22. Kuyini ukulandela umuntu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Abanye abantu abajatshuliswa iqiniso, abajatshuliswa nakakhulu ukwahlulelwa. Kunalokho, bajatshuliswa ukuba namandla nengcebo; abantu abanjalo kuthiwa ngabathanda ubukhulu. Bafuna ngokukhethekile lawo mahlelo emhlabeni anamagalelo nabefundisi nothisha abavela emakolishi okufundela ubufundisi. Ngaphandle kokwamukela indlela yeqiniso, banokungabaza futhi abakwazi ukuzinikela ngokugcwele. Bakhuluma ngokunikelela uNkulunkulu, kodwa amehlo abo agxile kubefundisi kanye nothisha abaphakeme, bamshaya indiva uKristu. Izinhliziyo zabo zigcwele udumo, ingcebo nokukhazimula. Abakukholwa nhlobo ukuthi umuntukazana angakwazi ukunqoba abantu abaningi, nokuthi ongagqamile kangako angakwazi ukuphelelisa abantu. Abakukholwa nhlobo ukuthi laba bantu abengelutho abaphakathi kothuli nezindunduma zobulongwe bangabantu abakhethwe uNkulunkulu. Bakholwa ukuthi uma abantu abanjalo beyinjongo yokusindisa kukaNkulunkulu, lokho kuyosho ukuthi amazulu nomhlaba kuyophenduka kubheke phansi bese bonke abantu befa insini. Bakholwa ukuthi uma uNkulunkulu ekhethe ukuba kupheleliswe abantu abangelutho kanjalo, lokho kuyosho ukuthi izicukuthwane ziyoba nguNkulunkulu uqobo. Imibono yabo ingcoliswe ukungakholwa; impela, kude nokungakholwa, bayizilwane zasendle eziyiziphukuphuku. Ngoba ukuphela kwezinto abazazisayo isikhundla, ukuhlonishwa kanye namandla; into abayazisa kakhulu amaqembu namahlelo amakhulu. Abanandaba nhlobo nalabo abaholwa uKristu; bangamambuka nje afulathele uKristu, iqiniso kanye nokuphila.

Into oyazisayo akukhona ukuthobeka kukaKristu, kodwa abelusi bamanga abavelele. Awukuthandi ukuthandeka noma ukuhlakanipha kukaKristu, kodwa uthanda izifebe ezigcwele ezweni elikhohlakele. Uyabuhleka ubuhlungu bukaKristu ongenayo indawo yokufihla ikhanda Lakhe, kodwa uyazazisa lezo zidumbu zabantu ezidla iminikelo ziphile emanyaleni. Awuzimisele ngokuhlupheka kanye noKristu, kodwa uya ngenjabulo ezingalweni zalabo abangenanhliziyo abaphika uKristu ngoba bekunika okwenyama kuphela, amagama kuphela, nokulawula kuphela. Ngisho namanje inhliziyo yakho isaphendukela kubo, edumeleni labo, esikhundleni sabo, nasethonyeni labo. Kodwa wena usaqhubeka nesimo somqondo othola ngaso umsebenzi kaKristu ulukhuni ukwamukeleka futhi ungazimiseli ukuwamukela. Kungalesi sizathu ngithi aninalo ukholo lokuvuma uKristu. Isizathu esenza ukuthi nimlandele kuze kube manje ukuthi akukho okunye enaningakwenza. Uchungechunge. lwezithombe eziphakeme enhliziyweni yakho; ngeke ukwazi ukukhohlwa wonke amazwi nezenzo zazo, ngisho namazwi nezandla zabo okunethonya. Enhliziyweni yakho, bayohlale bephakeme futhi bengamaqhawe amakhulu. Kodwa akunjalo ngoKristu wanamuhla. Akabalulekile enhliziyweni yakho futhi akakufanele ukuhlonishwa. Ngoba ujwayeleke kakhulu, unethonya elincane kakhulu, futhi ukude kakhulu nokuphakama.

Kucashunwe embhalweni othi “Ingabe Uyikholwa Leqiniso KuNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngakho kunabantu abavame ukukhohliswa yilabo ababonakala bengokomoya, beyigugu, bebonakala benezithombe eziphakeme. Ngokwalaba bantu abangakhuluma ngamagama nezimfundiso, nalezo zinkulumo nezenzo ezibonakala zifanelwe ukunconywa, labo abakhohliswa yibo abakaze bayibuke ingqikithi yezenzo zabo, imiyalo eqhutshwa izenzo zabo, nokuthi iyini imigomo yabo. Futhi abakaze bahlole ukuthi labo bantu bamlandela ngempela yini uNkulunkulu, ukuthi bangabantu abamesaba ngempela yini uNkulunkulu futhi abakugwemayo okubi noma cha. Abakaze baqonde isiqu sobuntu balaba bantu. Kunalokho, kusukela baqala ukwazana nabo, kancane kancane, bayabatusa laba bantu, babahlonipha kakhulu laba bantu, futhi ekugcineni laba bantu baphenduka izithixo zabo. Ngaphezu kwalokho, ezingqondweni zabanye abantu, izithixo abazikhulekelayo, abakholwa ukuthi bangashiya imindeni nemisebenzi yabo, futhi bakhokhe okudingekayo—lezi zithixo yizo empeleni ezanelisa uNkulunkulu, ezingathola umphumela omuhle neziphokophele endaweni enhle. Ezinhliziyweni zazo, lezi zithixo zingabantu uNkulunkulu abatusayo. Yini ebangela ukuba abantu babe nalolu hlobo lwenkolelo? ...

… Iyodwa into eyimbangela eyenza abantu babe nalezi zenzo zokunganaki, imibono yokunganaki, noma imibono nemikhuba yohlangothi olulodwa, futhi namhlanje ngizonitshela ngayo. Isizathu ukuthi nakuba abantu bengase balandele uNkulunkulu, bathandaze nsuku zonke Kuye, futhi bafunde izwi likaNkulunkulu nsuku zonke, abaziqondi empeleni intando kaNkulunkulu. Lona umnyombo wenkinga. Uma othile eqonda inhliziyo kaNkulunkulu, eqonda izinto ezithandwa uNkulunkulu, lokho uNkulunkulu akuzondayo, lokho uNkulunkulu akufunayo, lokho akwenqabayo, ukuthi uNkulunkulu uthanda nhloboni yomuntu, nhloboni yomuntu ayizondayo, nhloboni yendinganiso uNkulunkulu ayisebenzisayo ezintweni azifuna kumuntu, futhi usebenzisa yiphi indlela lapho ephelelisa umuntu, ingabe lowo muntu usengaba nemibono yakhe? Ingabe bangavele bahambe bayokhonza omunye umuntu? Ingabe umuntu ovamile angaba isithixo sabo? Uma abantu beqonda intando kaNkulunkulu, bazoba nemibono enengqondo. Ngeke bamane benze umuntu owonakalisiwe abe isithixo, noma ngesikhathi besahamba endleleni yeqiniso, bakholwe ukuthi ukunamathela emithethweni noma imiyalweni embalwa kulingana ngendlela efanayo nokwenza iqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kungaba kuhle kulabo bantu abathi balandela uNkulunkulu ukuba bavule amehlo abo ukuba kebacabangisise ngabakholwa kukho: Ingabe nikholwa kuNkulunkulu ngempela, noma kuSathane? Uma wazi ukuthi okholwa kukho akuyena uNkulunkulu kodwa yizithixo zakho, kungaba kuhle ungasho ukuthi uyikholwa. Uma ungazi ngempela ukuthi ukholwa kubani, kungaba kuhle futhi ukuthi ungazibizi ngekholwa. Ukusho lokho kungaba ukuhlambalaza! Akekho okuphoqa ukuba ukholwe kuNkulunkulu. Ningasho ukuthi nikholwa Kimi, njengoba ngawezwa kudala lawo mazwi angifisi ukuphinde ngiwezwe, ngoba enikholwa kukho yizithixo ezisezinhliziyweni zenu nezinyoka ezimbi eziphakathi kwenu. Labo abanikina amakhanda lapho bezwa iqiniso, abamamatheka kakhulu lapho bezwa kukhulunywa ngokufa bayinzalo kaSathane, futhi bonke bazosuswa. Ebandleni kunabantu abaningi abangenakwahlukanisa, futhi lapho kwenzeka into ekhohlisayo, bama ohlangothini lukaSathane. Lapho bebizwa ngezinceku zikaSathane bazizwa boniwe. Kuthiwa abanakwahlukanisa, kodwa bahlale besohlangothini olungenalo iqiniso, abami nhlobo ohlangothini lweqiniso esikhathini esibucayi, abami nhlobo balwele iqiniso. Ngabe ngempela bantula ukwahlukanisa? Kungani behlale bemi ohlangothini lukaSathane? Kungani bengasho nelilodwa izwi elifanele noma elicabangela iqiniso? Ingabe ngempela lesi simo sibangelwe ukudideka kwesikhashana? Lapho umuntu enokwahlukanisa okuncane, yilapho ekwazi kancane khona ukuma ohlangothini lweqiniso. Kuvezani lokhu? Ingabe akubonisi ukuthi labo abangenakwahlukanisa bathanda ububi? Ingabe akubonisi ukuthi labo abangenakwahlulela bayinzalo ethembekile kaSathane? Kungani behlale bemi ohlangothini lukaSathane futhi bekhuluma ulimi olufana nolwakhe? Wonke amazwi nezenzo zabo, kanye nezinkulumo zabo kukufakazela ngokwanele ukuthi abalona uhlobo oluthanda iqiniso, kodwa kunalokho, bangabantu abenyanya iqiniso. Ukuthi bangama ohlangothini lukaSathane kukufakazela ngokwanele ukuthi uSathane uyabathanda labo develi abalwa ukuphila kwabo konke ngenxa kaSathane. Ingabe wonke la maqiniso awakhanyi bha?

Kucashunwe embhalweni othi “Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Izingcaphuno Zezintshumayelo Nokuhlanganyela Okungabhekiswa Kuzo:

Kusho ukuthini ukulandela abantu? Ukulandela abantu kusho ukuthi umuntu ulandela abasebenzi noma abaholi ababakhonzayo. UNkulunkulu akanayo indawo eningi ezinhliziyweni zabo; bavele baphanyeka uphawu lokuthi bakholwa kuNkulunkulu, futhi kukho konke abakwenzayo balingisa noma babukele ebantwini. Ikakhulu uma kuyinto ebalulekile, bavumela abantu kube yibo abanqumayo, bavumela abantu balayele isiphetho sabo, bona ngokwabo abacingi incazelo kaNkulunkulu, futhi abakwazi ukuqonda amazwi akhulunywa ngabantu. Inqobo nje uma lokho abakuzwayo kuzwakala kahle, ngakho-ke kungakhathaliseki ukuthi kuyavumelana na neqiniso bayaqhubeka bakwamukele futhi bakulalele. Lezi yizibonakaliso zokulandela abantu. Le nkolo yabantu kuNkulunkulu enjena ayinamigomo, alikho iqiniso ezenzweni zabo, balalela noma ubani okhuluma okunomqondo, futhi ngisho noma izithixo zabo ziphambuka endleleni, babalandela kuze kube sekupheleni. Uma uNkulunkulu elahla izithixo zabo, khona-ke baba nemicabango ngoNkulunkulu, banamathele ngokuqinile ezithixweni zabo. Izizathu zabo ukuthi “kufanele silalele noma ngubani osiphethe; amandla aphambi kwethu angcono kunamandla aphezulu.” Lokhu kuyindlela yokucabanga ephambene, ngamafuphi nje, kodwa -ke banobuduphunga obunjalo-ke abantu abalandela abantu. Labo abalandela abantu abanalo iqiniso. Yilabo abalandela uNkulunkulu kuphela abakholwa ngempela kuNkulunkulu; labo abalandela abantu bakhuleka ezithixweni, baye bakhohliswa ngabantu, futhi ezinhliziyweni zabo akekho uNkulunkulu alikho futhi neqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu

Noma ngubani abantu abamkhonzayo ezinhliziyweni zabo uyisithixo sabo; noma ubani okhonza abaholi bakhe ungumuntu okhonza izithixo. Lowo abantu abamkhonzayo nguye onendawo ezinhliziyweni zabo, futhi yilowo ozobathatha babe yizigqila zakhe. Phakathi nomsebenzi wokusabalalisa ivangeli, sithola ukuthi abantu abavela ezinkolweni nasemahlelweni ahlukahlukene bonke bakhonza izithixo, bonke balawulwa ngabaholi babo, ukuthi abalokothi ngisho ukwamukela iqiniso. Bafana nezigqila ezidabukisayo. Abantu abakhonza abaholi babo yilabo abakhonza izithixo, izinhliziyo zabo ngaphandle kokuthandabuza azinalo iqiniso, futhi abamazi nhlobo uNkulunkulu; ngakho-ke, uNkulunkulu akanandawo ezinhliziyweni zabo, futhi bayenyanywa futhi bayaqalekiswa uNkulunkulu. UNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo, unguNkulunkulu onomhawu, futhi akukho akwenyanya ngaphezu komuntu okhonza izithixo. Akukho ukuhlambalaza okwedlula ukubeka abaholi endaweni elingana noNkulunkulu. Eqinisweni, ezinhliziyweni zalabo ababuyele phambi kukaNkulunkulu, kufanele kube noNkulunkulu kuphela. Akekho omunye okufanele abe nendawo ezinhliziyweni zabo. Ngokuba ukuba khona kwezinto ezinjalo emicabangweni nasemiqondweni yabo kungcolile futhi kuyinkohlakalo, futhi kuyenyanywa futhi kuyazondwa nguNkulunkulu. Kulokhu, iningi labantu lingcolile, futhi ngezinga elikhulu noma elincane, labo ababakhonzayo banendawo ezinhliziyweni zabo. Uma kuziwa esimweni sikaNkulunkulu, akwamukelekile ukuthi abantu babe nendawo noma ngabe encane kangakanani yomuntu ezinhliziyweni zabo, futhi uma bengakwazi ukuzuza ukuhlanzeka kusuka ekuqaleni kuze kube sekupheleni, khona-ke bayakulahlwa.

Kunezibonakaliso eziqondile kubo bonke labo abakhonza abaholi babo ezinhliziyweni zabo. Babonakala ngalokhu okulandelayo: Uma ukulalela kwakho umholi wakho kukukhulu kunokulalela kwakho kuNkulunkulu, khona-ke ukhonza izithixo; uma uthanda futhi ulangazelela abantu obakhonzayo ngaphezu kokuba ulangazelela futhi uthanda uNkulunkulu, khona-ke ukhonza izithixo; uma uthanda kakhulu umholi wakho kunoNkulunkulu, khona-ke ukhonza izithixo; uma, enhliziyweni yakho, usondelene nalabo obakhonzayo futhi ukude noNkulunkulu, khona-ke ukhonza izithixo; uma, enhliziyweni yakho, labo obakhulekelayo belingana noNkulunkulu, khona-ke lokhu kuwubufakazi obukhulu bokuthi uphatha abantu obakhonzayo njengoNkulunkulu; futhi uma kungakhathaleki ukuthi kwenzekani kuwe, uzimisele ukulalela umholi wakho, futhi ungazimisele ukuza phambi kukaNkulunkulu ufune iqiniso, khona-ke lokhu kwanele ukufakazela ukuthi awukholwa kuNkulunkulu, kodwa kubantu. Abanye abantu, mhlawumbe, bazozama ukuzivikela, bethi: “Ngiyamhlonipha kakhulu usibanibani futhi ngakho-ke, unendawo enhliziyweni yami. Ngithe ngingazelele, ngazibona sengikude noNkulunkulu ebudlelwaneni bami Naye.” Lawa mazwi abonisa iqiniso lendaba; uma nje sekunomuntu osenhliziyweni yomuntu, lowo muntu uyaqhela kuNkulunkulu. Lokhu kuyingozi, kodwa abanye abantu bakuthatha kalula lokhu, abakhathazeki nakancane, okubonisa ukuthi abasazi isimo sikaNkulunkulu. … ukukhonza abantu kuyinto ekhombisa ukungabi nalwazi nobumpumputhe, kubi futhi kuyinkohlakalo kakhulu. Ukukhonza abantu kungukukhonza uSathane namadimoni, kungukukhonza omphikukristu, futhi labo abakhonza ebantwini abanalo nelincane iqiniso. Abantu abanje abanalo noluncane nolwazi ngoNkulunkulu; bangabahlubuki abaqalekiswe nguNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu

Okwedlule: 21. Kuyini ukulandela uNkulunkulu?

Okulandelayo: 23. Uyini umehluko phakathi kukakolweni nokhula?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi