42. Yibaphi abantu uNkulunkulu abasindisayo? Yibaphi abantu abachithayo?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Laba abangaba kaSathane abawaqondi amazwi kaNkulunkulu, futhi labo abangaba kaNkulunkulu bayakwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Bonke labo ababonayo futhi abaqondayo amazwi engiwakhulumayo yilabo abazosindiswa, futhi bafakazele kuNkulunkulu; bonke labo abangaqondi amazwi engiwakhulumayo ngeke bakwazi ukufakazela uNkulunkulu, futhi bayilabo abayobhubhiswa.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abafile yilabo abangenawo umoya, labo abangazweli kakhulu, futhi labo abaphikisana noNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, yilabo abangamazi uNkulunkulu. Labo bantu abanakho nakancane ukulalela uNkulunkulu, bayamvukela futhi bayamphikisa, futhi abanabo nobuncane ubuqotho. Abaphilayo yilabo abamoya wabo ozelwe kabusha, abakwaziyo ukulalela uNkulunkulu, futhi abaqotho kuNkulunkulu. Baneqiniso, nobufakazi, futhi yilaba bantu kuphela abajabulisa uNkulunkulu endlini Yakhe. UNkulunkulu usindisa labo abangaphila, abangayibona insindiso kaNkulunkulu, abangabaqotho kuNkulunkulu, nabazimisele ukufuna uNkulunkulu. Usindisa labo abakholelwa kuNkulunkulu osesimweni semuntu, futhi abakholelwa ekubonakaleni Kwakhe. Abanye abantu bangaphila kodwa abanye abakwazi; kuya ngokuthi imvelo yabo ingasindiswa noma cha. Abantu abaningi sebezwe kaningi ngezwi likaNkulunkulu kodwa abayiqondi intando kaNkulunkulu, bawezwe kaningi amazwi kaNkulunkulu kodwa abakwazi ukuwasebenzisa kubo, abakwazi ukuphila nganoma yiliphi iqiniso futhi ngamabomu baphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Abakwazi ukwenzela uNkulunkulu noma yimuphi umsebenzi, abakwazi ukunikela noma yini Kuye, futhi badla izimali zebandla ngasese, futhi badla mahhala endlini kaNkulunkulu. Laba bantu bafile, futhi angeke basindiswe. UNkulunkulu usindisa bonke labo abaphakathi komsebenzi Wakhe. Kodwa kunengxenye kubo abangeke bayithole insindiso Yakhe; bambalwa abazothola insindiso Yakhe. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abaningi bakhohlakaliswe ngokujule ngokwedlulele futhi sebengangabafile, futhi ngeke besasindiseka; sebexhashazwe uSathane ngokuphelele, futhi ngokwemvelo, nabo banonya kakhulu. Futhi lelo nani elincane labantu likwazi ngokugcwele ukulalela uNkulunkulu. Ababona labo abebelokhu bethembekile kuNkulunkulu kusukela ekuqaleni, noma abaye bamthanda kakhulu uNkulunkulu kusukela ekuqaleni; kunalokho balalele uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi Yakhe yokunqoba, babona uNkulunkulu ngenxa yothando Lwakhe olukhulu, kunoshintsho esimweni sabo ngenxa yesimo sikaNkulunkulu sokulunga, futhi bayamazi uNkulunkulu ngenxa yomsebenzi Wakhe, yomibili engokoqobo nevamile.

Kucashunwe embhalweni othi “Ingabe Usuyaphila?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

UNkulunkulu ubelokhu ebaphelelisa labo abamkhonzayo. Akabalaxazi kanjalo nje. Uma wamukela ngeqiniso ukwahlulelwa nokusolwa yizwi likaNkulunkulu, uma ungabeka eceleni imikhuba yakho emidala yenkolo nemithetho, futhi uyeke ukusebenzisa izinkolelo zenkolo ezindala njengesikali sezwi likaNkulunkulu namuhla, Ngalokho kuphela kuyoba nekusasa ngawe. Kodwa uma ubambelela ezintweni ezindala, uma usazazisa, khonake ngeke kube nendlela yokuthi ungasindiswa. UNkulunkulu akanandaba nabantu abanjalo.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Labo abakholwa ngobuqotho kuNkulunkulu yilabo abazimisele ukwenza izwi likaNkulunkulu, futhi yilabo abazimisele ukwenza iqiniso. Labo abangamfakazela ngobuqotho uNkulunkulu bayilabo futhi abazimisele ukwenza izwi Lakhe, futhi bayilabo abangama ngempela ohlangothini lweqiniso. Labo abasebenzisa ubuqili futhi abenza okungalungile bonke bangabantu abangenalo iqiniso futhi bonke bahlambalaza uNkulunkulu. Labo abaxabanayo ebandleni bayizinceku zikaSathane, futhi bafuze uSathane. Lolu hlobo lomuntu lukhohlisa kakhulu. Labo abangenakho ukuqonda futhi abangakwazi ukuma ohlangothini lweqiniso bonke bazonda izinhloso ezimbi futhi badelela iqiniso. Laba bantu bamfuze bangamshiya uSathane; ngeke besahlengeka futhi akuthandabuzwa ukuthi bonke bazosuswa. Labo abangalenzi iqiniso akufanele bavunyelwe babe semndenini kaNkulunkulu, nalabo abalibhidliza ngamabomu ibandla. Kodwa manje akusona isikhathi sokwenza umsebenzi wokuxosha. Bayomane bembulwe futhi basuswe ekugcineni. Awukho omunye umsebenzi ophilayo ozokwenziwa kulaba bantu; labo abangabakaSathane abakwazi ukuma ohlangothini lweqiniso, kuyilapho labo abafuna iqiniso bengama ohlangothini lweqiniso. Labo abangalenzi iqiniso abafaneleki ukuzwa indlela yeqiniso futhi abafaneleki ukufakaza ngeqiniso. Iqiniso akulona elezindlebe zabo kodwa likhulunyelwa izindlebe zalabo abalenzayo. Ngaphambi kokwembulwa kwesiphelo sawo wonke umuntu, labo abaphazamisa ibandla futhi baphazamise umsebenzi bayoqale bashiyelwe kolunye uhlangothi. Lapho umsebenzi usuphelile, laba bantu bayokwembulwa ngokulandelana ngaphambi kokususwa kwabo. Phakathi nesikhathi sokunikeza iqiniso, basuke benganakiwe ngaleso sikhathi. Lapho lonke iqiniso lembulwa kubantu labo bantu kufanele basuswe, njengoba leso futhi kuyoba isikhathi lapho bonke abantu behlukaniswa ngokwezinhlobo zabo. Ngenxa yokuhlakanipha kwabo okungatheni, labo abangaqondi bayokwehlela encithakalweni ezandleni zabantu ababi futhi bayophambukiswa abantu ababi futhi ngeke bakwazi ukubuya. Laba bantu kufanele baphathwe ngale ndlela, njengoba bengalithandi iqiniso, ngoba abakwazi ukuma ohlangothini lweqiniso, ngoba balandela abantu abakhohlakele, futhi ngenxa yokuthi bahlangana nabantu ababi badelele uNkulunkulu. Bazi kahle kamhlophe ukuthi labo bantu abangcolile basakaza okubi kodwa baqinisa izinhliziyo zabo babalandele, benze okuphambene neqiniso. Ingabe laba bantu abangalenzi iqiniso kodwa abenza izinto ezilimazayo nezimbi bonke abenzi okubi? Nakuba kunabanye phakathi kwabo abazenza “amakhosi” nalabo ababalandelayo, ingabe sonke isimo sokudelela kwabo uNkulunkulu asifani? Iziphi izaba abangaba nazo zokuthi uNkulunkulu akabasindisi? Iziphi izaba abangaba nazo zokuthi uNkulunkulu akalungile? Ingabe ababhujiswanga ububi babo? Ingabe akukhona ukuhlubuka kwabo okuyobashonisa esihogweni? Labo abenza iqiniso ekugcineni bayosindiswa futhi bapheleliswe ngeqiniso. Labo abangalenzi iqiniso ekugcineni bayophelela encithakalweni ngenxa yeqiniso. Lezi iziphetho ezilindele abenza iqiniso nabangalenzi.

Kucashunwe embhalweni othi “Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abanye baziphatha ngendlela ehloniphekile nefanele futhi babonakala ikakhulukazi nje “baziphatha ngenhlonipho” ebukhoneni bukaNkulunkulu kodwa babe ngabadelelayo futhi abangalawuleki ebukhoneni bukaMoya. Ningambala yini phakathi kwabathembekile umuntu onjalo? Uma ungozenzisayo nomuntu oyingcweti “kwezokuzijabulisa,” ngizothi uwena ngempela ohlekisa ngoNkulunkulu. Uma amazwi akho egcwele izaba kanye nokuzihlangula okungenamsebenzi, ngithi uyilowo ongazimisele nhlobo ukwenza iqiniso. Uma unezimfihlo eziningi ongabazayo ukuziveza, futhi uma ungafuni ukudalula izimfihlo zakho—okusho ukuthi, izinkinga zakho—kwabanye ukuze ufune indlela yokukhanya, ngizothi uyilowo ongeke ayithole kalula insindiso futhi ongeke aphunyuke kalula ebumnyameni. Uma ukufuna iqiniso kukujabulisa kahle, ungomunye ohlala ekukhanyeni isikhathi esiningi. Uma ukujabulela ukuba ngumenzi womsebenzi endlini kaNkulunkulu, usebenza ngokuzimisela nokwethembeka emfihlakalweni, ngaso sonke isikhathi uhlala upha futhi ungathathi, ngithi-ke ungongcwele othembekile, ngoba awufune mklomelo futhi ungumutu oneqiniso nje. Uma uzimisele ukungalifihli iqiniso, uma uzimisele ngokunikela konke okwakho, uma ukwazi ukudela impilo yakho ngoNkulunkulu futhi ube ngufakazi, uma uthembekile, kuze kufike eqophelweni lapho wazi kuphela ukwanelisa uNkulunkulu, futhi ungazicabangeli noma uzithathele ngokwakho, ngithi-ke laba bantu abanjalo yilabo abondliwa ekukhanyeni futhi abayophila phakade embusweni.

Kucashunwe embhalweni othi “Izexwayiso Ezintathu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abanye abantu bayayeka lapho bebhekana nobunzima, futhi abakwazi ukuvuka ngemva kokuphazamiseka ngakunye. Abantu abanjalo bayiziwula futhi bangabantu abangazi lutho, abaphila ngaphandle kokuthola iqiniso, ngakho bangakhuthazela kanjani kuze kube sekupheleni? Uma into eyodwa yenzeka kuwe izikhathi eziyishumi kodwa ungafundi lutho kuyo, ungumuntu ongazi lutho futhi ongelusizo lwalutho. Abantu abaqondayo nalabo abanemfanelo yangempela yangaphakathi yokuqonda izindaba ezingokomoya bangabantu abafuna iqiniso, futhi izikhathi eziyisishiyagalombili kweziyishumi mhlawumbe bayakwazi ukuthola ukukhuthazeka, isifundo, ukukhanyiseleka noma inqubekela phambili ethile. Lapho kwenzeka into efanayo izikhathi eziyishumi kumuntu ongazi lutho, ayikho neyodwa into angayizuza ekuphileni, alukho nolulodwa ushintsho angalwenza futhi ngeke akuqonde ukwakheka kwakhe ngaphambi kokuba iphele leyo nto. Njalo lapho yenzeka uyawa, njalo udinga othile ukuba amdonse noma ambambe, abanye kumele bamhlekise. Uma engekho omhlekisayo, omdonsayo noma ombambayo ngakho kuphela konke ngaye futhi akakwazi ukusukuma. Njalo lapho kwenzeka, kuba nengozi yokuwa, futhi njalo kuba nengozi yokuthi kube kubi kunasekuqaleni. Akukhona yini ukuphela kwakhe lokho? Zikhona yini izizathu zokuba basindiswe? Ukusindisa umuntu kusho ukusindisa ingxenye eyintando yakhe nezinqumo zakhe, kanye nengxenye esenhliziyweni yakhe yokulangazelela kwakhe iqiniso nokulunga. Ukuthi umuntu uthathe isinqumo kusho ukuthi ulangazelela ukulunga, ubuhle neqiniso, futhi unonembeza. UNkulunkulu usindisa leyo ngxenye yakho, futhi ngalokhu uNkulunkulu ushintsha isici sesimo sokonakala kwakho. Uma ungenazo lezi zinto, ngakho ngeke usindiswe. Uma ungakulangazeleli ukulunga noma ujabulele ukwenza iqiniso, awunaso isifiso sokuxosha izinto ezimbi noma isinqumo sokubhekana nobunzima, futhi uma unembeza wakho ungathinteki, namandla akho okwamukela iqiniso nawo abuthuntu, awuzweli eqinisweni noma ezintweni ezenzekayo, awukwazi ukuhlukanisa, futhi awunalo ikhono lokumelana noma lokuxazulula izinto, ngakho akunakwenzeka ukuba usindiswe. Umuntu onjalo akazitusi ngalutho, akanakho ongasebenza ngakho. Unembeza wakhe ubuthuntu, ingqondo yakhe ingcolile, akajabuli ngeqiniso noma alangazelele ukulunga ekujuleni kwenhliziyo yakhe, futhi akasabeli kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngokucace kangakanani ngeqiniso, njengokungathi ufile. Akuphelanga yini ngaye? Noma ubani ophefumulayo angasindiswa ngokuphefumula okungekhona okwemvelo, futhi ukuphefumula kwakhe kungabuyiselwa. Kodwa uma esefile futhi ungasekho umphefumulo wakhe, ukuphefumula kwakhe okungekhona okwemvelo ngeke kwenze lutho. Lapho wehlelwa okuthile, uyashwabana, futhi awunabufakazi, ngakho ngeke ukwazi nhlobo ukusindiswa futhi sekuphelile ngawe.

Kucashunwe embhalweni othi “Abantu Abadidekile Ngeke Basindiswe” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu

Abantu abanjalo abanakuqonda ngomsebenzi omusha kodwa bagcwele imicabango. Akukho abakwenzayo ebandleni; kunaloko bayona futhi basabalalise okungekuhle, batholakale benza eziningi izinhlobo zokungaziphathi kahle nokuphazamisa ebandleni, ngokwenzenjalo adida futhi akhubekise labo abangakwazi ukwehlukanisa. Labo develi abahamba ngezinyawo, le mimoya emibi kufanele ilishiye ibandla masinyane, lingaze lilimale ibandla ngenxa yakho. Ungase ungawesabi umsebenzi wanamuhla, kodwa awukwesabi na ukujeziswa okulungile kwakusasa? Baningi omahlalela ebandleni, kanye nezimpisi eziningi ezifuna ukuthikameza umsebenzi ojwayelekile kaNkulunkulu. Lezi zinto zonke zingamadimoni lawa athunywe ngudeveli, izimpisi ezinonya ezifuna ukushwabadela izimvu ezingaboni. Uma laba bantu-mbumbulu bengaxoshwa, baphenduka izimbungulu ebandleni namabhu adla iminikelo. Lezi zimpethu ezidelelekile, ezingenalwazi, eziphansi nezinyanyekayo ziyojeziswa ngolunye usuku!

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Labo abacabangela inyama yabo kuphela futhi abathokozela ukunethezeka; labo ababonakala sengathi bayakholwa kodwa empeleni bengakholwa; labo abasebenzisa imithi yokwenza okubi nabathakathayo; labo abangenazimilo, abamanikiniki nabamahlimbihlimbi; labo abantshontsha iminikelo kaJehova nezimpahla Zakhe; labo abathanda ukugwazelwa; labo abaphupha ngokuvilapha ngokwenyukela ezulwini; labo abazidlayo nabaziqhenyayo, abalwela udumo nomcebo kuphela; labo abasabalalisa amazwi okwedelela; labo abahlambalaza uNkulunkulu uqobo Lwakhe; labo abangenzi lutho ngaphandle kokwahlulela futhi banyundele uNkulunkulu uqobo Lwakhe; labo abakha amaqenjana bese befuna ukuzimela; labo abaziphakamisa ngaphezu kukaNkulunkulu; abesilisa nabesifazane abasha, abaphakathi nendawo nabadala abathanda izinto ezingenamsebenzi ababambeke ekonakaleni; lawo madoda nabesifazane abathokozela udumo nomcebo futhi abafuna ukugqama phakathi kwabanye; labo bantu abangaphenduki ababambeke esonweni—ngabe bonke, abayibona yini abangasindiseki? Ukonakala, ukuba nezono, imithi yobubi, ubuthakathi, namazwi okwedelela konke kuyadlokovula phakathi kwenu; neqiniso namazwi okuphila ayanyathelwa phakathi kwenu, futhi ulimi olungcwele luyangcoliswa phakathi kwenu. Nina bantu bezizwe, eniqumbile ngenxa yokungcola nokungalaleli! Siyoba yini isiphetho senu? Kwenzeka kanjani ukuthi labo abathanda inyama, abathakatha inyama, nalabo ababambeke esonweni sokonakala babe nesibindi sokuqhubeka baphile! Anazi yini ukuthi abantu abanjengani bayizimpethu ezingenakusindiswa? Yini eninika ilungelo lokufuna lokhu nalokhuya? Kuze kube namuhla, akukaze kube ngisho noluncane uguquko kulabo abangalithandi iqiniso futhi abathanda inyama kuphela—bangasindiswa kanjani abantu abanjalo? Labo abangayithandi indlela yokuphila, abangamphakamisi uNkulunkulu futhi bamfakazele, abakha amacebo ukuze bathole izikhundla, abazidumisayo—abanjalo nanamuhla? Kubaluleke ngani ukubasindisa? Ukusindiswa kwakho akuncikile ekuphakameni kwesikhundla sakho noma enanini leminyaka osuyisebenzile, ingasaphathwa eyokuncika emagameni osuwakhile. Kunalokho, kuncike ekuthini ukufuna kwakho kube nemiphumela yini. Kufanele wazi ukuthi labo abasindisiwe “bayimithi” ethela izithelo, hhayi imithi enamahlamvu nezimbali eziningi kodwa engatheli zithelo. Ngisho ngabe usuchithe iminyaka eminingi uzula emigwaqeni, kubaluleke ngani lokho? Buphi ubufakazi bakho? Ukuhlonipha kwakho uNkulunkulu kuncane kakhulu kunokuzithanda kwakho nezinkanuko zakho—ngabe lolu hlobo lomuntu alusona yini isonakali? Kungenzeka kanjani ukuthi abe yisibonelo nezifanekiso zabokusindiswa? Imvelo yakho ayilungiseki, uhlubuka ngokwedlulele, awusindiseki! Abantu abanjalo akubona yini abayosuswa? Ingabe isikhathi okuyophela ngaso umsebenzi Wami akusona isikhathi sokufika kosuku lwakho lokugcina? Sengenze umsebenzi omningi kakhulu futhi ngakhuluma amazwi amaningi kakhulu phakathi kwenu—kungakanani kukho enikuzwile? Kungakanani kukho enikulalelile? Lapho umsebenzi wami ufika ekugcineni, leso kuyoba yisikhathi oyogcina ngaso ukungiphikisa, lapho uyoyeka khona ukumelana Nami. Ngenkathi ngisebenza, niphikisana Nami njalo; anize ningahambisana namazwi Ami. Ngenza umsebenzi Wami, futhi wena wenza owakho “umsebenzi,” wenza owakho umbuso omncane. Akukho eniyikho ngaphandle kokuba umhlambi wezimpungushe nezinja, nenza konke okungiphikisayo! Nihlala nizama ukusingatha labo abanithanda ngokuphelele—kuphi ukuhlonipha kwenu! Konke enikwenzayo kunenkohliso! Anilaleli futhi aninanhlonipho, futhi konke enikwenzayo kuyakhohlisa futhi kuyahlambalaza! Bangasindiswa abantu abanjalo? Abantu abaziphatha kabi ngokocansi nabahlala benenkanuko bahlala befuna ukudonsela kubo izifebe ezihungulayo ukuze bazithokozise bona. Ngeke ngiwasindise nhlobo la madimoni aziphatha kabi ngokocansi. Ngiyanizonda madimoni angcolile, futhi ukonakala nokuhungula kwenu kuyoniphonsa esihogweni. Yini eningayisho ngalokhu? Nina madimoni amabi nemimoya emibi niyenyanyisa! Niyacasula! Ungasindiswa kanjani udoti onjalo? Bangasindiswa yini bonke ababambeke esonweni? Namuhla, leli qiniso, le ndlela, nalokhu kuphila akukudonsi; kunalokho, udonsekela esonweni; emalini; egameni, ekudumeni nasekuzuzeni; ekuthokozeni ngokwenyama; ebuhleni bamadoda nasekuthandekeni kwabesifazane. Yini enenza nifanele ukungena embusweni Wami? Isiqu senu sikhulu ngisho kunesikaNkulunkulu, isikhundla sakho singaphezulu ngisho kunesikaNkulunkulu, ingasaphathwa eyesithunzi sakho phakathi kwabantu—seniyizithixo ezikhonzwa ngabantu. Ingabe usuyingelosi enkulu? Lapho kwembulwa iziphetho zabantu, okuyisikhathi futhi lapho umsebenzi wokusindisa uyobe ususondela esiphethweni, abaningi phakathi kwenu bayoba yizidumbu ezingeke zisasindiswa futhi okuyofuneka basuswe.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu kamuva abayosinda baphumule, bonke bayobe bebekezelile ngosuku losizi futhi befakazile ngoNkulunkulu; bonke bayoba ngabantu abawenzile umsebenzi wabo futhi abazimisele ukulalela uNkulunkulu. Labo abamane bafise ukusebenzisa ithuba lokwenza inkonzo ukuze bagweme ukuphila ngeqiniso ngeke bakwazi ukuhlala. UNkulunkulu unamazinga afanele awahlelele imiphumela yokuziphatha kwabo bonke abantu; akamane nje enze lezi zinqumo ngokwamazwi noma ukuziphatha komuntu othile, futhi akazenzi ngenxa yokuziphatha kwabo kwesikhashana nje. Nakanjani ngeke abe nozwela ngabo bonke abaziphatha ngokukhohlakala ngenxa yenkonzo yothile yesikhathi esidlule ayenzela uNkulunkulu, futhi ngeke avikele okuthile ekufeni ngenxa yesenzo esisodwa asenzele uNkulunkulu. Akekho ongabalekela ukujeziswa ngenxa yobubi abenzile, futhi akekho ongafihla ukuziphatha kabi kwakhe ngaleyo ndlela abalekele isahlulelo sokubhujiswa. Uma umuntu engenza indima yakhe ngobuqotho, lokho kungasho ukuthi uyothembeka kuNkulunkulu kuze kube phakade futhi akabhekile imivuzo, kungakhathaliseki ukuthi uyazithola izibusiso noma akazitholi. Uma abantu bethembeka lapho bebona izibusiso kuNkulunkulu, kodwa ukwethembeka kwabo kuphele lapho bengasaziboni izibusiso futhi ekugcineni bengakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, bengakwazi ukwenza indima yabo ngendlela okufanele bayenze ngayo, labo bantu abake bakhonza uNkulunkulu ngokwethembeka basazobhujiswa. Ngamafuphi, abantu abakhohlakele ngeke baphile kuze kube phakade, futhi ngeke bangene ekuphumuleni; abalungile kuphela abayophumula.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: 40. Iyini imisebenzi emihle? Ibonakaliswa kanjani imisebenzi emihle?

Okulandelayo: 45. Ziyini izithembiso zikaNkulunkulu kulabo abathole insindiso futhi bapheleliswa?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi