Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

UNkulunkulu Wavikela Umndeni Wethu Ngenhlekelele

25

EWang Lan Kwidolobha IBeijing 

Ncwaba 6, 2012

Mhla zingama-21 kuNtulikazi, 2012 isikhukhula eminyakeni engamashumi ayisithupha sadwengula isigodi sakithi. Inhlekelele yavela ezulwini, amanzi kazamcolo exube udaka kanye namatshe futhi yokanalisa isigodi sonke. Imizi eminingi yabhujiswa amanzi kanye nodaka olushelelayo.

Emva kwehora lesihlanu ngaleyo ntambama, imvula yayehla kanzima kabi. Kwakunamanzi kazamcolo kanye namatshe amakhulu ehla phansi esuka ngenhla komuzi wethu. Akhukhula ihhokwe lezinkukhu lendodakazi yami linezinkukhu eziyizinkulungwane, lakhukhula izitebela zezingulube kanye nezingulube futhi. Amanzi ayesezophuthuma ikhaya lethu. Sasinoneminyaka engama-94 kanye nomntwana onezinyanga eziyishumi. Sathuka kakhulu. Ngathi ngisathwele oneminyaka engama-94 kanye nomntwana ngibenyusela phezulu ebhilidini, amanzi ayeseqala ukungena ngezansi. Imvula yaqhubeka nokuna. Amanzi akhuphukela ngenhla ebhilidini njengoba sasibukele. Angikholwanga. Ngokushesha ngabiza isishoshovu sendawo, sathi angigijimele entabeni, kanye nokuthi nabo babenobunzima bokuphuma, wonke umuntu kwase kuwumazibonele. Ekuxakanisekeni kwami ngacabanga ngamazwi kaNkulunkulu, “ Inhlekelele ilethwe yiMina futhi ihlelwe yiMina” “ Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho ”( kuIzwi Livela Lisenyameni).Ukukholwa wuNkulunkulunkulu kusho ukuthembela kuNkulunkulu, ungeke uthembele kubantu, ngakho ngama emnyango ngikhala futhi ngimemeza kakhulu isicelo kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu, sisindise thina! O Nkulunkulu, sisindise thina! Wonke umndeni waguqa phansi futhi wathandaza: O Nkosi, uma sifa kule nhlekelele kungokulunga Kwakho, ngokuba sihlubuke kakhulu. Uma siphunyuka le nhlekelele kuwumusa Wakho. Thina sizoqala futhi bese sicabangela intando Yakho,sense imisebenzi yethu futhi sisakaza ivangeli.’ Kwahlwa futhi thina asifunanga ukuphuma. Umndeni wonke wahlala ndawonye wabelana omunye nomunye ukubona kukaNkulunkulu isiphetho saso sonke isintu,kunjani uma uNkulunkulu eba nomuntu afe, akukho lapho angaya kocasha khona, bangeke baphume ezandleni zikaNkulunkulu, futhi asikwesabanga ukufa.

Imvula yehla ngamandla, yabuye yabohla, futhi yalokhu yehla ubusuku bonke.

Ngenkathi kusa thina savuka futhi sabona ukuthi kwakunenqwaba yamatshe kanye nesihlabathi ngenhla komuzi, futhi amanzi azungeze ibhilidi esichithe ubusuku kulo; kwakumangaza. Mina ngabuka udaka kanye nezibi ndawo zombili phambili kanye nangemuva lekhaya lethu. Ngamanzi amakhulu kanye namatshe amakhulu ngaphezu kwethu, ibhilidi ebbesikhosele kulo laliyingozi kakhulu, kodwa akukho neconsi lamanzi noma udaka okwangena phakathi, kanti leli esingahlanga kulo lalintanta ngaphansi kwamanzi, nezinto eziningi ezakhukhuleka. Thina ngokoqobo sabona uthando kanye nensindiso kaNkulunkulu. Uma akubanga ngoNkulunkulu esigadile futhi esivikela akukho namunye wethu obezosinda. Umndeni wonke wabonga uNkulunkulu kusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu. Kwaba wuNkulunkulu owasinika ithuba empilweni, thina kumele silihloniphe, sense ngokusemandleni ethu kusukela manje nje ukwenza imisebenzi yethu futhi simugculise uNkulunkulu!

Okuqukethwe Okuhlobene