkulu angenzela sona.

Nganginesifiso esinamandla kakhulu sesikhundla enhliziyweni yami. Njalo ngangethemba ukuthi umholi uzongiqaphela nokuthi abafowethu nodadewethu babezongihlonipha, kodwa empeleni akwenzekanga njengoba ngangethemba ukuthi kuzoba njalo. Ngemva kwesikhathi esiyiminyaka embalwa, kwakungenandaba ukuthi ngisebenza nobani lapho ngifeza umsebenzi wami, njalo ngangiba “umsizi.” Kungakhathalekile ukuthi kuqhubekani, umholi njalo wayevame ukuxoxa nengangisebenza naye futhi ahlele ukuba kube nguye onakekela izinto. Kwakubonakala sengathi emehlweni omholi, ngangingabalulekile, ngiwumuntu ongabalulekile. Lokhu kwangiphazamisa kakhulu. Ngacabanga: “Ngenza uhlobo olufanayo lwemisebenzi futhi angimubi kangako kunabanye. Kungani njalo ngiba ‘umsizi’? Kungani njalo ngiba ngaphansi komuntu othile?” Ngahlangabezana nobunzima obuthile bokucwengwa ngenxa yezifiso zami azazinganeliswa, futhi ngaqhubeka ngiphila phakathi nokungaqondi kwami uNkulunkulu. Ngangingeke ngikubalekele lokho. Ngolunye usuku, umholi wacela engangisebenza naye ukuba bahlanganise umbhalo othile, kodwa akangicelanga ukuba ngisize. Lokho kwangithinta kabi emizweni yami. Nakuba ngangazi ukuthi akufanele ngilandele lolo hlobo lwento engabalulekile, angizange ngikwedlulise enhliziyweni yami, ngaphinda futhi ngacwila ebuhlungwini. Ngacabanga: Kungani lolu hlobo lwesimo lungithola njalo? Kungani lezi zimo zingabi yilokhu engikufunayo? Kungani uNkulunkulu enza izinto ngale ndlela? Angizange ngikuqonde nhlobo.

Kamuva, ngesikhathi ngidla futhi ngiphuza izwi likaNkulukulu, ngabona amazwi alandelayo avela kuNkulunkulu: “Nokho, ukukhohlakala okuphakathi kwemvelo yomuntu kufanele kuxazululwe ngezilingo. Kunoma yiziphi izingxenye ongaphumeleli kuzo, kukulezi zingxenye okufanele ucwengwe kuzo—lokhu kuyilungiselelo likaNkulunkulu. UNkulunkulu ukudalela isimo, ekuphoqa ukuba ucwengwe kuso ukuze wazi ukukhohlakala kwakho. Ekugcineni ufinyelela eqophelweni lapho ungamane ufe futhi udele amacebo nezifiso zakho, bese uthobela ubukhosi nelungiselelo likaNkulunkulu. Ngakho uma abantu bengenakho ukucwengwa kweminyaka eminingi, uma bengenakho ukuhlupheka okuthile, ngeke bakwazi ukugwema ukugqilazwa ukukhohlakala kwenyama emcabangweni wabo nasezinhliziyweni zabo. Noma kuziphi izingxenye usengaphansi kokugqilazwa nguSathane, noma kuziphi izingxenye usenezifiso zakho, izimfuneko zakho—yilezi zingxenye okufanele uhlupheke kuzo. Kusekuhluphekeni kuphela lapho kungafundwa khona izifundo, okusho ukwazi ukuzuza iqiniso, nokuqonda inhloso kaNkulunkulu” (“Indlela Yokwanelisa UNkulunkulu Phakathi Kwezilingo” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Ngezwa igagasi lemfudumalo enhliziyweni yami livela emazwini kaNkulunkulu, njengokungathi uNkulunkulu wayengikhanyisela ubuso nobuso, engitshela ukuthi kungani wayenza izinto ngale ndlela, wawuyini umgomo, futhi wayengivumela ukuthi ngiqonde izinhloso Zakhe ezinhle. Ngalokho kukhanyiseleka okuvela kuNkulunkulu, ngaguquka futhi ngasibheka kabusha isimo ayengenzele sona. Khona-ke ngabona ukuthi uNkulunkulu wayengazi kahle kakhulu; wayezazi izingxenye lapho izibopho zethonya likaSathane zazizimbi kakhulu kimi. Wayeqonda futhi ukuthi ukukhohlakala kwami okwakuvela kuSathane kwakunamandla kakhulu endaweni yesikhundla. UNkulunkulu wayengeke akubekezelele ukungibona njalo ngiphila ngaphansi kokubuswa nokukhohlakaliswa uSathane, futhi ngicindezelwa, ngihlushwa, futhi nginyathelwa uSathane. Ngakho, uNkulunkulu wayeqondene nemvelo yami, futhi ngokuvumelana nalokho engangikudinga, waqhubeka engihlanza lapho ngangonakaliswe ngokujule kakhulu khona uSathane. Lezo zembulo, lokho kusolwa, lokho kucwengwa—konke kwakuyinsindiso yothando lukaNkulunkulu kimi. Kodwa iminyaka eminingi kangaka, angizange ngiqonde izinhloso ezinhle zikaNkulunkulu. Ngangingazimisele ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu “wokungaphuca.” Kungakho njalo ngangingawuqondi umusa Wakhe futhi ngangizizwa sengathi njalo ungiphatha ngesandla esiqinile, uyangicindezela, futhi akangivumeli ukuba ngizibonakalise ngempela ubumina. Lapho ngicabanga ngakho manje, ukube mina, njengomuntu owayebona isikhundla njengokuphila ngokwakho, ngangiphumelela kukho konke, izifiso zami zangaphakathi zaziyomane zikhule njalo, futhi ekugcineni ngangiyokonakala kuphela. Kusukela ngaleso sikhathi ngaqonda umsebenzi onzima uNkulunkulu awenze kimi iminyaka eminingi; kusukela ngaleso sikhathi ngabona ukuthi izimo uNkulunkulu ayengezele zona zazingezokusindisa mina. Lolu uthando olungeke lwabonakaliswa ngamazwi. Inhliziyo yami yathintwa uthando oluqotho lukaNkulunkulu futhi ukungaqondi kwami uNkulunkulu kwaphela enhliziyweni yami. Ngangifuna ngenjabulo ukulalela esimweni uNkulunkulu ayengenzele sona.

Kwaba yilokhu okuhlangenwe nakho okwangenza ngabona ngempela ukuthi uNkulunkulu wenza izimo ukuze avivinye futhi acwenge isintu. Kukhona kokubili incazelo ejulile kanye nothando olukhulu kulokhu! Iqiniso liwukuthi, ngokubuka kwami, lapho lezo zimo ezazingahambisani nemibono yami zingivelela, zaziyilokhu kanye engangikudinga empilweni. Kwakuyindlela ebalulekile kaNkulunkulu yokungenza ngibone bese ngilalela Yena ukuze angisindise. Njengoba nje nomama eqonda ngempela impilo yezingane zakhe—ukuthi iyiphi ingane edinga lokhu, yimuphi umsoco odinga ukwenezelwa—umama ukuqonda kahle lokho. Namuhla, uNkulunkulu wenza into efanayo ezimpilweni zabantu. UNkulunkulu wenzela abantu isimo futhi yonke into ayenzayo ezimpilweni zabo isekelwe kuphela kulokho abakudingayo. Konke lokhu kuyinoma yikuphi okuyohlomulisa kakhulu izimpilo zabo futhi kuwukubavumela ukuba bathole iqiniso, bafinyelele ekulaleleni uNkulunkulu, bese belahla ithonya likaSathane. Uma abantu bengalalela esimweni uNkulunkulu abenzele sona, bangazuza iqiniso, bathole ukuphila. Uma abantu bevumela ukubuswa yinhliziyo yabo encane kanye nabakuthandayo bese uNkulunkulu ebanelisa ngakho, khona-ke ngeke nje kuphela bangazuzi lutho nhlobo, kodwa bayonenga uNkulunkulu, futhi ekugcineni bangazilimaza futhi bazonakalise kuphela. Lokhu kungenxa yokuthi lokho abantu abakuthandayo akubalungele, futhi kunenzuzo encane ensindisweni kaNkulunkulu kanye nasekuphelelisweni kwabo. Yilokho okunikezwa umuntu nguNkulunkulu kuphela okungcono kakhulu; yilokho kuphela abantu abakudinga kakhulu. Kwaba ngaleso sikhathi lapho ekugcineni ngaba nokuqonda okungokoqobo kwalokho uNkulunkulu akusho: “Futhi indlela yanamhlanje ihamba nokwahlulelwa nesiqalekiso, kodwa nonke kufanele nazi ukuthi lokho engikubeke kini, noma ngabe ukwahlulelwa noma ukujeziswa, konke kuyizipho ezinhle kakhulu enginganinikeza zona, futhi konke kuyizinto enizidinga ngokushesha” (“Isimilo Senu Sibi Kakhulu!” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Ngiyabonga ngokukhanyiselwa uNkulunkulu okungivumele ukuba ngithole ulwazi oluthile futhi ngiqonde umsebenzi kaNkulunkulu kimi, nokuba ngibone ukuthi lapho ngingazimisele ukwamukela into ethile, kungesikhathi ngiyidinga kakhulu, futhi yilapho kufanele ngiyamukele ngokwengeziwe. Kungale ndlela kuphela lapho ngizokwazi khona ukuthola lokho uNkulunkulu anginika khona. Ngaphinde ngabona ukuthi ingqikithi kaNkulunkulu inhle, futhi akwenzela isintu uthando kuphela. Yilokho okunenzuzo enkulu kuphela ezimpilweni zabantu; kuyinto edingeka kakhulu ezimpilweni zabantu, futhi kuyisipho esihle kakhulu uNkulunkulu asinikeze umuntu. Kusukela namuhla kuye phambili, ngizimisele ukuzibeka ngokuphelele ezandleni zikaNkulunkulu, ngilalele futhi ngamukele wonke umsebenzi uNkulunkulu awuqeda kimi. Ngizimisele ukufuna ukwazi iqiniso, ukuthola iqiniso, kanye nokuthola ukuguquka esimweni masinyane ngaphakathi kwesimo uNkulunkulu angenzela sona.

Okuqukethwe Okuhlobene