• Izwi Livela Lisenyameni
 • Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)
 • Ukuqhutshwa kwesithi Izwi Livela Lisenyameni
 • Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)
 • Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso
 • IZINCWADI

  Konke
  Izwi Livela Lisenyameni

  Izwi Livela Lisenyameni

  Lokhu kwabe kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa indalo ukuba uNkulunkulu akhulume nomuntu. Lawa mazwi kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu ngenkathi ephakathi kwabo ukuba bawezwe, wabahola, wabehlulela, wakhuluma nabo kusuka enhliziyweni ngakho-ke, futhi, kwakungamazwi okuqala lapho uNkulunkulu avumela abantu ukuba bazi izinyathelo zakhe, indawo ayehlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikona, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngomuntu. Kungashiwo nje ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu kubantu kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu asebenzisa umumo wakhe ukuba azibonakalise aphinde azwakalise izwi lakhe kubantu ngamazwi. Funda Okwengeziwe

  Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

  Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

  UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalisa amazwi Akhe okwahlulela nokuhlanza abantu kanye nokuholela abantu enkathini entsha, Inkathi yoMbuso. Bonke labo abazithoba ngaphansi kombuso Wakhe bajabulela iqiniso eliphakeme futhi bamukela izibusiso ezinkulu. Ngokuqinisekile bazophila ekukhanyeni, futhi bazothola iqiniso, indlela, nokuphila.Funda Okwengeziwe

  Ukuqhutshwa kwesithi Izwi Livela Lisenyameni

  Ukuqhutshwa kwesithi Izwi Livela Lisenyameni

  Wonke umuntu kumele ahlole kabusha ukuphila kwakhe kokukholelwa kuNkulunkulu ukuze abone ukuthi, ekulandeleni uNkulunkulu, uqondisisile ngeqiniso, nokuthi ufinyelelile ekumazini ngeqiniso uNkulunkulu, nokuthi ingabe ngokweqiniso uyasazi yini isimo somqondo sikaNkulunkulu ngezinhlobo ezahlukene zabantu, kanye nokuthi ngabe ngokweqiniso uyakuqondisisa yini lokho uNkulunkulu akwenza kuye nokuthi ingabe uNkulunkulu uzibheka kanjani zonke izenzo zakhe.Funda Okwengeziwe

  Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

  Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

  Iziqephu ezithathwe emazwini amakhulu kaNkulunkulu uSomandla zifakwe kule ncwadi ukuze zethule ubufakazi kubo bonke labo abethemba baphinde bathandazele ukuvela kukaNkulunkulu wokubuya koMsindisi phezu kwamafu amhlophe kudala, nokwethula ubufakazi bokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini yoMbuso. Lokhu kuholela abantu ekuboneni ukuthi uNkulunkulu uSomandla neNkosi uJesu banguNkulunkulu oyedwa – uyiWundlu elibikezelwe eNcwadini yeSambulo eselivule incwadi nezimpawu eziyisikhombisa.Funda Okwengeziwe

  Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

  Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

  Amazwi kaNkulunkulu uSomandla – uKristu wezinsuku zokugcina nokubuya kukaJesu – ethula ubufakazi ngokuvela nangomsebenzi kaNkulunkulu bese embula izimfihlakalo zohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha lokusindisa kwaKhe isintu. Kule ncwadi, kukhethwe iziqephu emaqinisweni ashiwo nguKristu wezinsuku zokugcina, ukuze kuxazululwe imibuzo ngomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina zabantu bazo zonke izinkolo nalabo abomele futhi befuna indlela eyiqiniso, ivumela abantu ukuthi babone ukuthi amazwi aKhe ayiqiniso, indlela, nokuphila.Funda Okwengeziwe