Umhlaba Ukhungethwe Yinhlekelele: Kuyokwenzeka Nini Ukuhlwithwa?

March 17, 2020

NguBecky, e-U.S.

Okuqukethwe
Lapho Sihlwithwa, Ngabe Ngempela Siyophakanyiselwa Esibhakabhakeni?
Kuyini Ukuhlwithwa Ngaphambi Kwenhlupheko Enkulu?
Indlela Esingahlwithwa Ngayo Ngaphambi Kwenhlupheko Enkulu

Namuhla, izinhlekelele emhlabeni ziya ngokuya ziba zimbi. Izindaba zigcwele imibiko ngezifo eziwubhubhane, ukuzamazama komhlaba, izikhukhula, nezomiso. Uke wacabanga nje uwedwa ukuthi: Iziphrofetho zokubuya kweNkosi sezigcwalisekile, pho kungani singakayemukeli iNkosi? Uma lokhu kuqhubeka, lapho kufika inhlupheko enkulu, ngabe nathi ngeke singene enhlekeleleni? Ngempela iNkosi izosenyusela nini embusweni wezulu?

Lapho Sihlwithwa, Ngabe Ngempela Siyophakanyiselwa Esibhakabhakeni?

Amakholwa eNkosi amaningi asewafundile la mazwi eBhayibhelini: “Khona-ke thina esiphilayo futhi esisasele siyohlwithwa kanye nabo emafwini, ukuhlangabeza iNkosi emoyeni: nakanjalo siyohlala sineNkosi” (1 KwabaseThesalonika 4:17). Alangazelela ukuphakanyiselwa esibhakabhakeni bese ehlangabeza iNkosi lapho ifika. Kodwa empeleni, la mazwi awakhulunywanga ngempela yiNkosi uJesu; futhi awayiso isiphrofetho seNcwadi yesAmbulo. Ngamazwi nje kamphostoli uPawulu. Kulungile yini ukwethembela emazwini kaPawulu odabeni lokwamukela ukufika kweNkosi? Amazwi kaPawulu angawamela yini aweNkosi? Indlela iNkosi yezinsuku zokugcina ezofika ngayo, nendlela ezongenisa ngayo labo abakholwa Kuyo embusweni ingumsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe. UPawulu wayengumphostoli nje owayesabalalisa umyalezo weNkosi; wayengazazi kanjani izinto ezinjalo? Ukwamukela ukufika kweNkosi kuwudaba olubaluleke kakhulu, okulunge kuphela ukuthi kulo sithembele emazwini eNkosi uJesu. INkosi uJesu yathi, “Baba wethu osezulwini, Malingcweliswe igama Lakho. Umbuso wakho mawufike, intando Yakho mayenziwe emhlabeni, njengoba yenziwa ezulwini(NgokukaMathewu 6: 9—10). INcwadi yesAmbulo nayo iqukethe iziphrofetho ezilandelayo: “Futhi mina uJohane ngabona umuzi ongcwele, iJerusalema elisha, lehla livela kuNkulunkulu ezulwini… Futhi ngezwa izwi elikhulu, livela ezulwini lithi, Bheka, ithabanekeli likaNkulunkulu likubantu, futhi uyakuhlala nabo, futhi bona babe abantu bakhe, futhi uNkulunkulu ngokwakhe uzokuba nabo, futhi abe nguNkulunkulu wabo(IsAmbulo 21:2-3). “Imibuso yalo mhlaba izoba imibuso yeNkosi yethu, noKristu wayo; futhi uzobusa kuze kube ngunaphakade(IsAmbulo 11:15). Kulezi ziphrofetho, amazwi athi, lehla livela kuNkulunkulu ezulwini,” “ithabanekeli likaNkulunkulu likubantu,” nathi “Imibuso yalo mhlaba izoba imibuso yeNkosi yethu, noKristu Wayo,” akhombisa ukuthi uNkulunkulu uyomisa umbuso Wakhe emhlabeni, nokuthi isiphetho asilungiselele umuntu naso sisemhlabeni. Ngabe isifiso sethu esingaguquki sokunyuselwa ezulwini akusona esemibono nemicabango yethu? Futhi ngabe lokhu akukhona ukuhamba ngendlela eyehlukile kuNkulunkulu?

Iqiniso lithi uNkulunkulu akaze akhulume ngokunyusela abantu esibhakabhakeni, futhi lokhu kuyinto esiyibona emaqinisweni omsebenzi kaNkulunkulu. Ekuqaleni, uNkulunkulu wenza umuntu ngothuli wayesembeka eNsimini yase-Edeni, lapho aphila futhi wakhonza uNkulunkulu ngokufanele khona. Ngesikhathi sikaNowa, uNkulunkulu nakhona akazange anyusele uNowa nomndeni wakhe esibhakabhakeni ukuze basinde ezikhukhuleni; kunalokho wayalela uNowa ukuba athathe isinyathelo sangokoqobo sokwakha umkhumbi emhlabeni. Ngasekupheleni kweNkathi Yomthetho, abantu babhekana nengozi yokubulawelwa ukwephula imithetho kaNkulunkulu. UNkulunkulu akabenyuselanga emoyeni ukuze bathole iminikelo yesono, kodwa kunalokho waba yinyama uqobo Lwakhe wase eza emhlabeni, lapho abethelwa ngempela ngenxa yesintu, esindisa isintu esonweni. Kulokhu sibona ukuthi uNkulunkulu ulokhu esebenze njalo emhlabeni esebenzela insindiso yomuntu, eqondisa isintu ekuphileni nasekukhonzeni uNkulunkulu. Kusobala ukuthi ukuhlala kwethu silangazelela ukukhushulelwa esibhakabhakeni kuyaphambana nentando kaNkulunkulu!

Kuyini Ukuhlwithwa Ngaphambi Kwenhlupheko Enkulu?

Abanye benu bangase bangacacelwa ngokuthi kubhekise kuphi ngempela “ukuhlwithwa”. Ukuze siqonde lokhu, ake siqale sibheke okushiwo amazwi kaNkulunkulu. UNkulunkulu wathi, “‘Ukuphakanyiswa’ akukhona ukususwa endaweni ephansi uyiswe endaweni ephakeme njengoba abantu bengacabanga; lokho kuyiphutha elikhulu. ‘Ukuphakanyiswa’ kubhekiswe ekunqumeleni okulandelwa ukukhetha Kwami. Kuqondiswe kubo bonke engibanqumele ngaphambili futhi ngabakhetha. Labo abazuze isikhundla samadodana angamazibulo, isikhundla samadodana Ami, noma abantu Bami, bonke bangabantu abaphakanyisiwe. Lokhu akuhambisani kakhulu nemibono yabantu. Labo abanesabelo endlini Yami esikhathini esizayo bonke ngabantu abaphakanyiswe phambi Kwami. Lokhu kuyiqiniso elingephikwe, elingaguquki neze, futhi alinakuphikiswa ngumuntu. Lokhu wukuhlasela kokududula uSathane. Noma ngubani engimnqumele ngaphambili uyophakanyiswa phambi Kwami(“Isahluko 104” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). La mazwi asitshela ukuthi ukuhlwithwa akukhona ukunyuselwa esibhakabhakeni sihlangabeze iNkosi njengoba besicabanga; kunalokho, kusho ukwazi ukwamukela nokulalela umsebenzi omusha kaNkulunkulu emva kokuzwa iphimbo Lakhe, ukulandela eduze izinyathelo zeWundlu, nokuza phambi kukaNkulunkulu lapho efika emhlabeni futhi enza umsebenzi. Yilokhu kuphela okuwukuhlwithwa kwangempela. Kunjengalapho nje iNkosi uJesu ifika izokwenza umsebenzi wokusindisa: UPetru, owesifazane waseSamariya, uJakobe nabanye balizwa iphimbo leNkosi lapho bezwa amazwi Ayo base benquma ukuthi yayinguMesiya ofikileyo. Ngenxa yalokho, bamukela insindiso yeNkosi futhi bonke baphakanyiswa phambi kweNkosi ngeNkathi Yomusa. Bonke labo ezinsukwini zokugcina abemukela ukubuya kweNkosi futhi bamukele umsebenzi wamanje kaNkulunkulu yilabo abalandela izinyathelo zeWundlu, futhi abaphakanyiswa phambi kweNkosi!

Indlela Esingahlwithwa Ngayo Ngaphambi Kwenhlupheko Enkulu

Pho yini ngempela okufanele siyenze ukwamukela iNkosi bese sihlwithwa ngaphambi kwenhlekelele? Lokhu kwaphrofethwa kudala eBhayibheleini, lapho iNkosi uJesu ithi, “Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, kodwa lokho azokuzwa, uzokusho: futhi uzonikhombisa okuzayo(Johane 16:12-13). Izahluko 2 no-3 zesiphrofetho seNcwadi yesAmbulo izikhathi eziningi zithi: “Lowo onendlebe, makezwe lokho uMoya akusho emabandleni.” Kukhona futhi Isahluko 3, Ivesi 20: “Bheka, Ngime emnyango, futhi ngiyangqongqoza; uma kukhona umuntu ozwa izwi lami, avule umnyango, ngizongena ngize kuye, futhi ngizodla naye, naye adle nami” Amazwi kaNkulunkulu athi, “Njengoba sifuna imikhondo kaNkulunkulu, kumele sifune intando kaNkulunkulu, amagama kaNkulunkulu, amazwi kaNkulunkulu—ngoba lapho kunamagama amasha kaNkulunkulu, kunezwi likaNkulunkulu, futhi lapho kunemikhondo kaNkulunkulu, kunezenzo zikaNkulunkulu. Lapho kunezwi likaNkulunkulu, kubonakala uNkulunkulu, futhi lapho kubonakala uNkulunkulu, kukhona iqiniso, indlela kanye nempilo. Ngenkathi ufuna imikhondo kaNkulunkulu, uzibe amagama okuthi ‘uNkulunkulu uyiqiniso, indlela kanye’(“Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu asitshela ukuthi uma sifisa ukwamukela iNkosi, ukufuna umsebenzi namazwi kaNkulunkulu kusemqoka. Ayikho into ebaluleke ukwedlula ukubheka lapho amazwi kaMoya oNgcwele aya emabandleni ekhona namuhla. Uma singakusukumeli ukufuna izinyathelo zikaNkulunkulu, uma singaqikeleli ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, kodwa kunalokho sibuke nje ngokunganaki amafu esibhakabhakeni, silinde ngobuvila ukuthi iNkosi ifike isinyusele emoyeni, ngabe le micabango ayinakho ukuzikhohlisa? Futhi-ke ngeke kusenze yini ukuthi singakwazi unomphelo ukwamukela iNkosi, ekugcineni silahle ithuba lokuhlwithwa Yiyo?

Pho zikuphi izinyathelo zeNkosi? Futhi uNkulunkulu uwakhulumaphi amazwi Akhe? Namuhla, yiBandla LikaNkulunkulu USomandla kuphela elethula ngokusobala ubufakazi esintwini obuthi iNkosi vele isibuyile: okungukuthi, uNkulunkulu wezinsuku zokugcina osesimweni somuntu, uNkulunkulu uSomandla. UNkulunkulu uSomandla usekhulume amazwi ayizigidi, wembula amaqiniso nezimfihlakalo eziningi, wabuye wasivulela uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu, nezimfihlakalo zeBhayibheli. Kanjalo, futhi, ukhulume amazwi okwahlulela nokudalula isintu, futhi wembula amaqiniso angempela ngokukhohlakaliswa kwethu nguSathane kanye nezimo zethu ezihlukene zobusathane. Ngokwamukela amazwi kaNkulunkulu okwahlulela nokusola, sifinyelela ekwazini ukukhohlakala kwethu, futhi sibone ukuthi konke esikwambulayo kuyizimo zobusathane zokuzithwala, ukuzicabangela, ukungalungi, ukukhohlisa, nobuqili, nokuthi asinawo unembeza nomqondo. Sesenziwe sakholwa kakhulu ngamazwi kaNkulunkulu, siyawa phambi kukaNkulunkulu, sigcwele ukuzisola, futhi sinolwazi oluthile ngesimo sikaNkulunkulu esilungile futhi esingcwele; kuzelwe ngaphakathi kithi inhliziyo yokuhlonipha nokulalela uNkulunkulu, futhi siyaqinisekisa phakathi ezinhliziyweni zethu ukuthi konke okukhulunywe nguMoya oNgcwele kuyiqiniso, futhi kuyakwazi ukuhlanza nokuguqula abantu.

Namuhla, amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayasabalala phakathi kwesintu. Abaningi abasemahlelweni ahlukene obuKristu abangamakholwa angempela futhi abathanda iqiniso ngempela sebelizwile iphimbo likaNkulunkulu, bavusiwe ngamazwi kaNkulunkulu, base bebuyela phambi kwesihlalo Sakhe sobukhosi. Banethezekile ekuniseleni nasekondleni kwamazwi Akhe, futhi bayayizwa indlela la mazwi anegunya namandla ngayo, sebenqumile ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu. Bayilabo abahlwithwe ngaphambi kwenhlupheko enkulu! Ake sifunde isiqephu samazwi kaNkulunkulu uSomandla: “Izwi Lami lizosabalala emhlabeni wonke; ngifisa, ngibheke kubantu Bami abakhethiwe, ukukhuluma amazwi amaningana kubona. Njengamazulu anamandla anyakazisa izintaba nemifula; ngikhuluma emhlabeni jikelele nasesintwini. Yingakho amazwi asemlonyeni wami esebe yigugu kubantu, futhi bonke abantu bayawazisa amazwi ami. Umbani uphazima usuka ngaseMpumalanga uze ufinyelele eNtshonalanga. Amazwi Ami angendlela yokuthi umuntu akafuni ukuwayeka futhi khona lapho uwathola engaqondakali, kodwa phezu kwalokho, uyawathokozela. Njengosana oluzelwe, bonke abantu bayajabula bathokoze, bebungaza ukuza Kwami. Ngezwi Lami, ngizoletha bonke abantu phambi Kwami. Emva kwalokho, ngizongena ngokomthetho ohlangeni lwabantu ukuze bazongidumisa. Ngenkazimulo engiyikhiphayo namazwi asemlonyeni wami ngizokwenza ukuthi bonke abantu beze phambi Kwami bese beyabona ukuthi umbani uphazima usuka eMpumalanga, nokuthi sengehlele ‘eNtabeni yemiNqumo’ yaseMpumalanga. Bazobona ukuthi kade ngaba semhlabeni, hhayi njengeNdodana yamaJuda kodwa njengoMbani waseMpumalanga. Ngoba kade ngavuswa ekufeni, ngasuka phakathi kwesintu, ngabuye ngavela futhi kubantu ngenkazimulo. NgiNguye lowo owayekhonzwa endulo, futhi ngingumntwana owalahlwa ngama-Israyeli endulo. Phezu kwalokho, nginguNkulunkulu uSomandla mabeze phambi kwesihlalo Sami sobukhosi bazobona ubuso Bami obukhazimulayo, bezwe izwi Lami, babuke nemisebenzi Yami. Lokhu kungukuphelela kwentando Yami; kungukuphela novuthondaba lohlelo Lwami, kanye nenhloso yokuphatha Kwami. Izizwe zonke mazingidumise, zonke izilimi zingivume, bonke abantu bangethembe, bonke abantu babe ngaphansi Kwami!(“Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa—Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Uzwani emva kokufunda lesi siqephu samazwi kaNkulunkulu? Akukho ukuthokoza ngaphakathi enhliziyweni yakho? Uyezwa ukuthi anguMdali ekhuluma naso sonke isintu? Uyezwa ukuthi uNkulunkulu manje ufakaza kithi ukuthi usebuyile? Noma ngabe uzwani, sinomsebenzi ophuthumayo osihlalele: Kufanele sibe yizintombi ezihlakaniphile, silalele amazwi akhulunywe nguNkulunkulu, bese sifuna umsebenzi Wakhe wezinsuku zokugcina ngomqondo ovulekile. Ayikho enye indlela eya ekuhlwithweni ngaphambi kwenhlupheko enkulu!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Inhlupheko Enkulu Iseduze: Indlela Yokwamukela Ukubuya KweNkosi

Manje yizinsuku zokugcina. Izinhlekelele zenzeka ngokuvama emhlabeni wonke, neziphrofetho zokufika kweNkosi sezigcwalisekile; izimpawu nezibikezelo ezahlukahlukene zikhomba ukuthi iNkosi isibuyile, pho kungani ingabonakalanga ibuya ngefu? Futhi singakwamukela kanjani ukufika Kwayo? Lo mbhalo uzokutshela indlela.

Sithinte nge-Whatsapp