Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele

Jun 13, 2019

UChaotuo Wasedolobheni laseXiaogan, Esifundazweni saseHubei

Kusukela ekuzamazameni komhlaba komhla ka-12 eSichuan, bengihlala ngokwesaba futhi ngikhathazekile ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga ngehlakalelwe inhlekelele. Ikakhulukazi njengoba kade ngizibonile izinhlekelele zenyukela, futhi nokuzamazama komhlaba sekwenzeka njalo, ukwesaba kwami ukubhujiswa okuzayo sekuphinyiselwa kakhulu. Ngenxa yalokho, ngichitha izinsuku zonke ngicabanga ngezinyathelo zokuphepha okumele ngizithathe ukuzivikela ekushayweni ukuzamazama komhlaba.

Ngolunye usuku, ngesikhathi sesidlo sasemini, udadewabo wophethe umndeni engangihlala nawo wavula umabonakude njengenjwayelo, kwenzeka ukuthi umethuli wezindaba akhulume ngezindlela zokuphepha mayelana nokuzamazama komhlaba. Uma kuba nokuzamazama komhlaba, kumele ugijimele phandle ngokushesha endaweni evulekile ukuze ugweme ukulinyazwa izakhiwo eziwayo. Uma ungeke ukwazi ukuphuma ngesikhathi, kumele ucashe ngaphansi kombhede, kwetafula noma ekhoneni…. Emva kokuzwa lokhu, ngezwa sengathi sengithole isixazululo sokusindisa impilo, ngaze ngafaka lezi zindlela zokuphepha ekhanda, ukuze ngisindise impilo yami uma kuzamazama umhlaba. Ngabuyela egumbini lami emva kwesidlo sasemini, ngase ngibhekisisa ingaphakathi nengaphandle lendlu futhi ngaphoxeka kakhulu ngalokho engakubonayo: Kwakukhona imfucumfucu eningi ngaphansi kombhede, futhi yayingekho indawo yokucasha. Uma ngibheka ngaphandle kwendlu, ngaphakathi kwezinyathelo ezingamakhulu kusukela lapho engangimi khona, zonke izakhiwo zazinezitezi eziyisihlanu noma eziyisithupha ubude, futhi zibekwe ngokusondelana. Nakuba bengingaphuma esakhiweni sami kodwa kunamathuba amaningi okuthi ngigxobeke ngife. Kwakubukeka sengathi ukufeza umsebenzi wami lapha kwakuzoba ingozi kakhulu. Kwakuzomele ngilinde umholi wesifunda aze azongishintshela emndenini osendaweni esemakhaya. Ngaleyo ndlela, uma ukuzamazama komhlaba kungenzeka, kuyoba lula ukubalekela endaweni evulekile. Kodwa kwenzeka kimi: Umsebenzi wami wokubuyekeza izindatshana uphathelene kakhulu nokuhlala ngaphakathi endlini—nakho ukuhlala emaphandleni impilo yami isazoba sengcupheni. Ngingamane ngimtshele umholi ukuthi angidlulisele ethimbeni levangeli. Ngaleyo ndlela ngiyoba ngaphandle usuku lonke, futhi kuyobe kuphephile kunokuhlala ekhaya. Into kuphela kwakungukuthi, ngangingazi noma kusadingeka ukuba ngilungise indawo yokuhlala isikhashana. Ngakho, ngahlala ngokwesaba zonke izinsuku, futhi angikwazanga ukugxila ekubuyekezeni izindatshana.

Kwathi ngolunye usuku, ngafunda le ndima yamazwi kaNkulunkulu embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho”: “Uma inhlekelele ifika, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi, kodwa asebengilandele iminyaka eminingi, ngeke bangakhokhi ngamacala abo; nabo futhi, bayokwehlela enhlekeleleni, efana nayo ebithuka nje ibonakala eminyakeni eyizigidi, bayohlala esimweni esingapheli sokwethuka novalo. Futhi labo abalandeli Bami abakade bethembekile Kimi ngedwabayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka okungachazeki ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo engingakaze ngiyiphe isintu.” “Noma kunjalo, ngethemba ukuthi uzolungisela isiphetho sakho isamba esenele sezenzo ezinhle. Ngiyobe sengeneliseka; ngaphandle kwalokho, akekho phakathi kwenu oyophunyuka enhlekeleleni ezonehlela. Inhlekelele isuka Kimi futhi ngokusobala ihlelwe Yimi. Uma ningeke nivele nibahle emehlweni Ami, ngeke niphephe ekwehlelweni yinhlekelele” (“Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angivusa. Kwacaca ukuthi, uNkulunkulu odala izinhlekelele—ziphuma kuYe. UNkulunkulu ufuna ukusebenzisa izinhlekelele ukubhubhisa lobu bubi kanye nohlanga lwesintu esonakele. Lokhu ilokho uNkulunkulu afisa ukukwenza ngezinsuku zokugcina. Abangakholwa abakwazi lokhu, futhi bacabanga ukuthi lokhu izinhlekelele zemvelo. Ngaleyo ndlela basebenzisa izindlela zabantu, amandla abantu ukuzisindisa uma bebhekene nezinhlekelele. Bacabanga ukuthi bengawugwema umonakalo wezinhlekelele ezahlukene ngokwenza lokhu. Futhi nami, engangingenalwazi, ngangikholwa kuNkulunkulu kodwa ngangingawazi nhlobo umsebenzi kaNkulunkulu. Ngangicabanga ukuthi konke engangidinga ukukwenza kwakungukulandela amanyathelo ezinyathelo zokuphepha zabangakholwa futhi ngiyophunyuka ekuhluphekeni kokushaywa izinhlekelele futhi ngisinde. Kwakungenangqondo ukuthi ngibone ngendlela efanayo nabangakholwa! Ukuba ngangazi ukuthi uma abantu bengayenzi imisebenzi yabo ngokwethembeka futhi behluleka ukwenza imisebenzi emihle, angeke babonakale emehlweni kaNkulunkulu njengabahle? Akukhathaleki ukuthi abantu bangaba namandla kangakanani, nokuthi ziphambili kanjani izinyathelo zabo zokuphepha, noma ziphelele kahle kangakanani izinhlelo zabo zokutakula, ekugcineni akukho ukuphunyuka kulezo nhlekelele ezivakashiswa uNkulunkulu phezu komuntu. Kusukela ezimpendulweni zami ezahlukene kuze kufike ekwathusweni inhlekelele, kwakunesiqiniseko sokuthi ngangingenakho ukukholwa kweqiniso kuNkulunkulu. Ngangingenakho ukuqonda kweqiniso umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina kanye nobusomandla nobukhosi Bakhe. Ngangingenakho ukuqonda ukuthi uNkulunkulu ujonge ukubhubhisa ngezinhlekelele, noma ubani uNkulunkulu afisa ukumsindisa, futhi angiqaphelanga ukuthi ezinhlekeleleni, yilabo kuphela abathembekile kuNkulunkulu futhi balungisa imisebenzi emihle eyanele, yilabo abophuliwe kwinhlekelele. Ngakho-ke, ngesikhathi izinsongo zenhlekelele zesabisa, esikhundleni sokuba ngicabangisise ukuthi ingabe ngiyilungisile yini imisebenzi emihle, ngathembeka kuNkulunkulu, ngalifuna iqiniso futhi ngayamukela insindiso kaNkulunkulu, ngachitha sonke isikhathi sami ngicabanga ngezindlela engingazisindisa ngazo. Ngaphandle kweqiniso, yile ndlela thina esiphenduka sidabukise ngayo!

Ngesikhathi sikaNowa, ngesikhathi uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba ngozamcolo, ngenxa yokuthi uNowa wayemesaba uNkulunkulu futhi wabalekela ububi, wakha umkhumbi ngokwentando kaNkulunkulu, wachitha konke ngenxa yesicelo sikaNkulunkulu, futhi wabonisa ukwethembeka kwakhe konke, wabonwa nguNkulunkulu njengolungileyo. Ngakho-ke, ngesikhathi sekufika inhlekelele, bonke abayisishiyagalombili bomndeni wakhe basinda. Ngaleso sikhathi, ngakhumbula okwakhulunywa ngakho kwi “Hlanganyela futhi Ushumayele Ngokungena Empilweni (Fellowship and Preaching About Life Entry),” “Uma ungayilungisi imisebenzi emihle, uma kufika inhlekelele, inhliziyo yakho iyethuka usuku lonke. Ngaphandle kwemisebenzi emihle, inhliziyo yomuntu ayibi nenduduzo, futhi akabi nokuzethemba noma ukuthula enhliziyweni yakhe. Ngenxa yokuthi engayilungisanga imisebenzi emihle, akukho ukuthula noma injabulo yeqiniso enhliziyweni yakhe. Abenzi bobubi banonembeza obalahlayo, futhi babi enhliziyweni. Ngesikhathi benza kakhulu imisebenzi emibi, ikakhulu bezizwa benecala futhi bazizwa besaba kakhudlwana. Uma ufuna ukwenza inhliziyo yakho iduduzeke futhi ibe nokuthula lapho kufika inhlekelele enkulu, kumele wenze okuningi okuhle futhi ulungise imisebenzi eminingi emihle manje. Kungaleso sikhathi kuphela lapho uyozwa khona ukuthula nenduduzo enhliziyweni yakho uma isishaya inhlekelele” (“Ukubaluleka Kokulungisa Imisebenzi Emihle” embhalweni othi Izintshumayelo Nokuhlanganyela II). Ngesikhathi ngicabanga ngokuthi ngangizizwa ngingakhululekanga kangakanani futhi nginovalo usuku lonke, ngesaba ukufa kwami kwinhlekelele, ngabona ukuthi kungenxa yokuthi angikawenzi umsebenzi wami ngokwethembeka futhi ayikho imisebenzi emihle esengiyilungisile. Ekwenzeni imisebenzi yami, angikaze ngiwuthwale umthwalo ngenxa yomsebenzi engethenjwe ngawo ibandla. Angikaze ngiyifeze imisebenzi yami ngenhliziyo eyethembekile kuNkulunkulu. Kunalokho, ngakhohlisa futhi ngabhekana noNkulunkulu ngendlela yokuzitika enyameni. Angenzanga okuningi ngezindatshana engangithunyelwe ukuzenza, kodwa ngazibuyekeza ngobudlabha ukuze nje ngiqede umsebenzi wami. Ngesikhathi ngibona ukuthi izindatshana ezazibhalwe ngabafowethu nodadewethu ukuthi azihlelekanga kangakanani, angibabonisanga futhi angibasizanga ngokukhuthala, kodwa ngabhala amazwana ambalwa, ngingenandaba ukuthi bayawaqonda noma azoba lusizo na. Esikhundleni salokho, ngaziphindisela izindatshana kubo ngokuphuthuma, ngemuva kwalokho ukuthi ngathola izindatshana okumele ngizibuyekeze zincipha kancane kancane. Ngenxa yalokho umsebenzi wokubuyekezwa wonke wavele wema. Nakuba kunjalo, angibhekisisanga izenzo zami, noma ngizame ukubona futhi ngilungise umsuka wenkinga, kodwa ngasola umholi, ngathi izinkinga zavuka ngenxa yokuthi akabekanga ukubaluleka emsebenzini wokubuyekeza. Ngakube ngiqala kanjani ukwanelisa uNkulunkulu ngalezi zenzo ezinje futhi ukuze ngiduduzwe enhliziyweni? Ngale ndlela ngingabonakala kanjani emehlweni kaNkulunkulu njengomuhle? Uma ngiqhubeka endleleni futhi ngingashisekeli iqiniso ngendlela eyiyo, ngihluleke ukwethembeka kulokho engethenjwe ngakho yibandla, futhi ngingalungisi imisebenzi emihle eyanele, angeke ngempela ngikwazi ukuphunyuka olakeni lwesijeziso sikaNkulunkulu kwababi nakuba ngilandela lezo zinyathelo zokuphepha ezibekwe abantu bomhlaba ngesikhathi sekwehla inhlekelele.

Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungihola Kwakhe ekuvuleni ingqondo yami ukuba angivumele ngiqonde ukuthi kungokwenza kuphela umsebenzi wami ngendlela kanye nokwenza imisebenzi eyanele emihle lapho ngingakwazi khona ukuzuza ukukhululwa ekuhluphekeni okulethwa izinhlekelele futhi ngophule nempilo yami. Lena iyona yodwa indlela. Ngokuzayo, ngiyafisa ukushisekela iqiniso ngendlela efanele, ngethembeke ngayo yonke indlela ekugcwaliseni imisebenzi yami, futhi ngilungise imisebenzi emihle eyanele ukuze nganelise uNkulunkulu.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Okulele Emuva Kwamanga

UXiaojing Edolobheni laseHeze, esiFundazweni saseShandong Ngesikhathi ngasinye ngabona amazwi kaNkulunkulu esitshela ukuba sibe ngabantu...

Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe

Kumanje kuphela lapho sengiqonda ukuthi uma ngifisa ukuqonda isimo sikaNkulunkulu, kufanele ngizame ngamandla ami onke ukufuna nokuqonda iqiniso eliqukethwe umusho ngomusho kaNkulunkulu. Ngale ndlela, nakanjani ngizohlomula kakhulu. Kusukela namuhla kuya phambili, ngifisa ukugcila ekuzimiseleni kakhudlwana emazwini kaNkulunkulu, futhi ngifune ukuba masisha ngibe yilowo onokumqonda uNkulunkulu.

Ukuqonda Okuncane Ngokusindiswa

ULin Qing Edolobheni LaseQingzhou, Esifundazweni iShandong Kule minyaka eminingi yokulandela uNkulunkulu, ngibuyekile ubumnandi bomndeni...

Sithinte nge-Whatsapp