40. Iyini imisebenzi emihle? Ibonakaliswa kanjani imisebenzi emihle?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Uma uneqiniso, ungamlandela uNkulunkulu. Uma umphilela, ungaba isibonakaliso sezwi likaNkulunkulu.Uma unempilo, ungasithokozela isibusiso sikaNkulunkulu. Labo abaneqiniso bangathokozela isibusiso sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uyaqinisekisa ngokulungisela labo abamthanda ngokuphelele futhi bebekezelela ubunzima nezinhlupheko, hhayi labo abazithanda bona nje kuphela futhi asebengene ekukhohlisweni nguSathane. Kungaba khona kanjani ukulunga kulabo abangalithandi iqiniso? Kungaba khona kanjani ukulunga kulabo abathanda inyama nje kuphela? Ukulunga nobuhle konke akuphathelene yini neqiniso? Akuve kubekelwe kuphela, labo abamthanda ngenhliziyo yonke uNkulunkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngaphambi kokuba nginishiye, ngiyakunxusa namanje ukuba udede ekwenzeni lokho okungahambisani neqiniso. Kunalokho, kumele wenze lokho okuthokozisa bonke futhi okuyinzuzo kubantu bonke kanye nasesiphethweni sakho, ngaphandle kwalokho lowo oyoba sebuhlungwini phakathi kwenhlekelele, akekho omunye ngaphandle kwakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ungenzi izinto phambi kwabantu; kufanele uzenze phambi kukaNkulunkulu. Ngokwamukela ukubhekwa nokuhlolwa uNkulunkulu, inhliziyo yakho iba sesimweni esikahle. Uma njalo ukhathazeka ngokwenza izinto ukuze ubonwe ngabantu, khona-ke inhliziyo yakho ngeke ize ibe sesimweni esikahle. Futhi, lapho wenza izinto ungazenzeli wena. Ungazicabangeli izithakazelo zakho siqu. Ungazicabangeli izithakazelo zomuntu. Ungacabangeli isikhundla sakho siqu, ukuvelela, noma idumela. Okokuqala cabangela izithakazelo zendlu kaNkulunkulu. Beka phambili izithakazelo zendlu kaNkulunkulu. Cabangela injongo kaNkulunkulu. Cabanga ngomsebenzi wakho siqu kuqala: Ingabe kukhona ukungahlanzeki endleleni osebenza ngayo? Ingabe uzinikele ngokugcwele? Ingabe uye wafeza umthwalo wakho wemfanelo? ngabe uye wazikhandla ngamandla akho onke? Ingabe wenza ngamandla nangenhliziyo yakho yonke ekucabangeleni umsebenzi wakho kanye nomsebenzi wendlu kaNkulunkulu? Kufanele uzicabange lezi zinto. Lapho ucabanga ngalezi zinto, ngeke wehluleke ukwenza umsebenzi wakho, ngaphandle, uma kuwukuthi, umsebenzi wakho mubi noma unamaphutha bese kuvela ubuthakathaka emsebenzini wakho ngenxa yokuthi kuntuleka imfanelo yakho siqu, ulwazi lwakho alujulile, awunalo ulwazi noma awejwayelene nomsebenzi wakho, noma untula ikhono. Nokho, uye wazikhandla kakade ngamandla akho onke, futhi awenzi ngokwezifiso zakho zobugovu, noma ngokwezithakazelo zakho siqu, kodwa kukho konke ucabangela umsebenzi wendlu kaNkulunkulu futhi wenze ngokucabangela okuzozuzisa uNkulunkulu kanye nomsebenzi kaNkulunkulu. Inhliziyo yakho isesimweni esihle, futhi unemisebenzi emihle emehlweni kaNkulunkulu. Ingabe umuntu onale misebenzi emihle akayena umuntu oneqiniso langempela? Lo muntu unobufakazi.

Kucashunwe embhalweni othi “Ungathola Iqiniso Ngemva Kokuyiguqulela Inhliziyo Yakho Yangempela KuNkulunkulu” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu

Uma ngempela unonembeza, khona-ke kumele ube nomthwalo, nokwazi ukubhekana nalowo mthwalo. Kumele uthi: “Kungakhathaleki ukuthi ngizonqotshwa noma ngizopheleliswa, kumele ngibekezelele lesi sinyathelo sobufakazi ngendlela efanele.” Njengesidalwa sikaNkulunkulu, umuntu anganqotshwa ngokuphelele nguNkulunkulu, ekugcineni, umuntu wazi ukwanelisa uNkulunkulu, ukubuyisela uthando lukaNkulunkulu ngenhliziyo ethanda uNkulunkulu nangokuzinikela kuNkulunkulu ngokuphelele. Lona umthwalo womuntu, ngumsebenzi okumele wenziwe umuntu, nomthwalo okumele uthwalwe umuntu, futhi umuntu kumele awufeze lo msebenzi. Kulapho kuphela lapho ekholwa khona ngempela kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ebandleni, niyoma niqine ekufakazeni Ngami, nibambe iqiniso—okulungile kulungile nokungalungile akulungile—futhi ningadidi okumnyama nokumhlophe. Niyoba sempini noSathane futhi kufanele nimnqobe ngokuphelele ukuze angaphindi avuke. Kufanele ninikele ngakho konke ukuze nivikele ubufakazi Bami. Lokhu kuyinjongo yezenzo Zami, ningakukhohlwa lokhu.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 41” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kufanele umsebenzi wenu niwenze ngokwamandla enu onke ngezinhliziyo ezivulekile neziqotho, nizimisele ukwenza noma yini edingekayo. Njengoba nishilo, lapho kufika usuku, uNkulunkulu ngeke angamnaki lowo ohluphekile noma owakhokha ngenxa Yakhe. Lolu ukholo okufanele sibe nalo, futhi akufanele ulukhohlwe. Yile ndlela kuphela engingakhulula ngayo ingqondo yami ngani. Ngale kwalokho, angisoze ngakwazi ukukhululeka ngani, futhi ngiyohlale nginganifuni. Uma nonke ningalandela unembeza wenu ningenzele konke, nizame konke emsebenzini wami, futhi ninikele ngokuphila kwenu emsebenzini wami wevangeli, ngeke yini inhliziyo yami ijabule ngani? Ngeke yini ngikhululeke ngokugcwele engqondweni mayelana nani?

Kucashunwe embhalweni othi “Isiphetho Somuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Unganikela ngayo yonke inhliziyo nomzimba wakho nalo lonke uthando lwakho kuNkulunkulu, ukubeke phambi kukaNkulunkulu, umlalele ngokuphelele Yena, futhi ucabangele ngokuphelele intando Yakhe. Hhayi ngenyama, hhayi ngomndeni futhi hhayi ngezifiso zakho siqu, kodwa ngenxa yezithakazelo zendlu kaNkulunkulu. Kuzo zonke izinto ungathatha izwi likaNkulunkulu njengesimiso, njengesisekelo. Ngaleyo ndlela, izinhloso zakho, imibono yakho konke kuzoba sendaweni efanele, futhi uzoba umuntu onconywa uNkulunkulu phambi Kwakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abathanda UNkulunkulu Ngeqiniso Yilabo Abakuthobela Ngokuphelele Ukuba Ngokoqobo Kwakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: 39. Uyini umehluko phakathi kokuguqulwa kwesimo somuntu nokuziphatha okuhle?

Okulandelayo: 42. Yibaphi abantu uNkulunkulu abasindisayo? Yibaphi abantu abachithayo?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi