Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu

Nov 07, 2019

ULi Heng Edolobheni LaseSuqian, Esifundazweni saseJiangsu

Phakathi kwamazwi uNkulunkulu ambula ngawo umuntu ngathola le ndima, “Kushiwo ekuqaleni ukuthi laba bantu bayinzalo kadrako omkhulu obomvu. Eqinisweni, uma kucaciswa kahle, bawumfanekiso kadrako omkhulu obomvu” (“Isahluko 36” sengxenye ethi Izihumusho Zezimfihlakalo Zamazwi KaNkulunkulu Eziya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngangicabanga ukuthi lokhu kwakungahlangene nami. Kwakubonakala kimina sengathi uNkulunkulu wambula la mazwi kulabo abaphethe amandla, ngoba sebephenduke bangudrako omkhulu obomvu; benza ububi, izenzo zokuhlubuka, bamelana noNkulunkulu, baphazamisa futhi bonakalisa umsebenzi kaNkulunkulu, baphinda bashushisa ngesihluku abantu abakhethwe nguNkulunkulu. Mina, ngakolunye uhlangothi, ngikholwa kuNkulunkulu ogcwalisa umsebenzi Wakhe ebandleni, futhi yize noma ngikhohlakele, angisondeli nokusondela kubona, nokukhohlakala kwami akujulile njengokwabo. Ngingaba kanjani udrako omkhulu obomvu uqobo lwakhe? Lokho kwaze kwaba lapho isehlakalo esithile sangenza ngabona ukuthi umongo wemvelo yami wawufana nalowo kadrako omkhulu obomvu, kanye nokuthi nami, ngaphandle kokunanaza, ngiwudrako omkhulu obomvu uqobo lwakhe.

Kwakukhona umdikoni ebandleni lethu owayenganakile ukugcwalisa izibopho zakhe futhi evame ukukhohlwa ukuhambela imihlangano yamaqembu amancane. Ngahlanganyela naye, ngathi, “Akufanele wenze umsebenzi wakho ngokunganaki okungaka, futhi awekho amaqhinga okushaya sengathi uyawenza umsebenzi. Awukwazi ukugxila kangaka emndenini wakho, ngoba uma lokhu kuqhubeka, uma ukhohlwa ngisho imihlangano yethu yamaqembu amancane, uyazi yini ukuthi ibucayi kanjani imiphumela yalokho? …” Emva kokuba sengisho lokho, akagcinanga nje ngokungakwemukeli lokho, wenza izaba nezizathu zokungiphikisa. Enhliziyweni yami, ngacabanga ngathi, “Akakwazi ukuba yinjongo yosindiso lukaNkulunkulu, kungenzeka yini? Ingabe ungumuntu ongalungele ukusetshenziswa uNkulunkulu, noma ungumuntu omubi engimambulelwayo?” Ngaqala ukubhekisisa umuntu ongangena esikhundleni sakhe emihlanganweni yami yamaqembu amancane. Ngithe lapho ngithola umuntu olungele umsebenzi, ngahlela ukumxosha. Kodwa lo muntu owayefanele umsebenzi wangiphunyuka, ngakho emva kwesikhathi ukuphela kwento engangingayenza ukuba ngiphinde ngikhulumisane naye, kwase kamuva wagcina eqonda ukuthi wayehlulekile ukugcwalisa izibopho zakhe futhi wayengathembekile futhi enganaki, ngakho wafuna ukulungisa amaphutha akhe angaphambilini. Kodwa nalapho, ngangilokhu nginomuzwa wokuthi kwakungenele, futhi nje ngagcina ngingasamthandisisi emva kwalokho. Ngokunye ngamcela ukuba abe nomhlangano nomndeni owawusingethe imihlangano owawuthanda ukuba kujana, kodwa wanqaba, wathi akathandi ukuya. Ulaka enhliziyweni yami lwabila uma esho lokho. Ngangifuna ukumxosha ngaso leso sikhathi, ngimphonse emuva eqenjini lakhe elincane, bese ngivele ngikhohlwa nje uyena, ngoba abantu abafana naye bayinkinga kakhulu, ngazicabangela, bayakhetha nemisebenzi abayithandayo bazibe abangayithandi. Uyangiphikisa kukho konke engikushoyo futhi akathobeli izinhlelo zebandla ngaye, pho kusizani ukuba ibandla limgcine? Kufanele avele nje axoshwe, futhi izinyembezi azozikhala zimfanele! Uzenzile akakhalelwa, futhi yize noma ngangazi kahle ukuthi ukuxoshwa kwabantu akuhambisani nemigomo, lo mqondo walokhu ubuya engqondweni yami, ngangingakwazi ukuwulawula, futhi enhliziyweni yami wangihlupha njalo, kwenza isimo sami saxoveka nje. Engangingakwenza nje kwaba ukuthandaza kuNkulunkulu, “Nkulunkulu, udadewethu akangilaleli, futhi ngifuna ukumxosha ukuze ngimbone ezwa ubuhlungu nosizi. Ngizwa sengathi ngizosakazeka uma ngingamxoshi. Kodwa futhi angifuni ukwenza okuthile ngenxa nje yezinsolo noma ukuxhamazela nokuziphakamisa, angifuni ukuphatha kabi isimo Sakho ngenhloso. Nkulunkulu, ngiyakunxusa ukuba ungisindise!” Emva kokuba sengithandazile, isifiso sami sokumxosha sasingasezile ngamandla njengasekuqaleni, futhi nami ngathi ukuba nokuthula.

Kwase kufika indima yezwi likaNkulunkulu engqondweni yami, “Ukuvezwa kukadrako omkhulu obomvu kungukumelana Nami, ukuntula ukuqonda nokuzwa imiqondo yamazwi Ami, ukungishushisa okuningi, nokufuna ukusebenzisa amacebo ukuphazamisa ukuphatha Kwami. USathane ubonakaliswa njengalokhu okulandelayo: ukubanga Nami amandla, ukufuna ukuphatha abantu Bami abakhethiwe, nokudedela amazwi aphambene ukuze akhohlise abantu Bami” (“Isahluko 96” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angithusa. Ingabe ukuziphatha kwami kwakungekhona ngqo okukadrako omkhulu obomvu? Udrako omkhulu obomvu uyamelana noNkulunkulu, uyamshushisa uNkulunkulu, futhi uphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ingabe lokho akukhona ngqo lokho engangikwenza? Ukuxosha umuntu ngenxa yemicabango nje engifikelayo kungabe ukuzenza udeveli, uSathane, ophazamisa futhi olimaza umsebenzi kaNkulunkulu wensindiso phakathi kwabantu. Nkulunkulu, ngempela bese ngingudrako omkhulu obomvu uqobo lwakhe. Ekuhlanganyeleni kwabantu ngafunda, “Uyabona udrako omkhulu obomvu umshushisa kanjani uNkulunkulu kanye nesihluku sakhe kubantu baNkulunkulu abakhethiwe, bese ubuka ukumelana nokuvukela kukaNkulunkulu phakathi kuwe. Buka ubudlelwane bakho obuyaluzayo nabantu abakhethiwe baNkulunkulu. Kunamagqubu amaningi kanye nomhobholo ngaphakathi kuwena. Wehluke kanjani kudrako omkhulu obomvu? … Abantu abaningi ababuqondi ubuthi bukadrako omkhulu obomvu obuhleli ngaphakathi kubona. Bacabanga ukuthi udrako omkhulu obomvu mubi kakhulu, bazitshele ukuthi uma sebephethe, bayoba ngcono kakhulu kunodrako omkhulu obomvu, kodwa ngempela kuba njalo? Uma nithola amandla okuphatha manje nje, ningaba ngcono kangakanani kunodrako omkhulu obomvu? Ingabe ningenza kangcono kunodrako omkhulu obomvu? Iqiniso lithi udrako omkhulu obomvu ophethe manje akehlukile kunomunye umuntu okhohlakele ophethe. Uma udrako omkhulu obomvu engabulala izigidi ezingama-80, wena ungabulala abangaki uma uphethe? Abanye bathi, ‘Uma ngingaphatha, ngeke ngibulale muntu.’ Ngenkathi nje ukhipha lawo mazwi, omunye uyosukuma akuthuke, bese uthukuthela uthi, ‘Kusho ukuthi ngiyobulala oyedwa, oyedwa kuphela.’ Uma iqembu lisukuma likuphikisa, bese uthi, ‘Ukubulala iqembu akuyona into engakanani, udrako omkhulu obomvu wabulala izigidi ezingama-80. Mina ngibulala iqembu elincane nje, kuncane kakhulu kunalokho kukadrako omkhulu obomvu.’ Uma kusukuma izigidi eziyi-10 zikuphikisa, uyothi, ‘Ngingabulala izigidi eziyi-10 nazo, ngoba uma ngingakwenzi lokho, ngizobambelela kanjani esikhundleni?’ Awuboni ukuthi inkinga ikuphi lapha? Ngisho noma ungeze wenza bubi ungenamandla, akunasiqiniseko sokuthi ngeke wenze izenzo ezimbi uma usunamandla, ngoba izimvelo zomuntu ziyefana” (“Indlela Abantu Okufanele Basebenzisane Ngayo Nomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphelelisa Umuntu” kwethi Izintshumayelo Nokuhlanganyela Ngokungena Empilweni (III). Ngokukhanyisela nokukhanyisa kwamazwi kaNkulunkulu nokuhlaziywa kokuhlanganyela komuntu, ekugcineni ngabona ngokusobala ubuso bami beqiniso, ukuthi ngangiwudrako omkhulu obomvu uqobo lwakhe, nokuthi umongo wami owonakele wawungahlukile kunemvelo kadrako omkhulu obomvu. Emubi ngokwemvelo, udrako omkhulu obomvu umelana noNkulunkulu futhi ushushisa abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe, ngokuzithwala ufuna ukunqabela umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa phakathi kwabantu bese enza umhlaba wonke uphike ubukhona bukaNkulunkulu. Ufuna ukubusa bonke labo uNkulunkulu abadala, enze isintu sikhothamele amandla abo. Ingabe indlela engiziphathe ngayo namuhla ayifani? Udadewethu akazange alibambe iqiniso ngokucacile futhi wayenganakile ukwenza imisebenzi yakhe, kodwa kunokuba ngimsize ngomoya wothando, ngafuna ukuba ahlangabezane nakho konke engangikulindele. Ngambona enganaki umsebenzi wakhe, ngakho ngaqala ngamzonda futhi ngangamthanda, futhi nganquma nokuthi wayengumenzi wokubi engimembulelwe nguNkulunkulu, okwenza indlela engibuka ngayo izinto ingehluki kunaleyo kadrako omkhulu obomvu emandleni ami “okuphakamisa ngaphandle komkhawulo” kanye “nokucekela phansi abamsulwa.” Uthe udadewethu uma ebhekene nezinkinga zomndeni futhi engasanaki izinto, kunokuba ngihlanganyele naye ngamazwi kaNkulunkulu ukuze ngimenze aqonde uthando lukaNkulunkulu, izimfuno, kanye namathemba ngabantu, ngasebenzisa izincwadi nezimfundiso ukuze ngimnqande, ngimcindezele ngokuphelele ngamandla ami. Ingabe ukwenza kwami kwakungakhombisi izimpawu ezifanayo nezikadrako omkhulu obomvu—ukuzikhukhumeza, ukungakhombisi kwesaba uNkulunkulu, nokuzazisa njengolungile? Lapho udadewethu engangilaleli, ngamzonda ngakho konke enginakho. Ngangifuna ukumkhahlela ngimkhiphe nje ebandleni. Kodwa ingabe lezo akuzona izenzo ezimbi zikadrako omkhulu obomvu— “ukungabi namthetho” kanye nokuthi “Lalela mina noma ubhubhe”? Nkulunkulu, ngiyabona ukuthi ngingudeveli omelana Nawe, ukuthi ngimubi ukudlula isilwane, ukuthi ngingongafanelekile okufanele ngabe kade wabulawa. Udrako omkhulu obomvu angabulala izigidi ezingama-80, kodwa uma mina ngiphethe, ngingaba mubi ngokufanayo, ngibe nesihluku, futhi ngingabi namthetho. Ukube bekungeve kungenxa yezinhlelo zomsebenzi nemigomo echazwe yibandla, futhi ukube bekungeve kungenxa yokungamela kwabafowethu nodadewethu, bengingeve sengingabe ngamdudulela “kwagoqanyawo” kudala? Imvelo kadrako imbi futhi inesihluku, ubulala ngaphandle kokucwayiza, ucekela phansi noma ngubani omzibayo noma ophikisana naye ngamacala aqanjiwe, futhi igama noma isenzo esisodwa nje sokuphazama phambi kwakhe isimemo sokufa, kodwa mina angifani naye? Udadewethu wayengazange angilalele futhi wangakwenzi lokho engangikucelile, nokwangenza ngathukuthela kangangoba ngamphendukela futhi ngafuna ukumhlasela, empeleni ayikho enye into eyayingangehlisa umoya ngaphandle kokuba ngimxoshe ebandleni.

Lesi sehlakalo sanginikeza ukuqonda okuyiqiniso umongo wami. Ngabona ukuthi ngempela ngangiwumuntu ongenakho ukucabangisisa noma unembeza, nakanjani isizukulwane sikadrako omkhulu obomvu. Kodwa futhi sanginikeza ukholo oluqinile emazwini kaNkulunkulu. Kungakhathaleki ukuthi agwaza kangakanani amazwi kaNkulunkulu noma ahambelana kangakanani nemicabango yomuntu, wonke amazwi ayiqiniso elingaguquki naphakade, futhi kungekudala isintu esingcolile siyokwenziwa sikholwe ngokuphelele. Nkulunkulu! Ngifuna ukwenza imisebenzi yami kahle ukuze ngikukhokhele ngosindiso Lwakho, ngifuna ukwenza uxolo nabafowethu nodadewethu ebandleni futhi ngikhokhele izono zami zangaphambilini, ngiphinde ngibe umuntu omusha okududuzayo.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ngajabulela Idili Elicebile

UXinwei Esifundazweni SaseZhejiang UJune 25 no-26, 2012 waba yizinsuku ezingalibaleki. Isifunda sethu savelelwa isehlakalo esikhulu,...

Sithinte nge-Whatsapp