I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

37. Ubuhlakani Obukhulu Kunabo Bonke Ukuphakamisa uNkulunkulu Nokubheka Kuyena

ULingxin     Edolobheni LaseShijiazhuang, Esifundazweni SaseHebei

Ezinsukwini ezimbalwa ezidlule, ngafunda indimana ethathwe lapha “Indlela Yokungena Empilweni Yoqobo” Izintshumayelo Nokuhlanganyela Ngokungena Empilweni (IV): “Isibonelo, manje kukhona umuntu osethathe indlela engalungile. Usebenzisa lokhu njengephuzu lokuxoxa ngeqiniso, ungakwenza kanjani? … Okokuqala, kufanele ufakaze ngomsebenzi kaNkulunkulu, ufakaze ngokuthi uNkulunkulu usisindisa kanjani isintu. Emva kwalokho, usungakhuluma mayelana nokuthi indlela akuyona iholela ensindisweni kaNkulunkulu na, ukuthi angawuthola na umsebenzi kaMoya oNgcwele, kanye nokuthi le yindlela uNkulunkulu eneme ngayo na. Ngakho-ke, okokuqala ufakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu, bese ufakaza ngendlela uNkulunkulu asiholela kuyona, leyo-ke indlela eya osindisweni. Mdedele abone uthando lukaNkulunkulu, bese-ke emva kwalokho engahamba khona ngendlela elungile. Ukuze usombulule le nkinga, kulungile na ukuba ungafakazi Ngaye noma ungamphakamisi uNkulunkulu? Uma ukhuluma ngokuthi iyiphi indlela eholela osindisweni kanye nokuthi iyiphi indlela engaholeli osindisweni, kodwa ungafakazi ngomsebenzi kaNkulunkulu, usazikhulumela ngezimfundiso nje. Noma kunjalo, uma ufakaza kuqala ngomsebenzi kaNkulunkulu, yibe-ke usukhuluma ngale migwaqo yomibili, lapho-ke awusakhulumi ngezimfundiso nje.” Ngenkathi ngifunda la mazwi, ngaphiceka ngaphakathi. Enhliziyweni yami ngacabanga ngathi: Zombili izindlela zikhuluma ngokuthi umuntu kufanele aphile kanjani iqiniso. Kungani ukuthi lokhu okungakhulumi ngomsebenzi kaNkulunkulu kube ukukhuluma ngezimfundiso, kodwa lokho okukhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu bese kuphatha lezi zinto akukhulumi ngezimfundiso? Ngenkathi ngisacabanga ngalezi zinto, ngacabanga ngendaba eseBhayibhelini ekhuluma ngoDavide enqoba isiqhwaga samaFiliste, uGoliyathi. Ngaleso sikhathi, uDavide waqala waphakamisa uJehova, wabe eseshwila itshe, wabe esemnqoba-ke uGoliyathi. Ukube uDavide akazange amphakamise uJehova ngaleso sikhathi, wavele waqhubeka nje washwila itshe, ingabe wayengakwazi ukunqoba uGoliyathi? Cha bo. Lokhu kungenxa yokuthi ukuphela kwesizathu esenza uDavide akwazi ukunqoba uGoliyathi yingoba wakholwa kuJehova ngokupheleleyo, wathembela kuJehova, ngakho uJehova wamsiza. Ukube akamphakamisanga uJehova, wayengeke akwazi ukuthola usizo lukaJehova. Akukhathalekile ukuthi ayencomeka kangakanani amakhono akhe okunemba ngesihlilingi, wayengeke akwazi ukumnqoba uGoliyathi. Uma ngicabanga ngalokhu, kuvele kungicacele ngokushesha enhliziyweni yami. Isizathu sokuba uNkulunkulu atshele abantu ukuba bamphakamise kanye nokuba babheke Kuyena akukhona ukuba balandele imithetho noma imikhuba, kodwa ukuba babe nendawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, bamhloniphe uNkulunkulu njengomkhulukazi ezinhliziyweni zabo. Uma umuntu emvumela ngokweqiniso uNkulunkulu ukuba aphakanyiswe bese ebheka Kuyena, lokhu kukhombisa ukuthi unayo indawo kaNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Ngale ndlela, uma abantu beza phambi kobuso bukaNkulunkulu bangathola injabulo Yakhe nezibusiso, futhi uMoya oNgcwele uzosebenza ngaphakathi kubona. Wonke umsebenzi abawenzayo ngeke uncike ekwenzeni kwabo, kodwa ekuholweni nguNkulunkulu emsebenzini wabo. Futhi umthelela uyoba muhle. Uma umuntu engamphakamisi uNkulunkulu futhi engabheki Kuyena, lokhu kukhombisa ukuthi inhliziyo yakhe ayinandawo kaNkulunkulu, kanye nokuthi konke abakwenzayo kungumsebenzi wezandla zabo. Umuntu onjalo uyenyanyeka phambi kukaNkulunkulu futhi nakanjani ngeke athole izibusiso Zakhe noma athole umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngakho-ke, umsebenzi wakhe ngeke ube yimpumelelo. Kuleli phuzu, ngifikelwa ukuzibuza ukuthi: ingabe lokhu kuqhubeka nokungasebenzi kokuphila kwami ngeqiniso kuhlobene na nephuzu lokuthi angimphakamisi uNkulunkulu noma ngibheke Kuyena kuyona yonke into engiyenzayo? Uma ngibuka emuva eminyakeni edlule, ngiyabona ukuthi imithandazo yami phambi kukaNkulunkulu kanye nendlela ebengiphila ngayo iqiniso iqhelelene kakhulu. Ekwenzeni iqiniso, ngangingavamile ukuncika kuNkulunkulu noma ukubheka Kuyena. Ngokuncika kokwami ukuqonda namandla ami ukuze ngenze iqiniso, angikwazanga ukuthola usizo oluvela kuMoya oNgcwele. Yingakho izinto zazihlezi zizwakala zinzima, zikhandla futhi ngingakwazi ukubona imiphumela ebambekayo.

Kusukela lapho, sengiqale ukwenza umkhuba wokuphakamisa uNkulunkulu kanye nokubheka Kuyena kuyona yonke into yasempilweni yangempela. Njalo ekuseni uma ngithandaza, ngizibeka ngokuphelele ezandleni zikaNkulunkulu, ngivumele uNkulunkulu ukuba alawule ngokuphelele impilo yami ngalolo suku. Mayelana nodaba olubalulekile lwensindiso yami, ngizozibophezela ngokuphelele emthandazweni kanye nasekubhekeni kuNkulunkulu. Angazi ukuthi yini engisilele kuyo noma engiyidingayo. Kodwa, konke kusobala phambi kukaNkulunkulu. Uyangiqonda kahle kakhulu. UNkulunkulu wazi kahle kakhulu izimo engizidingayo kulolu hambo lwami lokufuna insindiso, engidinga ukuhlangabezana nakho, engikudingayo ukuze ngingene. Ngakho, ngizinikela ngokuphelele ezandleni zikaNkulunkulu, ngivumele uNkulunkulu “angibaze” futhi angilawule. Ngifisa nje ukuba umuntu olalela uNkulunkulu, nolandela ukuhola kukaNkulunkulu endleleni ebheke ensindisweni. Ngaphezu kwalokho, kuyona yonke ingxenye yempilo yami, ngizobheka phezulu kuNkulunkulu kuqala, ngimvumele angihole, futhi ngilandele emva Kwakhe, ngilandele intando kaNkulunkulu kuwo wonke amazwi nezenzo zami. Emva kwesikhathi esithile, ngathola ukuthi angisaluzwa usuku ngalunye njengasekuqaleni lapho ikhanda lami laliba nokudideka. Manje uma ngibhekene nento ethile, ngiyazi ukuthi iyiphi ingxenye yeqiniso okufanele ngiyiphile, iyiphi ingxenye yempilo yangokoqobo okufanele ngingene kuyona, kanye nokuthi iyini intando kaNkulunkulu. Konke lokhu sekucace kakhulu kunakuqala. Ngingazelele, sengikwazi ukuphila amanye amaqiniso kalula. Isibonelo: Malungana nephuzu lokuthulisa inhliziyo yami phambi kukaNkulunkulu, yize noma ngaphambilini ngangivele ngikufuna ukuthula lapho ngiya phambi kukaNkulunkulu, ngangilokhu ngizwa sengathi inhliziyo yami ayikho ngaphansi kokulawula kwami, futhi ngokungazelele yayilawulwa yizinto ezingenamsebenzi. Kwezinye izikhathi lapho ngilungisa imibhalo, ingqondo yami yayeduka, futhi ngingakwazi ukuyilawula. Namuhla, angidingi ukuzama kakhulu ukuzilawula. Ngaphandle kokwazi, iziwombe lapho inhliziyo yami ithathwa yizinto zangaphandle sezinciphile. Yize noma ingqondo yami isazoqhubeka nokudwanguza kwesinye isikhathi, kodwa ngisheshe ngikubone lokho, futhi kuba lula kimina ukuyibuyisa. Ephuzwini lokuzazi, ngaphambilini ngangifuna ukuba nenqubekela phambili usuku ngalunye, ngithole ukuzazi kangconywana. Noma kunjalo, ngahluleka ukubamba imicabango yami. Ngangihlale ngikhohlwa ukuyibamba ukuze ngikwazi ukuzazi kahle. Esikhathini esiningi ebusuku ngangiye ngicabange, “Ngihluleke kanjani ukuzazi futhi namuhla?” Ngaqhubeka nempilo kanje ngaphandle kwenzuzo. Manje, noma nini uma ngifikelwa imicabango ethile engqondweni yami, kulula nokho ukuyibamba ngiyinqande. Emva kokuba ngibone le micabango, ngizothandaza kuNkulunkulu ukuba ngikwazi ukuzazi kangcono, bese enhliziyweni yami ngibe ngempela nokuzizonda, bese ngiba namandla okuphikisa inyama yami. Uma ngibhekana nezimo ezithile, ngiyazi futhi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa lezi zimo ukwambula iphuzu engingalungile noma engisilele kulona. Bese, ngizihlomisa ngeqiniso kulelo phuzu. Mayelana nephuzu lokugcwalisa isibopho somuntu sokwenza lokho okudingekayo nje, ngaphambilini uma ngambule ngokungenhloso umkhuba wami wokwenza lokho nje okuncane okudingekayo kimina, kwesinye isikhathi ngangingazi kwamina. Kwesinye isikhathi ngangazi, kodwa ngangagxili ekusombululeni lokho. Manje, uma ngifikelwa yilowo mkhuba enhliziyweni yami, ngiba nokwazi enhliziyweni yami. Bese, ngomkhuleko ngikwazi ukuphendukezela lesi simo ngaphakathi kimina. Ngiyazi ngokujulile ukuthi konke lokhu kuholela ekutheni uNkulunkulu angihole futhi angenze ngivuleleke. KungoMoya oNgcwele kuphela onginika amandla okuba ngifeze lokhu. Yonke inkazimulo iya kuNkulunkulu!

Emva kokubona lokhu, ngaqonda ukuthi isizathu esasenza ngizwe kunzima ukuphila iqiniso esikhathini esidlule yingoba ngangincike kimina kuphela ukuba ngiphile iqiniso, ngincike kimina ukuba ngihambe indlela ebheke ensindisweni. Ngangingenayo nhlobo indawo kaNkulunkulu enhliziyweni yami, kulokho engase ngidlule kukhona ngangingazange ngenze izwi likaNkulunkulu, futhi angizange ngamukele umsebenzi kaMoya oNgcwele. Njengoba uNkulunkulu eshilo: “Wayengekho owayazi uMoya Ongcwele ngaphambilini, futhi empeleni babengazi ukuthi indlela kaMoya Ongcwele iyini. Yingakho abantu bebehlala bezihlaza phambi kukaNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi cishe bonke abantu abakholelwa kuNkulunkulu abamazi uMoya, kodwa. Lokhu kuveza ngokusobala ukuthi abantu abamuqondi uNkulunkulu, futhi noma bethi bayakholelwa kuYe, ngokweqiniso, ngokususela ezenzweni zabo bakholelwa kubo uqobo, hhayi kuNkulunkulu” (“Indlela… (5)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukuvula izwi likaNkulunkulu kungivumela ukuthi ngikwazi ukuqonda ukuthi abakholwayo abafuna insindiso bethembele emsebenzi kaMoya oNgcwele, yibo bonke labo abaholwa nguMoya oNgcwele. Labo abathembele kubona ngeke bakwazi ukufeza lokho. Esikhathini esidlule, angizange nje nhlobo ngithembele kuNkulunkulu, ngibuke Yena, noma ngifuna ukuhola Kwakhe. Ngaphonsa uNkulunkulu le eceleni, ngenza ngobumpumputhe noma yini engangifuna ukuyenza ngawami amandla ngaphandle kwemiphumela. Ngaphinde ngakhononda ngokuthi ukukholwa kuNkulunkulu nokuphila iqiniso kwakulukhuni kakhulu. Manje sengiyazi ukuthi kwakungenxa yokuthi angizange “ngikholwe” kuNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu athi: “Yini umuntu akwaziyo ukuyenza? Akungono ukuthi ngizenzele Mina mathupha? Kungani ngithi ngehlela endaweni lapho kutholene phezulu impi? Engikufunayo ukholo lwakho, hhayi izenzo zakho” (“Izwi Leshumi” Lamazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Inkani nje uma unikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu nokulalela ukuqondisa Kwakhe, konke okunye kuyofezeka. Kungani ucabanga ukuthi kunzima?” (“Labo Abasimo Sabo Siguqukile Yilabo Abangena Esimweni Sangempela Seqiniso” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Uma sibheka emuva kuma-Israyeli ashiya eGibhithe, kwakungeyena uNkulunkulu uqobo owayewahola? Ama-Israyeli awazange enze lutho; ayedinga nje kuphela ukulandela insika yefu neyomlilo. Endleleni, zonke izinkinga ayehlangabezana nazo zazisuswa uJehova uNkulunkulu uqobo mathupha. Ingabe umgwaqo wanamuhla wensindiso awufani ncamashi nalowo wama-Israyeli ebaleka eGibhithe? UNkulunkulu ufuna nje kuphela ukuba sibe nokholo Kuyena, sibheke kuNkulunkulu, sinikele izinhliziyo zethu kuNkulunkulu bese silandela ukuhola kukaNkulunkulu. Ngale ndlela, abantu bangathola umsebenzi kaMoya oNgcwele. Lapho uMoya oNgcwele eseqala ukusebenza ngaphakathi kumuntu, kulula kakhulu ukuba enze noma iyiphi ingxenye yeqiniso. Ngoba uNkulunkulu uqobo ozolwa noSathane, yizwi likaNkulunkulu eliguqula isimo sethu sangaphakathi esinobusathane. Lokhu akufezeki ngowethu umsebenzi. Emva kokuqonda lokhu, ukumethemba kwami uNkulunkulu kwakhula ngokuphindaphindiwe. Yize noma namanje ngisenokungena okukha phezulu ezingxenyeni ezehlukene zeqiniso, ngikholwa ukuthi uma ngiqhubeka nokuphakamisa uNkulunkulu ngithembele Kuyena, uNkulunkulu uzongiholela eqinisweni eliphelele bese ekugcineni ngithole insindiso!

Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungivula kanye nangokuhola Kwakhe, ukungivumela ukuba ngiqonde ngempela ukuthi ubuhlakani obukhulu kunabo bonke ukuphakamisa uNkulunkulu nokubheka Kuyena kukho konke engedlula kukho. Kungokuphakamisa uNkulunkulu kuphela lapho umuntu engezwa umsebenzi kaMoya oNgcwele. Umuntu angaphila kalula iqiniso alandelele insindiso ngomsebenzi kaMoya oNgcwele kuphela. Ngesikhathi esifanayo, uNkulunkulu wangisiza ukubona ukuphambuka kwami okungaholela ekufeni endleleni yami yokukholwa kuNkulunkulu—ukuvuma ukholo lwami kuNkulunkulu ngomlomo wami, kodwa ngingenalo ulwazi. Enkathini edlule, ngathembela kimina ukuze ngihambe indlela yosindiso ngancika kimina ukuba ngenze noma yini engangifuna ukuyifeza. Iminyaka eyishumi yokuzama lokhu nalokhuya yafakazela ukuthi ngangisendleleni eya ekwehlulekeni. Kusukela manje kuya phambili, ngizimisele ukushiya indlela yami yangaphambilini yokukholwa kuNkulunkulu kanye nendlela yokubuka uNkulunkulu, Ngizophila iqiniso njengokwendlela entsha yokuphila noNkulunkulu, ngokuholwa nguNkulunkulu ngihambe indlela esasele. Ngizoncika kuNkulunkulu ukuze ngikwazi ukwenza izwi Lakhe, ngiqonde iqiniso, futhi ngikholwe ukuthi ngempela uNkulunkulu uzongiholela eqinisweni langokoqobo.

Okwedlule:Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula

Okulandelayo:Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni

Ungase Uthande Nalezi