Izwi Livela Lisenyameni

Izwi Livela Lisenyameni

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, osebonakele ezokwenza umsebenzi Wakhe, ukhuluma onke amaqiniso acwengisise futhi asindise isintu, futhi onke afakiwe encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni. Lokhu kugcwalise okubhalwe eBhayibhelini: “Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu” (NgokukaJohane 1:1). Mayelana nencwadi ethi Izwi Livela Lisenyameni, lokhu kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa umhlaba ukuba uNkulunkulu akhulume naso sonke isintu. La mazwi ngamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu phakathi kwesintu edalula kuwo abantu, ebahola, ebehlulela, futhi ekhuluma nabo kusuka enhliziyweni, ngakho-ke, futhi, ngamazwi okuqala lapho uNkulunkulu evumela abantu ukuba bazi izinyathelo Zakhe, indawo ahlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikho, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngesintu. Kungashiwo nje ukuthi lawa ngamazwi okuqala akhulunywe nguNkulunkulu esintwini kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu esebenzise umumo Wakhe wemvelo ukuba abonakale aphinde azwakalise izwi lenhliziyo Yakhe esintwini phakathi kwamazwi.

Amazwi kaKristu

Sithinte nge-Whatsapp