Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Okuqukethwe

Labo Abangahambisani NoKristu Ngokweqiniso Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu

Bonke abantu bafisa ukubona ubuso bukaJesu bangempela futhi bafisa ukuba Naye. Ngikholelwa ukuthi akukho namunye kubafowethu noma odadethu ongathi akazimisele ukumbona noma ukuhlala noJesu. Ngaphambili kokuthi umbone uJesu, okungukuthi, ngaphambili kokubona uNkulunkulu osenyameni, uyoba nemicabango eminingi, isibonelo nje, mayelana nokubukeka kukaJesu, indlela akhuluma ngayo, indlela yakhe yokuphila, njalo njalo. Kodwa-ke, uma sekwenzeka umbona, imicabango yakho iyoshesha ukuguquka. Kungani kunje? Uyafisa ukwazi? Lapho ukucabanga komuntu kungeke impela kwabukelwa phansi, akubekezeleleki kakhulu ukuba umuntu aguqule ubukhona bukaKristu. Nibuka uKristu njengesidalwa esingenakufa, isazi, kodwa akekho noyedwa obuka uKristu njengophila enyameni onesakhiwo sobuNkulunkuku. Ngakho-ke, iningi lalabo abalangazelela ubusuku nemini ukubona uNkulunkulu yibona kanye abayizitha zikaNkulunkulu futhi abangahambisani noNkulunkulu. Ingabe lokhu akulungile ngasohlangothini lomuntu? Ngisho namanje usacabanga ukuthi ukukholwa kwakho kanye nokwethembeka kukwenza ufaneleke ukuba ubone ubuso bukaKristu uqobo, kodwa Mina ngiyakunxusa ukuba uzihlomise ngezinto eziningi eziphathekayo! Ngoba esikhathini esedlule, namanje, nangesikhathi esizayo, iningi lalabo abaxhumana noKristu bahlulekile futhi basayoqhubeka bahluleke; bonke badlala indima yabaFarisi. Ingabe iyini imbangela yokwehluleka kwakho? Isizathu esiyiso yingoba emicabangweni yakho kukhona uNkulunkulu ophakemeyo oncomekayo. Kodwa iqiniso alifani nokufisa komuntu. Akukona ukuthi uKristu akaphakeme kuphela, kepha muncanyana; akukhona ukuthi ungumuntu kepha ungumuntu ojwayelekile; akukhona ukuthi Yena akakwazi ukwenyukela ezulwini, nokuthi ahambe ngokukhululeka emhlabeni. Ngakho-ke abantu bamthatha njengomuntu ojwayelekile; benza njengokuthanda kwabo lapho beNaye futhi bakhulume amazwi anokunganaki Kuye, konke lapho belokhu belinde ukubuya “kukaKristu weqiniso.” Ubuka uKristu lo osewafika njengomuntu ojwayelekile nezwi Lakhe njengalelo lomuntu ojwayelekile. Ngakho-ke, awuzange uthole lutho kuKristu kunalokho uveze ngokuphelele ububi bakho ekukhanyeni.

Ngaphambi kokuxhumana noKristu, ungacabanga ukuthi isimo sakho sesiguqulwe sonke, ungakholelwa ukuthi ungumlandeli othembekile kaKristu, futhi ungakholelwa ukuthi ungofanelekile ukwamukela izibusiso zikaKristu. Ngoba sewuhambe imigwaqo emningi, wenza imisebenzi eminingi, wabuye wathela izithelo, ngakho kufanele kube nguwe owamukeliswa umqhele ekugcineni. Kepha kukhona iqiniso ongalazi: Isimo senkohlakalo nesokuhlubuka kanye nokuphikisana komuntu kugqama ngenkathi ebona uKristu, kanti ukuhlubuka nokuphikisana okuvela kuleso sikhathi yikho kanye okuphelele kunokunye. Yingenxa yokuba uKristu uyiNdodana yoMuntu futhi unezinto ezikuye zobuntu ezejwayelekile lezo umuntu angazitusi futhi angamhloniphi. Yingenxa yokuthi uNkulunkulu uphila enyameni yingakho ukuhlubuka komuntu kuvela ekukhanyeni ngokuhlelekile nangokugqame obala. Ngakho ngithi ukufika kukaKristu kuveze obala konke ukuhlubuka kwesintu kwaveza imvelo yesintu obala. Lokhu kubizwa ngokuthi “ukulutha ingwe uyehlise entabeni” kanye “nokulutha impisi ukuba iphume emgedeni.” Ungasho yini ukuthi wethembekile kuNkulunkulu? Ungasho yini ukuthi ukhombisa ukumhlonipha okuyikho uNkulunkulu? Ungasho yini ukuthi awumvukeli? Abanye bazothi: Sonke isikhathi lapho uNkulunkulu engenzela isimo esingizungezile, ngihlala ngimlalela futhi angikaze ngikhalaze. Ngaphezu kwalokho, anginayo eminye imicabango ngoNkulunkulu. Abanye bayothi: Yonke imisebenzi uNkulunkulu anginikeze yona, ngiyenza ngokusemandleni wonke enginawo futhi angenzi ngokunganaki. Manje sengiyakubuza: Ungahambisana yini noKristu uma uhlala ndawonye Naye? Nokuthi uyohambisana naye isikhathi esingakanani? Usuku olulodwa nje vo? Izinsuku ezimbili? Ihora elilodwa nje? Amahora amabili? Ukholo lwakho impela luyancomeka, kepha awunakho ukubambelela ngokuqinile. Uma usuhlala noKristu ngokweqiniso, ukuzishaya isifuba ngokulunga kwakho kanye nokuzibona ubalulekile kuyoqala ukuvela kancane ngamazwi kanye nezenzo zakho, ngakho-ke ukulangazelela kwakho ngokweqile nokungalaleli kanye nokungagculiseki kuyozivelela ngokwako. Ekugcineni, ukuzithwala kwakho kuyoya ngokugqama kakhulu, futhi lapho uyoba nokungahambisani noKristu njengamanzi nomlilo, ilapho ubunjalo besimo sakho sonke kuyobe sebuhlala obala. Ngaleso sikhathi, imicabango iyobe ingasafihlekile. Ukukhononda kwakho, nakho, kuyohlala obala ngokwako, kanye nobuntu bakho obuyihlazo buyovela obala ngokuphelele. Nakuba kunjalo, uyaqhubeka nokuphika ukuhlubuka. Futhi ukholelwa ekutheni uKristu onjengalo akulula ukumamukela futhi unesandla esiqinile kumuntu, nokuthi ubungakwazi ukuzinikezela ngokuphelele uma ube ngohlukile, enguKristu onomusa. Ukholelwa ukuthi kunesizathu sokuhlubuka, nokuthi uhlubuka ngenkathi uKristu esekucasule kwaze kwafika ezingeni elithize. Awuzange ukuqonde ukuthi awubuki uKristu njengoNkulunkulu, noma awunayo inhloso yokuMhlonipha. Kunalokho, ngekhanda lakho elilukhuni ugcizelela ukuthi uKristu enze umsebenzi njengokusho kwengqondo yakho, futhi kunoma yimuphi umsebenzi ongenziwanga kanjalo, Yena ukholelwa ukuthi akaYena uNkulunkulu kodwa ungumuntu. Abekho yini abaningi lapha phakathi kwenu abaphikisana Naye ngale ndlela? Ngubani lo enikholelwa kuye? Futhi nifuna kanjani?

Sonke isikhathi nihlale nifuna ukubona uKristu, kepha ngiyaninxusa ukuba ningazikhukhumezi kanjalo; wonke umuntu angambona uKristu, kodwa ngithi akekho okulungele ukubonana noKristu. Ngenxa yemvelo yomuntu egcwele ububi, ukuzikhukhumeza, kanye nokuhlubuka, uma ubona uKristu, imvelo yakho iyokumosha futhi ikugwebele ekufeni. Ubudlelwano bakho nomfowenu (noma udadewenu) ngeke bukukhombise okuningi ngawe, kodwa akulula kanjalo uma uzihlanganisa noKristu. Noma ngasiphi isikhathi, imibono yakho ingazimelela ibe nezimpande, ukuzikhukhumeza kwakho kuhlume, nokuhlubuka kwakho kuthele amakhiwane. Kungenzeka kanjani ukuthi wena nobuntu obunjena ulungele ukuzihlanganisa noKristu? Ingabe uzokwazi ukumthatha Yena ngokweqiniso njengoNkulunkulu sonke isikhathi sosuku? Ingabe uyoba nakho yini ukumhlonipha uNkulunkulu ngokweqiniso? Nikhonza uNkulunkulu ophakemeyo ezinhliziyweni zenu njengoJehova kodwa nibuke uKristu obonakalayo njengomuntu. Ukuqonda kwenu kubukeleka phansi nobuntu benu buphansi kakhulu! Anikwazi ukubuka uKristu njengoNkulunkulu njalo njalo; kunalokho, nivele nimdonse Yena kalula nimkhonza njengoNkulunkulu uma nizizwa nithanda. Yingakho ngithi aniwona amakholwa kaNkulunkulu, kodwa ningabahlanganyeli bobubi nalabo abaphikisana noKristu. Ngisho labo bantu abakhombisa ukulunga kwabanye bayakhokhelwa, kepha uKristu, owenza umsebenzi onjalo phakathi kwenu, akathandwa noma akhokhelwe ngumuntu, futhi akakutholi ukulalelwa ngumuntu. Ingabe lokhu akusiyo yini into edabukisa kakhulu?

Kungenzeka ukuthi kuyo yonke leminyaka yokukholwa kuNkulunkulu, anikaze nigxeke muntu noma nenze izenzo ezimbi, kodwa ekuzihlanganiseni noKristu, anikwazi ukukhuluma iqiniso, nenze ngokweqiniso, noma nihloniphe izwi likaKristu; ngakho Ngithi ningabakhohlisi futhi nabadukisi abakhulu emhlabeni. Uma nilungile futhi nithembekile ikakhulukazi ezihlotsheni zenu, kubangani benu, kwinkosikazi (noma kumyeni), kumadodana kanye namadodakazi, kanjalo nakubazali, futhi ningasizakali ngabanye, kepha ningakwazi ukuhambisana futhi nibe nokuthula noKristu, ngisho noma nithumela konke okwenu ukuyolekelela omakhelwane benu noma ninakekele oyihlo, nonyoko, kanye nemizi yenu, Mina ngisaqhubeka ngithi nikhohlakele niphinde ningamaqili futhi. Ningacabangi ukuthi ningabahambisana noKristu uma nihambisana nomuntu noma nenza izenzo ezinhle. Niyakholwa yini ukuthi ukulunga kwenu kungantshontsha isibusiso saseZulwini? Nicabanga ukuthi izenzo zenu ezinhle zithatha indawo yokulalela? Akukho namunye ongemukela ukubhekana (neNkosi) kanye nokuthenwa, futhi nonke nikuthola kulukhuni ukwamukela Ubuntu obujwayelekile bukaKristu, kodwa nibe nithi niyamlalela uNkulunkulu. Ukukholwa okufana nokwenu kuyonilethela ukujeziswa okunifanele. Yekani ukuziphatha ngokuzikhohlisa okunamanga okuyize leze nibe nifuna ukubonana noKristu, ngokuba nibancinyane ngesiqu, ngendlela yokuthi anifanelekile nokuMbona. Uma senisuse ukuhlubuka kwenu ngokuphelele, futhi nikwazi ukuba noxolo noKristu, uNkulunkulu uyobe eseziveza ngokwakhe kini. Uma uhamba uyobona uNkulunkulu ngaphandle kokuba usudlule ekuthenweni noma ukwahlulelwa, noma kanjani akungatshazwa uyoba yisitha sikaNkulunkulu futhi uyobe usuhlelelwe ukucekelwa phansi. Imvelo yomuntu ngokwayo inobutha noNkulunkulu, ngokuba bonke abantu bonakaliswe nguSathane ngokuphelele. Ayikho into enhle engaphuma kumuntu okhohlakele ozozihlanganisa noNkulunkulu. Zonke izenzo namazwi omuntu ayokuveza obala ukukhohlakala kwakhe; futhi uma ezihlanganisa noNkulunkulu, ukuhlubuka kwakhe kuyovela obala ngazo zonke izindlela. Umuntu ubese ngokungazi ephikisana noKristu, amkhohlise uKristu, futhi amphike uKristu; lapho umuntu uyoba sesimweni esiyingozi kakhulu. Uma ngabe kuqhubeka, uyobe eseba ngofanele ukujeziswa.

Abanye bangakholelwa ukuthi uma ukuzihlanganisa noNkulunkulu kuyingozi enkulu, ngakho, kuyoba ukuhlakanipha ukuqhelelana noNkulunkulu. Yini-ke, abantu abanjalo abangayithola? Bangathembeka kuNkulunkulu? Impela, ukuzihlanganisa noNkulunkulu kunzima kakhulu, kodwa lokhu kunje ngenxa yomuntu okhohlakele hhayi ngoba uNkulunkulu engeke azihlanganise nomuntu. Kungabangcono kuwe ukuba uzinikele ukwenza umzamo omkhulu eqinisweni lokuzazi wena qobo. Kungani ungakaze uwuthole umusa kuNkulunkulu? Kungani isimo sakho sinengeka kuYena? Kungani amazwi akho ezondeka kuYena? Niyazincoma nina uqobo ngokwethembeka okuncane kanti futhi nifune ukuklonyeliswa ngokuzinikela kwenu okuncane; nibukela phansi abanye uma nikhombisa ukulalela okuncane, futhi nimdelele uNkulunkulu ngokwenza imisebenzi ewubala. Nifisa ingcebo, nezipho nokutuswa ngokwamukela uNkulunkulu. Inhliziyo yakho iyaqaqamba uma nje uke wanikela ngohlamvu lwemali olulodwa noma ezimbili; uma unikele ngezilishumi, ufisa ukuthola izibusiso kanye nokuba ugqame kwabanye. Ubuntu obunjengalobu bakho buyacasula ngempela ukukhuluma ngabo noma ukuzwa ngabo. Yini nje efanele ukunconywa emazwini akho nezenzo zakho? Labo abenza umsebenzi wabo kanye nalabo abangawenzi; labo abashumayela nalabo abemukela izwi, njalo njalo; bonke abantu abanjalo bazincoma bona. Awukutholi yini lokhu kuyinhlekisa? Ngineqiniso uyazi ukuthi ukholelwa kuNkulunkulu, kodwa awukwazi ukuhambisana noNkulunkulu. Ngineqiniso uyazi ukuthi awufanelekile, kodwa uyaqhubeka nokuzikhukhumeza. Awuzizwa ukuthi umqondo wakho sewufike lapho usuphelelwe ngamandla okuzilawula? Kungenzeka kanjani ukuthi wena unomqondo onjalo uzibone ufanele ukuhlangana noNkulunkulu? Ingabe manje anesabeli izimpilo zenu? Ingabe isimo sakho sesivele saba ngendlela yokuthi ngeke uhambisane noNkulunkulu? Ingabe ukholo lwakho alunabo ubuthutha obumangalisayo? Ingabe ukholo lwakho alunangqondo? Uzobhekana kanjani nekusasa lakho? Uyoyikhetha kanjani indlela ongahamba ngayo?