21. Kuyini ukulandela uNkulunkulu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Okubaluleke kakhulu ekulandeleni uNkulunkulu ukuthi konke kumele kuye ngokwamazwi kaNkulunkulu namuhla: Noma ngabe uphokophelela ukungena ekuphileni noma ukugcwalisa intando kaNkulunkulu, yonke into kumele igxile emazwini kaNkulunkulu namuhla. Uma lokhu okukhulumayo nalokhu okuphokophelelayo kungagxilile emazwini kaNkulunkulu namuhla, lokhu kusho ukuthi awuwazi amazwi kaNkulunkulu, futhi awuwazi umsebenzi kaMoya Ongcwele. UNkulunkulu ufuna abantu abalandela ezinyathelweni zaKhe. Noma ngabe kuhle futhi kumsulwa kangakanani obukuqonda ngaphambi kwalokhu, uNkulunkulu akakufuni, futhi uma ungakwazi ukuhlukana nezinto ezinjalo, zizoba isithiyo ekungeneni ekusaseni lakho. Babusisiwe bonke laba abakwazi ukulandela ukukhanya kwamanje kukaMoya Ongcwele. Abantu bezinkathi ezedlule nabo balandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu, kodwa azange bakwazi ukulandela kuze kube namuhla; lesi isibusiso sabantu bezinsuku zokugcina.

Kucashunwe embhalweni othi “Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni Zakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Umsebenzi kaMoya oNgcwele uyaguquka usuku nosuku, unyukela phezulu isinyathelo ngasinye; isambulo sakusasa singaphezulu kwesanamuhla, isinyathelo ngesinyathelo sikhuphuka sinyukela phezulu njalo. Unjalo umsebenzi uNkulunkulu aphelelisa ngawo umuntu. Uma umuntu engakwazi ukuhambisana naye, angashiywa emuva noma ngasiphi isikhathi. Uma umuntu engenayo inhliziyo elalelayo, ngeke akwazi ukulandela kuze kube sekugcineni. Inkathi endala isidlulile; manje sekuyinkathi entsha. Futhi enkathini entsha umsebenzi omusha kufanele wenziwe. Ikakhulukazi enkathini yokugcina lapho umuntu eyopheleliswa khona, uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi omusha ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke, ngaphandle kokulalela enhliziyweni yakhe, umuntu uzokuthola kunzima ukulandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu. UNkulunkulu akagcini mithetho, futhi akasithathi noma isiphi isigaba somsebenzi Wakhe njengesingakuguquki. Kunalokho, umsebenzi owenziwa uNkulunkulu ulokhu uba musha futhi ulokhu unyuka uya phezulu. Umsebenzi Wakhe uya ngokuya uba ongokoqobo kakhudlwana ngesinyathelo ngasinye futhi uhambisana kakhudlwana nezidingo zomuntu zoqobo. Kusemuva kokuba umuntu ezwe lolu hlobo lomsebenzi lapho engathola khona ukuguqulwa kokugcina kwesimo sakhe. … Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu uyahluka ezikhathini ezihlukene. Uma ukhombisa ukulalela okukhulu esigabeni esinye, bese kuthi esigabeni esilandelayo ukhombise ukulalela okuncane noma ungalaleli nhlobo, uNkulunkulu uyokushiya. Uma uhambisana noNkulunkulu lapho enyuka lesi sinyathelo, kufanele uqhubeke nokuhambisana naye uma esenyukela kwesilandelayo isinyathelo. Abantu abanjena kuphela abalalela uMoya oNgcwele. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele uhlale njalo umile ekulaleleni kwakho. Awukwazi nje ukuthi umlalele uma uthanda futhi ungamlaleli uma ungathandi. Ukulalela okunje akuvunyelwe nguNkulunkulu. Uma ungakwazi ukuhambisana nomsebenzi omusha kodwa ube nobudlelwano futhi uqhubeke nokubambelela ezintweni ezazishiwo kudala, kungaba khona kanjani ukuthuthuka empilweni yakho? Umsebenzi kaNkulunkulu, ukupha amazwi Akhe. Uma ulalela futhi wemukela amazwi Akhe, ngokuqinisekileyo uMoya oNgcwele uyosebenza kuwena. UMoya oNgcwele usebenza ncamashi njengoba ngikhuluma. Yenza njengoba ngishilo, futhi uMoya oNgcwele uzosebenza ngokushesha kuwena.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngabe uyazi ukuthi kuyini ukulandela uNkulunkulu? Ngaphandle kwemibono, ungahamba kuyiphi indlela? Emsebenzini wanamuhla, uma ungenayo imibono angeke ukwazi ukupheleliswa. Ukholelwa kubani? Kungani ukholelwa KuYe? Kungani umlandela? Ngabe ukholelwa ngoba kuwumdlalo othile nje? Ngabe impilo yakho uyiphethe sengathi into yokudlala nje? UNkulunkulu wanamuhla ungumbono omkhulu. Kungakanani okwaziyo KuYe? Usubone okungakanani kwaKhe? Usumbonile uNkulunkulu wanamuhla, ngabe isesekelo senkolo yakho kuNkulunkulu sivikelekile? Ngabe ucabanga ukuthi inqobo nje uma ulandela kule ndlela enodaka, uzothola insindiso? Ngabe ucabanga ukuthi ungakwazi ukubamba inhlanzi emanzini adungekile? Ngabe kulula kanjalo? Mingaki imibono yenu ngalokhu uNkulunkulu wanamuhla akushoyo eseniyibeke phansi? Ngabe unawo umbono kaNkulunkulu wanamuhla? Ngabe yikuphi okuqondayo ngoNkulunkulu wanamuhla? Uhlala ucabanga ukuthi uzomthola[a] ngokumlandela nje, noma ngokumbona nje, nokuthi akekho ozokunyakazisa. Ungacabangi ukuthi ukulandela uNkulunkulu kulula. Okubalulekile ukuthi kumele umazi, kumele wazi umsebenzi waKhe, futhi kumele ufise ukubekezelela ubunzima ngenxa yaKhe, ube nesifiso sokupheleliswa nguYe. Lona ngumbono okumele ube nawo. Angeke kulunge uma uhlala ucabanga ukuthokozela umusa! Ungacabangi ukuthi uNkulunkulu ukhona ukuze abantu bathokoze nje, nokunika abantu umusa. Ucabange okungekona! Uma umuntu engeke abeke impilo yakhe engcupheni ukuze alandele, uma umuntu engeke ashiye konke okwezwe ukuze alandele, kusho ukuthi ngeke akwazi ukulandela kuze kube sekugcineni!

Kucashunwe embhalweni othi “Kumele Niqonde Umsebenzi—Ungalandeli Ngokudideka!” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

UPetru walandela uJesu iminyaka eminingi futhi wabona izinto eziningi Kuye ezazingekho kwabanye abantu. Ngemva kokumlandela unyaka, uPetru wakhethwa uJesu phakathi kwabaphostoli abayishumi nambili. (Ngokusobala, uJesu akakuphimisanga lokhu, futhi abanye babengakwazi nhlobo.) Ekuphileni, uPetru wayezilinganisa ngakho konke okwakwenziwa uJesu. Okugqame kakhulu, izintshumayelo zikaJesu zaziqophekile enhliziyweni yakhe. Wayezinikele futhi emlalelisisa kakhulu uJesu, futhi akazange alokothe akhononde ngoJesu. Ngenxa yalokho waba umngane kaJesu othembekile noma kuphi lapho ayeya khona. UPetru wayezinaka izimfundiso zikaJesu, amazwi Akhe anomusa, nalokho ayekudla, ekugqoka, indawo ayekhosela kuyo, nezindawo ayezihamba. Walandela isibonelo sikaJesu kukho konke, kodwa walahla zonke izinto ezase ziphelelwe isikhathi, walandela isibonelo sikaJesu ngokukhuluma nangokwenza. Kulapho uPetru aba khona nomuzwa wokuthi amazulu nomhlaba nazo zonke izinto kwakusezandleni zikaSomandla nokuthi, ngenxa yalesi sizathu, wayengenakho ukuzikhethela. UPetru wabamba konke uJesu ayeyikho wayesekusebenzisa njengesibonelo. Impilo kaJesu ikhombisa ukuthi wayengaqhoshi kulokho ayekwenza; esikhundleni sokuziqhayisa, wayekhuthaza abantu ngothando. Izinto ezehlukene zazikhombisa lokhu uJesu ayeyikho, futhi ngenxa yalokhu, uPetru walingisa konke okukaJesu.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana Nokuphila KukaPetru” sengxenye ethi Izihumusho Zezimfihlakalo Zamazwi KaNkulunkulu Eziya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Yonke into ekuphileni kukaPetru engasanelisanga isifiso sikaNkulunkulu yamenza wangakhululeka. Uma ingasanelisanga isifiso sikaNkulunkulu, khona-ke wayezozizwa enecala, wayezobheka indlela efanele ayengazama ukwanelisa ngayo inhliziyo kaNkulunkulu. Ngisho nasezintweni ezincane kakhulu futhi ezingabalulekile ekuphileni kwakhe, wayedinga ukwanelisa isifiso sikaNkulunkulu. Wayengakudambisi ukuzikhandla uma kuziwa esimweni sakhe esidala, wayenomfutho ezintweni ezijulisa iqiniso kuye. … Ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, uPetru wayefuna ukwanelisa uNkulunkulu kukho konke, wayelalela konke okuvela kuNkulunkulu. Engakhonondi ngisho nakancane, wakwazi ukwamukela ukusolwa nokwahlulelwa, kanye nokucwengwa, usizi kanye nokuntula ekuphileni kwakhe, okungekho kukho okwakungaqeda ukuthanda kwakhe uNkulunkulu. Ingabe lolu kwakungekhona ukuthanda kakhulu uNkulunkulu? Ingabe lokhu akukhona ukugcwaliseka komsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu? Noma kusekusolweni, ekwahlulelweni, noma osizini, uhlale ukwazi ukulalela kuze kube sekufeni, futhi yilokhu okufanele kufezwe isidalwa sikaNkulunkulu, lobu ubumsulwa bokuthanda uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Izingcaphuno Zezintshumayelo Nokuhlanganyela Okungabhekiswa Kuzo:

Kusho ukuthini ukulandela uNkulunkulu? Futhi ukwenza kanjani? Ukulandela uNkulunkulu akusho nje ukuthandaza kuNkulunkulu nokudumisa uNkulunkulu; okubaluleke kakhulu ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu futhi uphile ngokuhambisana namazwi kaNkulunkulu, ukwenza ngokuhambisana neqiniso, ukuthola indlela yokuzwa ukuphila phakathi kwamazwi kaNkulunkulu, ukwamukela ukuthunywa nguNkulunkulu, ukwenza umsebenzi ngamunye wemisebenzi yakho ngendlela efanele, nokuhamba endleleni ephambi kwakho njengoba uqondiswa nguMoya oNgcwele. Ikakhulukazi, ngezikhathi ezibucayi, lapho izinkinga ezinkulu zikwehlela, kunesidingo esikhulu nakakhulu sokufuna incazelo kaNkulunkulu, ukuqikelela ukungakhohliswa yizimfundiso zomuntu, kanye nokungaweli ngaphansi kokulawula komuntu. “Lokho okuvela kuNkulunkulu ngiyakulalela futhi ngikulandele, kodwa uma kuvela entandweni yomuntu ngiyakulahla ngaphandle kokunanaza; lapho lokho okushunyayelwa abaholi noma abasebenzi kungqubuzana nezinhlelo zikaNkulunkulu, khona-ke nakanjani ngilandela uNkulunkulu ngilahle abantu. Uma kuvumelana ngokugcwele namalungiselelo kanye nentando kaNkulunkulu, khona-ke ngiyakwazi ukukulalela.” Abantu abenza ngale ndlela yibo abalandela uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala awunawo igama elithi “Yena”

Okwedlule: 18. Yini umholi wamanga noma umalusi wamanga? Ubonakala kanjani umholi wamanga noma umalusi wamanga?

Okulandelayo: 22. Kuyini ukulandela umuntu?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi