Ukholo Nokuphila

7 imibhalo

Umhlaba Ukhungethwe Yinhlekelele: Kuyokwenzeka Nini Ukuhlwithwa?

I-coronavirus eWuhan, isikhonyane eMpumalanga Afrika, imililo yequbula e-Australia…, izinhlekelele ezinjengalezi seziyizigameko ezijwayelekile emhlabeni wonke. Iziphrofetho zeBhayibheli ngokufika kweNkosi sezigcwalisekile, pho kungani kusafanele siphakanyiswe ngaphambi kwenhlupheko enkulu? Singahlwithwa kanjani?

Ekuthandazeleni Umsebenzi, Ngibona Izenzo ZikaNkulunkulu

Ukungakwazi ukuthola umsebenzi omuhle kuyinkinga ephathisa ngekhanda kubantu abaningi, kodwa lapho uDadewethu uJiejing ethembela kuNkulunkulu, akagcinanga nje ngokuthola umsebenzi kuphela, kodwa wazuza okukhulu nakakhulu …

Ukulahla Amaketanga

UMomo edolobheni laseHefei, Esifundazweni sase-Anhui Ngaphambi kokuba ngikholwe kuNkulunkulu, noma ngabe ngangenzani, ngangingafuni neze ukusala emuv…