Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?

January 31, 2021

USuxing Esifundazweni SaseShanxi

Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo, futhi isikhundla selokhu kwayinto engenza buthakathaka. Eminyakeni eminingi okholweni lwami, bengiboshwe yidumela kanye nesikhundla futhi ngingakwazi ukuzikhulula kukhona. Isikhathi nesikhathi ngithole ukukhushulelwa nokwehliswa esikhundleni; ngibe nezinkinga eziningi esikhundleni sami kanye nobuginxiginxi nezinkinga eziningi endleleni. Ngemva kweminyaka eminingi yokuba kubhekanwe nami futhi ngicwengisisiwe, nganginomuzwa wokuthi angisithatheli phezulu isikhundla sami. Ngangingafuni kube sengathi kwakusenjengasekuqaleni ngicabanga ukuthi inqobo nje uma ngisengumholi ngangingapheleliswa nguNkulunkulu futhi uma bengingeyena umholi, kusho ukuthi ngangingenalo ithemba. Ngaqonda ukuthi kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isibopho engangisifeza, ngangidinga nje kuphela ukufuna iqiniso bese ngiyapheleliswa nguNkulunkulu; ukuphikelela ukufuna idumela kanye nesikhundla kuyindlela kamphikukristu. Manje nginomuzwa wokuthi kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isibopho engisigcwalisayo, ngingakwemukela ukungabi nesikhundla. Kuyinto yomthetho wezulu nomhlaba ukuthi indalo igcwalisa indima yayo. Kungakhathaliseki ukuthi ukuphi, kufanele wamukele amalungiselelo kaNkulunkulu. Lapho inkohlakalo yesikhundla nesimo sikhishwa, ingasombululwa ngokufuna iqiniso. Kungakhathaliseki ukuthi ngihlangabezana kanjani lapho ngifeza umsebenzi wami, uma nje ngiqonda iqiniso ngizovuma ukukhokha inani. Ngenxa yalokhu, ngacabanga ukuthi sengivele ngihambile endleleni yokufuna iqiniso. Ngangicabanga ukuthi ngase ngiphinde ngathola ubuntu nokucabanga. UNkulunkulu uhlola inhliziyo futhi uhlola ingqondo. Wayazi ukuthi ngingongcolile ekufuneni kwami iqiniso, nokuthi ngangingahambi ngempela endleleni yokufuna iqiniso. UNkulunkulu wayazi ukuthi iyiphi indlela angayisebenzisa ukuze angihlanze futhi angisindise.

Ekupheleni kukaJuni ka-2013, umholi lapha washintshwa. Ngemva kwalokho, abafowethu nodadewethu bangikhetha ukuba ngibe ngumholi omusha. Umndeni kaNkulunkulu wangivumela ukuba ngisukume futhi ngenze lo msebenzi. Lapho ngizwa ukuthi ngangizothatha umthwalo omkhulu kangaka, ngazibona sengathi anginabo ubunjalo beqiniso nokuthi ngangingeke ngikwazi ukwenza lo msebenzi. Lo msebenzi wawubanzi kakhulu kakhulu futhi kwakukhona abazalwane nodade abaningi kakhulu. Ngangingabahola kanjani? Kwakukhona abantu abaningi ababenamakhono angaphakathi angaphezu kwenganginawo engangingene esikhundleni sabo. Ngangingakwenza kanjani okungcono? Ingabe lokhu ngeke kungidalule? Ngangingazimisele ukungena ezinkingeni. Inqobo nje uma ngikwazi ukufeza imisebenzi yami, ngangizokwenza konke okusemandleni ami noma kuphi uma umsebenzi udinga. Ngenxa yalokho, nganqaba ngaleso sikhathi: “Cha, angifanelekile ukwenza lo msebenzi. …” Ngathola zonke izinhlobo zezaba nezizathu. Ngangikholelwa ngokugcwele ukuthi engangikwenza kwakufanele futhi kuyiqiniso. Kamuva, ngakwazi ukubona ngokuhlanganyela nabafowethu nodadewethu ukuthi ngangibambe ubuthi bukadrako omkhulu obomvu ngaphakathi kimi; okungukuthi, “Ngenkathi beba kakhulu kakhulu, kanjalo nokubhamazeka kwabo phansi kuba ngokudlulele” nokuthi “Kunesizungu esicongweni.” Ngangingafuni ukuhlukunyezwa yindaba yesikhundla futhi. Yize noma ngokucabanga kwami ngangazi ukuthi isizathu sokuba labo bantu basuswe kwakungenxa yokuthi abazange bafune iqiniso futhi imvelo yabo yayiyimbi kakhulu futhi babenza zonke izinhlobo zobubi; nokho, ngemuva engqondweni yami ngangikholelwa ukuthi uma bengingeyena umholi omkhulu, kusho ukuthi kwakungeke kube namathuba okwenza okubi; kwakuyisivikelo kimi. Ngase ngicabanga ukuthi ngenxa yokholo nokushumayela kwami ivangeli ngangizingelwa yiCCP futhi ngangingakwazi ukubuyela ekhaya. Yayingekho enye indlela. Uma ngiba umholi omkhulu, bese ekugcineni ngicasula isimo sikaNkulunkulu bese ngixoshwa ngoba ngingenalo iqiniso, ngempela ngeke ngikwazi ukuqhubeka nokuphila. Ngenxa yokuthi ngangiboshwe yile mibono nobuthi, ngangiphila ebumnyameni nasekuhluphekeni. Ebuhlungwini bami ​​ngaphoqeleka ukukhala kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu, lapho ngibhekene nalo msebenzi, ngiyazi ukuthi ungiphakamisile. Ngiyazi ukuthi ukwenqaba lo mthwalo ukukhaphela uNkulunkulu. Kodwa njengamanje ngiphila ngiboshwe ubuthi bukaSathane futhi angikwazi ukuphuma kubo. Ngesaba kakhulu ukuthwala lo msebenzi omkhulu, ngesaba ukuthi imvelo yami iyingozi, ukuthi anginalo iqiniso nokuthi ngizojeziswa ngokwenza ububi obukhulu. O Nkulunkulu, ngisebuhlungwini futhi ngidideke kakhulu. Angazi ukuthi ngizithobe kanjani kuNkulunkulu. Ngicela Wena Nkulunkulu ukuba ungisize futhi ungisindise.” Phakathi nomkhuleko wami, uNkulunkulu wangikhanyisela ukuthi ngicabange ngesiqephu samazwi kaNkulunkulu athi: Futhi ulwazi lwenu Ngami alugcini kuphela kulokhu kungaqondisisi; okubi kakhulu ukuhlambalaza kwenu uMoya kaNkulunkulu kanye nokungcolisa iZulu. Yingakho ngithi ukukholwa kwalolu hlobo olufana nolwenu luzonenza niqhele kakhulu Kimi futhi bese nimelana kakhulu Nami. Eminyakeni eminingi yomsebenzi, nibone amaqiniso amaningi, kodwa niyazi ukuthi izindlebe Zami zizweni? Bangaki kini abazimisele ukwamukela iqiniso? Nonke nikholwa ukuthi nizimisele ukukhokha intengo yeqiniso, kepha bangaki ngempela abake bahlupheka ngempela ngenxa yeqiniso? Konke okukhona ezinhiziyweni zenu ububi, futhi yingakho nikholwa ukuthi noma ubani, akunandaba ukuthi angaba ubani, unenkohliso nobugwegwe(“Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu ahlulelayo aguqula kwami nobuhlungu kwaba ukwesaba nokuthuthumela. Ikakhulukazi, “ukuhlambalaza kwenu uMoya kaNkulunkulu,” “kanye nokungcolisa iZulu.” nokuthi “Konke okukhona ezinhiziyweni zenu ububi,” la mazwi ayefana nenkemba ibhoboza inhliziyo yami, okwenza ngizwe ukulunga, ubukhosi, nolaka lwesimo sikaNkulunkulu. Ngabona ukuthi isimo sami samanje sasimelana ngempela noNkulunkulu futhi sihlambalaza uNkulunkulu nokuthi sasinzima kakhulu! Ngenxa yalokhu inhliziyo yami yokuhlubuka yakwazi ukuphenduka futhi ngazikhothamela phambi kukaNkulunkulu ukuba ngizithobe Kuye. Ngacubungula lokho okwakudaluliwe ngami. Angazi ukuthi kwaba kangaki ukuba ngizibonele ukwahlulela nokujezisa kukaNkulunkulu eminyakeni edlule, kepha angizange ngigcine ngokwazi uthando nensindiso kaNkulunkulu kuphela, empeleni ngangingamqondi futhi ngiziqaphele kuye, okwenza kube kubi nakakhulu. Ngangibeka uNkulunkulu icala ngakho konke okwakungenabulungiswa kusengathi umsebenzi kaNkulunkulu wawunzima kakhulu kumuntu. Ngemva kweminyaka eminingi yokwedlula emsebenzini kaNkulunkulu, ubuhlobo bami noNkulunkulu babungakasondelani noma bujwayeleke; kunalokho, ngangiya ngokuya ngiziqhelelanisa kakhulu futhi ngikude noNkulunkulu. Kwakukhona igebe elikhulu phakathi kukaNkulunkulu nami engangingakwazi ukuliwela. Ingabe yilokhu engikuvunile ngemva kwayo yonke le minyaka? Ngalesi sikhathi, ngakwazi ukubona ukuthi imvelo yami yobugovu neyenyanyekayo yayingiholela ekubeni ngiphikisane nonembeza wami. Ngangikhohlwe inani uNkulunkulu ayelikhokhile ngami; Ngangikhohliwe insindiso nokungikhuthaza Kwakhe. Ngalesi sikhathi, ngathandaza kuNkulunkulu futhi: “O Nkulunkulu, ngeke ngiphinde ngiphile ngobuthi bukaSathane, angiyikulimaza inhliziyo Yakho futhi. Ngizimisele ukwamukela isahlulelo nesijeziso sikaNkulunkulu futhi ngiphenduke emibonweni yami engalungile.” Ngenxa yalokho ngafunda intshumayelo eyashicilelwa ngoJuni 15, 2013 kusukela ngenhla: “Wonke umuntu ongamthandi uNkulunkulu usendleleni yomphikukristu futhi ekugcineni uyokwembulwa futhi asuswe. Umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ukusindisa nokuphelelisa abantu futhi bonke abantu ababi abangasindisiwe bayokwambulwa futhi basuswe. Ngakho-ke, umuntu ngamunye uzolandela uhlobo lwakhe. Kungani abantu abaningi kangaka bambulwa benza zonke izinhlobo zokubi ngesikhundla sabo namandla? Akukhona ukuthi isikhundla sabo siyabalimaza. Inkinga eqavile yingqikithi yemvelo yomuntu. Isikhundla ngempela singabembula abantu, kodwa uma umuntu onenhliziyo enhle enesikhundla esiphakeme, ngeke enze ububi obuhlukahlukene. Abanye abantu abangenazo izikhundla ngeke benze okubi. Babonakala njengabantu abalungile, kodwa uma nje bethola isikhundla, bazokwenza zonke izinhlobo zobubi” (Encwadini ethi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu). Ngenxa yalokhu kuhlanganyela, ngakwazi ukubona ukuthi yayingenangqondo futhi ingaphusile kangakanani imibono eyayisenhliziyweni yami. Kungakhathaliseki ukuthi wonke umuntu uyakwazi yini ukuhamba endleleni yokufuna iqiniso akusekelwe ekutheni unesikhundla noma cha, futhi akukhona ukuthi ukuba sesikhundleni kwenza kube nzima ukuhamba endleleni yokufuna iqiniso. Isihluthulelo silele ekutheni umuntu uthanda iqiniso noma cha noma uyamthanda uNkulunkulu noma cha. Ngacabanga ukuthi eminyakeni yami eminingi “yokuzivimbela,” ngathatha isikhundla sami kancane futhi ngacabanga ukuthi nganginjengotshani obungakwazi ukufuna ukuba ngumuthi omkhulu nokuthi ngangikwazi ukwethembeka ekufuneni iqiniso nasekufezeni imisebenzi yami. Ngangingeke ngifane nangaphambi kokuzwa ubuhlungu, ubuthakathaka, okungekuhle nokuphelelwa ithemba lapho ngibona umndeni kaNkulunkulu uphakamisa abanye abantu esikhundleni sami. Ngenxa yalezi zinkulumo, ngangikholwa ukuthi isimo sami sengqondo sasishintshiwe ngandlela thile nokuthi ngase ngihamba ngendlela kaPetru. Namuhla, ngokubheka amaqiniso namaphuzu, ngakwazi ukubona ngokucacile ubunjalo bami bangempela: Ngangingafuni ngempela ukudedela isikhundla sami, kodwa kunalokho ngangizenza ohlakaniphile nonamaqhinga. Ngemva kwezikhathi eziningi zokubhekana nalokhu, nganginganiki inhliziyo yami kuNkulunkulu futhi ngingafuni ukuthanda uNkulunkulu ngobuqotho. Kunalokho, ngangizigcinele. Ngangihlale nginamathemba ngekusasa engqondweni yami. Ngangitshale umbono ongenangqondo enhliziyweni yami wokuthi “Izikhundla eziphezulu aziphephile.” Ngangibonisa kanjani uthando lukaNkulunkulu futhi ngihamba ngendlela kaPetru?

Mayelana nemibono yami eyiphutha, ngafunda umbhalo othi, “Imigomo Yokunquma Imisebenzi Nendawo Yomuntu” kanye nothi, “Imigomo Yokuchithela UNkulunkulu” okutholakala embhalweni othi “Ukwenza Nokuzilolonga Kokuziphatha Okunesimiso.” Phakathi kwalezi zimiso kwakukhona amazwi omthandazo kaPetru: “Uyakwazi engikwazi ukukwenza, futhi uyayazi nendima engingayidlala. Ngifisa ukuthobela izinhlelo Zakho, futhi ngiyonikela konke enginakho Kuwe. Uwena kuphela owazi engingakwenzela khona. Nakuba uSathane angikhohlisa kangaka futhi ngahlubuka Kuwe, ngikholelwa ukuthi awusazikhumbuli lezo ziphambeko zami, nokuthi indlela ongiphatha ngayo ayisekelwe kuzo. Ngifisa ukunikela ngokuphila kwami konke Kuwe. Akukho engikucelayo, futhi anginawo amanye amathemba namacebo; ngifisa kuphela ukwenza ngokuvumelana nenjongo Yakho nokwenza intando Yakho. Ngiyophuza esitsheni Sakho esimuncu, futhi ngingowakho ukuba ungiyale(“Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Akukho ukuhambisana phakathi komsebenzi womuntu kanye nalokho akubusisile noma akuqalekisile. Umsebenzi yilokho okumele kugcwaliswe umuntu; wumsebenzi wakhe futhi akumele uncike ekunxeshezelweni, ezimweni, noma ezizathwini. Yilapho kuphela okuyothiwa wenza umsebenzi wakhe. Umuntu obusisiwe uthokozela ubuhle uma esephelelisiwe emuva kokujeziswa. Umuntu oqalekisiwe uthola isijeziso uma isimo sakhe sihlala singashintshiwe emuva kokusolwa nokwahlulelwa, okusho ukuthi, akakalungisiswa. Njengesidalwa, umuntu kumele afeze umsebenzi wakhe, enze okumele akwenze, futhi enze akwazi ukukwenza, noma ngabe ezobusiswa noma ezoqalekiswa. Lokhu kuyisisekelo somgomo womuntu, njengalowo ofuna uNkulunkulu. Akumele wenze umsebenzi wakho ngoba ufuna ukubusiswa, futhi akumele wenqabe ukwenza okuthile ngoba wesaba ukuqalekiswa. Mangikutshele lokhu okukodwa: Uma umuntu ekwazi ukwenza umsebenzi wakhe, kusho ukuthi wenza lokho okumele akwenze, futhi uma engakwazi ukwenza umsebenzi wakhe, khona-ke lokhu kuwukuhlubuka(“Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Emazwini kaNkulunkulu kuyabonakala ukuthi uPetru wayefuna ngempela ukuthanda uNkulunkulu konke ukuphila kwakhe nokuthi wayelalela izinhlelo zikaNkulunkulu kukho konke; akazange azenzele izinqumo noma izidingo zakhe. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wayehlela kanjani izinto, wayehlala ezithoba. Ekugcineni, wenza umsebenzi wakhe njengendalo futhi wanika uNkulunkulu impilo yakhe nokumthanda kwakhe okwedlulele. Isizathu sokuthi uPetru aphumelele ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu kwakungesona esomsebenzi ayewufezile. Ngokubuka kwami, uPetro wayengumphostoli omkhulu kwabayishumi nambili, futhi kulesi sikhundla esiphezulu kanjalo kwakulula kuye enze ububi futhi wayekufanele ukwambulwa nokususwa. Kodwa uPetro wathatha indlela elungile futhi iNkosi uJesu yamnika umsebenzi omkhulu wokulusa amabandla. Wayengasebenzi esikhundleni sakhe njengomphostoli, wayengaziwa futhi engagqamile, wayekhuthele futhi eqotho ekufezeni imisebenzi yakhe njengendalo, ukuthanda uNkulunkulu ngempela, nokuzithoba Kuye. Wathola ukwaneliseka kukaNkulunkulu ngokwenza konke okusemandleni akhe ekufezeni imisebenzi yakhe. Lokhu kwakuyimfihlo yokuphumelela kwakhe. Ngemva kokuphikisana nomthandazo kaPetru kanye nokwahlulela nokujezisa kwezwi likaNkulunkulu, ngazizwa nginamahloni kakhulu. Izwi likaNkulunkulu lashaya inhliziyo yami futhi langivumela ukuba ngibone ukuthi ngangingathobeli futhi ngiphikisa uNkulunkulu. Ekukholweni kuNkulunkulu, ngangihlale ngigcina amathemba nezinhlelo zami. Yonke le minyaka ngangihlale ngimatasa ngifuna indawo yokugcina, amathemba ami ekusasa, udumo, inzuzo kanye nesikhundla. Lapho ngigcwalisa nje enye ingxenye yezimfanelo zami, ngazama ukwenza isivumelwano noNkulunkulu futhi ngivumele uNkulunkulu ahambisane nakho ukuze aqinisekise ukuthi ngizothola ukusindiswa. Izidingo zami kuNkulunkulu ukuba angenzele lokhu zambula imvelo kaSathane kimi, enobugovu, enyanyekayo futhi embi kakhulu. Angizange ngibe ngisho nokuncane ukuqonda kanye nonembeza okufanele indalo ibe nawo. Ngenqaba umsebenzi wokuthunywa ngenxa yemvelo yami yokukhohlisa. Ngenqaba ubizo lukaNkulunkulu ukuze ngizonge; ngakolunye uhlangothi, ngasebenzisa amaphuzu anobuthutha ngifuna izaba. Ngabonisana noNkulunkulu. Ngangingacabangi. Ngalesi sikhathi, ngafunda izwi likaNkulunkulu, “Uma umuntu ekwazi ukwenza umsebenzi wakhe, kusho ukuthi wenza lokho okumele akwenze, futhi uma engakwazi ukwenza umsebenzi wakhe, khona-ke lokhu kuwukuhlubuka.” Unembeza wami waba nokuzisola okunzulu; ngacabanga emuva ekutheni yonke into enganginayo yayinikezwe nguNkulunkulu nanoma ngabe yini engangikwazi ukuyenza, noma ngabe ngihlangabezana nani, uNkulunkulu wayekuhlele konke. Isikhathi nesikhathi, isahlulelo sikaNkulunkulu nesijeziso sehlela phezu kwami ukuze ngiphinde ngibuyelwe yingqondo nonembeza futhi ngikwazi ukufeza imisebenzi yami njengendalo. Kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu wayefunani kimi, kufanele ngabe ngizinikezele mina uqobo futhi ngabuyisela uthando lukaNkulunkulu. Uma kungenjalo kungaba kwakuyoba ukuhlubuka futhi kufanele ngigwetshwe! Namuhla, umbuzo akukhona ukuthi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu uhlelwe ngumuntu othile na, kodwa kunalokho nguNkulunkulu uhlola indlela engangihamba kuyo yonke le minyaka nalokho ebengikufuna kuyo yonke le minyaka. Namuhla, anginabo ubuqobo beqiniso futhi ngimncinyane ngesiqu. UNkulunkulu akazange anginike lo mthwalo ngoba nakhu nginamandla okwamanje; kunalokho, kuhlose ukungivumela ukuba ngithuthukise ukufuna iqiniso futhi ngamukele ukuqeqeshwa. Kungiphoqa ukuba ngizinikezele ngokuphelele kuNkulunkulu futhi ngingene eqinisweni lokuthi ngithande uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yami, umphefumulo, amandla nengqondo yami. Esikhathini esidlule, ngangiphila ngemibono engenangqondo. Ngangikholelwa ukuthi ngiyiqinisekisile imisebenzi nesikhundla sami. Ngenkathi ngifeza imisebenzi yami ngalesi simo sokucabanga nomlando, ngangingatholi ukucwengwa okukhulu nengcindezi enkulu. Kodwa-ke, kwangambulela isimo sami esonakele ngenxa yokunganaki kwami nokwaneliseka ngesimo sami samanje. Kwembula imibono yami yobugovu nenyanyekayo: Ngangifuna ukufeza imisebenzi yami nokukholwa kuNkulunkulu ngaphandle kokwenza konke okusemandleni ami ukuze nganelise futhi ngithande uNkulunkulu. Ngalesi sikhathi, ngakwazi ukuphaphama: Emva kwayo yonke le minyaka, ngangicabanga ukuthi ngase ngivele ngihamba endleleni kaPetru efuna iqiniso. Kodwa namuhla, amaqiniso embula ukuthi nginamathele kakhulu ezifiso zami ngekusasa. Ngangingenalo noluncane uthando ngoNkulunkulu futhi ngangingazimisele ukuthwala umthwalo osindayo noma ukuzinikela ngokuphelele kuNkulunkulu. Lokhu kwakuhambisana kanjani nalokho uPetru ayekufuna?

Ekucwaningeni kwami, ngafunda amazwi kaNkulunkulu: “Njengesidalwa sikaNkulunkulu, umuntu kufanele afune ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, afune ukuthanda uNkulunkulu ngaphandle kokwenza ezinye izinqumo, ngoba lumfanele uNkulunkulu uthando lomuntu. Labo abafuna ukuthanda uNkulunkulu akufanele bazifunele izinzuzo noma lokho abakulangazelela bona; lena indlela elungile yokufuna. Uma okufunayo kuliqiniso, okwenzayo kuyiqiniso, futhi okuzuzayo ukuguquka kwesimo sakho semvelo, nendlela ohamba ngayo ilungile. Uma ufuna izibusiso zenyama, futhi okwenzayo kuyiqiniso ngokomcabango wakho, futhi lungekho uguquko esimweni sakho, futhi ungamlaleli nhlobo uNkulunkulu osenyameni, usaphila ngendlela eyinqaba, futhi nakanjani okufunayo kuyokuphonsa esihogweni, ngoba indlela oyihambayo yindlela yokwehluleka. Ukuthi uyopheleliswa noma uyosuswa kuncike ekufuneni kwakho, okusho ukuthi impumelelo noma ukwehluleka kuncike endleleni umuntu ayihambayo(“Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso, indlela, nokuphila, futhi ngalesi sikhathi ngaphinda ngahlanganisa isimo sami sangempela neziqephu ezimbili zezwi likaNkulunkulu. Ngabona ukuthi izwi likaNkulunkulu seliyembulile vele indlela kaPetru eya empumelelweni kanye nokuvezwa kwendlela yokuphumelela. Indlela kaPetru eya empumelelweni ayibhekisanga ekungafunini isikhundla noma ukukhetha nokubheka imisebenzi. Kwakungeve nje kumayelana nokunqotshwa ezicini ezingalungile, ngokubaluleke kakhulu kwakubhekiswe ngokumangalisayo ekufuneni ukuthanda uNkulunkulu nokufeza umsebenzi wakho wendalo. Ngaphezu kwalokho, ukuhamba endleleni efanele kuyoletha imiphumela eminingi nengokoqobo njengokumazi kangcono uNkulunkulu, ukuzithoba okukhulu ngokufuna iqiniso nokulenza, kanye nokungasabi nezakho izimfuno, amathemba, ukungcola; isimo sakho sizoguqulwa, futhi okubaluleke kakhulu, abantu bazongena kangcono eqinisweni futhi babe nothando lwangempela ngokukhulayo ngoNkulunkulu ukuze bazinikezele ngokuphelele kuNkulunkulu ngaphandle kwezinye izicelo futhi bakukhuthalele ukuthanda uNkulunkulu ngakho konke ukuphila kwabo. Ngangicabanga ukuthi ngangihamba endleleni efanele nokuthi ngase ngingenile ebunjalweni beqiniso. Kodwa emaqinisweni embuliwe, kwakukuphi ukuveza kwami ukuthola iqiniso nokuguqula isimo sami? Ngabe kuphi ukuveza kwami ukuthanda uNkulunkulu ngempela? Uma bengingene ngempela, ngabe ngizokwazi ukuvivinywa. Kungakhathaliseki ukuthi yimaphi amalungiselelo uNkulunkulu awenzayo, ngizokwazi ukuthobela. Ukube bengingene ngempela, ngabe ngizokwazi ukubona umongo wemvelo kaSathane kimina futhi ngangizobona ngempela insindiso kaNkulunkulu. Ngangingazimisela ngempela ukukhokha uthando Lwakhe. Ngala maqiniso kanye nokwahlulela nokujezisa kwezwi likaNkulunkulu, ngakwazi ukubona ukuthi ngangihamba ngendlela engafanele. Ngangingahambi endleleni yokufeza imisebenzi yami njengendalo noma ngifuna ukuthanda uNkulunkulu. Kunalokho, ngangisendleleni yokufuna izintshisekelo zami kanye namathemba ami; kwakuyindlela yokukhohlisa uNkulunkulu ngokuphoqwa ukuba ngilandele futhi ngikhokhe inani elilinganiselwe ukuze ngizilondoloze futhi ngiqiniseke ukuthi ngizoba nesiphetho sokugcina. Selokhu ngangilandela injabulo yenyama. Ukuze ngenelise induduzo yesikhashana, ngangingazimisele ukwamukela isahlulelo nesijeziso sikaNkulunkulu futhi ngithole iqiniso; angizange ngifune ukufuna uthando luNkulunkulu, ukunikela konke kuNkulunkulu, noma ukuchitha konke ngoNkulunkulu ngesahlulelo saKhe kanye nokujeziswa kanye nokulingwa nokucwengwa. Umbono wami kusukela ekujuleni kwenhliziyo yami kwakuwukuthi: Vele ufune ukuze ufeze imisebenzi ngokuthula, ungacasuli isimo sikaNkulunkulu. Ekugcineni, ngizothola isiphetho esihle futhi lokho kuyobe kwanele. Izwi likaNkulunkulu liye labonisa ngokuphindelela ukuthi imbangela ebangela ukuhluleka kukaPawulu ilele ekusebenzelaneni kwakhe noNkulunkulu. Wasebenzela umvuzo nomqhele wakusasa kodwa wayengenakho nokuncane ukuzithoba kanye nothando ngeNkosi yendalo. Ekugcineni kwaholela ekutheni ahluleke bese ethola isijeziso sikaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liyasiyala ngokucacile: “… labo abasebenzela isiphetho sabo bayonqotshwa okokugcina, ngoba izehluleki ekukholelweni kwabantu kuNkulunkulu ziba khona ngenxa yenkohliso(“Isiphetho Somuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Lolu hlobo lokuzibekela alwenziwe ngobuqotho; lunokubukeka kwenkohliso futhi luyakhohlisa. Ngangiye ngayikhubaza ngempela intamo yami futhi ngagwema isahlulelo samazwi kaNkulunkulu ngokuhamba endleleni yami. Ngokubuswa yimvelo yami, ngangihlale ngihamba endleleni elandela abantu abahlulekile. Lapho umsebenzi kaNkulunkulu wensindiso wehlela kimi, ngangingakwazi ukubona okuhle kokubi futhi ngiluma sona kanye lesi sandla esasingondla. Konke engangikunika uNkulunkulu kwakuyimiqondo engalungile, ukumelana nokukhaphela. Ngalesi sikhathi, ngakwazi ukubona ngokucacile isimo sami sobugovu nesinyanyekayo. Ngangikholelwa kuNkulunkulu yonke le minyaka futhi ngangijabulela uNkulunkulu kodwa ngisaceba amacebo ngoNkulunkulu, ngilokhu ngilindele njalo ukuhwebelana noNkulunkulu. Ngangingenalo noluncane uthando ngoNkulunkulu enhliziyweni yami. Lesi yiso kanye isizathu sokuba kungani ngangihamba endleleni engalungile futhi yilokhu kanye uNkulunkulu ayekukhuluma ngakho: “Ngenxa yokuthi umuntu akamuhle ekuzinikeleni kuNkulunkulu, ngenxa yokuthi umuntu akazimisele ukufeza umsebenzi wakhe kuMdali, ngenxa yokuthi umuntu ulibonile iqiniso kodwa waligwema wahamba endleleni yzakhe, ngenxa yokuthi umuntu uhlale efuna ngokuhamba emigudwini yezehluleki, ngenxa yokuthi umuntu uhlale emelene neZulu, ngakho ke, umuntu uhlale ehluleka, uhlale ephanjwa ngamacebo kaSathane, ebanjwa ugibe olucushwe nguye(“Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Ngemva kwalokho, ngafunda ukuhlanganyela okuvela ngaphezulu, eyayithi: “Kukhona abantu ngokungabazeki abanalokhu kukhathazeka: ‘Ngifeza umsebenzi wami, kodwa ngesaba ukuhamba indlela yomphikukristu; ngesaba ukwenza into engalungile futhi ngimelane noNkulunkulu.’ Ingabe kukhona abantu abaningi abanalezi zinhlobo zokukhathazeka? Ikakhulukazi labo abakhonza njengabasebenzi kanye nabaholi, babonile ukuthi umuntu onjalo owafuna ngokuzikhandla esikhathini esidlule, wayenezipho nengqondo enhle, wabe esewa. Umuntu lo wayengumshumayeli ngempela, kodwa ekugcineni, naye wawa, kungalindelekile. Bathi: 'Uma ngenza lezi zinto, ingabe nami ngizophetha njengabo bese ngiyawa?' Uma ubungumuntu othanda uNkulunkulu, pho ingabe ubusangesaba lezi zinto? Uma ubunothando lweqiniso ngoNkulunkulu, ingabe ubusengalawulwa yizinkathazo zakho? Abantu abathanda uNkulunkulu bahlale becabangela intando Yakhe futhi ngeke benze into engalungile. … Uma unokuhlukanisa kwangempela ukuthi kuyini ukuhamba endleleni yomphikukristu, nokuthi kuyini ukuhamba endleleni yokufuna iqiniso nokupheleliswa, pho kungani wesaba ukuthatha indlela yomphikukristu? Ingabe lokho kwesaba akufakazeli ukuthi usafuna ukuyihamba nokuthi awuzimisele ukushiya indlela engalungile? Akuyona yini le nkinga?” (“Indlela Yokufuna Ukuthanda UNkulunkulu Nokufakaza NgoNkulunkulu” embhalweni othi Izintshumayelo Nokuhlanganyela IX). Ngokudalulwa kokuhlanganyela okuvela kokungenhla, ngakwazi ukubona ngokucace ngokwengeziwe ukuthi abantu abangamthandi uNkulunkulu basendleleni yomphikukristu; ukuthi abantu abamthandi uNkulunkulu kungumthombo wokwahluleka; ngaphinde ngabona ngokucacile izizathu nezaba engangizithola kuSathane ezazifihlwe ngaphakathi kwami; ngakwazi ukubona ngale kwamaqhinga kaSathane. Ukuthi ngangingafuni ukwamukela imithwalo emikhulu futhi ngangesaba ukuhamba endleleni yokuhluleka kwambula ukuthi imvelo yami kwakuwukuzicabangela, okwenyanyekayo nokubi. Kwambula ukuthi ngangizithanda kakhulu mina noSathane nokuthi ngangingayenyanyi indlela yomphikukristu, okwakuwukufuna isikhundla kanye nodumo kanjalo namathemba nesiphetho sakusasa. Angizange ngilenze igugu iqiniso noma ngibe ngisho noluncane uthando ngoNkulunkulu. Ngakwazi nokuqonda ukuthi lokho okushiwo ngenhla ngabantu ababekholwa kuNkulunkulu iminyaka eminingi futhi bengakabi nalo uthando ngoNkulunkulu babengenayo imvelo yobuntu; ungase uthi nje bonke babenezimo ezithile zemvelo embi; bonke babengabantu abanobugovu, abanyanyekayo futhi ababi. Ngakho nganginolwazi lwangempela mayelana nemvelo yami. Ngesikhathi esifanayo, futhi kwangibangela ukuba ngiphendule ngempela imibono yami engalungile futhi ngikhululwe bese ngiba nesiqondiso kanye nendlela efanele yokuziphatha ukuze ngingabe ngisaphila ngobugovu nangokwenyanyekayo; konke kuhlelwe nguNkulunkulu futhi ngidinga nje ukufuna iqiniso bese ngiyalwenza uthando lukaNkulunkulu ngenkathi ngifeza imisebenzi yami.

Makabongwe uNkulunkulu ngokwahlulela Kwakhe nokusola okwaphendula inhloso yokufuna kwami futhi kwangibuyisa endleleni yamaphutha. Kwangivumela futhi ukuba ngiqaphele ngempela imvelo nomongo kaSathane okwakukimi futhi ngithole umthombo wokuhluleka kwami. Ngikholwe kuNkulunkulu yonke le minyaka kodwa angizange ngimthande uNkulunkulu. Ngazizwa nginamahloni futhi nginokuzibeka icala. Ngamdumaza ngempela futhi ngamzwisa ubuhlungu uNkulunkulu. Inhliziyo yami ilangazelela ukuba nothando lwangempela ngoNkulunkulu. UPetru wapheleliswa ngoba wayemthanda ngempela uNkulunkulu futhi ngoba wayezimisele enokubekezela ukufuna iqiniso. Ngisho noma ngikude kulokho, ngeke ngiphinde ngiphile kabi ukuze ngizigcine; Ngizimisele ukwenza ukuthanda uNkulunkulu injongo yami ekufuneni, futhi ngizozikhandla futhi ngikhokhe intengo edingekayo ukuze ngifeze imisebenzi yami. Ngizothatha imithwalo yezibopho zami futhi ngiphile iqiniso ekusebenzeni ngenkathi ngifeza imisebenzi yami futhi ngingene eqinisweni lokuthanda uNkulunkulu.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp