Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”

1. UJohane waqala ukusabalalisa ivangeli lombuso wezulu iminyaka eyisikhombisa ngaphambi kokubhabhathizwa kukaJesu. Kubantu, umsebenzi awenza ubonakala ungaphezu kwalowo owenziwa nguJesu, nokho, kwakungenjalo ngempela, wayemane nje engumprofethi kuphela. Akazange asebenze futhi akhulume ethempelini, kunalokho wayekwenza ngaphandle kwemizi nemizana ngaphandle kwalo. Impela yilokho akwenza, phakathi kwesizwe samaJuda, ikakhulu lawo ayempofu. Kwakungavamile ukuba uJohane axhumane nabantu abasezikhundleni eziphezulu emphakathini, wayesabalalisa ivangeli kubantu abavamile baseJudiya ukuze alungisele iNkosi uJesu abantu abalungile futhi ayilungisele izindawo ezifanele eyayizosebenza kuzo. Ngenxa yomprofethi ofana noJohane owalungisa indlela, iNkosi uJesu yakwazi ukuqala ngokuqondile indlela Yayo yesiphambano lapho ifika nje. Lapho uNkulunkulu eba yinyama ukuze enze umsebenzi Wakhe, akudingekanga ukuba enze umsebenzi wokukhetha abantu, futhi akudingekanga ukuba azifunele yena abantu noma indawo ayezosebenzela kuyo. Akenzanga umsebenzi onjalo lapho efika; umuntu ofanele wayesemlungisele ngaphambi kokuba afike. …UJohane wasebenza iminyaka eyisikhombisa, okusho ukuthi wasakaza ivangeli iminyaka eyisikhombisa. Phakathi nomsebenzi wakhe, uJohane akazange enze izimangaliso eziningi, ngoba umsebenzi wakhe kwakuwukulungisa indlela, kwakuwumsebenzi wokulungiselela. Wonke omunye umsebenzi, umsebenzi uJesu ayezowenza wawungahlangene noJohane; uJohane wayecela kuphela umuntu ukuthi avume izono, aphenduke bese ebhabhathiza abantu, ukuze basindiswe. Nakuba ayenza umsebenzi omusha, futhi avula indlela umuntu ayengakaze ahambe kuyo esikhathini esiphambili, kodwa yena wayelungisela uJesu kuphela indlela. Wayengumprofethi nje owayenza umsebenzi wokulungiselela, futhi wayengakwazi ukwenza umsebenzi kaJesu. Nakuba uJesu kwakungeyena owokuqala ukushumayela ivangeli lombuso wezulu, futhi nakuba aqhubeka nendlela eyayilungiswe uJohane, wayengekho omunye owayengenza umsebenzi Wakhe futhi wawungaphezu komsebenzi kaJohane. UJesu wayengeke akwazi ukuzilungiselela indlela Yakhe; umsebenzi Wakhe wayewenzela uNkulunkulu ngokuqondile. Kungakhathaleki ukuthi mingaki iminyaka uJohane ayisebenza, wayesengumprofethi futhi wayeseyilowo owalungisa indlela. Umsebenzi kaJesu owathatha iminyaka emithathu wawumkhulu kunokaJohane owawuyiminyaka eyisikhombisa, ngoba ingqikithi yomsebenzi Wakhe yayehlukile.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

2. so sikhathi, ingxenye yomsebenzi kaJesu yayivumelana neTestamente Elidala, kanye nomthetho kaMose kanye namazwi kaJehova ngeNkathi Yomthetho. Zonke lezi zinto uJesu ayezenza zaziyingxenye yomsebenzi Wakhe. Washumayela kubantu ebafundisa nasemasinagogeni futhi wasebenzisa iziphrofetho zabaprofethi eTestamenteni Elidala ukuze alahle abaFarisi ababemzonda, futhi wasebenzisa nemiBhalo ukuze embule ukungalaleli kwabo bese ebalahla. Ngoba babengakuthandi lokho uJesu ayekwenzile; ikakhulu omningi umsebenzi owawenziwa uJesu wawungavumelani nemithetho esemiBhalweni futhi ngaphezu kwalokho, ayekufundisa kwakungaphezulu kakhulu kwamazwi abo, futhi kungaphezu ngisho nakakhulu kunalokho okwakubikezelwe ngabaprofethi emiBhalweni. Umsebenzi kaJesu wawumayelana nokuhlengwa komuntu kanye nokubethelwa Kwakhe kuphela. Ngakho, sasingekho isidingo sokuba asho amazwi amaningi ukuze anqobe umuntu. Okuningi kwalokho akufundisa umuntu kwakuthathwe emiBhalweni futhi ngisho nomsebenzi Wakhe awuzange udlulele ngale kwemiBhalo, kunalokho Wakwazi ukufeza umsebenzi wokubethelwa. Umsebenzi Wakhe wawungekho mayelana nezwe, noma ukunqoba isintu, kodwa wawumayelana nokuhlenga isintu. Waba njengomnikelo wesono wesintu, futhi akazange abe njengomthombo wezwi esintwini. Akazange enze umsebenzi wabeZizwe, okwakuwumsebenzi wokunqoba isintu, kunalokho wenza umsebenzi wokubethelwa, umsebenzi owawenziwa yilabo ababekholwa ukuthi kunoNkulunkulu. Nakuba umsebenzi Wakhe wenziwa ngaphezu kwesisekelo semiBhalo, wasebenzisa lokho okwakubikezelwe ngabaprofethi abadala ukuze alahle abaFarisi, lokhu kwakwanele ekuqedeni umsebenzi wokubethelwa. Ukuba umsebenzi wanamuhla ubusenziwa ususelwa kulokho okwabikezelwa ngabaprofethi bakudala emiBhalweni, bekuyoba yinto engenakwenzeka ukuninqoba, ngoba iTestamente Elidala alisho lutho ngokungalaleli kwenu nezono zenu maShayina, awukho umlando wezono zenu. Ngakho-ke, ukuba lo msebenzi usekhona eBhayibhelini, beningeke nehlele ngezansi. Kuncane iBhayibheli elisitshela khona ngama-Israyeli, lowo ongakwazi ukuhlukanisa phakathi kowenza okubi noma okuhle noma ukunahlulela. Ake nicabange ukube bekufanele nginahlulele ngokomlando wama-Israyeli—beniyoqhubeka ningilandele njengoba nenza namuhla? Ingabe niyazi ukuthi nilukhuni kangakanani? Uma engekho amazwi akhulunywa phakathi nalesi sigaba, kusho ukuthi umsebenzi wokunqoba ubungeke uphele. Ngenxa yokuthi angizelanga ukuzobethelwa esiphambanweni, kumele ngikhulume amazwi angahlangene neBhayibheli ukuze ninqotshwe.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

3. Konke lokhu okwenziwa namuhla kusukela kulokho okungokwamanje, nokho kusesesisekelweni somsebenzi kaJehova ngeNkathi Yomthetho, futhi akweqi ngale kwalo mklamo. Ukuqapha ulimi lwakho nokungaphingi, ngokwesibonelo—ingabe lena akuyona imithetho yeTestamente Elidala? Okulindeleke kuwe namuhla akupheleli nje eMiyalweni Eyishumi, kodwa kunemiyalo nemithetho ephakeme kakhulu kunaleyo yaphambilini, nokho lokho akusho ukuthi okwafika phambilini sekwachithwa, ngoba isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu senziwa esisekelweni sesigaba esisandulelayo. … Uma, namuhla benivunyelwe ukuba nilandele kuphela imiyalelo futhi niphile ngemithetho yeTestamente Elidala, ngendlela efana neyama-Israyeli, futhi ukuba, ngaphezulu, bekumele nize nibambe ngekhanda imithetho eyabekwa nguJehova, bekungeke kwenzeke ukuba niguquke. Uma bekufanele niphile ngaleyo mithetho embalwa enemingcele noma nibambe ngekhanda imithetho engabaleki, imvelo yenu endala ibizohlala igxile ngokujulile, futhi ibingeke ibe khona indlela yokuyisiphula. Ngakho benizogcina senonakele ngokwengeziwe, futhi akekho noyedwa phakathi kwenu obeyolalela. Okusho ukuthi imiyalo elula embalwa noma imithetho engabaleki ngeke ikwazi ukunisiza ukuba nazi izenzo zikaJehova. Nina anifani nama-Israyeli: Ngokulandela imithetho nokubamba ngekhanda imiyalo akwazi ukubona izenzo zikaJehova, nokuzinikela Kuye yedwa, kodwa niyehluleka ukufinyelela kulokhu, futhi imiyalelo embalwa yenkathi yeTestamente Elidala ayigcini nje ngokunenza ningakwazi ukunikela ngenhliziyo yenu, noma ngokunivikela kodwa kunalokho izonenza ninganaki futhi inehlisele eHayidesi. Ngenxa yokuthi umsebenzi Wami ungumsebenzi wokunqoba, futhi ubhekiswe ekungalalelini nasemvelweni yenu endala. Amazwi anomusa kaJehova noJesu akude namazwi anzima okwahlulela namuhla. Ngaphandle kwamazwi aqine kanjalo, bekungeke kwenzeke ukuba kunqotshwe nina “bochwepheshe”, ababe ngabangalaleli iminyaka eyizinkulungwane. Imithetho yeTestamente Elidala kudala yaphelelwa ngamandla kinina futhi ukwahlulelwa kwanamuhla kuyidlula kude imithetho yakudala. Into enifanele kakhulu ukwahlulelwa hhayi imingcele engatheni yemithetho, ngoba nina anisona isintu sasekuqaleni, kodwa niyisintu esesonakele iminyaka eyizinkulungwane. Okumele umuntu afinyelele kukho manje kungokuhambisana nesimo sangempela somuntu namuhla, ngokuhambisana nezinga nesiqu sangempela somuntu wanamuhla futhi akudingi ukuba ulandele imfundiso. Lokhu kwenzelwa ukuthi kutholakale izinguquko emvelweni yakho endala, futhi ukuze ukwazi ukuyibeka eceleni imibono yakho.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

4.Ngaleso sikhathi umsebenzi kaJesu wawungukuhlengwa kwaso sonke isintu. Izono zabo bonke ababekholwa Kuye zazithethelelwa; uma nje ukholwa Kuye, wayengakukhulula; uma ukholwa Kuye, wawungasesona isoni, wawukhululiwe ezonweni zakho. Yilokhu okwakushiwo ukusindiswa nokulungiswa ngokukholwa. Nokho, kulabo ababekholwa, kwasala labo ababehlubuka futhi bephikisa uNkulunkulu, okwakusadingeka baqedwe kancane kancane. Ukusindiswa akuzange kuchaze ukuthi umuntu wayesezuzwe uJesu ngokugcwele kodwa kwakusho ukuthi lowo muntu wayengaseyena owesono, okuwukuthi wayesethethelelwe izono zakhe: Uma nje ukholwa, wawungeke uphinde ube ngowesono. … UJesu akazelanga ukuzophelelisa nokuzuza umuntu kodwa ukuzokwenza isigaba esisodwa somsebenzi: wokuzoletha ivangeli lombuso wasezulwini nokuqedela umsebenzi wokubethelwa—futhi lapho uJesu esebethelwe, umsebenzi Wakhe wafika ekugcineni. Kodwa kulesi sigaba—umsebenzi wokunqoba—maningi amazwi okumele akhulunywe, mningi umsebenzi okumele wenziwe futhi kumele kube nezinqubo eziningi. Kulindeleke okufanayo ngezimfihlakalo zomsebenzi kaJesu noJehova okumele zembulwe, ukuze bonke abantu babe nokuqonda nokucacelwa ekukholweni kwabo, ngoba lona umsebenzi wezinsuku zokugcina futhi izinsuku zokugcina ziwukuphela komsebenzi kaNkulunkulu, isikhathi sokuphela kwalo msebenzi. Lesi sigaba somsebenzi sizokukhanyisela umthetho kaJehova kanye nokuhlenga kukaJesu, futhi sibalulekile ukuze uqonde wonke umsebenzi kaNkulunkulu wohlelo lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, nokuthi wazise konke ukubaluleka kanye nengqikithi yale minyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yohlelo lokuphatha ukuze futhi uqonde inhloso yawo wonke umsebenzi owenziwa nguJesu kanye namazwi awakhuluma, kanye ngisho nokukholwa kwakho nokuthanda kwakho iBhayibheli. Konke lokhu kuzokwenza ukuba ubone. Uzowuqonda umsebenzi owenziwe uJesu kanye nomsebenzi kaNkulunkulu namuhla; uzoliqonda futhi ulazi lonke iqiniso, ukuphila nendlela. Esigabeni somsebenzi owenziwa uJesu, kungani uJesu ahamba ngaphandle kokuqeda umsebenzi kaNkulunkulu? Kungenxa yokuthi isigaba somsebenzi kaJesu sasingewona umsebenzi wesiphetho. Lapho ebethelwa esiphambanweni, amazwi ayewakhulumile afika ekugcineni; ngemva kokubethelwa Kwakhe, umsebenzi Wakhe wawusuqedwe ngokuphelele. Isigaba esikuso manje sihlukile: Kuyoba kuphela ngemva kokuba amazwi esekhulunywe kwaze kwaba sekugcineni nomsebenzi wonke kaNkulunkulu usuphothuliwe, lapho umsebenzi Wakhe uyoqedwa khona. Phakathi nesigaba sikaJesu somsebenzi, maningi amazwi agcina engashiwongo noma angaphiniyiswanga ngokugcwele. Kodwa uJesu akakhathazekanga ngalokho akusho noma angakushongo, ngoba inkonzo Yakhe kwakungeyona inkonzo yamazwi ngakho ngemva kokubethelwa esiphambanweni wahamba. Leso sigaba somsebenzi ikakhulu sasingenxa yokubethelwa, futhi asifani nhlobo nesigaba sanamuhla. Lesi sigaba somsebenzi ikakhulu simayelana nokuqedwa, ukucaciswa kanye nokufinyelelisa wonke umsebenzi esiphethweni. Uma amazwi engakhulunywanga kwaze kwaba sekupheleni kwawo, ngeke ibe khona indlela yokuphetha lo msebenzi ngoba kulesi sigaba somsebenzi wonke umsebenzi ufikiswa ekugcineni futhi ufezwa ngokusebenzisa amazwi. Ngaleso sikhathi, uJesu wenza umsebenzi omningi ongaqondakali kumuntu. Wahamba ngokuthula futhi namuhla baningi abangawaqondi amazwi Akhe, labo abanokuqonda okuyiphutha kodwa ababesakholwa ukuthi baneqiniso, abangazi ukuthi baphambukile. Ekugcineni, lesi sigaba sanamuhla sizofikisa umsebenzi kaNkulunkulu ekugcineni okuphelele, futhi silethe isiphetho sawo. Bonke bayoluqonda futhi balwazi kahle uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Imibono ekumuntu, izinhloso zakhe, ukuqonda kwakhe okuyiphutha, imicabango yakhe ngomsebenzi kaJehova noJesu, imibono yakhe ngokuqondene nabeZizwe, nakho konke ukuphambuka namaphutha akhe kuyolungiswa. Umuntu uyoziqonda zonke izindlela ezifanele zokuphila nawo wonke umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu nalo lonke iqiniso. Lapho lokhu kwenzeka, lesi sigaba somsebenzi sizophela.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

5. Umsebenzi kaJehova kwakuwukudala umhlaba, wawuyisiqalo; lesi sigaba somsebenzi siyisiphetho salo msebenzi futhi yiso esiwuphothulayo. Ekuqaleni, umsebenzi kaNkulunkulu wawenziwa abakhethiweyo bakwa-Israyeli futhi wawuyisiqalo senkathi entsha sendawo engcwele kunazo zonke. Isigaba sokugcina somsebenzi senziwa ezweni elingcole kunawo wonke ukuze kwahlulelwe umhlaba futhi ukuze kuqedwe inkathi. Esigabeni sokuqala, umsebenzi kaNkulunkulu wawenziwa endaweni ekhanya kunazo zonke izindawo futhi isigaba sokugcina senziwa endaweni emnyama kunazo zonke, futhi lobu bumnyama buzoqedwa, kulethwe ukukhanya bese kunqotshwa bonke abantu. Lapho abantu abakulezi zindawo ezingcolile futhi ezimnyama kunazo zonke sebenqotshiwe, futhi bonke abantu sebebona ukuthi ukhona uNkulunkulu weqiniso, futhi wonke umuntu eseqiniseka ngokugcwele, lokhu kuyosho ukuthi leli qiniso liyosetshenziselwa ukwenza umsebenzi wokunqoba indawo yonke. Lesi sigaba somsebenzi siwuphawu: lapho kuqedwa lo msebenzi okulesi sigaba, umsebenzi weminyaka eyizi-6 000 wokuphatha uzofika ekugcineni okuphelele. Lapho labo abasebumnyameni obukhulu sebenqotshiwe, akubuzwa ukuthi kuyobe kunjalo kuyo yonke indawo. Njengoba kunje, ngumsebenzi wokunqoba eChina kuphela ophethe uphawu olunomqondo. IChina iveza wonke amandla obumnyama futhi abantu bakhona bamele bonke labo abangabenyama, abakaSathane, abenyama negazi. Ngabantu baseChina abakhohlakaliswe kakhulu ngudrako omkhulu obomvu, obe ngumphikisi omkhulu kaNkulunkulu, obuntu bakhe bubi futhi bungcole kakhulu, futhi ngakho bawumfuziselo omkhulu wawo wonke umphakathi okhohlakele. …Kungani bengilokhu ngithi nilusizo ohlelweni Lwami lokuphatha? Kusebantwini baseChina lapho inkohlakalo, ukungcola, ukungalungi, ukuphikisa nokuhlubuka kubonakala khona ngokuphelele futhi kwembulwa kuzo zonke izinhlobo zakho. Ngakolunye uhlangothi, bangabezinga eliphansi, futhi ngakolunye, ukuphila kwabo, ukucabanga kwabo kusemuva, futhi ukuziphatha kwabo, izimo zenhlalo, imindeni abazalwa kuyo—konke kuphansi futhi kusemuva. Isimo sabo, naso siphansi. Umsebenzi kule ndawo uyafanekisa, futhi ngemva kwalokhu kuhlola, umsebenzi wenziwe ngokuphelele, umsebenzi Wakhe olandelayo uzohamba kangcono kakhulu. Uma lesi sinyathelo somsebenzi singaqedwa, nomsebenzi olandelayo uzophela nakanjani. Uma lesi sigaba somsebenzi sesifeziwe, impumelelo enkulu iyobe isitholakele, futhi umsebenzi wokunqoba kuyo yonke indawo uyobe usufezwe ngokuphelele. Eqinisweni, uma nje umsebenzi okini usuphumelele, lokhu kuyolingana nokuphumelela endaweni yonke. Yilokho ukubaluleka Ukuvukela, ukuphikisa, ukungcola, ukungalungi— konke kutholakala kulaba bantu futhi kubo kukhona konke ukuhlubuka komuntu—bayinto ethile ngempela. Ngakho, bayisibonelo esihle sokunqotshwa futhi uma sebenqotshiwe, ngokwemvelo bayokuba isibonelo kwabanye.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

6. Ayikho into eyake yaba uphawu eyedlula isigaba sokuqala esenziwa ku-Israyeli: Ama-Israyeli ayengcwele futhi engakhohlakele kunabo bonke abantu, ngakho ukuqala kwenkathi entsha kuleli zwe kwakubaluleke kakhulu. Kungashiwo ukuthi okhokho baso sonke isintu bavela ku-Israyeli nokuthi u-Israyeli waba yindawo okwaqalwa kuyo umsebenzi kaNkulunkulu. Ekuqaleni, laba bantu babengcwele ngezinga eliphezulu futhi bonke babekhonza uJehova nokuthi umsebenzi kaNkulunkulu kubo wawukwazi ukuthela izithelo ezinhle. … Babengabakhohlakele kancane kunaso sonke isintu, futhi ekuqaleni babefuna ukubheka kuNkulunkulu futhi bamhloniphe. Bawalalela amazwi kaJehova futhi bemkhonza njalo ethempelini, bagqoke izembatho zabapristi noma imiqhele. Kwakungabantu bokuqala ababekhonza uNkulunkulu futhi bengabokuqala ukwenza umsebenzi Wakhe. Laba bantu babeyizibonelo zaso sonke isintu. Babeyizibonelo zobungcwele nokulunga. Abantu abanjengoJobe, u-Abrahama, uLoti noma uPetru noThimothewu—bonke babengama-Israyeli futhi baba yisibonelo sokuba ngcwele kunabo bonke abantu. Izwe lakwa-Israyeli kwakungelinye lamazwe okuqala akhonza uNkulunkulu esintwini, futhi abantu abaningi abalungile bavela khona kunabavela kwezinye izindawo. UNkulunkulu wasebenza kubo ukuze akwazi ukulawula kahle isintu kuwo wonke umhlaba esikhathini esizayo. Ukuphumelela kwabo nokulunga endleleni ababekhonza ngayo uJehova kwabhalwa, ukuze babe njengezibonelo kubantu abangaphandle kwakwa-Israyeli phakathi neNkathi Yomusa; futhi izenzo zabo zagcinwa iminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa yomsebenzi, kuze kube namuhla.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

7. Inkathi Yomusa yaqala ngegama likaJesu. Lapho uJesu eqala ukwenza inkonzo Yakhe, uMoya oNgcwele waqala ukufakazela igama likaJesu, futhi igama likaJehova kwakungasakhulunywa ngalo, kunalokho uMoya oNgcwele waqala umsebenzi omusha, kakhulu ngaphansi kwegama likaJesu. Ubufakazi balabo ababekholwa Kuye babungokukaJesu Kristu, nomsebenzi ababewenza babewenzela uJesu Kristu. Isiphetho seNkathi Yomthetho yeTestamente Elidala sasho ukuthi umsebenzi kakhulu owawenziwa ngaphansi kwegama likaJehova usufinyelele esiphethweni. Kusuka lapho, igama likaNkulunkulu kwakungaseyena uJehova; kunalokho wayesebizwa ngoJesu futhi kusukela lapho kuqhubeke uMoya oNgcwele waqala umsebenzi kakhulu ngaphansi kwegama likaJesu.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

8. Lapho uJesu ebuya futhi, inkathi iyobe isiguqukile kakade, ngakho ingabe uyobe esabizwa ngoJesu? Ingabe kusho ukuthi uNkulunkulu ngeke yini abizwa ngegama elisha enkathini entsha? Ingabe umfanekiso womuntu oyedwa negama elilodwa kungamela yini uNkulunkulu uqobo Lwakhe? Inkathi nenkathi, uNkulunkulu wenza umsebenzi omusha futhi ubizwa ngegama elisha; angawenza kanjani umsebenzi ofanayo ngezikhathi ezingafani? Anganamathela kanjani kokudala? Igama likaJesu lathathwa ngenxa yomsebenzi wokuhlenga, ngakho ingabe uzobizwa ngegama elifanayo lapho ebuya ezinsukwini zokugcina? Ingabe ubeyobe esenza umsebenzi wokukhulula? Kungani uJehova noJesu bengumuntu oyedwa, kodwa babizwe ngamagama angafani ngezinkathi ezingafani? Ingabe akukhona ngenxa yokuthi izinkathi zemisebenzi yabo zehlukene? Ingabe uNkulunkulu uqobo Lwakhe lonke angabizwa ngegama elilodwa? Uma kunjalo uNkulunkulu kumele abizwe ngegama elehlukile ngenkathi eyehlukile, futhi asebenzise igama ukuze aguqule inkathi futhi ayimele, ngoba alikho elinye igama elingamela uNkulunkulu Uqobo Lwakhe, futhi igama ngalinye likwazi kuphela ukumela ingxenye yesikhathi sesimo sikaNkulunkulu enkathini ethile; konke elidinga ukukwenza ukumela umsebenzi Wakhe. Ngakho, uNkulunkulu angakhetha noma yiliphi igama elimela isimo Sakhe ukuze amele yonke inkathi. Kungakhathaleki ukuthi kusenkathini kaJehova noma kaJesu, inkathi nenkathi imelwa yigama. Ekugcineni kweNkathi Yomusa, inkathi yokugcina isifikile futhi uJesu usefikile. Kwenzeka kanjani ukuthi nangaleso sikhathi abe esabizwa ngoJesu? Kwenzeka kanjani ukuba aqhubeke athathe isimo sikaJesu phakathi kwabantu? Ingabe usukhohliwe yini ukuthi uJesu wayengelutho olungaphezulu komfanekiso womNazaretha? Usukhohliwe ukuthi uJesu wayenguMhlengi wesintu kuphela? Kwakungenzeka kanjani ukuba enze umsebenzi wokunqoba nokuphelelisa abantu ngezinsuku zokugcina?

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

9. Njalo lapho uNkulunkulu eza emhlabeni, uguqula igama Lakhe, ubulili, ukubukeka kanye nomsebenzi Wakhe; akawuphindi umsebenzi Wakhe. UnguNkulunkulu ohlale emusha futhi ongagugi neze. Kuqala lapho efika, wabizwa ngokuthi uJesu; ingabe usengabizwa ngoJesu kulokhu lapho esefika futhi? Ngesikhathi efika ekuqaleni, wayengowesilisa; angaba ngowesilisa futhi kulokhu? Umsebenzi Wakhe lapho efika ngeNkathi Yomusa kwakungukubethelwa esiphambanweni; lapho efika futhi ingabe usengahlenga isintu esonweni? Ingabe angabethelwa esiphambanweni futhi? Ingabe lokho ngeke kube ukuphinda umsebenzi Wakhe? Ubungazi yini ukuthi uNkulunkulu uyohlale emusha futhi akagugi neze?

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

10. Kunalabo abathi uNkulunkulu akaguquki. Kuyiqiniso lokho, kodwa lokho kubhekiswe ekungaguqukini kwesimo sikaNkulunkulu nesiqu Sakhe. Izinguquko egameni Lakhe nasemsebenzini Wakhe azisho ukuthi isiqu Sakhe sesiguqulile; ngamanye amazwi, uNkulunkulu uyohlala enguNkulunkulu, futhi lokhu akusoze kwaguquka. Uma uthi umsebenzi kaNkulunkulu awuguquki, ingabe uyokwazi ukuqeda uhlelo Lwakhe lokuphatha oluyiminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha? Wazi kuphela ukuthi uNkulunkulu akasoze aguquka, kodwa ingabe uyakwazi ukuthi uNkulunkulu uhlala emusha futhi akagugi neze? Uma umsebenzi kaNkulunkulu ungaguquki, ingabe ubengahola isintu yonke indlela kuze kube namuhla? Uma uNkulunkulu engaguquki, kungani pho esenze umsebenzi wezinkathi ezimbili? Umsebenzi Wakhe awuyeki ukuqhubekela phambili, okusho ukuthi isimo Sakhe siya ngokuya sembuleka kumuntu, futhi okwembulwayo yisimo Sakhe semvelo. Ekuqaleni, isimo sikaNkulunkulu sasifihliwe kumuntu, akazange asiveze obala isimo Sakhe kumuntu, futhi umuntu ngokusobala wayengenalo ulwazi Ngaye. Ngenxa yalokhu, usebenzisa umsebenzi Wakhe ukuze aveze kancane kancane isimo Sakhe kumuntu, kodwa ukusebenza ngale ndlela akusho ukuthi isimo Sakhe siyaguquka ezinkathini zonke. Akukhona ukuthi isimo sikaNkulunkulu sihlale siguquka ngenxa yokuthi intando Yakhe ihlala iguquka. Kunalokho, kuwukuthi, ngenxa yokuthi izinkathi zomsebenzi Wakhe zehlukene, uNkulunkulu uthatha isimo Sakhe semvelo sonke bese esambula kancane kancane kumuntu, ukuze umuntu akwazi ukumazi. Kodwa lokhu akubona ubufakazi bokuthi ekuqaleni uNkulunkulu akanaso isimo esithile noma ukuthi isimo Sakhe besilokhu siguquka kancane kancane ngokuguquka kwezinkathi—ukuqonda okunjalo kungaba yiphutha. UNkulunkulu uyaziveza kumuntu, isimo Sakhe, lokho ayikho ngempela, ngokudlula kwezinkathi. Umsebenzi wenkathi eyodwa awukwazi ukusiveza sonke isimo sikaNkulunkulu. Ngakho, amazwi athi, “UNkulunkulu uhlala emusha futhi akasoze aguga” abhekise emsebenzini Wakhe, futhi amazwi athi “UNkulunkulu akaguquki” abhekise kulokho uNkulunkulu ngokwemvelo anakho nalokho ayikho. Kungakhathaleki ukuthi kunjani, ngeke ukwazi ukwenza ukuthi umsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ume endaweni eyodwa, noma uwuveze ngamagama afile. Bunjalo ubuwula bomuntu. UNkulunkulu akalula njengoba umuntu ecabanga, futhi umsebenzi Wakhe ngeke ume kunoma iyiphi inkathi eyodwa. Igama elithi Jehova ngokwesibonelo, angeke lihlale limela igama likaNkulunkulu; uNkulunkulu angawenza umsebenzi Wakhe ngaphansi kwegama likaJesu. Lokhu kuwuphawu lokuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhlala uqhubeka uya phambili.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

11. UNkulunkulu uhlala enguNkulunkulu, futhi akasoze aba nguSathane; uSathane uyohlala enguSathane, akasoze aba nguNkulunkulu. Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, ukumangalisa kukaNkulunkulu, ukulunga kukaNkulunkulu nobukhosi bukaNkulunkulu akusoze kwaguquka. Ingqikithi Yakhe, nalokho anakho nayikho, akusoze kwaguquka. Umsebenzi Wakhe, nokho, uhlala uqhubekela phambili futhi uqhubeka ujula, ngoba Yena uhlala emusha futhi akasoze aguga. Kuyo yonke inkathi uNkulunkulu uthatha igama elisha, enze umsebenzi omusha futhi avumele ukuba izidalwa Zakhe zibone intando Yakhe entsha nesimo esisha. Uma, enkathini entsha, abantu behluleka ukubona ukuvezwa kwesimo esisha sikaNkulunkulu, ingabe abasoze yini bambethela esiphambanweni unomphela? Futhi ngokwenza kanjalo, bayobe benganqumi yini uNkulunkulu?

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

12. Akawuphindi umsebenzi noma kuyiphi inkathi. Ngenxa yokuthi izinsuku zokugcina sezifikile, uzokwenza umsebenzi awenzayo ezinsukwini zokugcina futhi embule sonke isimo ngezinsuku zokugcina. Ekukhulumeni ngezinsuku zokugcina, lokhu kubhekise enkathini ehlukile, leyo uJesu athi nakanjani niyobhekana nenhlekelele, futhi nibhekane nokuzamazama komhlaba, indlala, nezifo ezibhubhisayo, okuyizinto ezizobonisa ukuthi yinkathi entsha lena, akuseyona endala iNkathi Yomusa. Uma kungukuthi, njengoba abantu besho, u uNkulunkulu akasoze aguquka, isimo Sakhe sihlala sibonisa isihawu nothando futhi uthembisa wonke umuntu insindiso futhi akasoze azonda umuntu, ngakho ingabe umsebenzi Wakhe uyokwazi ukufika esiphethweni? Ngesikhathi uJesu efika lapha, wabethelwa esiphambanweni, wazenza umhlatshelo ngenxa yazo zonke izoni futhi wazinikela phezu kwe-altare. Wayesewuqede kudala umsebenzi wokuhlenga futhi wafikisa iNkathi Yomusa esiphethweni. Ngakho sikuphi isidingo sokuphinda umsebenzi wangaleyo nkathi ezinsukwini zokugcina? Ingabe ukuphinda into enjalo akwenzi kube sengathi uJesu akenzanga lutho? Ukuba uNkulunkulu akenzanga umsebenzi wokubethelwa lapho efika kulesi sigaba kodwa waqhubeka nokuthanda nokuba nesihawu, ngakho wayeyokwazi ngempela ukufikisa lo msebenzi ekupheleni? Ingabe uNkulunkulu onothando nonobubele wayengayifikisa le nkathi esiphethweni? Emsebenzini Wakhe wokugcina wokuphetha inkathi, isimo sikaNkulunkulu singesokusola nokwahlulela, embula kukho konke okuwukungalungi, ukuze ahlulele obala bonke abantu futhi aphelelise labo abamthanda ngenhliziyo eqotho. Yisimo esinjalo kuphela esingaphothula le nkathi.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Izinsuku zokugcina sezifikile. Zonke izinto ezidalweni ziyohlukaniswa ngokohlobo lwazo futhi zehlukaniswe ngezigaba ezehlukene ngokwemvelo yazo. Lona ngumzuzu lapho uNkulunkulu embula khona umphumela wabantu nesiphetho sabo. Uma abantu bengabhekani nokusola nokwahlulela, ngeke kube khona indlela yokudalula ukungalaleli kanye nokungalungi kwabo. Kungokusola nokwahlulela kuphela lapho kuyokwambula khona isiphetho sazo zonke izinto. Umuntu uveza konke ayikho kuphela lapho ethola ukusola nokwahlulela. Ububi buyobekwa nobubi, ubuhle bubekwe nobuhle futhi sonke isintu siyohlukaniswa ngokohlobo lwaso. Ngokusolwa nokwahlulelwa, umphumela wakho konke okudaliwe uyokwambulwa, ukuze ububi buthole ukujeziswa nobuhle buklonyeliswe, nabo bonke abantu babe ngaphansi kokubusa kukaNkulunkulu. Wonke lo msebenzi kufanele ufezeke ngokusola nokwahlulela okulungile. Ngenxa yokuthi inkohlakalo yomuntu isifike esicongweni kanye nokungalaleli kwakhe kube kubi kakhulu, yisimo esilungile sikaNkulunkulu kuphela, leso esilumbanise ikakhulu ukusola nokwahlulela futhi esembulwa ngezinsuku zokugcina, esingaguqula ngokuphelele futhi siphelelise umuntu. Yilesi simo kuphela esingadalula ububi futhi ngalokhu sijezise kabuhlungu bonke abangalungile. Ngakho, isimo esinje sigcwaliswe ukubaluleka kwenkathi kanye nokwembulwa nokukhonjiswa kwesimo Sakhe kuvezwa ngenxa yomsebenzi waleyo naleyo nkathi entsha. Akuyikho ukuthi uNkulunkulu uveza isimo Sakhe ngaphandle kwesizathu futhi ngaphandle kokubaluleka. Uma kuwukuthi, ekwembuleni umphumela womuntu ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu ubesengambonisa uzwelo nothando olungapheli futhi aqhubeke ukuba nothando kuye, engamfaki umuntu phansi kokwahlulela okulungile kodwa emkhombisa ukubekezela, isineke, kanye nokuxolela, futhi ethethelela umuntu noma zizimbi kanjani izono zakhe, ngaphandle kwecashaza lokwahlulela okulungile: pho ubuyoqedwa nini wonke umsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu? Kunini lapho isimo esinjalo besiyokwazi khona ukuholela isintu esiphethweni esifanele? Thatha ngokwesibonelo, ijaji elihlala linothando, ijaji elinobuso obunomusa nenhliziyo ethambile. Lithanda abantu kungakhathaleki ukuthi benza izono ezingakanani futhi linothando futhi liyababekezelela kungakhathaleki ukuthi bangobani. Ngakho, kunini lapho leli jaji liyokwazi khona ukwenza isinqumo esinobulungiswa? Ezinsukwini zokugcina, ukwahlulela okulungile kuphela okuyohlukanisa abantu ngokohlobo futhi kulethe umuntu endaweni entsha. Ngale ndlela, inkathi yonke ifikiswa esiphethweni ngesimo sokwahlulela nokusola okulungileyo kukaNkulunkulu.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Umsebenzi kaNkulunkulu kukho konke ukuphatha Kwakhe ucace bha: iNkathi Yomusa iyiNkathi Yomusa futhi izinsuku zokugcina ziyizinsuku zokugcina. Kunomehluko ogqamile phakathi kwenkathi ngayinye, ngoba enkathini ngayinye uNkulunkulu wenza umsebenzi omela leyo nkathi. Ukuze umsebenzi wezinsuku zokugcina ufezwe, kumele kube nokusha, ukwahlulela, ukusola, ulaka nembubhiso ukufikisa le nkathi ekugcineni. Izinsuku zokugcina zisho inkathi yokugcina. Enkathini yokugcina, ingabe uNkulunkulu ngeke ayiqede le nkathi? Ukuqeda inkathi, uNkulunkulu kufanele eze nokusola nokwahlulela. Yile ndlela kuphela angaqeda ngayo inkathi. Inhloso kaJesu, yayiwukuba umuntu aqhubeke asinde, aqhubeke aphile, futhi aphile ngendlela engcono. Wasindisa umuntu esonweni ukuze umuntu ayeka ukwehlela ekonakaleni futhi angabe esaphila eHayidesi nasesihogweni, futhi ngokusindisa umuntu eHayidesi nasesihogweni wayenzela ukuba umuntu aqhubeke aphile. Manje, sezifikile izinsuku zokugcina. UNkulunkulu uyoshabalalisa umuntu futhi abhubhise ngokuphelele isintu, okusho ukuthi, uyoguqula ukuhlubuka kwesintu. Ngenxa yalokhu, bekungeke kwenzeke, ngesimo esinozwelo nokuthanda senkathi eyedlule, ukuba uNkulunkulu aphethe inkathi noma aphumelelise uhlelo Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Inkathi nenkathi iveza okuthile okukhethekile ngesimo sikaNkulunkulu, futhi yonke inkathi iqukethe umsebenzi okufanele wenziwe nguNkulunkulu. Ngakho, umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu uqobo enkathini ngayinye uqukethe ukubonakaliswa kwesimo Sakhe sangempela, bese kokubili igama Lakhe kanye nomsebenzi awenzile kuguquka kanye nesikhathi; konke kusha.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

15. NgeNkathi Yomthetho, umsebenzi wokuqondisa isintu wawenziwa ngaphansi kwegama likaJehova futhi isigaba sokuqala somsebenzi saqalwa emhlabeni. Kulesi sigaba umsebenzi wawuqukethe ukwakha ithempeli ne-altare, kanye nokusebenzisa umthetho ukuqondisa isizwe sakwa-Israyeli nokusebenza phakathi kwaso. Ngokuqondisa isizwe sakwa-Israyeli, UNkulunkulu wasungula indawo yomsebenzi Wakhe lapha emhlabeni. Kusuka kule ndawo, wasabalalisa umsebenzi Wakhe, wawuyisa ngaphandle ngaleya kwakwa-Israyeli, okusho ukuthi, ukusuka kwa-Israyeli, wawandisela ngaphandle, ukuze izizukulwane zakamuva ziye ngokuya zazi ukuthi uJehova wayenguNkulunkulu, nokuthi nguJehova owadala amazulu nomhlaba nazo zonke izinto, nokuthi nguJehova owenza zonke izidalwa. Wasabalalisa umsebenzi Wakhe ngabantu bakwa-Israyeli wawusabalalisela kude nabo. Izwe lakwa-Israyeli laliyindawo engcwele yokuqala yomsebenzi kaJehova emhlabeni, futhi kwakusezweni lakwa-Israyeli lapho uNkulunkulu aqala khona ukusebenza emhlabeni. Lowo kwakuwumsebenzi weNkathi Yomthetho. Emsebenzini weNkathi Yomusa, uJesu wayenguNkulunkulu owayesindisa umuntu. Lokho ayenakho nayeyikho kwakuwumusa, uthando, ububele, isineke, ukubekezela, ukuthobeka, ukunakekela kanye nokubekezelelana futhi okuningi komsebenzi awenza kwakuwukukhululwa komuntu. Mayelana nesimo Sakhe, kwakungesobubele nothando, futhi ngenxa yokuthi wayenobubele nothando, kwadingeka ukuba abethelwe esiphambanweni ngenxa yomuntu, akhombise ukuthi uNkulunkulu wathanda umuntu njengoba ayezithanda Yena, kangangokuthi waze wazinikela Yena uqobo Lwakhe lonke. … NgeNkathi Yomusa, igama likaNkulunkulu kwakunguJesu, okusho ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu owasindisa umuntu, nokuthi ngalokho wayenguNkulunkulu onobubele futhi onothando. UNkulunkulu wayenomuntu. Uthando Lwakhe, ububele Bakhe, nensindiso Yakhe konke kwakuhambisana nawo wonke umuntu. Kwakungokwamukela igama leNkosi uJesu nobukhona Bakhe kuphela lapho umuntu wayengathola khona ukuthula nenjabulo, amukele isibusiso Sakhe kanye nomusa Wakhe omkhulu, kanye nensindiso Yakhe. Ngokubethelwa kukaJesu, bonke labo abamlandela bathola insindiso futhi baxolelwa izono zabo. NgeNkathi Yomusa, igama likaNkulunkulu kwakunguJesu. Ngamanye amazwi umsebenzi wangeNkathi Yomusa, umsebenzi wawenziwa egameni likaJesu kakhulu. NgeNkathi Yomusa, igama likaNkulunkulu kwakunguJesu. Wenza isigaba somsebenzi omusha ngemva kweTestamente Elidala futhi umsebenzi Wakhe waphetha ngokubethelwa. Lokhu kwakuwumsebenzi wakhe wonke. Ngakho, ngeNkathi Yomthetho, uJehova kwakuyigama likaNkulunkulu futhi ngeNkathi Yomusa uJesu wayemele uNkulunkulu. Ezinsukwini zokugcina, igama Lakhe uNkulunkulu uSomandla—Onamandla onke futhi usebenzisa amandla Akhe ukuze aqondise umuntu, anqobe umuntu futhi azuze umuntu, bese ekugcineni, aphethe inkathi. Kuzo zonke izinkathi, kuso sonke isigaba somsebenzi Wakhe, isimo sikaNkulunkulu siyabonakala.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

16. Uma umsebenzi kaNkulunkulu uhlala ufana inkathi ngayinye futhi ebizwa ngegama elifanayo, umuntu angamazi kanjani? Kumele ukuba uNkulunkulu abizwe ngoJehova, futhi ngale kukaNkulunkulu obizwa ngoJehova, noma ngubani obizwa nganoma yiliphi elinye igama akayena uNkulunkulu. Noma uNkulunkulu angabizwa kuphela ngokuthi uJesu, futhi ngaphandle kwegama likaJesu akufanele abizwe ngelinye igama; ngaphandle kukaJesu, uJehova akayena uNkulunkulu, noNkulunkulu uSomandla akayena uNkulunkulu futhi. Umuntu ukholwa ukuthi kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu unamandla, kodwa uNkulunkulu unguNkulunkulu onomuntu, futhi kumele abizwe ngoJesu ngoba uNkulunkulu unomuntu. Ukwenza lokhu, kuwukulandela imfundiso, futhi kuwukuqoqela uNkulunkulu emkhawulweni othile. Ngakho, kuzo zonke izinkathi, umsebenzi uNkulunkulu awenzayo, igama abizwa ngalo, nomfanekiso awuthathayo—umsebenzi awenzayo kuzo zonke izigaba kuze kube namuhla—akulandeli umthetho owodwa, futhi akukho ngaphansi nhlobo kwanoma yimuphi umkhawulo. UnguJehova, futhi usenguye uJesu, kanye noMesiya, noNkulunkulu uSomandla. Umsebenzi Wakhe ungaguquka kancane kancane nokuguquka okuhambisanayo egameni Lakhe. Akukho gama elilodwa elingammela ngokugcwele, kodwa wonke amagama abizwa ngawo ayakwazi ukummela, futhi umsebenzi awenzayo kuzo zonke izinkathi umele isimo Sakhe.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

17. sithi, lapho kufika izinsuku zokugcina, uNkulunkulu ombonayo kusenguJesu, futhi ngaphezu kwalokho ugibele ifu elimhlophe, futhi usabukeka njengoJesu futhi namazwi awakhulumayo asengakaJesu: “Thandani omakhelwane benu njengalokhu nizithanda nina, kufanele nizile bese nithandaza, nithande izitha zenu futhi nazise ukuphila kwenu, bekezelelani abanye futhi nibe nesineke niphinde nithobeke. Kufanele nenze konke lokhu ngaphambi kokuthi nibe ngabafundi bami.” Uma, ngokwenza zonke lezi zinto, ningangena embusweni Wami, ingabe lokho akukhona okomsebenzi weNkathi Yomusa? Ingabe lokhu akushoyo akuyona indlela yeNkathi Yomusa? Beningazizwa kanjani uma beningezwa la mazwi? Ingabe beningeke nizwe ukuthi lona kusewumsebenzi kaJesu? Ingabe lokhu bekungeke kube ukuwuphinda? Umuntu angayithola intokozo kulokhu? Beniyozwa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ungahlala unjengoba unje manje futhi ngeke usaqhubekela phambili. Unalawo mandla angaka kuphela, futhi awukho omunye umsebenzi omusha wokwenziwa, futhi usefinyelelise amandla Akhe lapho egcina khona. Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule kwakuyiNkathi Yomusa futhi eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyalandela usashumayela ngendlela yeNkathi Yomusa futhi usenza abantu ukuba baphenduke. Abantu bebezothi, “Nkulunkulu, unamandla angaka kuphela. Bengikholwa ukuthi uhlakaniphe kakhulu, nokho wazi kuphela isineke futhi unake kuphela ukubekezela, wazi kuphela indlela yokuthanda isitha Sakho, akukho okungaphezu kwalokho.” Engqondweni yomuntu, uNkulunkulu uyohlala enjengoba wayenjalo eNkathini Yomusa futhi umuntu uyohlala ekholwa ukuthi uNkulunkulu unothando futhi unesihawu. Ucabanga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyohlala ufana nowakudala? Ngakho, kulesi sigaba somsebenzi Wakhe angeke abethelwe futhi konke enikubonayo nenikuthintayo kufanele kungafani nalokho ebenikucabanga nebenikuzwa.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ingabe igama likaJesu— “UNkulunkulu unathi”—lisimele sonke isimo sikaNkulunkulu? Lingamchaza ngokugcwele uNkulunkulu? Uma umuntu ethi uNkulunkulu angabizwa kuphela ngokuthi uJesu futhi akufanele abe nelinye igama ngoba uNkulunkulu unesimo esingaguquki, la mazwi anjalo awukuhlambalaza ngempela! Uyakholwa ukuthi igama elithi Jesu, uNkulunkulu unathi, lilodwa lingammela ngokuphelele uNkulunkulu? UNkulunkulu angabizwa ngamagama amaningi, kodwa phakathi kwala magama amaningi, alikho igama elilodwa elingakuqoqa konke ngoNkulunkulu, alikho nelilodwa elingamela uNkulunkulu ngokuphelele. Ngakho uNkulunkulu unamagama amaningi, kodwa wonke la magama amaningi awakwazi ukucacisa isimo sikaNkulunkulu, ngoba isimo sikaNkulunkulu sicebe ngendlela yokuthi singaphezulu kakhulu kunamandla omuntu okumazi. … Izwi noma igama elithile elilodwa alinawo amandla okumela uNkulunkulu uqobo, ngakho ingabe ucabanga ukuthi igama likaNkulunkulu lingama ndawonye nje? UNkulunkulu mkhulu kakhulu futhi ungcwele, kodwa awukwazi ukumvumela aguqule igama Lakhe njalo ngenkathi entsha? Ngakho-ke, kuyo yonke inkathi uNkulunkulu enza kuyo umsebenzi Wakhe mathupha, usebenzisa igama elihambisana nenkathi ukuze aqoqe umsebenzi ahlose ukuwenza. Usebenzisa leli gama kanye elibonisa ukubaluleka kwaleyo nkathi ukuze limele isimo Sakhe kuleyo nkathi. NguNkulunkulu lo esebenzisa ulimi lwabantu ukuze aveze isimo Sakhe. … Luyofika usuku lapho uNkulunkulu engeke esabizwa ngegama elithi Jehova, Jesu noma uMesiya—uyobe esebizwa nje ngokuthi uMdali. Ngaleso sikhathi, wonke amagama ake wawasebenzisa emhlabeni ayofinyelela ekugcineni, ngoba umsebenzi Wakhe emhlabeni uyobe usufike ekugcineni, ngemva kwalokho ngeke esaba nawo amagama. Lapho zonke izinto sezingaphansi kokubusa koMdali, unasiphi isidingo segama elifanaleke kakhulu kodwa elingaphelele? Namanje usathungatha igama likaNkulunkulu? Usalokotha uthi uNkulunkulu ubizwa kuphela ngoJehova? Usalokotha uthi uNkulunkulu angabizwa kuphela ngoJesu? Ungakwazi yini ukuthwala isono sokuhlambalaza uNkulunkulu? Kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu wayengenalo igama ekuqaleni. Wathatha nje igama elilodwa, amabili noma amaningi ngenxa yokuthi kunomsebenzi okwakufanele awenze futhi kwakufanele aphathe isintu. Noma ngabe yiliphi igama abizwa ngalo—ingabe akazikhethelanga lona? Ingabe ubengadinga wena—omunye wezidalwa Zakhe—ukuba ulinqume? Igama uNkulunkulu abizwa ngalo yilelo elivumelana nalokho umuntu angakwazi ukukuqonda, ngolimi lwesintu, kodwa leli gama umuntu angakwazi ukuliqonda ngokuphelele. Ungasho kuphela ukuthi kunoNkulunkulu osezulwini, ukuthi ubizwa ngokuthi uNkulunkulu, ukuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe onamandla amakhulu, ohlakaniphe kakhulu, ophakeme kakhulu, omangalisa kakhulu, ofihlakele kakhulu, onamandla onke kakhulu futhi akukho okungaphezu kwalokho ongakusho; yilokho kuphela okuncane okwaziyo. Njengoba kunjalo, ingabe igama nje likaJesu lingamela uNkulunkulu uqobo? Lapho izinsuku zokugcina zifika, nakuba kusenguye uNkulunkulu owenza umsebenzi Wakhe, igama Lakhe kufanele liguquke, ngoba sekuyinkathi eyehlukile.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

19. Ngesikhathi uJesu efika ezokwenza umsebenzi Wakhe, kwawungaphansi kokuqondisa kukaMoya oNgcwele; wenza lokho uMoya oNgcwele owawukufuna futhi kwakungekhona okungokweNkathi Yomthetho yeTestamente Elidala noma ngokwendlela yomsebenzi kaJehova. Nakuba umsebenzi uJesu ayezele ukuzowenza wakungekhona ukuzogcina imithetho kaJehova noma imiyalelo kaJehova, umthombo wakho wawufana. Umsebenzi uJesu awenza wawumele igama likaJesu futhi wawumele iNkathi Yomusa; umsebenzi owawenziwa uJehova, wona wawumele uJehova kanye neNkathi Yomthetho. Umsebenzi wabo kwakuwumsebenzi kaMoya owodwa osezinkathini ezimbili ezehlukene. Umsebenzi uJesu awenza wawungamela iNkathi Yomusa kuphela nomsebenzi uJehova awenza nawo wawungamela iNkathi Yomthetho yeTestamente Elidala. UJehova wayeqondisa kuphela abantu bakwa-Israyeli nabaseGibhithe kanye nazo zonke izizwe ezingale kuka-Israyeli. Umsebenzi kaJesu weNkathi Yomusa yeTestamente Elisha wawungumsebenzi kaNkulunkulu ngaphansi kwegama likaJesu njengoba ayeqondisa leyo nkathi. Uma uthi umsebenzi kaJesu wawusekelwe kokaJehova, ukuthi akazange aqale umsebenzi omusha, nokuthi konke akwenza kwakuvumelana namazwi kaJehova, nomsebenzi kaJehova, kanye neziprofetho zika-Isaya, uJesu wayengeke-ke abe uNkulunkulu obe yinyama. Ukuba wenza umsebenzi Wakhe ngale ndlela, wayeyoba ngumphostoli noma isisebenzi seNkathi Yomthetho.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

20. Uma kunjengoba usho, kusho ukuthi uJesu wayengeke akwazi ukuqala inkathi futhi awukho omunye umsebenzi ayengawenza. Ngendlela efanayo, uMoya oNgcwele kumele kakhulu wenze umsebenzi Wakhe ngoJehova, futhi ngaphandle kukaJehova uMoya oNgcwele wawungeke ukwazi ukwenza umsebenzi omusha. Umuntu unephutha ngokuqonda umsebenzi kaJesu ngale ndlela. Uma umuntu ekholwa ukuthi umsebenzi owenziwe uJesu wawuvumelana namazwi kaJehova kanye neziprofetho zika-Isaya, ingabe uJesu wayenguNkulunkulu osesimweni somuntu noma wayengomunye wabaprofethi? Ngokwalo mbono, kwakungebe khona Nkathi Yomusa futhi uJesu wayengeke abe uNkulunkulu osenyameni, ngoba umsebenzi awenza wawungakwazi ukumela iNkathi Yomusa futhi wawungamela kuphela iNkathi Yomthetho yeTestamente Elidala. Kwakungaba nenkathi entsha kuphela lapho uJesu efika ezokwenza umsebenzi omusha, ukuqala inkathi entsha, ukwedlula umsebenzi owawukade wenziwe kwa-Israyeli, kanye nokwenza umsebenzi Wakhe ngokungahambisani nomsebenzi owenziwa nguJehova kwa-Israyeli noma nemithetho Yakhe emidala, noma ngokuhambisana nayiphi imithetho, kodwa ukwenza umsebenzi omusha okwakufanele awenze.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

21. UNkulunkulu uqobo Lwakhe uza ukuzovula inkathi futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe uza ukuzoqeda inkathi. Umuntu akakwazi ukwenza umsebenzi wokuqala inkathi nokuphetha inkathi. Ukuba uJesu akazange afikise umsebenzi kaJehova ekupheleni, lokho-ke kwakuyoba ubufakazi bokuthi wayengumuntu nje futhi engakwazi ukumela uNkulunkulu. Ngenxa kanye yokuthi uJesu weza waphetha umsebenzi kaJehova, walandela emsebenzini kaJehova ngokuqala umsebenzi Wakhe, umsebenzi omusha, kubonisa ukuthi lokhu kwakuyinkathi entsha nokuthi uJesu wayenguNkulunkulu uqobo. Benza izigaba zomsebenzi ezehlukene ngokucacile. Esinye isigaba sasenziwa ethempelini, kanti esinye sasenziwa ngaphandle kwalo. Omunye wale misebenzi wawungukuhola abantu ngendlela yomthetho kanti omunye wawungukunikela umnikelo wesono. Zombili lezi zigaba zomsebenzi zazehlukene ngokusobala; lokhu kwehlukanisa inkathi entsha kwendala, futhi kuliqiniso elimsulwa ukuthi ziyizinkathi ezimbili ezehlukene. Indawo yomsebenzi Wabo yayehlukene futhi umongo womsebenzi Wabo wawehlukene futhi nezinhloso zomsebenzi Wabo zazehlukene. Ngakho, zingahlukaniswa zibe yizinkathi ezimbili: ITestamente Elisha neTestamente Elidala, okuwukuthi, inkathi entsha nendala. … Nakuba zazibizwa ngamagama amabili angafani, kwaba nguMoya owodwa owafeza zombili lezi zigaba zomsebenzi, futhi nomsebenzi owawenziwa wawuqhubeka njalo Njengoba igama lalehlukile, nokuqukethwe umsebenzi kwakwehlukile, inkathi yayihlukile. Lapho uJehova efika, leyo kwakuyinkathi kaJehova nalapho uJesu efika, leyo kwakuyinkathi kaJesu. Ngakho, isikhathi ngasinye lapho lowo nalowo efika, uNkulunkulu ubizwa ngegama elilodwa, umela inkathi eyodwa futhi uvula indlela entsha, athathe igama elisha, okubonisa ukuthi uNkulunkulu uhlala emusha futhi akagugi, okuwukuthi umsebenzi Wakhe awuyeki ukuqhubekela phambili. Umlando uhlala uqhubekela phambili nomsebenzi kaNkulunkulu uhlala uqhubekela phambili. Ukuze uhlelo lweminyaka eziyinkulungwane eziyisithupha lufinyelele esiphethweni, kumele luhlale luqhubeka luya phambili. Usuku nosuku, kufanele enze umsebenzi omusha, unyaka nonyaka kumele enze umsebenzi omusha; kumele aqale izindlela ezintsha, kumele aqale izinkathi ezintsha, aqale umsebenzi omusha nomkhulu, futhi kanye nalokhu alethe amagama amasha nomsebenzi omusha.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

22. Ukuba, njengoba umuntu ecabanga, uJesu uzophinda afike futhi, ezinsukwini zokugcina, esabizwa ngoJesu, futhi aqhubeke nokwehla ngefu elimhlophe, ehlela phezu kwabantu esemfanikisweni kaJesu: ingabe lokho ngeke kube wukuphindwa komsebenzi Wakhe? Ingabe uMoya oNgcwele uyakwzi ukunamathela kokudala? Konke umuntu akukholwayo yimicabango, futhi konke umuntu akuqondayo ngokuhambisana nomqondo osobala, kanye nokucabanga kwakhe; kuphambene nezimiso zomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi akuhambisani nezinhloso zikaNkulunkulu. UNkulunkulu ubengeke asebenze ngaleyo ndlela; uNkulunkulu akasona neze isiphukuphuku nesiwula, futhi umsebenzi Wakhe awulula ngendlela oyicabangayo. Ngokwakho konke okwenziwa futhi okucatshangwa umuntu, uJesu uyofika ngefu ehlele phakathi kwenu. Niyombona, futhi Naye, egibele ifu, uyonitshela ukuthi unguJesu. Futhi niyobona amanxeba ezipikili ezandleni Zakhe, futhi niyomazi njengoJesu. Uyobuye anisindise futhi, aphinde abe nguNkulunkulu wenu onamandla. Uyonisindisa, aniqambe igama elisha, futhi anike umuntu ngamunye kinina itshe elimhlophe, okuyothi ngemva kwalokho nivunyelwe ukuba ningene embusweni wezulu futhi namukelwe epharadesi. Ingabe izinkolelo ezinjalo aziyona imicabango yomuntu? Ingabe uNkulunkulu usebenza ngokwalokho okucatshangwa ngabantu noma usebenza ngokuphambene nalokho okucatshangwa umuntu? Ingabe konke okucatshangwa ngumuntu akuveli kuSathane? Ingabe bonke abantu abonakalisiwe uSathane? Uma uNkulunkulu wayenza umsebenzi Wakhe ngendlela yokucabanga komuntu, ingabe angeke abe nguSathane? Ingabe ngeke afane nezidalwa Zakhe? Njengoba nezidalwa sezonakaliswe uSathane kangangokuthi umuntu usephenduke umzimba kaSathane, uma uNkulunkulu ubezosebenza ngokwezinto zikaSathane ingabe ubengeke yini abe nokusebenzisana noSathane? Umuntu angawuqonda kanjani umsebenzi kaNkulunkulu? Ngakho, uNkulunkulu ubengeke asebenze ngokwalokho umuntu akucabangayo. Kunalabo abathi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wathi uyofika ngefu. Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uqobo Lwakhe washo njalo, kodwa ingabe uyazi ukuthi akekho ongaqonda izimfihlakalo Zakhe? Awazi ukuthi akukho muntu ongachaza amazwi kaNkulunkulu? Uqinisekile ngokuthi ukhanyiselwe futhi wakhanyiswa nguMoya oNgcwele? Nakanjani kwakungekhona ukuthi uMoya oNgcwele ukubonise ngendlela eqonde kangaka? Ingabe kwakunguMoya oNgcwele owakuyalela, noma waholelwa yimicabango yakho ekuthini ucabange kanjalo? Wathi, “Lokhu kwashiwo uNkulunkulu uqobo Lwakhe.” Kodwa asikwazi ukusebenzisa imibono nemiqondo yethu ukuze silinganise amazwi kaNkulunkulu. Ngokwamazwi akhulunywa ngu-Isaya, ungawachaza amazwi akhe ngokukhulu ukuqiniseka? Ingabe uyalokotha ukuwachaza amazwi akhe? Njengoba ungalokothi nokuwachaza amazwi ka-Isaya, pho kungani ulokhu ulokotha ukuchaza amazwi kaJesu? Ubani ophakeme kakhulu, uJesu noma u-Isaya? Njengoba impendulo inguJesu, kungani uzama ukuchaza amazwi akhulunywe uJesu?Ingabe uNkulunkulu angakutshela ngomsebenzi Wakhe singakafiki isikhathi? Asikho nesisodwa isidalwa esingazi, ngisho nezithunywa ezulwini ngisho neNdodana yomuntu, ngakho wena ungazi kanjani? Umuntu untula kakhulu. Okubalulekile kini manje ukwazi izigaba ezintathu zomsebenzi.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

23. Kusukela emsebenzini kaJehova kuya kokaJesu, futhi kusukela emsebenzini kaJesu kuya kulowo wesigaba samanje, lezi zigaba ezintathu zihlanganisa ngentambo enganqamuki bonke ububanzi bokuphatha kukaNkulunkulu futhi yonke iyimisebenzi eyenziwa nguMoya owodwa. Kusukela ekudalweni komhlaba, uNkulunkulu yilokhu esebenza ephatha isintu. UyiSiqalo neSiphetho, futhi uyiLowo oqala inkathi naLowo ophetha inkathi. Izigaba ezintathu zomsebenzi, ezinkathini ezehlukene nasezindaweni ezehlukene, ngaphandle kwephutha zingumsebenzi woMoya owodwa. Bonke labo abahlukanisa lezi zigaba baphikisa uNkulunkulu. Manje, kumele uqonde ukuthi wonke umsebenzi kusukela esigabeni sokuqala kuze kube namuhla uwumsebenzi kaNkulunkulu oyedwa, umsebenzi woMoya owodwa. Ngalokhu akukho kungabaza.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umsebenzi Nokungena”

Okulandelayo: Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Mayelana NeBhayibheli”

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene

Isahluko 10

INkathi Yombuso, kakade, yehlukile ezikhathini ezedlule. Ayiyithinti indlela isintu esenza ngayo; kunalokho, ngehlele emhlabeni ukuzokwenza...

Indlela Yokwazi Iqiniso

UNkulunkulu unguNkulunkulu ongokoqobo: Wonke umsebenzi Wakhe ungokoqobo, wonke amazwi awakhulumayo angokoqobo, futhi wonke amaqiniso...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi