Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa–Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke" (Okucashuniwe 2)

Izimfundiso Kwezwi likaNkulunkulu   0  

Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa–Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke" (Okucashuniwe 2)

UNkulunkulu uSomandla uthi, "Nginikeze abakwa-Israyeli inkazimulo Yami ngase ngiyisusa, ngaletha abakwa-Israyeli eMpumalanga, futhi ngaletha bonke abantu eMpumalanga. Bonke ngibaholele ekukhanyeni ukuze baphinde babumbane babe nobudlelwano nakho, bangabe besadinga nokukufuna. Ngiyovumela bonke abafunayo ukuthi bakubone futhi ukukhanya babone nenkazimulo ebenginayo kwa-Israyeli; ngizokwenza babone ukuthi kudala ngehlela emhlabeni ngefu elimhlophe phakathi kwesintu, babone amafu amhlophe angenakubaleka kanye nezixheke zezithelo, futhi phezu kwalokho, babone uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Ngizokwenza ukuthi babone iNkosi yamaJuda, uMesiya abakade bemlangazelela, kanye nokuvela Kwami ngokuphelele engikade ngangihlushwa amakhosi iminyaka. Ngizosebenza kuwo wonke umhlaba futhi ngiyokwenza umsebenzi omkhulu, ngembule yonke inkazimulo Yami nayo yonke imisebenzi Yami kubantu ezinsukwini zokugcina. Ngizoveza ubuso Bami obukhazimulayo ekugcwaleni kwabo kulabo abebengilindile iminyaka eminingi, kulabo abebelangazelela ukuthi ngize ngefu elimhlophe, ku-Israyeli olangazelela befisa ukuthi ngivele futhi, nakubo bonke abantu abangihluphayo, ukuze bonke bazi ukuthi kade ngayithatha inkazimulo Yami ngayiletha eMpumalanga. Ayikho eJudiya, ngoba izinsuku zokugcina sezifikile! Emhlabeni jikelele ngenza umsebenzi Wami, futhi eMpumalanga, ukuhlokoma okusazulu akupheli, kunyakazisa onke amazwe namahlelo. Yizwi Lami elilethe bonke abantu esikhathini samanje. Ngizokwenza bonke abantu banqotshwe yizwi Lami, bawele kulo mfudlana bese bezinikela phambi Kwami, ngoba kade ngayibuyisa inkazimulo Yami emhlabeni wonke ngayisa kabusha eMpumalanga. Ubani ongafisi ukubona inkazimulo Yami? Ubani ongalindile ngexhala ukubuya Kwami? Ubani ongakomele ukuvela Kwami futhi? Ubani ongabufuni ubuhle Bami? Ubani ongeke eze ekukhanyeni? Ubani ongeke akubone ukunotha kweKhanani? Ubani ongakufisi ukubuya koMhlengi? Ubani ongamthandi uSomandla Omkhulu? Izwi Lami lizosabalala emhlabeni wonke; ngifisa, ngibheke kubantu Bami abakhethiwe, ukukhuluma amazwi amaningana kubona. Njengamazulu anamandla anyakazisa izintaba nemifula; ngikhuluma emhlabeni jikelele nasesintwini. Yingakho amazwi asemlonyeni wami esebe yigugu kubantu, futhi bonke abantu bayawazisa amazwi ami. Umbani uphazima usuka ngaseMpumalanga uze ufinyelele eNtshonalanga. Amazwi Ami angendlela yokuthi umuntu akafuni ukuwayeka futhi khona lapho uwathola engaqondakali, kodwa phezu kwalokho, uyawathokozela. Njengosana oluzelwe, bonke abantu bayajabula bathokoze, bebungaza ukuza Kwami. Ngezwi Lami, ngizoletha bonke abantu phambi Kwami. Emva kwalokho, ngizongena ngokomthetho ohlangeni lwabantu ukuze bazongidumisa. Ngenkazimulo engiyikhiphayo namazwi asemlonyeni wami ngizokwenza ukuthi bonke abantu beze phambi Kwami bese beyabona ukuthi umbani uphazima usuka eMpumalanga, nokuthi sengehlele “eNtabeni yemiNqumo” yaseMpumalanga. Bazobona ukuthi kade ngaba semhlabeni, hhayi njengeNdodana yamaJuda kodwa njengoMbani waseMpumalanga. Ngoba kade ngavuswa ekufeni, ngasuka phakathi kwesintu, ngabuye ngavela futhi kubantu ngenkazimulo. NgiNguye lowo owayekhonzwa endulo, futhi ngingumntwana owalahlwa ngama-Israyeli endulo. Phezu kwalokho, nginguNkulunkulu uSomandla mabeze phambi kwesihlalo Sami sobukhosi bazobona ubuso Bami obukhazimulayo, bezwe izwi Lami, babuke nemisebenzi Yami. Lokhu kungukuphelela kwentando Yami; kungukuphela novuthondaba lohlelo Lwami, kanye nenhloso yokuphatha Kwami. Izizwe zonke mazingidumise, zonke izilimi zingivume, bonke abantu bangethembe, bonke abantu babe ngaphansi Kwami!"

Kucashunwe embhalweni othi Izwi Livela Lisenyameni

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.