Izwi Livela Lisenyameni

Izwi Livela Lisenyameni

Umqulu 1, Ukubonakala Nomsebenzi KaNkulunkulu

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, osebonakele ezokwenza umsebenzi Wakhe, ukhuluma onke amaqiniso acwengisise futhi asindise isintu, futhi onke afakiwe encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni. Lokhu kugcwalise okubhalwe eBhayibhelini: “Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu(NgokukaJohane 1:1). Mayelana nencwadi ethi Izwi Livela Lisenyameni, lokhu kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa umhlaba ukuba uNkulunkulu akhulume naso sonke isintu. La mazwi ngamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu phakathi kwesintu edalula kuwo abantu, ebahola, ebehlulela, futhi ekhuluma nabo kusuka enhliziyweni, ngakho-ke, futhi, ngamazwi okuqala lapho uNkulunkulu evumela abantu ukuba bazi izinyathelo Zakhe, indawo ahlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikho, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngesintu. Kungashiwo nje ukuthi lawa ngamazwi okuqala akhulunywe nguNkulunkulu esintwini kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu esebenzise umumo Wakhe wemvelo ukuba abonakale aphinde azwakalise izwi lenhliziyo Yakhe esintwini phakathi kwamazwi.
Incwadi ethi Izwi Livela Lisenyameni (okufinyezwe ngokuthi Izwi), ekhulunywa nguKristu Wezinsuku Zokugcina, uNkulunkulu uSomandla, njengamanje iqukethe imiqulu eyisithupha: Umqulu Wokuqala, Ukubonakala Nomsebenzi KaNkulunkulu; Umqulu wesibili, Ngokwazi UNkulunkulu; Umqulu Wesithathu, Izinkulumo zikaKristu Wezinsuku Zokugcina; Umqulu Wesine, Sidalula Abaphik’uKristu; Umqulu wesihlanu, Imisebenzi Yabaholi Nezisebenzi; noMqulu Wesithupha, Ngokufuna Iqiniso.

Amazwi kaKristu

Sithinte nge-Whatsapp