Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

1-1Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni
1-2Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi
1-3Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo
4Woza eSiyoni Ngokudumisa
5UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo
6UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi
7UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga
8Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma
9UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba
10Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba
11UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe
12Impela UNkulunkulu Usefikile Phakathi kwaBantu
13Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu
14Qaphelani isiphetho sesintu
15Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha
16Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu
17Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu
18UNkulunkulu Uzobuyisela Isimo Sokuqala Sendalo
19Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni
20UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho
21UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo
22Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe
23Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Wenza Kakhulu Umsebenzi Wezwi
24Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi
25Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi
26Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu
27Usizi lweSintu esoNakele
28Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu
29Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
30UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola
31Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu.
32Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi
33Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso
34Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba
35UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo
36Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili
37UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi
38UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakathi Kwethu
39UnguNkulunkulu Wethu
40Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
41UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni
42Incazelo Yangempela Yokukholwa KuNkulunkulu
43Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu
44UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu
45UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu
46UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu
47Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu
48NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele
49Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
50Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina
51Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela
52Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu
53Umkhuba Wokufuna Iqiniso
54Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?
55UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade
56Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo
57Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe
58Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle
59Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade
60Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo
61UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu
62Umthandazo Wangempela
63Ukubaluleka Komthandazo
64Thula Phambi KukaNkulunkulu
65Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho
66Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu
67Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu
68Ukusola Nokwahlulela KukaNkulunkulu Kungukukhanya Kwensindiso Yomuntu
69Ububi Bungagwenywa Kuphela Ngokwesaba UNkulunkulu
70Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi
71UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena
72IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni
73Noma Kukhulu Noma Kuncane, Konke Kubalulekile Uma Ulandela Indlela KaNkulunkulu
74Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu
75Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu
76Ukububula kukaSomandla
77Umfula Wamanzi Okuphila
78UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Usebenza Ngokuthula Ukusindisa Umuntu
79UNkulunkulu UnguMbusi Wohlelo Lokuphatha Lweminyaka Eyizinkulungwane Eziyisithupha