Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

1-1Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni
1-2Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi
1-3Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo!
4Woza eSiyoni Ngokudumisa
5UNkulunkulu UnguMbusi Wohlelo Lokuphatha Lweminyaka Eyizinkulungwane Eziyisithupha
6UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo
7UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi
8UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga
9Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma
10UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba
11Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba
12Umbuso KaNkulunkulu Ubonakele Emhlabeni
13Akekho Owazi Ngokufika KukaNkulunkulu
14Yilabo Abahlanziwe Kuphela Abayongena Ekuphumuleni
15UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe
16Impela UNkulunkulu Usefikile Phakathi kwaBantu
17UNkulunkulu Uphatha Umuntu Njengothandiweyo Kakhulu Wakhe
18Isifiso Okuwukuphela Kwaso SikaNkulunkulu Ukuba Umuntu Ezwe futhi Alalele
19Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu
20Qaphelani isiphetho sesintu
21Ukubaluleka Kokubonakala KukaNkulunkulu
22Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha
23Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu
24Isimo SikaNkulunkulu Siphakeme Futhi Sikhulu
25Uphawu Lwesimo SikaNkulunkulu
26Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu
27UNkulunkulu Uzobuyisela Isimo Sokuqala Sendalo
28Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni
29UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho
30UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo
31Labo Abemukela Umsebenzi Omusha Babusisiwe
32Yonke Indawo Yintsha Ceke Enkazimulweni KaNkulunkulu
33Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe
34Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Wenza Kakhulu Umsebenzi Wezwi
35UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Wezinsuku Zokugcina Wenza Umsebenzi Wamazwi
36Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi
37Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi
38Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu
39Usizi lweSintu esoNakele
40Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu
41Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
42UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola
43Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu.
44Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi
45Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso
46Enkathini Yombuso UNkulunkulu Uphelelisa Umuntu Ngamazwi
47Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba
48UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo
49Lokho Abakholwa KuNkulunkulu Okufanele Bakufune
50Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili
51UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi
52Umhlaba Wonke Uyothokoza futhi Udumise UNkulunkulu
53Yesaba UNkulunkulu Ukuze Uzuze Ukuvikela Kwakhe
54UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakathi Kwethu
55UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu
56UnguNkulunkulu Wethu
57Izinguquko Zesimo Azehlukaniseki Nomsebenzi KaMoya ONgcwele
58Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
59UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni
60Incazelo Yangempela Yokukholwa KuNkulunkulu
61Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu
62UNkulunkulu Ufuna inhliziyo Yomuntu Yangempela
63UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu
64UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu
65UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu
66Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu
67NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele
68Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
69Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina
70Ngabasondelene NoNkulunkulu Kuphela Abafanele Ukumsebenzela
71Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela
72Lingisa INkosi UJesu
73Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu
74Umkhuba Wokufuna Iqiniso
75Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?
76Gcwalisa Impilo Yakho Ngezwi LikaNkulunkulu
77UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade
78Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo
79Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe
80Yilabo Abanqoba USathane Ngokugcwele Kuphela Abasindiswayo
81Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle
82Incazelo Yangempela yokuthi “Izwi Livela Lisenyameni”
83Okucatshangwa NguNkulunkulu Ngezenzo Zomuntu
84Imibono Nomcabango Akusoze Kukusize Ukuthi Wazi UNkulunkulu
85Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade
86Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo
87UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu
88Umthandazo Wangempela
89Ukubaluleka Komthandazo
90Thula Phambi KukaNkulunkulu
91Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho
92Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu
93Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu
94Ukusola Nokwahlulela KukaNkulunkulu Kungukukhanya Kwensindiso Yomuntu
95Ububi Bungagwenywa Kuphela Ngokwesaba UNkulunkulu
96Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi
97UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena
98IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni
99Noma Kukhulu Noma Kuncane, Konke Kubalulekile Uma Ulandela Indlela KaNkulunkulu
100Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu
101Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu
102Ukububula kukaSomandla
103Umfula Wamanzi Okuphila
104UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Usebenza Ngokuthula Ukusindisa Umuntu