Ukuba Sejele Ekupheleleni Kobusha

June 22, 2018

UChenxi, Esifundazweni SaseHebei

Wonke umuntu uthi ukuphelela kobusha bethu yisikhathi sokuphila esihle nesimsulwa kakhulu. Mhlawumbe kwabaningi, leyo minyaka igcwele izinkumbulo ezimnandi, kodwa lokho engangingakaze ngikulindele kwaba ukuthi ngichithe ubusha bami ejele. Kungenzeka ungibuke ngendlela engavamile ngalokhu, kodwa angizisoli. Ngisho nakuba leso sikhathi sokuvalelwa sasigcwele usizi nezinyembezi, saba yisipho esiyigugu kakhulu ekuphileni kwami, futhi ngafunda okuningi kuso.

Ngazalelwa emndenini ojabulayo, futhi kusukela sibancane sakhonza uJesu kanye nomama wethu. Lapho ngineshumi nesihlanu, umndeni wami kanye nami, siqinisekile ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguJesu ophinde wabuya, samukela ngentokozo umsebenzi Wakhe wezinsuku zokugcina.

Ngolunye usuku ngo-Aphreli 2002, lapho ngineshumi nesikhombisa, udadewethu othile kanye nami sasisendaweni ethile sifeza imisebenzi yethu. Ngo-1:00 ekuseni, sasilele zwi endlini esasemukelwe kuyo lapho siphaphanyiswa masinyane umsindo othile, ukushaywa ngamandla komnyango. Sezwa othile ngaphandle ememeza, “Vula umnyango! Vula umnyango!” Ngemva nje kokuba udade owayesamukele evule umnyango amaphoyisa ambalwa angena ngokuphulukundlela futhi ngodlame, athi, “Sivela Emnyangweni Wezokuphepha Komphakathi.” Ukuzwa la magama amathathu, “Umnyango Wezokuphepha Komphakathi,” kwangenza ngaba novalo masinyane. Ingabe balapha ukuze bazosibopha ngenxa yokukholwa kwethu kuNkulunkulu? Ngangike ngezwa ngabafowethu nodadewethu beboshwa futhi beshushiswa ngenxa yokholo lwabo; ingabe lokhu manje sekwenzeka kimi? Ngaleso sikhathi inhliziyo yami yaqala ukushaya ngamandla, gididi, gididi, futhi ekwethukeni kwami, angazanga ukuthi kufanele ngenzeni. Ngakho ngokushesha ngathandaza kuNkulunkulu: “Nkulunkulu, ngiyakucela ukuba ube nami. Nginike ukholo nesibindi. Kungakhathaleki ukuthi kwenzekani, ngaso sonke isikhathi ngizozimisela ukunikeza ubufakazi Ngawe. Futhi ngiyakuncenga ukuba ungiphe ukuhlakanipha Kwakho nokuba ungiphe amazwi okufanele ngiwakhulume, ukuze ngingakukhapheli noma ngithengise ngabafowethu nodadewethu.” Ngemva kokuthandaza, inhliziyo yami kancane kancane yazotha. Ngabona lawa maphoyisa amabi amane noma amahlanu ephequlula ikamelo njengabaphangi, ephenya ezingutsheni zokulala, ekhabetheni ngalinye, ebhokisini, ngisho nangangaphansi kombhede kwaze kwaba yilapho ekugcineni ethola izincwadi ezithile zamazwi kaNkulunkulu kanye nama-CD amaculo. Umholi wathi kimi ngezwi elingenabungane, “Ukuba nalezi zinto kwakho kuwubufakazi bokuthi ukholwa kuNkulunkulu. Hamba nathi ukuze uyokwenza isitatimende.” Ngethukile, ngathi, “Uma kukhona okuthile kokukusho, ngingakusho khona lapha; angifuni ukuhamba nani.” Masinyane wamomotheka wase ephendula, “Ungesabi; asithathe uhambo oluncane nje uyokwenza isitatimende. Ngizokubuyisa lapha masinyane.” Ngethemba lokho akushoyo, ngahamba nabo futhi ngangena emotweni yamaphoyisa.

Ngangingakaze ngicabange ukuthi lolo hambo oluncane lwaluyoba ukuqala kwempilo yami yasejele.

Ngokushesha lapho sifika emagcekeni esiteshi samaphoyisa, lawo maphoyisa amabi aqala ukungithethisa ethi mangiphume emotweni. Isimo sawo sobuso sase sishintshe masinyane, futhi ngokushesha ayesebonakala engabantu abehluke ngokuphelele kulabo ababekade beyibona ngaphambili. Lapho singena ehhovisi, kwangena amaphoyisa ambalwa ayizidlakela ngemva kwethu futhi ama kwesokudla nakwesobunxele sami. Amandla awo phezu kwami manje eseqinisiwe, umholi weqembu lamaphoyisa amabi wamemeza wathi, “Ubizwa ngokuthiwa uyini? Usuka kuphi? Nibangaki enilapha seninonke?” Ngangisanda nje kuvula umlomo wami futhi ngiphakathi nokuphendula lapho engigxumela futhi engishaya kabili ngempama ebusweni—qwa, qwa! Ngathula ngakhexa umlomo. Ngazibuza, Kungani engishayile? Ngangingakaqedi ngisho nokuphendula. Kungani benodlame nobuqaba, okwehluke ngokuphelele kulokho engangicabanga ukuthi amaphoyisa abantu ayikho? Ngokulandelayo, waqhubeka engibuza ukuthi ngimdala kangakanani, futhi lapho ngiphendula ngokwethembeka ukuthi ngineshumi nesikhombisa, qwa, qwa, ngezimpama engiphinda ebusweni futhi engithethisa ngokubatshela amanga. Ngemva kwalokho, noma ngabe yini engiyishoyo, ngokungakhethi wayengishaya ephindelela ngezibhakela ebusweni bami kwaze kwaba yilapho ngibona khona izinkanyezi, ikhanda lami lalizungeza, kwakuzwakala umsindo othi “nqe nqe” ukhala ezindlebeni zami, futhi ubuso bami babuvutha ngobuhlungu. Ekugcineni kwaba yilapho ngaqonda khona: Lawa maphoyisa amabi awangilethanga lapha ukuze azongibuza noma yimiphi imibuzo; babemane befuna ukusebenzisa ubudlova ukuze bangiphoqe ukuba ngithobele abakushoyo. Ngakhumbula ngizwa abafowethu nodadewethu bethi ukuzama ukubonisana nalawa maphoyisa anonya ngeke kusebenze, kodwa kunalokho kuyokwenza ukuthi inkinga ingapheli. Manje, lapho sengizibonela lokhu ngokwami, angibange ngisaphimisa gama kunoma yini abayibuzayo. Lapho bebona ukuthi ngeke ngikhulume, bangithethisa, “Wena sonakali! Ngizokunika ozocabanga ngakho! Ngaphandle kwalokho ngeke usinike indaba eyiqiniso!” Njengoba esho lokhu, omunye wabo wangishaya ngesibhakela ngonya izikhathi ezimbili esifubeni, okwangibangela ukuba ngiwele kabuhlungu phansi. Wase engikhahlela kanzima, izikhathi ezimbili, futhi wangidonsa engiphakamisa phansi ukuze amemeze ukuba ngiguqe ngamadolo. Angizange ngilalele, ngakho wangikhahlela izikhathi eziningana emadolweni. Igagasi lobuhlungu obukhulu elangikhungatha langiphoqa ukuba ngiguqe sakuwa ngamadolo. Wangibamba ngezinwele futhi wazidonsela phansi ngamandla, wase ngokushesha edonsela emuva ikhanda lami, engiphoqa ukuba ngibheke phezulu. Wayengithuka ngesikhathi engishaya ebusweni izikhathi eziningana impela, futhi okuwukuphela komuzwa enganinawo owokuthi umhlaba wawuzulazula. Ekugcineni, ngawela phansi. Ngaleso sikhathi, inhloko yamaphoyisa amabi yabona ngokushesha iwashi elalisesihlakaleni sami. Liligqolozele ngokulihahela, lamemeza, “Yini lena oyifake lapho?” Masinyane, elinye lamaphoyisa labamba isihlakala sami futhi ngenkani ladonsa iwashi lalikhipha, lase lilinikeza ‘isikhulu’ salo. Ukubona ukuziphatha ngonya okunjalo kwangenza ngagcwala inzondo ngabo. Ngemva kwalokho, njengoba babengibuza imibuzo eyengeziwe, ngamane ngababheka ngithulile, futhi lokho kwabathukuthelisa kakhulu. Elinye lamaphoyisa anonya langibamba ngesiphika njengokungathi liphakamisa inkukhu encane, futhi langiphakamisela phezulu ukuze lingibhongele, “O, uyindoda enkulu, akunjalo? Ngizokutshela ukuthi kunini lapho kufanele uthule khona!” Njengoba lisho lokho, langishaya ngobudlova izikhathi eziningana impela, futhi ngaphinde ngashaywa ngaze ngawa phansi. Ngaleso sikhathi umzimba wami wonke wawunobuhlungu obungabekezeleleki, futhi ngangingasenawo amandla okuzabalaza. Ngamane ngalala phansi amehlo ami evalekile, nginganyakazi. Enhliziyweni yami, nganxusa masinyane kuNkulunkulu: “Nkulunkulu angazi ukuthi yiziphi ezinye izenzo zonya leli qembu lamaphoyisa amabi elizozenza kimi. Uyazi ukuthi nginesiqu esincane, futhi ngibuthakathaka emzimbeni. Ngiyakunxusa ukuba ungivikele. Ngingamane ngife kunokuba uJuda futhi ngikhaphele Wena.” Ngenkathi ngithandaza, amazwi kaNkulunkulu angikhanyisela ngaphakathi: “Kumele ubhekane nobunzima ngenxa yeqiniso, kumele uzinikele eqinisweni futhi ukhuthazelele ukuthunazwa ngenxa yeqiniso nokuthi ukuze wazi okuningi ngeqiniso kumele udlule ezinhluphekweni eziningi. Yilokhu okufanele ukwenze(“Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Lawa mazwi kaNkulunkulu anginika amandla angapheli futhi angenza ngabona ukuthi kungokuba kuphela sesimweni sokuhlupheka lapho umuntu angaqonda futhi athole ngisho neqiniso elengeziwe. Ngangazi ukuthi uma ngangingazange ngihlukunyezwe ngokomzimba ngalolo suku, khona-ke ngangingeke ngibone isimo sangempela salawo maphoyisa amabi, futhi ngangiyoqhubeka nokukhohliswa yisimo sawo sangaphandle. Isizathu sokuza kukaNkulunkulu phakathi kwabantu ezokwenza umsebenzi okhandlayo empeleni kwakuwukuvumela abantu ukuba bathole iqiniso ukuze bakwazi ukwehlukanisa phakathi kokumnyama nokumhlophe, okulungile nokungalungile; ukuze bakwazi ukuqonda umehluko phakathi kokulunga nobubi, ubungcwele nobubi. Ukuba bazi ukuthi ubani okufanele adelelwe futhi alahlwe, nokuthi ubani okufanele akhonzwe futhi abhekwe. Ngalolo suku, ngabona ngokucacile isimo esibi sikaSathane. Kuphela nje uma ngisaphefumula, ngangizonikeza ubufakazi ngoNkulunkulu, futhi ngangingeke ngivume ukunqotshwa amandla obubi. Ngaleso sikhathi, ngezwa othile eceleni kwami ethi, “Kungani engasanyakazi? Ingabe usefile?” Ngemva kwalokho, ngenhloso othile wema phezu kwesandla sami futhi wasicindezela phansi kakhulu ngonyawo lwakhe ngesikhathi ebhodla ngonya, “Vuka! Sizokuyisa kwenye indawo. Uma ulokhu ungakhulumi ngesikhathi sifika lapho, uzokuthola lokho okuseza kuwe!” Ngenxa yokuthi amazwi kaNkulunkulu ayesengezile okholweni nasemandleni ami, ngangingakwesabi neze ukwesabisa kwabo. Enhliziyweni yami, ngangikulungele ukulwa noSathane.

Kamuva, ngaphelezelwa ukuya eMnyangweni Wezokuphepha Komphakathi Kazwelonke. Lapho sifika egumbini lokuphenywa ngemibuzo, umholi walawo maphoyisa amabi kanye nethimba lakhe bangizungeza futhi bangibuza ngokuphindaphinda, behla benyuka phambi kwami futhi bezama ukungiphoqelela ukuba ngithengise abaholi bebandla kanye nabafowethu nodadewethu. Lapho bebona ukuthi ngangilokhu ngingafuni ukubanika izimpendulo zalokho ababefuna ukukuzwa, abathathu babo ngokudedelana bangishaya ngezimpama ebusweni izikhathi eziningi. Angazi ukuthi bangishaya izikhathi ezingaki; ukuphela engangingakuzwa kwakuwubuqhwaqhwaqhwa, njengoba bengishaya ebusweni, okuwumsindo okwasengathi wawuzwakala kakhulu ngalobo busuku obuthulile. Izandla zawo manje sezibuhlungu, amaphoyisa amabi ayeseqala ukungishaya ngezincwadi. Kwase kunokunambitheka okubabayo emlonyeni wami futhi igazi laliconsa ezimpahleni zami. Bangishaya ngaze ekugcineni ngangezwa ngisho nobuhlungu; ubuso bami bamane bavuvuka futhi baba ndikindiki. Ekugcineni, ngokubona ukuthi ngeke bathole ulwazi olubalulekile emlonyeni wami, amaphoyisa anonya athatha incwadi yezinombolo zocingo futhi, bejabulile, bathi, “Sithole lokhu esikhwameni sakho. Ngisho noma ungeke usitshele lutho, sisenayo indlela yokukwenza ukhulume!” Ngokushesha, ngazizwa nginovalo kakhulu: Uma kungenzeka noma omunye wabafowethu noma odadewethu aphendule ucingo, lokho kungaholela ekuboshweni kwabo. Futhi kungabaholela ebandleni, futhi imiphumela ingaba mibi kakhulu. Ngaleso sikhathi, ngakhumbula ingxenye yamazwi kaNkulunkulu: “UNkulunkulu uSomandla ubusa zonke izinto nezigameko! Uma nje izinhliziyo zethu zisabheka Kuye ngazo zonke izikhathi futhi singena emoyeni siphinde sibe nobudlelwane Naye, khona-ke uyosikhombisa zonke izinto esizifunayo futhi intando Yakhe nakanjani iyokwembulwa kithi; khona-ke izinhliziyo zethu ziyoba sekujabuleni nasekuthuleni, zizinze ngokucaca okuphelele(“Izwi Lesikhombisa” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angibonisa indlela yokwenza, kanye nendlela okufanele ngiyithathe. Nganoma yisiphi isikhathi, uNkulunkulu wayehlala enguye kuphela engingamethembe kanye nowukuphela kwensindiso yami. Ngakho ngathandaza ngokuphindaphindiwe kuNkulunkulu, ngimnxusa ukuba avikele laba bafowethu nodadewethu. Ngenxa yalokho, lapho eshayela lezo zinombolo zocingo ngayinye, ezinye zezingcingo zazikhala kodwa kungabibikho oziphendulayo ngesikhathi ezinye zimane zingangeni nhlobo. Ekugcineni, esho iziqalekiso ngentukuthelo, amaphoyisa amabi aphonsa incwadi yezicingo etafuleni futhi ayeka ukuzama. Lesi kwakuyisibonelo sangempela sokuba namandla onke kanye nobukhosi bukaNkulunkulu kanye nezenzo Zakhe ezimangalisayo; ngazithola sengibonga futhi ngidumisa uNkulunkulu.

Nakuba kunjalo, babengadelile, futhi baqhubeka nokungiphenya ngemibuzo ngezindaba zebandla. Angizange ngiphendule. Bethunazekile futhi bethukuthele, bavela nelinye futhi iqhinga elenyanyeka kakhulu lokuzama ukungihlukumeza: Elinye lamaphoyisa amabi langiphoqelela ukuba ngiqoshame, futhi kwakudingeka ngiphakamise izingalo zami ngisho namahlombe ami kubheke phambili futhi ngangingavunyelwe ukuba nginyakaze nhlobo. Kungekude, imilenze yami yaqala ukuqhaqhazela futhi ngangingakwazi ukugcina izingalo zami zelulelwe ngokuqondile phambili, futhi ngingathandi umzimba waqala ukuhlehla ume. Iphoyisa lathatha insimbi futhi langijamela njengehlosi eliqaphe inyamazane yalo. Ngemva nje kokuba sengimile langishaya ngonya emilenzeni, okwabangela ubuhlungu obukhulu kangangokuba ngacishe ngawa ngamadolo. Engxenyeni yehora eyalandela, noma nini lapho imilenze noma izingalo zami zinyakaza ngisho kancane, wayengishaya masinyane ngensimbi. Angazi ukuthi wangishaya kangaki. Ngenxa yokuthi ngaqoshama isikhathi eside, imilenze yami yomibili yavuvuka kakhulu futhi ngezwa ubuhlungu obungabekezeleleki kwaba sengathi yephukile. Ngokuhamba kwesikhathi, imilenze yami yayiqhaqhazela kakhulu futhi amazinyo ami ayeshayisana ngokungapheli. Ngaleso sikhathi kwezwakala sengathi amandla ami ayaphela nokuthi ngingase ngiquleke. Nokho, amaphoyisa amabi eyeseceleni kwami amane angigcona futhi ahlekisa ngami, engigxeka njalo futhi engihleka ngonya, njengabantu abazama ngonya ukwenza inkawu ukuba yenze amaqhinga. Ngesikhathi ngibheke ngokwengeziwe ubuso babo obubi, obenyanyekayo, ngezwa ngiba nenzondo eyengeziwe ngalawo maphoyisa amabi. Masinyane ngasukuma futhi ngezwi elikhulu ngathi kubo, “Ngeke ngisaqoshama. Qhubekani futhi ningigwebe ngokuthi ngibulawe! Namuhla anginalutho olungangilahlekela! Angikwesabi ngisho nokufa, ngakho nginganesaba kanjani? Ningamadoda amakhulu, kodwa ukuphela kwento okubonakala sengathi niyayazi ukuchukuluza intombazane encane njengami!” Ngamangala, ngemva kokusho lokhu, iqembu lamaphoyisa amabi amemeza amagama engeziwe ambalwa enhlamba futhi ase eyeka ukungiphenya ngemibuzo. Ngaleso sikhathi ngezwa ngijabula kakhulu, futhi ngaqonda ukuthi uNkulunkulu wayengenelela kuzo zonke izinto ukuze angiphelelise: Lapho sengisuse ukwesaba enhliziyweni yami, isimo sami sashintsha ngokufanayo. Ekujuleni kwenhliziyo yami ngabona ngempela ukubaluleka kwamanzi kaNkulunkulu: “Njengoba kushiwo, ‘Inhliziyo yenkosi isesandleni seNKOSI, njengemifula yamanzi: uyiphendulela noma kuphi lapho ethanda khona’; khona-ke kakhulu kangakanani ngalabo abangelutho?” Ngaqonda ukuthi namuhla, uNkulunkulu wayevumele ukushushiswa uSathane ukuba kungehlele, hhayi ukuba ngamabomu angenze ngihlupheke; kodwa kunalokho, ukukusebenzisa ukuze angivumele ngibone amandla amazwi kaNkulunkulu, angenze ngisuke ekulawulweni yithonya lobumnyama bukaSathane, futhi ngaphezu kwalokho, kungenze ngifunde ukwethembela kuNkulunkulu nokuba ngibheke kuNkulunkulu ngesikhathi ngisengozini.

Leli qembu lamaphoyisa amabi lalingihlukumeze cishe ubusuku bonke; ngesikhathi liyeka, kwase kusile. Bangisayinisa igama lami futhi bathi bazongivalela. Ngemva kwalokho, iphoyisa elidala, elalizenza elinomusa, lathi kimi, “Nkosazana, bheka; usemncane kakhulu—usekuqhakazeni kobusha bakho—ngakho kungaba ngcono kakhulu uma ungashesha futhi uchaze ngokucacile lokho okwaziyo. Ngiyaqinisekisa ukuthi ngizokwenza ukuba bakukhulule. Uma unanoma iyiphi inkinga, ungangabazi ukungitshela. Bheka; ubuso bakho buvuvuke njengesinkwa. Ingabe awukezwa ubuhlungu ngokwanele?” Ngaso leso sikhathi, ngakhumbula amazwi kaNkulunkulu: “Kungani uceba okubi ukuze ukhohlise abantu bakaNkulunkulu?(“Umsebenzi Nokungena (8)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngaphinde futhi ngakhumbula okuthile abafowethu nodadewethu abake bakusho emihlanganweni: Ukuze athole lokho akufunayo, amaphoyisa amabi angasebenzisa kokubili isaqathi kanye nenduku futhi asebenzise zonke izinhlobo zamaqhinga ukuze akukhohlise. Ngokucabanga ngalokhu, ngaphendula iphoyisa elidala, “Ungenzi sengathi ungumuntu omuhle; nonke niyiqembu elifanayo. Yini enifuna ukuba ngiyivume? Lokhu enikwenzayo kubizwa ngokuthi ukuphoqelela ukuvuma. Lokhu ukujezisa okungekho emthethweni!” Ngokuzwa lokhu, lazenza sengathi alazi lutho futhi lanxusa, “Kodwa angizange ngikushaye nakanye. Yibo abakushayile.” Ngajabula ngokuqondisa nokuvikela kukaNkulunkulu, okwangivumela ukuba ngiphinde futhi nginqobe isilingo sikaSathane.

Ngemva kokushiya Umnyango Wezokuphepha Komphakathi Kazwelonke, ngavalelwa ngokuqondile ejele yibo. Ngokushesha lapho sihamba ngaphambi kwesango, ngabona ukuthi indawo izungezwe izindonga ezinde ezinocingo lukagesi phezulu, futhi ekhoneni ngalinye kwanokuthile okubukeka njengenqaba yokulinda. Kuzo kwanamaphoyisa ahlomile ayeqaphile. Konke kwakwesabeka futhi kukubi kakhulu. Ngemva kokwedlula ezinsimbini zesango eziningana, ngafika esitokisini. Lapho ngibona izingubo ezindala, ngaphezu kombhede obandayo, ezazimnyama futhi zingcolile, futhi ngahogela iphunga elibi, elaliphuma kuzo, ngezwa iphunga elenyanyekayo ledlula kimi, masinyane lalandelwa yisiwombe sokudabuka. Ngazibuza: Kungenzeka kanjani ukuba abantu bahlale lapha? Lokhu akwehlukile esibayeni sezingulube. Ngesikhathi sokudla, isiboshwa ngasinye sasinikezwa ibhanisi elincane eliphekwe ngesisi elalimuncu futhi lingavuthiwe kahle. Ngisho nakuba ngangingadlile lonke usuku, ukubona lokhu kudla kwangenza ngavele ngalahlekelwa ukuthanda ukudla. Ngaphezu kwalokho, ubuso bami babuvuvukile ngenxa yokushaywa amaphoyisa, ngazizwa ngibophekile kwangathi ngiboshwe ngebhandishi. Kwakubuhlungu ngisho nokuvula umlomo ukuze ngikhulume, ingasaphathwa eyokudla. Ngaphansi kwalezi zimo, ngangingathokozile ngempela futhi ngizizwa ngoniwe kakhulu. Umqondo wokuthi ngizohlala ngempela lapha futhi ngibekezelele ukungabibikho kobuntu kwangenza ngathinteka kakhulu kangangokuthi ngakhala izinyembezi. Ngaleso sikhathi, ngakhumbula iculo lamazwi kaNkulunkulu: “UNkulunkulu uze kuleli zwe elingcolile futhi ubekezela ngokuthula njengoba ehlukunyezwa futhi ecindezelwa abantu. Akazange ngisho nakanye enqabe, noma enze nanoma yiziphi izicelo ezeqile ngabo. UNkulunkulu wenza wonke umsebenzi odingwa ngabantu: ukufundisa, ukukhanyisela, ukusola, amazwi okucwenga kwamazwi, ukukhumbuza, ukunxusa, ukududuza, ukwahlulela, kanye nokwambula. Uthatha zonke izinyathelo ngenxa yokuphila kwabantu kanye nokubahlanza. Nakuba esusa ikusasa kanye nesimiselo sesintu, zonke izenzo zikaNkulunkulu zingenxa yabo. Zonke izinyathelo Zakhe zingenxa yokuba khona kwabantu kanye nokunikeza sonke isintu isiphetho esimangalisayo emhlabeni” (“UNkulunkulu Ongokoqobo Ngokungabonakali Uletha Insindiso Esintwini” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha. Njengoba ngizama ukubona amazwi kaNkulunkulu, ngizwa ukuthotshiswa namahloni amakhulu. UNkulunkulu uze emhlabeni evela ezulwini—esuka phezulu eza ebuphansini obujulile—esuka esikhundleni sokuba Umuntu ohloniphekile wayoba umuntu ongabalulekile. UNkulunkulu ongcwele weza kuleli zwe elingahlanzekile, elingcolile lesintu futhi wasebenzisana nabantu abonakele, kodwa konke lokhu kuhlupheka uNkulunkulu wakubekezelela ngokuthula. Ingabe uNkulunkulu wayengazange ahlupheke kakhulu kunami? Njengomuntu ocwilile okhohlakaliswe ngokujulile uSathane futhi ongenakuhlonipheka okufanele akhulume ngakho, kungani ngingakwazi ukubekezelela ngisho lokhu kuhlupheka okuncane kangaka? Kulesi sikhathi esibi, esimnyama, ingabe ngangingenanhlanhla yini yokuba ngiphakanyiswe uNkulunkulu ukuze ngikwazi ukulandela Yena, khona-ke kwakungekho ukwazi ukuthi luhlobo luni lwesimo engangizoba kuso, noma ukuthi ngangiyobe ngisaphila noma cha. Ukuthi ngangizizwa ngoniwe futhi ngidabukile ngalokhu kuhluphela okuncane kangaka, futhi ngingazimisele ukukwamukela, kwakubonisa ukuthi ngintula ngempela unembeza nokucabanga. Ngokubona lokhu, ngayeka ukuzizwa ngoniwe, futhi ngaphakathi kwami ngaba nokuzimisela kokubekezelela ubunzima bami.

Kwedlula ingxenye yenyanga, futhi inhloko yalawo maphoyisa amabi yaphinde yafika ukuzongiphenya ngemibuzo. Ngokungibona ukuthi ngangizothile futhi ngingatatazeli, nokuthi ngangingesabi neze, yamemeza igama lami futhi iklabalasa, “Ngitshele iqiniso: Ingabe wake waboshwa kuphi futhi ngaphambili? Lokhu ngokuqinisekile akusona isikhathi sokuqala ungaphakathi; ngaphandle kwalokho, kungenzeka kanjani ukuthi wenze ngokuzotha nangobuchule obungaka, njengokungathi awesabi lutho?” Lapho ngizwa esho lokhu, ngamane ngabonga futhi ngadumisa uNkulunkulu enhliziyweni yami. UNkulunkulu wayengivikele futhi wanginika isibindi, wangivumela ukuba ngibhekane nalawa maphoyisa amabi ngokungesabi okuphelele. Masinyane, intukuthelo yafika ngaphakathi kwenhliziyo yami: Nisebenzisa kabi amandla enu ngokushushisa abantu ngenxa yokukholwa enkolweni yabo, nibabophe, nibachukuluze, futhi nilimaze labo abakholwa kuNkulunkulu ngaphandle kwesizathu. Izenzo zenu ziphambene nomthetho kanye nemithetho yeZulu kokubili. Ngikholwa kuNkulunkulu, futhi ngihamba endleleni efanele; angikephuli mthetho. Kungani kufanele ngesabe nina? Ngeke ngiwele emandleni amabi eqembu lenu! Ngase ngiphendula, “Ingabe nicabanga ukuthi yonke indawo inesidina ukuze ngempela ngifune ukuza lapha? Ningonile futhi nangicindezela ukuba ngibe lapha! Noma yimiphi imizamo yenu eminye yokungiphoqa ukuba ngivume noma ningibophele amanqina enyathi izoba yize!” Lapho izwa lokhu, inhloko yamaphoyisa amabi yavutha ngentukuthelo. Yamemeza, “Unenkani yexoxo ukuba ungasitshela okuthile. Ngeke usakhuluma, angithi? Ngizokunika isigwebo seminyaka emithathu, bese sibona-ke ukuthi ukhuluma iqiniso noma cha. Ngifuna uyeke ukuba nenkani!” Ngaleso sikhathi ngacasuka kakhulu kangangokuthi kwathi angiqhume. Ngezwi elikhulu ngaphendula, “Ngisemncane; iyini iminyaka emithathu kimi? Ngizophuma ejele ngokuphazima kweso.” Lithukuthele, iphoyisa elibi lasukuma masinyane futhi labhavumula libhekise kubasizi balo, “Ngiyahamba; qhubekani nimphenye ngemibuzo.” Lase lishaya kakhulu isivalo futhi lahamba. Ngokubona lokho okwakwenzekile, amaphoyisa amabili awabange esaqhubeka nokungibuza; amane aqeda ukubhala isitatimende sami ukuze ngisayine ase ephuma ehamba. Ukubona ukunqotshwa kwamaphoyisa amabi kwangenza ngajabula kakhulu. Enhliziyweni yami ngadumisa ukunqoba kukaNkulunkulu uSathane.

Phakathi nomzuliswano wesibili wokuphenywa ngemibuzo, bashintsha amaqhinga. Masinyane lapho bengena ngomnyango benza sengathi bakhathazekile ngami: “Usube lapha isikhathi eside kakhulu. Kungani kungekho noyedwa kumalungu omndeni wakho oke weza ezokubona? Kufanele ukuba sebedelile ngawe. Kungani ungabashayeli ucingo, futhi ucele ukuba beze bezokuvakashela.” Ukuzwa lokhu kwangenza ngadabuka kakhulu. Ngazibuza: Ingabe ngempela uMama noBaba abasenandaba nami? Sekuyingxenye yenyanga kakade, futhi nakanjani bayazi ngokuboshwa kwami; Bangaba kanjani nenhliziyo yokungivumela ukuba ngihlupheke lapha ngaphandle kokuba bazongibona? Lapho ngicabanga ngalokhu ngokwengeziwe, ngazizwa nginesizungu futhi ngingenamandla ngokwengeziwe. Ngangikhumbula ekhaya futhi ngikhumbula abazali bami, futhi isifiso sami senkululeko sasikhula njalo ngamandla. Ngingathandi, amehlo ami agcwala izinyembezi, kodwa ngangingafuni ukukhala phambi kwaleli qembu lamaphoyisa amabi. Ngokuthula, ngathandaza kuNkulunkulu: Nkulunkulu, manje ngizwa usizi nobuhlungu obukhulu, kanye nokungabi namandla. Ngiyakunxusa ukuba uvimbe izinyembezi zami ukuba zingehli, ngoba angifuni ukuba uSathane abone ubuthakathaka bami. Nokho, manje angikwazi ukuqonda izinhloso Zakho. Ngiyakuncenga ukuba ungikhanyisele futhi ungiqondise. Ngemva kokuthandaza, masinyane kwafika umqondo engqondweni yami: Leli kade kuyiqhinga likaSathane; la maphoyisa atshale ukwahlukana, ezama ukusonta umbono wami ngabazali bami futhi avuse inzondo ngabo, ngenjongo yokugcina yokusebenzisa ithuba lokungabi nokwazi kwami ukumelana naleli galelo ukuze ngifulathele uNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ukuzama kwawo ukungenza ngixhumane nomndeni wami kwakungenzeka ukuthi kwakuyiqhinga lokubathola ukuze balethe imali yesihlengo ukuze agcwalise inhloso yawo efihlekile yokuthola imali ethile, noma ayengase azi ukuthi amalungu omndeni wami onke akholwa kuNkulunkulu futhi afuna ukusebenzisa leli thuba ukuze ababophe. Lawa maphoyisa amabi ngempela ayenamaqhinga amaningi. Ukube kwakungekhona ukukhanyiselwa uNkulunkulu, ngabe ngabashayela ucingo ekhaya. Ingabe ngangingeke yini ngokungaqondile ngibe uJuda? Ngakho, ekusithekeni ngathi kuSathane: Develi omubi, ngeke ngikuvumele uphumelele ekukhohliseni kwakho. Kusukela manje, noma kungaba yizibusiso noma iziqalekiso esingehlelayo, ngizozithwala ngedwa; angifuni ukubandakanya amalungu omndeni wami, futhi empeleni ngeke ngithonye ukholo noma ukufeza kwabazali bami imisebenzi yabo. Ngesikhathi esifanayo, futhi buthule nganxusa uNkulunkulu ukuba avimbe abazali bami bangangivakasheli, ukuze bangaweli ogibeni olubekwe yilawa maphoyisa amabi. Khona-ke ngokungabi nandaba ngathi, “angazi ukuthi kungani amalungu omndeni wami engakezi ukuzongibona. Nokho indlela enifuna ukungiphatha ngayo ayinandaba nhlobo kimina!” Amaphoyisa amabi awabange esaba namanye amaqhinga. Ngemva kwalokho, awaphindanga angiphenya ngemibuzo.

Kwaphela inyanga. Ngolunye usuku, ngingalindele kwafika umalume wami ezongivakashela, wathi uzama ukuthola indlela yokungikhipha lapha ezinsukwini ezimbalwa ezizayo. Lapho ngiphuma egumbini lezivakashi, ngazizwa ngijabule kakhulu. Ngacabanga ukuthi ekugcineni ngizokwazi ukubona ukukhanya kwelanga futhi, nabafowethu, odadewethu, kanye nengibathandayo. Ngakho ngaqala ukuphupha ngakho emini futhi ngibheke phambili ekubuyeni kukamalune ezongikhipha; nsuku zonke, ngangihlale ngilalele onogada bengibiza bezongitshela ukuthi sekuyisikhathi sokuba ngihambe. Ngempela, ngemva kwesonto, unogada weza ezongibiza. Inhliziyo yami yayizwakala ishaya ngaphandle kwezimbambo zami njengoba ngifika ngokujabula egumbini lezivakashi. Nokho, lapho ngibona umalume wami, wabhekisa ikhanda lakhe phansi. Kwaba yisikhathi eside ngaphambi kokuba athi ngezwi elephukile, “Sebeliphethile icala lakho. Ugwetshwe iminyaka emithathu.” Lapho ngizwa lokhu, kwavele kwaphela nasozwaneni. Ikhanda lami lavele laphithana. Ngalwa nezinyembezi, futhi azikho ezaphuma. Kwaba sengathi ngangingakwazi ukuzwa lokhu umalume akushoyo ngemva kwalokho. Ngaphumela ngaphandle komnyango wegumbi lezivakashi, izinyawo zami zizwakala sengathi zigcwele umthofu, isinyathelo ngasinye sinzima kunesinye sangaphambilini. Angikhumbuli ukuthi ngakwazi kanjani ukuhamba ngibuyele esitokisini sami. Ngesikhathi ngifika lapho, ngathula du, ngangenza lutho nhlobo. Ngacabanga, usuku ngalunye lwenyanga edlule noma ngaphezulu kwalokho lokuba sendaweni enganabuntu lwalube olude futhi lwezwakala lunjengonyaka; ngizokwazi kanjani ukubekezelela ubude bale minyaka emithathu? Isikhathi esiningi uma ngicabanga ngalokho, bakhula ngokwengeziwe ubuhlungu bami, futhi kwaba yilapho ikusasa lami libonakala khona lingacacile futhi lingaqondakali ngokwengeziwe. Ngingakwazi ukuqhubeka nokuzibamba, ngazidedela izinyembezi. Enhliziyweni yami, nokho, ngangazi ngaphandle kokungabaza ukuthi akekho ongangisiza manje; ngangingethembela kuphela kuNkulunkulu. Osizini lwami, futhi kwafuneka ukuba ngize phambi kukaNkulunkulu. Ngakhuluma Naye, ngathi, “Nkulunkulu, ngiyazi ukuthi zonke izinto nazo zonke izehlakalo zisezandleni Zakho, kodwa njengamanje inhliziyo yami izwa ingenalutho ngokuphelele. Ngizwa sengathi ngizokwehluleka; ngicabanga ukuthi kuzoba nzima kakhulu kimi ukubekezelela iminyaka emithathu yokuhlupheka ejele. Nkulunkulu, ngiyakuncenga ukuba ungembulele intando yakho, futhi ngiyakunxusa ukuba ungengezele ukholo namandla ukuze ngizithobe ngokuphelele Kuwe futhi ngamukele ngesibindi lokho okungehlele.” Masinyane, amazwi kaNkulunkulu engikhanyisela ngaphakathi kwami: “Kubo bonke abantu, ukucwengwa kubuhlungu, futhi kunzima ukukwemukela—kodwa noma kunjalo kungesikhathi sokucwengwa lapho uNkulunkulu enza isimo saKhe sokulunga sicace bha kumuntu, futhi azise nomuntu izidingo nezimfuno zaKhe, futhi ahlinzeke ngokukhanya okuthe xaxa, kanye nokuthenwa nokusebenzelana; ngokuqhathaniswa phakathi kwamaphuzu namaqiniso, unikeza umuntu ulwazi oluthe xaxa ngaye nangeqiniso, aphinde anikeze umuntu ukuqonda okukhulu ngentando kaNkulunkulu, ngaleyo ndlela avumele umuntu ukuba abe nothando lweqiniso nolumsulwa lukaNkulunkulu. Lezi yizinhloso zikaNkulunkulu lapho enza ukucwengwa kwethu” (“Ukuthola Ukucwengisiswa Kuphela Okungenza Umuntu Athande UNkulunkulu Ngokweqiniso”kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Nasemphefumulweni wenu wokugcina, nalapho kusafanele nithembeke kuNkulunkulu, futhi nibe semuseni kaNkulunkulu; yilona kuphela uNkulunkulu onothando, futhi yilobu kuphela ubufakazi obunamandla nobuphilayo(“Ukubhekana Nezilingo Ezibuhlungu Kuphela Okungakwenza Wazi Ubuhle BukaNkulunkulu”kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngenxa yokukhanyiselwa nokuqondiswa nguNkulunkulu, ngaqala ukucabanga ngami, futhi kancane kancane ngawathola amaphutha ami. Ngabona ukuthi uthando lwami ngoNkulunkulu lwalungcolisiwe, kanye nokuthi ngangingakazithobi ngokuphelele kuNkulunkulu. Kusukela ngaboshwa, nangaphakathi kokulwa kwami nalawo maphoyisa amabi, ngabonisa ukuba nesibindi nokungesabi, futhi angizange ngikhale nakanye phakathi nakho konke ukuhlushwa kwami, kodwa leso kwakungesona isiqu sami esingokoqobo. Kwakube ukholo kanye nesibindi engangikunikezwe amazwi kaNkulunkulu ayengenze nganqoba isilingo namagalelo kaSathane ezikhathini eziningi. Futhi ngabona ingqikithi yamaphoyisa amabi eyayikade ingabonakali kimina. Ngangikade ngicabanga ukuthi amaphoyisa e-CCP ayethobela umthetho, nokuthi njengengane ngeke ngize ngiboshwe, noma okukanye ngiyovalelwa okungenani izinyanga ezimbalwa. Ngangicabange ukuthi kufanele ngimane ngibekezelele ubuhlungu obuncane kanye nobunzima ngiphinde ngibambelele isikhashana, futhi kwakuzokwedlula; kwakungakaze ngisho kufike kimi ukuthi ngangingase ngihlale iminyaka emithathu kulokhu kuphila okungenabuntu lapha. Ngaleso sikhathi, ngangingafuni ukuqhubeka nokuhlupheka noma nokuthobela ukuhlela nokulungiselela kukaNkulunkulu. Lokhu kwakwehlukile emphumeleni engangicabanga ngawo, futhi kwenzeka ukuze kwembule isiqu sami sangempela. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngabona khona ukuthi uNkulunkulu ubheka ekujuleni kwezinhliziyo zabantu, nokuthi ukuhlakanipha Kwakhe ngempela kusebenza kusukela emaqhingeni kaSathane. USathane wayefuna ukungihlukumeza futhi angidikibalise ngesigwebo sasejele, kodwa uNkulunkulu wasebenzisa leli thuba ukungivumela ukuba ngibone amaphutha ami nokuba ngibone ubuthakathaka bami, ngalokho anezele ukuthoba kwangempela kwami futhi avumele ukuphila kwami kuthuthuke ngokushesha okukhulu. Ukukhanyiselwa uNkulunkulu kwakungiqondise ngaphuma ekuhluphekeni kwami futhi kwanginika amandla angapheli. Ngokushesha inhliziyo yami yazizwa ikhanya futhi igcwele, futhi ngaqonda izinhloso ezinhle zikaNkulunkulu futhi angibange ngisaluzwa usizi. Nganquma ukulandela isibonelo sikaPetru ngokuvumela uNkulunkulu ukuba ahlele zonke izinto, ngaphandle kokukhononda nakanye, kanye nokubhekana ngokuzotha nanoma yini engase ivele kusuku kulolo suku kuye phambili.

Ngemva kwezinyanga ezimbili, ngayiswa ekamu lokusebenza. Ngesikhathi ngithola amaphepha esinqumo futhi ngiwasayina, ngathola ukuthi isigwebo seminyaka emithathu sasiguqulwe saba unyaka owodwa. Enhliziyweni yami ngabonga futhi ngadumisa uNkulunkunkulu ngokuphindaphindiwe. Konke lokhu kwakuwumphumela wokuhlela kukaNkulunkulu, futhi kulokhu ngabona uthando nokuvikelwa Nguye okukhulu.

Ekamu lokusebenza kanzima, ngabona uhlangothi olunonya nesihluku kakhulu kwamaphoyisa amabi. Ekuseni kakhulu sasivuka bese siya emsebenzini, kanti sasithweswa ngokweqile imisebenzi yokwenziwa usuku ngalunye. Kwakudingeka sisebenze amahora amaningi nsuku zonke, futhi ngezinye izikhathi sisebenza ubusuku nemini izinsuku eziningana. Ezinye iziboshwa zazigula futhi zidinge ukuxhunyelwa i-IV, futhi kudingeke ukuba kuvulelwe kakhulu ukuphuma kwama-drip ukuze umuthi uzosheshe uphele bese zibuyela eshabhu ziyosebenza ngokushesha. Lokhu kwaholela ekubeni iziboshwa eziningi zithole izifo ezithile okunzima ukuzelapha. Abanye abantu, ngenxa yokuthi babesebenza kancane, babehlukunyezwa ngamazwi onogada; ulimi lwabo olubi lwalungecabangeke nhlobo. Abanye abantu babephula imithetho ngesikhathi besebenza, ngakho babejeziswa. Ngokwesibonelo, babebekwa entanjeni, kwakudingeka baguqe emhlabathini futhi izandla zabo ziboshwe ngemva kwemihlane yabo, izingalo zabo ziphoqelelwe ukuba ziphakame kabuhlungu zize zibe sezingeni lentamo. Abanye babeboshelwa ezihlahleni ngamaketanga ensimbi njengezinja, futhi bashaywe ngonya ngesiswebhu. Abanye abantu, bengakwazi ukubekezelela ukuhlushwa ngonya, babeduba ukudla ukuze bafe, kodwa onogada ababi babafake ozankosi emaqakaleni abo omabili kanye nesezihlakaleni bese becindezela imizimba yabo phansi ngamandla, bebafaka ngokuphoqelela amapayipi okudla nokuwuketshezi. Babesaba ukuthi lezi ziboshwa kungenzeka zife, hhayi ngoba bebasiza ukuthi baphile, kodwa ngenxa yokukhathazeka ngokuthi bazolahlekelwa yizisebenzi ezishibhile zokwenza umsebenzi. Izenzo ezimbi ezazenziwa onogada basejele empeleni zaziziningi kakhulu ukuba ungazibala, njengezigameko zobudlova nezinegazi ngokwesabekayo. Konke lokhu kwangenza ngabona ngokucacile ukuthi iQembu Lobukhomanisi lamaShayisa liwukubonakaliswa kukaSathane owayesezweni lokomoya; lalilibi kunabo bonke odeveli futhi amajele angaphansi kombuso walo ayeyisihogo esisemhlabeni—hhayi nje ngegama, kodwa ngokwempela. Ngikhumbula amanye amazwi engawabona ngamehlo ami odongeni lwehhovisi engangiphenyelwa kulo: “Akuvunyelwe ukushaya abantu ngokuthanda noma ukubajezisa ngokungekho emthethweni, futhi akuvunyelwe kakhulu ukuvumisa ngenkani ngokuhlukumeza.” Nakuba kunjalo, empeleni, izenzo zabo zaziphambene ngokusobala nalokhu. Babengishaye ngonya, intombazane eyayingesiye ngisho nomuntu omdala, futhi bangijezisa ngokungekho emthethweni; ngaphezu kwalokho, babengigwebe ngenxa nje yokukholwa kwami kuNkulunkulu. Konke lokhu kwangenza ngabona ngokucacile ukuthi i-CCP isebenzisa amaqhinga okukhohlisa abantu ngesikhathi yenza sengathi yonke into ihamba kahle. Kwakunjengoba uNkulunkulu eshilo: “Udeveli uwubambe ngqi wonke umzimba womuntu, umkopolote womabili amehlo, wawuvala wawuqinisa umlomo wakhe. Inkosi yodeveli ibilokhu uphulukundlela zonke lezi zinkulungwane zeminyaka, kuze kube namuhla, ngesikhathi isanake idolobha lezipoki, njengokungathi isigodlo samademoni esiqinile….Ingabe bangokhokho basendulo? Abaholi abathandwayo? Bonke bamelene noNkulunkulu! Ukuba kwabo ogaxekile kushiye bonke abasezulwini besesimweni sobumnyama nesiyaluyalu! Ingabe inkululeko yenkolo? Ingabe amalungelo nezinto ezithandwa izakhamuzi? Konke kungamacebo okumboza isono!(“Umsebenzi Nokungena (8)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngemva kokubona ukushushiswa amaphoyisa amabi, ngaqiniseka ngokuphelele ngalesi siqephu samazwi akhulunywe uNkulunkulu, futhi manje senginolwazi olungokoqobo kanye nokuhlangenwe nakho kwalokhu. Ngaphezu kwalokho, emakamu okusebenza kanzima, ngangibone ngamehlo ami ububi bazo zonke izinhlobo zabantu: ubuso obenyanyekayo balezo zinyoka eziwosomathuba ezikhuluma kahle ezaziyizincelebana zokapteni, ukubonakala okubi kwabantu abanesihluku esikhulu ababevuka umbhejanane bachukuluze ababuthakathaka, njalo njalo. Ngokwami, engangingakaze ngibeke unyawo lwami emphakathini onjalo, phakathi nalo nyaka wokuphila ejele, ngabona ngokucacile ukonakala kwesintu. Ngabona ubuqili bezinhliziyo zabantu, futhi ngabona indlela umhlaba womuntu ongaba mubi ngayo. Futhi ngafunda ukwahlukanisa okuqondile kanye nokuphambene, okumnyama nokumhlophe, okulungile nokungalungile, okuhle nokubi, okukhulu nokwenyanyekayo; ngabona ngokucacile ukuthi uSathane mubi, uyenyanyeka, unonya, nokuthi uNkulunkulu kuphela owuphawu lobungcwele nokulunga. UNkulunkulu kuphela owuphawu lobuhle nokulunga; uNkulunkulu kuphela owuthando nensindiso. Ngokubhekwa nokuvikelwa uNkulunkulu, lowo nyaka ongenakukhohlakala wedlula masinyane kakhulu kimi.

Manje, uma ngibheka emuva kuwo, nakuba ngathola ukuhlupheka okungokomzimba phakathi nalowo nyaka wokuphila ejele, uNkulunkulu wasebenzisa amazwi Akhe futhi ukungihola nokungiqondisa, ngalokho wenza ukuphila kwami kwavuthwa. Ngiyabonga ngokungimisela isiphetho kukaNkulunkulu. Ukuthi ngakwazi ukubeka unyawo lwami kule ndlela yokuphila efanele kwaba umusa nesibusiso esikhulu uNkulunkulu anginikeza sona. Ngizolandela futhi ngikhonze Yena kukho konke ukuphila kwami!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ubusha Obungenakho Ukuzisola

UXiaowen Edolobheni LaseChongqing “Uthando luwumuzwa omsulwa, omsulwa ongenasici. Sebenzisa inhliziyo yakho, sebenzisa inhliziyo yakho...

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp