Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Phakathi Kwenhlekele Ngabona Ukuvikelwa WuNkulunkulu

37

UZhang Min   Edolobheni IBeijing

6 KuNcwaba, 2012 

KuNtulikazi 21, kowezi-2012, laqala lana kanzima ekuseni. Ntambama lapho kwakumele ngiye emhlanganweni, ngabona imvula yayinzima ngaze ngangafuna ukuhamba. Kodwa kwakuba kanye ngeviki, uma ngingayanga yayingekho indlela yokwenza umsebenzi wami webandla. Noma yikuphi okwakuqhubeka ngaphandle, kusadingekile ngihlanganyele nabo. Ngenkathi ngicabanga ngalokho, ngaziphuthumisa mina uqobo emhlanganweni. Emuva kwehora lesine ngaleyo ntambama, umfo wasendaweni yomhlangano wabuya ngokushesha ekhaya, ethi: “Nisaqhubeka nomhlangano, buyelani emakhaya, kunamanzi amaningi ehlayo laphaya.”Ngaphuma futhi ngabuka futhi kwakunamanzi amaningi ayehla, umfula wawugcwele futhi ugeleza kakhulu. Ngangingakaze ngiwabone amanzi amaningi kanjeya, ngangingenayo indlela yokugoduka. (Indawo yami yayingaphandle kancane kwalesi sigodi.) Ngangikhathazeke kakhulu. Ayikho into engangingayenza, kwakumele ngibuyele endaweni yomhlangano, ngoba indawo yayiphezulu futhi iphephile. Emva kwesikhashana ngezwa ukukhala kwamaphimbo ngaphandle. Ngaphuma ukuyobheka, futhi kwakungabadala kanye nezingane basesigodini sami beza ngeyabo indlela bephethe izindophi kanye nezigxobo. Ngaphuthuma ukuyobuza ukuthi umuzi wami wawunjani, omunye wabe esengitshela ukuthi awukhukhulekanga, kodwa amanzi ayephakeme ngaphandle kodonga lwegceke. Ngazicabangela mina: Zonke izinto zisezandleni zikaNkulunkulu. Ngisho noma ngabe umuzi ukhukhulekile, kunenhloso elungile kaNkulunkulu kukona.

Entathakusa ngosuku olulandelayo, ngabuyela emuva ekhaya nabanye abakhaya. Sisahamba singena esigodini, sagqolozela sonke, samangazeka. Amanzi emvula ashiye isiphithiphithi sizungeze sonke isigodi, asikholwanga esakubona ngamehlo ethu. Kodwa into eyangimangaza kakhulu yile. Kwakunemizi eyishumi nesishiyagalolunye kuphela endaweni yakithi, imine kuphela imizi eyayisendaweni esezansi, futhi owami wawuse bungozini kakhulu. Uma amanzi agelezayo ehla phansi ayezoqoqana emva kwendlu yami, bese ewukhukhula umuzi wami noma ngasiphi isikhathi. Bengingakaze ngicabange ukuthi amanzi ezikhukhula azodlula ngasendlini, futhi ngangishaqeke kakhulu ngenkathi ngingena egcekeni. Isihlabathi kanye nodaka okwakwehla kuvela egcekeni lomuzi ongenhla sehla sisuka emseleni ngaphandle kodonga lwegceke siya endlini engaphambili kweyami, ngakho owami umuzi wawuphephile futhi uphilile. Nakuba kwakunodonga oluncane lwedamu olwase luqoqeke ngemuva kwendlu yami, amatshe ayemancane kakhulu, kodwa ayengaguguliwe yisikhukhula. Ngokuphambene nalokho, izindlu lezi abantu ababevame ukuzicabangela ukuthi ziqinile futhi ziphephile izindonga zamagceke azo zakhukhuleka, noma zagqitshwa yisihlabathi, futhi ezinye zazigcwele amanzi. Emizini eyishumi nesishiyagalombili iyisihlanu kuphela engazange ihlangane nenhlekelele, eminye yakhubazeka isimo sazo wumonakalo. Ngenkathi ngibuka lesi senzakalo, inhliziyo yami yagijima. Angazanga ukuthi ngingayiveza kanjani imizwa yami. Kodwa emva kokujabula kwami, ngaqala ukuzonda indlela engilimaze ngayo inhliziyo kaNkulunkulu ngaphambilini, ngihlubuka futhi ngimelene noNkulunkulu kangaka. Eqinisweni ngangingafanelwe yilo musa, lokhu kuvikelwa, lokhu uNkulunkulu anginike khona mina.

Kungenkathi kuphela la sengizwe lesi sikhukhula esisiphula unwele ngawezwa ngokuphelele amazwi kaNkulunkulu: “Ngaphandle kokunakekelwa, ukulondolozwa, kanye nokondliwa nguNkulunkulu, umuntu ngeke athole yonke into okufanele ayithole, akunandaba ukuthi uzama noma uzabalaza kangakanani.“(“UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni) “umuntu angenza izinhlelo eziyinkulungwane, noma izinhlelo eziyizinkulungwane eziyishumi, kodwa ekugcineni akakwazi ukuphunyuka entendeni yesandla Sami. Zonke izinto nezigameko ziphethwe ezandleni zami.” (Izwi Livela Lisenyameni). Ukuthi izwi likaNkulunkulu lethembisa abantu ukuthi uNkulunkulu uyalonda futhi avikele, ukuthi uNkulunkulu ulawula konke, alisobuye libe yisisho nje kimi. Phakathi nenhlekelele ngakhanyiselwa ngokujulile. Ngathola ukuthi uma sibeka ikusasa lethu kanye nesiphetho sethu ezandleni zikaNkulunkulu, singazilungiseleli ezethu izindlela kanye nezinhlelo zethu, kodwa sifuna ngenhliziyo yonke iqiniso kanye nokwanelisa uNkulunkulu, kanjalo akukhathaleki isiphi isimo uNkulunkulu uyosithanda,asivikele, futhi asidlulise kunoma iyiphi inkinga. Ngoba uNkulunkulu ulungile kuwo wonke umuntu.

Okuqukethwe Okuhlobene