Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Isimo sikaNkulunkulu Siwukulunga futhi ngaPhezu Kwakho Konke Siluthando

31

UFang Xin, eBeijing 

15 KuNcwaba, 2012 

Kusukela ngowezi-2007, ngenkathi ngemukela umsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSomandla, noma ngangibonakala ebusweni ngimatasa ukufeza imisebenzi yami, angimnikanga uNkulunkulu inhliziyo yami, futhi ngangivame ukuzizwa ngibophekile okwakuze kufike ezingeni lokufuthelana ngenxa yezinkinga zomndeni wami ezingabalulekile. Ngaso sonke isikhathi uma ngicabanga ngodaba lokuthi indodakazi yami isineminyaka engamashumi amathathu ubudala, kodwa ayikamtholi umuntu ongayishada, ngiyakhononda kuNkulunkulu; nokuthi indodana yami ikhathalele ubumnandi bempilo kuphela, noma ingaholi lutho, ichitha imali eningi ngendlela emangalisayo, nalapho ngiyakhononda; kanti umyeni wami osemdala uyasebenza, kodwa induna yakhe ayimholeli–ngiyakhononda nangalokho futhi… Ngikhononda manxa onke, futhi ngivame ukungamqondisisi kahle uNkulunkulu. Kubonakala sengathi uNkulunkulu akanabulungiswa neze kimi. Ngenxa yalokho, ngiye ngahlala ebumnyameni futhi ngihlupheka. Nokho, angizange ngazi ukuthi kufanele ngifune uNkulunkulu, futhi ngingenalo ngempela ulwazi lokuthi siyingozi kangakanani isimo sami. Ngangisimze ngizabalaze ngingenalo usizo ekuhluphekeni kwami. Nokho, uNkulunkulu uyasazi isimo sami ngaphakathi nangaphandle. Usebenzisa izindlela ezehlukile zokungibiza ukuze angisindise, angenze ukuthi ngiphaphame emaphusheni bese ngibalekela ukulinyazwa kanye nokuhlushwa nguSathane.

Ngomhla woku-1 kuNcwaba ngowezi-2012, izulu lana kakhulu impela. Izinga lamanzi emfuleni lenyuka ngokushesha, lafinyelela ngaphezu kwebhuluho. Izinga lamanzi lalikhuphukela phezulu, igagasi lilandelwa ngelinye igagasi, isimo sabe sisibi kakhulu. Ngithe lapho ngithi ngisaqhuba isithuthuthu sami sikagesi ngedlula ibhuluho elaselingaphansi kwamanzi, ithaya lami langaphambili selifinyelele kuwo, futhi ngisacabanga ngokucindezela amandla okuqhubekela phambili, lapho, ngisamangele, kwabonakala ukuthi amanzi ayesejule kakhulu futhi amagagasi nawo ayesephakeme kakhulu. Ngaphambi kokuthi ngenze okutheni, isithuthi sami – nami ngiphezu kwaso – sadudulwa wumsinga. Ngangisathi ngizomemeza ngithi, “Nkulunkulu Somandla!” Nangaphambi kokuba amazwi aphume emlonyeni wami, amanzi ayesengene emlonyeni wami, ngabhadlaza amathamo amaningi amanzi. Ngaleso sikhathi ngaqonda enhliziyweni yami, futhi ngazi ngokucacile engqondweni yami, ukuthi ngase ngifike esiphethweni sempilo yami. Ngangizofela lapha. Amanzi aqhubeka nokungena emlonyeni wami, ngazama ukubiza uNkulunkulu kodwa ngehluleka. Ngokushesha ngafikelwa yicebo. Ngabheka phezulu, ubuso bami baba ngaphezu kwamanzi, kuleso sikhathi ngagcina sengikwazi ukumemeza ngezwi eliyisihosho, ngathi “Nkulunkulu, Somandla, ngisindise!” Ngokushesha emva kwalokho, njengeqabunga eliphephethwa wumsinga, ngazibona ngintantela ngasesihlahleni esikhulu. Ngokushesha ngaphakamisa izingalo zami, ngahanqa isihlahla, ngakwazi ukuma. Ngalesi sikhathi ngazizwa nginokujabula okukhulu. Angikwazanga ukuzibamba kodwa ngathandaza kuNkulunkulu, ngathi: “Nkulunkulu! Nguwe ongisindisile. Awungifulathelanga njengokungcola nangokukhohlakala kwami, wenyule impilo yami isiphakathi nokufa, wayisindisa. Ngithanda ukukubonga nokukudumisa.”

Kusenjalo, ngisabambelele esihlahleni, ngibuka ngasemfuleni, ngamangala ukubona ukuthi ngaphandle kokuthi ayephakame kakhulu kangakanani amagagasi, nokuthi wawunamandla kangakanani umsinga, uNkulunkulu wayenze ukuthi amanzi angifuqele ngale komfula, angishiye endaweni engamamitha ayikhulu nangaphezulu ukusuka ebhulohweni elaselingaphansi kwamanzi. UNkulunkulu uyamangalisa! Ngathatha isikhashana ukuzimelela, ngahamba emanzini ngibheke ngasogwini lomfula, ngagibela onqenqemeni. Ngase ngibheka ngasemfuleni, nginethemba lokubona lapho isithuthuthu sami sikagesi siphelele khona, kodwa angisibonanga. Engangikubona nje kwakungamagagasi amnyama ayegoqana ephakamela phezulu, edlula.

Ngithe lapho ngifika ekhaya, ngilala embhedeni wami, izigameko zokuthathwa wumsinga onamandla ungiphonse emfuleni zaqhubeka nokudlala ngendlela ethusayo emqondweni wami. Ngabonga uNkulunkulu ngokungisindisa ngesikhathi senhlekelele, kungekho okunye ebengingase ngikucabange. Ngolunye usuku, ngafunda okuthile okubhalwe encwadini ethi, Izintshumayelo Nokuhlanganyela Ekungeneni Ekuphileni: “Uma ukholwa amazwi kaNkulunkulu, ‘Indawo esizungezile kanye nabantu, izinto eziphilayo nezingaphili, konke kuvumelekile ngesihlalo Sakhe sobukhosi,’ ngalokho uzoba nokholo. ‘Noma ngabe isimo sinjani, ngizokuba ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, ngizokwenelisa uNkulunkulu, ngizokuba ufakazi, lokhu kuzoba yinto yokuqala.’ Uma unalolu kholo, asikho isidingo sokuthi uluhlole. Kufanele ume ngqo njengofakazi, wenelise uNkulunkulu ngendlela eqondile, wenze ukuthi iqiniso lisebenze; awukwazi ukumlahla uNkulunkulu.” Ngashesha ukubona ukuthi kwakuwukwenza okuhle kukaNkulunkulu ukuthi ngehlelwe yinhlekelele ngaloluya suku. UNkulunkulu akasebenzisanga leya nhlekelele kuphela ukuthi angenze ngazi futhi ngibone izenzo zakhe ezinamandla ezikhukhuleni, kodwa wayisebenzisa ukungihlambulula nokungiguqula. Ngacabanga ngokuthi ngangichithe kanjani impilo yami ngikhononda kuNkulunkulu ngabantwana bami kanye nomyeni wami, nokuthi ngendlela engaqondile bengilokhu ngilwisana noNkulunkulu; uma ngabe ngithathwe ngamagagasi ngalesiya sikhathi, “ngangiyoyekelela” ngokuphelele abantwana bami, umyeni wami nayo yonke impahla yami. Uma uqhathanisa nenhlekelele engabhekana nayo, zazingeve ziyize leze zonke lezi zinto? UNkulunkulu wayesebenzise le nhlekelele ukungiphaphamisa ngethemba lokuthi ngibeke wonke umndeni wami kuNkulunkulu, futhi ngichithe isikhathi esiningi ngifuna iqiniso kanye nensindiso. Lolu kwakuwuthando uNkulunkulu angithanda ngalo. Ukube angizange ngehlelwe yileya nhlekelele, ngabe angisithathanga isinyathelo sokuza phambi kukaNkulunkulu, futhi ngabe angizange ngiphendukele kuNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu asho ukuthi “Uma kufika esimweni sempilo yomuntu, umuntu kusafanele ukuba athole impilo yangokoqobo, akakaboni ukungabi nobulungiswa, ukungajabuli, nezimo ezidabukisayo zasemhlabeni–manje, ukube bekungeve kungenxa yokufika kwenhlekelele, abantu abaningi bebezoqhubeka babambelele eMvelweni, futhi bebezoqhubeka bazibandakanye nobumnandi “bempilo”. Ngabe lokhu akukona okwenzeka ngempela emhlabeni? Ngabe lokhu akulona izwi lensindiso lelo engilikhuluma kumuntu? Kungani, phakathi kwesintu, kungakaze kube khona ongithanda ngempela? Kungani abantu bengithanda kuphela ekujezisweni nasezilingweni, kodwa kungekho ongithanda ngaphansi kokuvikela KwamikwaMi? Nginikezile isijeziso Sami saMi ezikhathini eziningi kubantu. Bayasibuka, kodwa bangasinaki, futhi abafundi badlinze ngalesi sikhathi, ngakho konke lokho okuza kumuntu ukwahlulela okungenamusa. Lokhu yindlela Yami yaMi eyodwa yokusebenza, kodwa ingenxa yokuba kuguqulwe umuntu imenze angithande.” (“Izwi Lamashumi Amabili Nesishiyagalolunye” Lamazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni). Isimo sikaNkulunkulu siwukulunga, futhi ngaphezu kwalokho siluthando. Noma ngabe wenzani, kuwusindiso kimi; kuwukwenza ukuthi ngimqondisise YenayeNa, ngizinikele kuYe, futhi ngimthande. Manje, njengoba sengiwazi umsebenzi kaNkulunkulu futhi ngijabulele nomusa WakhewaKhe, ithemba lami ngelokuthi ngenze okusemandleni ami ukufeza imisebenzi yami njengomuntu owadalwayo, ukuze ngikhokhele uthando lukaNkulunkulu, ngenelise inhliziyo kaNkulunkulu, futhi ngidlale eyami indima ekusakazeni ivangeli lombuso kaNkulunkulu.

Okuqukethwe Okuhlobene