Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu

January 31, 2021

UMeng Yong Esifundazweni saseShanxi

Ngingumuntu ngokwemvelo owethembekile, yingakho bengihlala ngihlushwa ngabanye abantu. Ngenxa yalokho, ngizwe ukubanda komhlaba womuntu futhi ngezwa ukuphila kwami kungenalutho futhi kungenanjongo. Emva kokuqala ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla, ngokufunda amazwi kaNkulunkulu kanye nokuphila impilo yebandla, ngaba nokuzimisela nenjabulo enhliziyweni yami engangingakaze ngibe nakho ngaphambili. Ukubona abafowethu nodadewethu beBandla LikaNkulunkulu uSomandla bethandana njengomndeni kwangenza ngabona ukuthi nguNkulunkulu kuphela olungile, nokuthi ukukhanya kuseBandleni LikaNkulunkulu uSomandla kuphela. Eminyakeni eminingi yokuzizwela mathupha umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, sengifinyelele ekwaziseni ukuthi ngempela amazwi kaNkulunkulu uSomandla angabaguqula aphinde abasindise abantu. UNkulunkulu uSomandla uwuthando, futhi uyinsindiso. Ukuze abantu abaningi bathokozele uthando lukaNkulunkulu futhi bathole insindiso kaNkulunkulu, abafowethu nodadewethu bonke kanye nami sazama ukwenza konke ukusabalalisa ivangeli, kodwa asizange silindele ukubanjwa nokuhlushwa yiQembu lamaKhomanisi.

NgoJanuwari 12, 2011, abafowethu nodadewethu abaningi kanye nami sangena emotweni saya endaweni ethile ukuyosabalalisa ivangeli, futhi sagcina sesibikwa ngabantu ababi. Isikhashana emva kwalokho, uhulumeni wezwe wayalela izikhulu zeminyango yokuqinisa umthetho, njengethimba elilwa namacala okonakala, amabutho okuvikela isizwe, ithimba elilwa nezidakamizwa, amaphoyisa ahlomile kanye nomnyango wamaphoyisa endawo, ukuthi eze ngezimoto ezingaphezulu kweziyi-10 ukuze azozibopha. Ngenkathi umfowethu nami silungiselela ukusuka sihambe, sabona amaphoyisa ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili eshwiba iziqobolo ngesihluku eshaya omunye umfowethu. Ngaso leso sikhathi, amaphoyisa amane agijima ngokushesha avimba imoto yethu. Elilodwa lamaphoyisa amabi lakhipha okhiye bemoto yethu ngaphandle kokuchaza, lase lisiyalela ukuthi sihlale emotweni futhi singanyakazi. Ngaleso sikhathi, ngabona ukuthi lowo mfowethu wayeshaywe kwaze kwaba seqophelweni lapho wayesehleli phansi, engasakwazi ukunyakaza. Akukho engangingakwenza ngaphandle kokugcwala ukuthukuthela okukhulu ngase ngiphuma ngokushesha emotweni ukuze ngiyomisa isihluku sabo, kodwa amaphoyisa amabi angisonta ingalo angidudulela eceleni. Ngazama ukubonisana nawo: “Noma ngabe yini, singaxoxa ngakho. Ningakwenza kanjani ukuvele nisuke nishaye abantu?” Bamemeza ngesankahlu: “Shesha uphindele emotweni yakho, uzokuthola okwakho maduze!” Kamuva, basiyisa esiteshini samaphoyisa, nemoto yethu yabanjwa ngenkani.

Emva kwehora lesishiyagalolunye ngalobo busuku, amaphoyisa amabili afika angifaka imibuzo. Lapho ebona ukuthi ayengakwazi ukuthola ulwazi oluwusizo kimina, aqala adidizela futhi acasuka, eququda amazinyo ngolaka ngenkathi ethuka: “Nx, sizobuye sikuthole!” Ayesengivalela egunjini lokulindela ukufakwa imibuzo. Ngo-11.30 ebusuku, amaphoyisa amabili angingenisa egunjini elingenawo amakhamera okuqapha. Ngaba nomuzwa wokuthi ayezosebenzisa isihluku kimi, ngakho ngaqala ngathandaza kuNkulunkulu ngiphindaphinda enhliziyweni yami, nginxusa uNkulunkulu ukuba angivikele. Ngaleso sikhathi iphoyisa elibi elinesibongo esinguJia leza lizongifaka imibuzo: “Uke waba kwi-Volkswagen Jetta kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule?” ngaphendula ngathi cha, lase limemeza ngesihluku: “Abanye abantu bakubonile, kodwa usalokhu uphika?” Emva kokusho lokho, langishaya ngempama ngesihluku ebusweni. Konke engakuzwa kwaba ubuhlungu obushisayo esihlathini sami. Lase libhavumula kakhulu: “Ake sibone ukuthi ulukhuni kangakanani!” Lacosha ibhande eliyisixwexwe ngenkathi likhuluma lalokhu lingishaya ebusweni, angazi ukuthi ngashaywa izikhathi ezingaki, kodwa angikwazanga ukuzibamba ngamemeza kaninginingi ngenxa yobuhlungu. Bebona lokhu, badonsa ibhande bangivala umlomo. Amaphoyisa amabi ambalwa abe esengemboza ngengubo yokulala ngaphambi kokungishaya ngesihluku ngeziqobolo zawo, aze ama ngoba esekhathele kakhulu ukuze athi ukuphumula. Ngangishaywe kabi ngendlela yokuthi ikhanda lami lalizungeza nomzimba wami wawubuhlungu sengathi wonke amathambo ayehlakazekile. Ngaleso sikhathi ngangingazi ukuthi kungani babengiphatha ngale ndlela, kodwa kamuva ngathola ukuthi bangemboza ngengubo yokulala ukuze bagweme ukuthi ukushaywa kwami kushiye imivimbo enyameni yami. Ukungifaka egunjini elingenakho okokubheka, ukungivala umlomo, nokungemboza ngengubo yokulala—konke kwakungenxa yokuthi babesaba ukuthi izenzo zabo ezimbi zazizodaluleka. Angizange ngicabange ukuthi “amaphoyisa abantu” anesithunzi ayengaba yingozi abe nesihluku kangaka! Lapho womane esekhathele ukungishaya, aguqukela kwenye indlela yokungizwisa ubuhlungu: Amaphoyisa amabi amabili asontela enye yezingalo zami emuva ase eyidonsela phezulu ngamandla, ngenkathi amanye amabili ephakamisela enye ingalo yami phezu kwehlombe ayidonsela emhlane ase eyidluthulela phansi ngamandla. Kodwa izingalo zami zazingakwazi ukudonseleka ndawonye noma sekuthini, ngakho bacindezela idolo elinesihluku engalweni yami. Konke engakuzwa kwaba ukuthi “phoqo,” kwase kuzwakala sengathi izingalo zami zombili zihleshuliwe. Kwaba buhlungu ngendlela yokuthi ngacishe ngafa. Babebiza lolu hlobo lokuzwisa ubuhlungu ngokuthi “Ukuthwala Inkemba Emhlane,” abantu abejwayelekile ababengeke bakumele nhlobo. Akungithathanga isikhathi eside ukuba ngilahlekelwe ukuzwa ezandleni zombili. Lokhu kwakungakeneli ukuthi bayeke, ngakho bangiyalela ukuba ngiguqe ukuze benezele ekuhluphekeni kwami. Ngangisebuhlungwini obukhulu kangangokuba wonke umzimba wami wagobhoza umjuluko obandayo, ikhanda lami laliduma nokuzwa kwami kwaqala ukuba lufifi. Ngacabanga: Sengiphile iminyaka engaka; noma bengihlala ngiba nokugula, angikaze ngibe nomuzwa wokungakwazi ukulawula ukuzwa kwami. Ngabe sekuseduze ukuthi ngife? Kamuva, ngangisakwazi ukubekezela, ngakho ngacabanga ukufuna inkululeko ngokufa. Kulowo mzuzu, izwi likaNkulunkulu langikhanyisela ngaphakathi: “Namuhla, abantu abaningi abanalo lolo lwazi. Bakholwa ukuthi ukuhlupheka akunamsebenzi, impilo yasemakhaya abo inezinkinga, ababona abathandwa bakaNkulunkulu, futhi izifiso zabo ziluvindi. Ukuhlupheka kwabanye abantu kufinyelela ephuzwini eledlulele, nemicabango yabo iphenduka ukufa. Lolu akulona uthando lweqiniso lukaNkulunkulu; abantu abanjengalaba bangamagwala, abakwazi ukubekezela, babuthakathaka futhi kabanamandla!(“Ukubhekana Nezilingo Ezibuhlungu Kuphela Okungakwenza Wazi Ubuhle BukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angenza ngiqwebuke ngokushesha futhi ngibone ukuthi indlela yami yokucabanga yayingahambisani nezinhloso zikaNkulunkulu futhi yayizokwenza uNkulunkulu abe lusizi futhi adumale kuphela. Ngoba phakathi kwalobu buhlungu nokuhlupheka, lokho uNkulunkulu afuna ukukubona akuyimi ngifuna ukufa, kodwa ukuthi ngingakugwinya ukufojiswa futhi ngithwale umthwalo osindayo, nokuthi ngingethembela ekuqondiseni kukaNkulunkulu ukuze ngilwe noSathane, ukufakazela uNkulunkulu, nokwenza uSathane ahlazeke futhi ehlulwe. Ukufuna ukufa kungaba ukungena ngqo eswini likaSathane, okusho ukuthi ngangingeke ngikwazi ukufakaza futhi esikhundleni salokho ngangiyoba wuphawu lwehlazo. Emva kokuqonda izinhloso zikaSathane, ngathandaza kuNkulunkulu ngokuthula: O Nkulunkulu! Impilo yoqobo ingikhombisile ukuthi imvelo yami intekenteke kakhulu. Anginakho ukuzimisela nokukhuthalela ukukuhluphekela futhi bengifuna ukufa ngenxa nje yobuhlungu obuncane bomzimba. Manje ngiyazi ukuthi angikwazi ukwenza into yokuhlaza igama Lakho futhi kufanele ngikufakazele ngiphinde ngikwenelise noma ngabe kungakanani ukuhlupheka okufanele ngikubekezelele. Kodwa ngalesi sikhathi, umzimba wami wenyama usebuhlungwini obedlulele futhi untekenteke, futhi ngiyazi ukuthi kulukhuni kakhulu ukunqoba ukushaya kwala madimoni ngokwami. Ngicela unginike ukuzethemba namandla ukuze ngethembele Kuwe ukuze nginqobe uSathane. Ngifunga ngempilo yami ukuthi ngeke ngikhaphele noma ngithengise abafowethu nodadewethu. Njengoba ngangithandaza ngiphindelela kuNkulunkulu, inhliziyo yami yaya ngokuya ikhululeka. Amaphoyisa amabi abona ukuthi ngase ngiphefumula kancane futhi ayesaba ukuthwala umthwalo uma ngifa, ngakho eza azongikhumula ozankosi. Kodwa izingalo zami zase ziqinile, futhi ozankosi babeqine ngendlela yokuthi kwaba lukhuni kakhulu ukubakhumula. Uma babezosebenzisa amandla engeziwe izingalo zami zaziyokwephuka. Amaphoyisa amane amabi athatha imizuzu eminingi ukukhumula ozankosi ngaphambi kokungidonsela emuva egunjini lokulindela ukufakwa imibuzo.

Ngentambama elandelayo, amaphoyisa ngokunganaki mthetho anameka “icala lobugebengu” phezu kwami ase engiphindisela ekhaya lami ukuze aliphequlule, ase engithumela ezitokisini. Ngenkathi ngingena esikhungweni sokuvalela ababoshiwe, izikhulu ezine zasejele zathatha ibhantshi lami, ibhulukwe, amabhuzu newashi Kanye nemali eyizi-1,300 yuan eyayikimi. Bangenza ukuthi ngishintshele emfanisweni ojwayelekile wasejele futhi bangiphoqa ukuthi ngikhokhe ama-200 yuan ukuthenga kubo ingubo yokulala. Emva kwalokho, izikhulu zasejele zangivalela kanye nabagebenga behlomile, ababulali, abadlwenguli, nabashushumbisi bezidakamizwa. Ngenkathi ngingena egumbini lami, ngabona iziboshwa eziyishumi nambili eziphuce amakhanda zingibuka ngonya. Isimo sasimnyama futhi sethusa, futhi ngezwa inhliziyo yami inyukela entanyeni yami. Ababili abayizinhloko zegumbi beza kimi base bebuza: “Ulapha ngenxa yani?” Ngathi: “Ukusabalalisa ivangeli.” Ngaphandle kokukhipha elinye izwi, oyedwa wabo wangishaya kabili ngempama ebusweni, wayesethi: “UnguMbhishobhi, akunjalo?” Ezinye iziboshwa zaqala zahleka ngobulwane futhi zangibhuqa ngokuthi: “Kungani ungadedeli uNkulunkulu wakho akukhiphe lapha?” Phakathi kokukloloda nokugcona, inhloko yangishaya ngempama ezinye izikhathi ezimbalwa. Ukusuka lapho kuya phambili, bangiqamba igama elithi “uMbhishobhi” futhi bahlala bengifojisa futhi bengibhuqa. Enye inhloko yegumbi yabona amahlibhisi engangiwafakile yayisimemeza ngokuzithwala: “Awuyazi neze indawo yakho. Ufanele ukufaka lezi zicathulo? Zikhumule!” Ngenkathi isho lokhu, yangiphoqa ukuba ngiwakhumbule futhi ngishintshele emahlibhisini abo agugile. Baphinde banikeza ingubo yami yokulala ezinye iziboshwa ukuze zabelane ngayo. Lezo ziboshwa zalwela ingubo yami ziya emuva naphambili, futhi ekugcineni zangishiya nengubo endala eyayiqothukile, idabukile, ingcolile futhi inuka. Ngokugqugquzelwa yizikhulu zasejele, lezi ziboshwa zangizwisa lonke uhlobo lobunzima nokuhlushwa. Isibani sasikhanya njalo egunjini ebusuku, kodwa inhloko yegumbi yathi kimi ngokumamatheka okubi: “Ngicishele lesiya sibani.” Njengoba ngangingeke ngikwazi (kwakungekho ngisho inkinobho yokukhanyisa), baqala bangihleka bangibhuqa futhi. Ngosuku olulandelayo, iziboshwa ezimbalwa ezisencane zangiphoqa ukuba ngime ekhoneni bese ngifake imithetho yejele ekhanda, zingesabisa: “Uzokuthola uma ungayifaki ekhanda ezinsukwini ezimbili.” Angikwazanga ukungethuki, futhi lapho kwanda ukucabanga ngalokho engangedlule kukho ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, kwanda nokwesaba. Into engangingayenza kuphela kwakuwukuqhubeka nokumemeza uNkulunkulu futhi nginxuse uNkulunkulu ukuba angivikele ukuze ngikwazi ukukunqoba. Kulesi sikhathi, iculo lezwi likaNkulunkulu langikhanyisela: “Uma usengamthanda uNkulunkulu noma ngabe uboshiwe noma uyagula, noma ngabe abanye bakuhleka usulu noma bayakunyundela, noma ngabe ufika kwangqingetshe, lokhu kusho ukuthi inhliziyo yakho isiphendukele kuNkulunkulu(“Ngabe Inhliziyo Yakho Isiphendukele KuNkulunkulu?” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Izwi likaNkulunkulu langinika amandla langikhombisa indlela yokwenza—ukufuna ukuthanda uNkulunkulu kanye nokuphendulela inhliziyo yami kuNkulunkulu! Kulowo mzuzu kwakhanya bha enhliziyweni yami: Ukuvumela kukaNkulunkulu lokhu kuhlupheka ukuba kungehlele kwakungekhona ukungizwisa ubuhlungu noma ukungenza ngihlupheke ngenhloso, kodwa ukungiqeqesha ukuba ngiphendulele inhliziyo yami kuNkulunkulu esimweni esinje, ukuze ngikwazi ukumelana nokulawula kwamathonya kaSathane amnyama nokuthi inhliziyo yami ikwazi ukuba seduze kukaNkulunkulu futhi ithande uNkulunkulu, ingakhonondi nhlobo futhi ihlale ilalela izinhlelo nokulungisa kukaNkulunkulu. Nginalokhu emqondweni, ngangingasesabi. Noma ngabe uSathane ungiphatha kanjani, konke engikhathazeka ngakho ukuzinikela kuNkulunkulu nokwenza konke engingakwenza ukufuna ukuthanda uNkulunkulu nokwenelisa uNkulunkulu, ngingakhothamisi ikhanda lami kuSathane.

Impilo yasejele ngokoqobo iyisihogo esisemhlabeni. Abaqaphi basejele babelokhu beqhamuka nezindlela zokuzwisa abantu ubuhlungu: ngangimpintshana nezinye iziboshwa eziningi uma ngilala ebusuku. Ngisho ukuphenduka embhedeni kwakulukhuni. Ngenxa yokuthi ngangingowokugcina ukufika, kwakudingeke nokuthi ngilale eduze nendlu yangasese. Emva kokubanjwa, angizange ngilale izinsuku eziningi futhi ngaba nobuthongo ngendlela yokuthi ngangehluleka bese ngozela. Iziboshwa ezisemsebenzini ezaziqapha zaziza zizongihlukumeza, zingiqhwabaza ekhanda ngenhloso ngize ngiphaphame phambi kokuthi zihambe. Ngelinye ilanga, ngezikhathi zehora lesithathu ekuseni, isiboshwa sangivusa ngamabomu ngoba sifuna ukubheka usayizi webhulukwe lami langaphansi ukuze sibone ukuthi singangena yini kulona. Saletha ibhulukwe langaphansi elide nelingcolile futhi elidabukile ukulishintshanisa nelami. Lezo kwakuyizinsuku zonyaka ezibanda kakhulu, kodwa lezi ziboshwa zazisafuna ukungephuca ibhulukwe lami langaphansi eliyilo lodwa engangiligqokile. Abantu laphaya phakathi babeyimidlwembe njengezilwane. Babenezimo ezikhohlakele kanye nezinhliziyo ezimbi, bengenasicucu sobuntu, njengamadimoni azwisa abantu ubuhlungu esihogweni ukuze azijabulise. Ngaphezu kwalokho, ukudla kwakukubi kakhulu kunalokho okwakuphiwa izinja nezingulube. Ekuqaleni, ngathola uhhafu wendishi yephalishi, ngabona ukuthi kwakunamabala amaningi amnyama kulo. Angazanga ukuthi ayeyini, futhi nombala wephalishi wawunobumnyama. Kwakulukhuni ukuligwinya. Empeleni ngangifuna ukungadli ngaleso sikhathi, kodwa amazwi kaNkulunkulu angikhanyisela: “… ngalezi zinsuku zokugcina kufanele nibe nobufakazi bukaNkulunkulu. Noma ngabe kungakanani ukuhlupheka kwenu, kufanele nize zifinyelele esiphethweni, ngisho nasemphefumulweni wenu wokugcina, nalapho kusafanele nithembeke kuNkulunkulu, futhi nibe semuseni kaNkulunkulu; yilona kuphela uNkulunkulu onothando, futhi yilobu kuphela ubufakazi obunamandla nobuphilayo(“Ukubhekana Nezilingo Ezibuhlungu Kuphela Okungakwenza Wazi Ubuhle BukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu ayegcwele uthando nozwelo njengokududuza kukamama, evusa isibindi sami sokubhekana nokuhlupheka. UNkulunkulu ufuna ukuba ngiqhubeke nokuphila, kodwa ngangibuthakathaka kakhulu, ngilokhu ngifuna ukukhululeka ngokufa. Angizithokozeli kwamina; kusenguNkulunkulu ongithanda kakhulu. Imfudumalo yaqubuka ngokushesha enhliziyweni yami, yangenza ngaba nemizwa ephakeme ngendlela yokuthi kwaphuma izinyembezi emehlweni ami zaconsela ephalishini. Ukunyakaziswa wuthando lukaNkulunkulu kwaphinda kwakunginika umdlandla. Kufanele ngikudle lokhu kudla noma ngabe kunambitheka kanjani. Ngaliqeda iphalishi ngomoya owodwa. Emva kokudla kwasekuseni, inhloko yegumbi yangikolobhisa phansi. Lezi kwakuyizinsuku ezibanda kunazo zonke onyakeni futhi ayengekho amanzi ashisayo, ngakho ngangingasebenzisa amanzi abandayo kuphela endwangwini yokuhlanza. Inhloko yegumbi futhi yangiyalela ukuba ngikolobhe kanje nsuku zonke. Kwase kuthi, abagebenga behlomile abaningi bangenza ukuthi ngifake imithetho yasejele ekhanda. Uma ngangehluleka ukuyifaka ekhanda, babezongingqubuza bangikhahlele; ukushaywa ngempama ebusweni kwaku vame kakhulu. Ngibhekene nalesi simo, ngangivame ukucabanga ukuthi yini okwakufanele ngiyenze ukuze ngenelise izinhloso zikaNkulunkulu. Ebusuku, ngadonsela ingubo yami phezu kwekhanda lami ngase ngithandaza ngokuthula: O Nkulunkulu, uvumele lesi simo ukuba singehlele, ngakho izinhloso Zakho ezinhle kufanele ukuthi zikhona lapho phakathi. Ngicela wembule izinhloso Zakho kimi. Kulo mzuzu, amazwi kaNkulunkulu angikhanyisela: “Ngijabulela iminduze emila emagqumeni. Izimbali notshani obunaba emathafeni, kodwa iminduze ifaka ukukhazimula enkazimulweni yaMi emhlabeni ngaphambi kokufika kwentwasahlobo–ngabe umuntu angakwazi ukufinyelela kulokhu? Ngabe angafakaza kiMi. emhlabeni ngaphambi kokubuya kwaMi? Ngabe angazinikela ngenxa yegama laMi ezweni likadrako omkhulu obomvu?(“Isahluko 34” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Yebo, izimbali notshani nami konke kuyindalo kaNkulunkulu. UNkulunkulu wasidalela ukuba simveze, simkhazimulise. Iminduze iyakwazi ukwengeza ukucwebezela enkazimulweni kaNkulunkulu emhlabeni ngaphambi kokufika kwentwasahlobo okusho ukuthi isiwugcwalisile umsebenzi wayo njengendalo kaNkulunkulu. Umsebenzi wami namuhla ukulalela ukuhlela kukaNkulunkulu nokufakazela uNkulunkulu phambi kukaSathane, ukwenza wonke umuntu abone ukuthi uSathane uyidimoni eliphilayo elilimaza futhi lishwabadele umuntu, kanti uNkulunkulu ungoyedwa uNkulunkulu wangempela othanda futhi osindisa umuntu. Ukubekezelela konke lokhu kuhlupheka nokufojiswa manje akungenxa yokuthi ngenza icala, kodwa kungenxa yegama likaNkulunkulu. Ukubekezelela lokhu kuhlupheka kuhle kakhulu. Uma uSathane andisa ukungifojisa, kwanda ukuthi ngime ngakuNkulunkulu futhi ngithande uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela, uNkulunkulu angathola inkazimulo, futhi ngiyobe sengiwugcwalisile umsebenzi okufanele ukuba ngiwugcwalise. Uma nje uNkulunkulu ejabule futhi eneme, inhliziyo yami iyothola ukududuzeka. Ngizimisele ukubekezelela ukuhlupheka kokugcina ukwenelisa uNkulunkulu futhi ngivumele konke kuhlelwe nguNkulunkulu. Lapho ngiqala ukucabanga ngale ndlela, ngazizwa nginyakaziseka ngokukhethekile enhliziyweni yami, ngaphinda futhi angaze ngakwazi ukubamba izinyembezi zami: “O Nkulunkulu. Uthandeka kakhulu! Ngikulandele iminyaka eminingi, kodwa angikaze ngizwe ukuthanda Kwakho njengoba ngkuzwile namuhla, noma ngizwe ngiseduze Kwakho njengoba ngenza namuhla.” Ngakhohlwa ngokuphelele okwami ukuhlupheka ngacwila kulo muzwa onyakazisayo eside, eside isikhathi …

Ngosuku lwami lwesithathu esikhungweni sokuvalela ababoshiwe, isikhulu sasejele sangiyisa ehhovisi labo. Ngenkathi sengilapho, ngabona abantu abangaphezu kweshumi nambili bengibuka ngamehlo angajwayelekile. Omunye wabo wayephethe ikhamera yevidiyo phambi kwami ngakwesokunxele nomshini wokuthwebula umsindo, ebuza: “Kungani ukholwa kuJehova uSomandla?” kulapho ngabona ukuthi lokhu kwakungukubuzwa ngabezindaba, ngakho ngaphendula ngokuthobeka okunokuziqhenya: “Kusukela ngimncane, bengilokhu ngilandelwa ukuhlushwa ngabantu kanye nokunganakwa, futhi ngibonile abantu bekhohlisana futhi belutha abanye. Ngezwa ukuthi lo mphakathi mnyama kakhulu, uyingozi kakhulu; abantu bebephila izimpilo ezingenalutho futhi ezingenakho ukuzisisa, bengenalutho abalulangazelayo futhi bengenazinjongo zempilo. Kamuva, lapho umuntu othile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu uSomandla kimi, ngaqala ukukholelwa kulo. Emva kokukholwa kuNkulunkulu uSomandla, ngizwe amanye amakholwa engiphatha njengomunye womndeni. Akekho eBandleni likaNkulunkulu uSomandla ongakhela icebo. Bonke bayaqondana futhi bayakhathalelana. Bayabhekana, futhi abesabi ukukhuluma okusemiqondweni yabo. Ezwini likaNkulunkulu uSomandla ngithole inhloso nokubaluleka kokuphila. Ngicabanga ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kuhle kakhulu.” Intatheli yase ibuza: “Uyazi ukuthi kungani ulapha?” Ngaphendula: “Emva kokukholwa kuNkulunkulu uSomandla, angibange ngisazihlupha ngegama nemihlomulo yasemhlabeni, futhi ngibona ukuthi lezi zinto azinalutho futhi azinalusizo. Uma nje ngingaba umuntu olungile futhi ngithathe indlela efanele ngingaphila ngendlela enokulunga. Inhliziyo yami kakhudlwana nakakhudlwana iphendukela emseni, futhi ngizimisele kakhudlwama nakakhudlwana ukuba umuntu olungile. Ngibona ukuthi uNkulunkulu uSomandla ukwazi kanjani ukuguqula abantu ngempela futhi abaholele endleleni elungileyo, ngacabanga ukuthi uma sonke isintu singakholwa kuNkulunkulu, lapho-ke izwe lethu lingahleleka kangcono futhi nezinga lobugebengu lingehla. Ngalokho, nginqume ukuxoxa lezi zindaba ezinhle kwabanye abantu, kodwa angizange ngazi ukuthi isenzo esihle kangaka sasiyonqatshelwa eChina. Ngakho-ke ngiboshwe ngalethwa lapha.” Intatheli yabona ukuthi izimpendulo zami zazingabasizi, ngakho yayimisa ingxoxo yaphenduka yahamba. Ngalowo mzuzu, isekela nhloko leNational Security Brigade lase lithukuthele kangangokuthi laligxoba phansi ngezinyawo zalo. Lalingigqolozele ngolaka, liququda amazinyo lihleba: “Thula nje uzobona!” Kodwa ngangingakwesabi neze ukwethusa kwalo nokungesabisa. Kunalokho, ngazizwa ngihlonipheke kakhulu ngokuthi ngifakazele uNkulunkulu kuleli thuba, futhi ngaphezu kwalokho nganikeza inkazimulo kuNkulunkulu ngokuphakanyiswa kwegama likaNkulunkulu nokunqotshwa kukaSathane.

Amazinga okushisa ayephansi kakhulu ngosuku lomhla kaJanuwari 17. Ngenkathi amaphoyisa ethatha ibhantshi lami likakotini, ngangigqoke kuphela ibhulukwe elide langaphansi futhi ngagcina sengingenwa umkhuhlane. Ngaba nemfiva ephezulu futhi ngangingakwazi ukuma ukukhwehlela. Ebusuku, ngazisonga ngengubo yokulala egugile, ngibekezelela ukuhlukunyezwa wukugula ngenkathi futhi ngicabanga ngokuphathwa kabi okungapheli kanye nokuhlushwa yiziboshwa. Ngazizwa ngilahliwe futhi ngingenakuzisiza. Ngenkathi nje usizi lwami lufinyelela eqophelweni elithile, iculo lezwi likaNkulunkulu lankeneneza endlebeni yami: “Uma ungifumba ukugula, uthathe inkululeko yami, ngingaqhubeka ngiphila, kodwa uma ngishiywa ukusola kanye nokwahlulela Kwakho, ngeke ngibe nayo indlela yokuphila. Uma bengiphila ngaphandle kokwahlulela nokusola Kwakho, bengiyolahlekelwa uthando Lwakho, uthando olujule kakhulu kimi engingeke ngiluchaze ngamazwi. Ngaphandle kothando Lwakho, ngabe ngiphila ngaphansi kokubuswa uSathane …(“Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Lona kwakungumkhuleko oliqiniso kaPetru phambi kukaNkulunkulu. UPetru wayengeze angaqhutshwa yinyama. Ayekuthanda kakhulu futhi ekwazisa kwakuwukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu. Uma nje ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu kungamshiyi, inhliziyo yakhe yayithola ukududuzeka kwayo okukhulu. Kufanele manje nami ngilandele isibonelo sikaPetru sokufuna nokuqonda. Inyama yonakele futhi ngokungagwemeki iyobola. Noma ngihlangana nokugula futhi ngilahlekelwa yinkululeko yami, wukuhlupheka okufanele ngikuthwale. Kodwa uma ngilahlekelwa ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu, lokho kulingana nokulahlekelwa ubukhona nothando lukaNkulunkulu, kubuye futhi kusho ukulahlekelwa yithuba lokuhlanzwa. Yilokho okubuhlungu kakhulu. Ngaphansi kokukhanyisela kukaNkulunkulu, ngaphinda futhi ngezwa uthando lukaNkulunkulu. Ngazonda futhi ubuntekenteke nokungabaluleki kwami, futhi ngabona ukuthi imvelo yami inomhobholo kakhulu, ayikhombisi ukucabangela imizwa kaNkulunkulu yosizi. Ngosuku olulandelayo, ezinye iziboshwa eziningi egumbini elifanayo zagula, kodwa imfiva yami ephezulu yancipha ngokumangalisayo, ngezwa ukunakekela nokuvikela kukaNkulunkulu kimi futhi ngabona nezimanga zomsebenzi kaNkulunkulu. Ngamdumisa futhi ngambonga uNkulunkulu ngokuthula enhliziyweni yami. Ebusuku obuthile, umdayisi weza ngasewindini yase inhloko yegumbi ithenga inqwaba yenyama yengulube, inyama yenja, amathanga enkukhu, njalo njalo. Ekugcineni yangiyalela ukuba ngikhokhe, ngathi anginayo imali, ya ithi ngolaka: “Uma ungenayo imali ngizokuzwisa ubuhlungu kancane kancane!” Ngosuku olulandelayo, yangihlanzisa amashidi, izingubo, namasokisi. Izikhulu zasejele esikhungweni sokuvalela ababoshiwe nazo zangihlanzisa amasokisi. Esikhungweni sokuvalela ababoshiwe, kwakufanele ngibekezelele ukushaya kwabo cishe nsuku zonke. Lapho ngingasakwazi ukukubekezelela, ngangiye ngiqondiswe ngaphakathi ngamazwi kaNkulunkulu: “Kufanele wenze umsebenzi wakho wokugcina kaNkulunkulu ngesikhathi sakho emhlabeni. Esikhathini esedlule, uPetru wabethelwa walenga ngenxa kaNkulunkulu; nokho, kufanele wanelise uNkulunkulu ekugcineni, futhi usebenzise onke amandla akho kuNkulunkulu. Yini isidalwa esingayenzela uNkulunkulu? Ngakho kufanele uzinikele esiheni sikaNkulunkulu ungakashiywa yisikhathi kakhulu. Uma nje uNkulunkulu ejabula, khona-ke makenze noma yini ayifunayo. Yiliphi ilungelo abantu abanalo lokukhononda?(“Isahluko 41” sengxenye ethi Izihumusho Zezimfihlakalo Zamazwi KaNkulunkulu Eziya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu anginika amandla angapheli. Ngisho noma isikhathi nesikhathi ngangiye ngibelokhu ngiphansi kokuhlaselwa, ukufojiswa, ukulahlwa, nokushaywa yiziboshwa, umphefumulo wami wakwazi ukuthola ukududuzeka nokujabula. Njengokugeleza okufudumele okunamandla, uthando lukaNkulunkulu lwangidudulela ekuqhubekeleni phambili, lungenza ngizwe ngempela ukuthi uthando lukaNkulunkulu lukhulu kakhulu.

Ekuseni okuthile, isikhulu sasejele saletha ngokuqonde ngqo ikhasi lephephandaba. Iziboshwa zamamatheka ngobubi ngenkathi zisebenzisa iphimbo lokubhuqa zifunda kakhulu amagama asephepheni ayenyundela futhi ehlambalaza uNkulunkulu uSomandla. Ngangithukuthele kakhulu ngaphakathi ngendlela yokuthi ngaqala ngaququda amazinyo ami. Iziboshwa zeza zazobuza ukuthi kwenzenjani, ngase ngithi kakhulu: “Lokhu kuwukungcolisa kweQembu lamaKhomanisi!” Ngilalele zonke lezi ziboshwa zilandela izihlwele futhi zingcolisa iqiniso futhi zihlambalaza uNkulunkulu ngokukhuluma ulimi olufanayo nolukadeveli, ngabona sengathi ngibona ukufika kwesiphetho sabo. Njengoba isono sokuhlambalaza uNkulunkulu singeke sithethelelwe, noma yimuphi ocasula isimo sikaNkulunkulu uyothola isijeziso nempindiselo esinda kakhulu! Ngokwenza lokhu, iQembu lamaKhomanisi liyisa bonke abantu baseChina ekubhubheni kwabo kokugcina, lidalula ubuso balo ngokuphelele njengedimoni elidla imiphefumulo! Kamuva iphoyisa elaliphethe icala lami langifaka imibuzo futhi. Kulokhu, alisebenzisanga ukuzwisa ubuhlungu ukuzama ukuphoqelela ukuvuma icala, futhi esikhundleni salokho laguqukela ekusebenziseni ubuso “obunomusa” ukungibuza ukuthi: “Ngubani umholi wakho? Ngizokunika elinye ithuba. Uma usitshela, kuzokuhambela kahle. Ngizokukhombisa uzwelo olukhulu. Wawumsulwa ekuqaleni, kodwa abanye abantu bakudalulile. Ngakho kungani ubafihla? Ubonakala ungumuntu oziphethe kahle kangaka. Kungani unikela ukuphila kwakho ngenxa yabo? Uma usitshela, ungagoduka. Kungani uhlala lapha uhlupheka?” Laba bazenzisi ababuso bubili babona ukuthi le ndlela ayisebenzi, ngakho base bezama ukuzama indlela ethambileyo. Ngempela bagcwele amacebo anobuqili futhi bangompetha abadala ekwakheni amacebo namasu okuhlakanipha! Ukubona lobuya buso bakhe bokuzenzisa kwagcwalisa inhliziyo yami ngenzondo yaleli qulu lamadimoni. Ngathi kuye: “Sengikutshele konke engikwaziyo. Angazi lutho olunye.” Ebona ukuzimisela kwami okungagudluki, wazi ukuthi akukho ayeyokwazi ukukuthola kimi, ngakho wahamba ngokudumala.

Emva kokubanjwa esikhungweni yokuvalela ababoshiwe isigamu senyanga, ngakhululwa kuphela emva kokuba amaphoyisa ecele umndeni wami ukuthi ukhokhe izi-8000 yuan zebheyili. Kodwa bangexwayisa ukuthi ngingayi ndawo nangokuthi kufanele ngihlale ekhaya ngenze isiqiniseko sokuthi ngizotholakala uma ngifuneka. Ngosuku engakhululwa ngalo, izikhulu zasesikhungweni sokuvalela ababoshiwe ngamabomu azizange zinginike ukudla, kanti iziboshwa zathi: “UNkulunkulu wakho uyamangalisa. Asiyibo abantu abagulayo, kodwa sonke sibe ngabantu abagulayo lapha. Wafika lapha ugcwele ukugula, kodwa usuhamba ngaphandle kokugula. Kulungile!” Kulo mzuzu, inhliziyo yami yaba nokubonga okukhulu futhi yagcwala ukudumisa uNkulunkulu! Umalume ungujele. Wayelokhu esola ukuthi ngakhululwa ngoba ubaba unokuxhumana okukhethekile nothile onamandla, uma kungenjalo akukho ndlela yokuthi ngangingadedelwa ejele eliyisinqalanqala kanje ngesikhathi esingaphakathi kwesigamu senyanga—okungenani kwakufanele kube yizinyanga ezintathu. Wonke umndeni wami wawazi kahle kamhlophe ukuthi lokhu kwanqunywa ngukuba namandla onke kukaNkulunkulu nokuthi kwakunguNkulunkulu embula umsebenzi Wakhe omangalisayo kimi. Ngabona ngokucacile ukuthi lokhu kwakuwumdonsiswano phakathi kukaNkulunkulu noSathane. Akukhathaleki ukuthi uSathane unobulwane nesihluku esingakanani, uyohlala ehlulwa nguNkulunkulu. Kusukela lapho kuya phambili, ngakholwa ukuthi konke engahlangana nakho kwakuyingxenye yohlelo lukaNkulunkulu. Ekupheleni kukaMeyi, 2011, ngaphansi kwecala “lokuphazamisa ukuthula,” amaphoyisa amaKhomanisi anginika isigwebo sonyaka owodwa wokufundiswa-kabusha ngokusebenza ngezandla, okwakufanele sidonswe ngaphandle kwasejele ngaphansi kokubhekwa, futhi silengiswe ngeminyaka emibili.

Emva kokwedlula kulokhu kushushiswa nokuhlupheka, ngaba nokuqonda futhi ngakwazi ukubona ingqikithi embi yeQembu lamaKhomanisi laseChina, futhi ngangenwa yinzondo ejulile yalo. Konke elikwenzayo ngukusebenzisa izindlela ezinesihluku zokuqinisa isikhundla salo sokubusa, lishaya futhi licindezela yonke imisebenzi elungileyo futhi lizonda iqiniso ngokwedlulele. Liyisitha sikaNkulunkulu esikhulu. Ukuze lifeze inhloso yalo yokulawula abantu unomphelo, aliyeki lutho ekuvimbeni nasekuphazamiseni umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni, licindezela futhi lishushisa amakholwa kaNkulunkulu ngolaka, lisebenzisa kokubili ukherothi nenduku, lisho okukodwa ngenkathi lenza okunye, futhi lifihla inkohliso namacebo yonke indawo. Ukwehluka elikunikezayo kungivumela ukuthi ngibone ngokuthe xaxa ukuthi ukuthi yizwi likaNkulunkulu kuphela elingalethela abantu ukuphila ngesikhathi sokuhlupheka. Lapho abantu sebexakeke kakhulu noma besengcupheni yokufa, izwi likaNkulunkulu linjengamanzi okuphila, londla izinhliziyo zabantu ezomile. Liphinde lifane nekhambi eliyisimangaliso elingelapha amanxeba emiphefumulo yabantu, libatakula engozini, livuthela izimpilo zabo ngokuzethemba nomdlandla, futhi libalethela amandla angenamkhawulo, libenza bathokozele ubumnandi bezwi likaNkulunkulu phakathi kokuhlupheka kwabo, okunganika imiphefumulo yabo induduzo, futhi libenze bezwe ukuthi ukuphila kwezwi likaNkulunkulu akuqedeki futhi akupheli. Kuso sonke lesi sigamu senyanga sempilo yasejele, ukuba uNkulunkulu wayengenami, esebenzisa amazwi Akhe ukukhumbuza, ukukhanyisela, kanye nokungikhuthaza, kwakungekho ndlela yokuthi imvelo yami entekenteke yayingakumela ukuhlupheka okungakaya. Ukube kwakungekhona ukubhekwa futhi nokuvikelwa nguNkulunkulu, kwakungekho ndlela yokuthi umzimba wami othambile futhi ontekenteke wawungakwazi ukumela ukuzwisa ubuhlungu kanye nokuphatha kabi kwamaphoyisa amabi okwakungenzeka ukuthi, noma kungangihlukumezanga ngaze ngafa, kushiye umzimba wami ugula futhi ulimele. Kodwa uNkulunkulu wangivikela ngokumangalisayo ezinsukwini ezimnyama kakhulu, ezinzima kakhulu, futhi waze welapha nokugula kwami kwasekuqaleni. UNkulunkulu ngempela unamandla kakhulu! Uthando Lwakhe kimi lujule futhi lukhulu kakhulu! Angikwazi ngempela ukuveza ukubonga kwami kuNkulunkulu, futhi ngingathi kuphela ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami: O Nkulunkulu, ngifisa ukukuthanda ngokujule kakhulu! Akukhathaleki ukuthi indlela eya phambili imagudlugudlu futhi imahhadla kanjani noma kungakanani ukuhlupheka okufanele ngikubekezelele, ngiyolalela ukuhlela Kwakho futhi ngizimisele ukukulandela kuze kube sekugcineni!

Noma umzimba wami wenyama wahlupheka kancane ngalokhu engedlula kukho, imihlomulo engiyizuze kukho ibalulekile. Lokhu kuyigugu endleleni yami yokukholwa kuNkulunkulu, kanye neqophelo lokuqala endleleni yami yokukholwa kuNkulunkulu. Ngizwa ngokujulile ukuthi, eminyakeni eyishumi ngikholwa kuNkulunkulu, angikaze ngilwazise uthando lukaNkulunkulu ngokujule njengoba ngenza namuhla, futhi ngizwe ngempela ukuthi ukubaluleka nengqondo yokukholwa kuNkulunkulu, ukulandela uNkulunkulu, nokukhonza uNkulunkulu kukhulu kakhulu; futhi ngaphezu kwalokho, angikaze ngizimisele ngale ndlela ukufuna ukuthanda uNkulunkulu nokunikela ukuphila kwami okusele ukuze ngibuyisele uthando lukaNkulunkulu njengoba ngenza namuhla. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukwethula ukubonga kwami nokudumisa okusuka enhliziyweni. Yonke inkazimulo nokudumisa akube kuNkulunkulu uSomandla!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ubusha Obungenakho Ukuzisola

UXiaowen Edolobheni LaseChongqing “Uthando luwumuzwa omsulwa, omsulwa ongenasici. Sebenzisa inhliziyo yakho, sebenzisa inhliziyo yakho...

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp