Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ngaphandle Kwensindiso KaNkulunkulu, Ngabe Angikho Lapha Namhlanje

46

UZhang Jin, EBeijing

Ncwaba 16, 2012

Ngiwudade omdala onemilenze emibili enenkinga. Ngisho noma isimo sezulu sisihle phandle, nginenkinga yokuhamba, kodwa lapho amanzi kazamcolo esondela ukungigwinya, uNkulunkulu wangivumela ngokumangalisayo ukuthi ngiphunyuke engozini.

KwakuwuNtulikazi mhla zingama-21, 2012. Ngalolo suku isifufula semvula sana, futhi ngangisanda kuphuma ukuyofeza umsebenzi wami. Emva kwehora le-4:00 ntambama, imvula nayo yayingakayeki. Ngenkathi umhlangano wethu uphela, ngaba nesibindi emvuleni futhi ngathatha ibhasi eliya ekhaya. Ngesikhathi ngisebhasini, lana kanzima kakhulu, futhi ngenkathi ibhasi lifika esitobhini esingaphambi kwesami, umshayeli wasitshela thina sonke bagibeli, “Leli bhasi ngeke lisaqhubeka nokuhamba; umgwaqo usubhudlikile ngaphambili.” Ayikho into eyayingenziwa, ngakho ngangingenayo enye indlela kodwa ukwehla ebhasini bese ngihamba yonke indlela. Ngingafuni ukushiya uNkulunkulu, ngangiqhubeka ngithandaza enhliziyweni yami. Ngenxa yamandla kazamcolo, amanzi ayesewugwinye ngokuphelele umgwaqo. Ngazama ukuqhubeka ngokubambelela ezinsikeni zikasemende eziqaqele umgwaqo, ngiqhubeka nendlela yami eya phambili kancane kancane. Khona manjalo, ngezwa umuntu othile ememeza emva kwami, “Yeka ukuya phambili! Shesha; phenduka bese ubuyela emuva! Ngeke ukwazi ukuqhubeka; lawo manzi ajulile futhi nomsinga ushesha kakhulu. Uma ekukhukhula, angeke ngikwazi ukukusindisa!” Ngaleso sikhathi, nokho, ngangingeke ngisakwazi ukuqhubeka nokuhamba noma ngibaleke, ngoba amanzi ayesevele esefika esifubeni sami. Angizange ngilinge ukuqhubekela phambili, ngakho-ke konke engangingakwenza kwakuwukukhuleka kuNkulunkulu futhi ngimncenge ukuthi avule indlela yokuphuma: “Nkulunkulu! Usuvumele le mvelo ukuthi ingehlele, futhi noma ngiyaphila noma ngiyafa kusezandleni Zakho manje. Uma izinga lamanzi lizowela nje esigamini sonyawo, bengizoqhubeka nokuya phambili. Nkulunkulu, yenza ngokwentando Yakho; ngizimisele ukubeka impilo yami Kuwena!” Emva kokwenza lo mkhuleko, ngazizwa ngizolile futhi ngilungile kakhulu. Ngakhumbula okunye ukukhuluma kukaNkulunkulu: “Amazulu nomhlaba nakho konke kumisiwe kwapheleliswa ngamazwi omlomo Wami, Ngami noma ngabe yini iyofezeka.” Ukukhuluma kanye Nobufakazi bukaKristu Ekuqaleni). Amazwi kaNkulunkulu anginika ukholo kanye nesibindi. Ngenxa yokuthi izulu kanye nomhlaba kanye nezinto zonke kusezandleni zikaNkulunkulu, ngangazi ukuthi akunandaba ukuthi lowozamcolowawunonya olungakanani, lwalungeke luphunyuke uhlelolukaNkulunkulu. Akekho okwakumele kuthenjelwe kuye futhi; indodana yami, indodakazi yami … akekho okwazi ukunakekela omunye. Ngangikholelwa ukuthi uma nje ngithembele kuNkulunkulu, abukho ubunzima engingeke ngikwazi ukubuhlula. Ngaleso sikhathi, isimangaliso senzeka, umsinga wavele wehla kancane kancane waze wangabe usasabeka njengoba kade ukwenza esikhathini esedlule, futhi amakholomu kasemende eqaqele umgwaqo aya ngokuya ambuleka. Ngokuqinisekile, izinga lamanzi labohla uhhafu wonyawo kusuka ezingeni lesifuba kimi. Ngaleyo ndlela nje, ngaphuma lapho, ngiluthatha ngilubeka ngaphansi kwesiqondiso sikaNkulunkulu. Ukube kwakungekona ukuhawukelwa nokuvikelwa wuNkulunkulu, angazi ukuthi uzamcolo wawuzongibekaphi mina. Kusuka ekujuleni kwenhliziyo, ngiveze ukubonga nokudumisa, ngibonga uNkulunkulu uSomandla ngokunginika ithuba lesibili lokuphila.

Emva kwalokho, ngezwa indodana yami ichaza ngezimvula: Ngalolo suku, emva kokubuya ekhaya ukofeza umsebenzi wakhe, waya kuqala endlini yangasese. Wathi ephuma nje endlini yangasese ebuyela egunjini lakhe wezwa umsindo wokuqhuma ngaphandle. Ngenkathi eya emnyango eyobheka, wabona sonke isakhiwo sendlu yangasese siwele ngaphansi kwamanzi. Ukube bekungekona ukuvikelwa wuNkulunkulu, ubezoshona. Kwakuyiko ngempela njengoba eshilo kwezinye zezinkulumo zakhe: “Zonke izinto, eziphilayo noma ezifile, ziyogudluka, zishintshe, zenziwe kabusha, futhi zinyamalale ngokwendlela uNkulunkulu acabange ngayo.” (“UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni). Injabulo enkulu engayizwa enhliziyweni yami angeke ivezwe ngamagama.

Ngalezi zigameko ezimbili, ukholo lwami selugxile kakhulu. Ngalolo suku, uNkulunkulu wangivumela ukuthi ngisinde ngokuyikho engozini ukungivumela nginike ubufakazi Ngaye. Angeke ngiwuzibe unembeza wami. Uma ngibheka emuva ukuthi ubugovu, ukungacabangelani, kanye nokuzilungisa ebengivame ukukusebenzisa ukufeza umsebenzi wami, ngaqaphela ukuthi angizange ngizwe inhlangano kaNkulunkulu noma ngabelane nabanye ngemicabango kaNkulunkulu. Kusukela manje, ngifisa ukuphenduka futhi ngishintshe. Ngizosebenzisa ispiliyoni sami uqobo ukuletha abantu abaningi phambi kukaNkulunkulu, futhi ngibambe iqhaza emsebenzini wokusakaza izindaba ezilungileyo.

Okuqukethwe Okuhlobene