Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Le ncwadi yamahubo ihlukaniswe izingxenye ezinkulu ezimbili: eyokuqala ifaka amahubo amazwi kaNkulunkulu, akhiwe ngamazwi abalulekile avela kuNkulunkulu uSomandla, bese eyesibili ifaka amahubo empilo yasebandleni, awubufakazi bangempela babantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo ababunikeza emva kokubhekana nokwahlulela Kwakhe kanye nobunzima nezinhlupheko ngenkathi bemlandela. La mahubo anosizo olukhulu kubantu lapho benza imithandazo yabo yokomoya, besondela kuNkulunkulu, bezindla ngamazwi Akhe, futhi beqonda iqiniso. Alusizo nakakhulu kubantu abezwa amazwi kaNkulunkulu futhi abangena eqinisweni lamazwi kaNkulunkulu.

Izincwadi Ezimayelana Nokungena Ekuphileni

Dawuniloda

Sithinte nge-Whatsapp