Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukwahlulela Kuqala Endlini KaNkulunkulu

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 17

Izwi Lami likhala njengokuduma kwezulu, likhanyise amagumbi omane nomhlaba wonke, phakathi kokuduma kwezulu nokushaya konyazi, umuntu uqumbeka phansi. Akekho umuntu oke wema wanganyakaziseka uma kuduma izulu kushaya nombani: Abantu abaningi bayesaba baqhaqhazele uma kuza ukukhanya Kwami bangazi ukuthi benzeni. Uma kuqala kuvela ukukhanya eMpumalanga, abantu abaningi, ngokuvuswa ukuvela kokukhanya bese ngokushesha beyavuka ekudidekeni kwabo. Kodwa akekho noyedwa oke wabona ukuthi usuku lokuthi ukukhanya Kwami kwehlele emhlabeni lufikile. Iningi labantu limangazwa ukuvela kokukhanya; abanye babo bagqolozela ngokumangala, bebheke ukuhamba kokukhanya nokuthi kuvela ngakuphi; noma abanye beme belindele njengoba bebuka ukukhanya ukuthi bangase baqondisise ukuthi ukuphi umsuka wokukhanya. Kunjalo, ukhona oseke wathola ukuthi kuyigugu kanjani ukukhanya kwanamuhla? Ngabe ukhona oseke wavukela ekukhanyeni okuyingqayizivele? Abantu abaningi baxakekile; balimele emehlweni bawele odakeni ngenxa yokukhanya. Omunye angathi, ngaphansi kwalokhu kukhanya, umhlaba wembozwe ukuxokozela, okwenza kungabukeki ngendlela yokuthi uma ubhekisisa eduze, uma ukukhanya kukuningi, isimo somhlaba sisesimweni esingeke sivumele isintu ukuthi sime phambi Kwami. Abantu balele ekugqameni kokukhanya; futhi abantu balele ekusindiseni kokukhanya kodwa futhi balele ngaphansi kwezilonda ezishaywe ukukhanya: Ukhona ongalali ngaphansi kokushaya kokukhanya okubulalayo? Ukhona ongakubalekela ukuvutha kokukhanya? Ngihambile kulo lonke izulu nomhlaba, ngisabalalisa imbewu yoMoya ngezandla Zami, ukuze bonke abantu ngenxa yalokhu bathintwe Yimi uma bebone lokhu. Phezulu ezulwini, ngibuka phansi emhlabeni, ngibuka izimanga zezidalwa emhlabeni. Ingaphezulu lolwandle lubukeka sengathi lubanjwa ukuzamazama komhlaba: Izinyoni zasolwandle zindiza ziye le nale, zifuna izinhlanzi ezingazigwinya. Ngokwamanje, lokhu akwaziwa ngaphansi kwamanzi, ngezimo zawo ezingakwazi ukuthi ziqonde, ngenxa yokuthi ngaphansi olwandle kunokuthula njengezulu lesithathu: Lapha izinto eziphilayo ezinkulu nezincane zihlalisana ngokuthula, azikaze “zixabane ngomlomo nangolimi”. Phakathi kwezinto eziningi ezimangazayo nezingajwayelekile, abantu yibo abakuthola kunzima kakhulu ukungithokozisa. Lokhu kungenxa yokuthi isikhundla engisinike umuntu siphezulu kakhulu, ngalokho amaphupho akhe makhulu kakhulu, kanti emehlweni akhe kuhlale kukhona ukungihlamuka. Ekulungiseni Kwami umuntu, ekwahluleleni Kwami umuntu, kube nobuhlungu obukhulu, kuningi okuba nozwelo, kodwa lezi zinto umuntu akazazi. Angikaze ngiphathe kabi umuntu: kuphela uma abantu bengalaleli, ngibalungise ngendlela efanele, futhi kuphela uma abantu bebuthakathaka, ngibanike usizo olufanele. Kodwa, uma umuntu ehambela kude Nami, futhi esebenzisa amasu kaSathane okukhohlisa ukuba angihlamuke, ngizobabulala abantu, ngingabaniki ithuba lokuthi babonise amakhono abo phambi Kwami, ukuze bangabe besakwazi ukuqhoshelana ngobuhle nezimo, besabisa abanye, emhlabeni.

Ngisebenzisa igunya Lami emhlabeni, ngicacise ngawo wonke umsebenzi Wami. Konke okungumsebenzi Wami kuyabonakala ebusweni bomhlaba; abantu abakaze, emhlabeni, bakwazi ukuqonda ukuhamba nokunyakaza Kwami ezulwini, futhi abakaze bacabange kahle izindlela nemikhondo yoMoya Wami. Iningi labantu liqonda nje izinto ezingaphandle komoya, ngaphandle kokuqonda isimo sangempela somoya. Izinto engizifuna kumuntu aziveli ekufiphaleni kokuthi ngisezulwini, noma kunokungaziwa ukuthi ngisemhlabeni: ngenza izimfuno ezifanele ngokuhambisana nesiqu somuntu emhlabeni. Angikaze ngifake muntu ebunzimeni, futhi angikaze ngicele muntu ukuthi “azikhiphe igazi lakhe” ukuze ngizithokozise: Ngabe lokhu engikufunayo kuphelela kule mibandela? Kulezi zidalwa ezimangazayo emhlabeni, yisiphi esingalaleli isimo samazwi emlonyeni Wami? Yisiphi kulezi zidalwa, eziza phambi Kwami, esingashiswanga amazwi Ami nomlilo Wami ovuthayo? Isiphi kulezi zidalwa esima ngenjabulo phambi Kwami? Isiphi kulezi zidalwa esingaguqi phambi Kwami? Ngabe nginguNkulunkulu oletha ukuthula kuphela ezidalweni? Kuzo zonke izinto ezidalweni, ngikhetha labo abanelisa inhloso Yami; kubantu abaningi ngikhetha labo abanakekela inhliziyo Yami. Ngikhetha inkanyezi enhle kunazo zonke, bese ngengeza ukukhanya embusweni Wami. Ngihamba emhlabeni, ngikhipha iphunga Lami yonke indawo, yonke indawo ngishiya isimo Sami. Yonke indawo izwakala umsindo wezwi Lami. Abantu yonke indawo basala befisa ubuhle bayizolo, ngoba bonke abantu bakhumbula osekwadlula …

Bonke abantu bafisa ukubona ubuso Bami, kodwa uma ngehla uqobo ngiza emhlabeni, bonke baphikisana nokuza Kwami, bonke bayakuxosha ukukhanya Kwami ukuthi kungezi, sengathi bengiyisitha somuntu ezulwini. Umuntu ungibingelela ngokukhanya kokuzivikela emehlweni akhe, bese ehlala eqaphile, esaba kakhulu ukuthi ngingase ngibe “nezinye izinhlelo” ngaye. Ngoba abantu bangithatha njengomngani ongajwayelekile, bazizwa sengathi ngihlose ukubabulala bonke. Emehlweni omuntu, ngiyisitha esibulalayo. Yize ekuzwile ukuthokomala Kwami ngesikhathi senhlekelele, umuntu namanje akakaluboni uthando Lwami, futhi usazimisele ukungiphebeza nokungiphika. Emva kokuthi esesebenzise leli thuba lalesi simo lokwenza okuthile Kimi, ngiyambamba umuntu ngimange ngemfudumalo Yami, ngigcwalise umlomo wakhe ngokumnandi, ngimnike nokudla kwesisu sakhe. Kodwa uma ulaka Lwami lunyakazisa izintaba nemifula, angeke ngiphinde, ngenxa yobugwala bomuntu, ngimnike lezi zinhlobo ezehlukene zosizo. Ngalesi sikhathi ngizomboza ngokucasuka, nginganiki sidalwa esiphilayo ithuba lokuthi siphenduke, ngokuphelelwa ithemba lomuntu, ngizokhipha isigwebo esifanele. Ngalesi sikhathi, ukuduma kwezulu nokushaya kombani nokubhonga kwamagagasi adla izindwani, njengezintaba eziyizinkulungwane eziyishumi eziwayo. Ngohlubuka kwakhe, umuntu uwiswa ukuduma kwezulu nombani, ezinye izidalwa zishatshalaliswe ukuduma kwezulu, umhlaba wonke uwela emsindweni, umuntu engabe esakwazi ukuphinda athole umoya wempilo. Izinkumbi zabantu angeke zikubalekele ukubhonga kwezulu; phakathi kokuphazima nokubanika, izinkumbi ngezinkumbi zabantu, bawela emthonjeni ogobhozayo, baze bathathwe izikhukhula ezivela ezintabeni. Ngokushesha, kuhlangana lapho endaweni lapho abantu “beya khona”. Izidumbu zintanta olwandle. Bonke abantu baqhela kude Nami ngenxa yolaka Lwami, ngoba umuntu wonile eMoyeni Wami, ukungihlubuka kwakhe kunginengile. Kodwa ezindaweni zamanzi ezingenalutho, abanye abantu basathokozile, phakathi kohleko neculo, izethembiso engizibeke phezu kwabo.

Uma bonke abantu bethula, ngiletha ithemba lokukhanya phambi kwabo. Lapho abantu baba nomqondo ocacile namehlo akhazimulayo, bese beyayeka ukuzimisela ukuthula; ngalokho, umuzwa wokomoya uyabuya ezinhliziyweni zabo ngaso leso sikhathi. Ngalesi sikhathi, wonke umuntu uyavuswa. Bakhohlwa izikhalo zabo ezingakhulunyiwe, bonke abantu beze phambi Kwami, sebethole elinye ithuba lokuphila ngamazwi engawakhuluma. Lokhu kungenxa yokuthi bonke abantu bafisa ukuphila ebusweni bomhlaba. Kodwa ubani phakathi kwabo onenhloso yokuphila ngenxa Yami? Ubani phakathi kwabo oke wathola ubuhle bezinto kuye ezithokozisa Mina? Ubani phakathi kwabo othole iphunga Lami elimnandi? Abantu bonke bayinto emaholoholo futhi engalungisisiwe: Ngaphandle, bagqolozele ngamehlo, kodwa bona ubuqu abangithandi ngeqiniso, ngenxa yokuthi ekuphumuleni kwenhliziyo abakaze babe Nami nhlobo. Umuntu uswele kakhulu: uma umqhathanisa Nami kuba sengathi siqhelelene njengezulu nomhlaba. Kodwa, noma kunjalo, angimuhlaseli umuntu endaweni abuthaka kuyo, futhi angimhleki ngenxa yokusilela kwakhe. Izandla Zami kade zisebenza[a] emhlabeni iminyaka eyizinkulungwane, futhi sonke lesi sikhathi amehlo Ami kade eqaphe wonke umuntu. Kodwa angikaze ngithathe neyodwa impilo ngidlale ngayo sengathi yithoyizi lokudlala. Ngibheka igazi lenhliziyo yomuntu, futhi ngiyaliqonda inani alihlawulile. Njengoba emile phambi Kwami, angifisi ukudlala ngokwazi ukuthi umuntu akanakuzivikela uma ngimujezisa, noma ukubeka phezu kwakhe izinto ezingezinhle. Kunalokho, ngilokhu ngibabonelela abantu, ngibapha ngaso sonke isikhathi. Ngalokho-ke, lokhu umuntu akuthokozelayo kungumusa Wami, inala evela ezandleni Zami. Ngenxa yokuthi ngisemhlabeni, umuntu akaze abe nendlala. Kunalokho, ngivumela ukuthi amukele ezandleni Zami izinto azozithokozela, ngibavumele ukuba baphile ezibusisweni Zami. Ingabe akubona bonke abantu abaphila ngaphansi kwesijeziso Sami? Njengoba izintaba zinezinto eziningi zenala, namanzi amaningi anezinto ezingathokozelwa, ngabe abantu abaphila emazwini Ami, abanakho lokhu nangaphezulu, ukudla abakuthokozelayo nabakunambithayo? Ngisemhlabeni, abantu bathokozela izibusiso Zami emhlabeni. Uma ngishiya umhlaba, lapho okuzobe sekuphela umsebenzi Wami khona, ngaleso sikhathi, abantu ngeke besathola ukubekezelelwa ngenxa yobuthakathaka babo.

kuNdasa 16, 1992

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala awuliqukethe igama elithi “ukusebenza”.

Okwedlule:Isahluko 16

Okulandelayo:Isahluko 18