I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

1-1Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni
1-2Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi
1-3Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo!
4Woza eSiyoni Ngokudumisa
5UNkulunkulu UnguMbusi Wohlelo Lokuphatha Lweminyaka Eyizinkulungwane Eziyisithupha
6UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo
7UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi
8UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga
9Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma
10UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba
11Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba
12Umbuso KaNkulunkulu Ubonakele Emhlabeni
13Akekho Owazi Ngokufika KukaNkulunkulu
14Yilabo Abahlanziwe Kuphela Abayongena Ekuphumuleni
15UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe
16Impela UNkulunkulu Usefikile Phakathi kwaBantu
17UNkulunkulu Uphatha Umuntu Njengothandiweyo Kakhulu Wakhe
18Isifiso Okuwukuphela Kwaso SikaNkulunkulu Ukuba Umuntu Ezwe futhi Alalele
19Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu
20Qaphelani isiphetho sesintu
21Ukubaluleka Kokubonakala KukaNkulunkulu
22Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha
23Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu
24Isimo SikaNkulunkulu Siphakeme Futhi Sikhulu
25Uphawu Lwesimo SikaNkulunkulu
26Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu
27UNkulunkulu Uzobuyisela Isimo Sokuqala Sendalo
28Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni
29UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho
30UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo
31Labo Abemukela Umsebenzi Omusha Babusisiwe
32Yonke Indawo Yintsha Ceke Enkazimulweni KaNkulunkulu
33Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe
34UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Wezinsuku Zokugcina Wenza Umsebenzi Wamazwi
35Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi
36Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi
37Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu
38Usizi lweSintu esoNakele
39Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu
40Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
41UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola
42Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu
43Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi
44Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso
45Enkathini Yombuso UNkulunkulu Uphelelisa Umuntu Ngamazwi
46Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba
47UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo
48Lokho Abakholwa KuNkulunkulu Okufanele Bakufune
49Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili
50UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi
51Umhlaba Wonke Uyothokoza futhi Udumise UNkulunkulu
52Yesaba UNkulunkulu Ukuze Uzuze Ukuvikela Kwakhe
53UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakathi Kwethu
54UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu
55UnguNkulunkulu Wethu
56Izinguquko Zesimo Azehlukaniseki Nomsebenzi KaMoya ONgcwele
57Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
58UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni
59Incazelo Yangempela Yokukholwa KuNkulunkulu
60Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu
61UNkulunkulu Ufuna inhliziyo Yomuntu Yangempela
62UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu
63UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu
64UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu
65Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu
66NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele
67Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
68Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina
69Ngabasondelene NoNkulunkulu Kuphela Abafanele Ukumsebenzela
70Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela
71Lingisa INkosi UJesu
72Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu
73Umkhuba Wokufuna Iqiniso
74Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?
75Gcwalisa Impilo Yakho Ngezwi LikaNkulunkulu
76UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade
77Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo
78Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe
79Yilabo Abanqoba USathane Ngokugcwele Kuphela Abasindiswayo
80Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle
81Incazelo Yangempela yokuthi “Izwi Livela Lisenyameni”
82Okucatshangwa NguNkulunkulu Ngezenzo Zomuntu
83Imibono Nomcabango Akusoze Kukusize Ukuthi Wazi UNkulunkulu
84Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade
85Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo
86UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu
87Umthandazo Wangempela
88Ukubaluleka Komthandazo
89Thula Phambi KukaNkulunkulu
90Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho
91Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu
92Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu
93Ukusola Nokwahlulela KukaNkulunkulu Kungukukhanya Kwensindiso Yomuntu
94Ububi Bungagwenywa Kuphela Ngokwesaba UNkulunkulu
95Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi
96UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena
97IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni
98Noma Kukhulu Noma Kuncane, Konke Kubalulekile Uma Ulandela Indlela KaNkulunkulu
99Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu
100Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu
101Ukububula kukaSomandla
102Umfula Wamanzi Okuphila
103UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Usebenza Ngokuthula Ukusindisa Umuntu