Isahluko 60

Akuyona into elula ukuthi impilo ikhule; kudinga inqubo, futhi ngaphezu kwalokho, ukuba nikwazi ukukhokha inani futhi nibambisane Nami ngokuzwana, bese ngalokho namukela ukuncoma Kwami. Amazulu nomhlaba nazo zonke izinto zimiswe futhi zapheleliswa ngamazwi engiwakhulumayo, futhi Ngami konke kungafezeka. Isifiso Sami esisodwa ukuba nikhule masinyane, nethule umthwalo emahlombe Ami niwubeke njengowenu, ningenzele imisebenzi Yami, futhi lokho kuyokwanelisa inhliziyo Yami. Yimuphi ubaba ongeke asebenzele indodana yakhe ubusuku nemini? Kodwa aniyiqondi intando Yami, aniyicabangeli imithwalo Yami, amazwi Ami awanasisindo kinina futhi anenzi njengoba izwi Lami lisho. Nihlala ningamakhosi enu; naze naba nomhobholo! Nizicabangela nina kuphela!

Ngabe niyiqonda ngempela intando Yami noma nenza sengathi niyayiqonda? Kungani nihlala niziphatha ngendlela engenakuzithiba? Unembeza wakho uyasho yini ukuthi wenza kahle Kimi ngokwenza kanjalo? Lapho uthola isisusa sokugula, kungani ungahlanganyeli Nami ngokokwelapha? Ngizokutshela: Kusuka namuhla kuya phambili ngeke usaba nezifo zomzimba. Uma ingxenye ethile yakho izwa ingaphilile ungatatazeli ngokufuna isisusa sangaphandle. Kunalokho, woza phambi Kwami futhi ufune ukwazi inhloso Yami—uyokukhumbula lokhu? Lesi yisethembiso Sami: Kusuka namuhla uyosuka ngokuphelele emzimbeni wakho wenyama ungene emhlabeni wokomoya, okungukuthi, umzimba wakho ngeke usasindwa ukugula. Uyathokoza ngalokho? Uzizwa ujabulile? Lesi yisethembiso Sami futhi phezu kwalokho, yilokho okudala ukulangazelela. Namuhla kufezwa kinina ababusisiwe; kuyamangalisa futhi akuqondakali kakhulu!

Umsebenzi Wami uqhubeka imini nobusuku, umzuzu ngomzuzu awumi nhlobo. Lokhu kungenxa yokuthi isifiso Sami esiphuthumayo ngesokukwenza ulandele inhliziyo Yami, nokuthi inhliziyo Yami maduze izoduduzwa yinina. Madodana Ami! Isikhathi sifikile sokuba nabelwe ezibusisweni Zami zokulunga! Esikhathini esedlule, nahlupheka egameni Lami kodwa manje izinsuku zenu zokulingwa sezedlulile. Uma kungaba khona olokotha alimaze unwele emakhanda amadodana Ami, ngeke ngimxolele kalula, futhi ngeke baphinde bakwazi ukusukuma. Lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha futhi noma ngubani owephula lokhu uzibeka engozini. Madodana Ami! Thokozani kuze kwanele izinhliziyo zenu! Hlabelelani futhi nimemeze ngentokozo! Ngeke nisaqinelwa futhi nicindezelwe futhi ngeke nisashushiswa. Akufanele niqhubeke nokwesaba ngokukholwa Kimi; kufanele ukukholwa kwenu nikumemezele ngokuvulelekile. Memezani igama Lami elingcwele ukuze lidume emaphethelweni omhlaba nezulu. Benzeni babone, labo ababebabukela phansi, abahlukunyezwe bahlushwa yibo, namuhla bemi phezu kwabo futhi bebabusa, bebaphethe, futhi okubaluleke ngokwengeziwe, bebahlulela.

Kufanele nizikhathaze kuphela ngokungena kwenu, futhi ngiyoninikeza izibusiso ezingcono ukuze nizithokozele, futhi lezi zibusiso zizonivumela ukuba ninambithe kangcono ubumnandi bazo obungaqhathaniseki futhi nizwe ngokuqinile imfihlakalo engenasiphetho nokuthi zijule ngokwedlulele ukuba zingaqondakala!

Okwedlule: Isahluko 59

Okulandelayo: Isahluko 61

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp