Incwadi Eyisiqondiso Ngokholo

6 imibhalo

Umhlaba Ukhungethwe Yinhlekelele: Kuyokwenzeka Nini Ukuhlwithwa?

I-coronavirus eWuhan, isikhonyane eMpumalanga Afrika, imililo yequbula e-Australia…, izinhlekelele ezinjengalezi seziyizigameko ezijwayelekile emhlabeni wonke. Iziphrofetho zeBhayibheli ngokufika kweNkosi sezigcwalisekile, pho kungani kusafanele siphakanyiswe ngaphambi kwenhlupheko enkulu? Singahlwithwa kanjani?

Inhlupheko Enkulu Iseduze: Indlela Yokwamukela Ukubuya KweNkosi

Manje yizinsuku zokugcina. Izinhlekelele zenzeka ngokuvama emhlabeni wonke, neziphrofetho zokufika kweNkosi sezigcwalisekile; izimpawu nezibikezelo ezahlukahlukene zikhomba ukuthi iNkosi isibuyile, pho kungani ingabonakalanga ibuya ngefu? Futhi singakwamukela kanjani ukufika Kwayo? Lo mbhalo uzokutshela indlela.

Sithinte nge-Whatsapp