Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi

5

UChen Lu    Ezweni laseTonglu, Esifundazweni SaseZhejiang

Ngazalwa ngawo-1980 edolobhaneni—sasiwumndeni wabalimi izizukulwane ezinngi. Ngazinikela ezifundweni zami ukuze ngikwazi ukuya ekolishi futhi ngibalekele impilo yasemakhaya yobumpofu kanye nokuba semuva. Lapho ngiqala esikoleni samabanga aphakeme, ngahlangabezana noMlando Wobuciko baseNtshonalanga, futhi lapho ngibona imidwebo eminingi emihle “njengoGenesise,” “Insimu yase-Edene,” kanye “neSidlo SeNkosi,” kungaleso sikhathi kuphela lapho ngabona khona ukuthi kwakukhona uNkulunkulu endaweni yonke owadala zonke izinto. Ngazithola senginehliziyo elangazelele ngokugcwele kuNkulunkulu. Ngemva kokuphothula ekolishi, ngathola kalula kakhulu umsebenzi omuhle, futhi ngathola umlingani okahle. Ekugcineni ngase ngiwafezile amathemba ami kanye nawokhokho bami. Ngalubalekela uhlu lozalo lokhokho bami lokugcina ubuso babo bubheke phansi emhlabeni bese umhlane wabo ubheka esibhakabhakeni, futhi ukuzalwa komntwana ngo-2008, kwanezela injabulo eyengeziwe ekuphileni kwami. Ngibheka zonke izinto engangibe nazo ekuphileni, ngangikholwa ukuthi kufanele ngijabule, ngibe nokuphila okunethezekile. Nokho, ngesikhathi ngijabulela lokho kuphila okulangazelelekayo, okuhle, ngangingakwazi ukususa lowo muzwa ongaqondakali wokungabi nalutho owawujule enhliziyweni yami. Lokhu kwangenza ngazizwa ngidideke kakhulu futhi ngikhungathekile.

NgoNovemba 2008, umndeni wami wakhuluma nami ngevangeli likaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Ngamazwi kaNkulunkulu ngagcina sengiqonda ukuthi ungumthombo wokuphila kwesintu, nokuthi amazwi Akhe angamandla akhuthazayo kanye nensika yezimpilo zethu. Uma sishiya ukusekelwa nokondliwa uNkulunkulu ezimpilweni zethu, imiphefumulo yethu iyosala yodwa futhi ingabi nalutho, futhi kungakhathaleki ukuthi ziyini izinjabulo ezibonakalayo esinazo ngeke sikwazi ukwanelisa izidingo zemiphefumulo yethu. Kunjengoba nje uNkulunkulu uSomandla asho: “Umuntu, vele, ungumuntu. Indawo nempilo kaNkulunkulu ayinakuthathwa yinoma ngumuphi umuntu. Isintu asidingi nje kuphela umphakathi onobuqiniso lapho bonke abantu bondlekile futhi belingana futhi bekhululekile, kodwa insindiso kaNkulunkulu kanye nokuhlinzeka Kwakhe impilo kubo. Kulapho umuntu ethola insindiso kaNkulunkulu nokuhlinzeka Kwakhe ngempilo kubo lapho izidingo, ukulangazelela ukucwaninga, kanye nobuze bomoya womuntu kuyoxazululwa. ” (“UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi Akhe athela umphefumulo wami njengemthombo ogwadule, futhi akhulula ukudideka okwakusenhliziyweni yami. Kusukela lapho, ngafunda amazwi kaNkulunkulu ngokuwalambela nangokuwomela okukhulu, futhi njalo kwakunomuzwa ongachazeki wokukhululeka enhliziyweni yami ngokuthi umphefumulo wami ekugcineni usufike ekhaya. Kungakadluli isikhathi eside, ibandla lahlela ukuba abafowethu nodadewethu bahlangane nami, futhi benza njalo ngokuqhubekayo kungakhathaleki ukuthi isimo sezulu sasisibi kangakanani. Phakathi naleso sikhathi, kwakunezinto eziningi engangingaziqondi futhi njalo abafowethu nodadewethu babexoxa nami ngesineke. Kwakungekho ngisho nokuncane okucasulayo noma okokungincokolisa nje, futhi ngalokhu ngezwa ngokujulile uthando nobuqotho balaba bafowethu nodadewethu. Lapho sengiqonda ngokwengeziwe iqiniso, ngaqala ukuqonda isifiso esiphuthumayo sikaNkulunkulu sokusindisa isintu, futhi ngabona ukuthi abafowethu nodadewethu ngentshiseko babezikhandla kakhulu futhi beshumayela ivangeli ngoNkulunkulu. Ngangifuna futhi ukwenza umsebenzi wami, kodwa ingane yami yayisencane kakhulu futhi ngingenaye omunye owayezoyinakekela, ngakho ngamane ngathandaza kuNkulunkulu ngicela ukuba anginike indlela yokuphuma. Kamuva, ngathola ukuthi kunodade owayephethe inkulisa, ngakho ngathumela ingane yami kuye. Wethembisa ngaphandle kokungabaza ukuthi uzongisiza angibhekele ingane yami, futhi wayengeke amukele ngisho izindleko zokufundisa noma zokudla. Kusukela lapho, lowo dade akazange nje angisize ngokubheka ingane yami emini kuphela, kodwa ngezinye izikhathi wayengisiza ngisho nasebusuku. Izenzo zalowo dade zangithinta ngokujule ngempela, futhi ngangazi ukuthi konke lokhu kuvela othandweni lukaNkulunkulu. Ukuze ngikhokhele uthando Lwakhe, ngangena ngaphandle kokungabaza ezinhlwini zalabo abashumayela ivangeli. Ngesikhathi ngishumayela ivangeli, ngabona izimo ezidabukisayo zabantu abaningi abangakakhanyiselwa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngezwa izililo zezindlela zokuphila kwabo ezinomunyu, futhi ngaphinde ngabona ubuso babo obugcwele injabulo nentokozo ngemva kokuthola insindiso kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Lokhu kwakhulisa ngisho nangokwengeziwe intshiseko yami yobuvangeli, futhi nganquma ukuyisa ivangeli likaNkulunkulu kubantu abaningi ngokwengeziwe abaphila ebumnyameni abomele ukukhanya! Kodwa khona manjalo, uhulumeni we-CCP waqala ukucindezela ngonya kanye nokuzingela abafowethu nodadewethu, futhi nami ngathola ukuhlupheka ngalesi sehlakalo.

Kwakusekuseni ngoDisemba 21, 2012. Abafowethu nodadewethu abangaphezu kweshumi nambili babehlangene ekhaya lowayesamukele lapho ngokungalindelekile kuzwakala ukungqongqoza kanye nokumemeza emnyango: “Vulani umnyango! Vulani umnyango! Ukuhlolwa kwendlu!” Ngokushesha lapho udade evula umnyango, amaphoyisa ayisithupha noma isikhombisa angena egulukudela ngaphakathi ephethe izinduku. Asiphusha ngamandla esahlukanisa futhi ase eqala ukuphenya emashalofini. Udade osemusha weza ngaphambili wase ebuza: “Size endaweni yomngane wethu futhi asikephuli mthetho. Kungani niphenya indlu?” Amaphoyisa aphendula ngonya: “Ziphathe kahle! Uma sikutshela ukuba ume lapho, mana lapho. Uma singakakuceli ukuba ukhulume, gcina umlomo wakho uvaliwe!” Base ngonya bemphonsa phansi, futhi bememeza ngolaka: “Uma ufuna ukulwa sizokushaya!” Uzipho lwakhe lwalwephukile futhi umunwe wakhe wopha. Ngibona ubuso obunonya bamaphoyisa, ngezwa kokubili inzondo kanye nokwesaba, ngakho ngathandaza buthule kuNkulunkulu ngicela ukuba anginike amandla nokholo, ukuba angivikele ukuze nginikeze ubufakazi. Ngemva kokuthandaza, inhliziyo yami yaba nokuthula okuphawulekayo. Amaphoyisa athatha izinto eziningi zobuvangeli kanye namaqoqo amazwi kaNkulunkulu, ase esiqhuba eyosingenisa ezimotweni zamaphoyisa.

Ngokushesha lapho sifika esiteshini, athatha zonke izinto esasiziphethe futhi asiphenya ngemibuzo efuna ukwazi amagama ethu, amakheli ethu, kanye nokuthi obani abaholi bebandla lethu. Ngangesaba ukuhilela umndeni wami ngakho angishongo lutho; nomunye udade akashongo lutho ngokufanayo, ngakho amaphoyisa asibona njengabaholi beqembu futhi alungiselela ukusiphenya ngokwehlukile. Ngangesaba kakhulu ngaleso sikhathi—ngangizwe ukuthi amaphoyisa anobudlova obukhulu kubantu abangesibona bendawo, futhi ngangiphawulwe njengofanele ukuphenywa ngemibuzo. Lokho ngokuqinisekile kusho ubudlova obengeziwe, inhlanhla encane. Lapho nje ngisesesimweni esibi futhi ngiphila ngokwesaba, ngezwa udadewethu owayesondele kakhulu kimi ethandaza: “O Nkulunkulu, Wena uyidwala lethu, isiphephelo sethu. USathane ungaphansi kwezinyawo Zakho, futhi ngizimisele ukuphila ngokuvumelana namazwi Akho futhi nginike ubufakazi ukuze nganelise Wena!” Ngemva kokuzwa lokho, inhliziyo yami yakhanya. Ngacabanga: Kuyiqiniso—uNkulunkulu uyidwala lethu, uSathane ungaphansi kwezinyawo Zakhe, ngakho yini okufanele ngiyesabe? Kuphela nje uma ngethembela kuNkulunkulu futhi ngibambisana Naye, uSathane anganqotshwa! Ngokushesha ngase ngingasesabi, kodwa futhi ngazizwa nginamahloni. Ngacabanga ukuthi lapho udade ebhekene nalokhu, waphila ngokusekelwa amazwi kaNkulunkulu futhi akazange alahle ukwethemba uNkulunkulu, kodwa mina ngangesaba futhi ngiyigwala. Ngangingenawo ngisho nomgogodla omncane womuntu okholwa kuNkulunkulu. Ngenxa yothando lukaNkulunkulu nangomthandazo walowo dade owawungikhuthazile futhi wangisiza, ngangingasesabi amandla okucindezela amaphoyisa. Ngithulile ngenza isinqumo: Ngisho noma ngiboshiwe namuhla, ngizimisele ukunikeza ubufakazi ukuze nganelise uNkulunkulu. Ngokuqinisekile ngeke ngibe yigwala elenzela phansi uNkulunkulu.

Cishe ngehora leshumi, amaphoyisa amabili angibopha ngozankosi ezandleni futhi angiyisa egunjini ukuze azongiyophenya ngemibuzo ngingedwa. Elinye iphoyisa lakhuluma nami ngolimi lwendawo. Ngangingaluqondi, futhi lapho ngibuza ukuthi kade lithini, ngokungalindelekile lo mbuzo wawathukuthelisa. Elinye iphoyisa elalimi lapho lamemeza: “Awusihloniphi!” Njengoba likhuluma latheleka kimi futhi labamba izinwele zami, lingibhekisa emuva naphambili. Ngaba nesiyezi futhi ngaphonswa yonke indawo, isikhumba sekhanda lami kwaba sengathi siyasuswa nezinwele zami zazisishulwa. Masinyane ngemva kwalokho, elinye iphoyisa lagijimela kimi futhi lamemeza: “Ngakho kufanele sisebenzise isandla esiqinile? Khuluma! Ubani othe shumayela ivangeli?” Ngagcwala intukuthelo ngase ngiphendula: “Ukushumayela ivangeli ngumsebenzi wami.” Lapho nje ngisho lokhu, iphoyisa lokuqala laphinde langibamba ngezinwele futhi langishaya ngezimpama ebusweni, lingishaya futhi limemeza: “Ngizokwenza ushumayele kakhulu! Ngizokwenza ushumayela kakhulu!” Langishaya ebusweni baze baba bomvu klebhu futhi baba buhlungu, base buqala ukuvuvuka. Lapho esekhathele ukungishaya wangiyeka ngahamba, base bethatha umakhalekhukhwini kanye nesidlali se-MP4 ababesithole kimi futhi bangibuza ngolwazi olumayelana nebandla. Ngathembela ekuhlakanipheni ukuze ngibhekane nawo. Ngokungalindelekile, iphoyisa labuza: “Awuyena owalapha. Ukhuluma isiMandarin kahle kakhulu—ngokuqinisekile awuyena umuntu ovamile. Khuluma iqiniso! Kungani uze lapha? Ubani okuthumele lapha? Ubani umholi wenu? Uxhumana kanjani nebandla lapha? Uhlala kuphi?” Ngokuzwa ukuthi lawa maphoyisa angibona njengomuntu obalulekile futhi aphikelela ngokufuna ukuthola ulwazi olumayelana nebandla kimi, inhliziyo yami kwathi ayiphume ngomphimbo ngase ngibiza uNkulunkulu ngicela ukuba anginike ukuzethemba namandla. Ngomthandazo, inhliziyo yami yazotha kancane futhi ngaphendula: “Angazi lutho.” Lapho bezwa ngisho lokho, bashaya kakhulu itafula futhi bamemeza: “Ake ulinde, sizobona ukuthi uzizwa kanjani maduze!” Base bethatha isidlali sami se-MP4 futhi bacindezela inkinobho ethi dlala. Ngangesaba kakhulu. Ngangingazi ukuthi yiziphi izindlela abazozisebenzisa ukubhekana nami, ngakho ngakhala masinyane kuNkulunkulu. Ngangingacabangi ukuthi lokho okudlalwayo kwakungokuqoshiwe komhlangano wokungena ekuphileni: “Ingabe nicabanga ukuthi lolu hlobo lomuntu lungasindiswa? Akazinikele kuKristu; akanamqondo munye noKristu. Lapho ehlangana nobunzima uyehlukana noKristu futhi ahambe ngeyakhe indlela. Ufulathela uNkulunkulu, ngalokho alandele uSathane. … Phakathi nokubusa kukadrako omkhulu obomvu, lapho uhlangana nomsebenzi kaNkulunkulu, uma ukwazi ukufulathela udrako omkhulu obomvu futhi ume ngasohlangothini lukaNkulunkulu, noma ngabe ekushushisa, ekujaha, noma ekucindezela kangakanani, ngokuqinisekie ungakwazi ukulalela uNkulunkulu futhi uzinikele kuNkulunkulu kuze kube sekufeni. Yilolu hlobo kuphela lomuntu olufanele ukubizwa ngokuthi umnqobi, lufanele ukubizwa ngokuthi umuntu onomqondo ofanayo noNkulunkulu” (Okungokoqobo Okuyishumi Ngamazwi KaNkulunkulu Okufanele Kungenwe Kukho Ukuze Usindiswe futhi Wenziwe Uphelele” kwethi Izintshumayelo Nokuhlanganyela Ekungeneni Ekuphileni (IV)). Lapho ngizwa amazwi athi “uyehlukana,” ngezwa ngihlatshwa ubuhlungu enhliziyweni yami. Ngazithola sengicabanga ngokuthi lapho iNkosi uJesu isebenza, labo ababelandela Yona futhi bejabulela umusa Wayo babe baningi, kodwa lapho ebethelwa esiphambanweni nalapho amasotsha amaRoma ayebopha amaKristu ngapha nangapha, abantu abaningi babaleka ngokwesaba. Lokhu kwamzwisa ubuhlungu obukhulu uNkulunkulu. Kodwa nokho, uyini umehluko phakathi kwami kanye nalabo bantu abangabongiyo? Lapho ngijabulela umusa nezibusiso zikaNkulunkulu, nganginokholo olukhulu ekulandeleni uNkulunkulu, kodwa lapho sengibhekene nobunzima obudinga mina ukuba ngihlupheke futhi ngizidele, nganginetwetwe futhi ngesaba. Lokho kungayiduduza kanjani inhliziyo kaNkulunkulu? Ngacabanga ngeqiniso lokuthi uNkulunkulu wayazi ngokucacile ukuthi ngokuba sesimweni somuntu eShayina, leli zwe elibuswa ukungakholwa ekutheni uNkulunkulu ukhona, lizoba yingozi enkulu, kodwa ukuze asindise thina bantu abonakele, noma kunjalo weza kule ndawo yamadimoni ngaphandle kokungabaza, ebekezelela ukuzingelwa nokucindezelwa yiwo, futhi Yena mathupha wasiholela endleleni yokufuna iqiniso. Ukubona ukuzimisela kukaNkulunkulu ngokunikela ngakho konke, ukudela konke ukuze kusindiswe thina, kungani mina, njengomuntu ojabulela umusa wokusindiswa Kwakhe, ngizidela kancane ngenxa Yakhe? Kunembeza wami ngezwa ngisoliwe futhi ngakuzonda ukuthi nganginobugovu obukhulu, ngingafanele kakhulu. Ngezwa ngithinteke ngempela ngokuthi wayegcwele ithemba kanye nokukhathazeka ngami. Ngezwa ukuthi wayazi kamhlophe ukuthi nginesiqu esingokomoya esingavuthiwe kanye nokwesaba ekubhekaneni nobushiqela bukaSathane; wangivumela ukuba ngilalele lokhu ngamaphoyisa ayedlala okuqoshiwe, wangivumela ukuba ngiqonde intando Yakhe, ukuze esimweni esibi kanye nokucindezelwa nginikeze ubufakazi ngoNkulunkulu futhi nganelise Yena. Okwesikhashana, ngathinteka kakhulu ngothando lukaNkulunkulu kangangokuthi izinyembezi zazehla ebusweni bami, futhi buthule ngathi kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Angifuni ukuba umuntu owehlukana Nawe futhi ngikuzwise ubuhlungu; ngifuna ukuhlala Nawe ebuhleni nasebubini. Noma ngabe uSathane ungihlukumeza kangakanani, ngizimisele ukunikeza ubufakazi futhi ngiduduze inhliziyo Yakho.”

Kwase kuba nomsindo omkhulu njengoba iphoyisa licima isidlali, lase ligijimela kimi futhi ngolaka lathi: “Kulungile, ngiwudrako omkhulu obomvu, futhi namuhla ngizele ukuzokuhlukumeza!” Abe esengiyalela ukuba ngime ngezinyawo zami ezingenazicathulo futhi afaka uzankosi abasesandleni sami sokudla ensimbini eyayiphakathi kukakhonkolo wezitini. Kwadingeka ngime ngigobile ngenxa yokuthi izitini zazizincane kakhulu. Zazingangivumeli ukuba ngikhothane, noma zingivumele ukuba ngisebenzise isandla sami sokunxele ukuze ngisekele imilenze yami. Angikwazanga ukuqhubeka ngimile ngemva kwesikhathi futhi ngafuna ukuqoshama, kodwa kwafika amaphoyisa futhi amemeza: “Akukho ukuqoshama! Uma ufuna ukuzwa ubuhlungu kancane, sheshisa futhi uvume!” Ukuphela kwento engangingayenza ukuhlanganisa ngokuqinile amazinyo ami futhi ngiqinisele. Angazi ukuthi kwedlula isikhathi eside kangakanani. Izinyawo zami kwaba sengathi ziyiqhwa, imilenze yami yayibuhlungu futhi indikindiki, futhi lapho sengingakwazi ngempela ukuqhubeka ngimile, ngakhothama. Amaphoyisa angiphakamisa, aletha inkomishi yamanzi abandayo, futhi awathela entanyeni yami. Ayebanda kakhulu kangangokuthi ngaqala ukuqhaqhazela. Abe esekhumula ozankosi ezandleni zami, angicindezela phansi esihlalweni sokhuni, ebopha izandla zami ezinhlangothini ezimbili ezahlukene zesihlalo, ase evula amafasitela futhi avulela isipholisa-moya. Kwafika masinyane omoya obandayo owangishaya futhi ngaqhaqhazela ngenxa yamakhaza. Ngazithola senginobuthakathaka obuthile enhliziyweni yami, kodwa phakathi nalokhu kuzwa ubuhlungu ngangithandaza ngokungaphezi, nginxusa uNkulunkulu ukuba anginike ukuzimisela kanye namandla okuthwala lobu buhlungu, angivumele nginqobe ubuthakathaka benyama. Ngaso leso sikhathi, iculo lamazwi kaNkulunkulu langiqondisa ngaphakathi: “Nakuba kunokuhlupheka enyameni, ungabambeleli emiqondweni kaSathane. … Ukukholwa kuyibhuloho elinepulangwe elilodwa: Noma ngubani owesaba ukufa uyokuthola kunzima ukuliwela, futhi noma ngubani odela ukuphila kwakhe uyoliwela ngokuphepha” (Ukwethula Ubufakazi Kudinga Ukholo Lwangempela” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha).Amazwi kaNkulunkulu angenza ngaqonda ukuthi uSathane ufuna ukuhlukumeza inyama yami ukuze angenze ngikhaphele uNkulunkulu, futhi uma ngicabanga ngenyama ngizodliwa ubuqili bakhe. Ngaqhubeka ngicabanga ngale misho emibili engqondweni yami, ngizitshela ukuthi kufanele ngiqaphele ubuqili bukaSathane futhi ngiyenqabe imibono yakhe. Kamuva, amaphoyisa athatha ibhodwe elikhulu lamanzi abandayo futhi awathela onke entanyeni yami. Zonke izimpahla zami zaba manzi nte. Ngaleso sikhathi ngazizwa sengathi ngiwele ebhokisini leqhwa. Ngibona amaphoyisa, enyanyeka kakhulu, emabi kakhulu, ngagcwala intukuthelo. Ngacabanga: Leli qembu lamadimoni lizokwenza noma yini ukuze lingenze ngikhaphele uNkulunkulu—ngokuqinisekile ngeke ngivume ukuba amacebo abo aphumelele! Libona ngiqhaqhazela kanzima, iphoyisa labamba izinwele zami futhi liphoqelela ikhanda lami ukuba libheke esibhakabhakeni ngefasitela, ngokuhlekisa lase lithi: “Ingabe uzwa amakhaza? UNkulunkulu wakho makeze-ke akusindise!” Babona ukuthi anginyakazi, ngakho amaphoyisa aphinde angithela ngebhodwe elikhulu lamanzi abandayo futhi avulela isiqandisi-moya ukuba sibande kakhulu, sase siphephetha sibheke ngakimi. Umoya onamakhaza ashubisa umkantsha wangishaya njalo ngokuphindelela. Ngangizwa amakhaza kakhulu kangangokuthi ngangizigoqe njengebhola futhi ngase ngiqine ngaba yiqhwa elingokoqobo. Ngezwa sengathi wonke umzimba wami usuqinile. Ukholo lwami lwaqala ukuncipha kancane kancane, futhi ngazithola sengicabanga okuphambene: Osukwini olubanda kangaka, kodwa bangithela ngamanzi abandayo futhi bavulele isiqandisi-moya. Ingabe bazama ukungeza iqhwa ngiphila? Uma ngifa lapha, izihlobo zami ngeke zize zazi ngalokho. Lapho nje ngisacwila ebumnyameni, masinyane ngacabanga ngokuhlupheka uJesu akubekezelela ngesikhathi ebethelwa esiphambanweni ukuze ahlenge isintu. Wayethe: “Futhi ningabesabi labo ababulala umzimba, kepha bengakwazi ukubulala umphefumulo: kodwa yesabani lowo okwazi ukubhubhisa kokubili umoya nomzimba esihogweni” (Mathewu 10:28). Ngase ngicabanga ngamazwi kaNkulunkulu akuleli culo: “Uyozimisela ukudela impilo yakho ngenxa yokuthanda uNkulunkulu; noma uNkulunkulu ukuvivinya kangakanani, ngeke ucabangele ukuphila kwakho, uyozimisela ukudela konke ngenxa kaNkulunkulu, futhi uyozimisela ukubekezelela konke ngenxa kaNkulunkulu” (“Ngeke ngiyeke Ngize Ngithole UNkulunkulu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha).” Lawa mazwi avela kuNkulunkulu angiqinisa—ngempela! Ngalolo suku ukuthi ngikwazi ukunikeza ubufakazi ngoNkulunkulu kwaba ngenxa yokuphakayiswa Nguye—ngangingayinaka kanjani inyama? Ngisho noma kwakusho ukulahlekelwa ukuphila kwami, ngangizimisele ukwethembeka kuNkulunkulu. Ngokushesha, kwaba nomuzwa onamandla enhliziyweni yami futhi ngazizwa ngikhuthazekile. Ngathandaza buthule kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Unginikeze lokhu kuphefumula, ngingamane ngife kunokuba ngibambelele ekuphileni futhi ngenze njengembuka Kuwe!” Kancane, angibange ngisawezwa amakhaza kangako, okwangivumela ukuba ngizwe ngempela ubungani nenduduzo kaNkulunkulu. Kusukela emini kuze kube cishe yihora lesikhombisa kusihlwa, amaphoyisa aqhubeka nokungiphenya ngemibuzo. Babona ukuthi ngeke nhlobo ngivule umlomo wami, ngakho bangivalela egunjini lokuphenywa ngemibuzo futhi baqhubeka nokungivulela umoya obandayo.

Ngemva kwedina, amaphoyisa aqinisa ukuphenya ngemibuzo kwawo. Bangesabisa ngonya, bathi: “Sitshele! Ubani umholi webandla lenu? Uma ungasitsheli, sinezinye izindlela, singakwenza uphuze ujusi kapelepele obabayo, amanzi anensipho, sikwenze udle indle, sikukhumule ube nqunu, sikuphonse phansi endlini, nokuba sikwenze ube yiqhwa uze ufe! Uma ungakhulumi namuhla, sizophinde sikubuze kusasa. Sinesikhathi esiningi!” Lapho amaphoyisa esho lokhu, ngabona ngempela ukuthi awasibo nhlobo abantu, kodwa ayiqembu lamadimoni asenyameni yomuntu. Ngesikhathi engesabisa ngokwengeziwe ngaleyo ndlela, ngawazonda kakhulu enhliziyweni yami, futhi ngazimisela ngokwengeziwe ukuba ngingalokothi ngiwathambele. Lapho ebona ukuthi ngeke nginikezele, athola isikhwama sendwangu, asimanzisa ngamanzi, ase esifaka ekhanda lami. Asicindezela phansi ekhanda lami futhi engangivumeli ukuba nginyakaze, abe esesibopha. Ngangingakwazi ukunyakaza nhlobo ngenxa yokuthi izandla zami zaziboshelwe esihlalweni. Kungakabiphi, ngase ngisonqenqemeni lokungaphefumuli; Ngezwa umzimba wami wonke ukuthi wase uqinile. Kodwa nalokho kwakungenele ukuba ngisuse inzondo yawo. Athatha ibhodwe lamanzi abandayo futhi awathela emakhaleni ami, engesabisa, athi uma ngingakhulumi, ngizocinana. Isikhwama esimanzi sasingawungenisi umoya ngaphakathi, futhi ngaphezu kwalokho amanzi ayengena emakhaleni ami. Ukuphefumula kwakunzima kakhulu, futhi ngezwa sengathi ukufa kwase kusondele kimi. Ngathandaza buthule kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu, lokhu kuphefumula kwami ngakunikezwa Nguwe, futhi namuhla kufanele ngiphilele Wena. Kungakhathaleki ukuthi amaphoyisa angihlukumeza kangakanani, ngeke ngikukhaphele. Uma Wena udinga ukuba nginikele ngokuphila kwami, ngizimisele ukulalela amalungiselelo nezinhlelo Zakho ngaphandle kokukhononda ngisho okuncane….” Babelokhu beqhubeka nokungihlukumeza. Lapho nje ngiqala ukulahlekelwa yingqondo futhi ngase ngizoyeka ukuphefumula, ngokushesha akhumula izandla zami. Ngazithola sengiqhubeka ngokubonga uNkulunkulu enhliziyweni yami. Ngangibone ngokucacile ukuthi uNkulunkulu uyiNkosi yakho konke, ukuthi ngaso sonke isikhathi Yena ungibhekile futhi uyangivikela, ngisho nakuba ngangiwele ezandleni zamaphoyisa, uNkulunkulu wayewavumele kuphela ukuba ahlukumeze inyama yami kodwa akazange awavumele ukuba athinte ukuphila kwami. Ngemva kwalokho, ukholo lwami lwakhula.

Ngosuku olulandelayo cishe emini, amaphoyisa amaningana angithatha kanye nomunye udade asifaka emotweni yamaphoyisa futhi asiyisa endlini yokuvalelwa. Elinye lawo ngokungethusa lathi: “Awuyena owalapha. Sizokuvalela izinyanga eziyisithupha, bese sikugweba iminyaka emi-3-5, kunoma yikuphi akekho oyokwazi.” “Ukugwetshwa?” Masinyane lapho ngizwa ukuthi ngizogwetshwa, ngazithola ngiba buthakathaka. Ngezwa wokuthi uma kwenzeka lokho abanye abantu babezongibukela phansi. Njengoba ngangisezinhlungwini futhi ngibuthakathaka, uNkulunkulu waphinde wabonisa umusa Wakhe kimi. Abanye abantu esitokisini engangifakwe kuso bonke babengodadewethu abakholwa kuNkulunkulu uSomandla. Nakuba babesemphandwini wamadimoni, bebangabonisi nokuncane ukwesaba. Babekhuthazana futhi besekelana, futhi lapho bebona ukuthi nginombono ophambene futhi ngibuthakathaka, bakhuluma nami ngokuhlangenwe nakho kwabo siqu nangokunikeza ubufakazi, okwanginika ukholo kuNkulunkulu. Baphinde bacula iculo lokuhlangenwe nakho ukuze bangikhuthaze: “Uzikhandlela uNkulunkulu, ngizinikela Kuye, ngishiywa umndeni, nginyundelwa umhlaba. Indlela yokulandela uNkulunkulu ayilula neze. Ngibeka yonke inhliziyo nomphefumulo wami ekwandiseni umbuso kaNkulunkulu. Ngikubonile ukuphenduka kwezinkathi zonyaka. Ngamukela injabulo nosizi olungaphambili. Ukwanelisa izidingo zikaNkulunkulu, ngilalela izinhlelo Zakhe. … Ngihamba indlela yokuthanda uNkulunkulu, ngibekezelela uvivinyo olumuncu. Ingozi nosizi akukhiphi nokukodwa ukukhononda emlonyeni wami. Noma inyama yami ihlupheka kakhulu, inhliziyo yami ithanda uNkulunkulu. Ngiya kuyo yonke indawo njengofakazi wezenzo zikaNkulunkulu. … Izilingo nezinhlupheko zingisinda kakhulu. Ukwenyuka nokwehla kwempilo engiyiphilayo. Nokho ngizimisele ukwenza intando kaNkulunkulu, ukusebenzisa ubumina bonke ngenxa Yakhe. Senginqumile ukuthi ngiyohlupheka yonke impilo yami. Yebo, ngiyohlupheka yonke impilo yami. Futhi ngiyokwenelisa inhliziyo kaNkulunkulu!” (“Landela uNkulunkulu Endleleni Emagudlugudlu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ngicabanga ngaleli culo, ngezwa amandla okuphila avela kulabo dadewethu, ngase ngakhuthazeka kakhulu. Kwakuyiqiniso, sasilandela uNkulunkulu weqiniso futhi sihamba endleleni yokuphila efanele ezweni elingaphansi kokubuswa yiqembu elingakholwa ukuthini uNkulunkulu ukhona elalibona uNkulunkulu njengesitha. Sasimiselwe ukuba sizwe ubunzima obuningi, kodwa konke lokhu kwakunenjongo ethile, futhi ngisho nokuhlala ejele kwakuyinto enhle kakhulu ngoba sasishushiswa ngenxa yokufuna iqiniso kanye nokulandela indlela kaNkulunkulu. Kwakwehluke ngokuphelele kubantu bezwe ababoshelwa ukwenza amacala amabi. Ngase ngicabanga ngezizukulwane zabangcwele abaningi ababebhekane nokushushiswa kanye nokuhlaziswa ngenxa yokubambelela endleleni yeqiniso. Kodwa manje, nganginikezwe ngesihle okuningi kangaka kwezwi likaNkulunkulu—ngangiqonda iqiniso izizukulwane zabantu ezingazange zikwazi ukuliqonda, ngazi izimfihlakalo izizukulwane ezingazange zizazi, ngakho kungani ngangingakwazi ukubekezelela kancane ukuhlupheka ukuze nginikeze ubufakazi kuNkulunkulu? Lapho ngicabanga ngalokhu, ngaphinda ngaphakama esimweni sami sobuthakathaka, inhliziyo yami yagcwala ukwethemba namandla, futhi ngazimisela ngesibindi ukwethembela kuNkulunkulu futhi ngibhekane nokuhlukunyezwa kwesikhathi esizayo kanye nokucindezelwa kokuba ngivume.

Ngemva kwezinsuku eziyishumi, amaphoyisa angithumela endaweni yokuvalelwa ngedwa. Ngabona ukuthi bonke abanye abantu lapho babeboshelwe ukukhwabanisa, ukweba, nokuqhuba amabhizinisi angekho emthethweni. Ngokushesha nje lapho ngingena, bathi kimi: “Noma ubani ongena lapha ngokuvamile akaphumi. Sonke silindele izinqumo zethu, futhi abanye bethu sebelinde izinyanga eziningi.” Ngibheka laba bantu, ngesaba kakhulu inhliziyo yami yacishe yaqhuma. Ngesaba ukuthi bazongiphatha kabi, khona-ke lapho ngicabanga ngokuthi amaphoyisa azongigcina ngivalelwe kanye nabo, ngacabanga ukuthi kungenzeka kakhulu ukuthi banginike isigwebo sesigebengu. Ngangizwe ukuthi abanye abafowethu nodadewethu babeboshwe iminyaka engafinyelela kweyisishiyagambili. Ngangingazi ukuthi isigwebo sami sizoba side kangakanani, futhi ngangineminyaka engama-29 kuphela ubudala! Ingabe ubusha bami babuzochithwa ngivalelwe kulesi sitokisi esimnyama? Izinsuku zami kusuka manje kuya phambili zazizochithwa kanjani? Ngaleso sikhathi, kwakubonakala sengathi idolobha engazalelwa kulo, abazali, umyeni, kanye nengane yami bonke babekude kakhulu nami. Kwaba sengathi ummese usonteka enhliziyweni yami, futhi izinyembezi zagcwala emehlweni ami. Ngangazi ukuthi ngiwele ebuqilini uSathane, ngakho ngabiza uNkulunkulu ngokungaphezi, ngethemba ukuthi Yena uzongihola ngiphume kulokhu kuhlupheka. Phakathi nomthandazo wami, ngezwa ukuqondiswa okucacile ngaphakathi kwami: Uma ubhekana nalokhu, unemvume kaNkulunkulu. NjengoJobe evivinywa, ungakhonondi. Masinyane, amazwi kaNkulunkulu aphinde angilethela ukukhanyiseleka: “Ingabe uzothobela zonke izinhlelo Zami (noma ngabe ukufa noma ukubhubhiswa) noma uyobaleka phakathi nendawo ukugwema ukusolwa Kwami?” (“Yini Oyaziyo Ngokukholwa?” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukwahlulela nokusola okusemazwini kaNkulunkulu kwangenza ngazizwa nginamahloni. Ngabona ukuthi ngangingeqotho nakancane kuNkulunkulu, kodwa ngamane ngathi ngifuna ukuba ufakazi omuhle Wakhe. Nokho, lapho ngibhekene ngokoqobo nengozi yokuboshwa, ngafuna kuphela ukubaleka. Ayengekho amandla angempela okuhlupheka ngenxa yeqiniso. Ngicabanga emuva kuleso sikhathi ngiboshwa, uNkulunkulu waba sohlangothini lwami ngaso sonke isikhathi. Akazange angishiye kunoma yisiphi isinyathelo sendlela ngokwesabela ukuthi ngizolahleka endleleni yami noma ngikhubeke endleleni. Uthando lukaNkulunkulu ngami lwaluqotho ngokuphelele futhi lungenalutho oluyize. Kodwa nganginobugovu futhi ngizicabangela mina, futhi ngaso sonke isikhathi ngicabanga ngezinzuzo nokulahlekelwa kwenyama yami siqu. Ngangingazimisele ukuzidela ngoNkulunkulu—ngangingaba kanjani nobuntu? Unembeza? Ingabe ngangingesona isilwane esinonya esingenanhliziyo, esingenamphefumulo? Lapho ngicabanga ngalokho, ngezwa nginokuzisola okukhulu kanye nokumkweleta. Ngathandaza buthule kuNkulunkulu futhi ngaphenduka: O Nkulunkulu! Bengisephutheni. Ngeke ngisakhuluma ngomlomo nje kuphela futhi ngikhohlise Wena. Ngizimisele ukuphilela ngempela ukwanelisa Wena. Kungakhathaleki ukuthi isigwebo sami siba yini, ngokuqinisekile ngizonikeza ubufakazi Ngawe—kuphela ngicela Wena ukuthi uvikele inhliziyo yami. Ngaleso sikhathi, inhloko yeziboshwa yangena futhi yathi kimi: “Angazi ukuthi kungani ulapha, kodwa sinesaga esithi: ‘Vuma ukuthi wenze icala futhi uzoboshwa kuze kube sekugcineni; nqaba ngokuphelele futhi uzoqhubeka uphile ukuphila kwakho.’ Uma ungafuni ukukhuluma, ungakhulumi.” Ngabonga uNkulunkulu ngaleli lungiselelo elingakholakali kanye nokuhlakanipha engakunikezwa yinhloko yeziboshwa. Futhi ngabonga ngokuthi ezinye iziboshwa azizange nje kuphela zingihluphe, kodwa empeleni zanginakekela, zinginika okokwembatha, zinginika nokudla okwengeziwe ngezikhathi zokudla, futhi zihlanganyele nami izithelo kanye nokudla okulula ezazizithengele khona, futhi ziphinde zingisize ngomsebenzi wami wansuku zonke. Ngazi ukuthi konke lokhu kwakuyilungiselelo nohlelo lukaNkulunkulu; kwakuwububele bukaNkulunkulu ngemvelo yami efana nengane. Ngibhekene nothando nokuvikelwa Nguye, ngenza isinqumo sami: Kungakhathaleki ukuthi side kangakanani isigwebo sami, ngizonikeza ubufakazi ngoNkulunkulu!

Endaweni yokuvalelwa, iphoyisa lalingiphenya ngemibuzo njalo ngemva kwezinsuku ezimbalwa. Lapho libona ukuthi ukuba lukhuni akusebenzi, laguqukela ekubeni lithambe. Iphoyisa elalingiphenya ngemibuzo ngenhloso lasebenzisa indlela ethambile futhi laxoxa nami, langinikeza ukudla ukuze ngidle, futhi lathi lingangisiza ngithole umsebenzi omuhle. Ngazi ukuthi lokhu kuyiqhinga likaSathane, ngakho ngaso sonke isikhathi lapho lingiphenya ngemibuzo ngangimane ngithandaze kuNkulunkulu, ngicela Yena ukuba angivikele nokuba angangivumeli ukuba ngiwele kulawa maqhinga alo. Ngesinye isikhathi lapho lingiphenya ngemibuzo, iphoyisa lagcina selembule izinhloso zawo ezonakele: “Asinagqubu nawe, sifuna nje ukubhidliza Ibandla likaNkulunkulu uSomandla. Sethemba ukuthi ungasisiza.” Lapho ngizwa lawa mazwi amabi, ngathukuthela kakhulu. Ngacabanga: UNkulunkulu wadala umuntu futhi uyaqhubeka esinakekela futhi esihola yonke indlela kuze kube manje. Futhi manje uze ukuzosindisa laba abadalile nokuba asisize siphume emgodini wakwalasha wokuhlupheka kwethu. Yini embi emhlabeni ngalokho? Kungani lokho kuzondwa kangaka, kungcoliswa kangaka yilabo develi? Siyindalo kaNkulunkulu. Ukulandela uNkulunkulu nokukhonza Yena kulungile futhi kufanele, ngakho kungani uSathane esivimba ngale ndlela, athathe ngisho nenkululeko yokulandela uNkulunkulu? Manje bazama ukungenza unodoli ekufuneni kwabo ukuwisa uNkulunkulu. Uhulumeni we-CCP ngempela uyiqembu lamadimoni elizimisele ukuvukela uNkulunkulu. Bangabaphikisi ababi! Ngaba nobuhlungu obungachazeki enhliziyweni yami ngaleso sikhathi, futhi engangikufuna kuphela ukunikeza ubufakazi ngoNkulunkulu kanye nokududuza inhliziyo Yakhe. Lapho amaphoyisa ebona ukuthi ngangilokhu ngingakhulumi, aqala ukusebenzisa izindlela zokusebenza kwengqondo kimi. Bathola umyeni wami ngenombolo kamakhalekhukhwini yaseShayina futhi bamletha kanye nengane yami ukuze azongincenga. Ekuqaleni umyeni wami wayekade engenankinga ngokukholwa kwami kuNkulunkulu, kodwa ngemva kokukhohliswa amaphoyisa, wangitshela ngokuphindaphindiwe: “Ngiyakunxusa ukuba uyeke ukholo lwakho. Okungenani cabanga ngengane yethu uma ungasenandaba nami. Ukuba nomama osejele kuzoba nomthelela omubi kuyo. …” Ngazi ukuthi umyeni wami usho lokhu ngokungazi, ngakho ngamvala futhi ngathi: “Awukangiqondi? Siphile ndawonye iminyaka eminingi kangaka, kunini lapho uke wangibona khona ngenza into engalungile? Uma ungaqondi okuthile-ke ungamane nje ukhulume wakho.” Lapho umyeni wami ebona ukuthi amazwi akhe ngeke aguqule umqondo wami, washo lawa mazwi anonya: “Unenkani enkulu futhi ngeke ulalele—ngizomane ngikudivose-ke!” Leli gama, “ukudivosa,” layihlaba inhliziyo yami. Langenza ngawuzonda ngisho nangokujulile uhulumeni we-CCP. Kwakuwukunyundela kanye nokutshala kwawo ukwahlukana okwenza umyeni wami wazonda umsebenzi kaNkulunkulu ngaleyo ndlela futhi washo amazwi anjalo angenaluzwelo kimi. Uhulumeni we-CCP nguye ngempela owenza abantu abavamile ukuba bathukuthelise iZulu! Futhi wayenecala lokwenza buthaka imizwa yethu njengendoda nomfazi! Kulo mcabango, angizange ngifune ukusho lutho olwengeziwe kumyeni wami. Ngamane ngomoya ophansi ngathi: “Sheshisa-ke futhi uphindisele ingane yethu ekhaya.” Lapho amaphoyisa ebona ukuthi leli cebo alizange lisebenze, athukuthela kakhulu ehla enyuka phambi kwedeski lawo futhi aklabalasa, ethi: “Sisebenze kanzima kangaka futhi asizange sithole ngisho nempendulo eyodwa kuwe! Uma uqhubeka wenqala ukukhuluma sizokuphawula njengoyinhloko yalesi sifunda, njengesiboshwa sezombusazwe! Uma ungakhulumi namuhla, ngeke libe khona elinye ithuba!” Kodwa kungakhathaleki ukuthi ayengithethisa futhi ethukuthele kangakanani, ngamane ngathandaza kuNkulunkulu enhliziyweni yami, ngicela Yena ukuba aqinise ukholo lwami.

Phakathi nokuphenywa ngemibuzo, kwakuneculo lezwi likaNkulunkulu elaqhubeka lingiqondisa ngaphakathi: “Umsebenzi ezinsukwini zokugcina udinga ukholo olukhulu. Udinga uthando olukhulu kuwe. Uyonqikaza ngenxa yokunganaki okuncane okukhulu. … Ukuthola ukholo olukhulu kunolukaJobe ngokucwengwa okungamakhulu kuyodinga ukuthi abantu bahlupheke kakhulu, ukuba babekezelele zonke izinhlobo zokuhlukunyezwa. Kufanele bangamfulatheli uNkulunkulu noma ngasiphi isikhathi; kufanele balalele Yena kuze kube sekufeni, babe nokholo olukhulu Kuye. Kulapho kuphela okuyoqedwa khona lesi sigaba somsebenzi” (“Lokho uNkulunkulu Akuphelelisayo Ukukholwa” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ngenxa yokholo namandla engawathola emazwini kaNkulunkulu, ngesikhathi ngiphenywa ngemibuzo ngabonakala ngiqine kakhulu. Kodwa lapho sengibuyele esitokisini sami, ngazithola ngibuthakathaka futhi ngizwa ubuhlungu. Kwakubonakala sengathi umyeni wami wayezongidivosa ngempela futhi ngangingeke ngisaba nekhaya. Futhi ngangingazi ukuthi isigwebo sami sasizoba side kangakanani. Ngikulobu buhlungu, ngacabanga ngalawa mazwi avela kuNkulunkulu: “Kufanele uyiqonde imizwa kaPetru ngaleso sikhathi: Wahlaselwa umunyu; wayeseyekile ukucela ikusasa noma izibusiso. Wayengafune nzuzo, injabulo, udumo, noma inhlanhla yezwe, ayekufuna nje kwakuwukuphila ukuphila okunenjongo, okwakuwukubuyisa uthando uNkulunkulu ambonisa lona futhi anikele ngokuyigugu anakho kuNkulunkulu. Ngemva kwalokho, wayeyokwaneliseka enhliziyweni yakhe” (“Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngathinteka ngokujulile ngezenzo zikaPetru, futhi lokhu kwavuselela ukuzimisela kwami ukuba ngidele konke ukuze nganelise uNkulunkulu. Kwakuyiqiniso. Lapho uPetru efinyelela ephuzwini lokuzwa ubuhlungu obukhulu, wayelokhu ekwazi ukububekezelela futhi anelise uNkulunkulu. Wayengakwenzeli lokho amathemba noma isiphetho sakhe siqu, noma inzuzo yakhe siqu, futhi ekugcineni lapho ebethelwa ebhekiswe phansi esiphambanweni waba ufakazi omuhle kaNkulunkulu. Kodwa mina nganginenhlanhla yokulandela uNkulunkulu osesimweni somuntu, ukujabulela ilungiselelo elingapheli likaNkulunkulu ekuphileni kwami kanye nomusa nezibusiso Zakhe, kodwa ngangingakaze ngizidele ngokoqobo ngenxa kaNkulunkulu. Futhi lapho engidinga ukuba nginikeze ubufakazi Ngaye, ngabe angikwazanga ukumanelisa Yena ngisho nje nakanye? Ukulahlekelwa yileli thuba ingabe kwakuzoba yinto engangizozisola ngayo ukuphila konke? Lapho ngicabanga ngalokho, ngenza isinqumo sokuzimisela kwami phambi kukaNkulunkulu: O Nkulunkulu, ngizimisele ukulandela isibonelo sikaPetru. Kungakhathaleki ukuthi umphumela wami uba yini, ngisho noma ngiyadivoswa noma ngiboshwa isikhathi ejele, ngeke ngikukhaphele! Ngemva kokuthandaza, ngezwa igagasi lamandla likhuphuka ngaphakathi kimi. Ngangingasacabangi ngokuthi ngizogwetshwa noma cha noma ukuthi isigwebo sami sizoba side kangakanani, futhi ngangingasacabangi ngokuthi ngizobuyela ekhaya noma cha kanye nangokuphinde ngihlangane nomndeni wami. Ngangicabanga kuphela ngokuthi olunye usuku emphandwini wamadimoni kwakungolunye usuku lokuba nginikeze ubufakazi ngoNkulunkulu, futhi ngisho noma ngangiyoboshwa kuze kube sekugcineni, ngangingeke nginikezele kuSathane. Lapho ngizidela, ngathola ngempela ukuzwa uthando nokukhonzwa nguNkulunkulu. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa ngenye intambama, ngokushesha unogada wathi kimi: “Qoqa izinto zakho, usungahamba uye ekhaya.” Angizange ngilokothe ngizikholwe izindlebe zami! Ngaphambi kokukhululwa iphoyisa langisayinisa incwadi. Ngabona lawa magama ebhalwe ngokucacile: “Akanacala ngenxa yobufakazi obungenele, mkhulule.” Ngibona lokhu, ngajabula ngokungenakulinganiswa. Ngaphinde futhi ngabona ukuba namandla onke kanye nokwethembeka kukaNkulunkulu, ukuthi “futhi noma ngubani odela ukuphila kwakhe uyoliwela ngokuphepha.” Kulesi siwombe sempi engokomoya kwehlulwa uSathane futhi ekugcineni uNkulunkulu wakhazimuliswa!

Ngemva kwezinsuku ezingama-36 ngisekuvalelweni nasekushushisweni amaphoyisa aseShayina, ngaba nokuqonda kwangempela unya olwesabekayo, Kanye nengqikithi yokuhlubuka nokuvukela kukahulumeni we-CCP. Kusukela lapho ngaba nenzondo ejulile ngawo. Ngiyazi ukuthi phakathi nalobo bunzima, uNkulunkulu njalo wayekanye nami, engikhanyisela, engiqondisa, futhi engivumela ukuba nginqobe unya nezilingo zikaSathane esinyathelweni ngasinye engangisithatha. Lokhu kwanginikeza okuhlaangenwe nakho okungokoqobo kokuthi amazwi kaNkulunkulu angukuphila kwangempela kwesintu kanye namandla ethu. Futhi ngabona ngempela ukuthi uNkulunkulu uyiNkosi yethu nokuthi ubusa phezu kwakho konke, futhi kungakhathaleki ukuthi maningi kangakanani amaqhinga anawo uSathane, uzonqotshwa njalo uNkulunkulu. Wazama ukuhlukumeza inyama yami ngokungicindezela ukuba ngikhaphele uNkulunkulu, ngimlahle, kodwa ukuhlukunyezwa ngonya akuzange nje kuphela kungangehluli, kodwa kwaqinisa ukuzimisela kwami futhi kwangivumela ukuba ngibone ngokucacile ubuso bakhe obubi, ukuba ngibone uthando nensindiso kaNkulunkulu. Ngibonga uNkulunkulu ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami ngakho konke angilungiselele khona, ukungivumela ukuba ngithole umcebo oyigugu kakhulu wokuphila! Isinqumo sami siqu yilesi: Kungakhathaleki ukuthi yikuphi ukucindezelwa noma ubunzima obungaba sendleleni engaphambili, ngizimisele ngokuqinile ukulandela uNkulunkulu nokuqhubeka nokusabalalisa ivangeli njengakuqala ukuze ngikhokhe uthando Lwakhe olukhulu!

Okuqukethwe Okuhlobene